ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

فرعون مصر ایرانی بوده است

نام او در حبیب السیر آمده که: ولید ابن ریان بوده است. براساس ادعای یکی از استادان الازهر، این فرعون مصری که در مقابل حضرت موسی احتجاج می کرد، ایرانی بوده و از اهالی خراسان هم می باشد. این نشان می دهد که فرماندهان و امیران مصر هم، از سوی ایران تعیین می شده است! و در آن موقع، مصر یکی از زیر مجموعه های: امپراطوری ایران محسوب می شده است. ساخت کانال سوئز هم این را ثابت می کند. در زمان اسلام نیز، از استانهای مهمی بود که حضرت علی ع، مالک اشتر را برای آنجا تعیین می کند. لذا باید تاریخ را از نو بررسی کرد! و با این دید نوشت که: گذشته و آینده دنیا با دست باکفایت ایرانیان اداره می شود. البته مجادله یا احتجاجاتی هم داشته اند، مثلا خسرو پرویز نامه پیامبر اسلام را پاره کرد. ولی فرماندار او در عربستان، که مامور کشتن پیامبر بود، به دین اسلام گروید. در زمان حضرت ابراهیم هم، نمرود از فرمانداران ایرانی بود که: در منطقه بین النحرین (تقریبا دیاربکر امروز) حکومت داشت، او حضرت ابراهیم را ابتدا، در آتش انداخت و بعد او را مجبور به: ترک وطن نمود، آن حضرت ابتدا: هاجر و اسماعیل را به عربستان برد، سپس همراه ساره و اسحق به اورشلیم رفت. فرزندان اسحق همان بنی اسرائیل هستند! که حضرت موسی را اذیت کردند. بعدا با حضرت عیسی هم در افتادند. این عده از نوادگان پسر بزرگ یعقوب، یعنی یهودا بودند که: به حضرت یوسف خیانت کرده بود. با این سیالیت و پر تحرکی ایرانیان، میتوان گفت گذشته و آینده تاریخ، با نام ایران یکی است. ولی گروههایی مخالف مخصوصا بنی اسرائیل، همه چیز را عوض کردند و: تاریخ را برعکس نوشتند، که نامش اسرائیلیات است. قران می فرماید: اینها دانسته! این تحریفات را انجام می دادند. یعنی برعکس نوشتن تاریخ، و محو کردن نقش ایرانیان در تاریخ، از روی بی اطلاعی آنان  (یسمعون كلام الله ثم یحرفونه من بعد ما عقلوه وهم یعلمون) نبوده، بلکه برای تحریف آن کلی هم به مغز خود فشار وارد می کردند! و خودشان هم میدانستند : که تحریف می کنند. مصداق بارز آن ساخت فیلم سیصد، و از این دست در هالیوود است. یکی از مسائل خیلی جالب، در مورد فرعون است. وقتی حضرت موسی، بنی اسرائیل را از دست فرعون نجات داد، آنها بجای تشکر گفتند که: ما را از زندگی خوب گذشته بیرون آوردی! فرعون هم عینا همین حرف را میزد: وی میگفت ما خودمان آنها را از: کاخها و گنجینه های خود بیرون کردیم. با اینکه حضرت موسی بارها تذکر داد: فرعون پسران شما را می کشت و: زنان شما را به بردگی می برد، ولی آنها افسوس زندگی گذشته را می خوردند. بعد که خداوند فرعون را، در رود نیل غرق کرد، جسد او را برای عبرت جهانیان، سالم  روی آب آورد. اما فرعونیان یا همان بنی اسرائیل گفتند: ما خودمان او را مومیایی کرده ایم، تا از بین نرود! در واقع این معجزه الهی بود تا: فرعون با همان بدن، از فساد طبیعی دور بماند، تا بعد ها مردم نگویند: این ها افسانه بوده است. ولی طب سینوحه با: تجزیه و تحلیل مواد دور بدن فرعون، آن را مومیایی نامگذاری کردند! البته ممکن است به ترکیب شیمیایی آن، دست پیدا کرده باشند. زیرا خداوند معجزات را هم، در قالب علل و اسباب انجام می دهد. اما واقعیت این است که: مومیایی استالین یا لنین در شوروی، هیچ شباهتی به مومیای اصیل فرعون بزرگ ندارد. لذا اینکه ما می گوییم تاریخ باید از نو نوشته شود، به همین دلیل است. دو عامل اساسی در تاریخ: قرن نوزدهم و بیستم حذف شده: یکی خدا و دیگری ایران. یعنی کوشش همه غربیها، که اکثرا هم یهودی بودند! این بود که تاریخ را هم مادی تفسیر کنند. کارل مارکس و دیگر تاریخ نویسان یهودی، با طرح فلسفه تاریخ، دنبال محرک تاریخ از درون خود تاریخ بودند، تا تاثیر خدا را در تاریخ حذف کنند. لذا نقش انبیا الهی اصلا دیده نمی شد. و از سوی دیگر ریشه آن را در: ناکجا اباد آتن یا روم می جستند! تا نامی از ایران نیاید. ریشه تمدن در این فلسفه تاریخ، شهر نشینی است: سیتی زن به معنی عدم درک از: مفاهیم بزرگتر از شهر، مانند کشور یا قاره می باشد. در عربی هم تمدن از مدینه یا مدنی می آید، در حالیکه ایران، امپراطوری بزرگی بوده که هزاران شهر داشته،  ولی آنها فقط آتن یا روم! را می شناختند و بقیه را، بربر می نامیدند!

The Egyptian pharaoh was an Iranian.

His name was Habib al-Sayr: Waleed Ibn Ryan. According to one of the al-Azhar professors, this Egyptian pharaon who was persuaded against Moses was Iranian and is also a Khorasan resident. It shows that the commanders and emirs of Egypt were also appointed by Iran! And at that time, Egypt was one of the sub-collections: the Persian Empire. The construction of the Suez Canal also proves this. In the time of Islam, it was also one of the important provinces that Ali al-Ali, Malek Ashtar, was set up there for. So you have to re-examine history! He wrote: "The past and future of the world are governed by the hands of the Iranian people." Of course there was controversy, for example, Khosrow Parviz tore the prophet of Islam. But his governor in Saudi Arabia, who was the agent of killing the Prophet, converted to Islam. At the time of Abraham, Nimrod was an Iranian governor who, in the area of ​​Al-Naharin (almost Diyarbakir today), ruled Abraham first, and then forced him to: leave his homeland; the Prophet first: Hajar He took Ishmael to Arabia, then went to Jerusalem along with Sarah and Isaac. Isaac's children are the same people of Israel! Who hurt Moses. Then they fell down with Jesus. These were the descendants of Jacob's great son, Judah, who had betrayed Joseph. With the fluidity of the Iranians, it can be said that the past and future of history are the same as Iran. But opposition groups, especially the Israelis, changed everything and wrote history in the opposite direction, which is called Israeli. The Quran says: "You know!" These were distortions. On the contrary, the writing of history, and the fading of the Iranian role in history, were not due to their ignorance, but they also pushed their brains to distort the whole! And they themselves knew that they distorted. The obvious example is the creation of a film of the three hundred, and so on in Hollywood. One of the most interesting things about Pharaoh. When Prophet Moses saved the Israelites from Pharaoh, they instead of thanked him: "We removed you from good life!" Pharaoh did exactly the same thing: he said we would expel them from our palaces and treasures. Although Moses repeatedly remarked: "Pharaoh killed your sons and: your women are enslaved, but they regretted the past life. Then, when the Lord drove Pharaoh, in the Nile, he brought his body to life for the sake of the worlds. But the Pharaohites, or the children of Israel, said: We have made him a mummy for us, so that it may not be lost. In fact, it was a divine miracle: Pharaoh would stay away from natural corruption with the same body, so people would not say later: It's a myth. But Sinawah's medicine named it mummy with the analysis of pharaoh body parts! Of course, they may have achieved the chemical composition. Because God does miracles in the form of causes and causes. But the fact is that: Stalin's mummies or Lenin in the Soviet Union have no resemblance to the original mummies of the great Pharaoh. So we say that history should be re-written, that's why. Two main factors in history: the nineteenth and twentieth centuries have been omitted: one God and another Iran. That is, the efforts of all Westerners, who were mostly Jews! It was to interpret history both materially. Karl Marx and other Jewish historians, by plotting the philosophy of history, sought to stimulate history from within themselves, in order to eliminate God's influence in history. Therefore, the role of divine prophets was not seen at all. And on the other hand it's root in: Now, you're looking for Athens or Rome! Do not come from Iran. The origins of civilization in this philosophy of history are urbanization: the city of the city means the lack of understanding: the concepts are larger than the city, such as the country or the continent. In Arabic, civilization comes from Medina or civilization, while Iran was a great empire that has thousands of cities, but they are only Athens or Rome! They knew the rest, called barbarians!

وكان الفرعون المصری الإیرانی.

وكان اسمه حبیب السیر: ولید بن ریان. ووفقا لأحد أساتذة الأزهر، فإن هذا الفرعون المصری الذی أقنع ضد موسى هو إیرانی وهو أیضا مقیم فی خراسان. وهو یبین أن إیران وأمراء مصر عینتهم إیران أیضا! وفی ذلك الوقت، كانت مصر واحدة من المجموعات الفرعیة: الإمبراطوریة الفارسیة. كما أن بناء قناة السویس یثبت ذلك. فی وقت الإسلام، كانت أیضا واحدة من المقاطعات الهامة التی أنشئت علی العلی، مالك أشتار، هناك ل. لذلك علیك إعادة النظر فی التاریخ! وكتب: "إن الماضی والمستقبل فی العالم تحكمه أیدی الشعب الإیرانی". بالطبع كان هناك جدل، على سبیل المثال، خسرو بارفیز مزق نبی الإسلام. ولكن حاكمه فی المملكة العربیة السعودیة، الذی كان عامل قتل النبی، اعتنق الإسلام. فی عهد النبی إبراهیم، وكان حكام نمرود فارس فی منطقة بلاد ما بین النهرین (حوالی دیار بكر الیوم) الحكم، وقالت انها إبراهیم أولا، اضطرت النار فی وقت لاحق له: المنفى هناك، وقال انه فی البدایة حجر أخذ إسماعیل إلى الجزیرة العربیة، ثم ذهب إلى القدس مع سارة وإسحاق. أطفال إسحق هم نفس الناس فی إسرائیل! الذی یصب موسى. ثم سقطوا مع یسوع. وكان هؤلاء نسل ابن یعقوب العظیم یهوذا الذی خان یوسف. مع سیولة الإیرانیین، یمكن القول أن الماضی والمستقبل من التاریخ هی نفس إیران. لكن جماعات المعارضة، وخاصة الإسرائیلیین، غیرت كل شیء، وكتبت التاریخ فی الاتجاه المعاكس، الذی یدعى الإسرائیلی. القرآن یقول: "أنت تعرف!" وكانت هذه تشوهات. وهم أنفسهم یعرفون أنهم مشوهون. المثال الواضح هو إنشاء فیلم من ثلاثمائة، وهلم جرا فی هولیوود. واحدة من أكثر الأشیاء إثارة للاهتمام حول فرعون. عندما حفظ موسى النبی إسرائیل من فرعون، فإنها بدلا من شكره: "لقد أزلت لكم من حیاة جیدة!" فعل فرعون بالضبط نفس الشیء: قال أننا سوف طردهم من القصور والكنوز لدینا. على الرغم من أن موسى قال مرارا وتكرارا: "فرعون قتل أبنائك و: نساءكم مستعبدین، لكنهم أسفوا للحیاة الماضیة. ثم، عندما قاد الرب فرعون، فی النیل، وقال انه جلب جسده فی الحیاة من أجل العالمین. لكن الفراعنة، أو بنی إسرائیل، قالوا: لقد جعلنا منه مومیاء، حتى لا یضیع. فی الواقع، كان معجزة إلهیة: لدیه نفس الجسم، والفساد الطبیعی تمر مرور الكرام، وحتى ذلك الحین الناس لن یقول: كان رائع. ولكن سیناوة الدواء اسمه المومیاء مع تحلیل أجزاء الجسم الفرعون! بالطبع، قد تكون قد حققت التركیب الكیمیائی. لأن الله یفعل المعجزات فی شكل أسباب وأسباب. ولكن الحقیقة هی أن مومیاء ستالین أو لینین فی الاتحاد السوفیتی لا تشبه المومیاوات الأصلیة للفرعون العظیم. لذلك نقول أن التاریخ یجب أن یعاد كتابته، لهذا السبب. اثنین من العوامل الرئیسیة فی التاریخ: القرون التاسع عشر والعشرین قد حذفت: إله واحد وإیران أخرى. وهذا هو، جهود جمیع الغربیین، الذین كانوا فی الغالب الیهود! كان لتفسیر التاریخ على حد سواء مادیا. لقد سعى كارل ماركس ومؤرخون یهودیون آخرون، من خلال التآمر لفلسفة التاریخ، إلى تحفیز التاریخ من داخل أنفسهم، من أجل القضاء على نفوذ الله فی التاریخ. لذلك، لم ینظر إلى دور الأنبیاء الإلهیة على الإطلاق. ومن ناحیة أخرى فإنه الجذر فی: الآن، كنت تبحث عن أثینا أو روما! لا تأتی من إیران. أصول الحضارة فی فلسفة التاریخ هذه هی التحضر: مدینة المدینة تعنی عدم الفهم: المفاهیم أكبر من المدینة، مثل البلد أو القارة. فی اللغة العربیة، الحضارة تأتی من المدینة أو الحضارة، فی حین كانت إیران امبراطوریة كبیرة لدیها الآلاف من المدن، لكنها فقط أثینا أو روما! كانوا یعرفون بقیة، ودعا البرابرة!

Misir fironu İranlı idi.

Onun adı Həbib əl-Sayr idi: Waleed ibn Ryan. Əl-Əzhər müəllimlərindən birinə görə, Musaya qarşı irəli sürülən bu misirli firon İran idi və Xorasan əhalisidir. Bu göstərir ki, Misir komandirləri və əmirləri də İran tərəfindən təyin olundu! Həmin dövrdə Misir sub-kolleksiyalardan biri idi: Fars imperiyası. Suez Canalının tikintisi də bunu sübut edir. İslam dövründə Əli əl-Əli, Malik Əşərin orada yaradıldığı mühüm vilayətlərdən biri də idi. Beləliklə, tarixi yenidən nəzərdən keçirmək lazımdır! O, yazırdı: "Dünyanın keçmişi və gələcəyi İran xalqının əlləri ilə idarə olunur". Əlbəttə, Xosrov Pərviz İslam peyğəmbərini yıxdı. Peyğəmbərin öldürülməsi agenti olan Səudiyyə Ərəbistanının qubernatoru İslamı qəbul etdi. orada sürgün, o, əvvəlcə Həcər Peyğəmbər İbrahim zamanda, Fars Nəmrud qubernatorları Mesopotamiya (təxminən Diyarbəkirdə bu gün) qayda rayonunda idi, o Abraham ilk yanğın sonra onu məcbur oldu İsmail'i Arabiyaya götürdü, sonra Sarah və İshaqla yanaşı Qüdsə də yola salınıb. İshaqın uşaqları eyni İsrail xalqıdır! Musaya zərər verən kimdir? Sonra İsa ilə birlikdə düşdülər. Bu, Yaqubun böyük oğlu Yəhudanın nəslindən idi və Yusifə xəyanət etdi. İranlıların axıcılığı ilə tarixin keçmişi və gələcəyi İranla eynidır. Lakin müxalifət qrupları, xüsusilə israillilər, hər şeyi dəyişdi və İsrailə deyilən əks istiqamətdə tarixi yazdılar. Quran deyir: "Bilirsiniz!" Bunlar təhrif edildi. Onlar özləri də təhrif etdilər. Aşkar nümunə Hollivudda üç yüzdən bir filmin yaradılmasıdır. Fironla əlaqədar ən maraqlı şeylərdən biri. Hz. Musa israilliləri firo

نوع اخبار :
برچسب ها :
لینک ها :

تا اسرائیل هست، این بازی ها هست.

وقتی که عراق و سوریه و ایران، جشن می گرفتند که داعش، تا دو ماه دیگر کاملا نابود خواهد شد! ناگهان قضیه میانمار پیش آمد، کشتار وسیعی که گفته می شود: تا 4هزار نفر درجا کشته شدند، و نزدیک به 400هزار نفر هم، فقط به مرز بنگلادش فرار کردند. وقتی همه حواس ها به آنجا رفت، بالاخره توانستند: رئیس جمهور صلح طلب! آنجا را وادار به قبول خشونت بکنند. اما ناگهان جدایی طلبی کردهای عراق مطرح شد. این سلسله داستانها ادامه دارد! زیرا که اسرائیل وجود دارد. و می بینیم در هر دو حادثه، فقط اسرائیل است که حمایت می کند. لذا برای از بین رفتن تمام فتنه ها، در سراسر جهان، لازم است که اسرائیل نابود شود. البته در پشت پرده قدرت اسرائیل، آل سعود با دلار های نفتی ایستاده است. اگر دقت کنیم قرار بود: مدافعین حرم پس از دفع شر دشمنان در: سوریه و عراق یه سراغ دفع شر از :حرم بقیع بروند و: آن قبرستان را بازسازی کنند. گنبد و بارگاه و شکوه آن را باز گردانند، زیرا در مکه و مدینه هم، آثار بسیاری از حرم ائمه، به دست پدران اصلی داعش تخریب و نابود شده است. از جمله حرم چهار امام از: دوازده امام شیعیان در مدینه، که معروف به خرابه های بقیع، یا جنت البقیع هستند. این آثار با قدرت گرفتن: صهیونیست ها در برابر مسلمانان، آغاز شد که ابتدا مدینه و مکه تخریب شدند و: بعد به سراغ قبله اول یعنی قدس رفتند. به همین دلیل است برای جلوگیری از: توجه مردم به این قتل و غارت ها، ناچار هر روز باید: قتل و غارت جدیدی را ایجاد کنند. همانند کسی که یک دروغ گفته و: برای توجیه آن همیشه باید دروغ بگوید. اگر خوب دقت کنیم: حتی جنگ های جهانی را هم اینها بوجود آوردند! بد نیست بدانیم که یهودیان غیر واقعی، یعنی صهیونیست ها از همان ابتدا، با سوء استفاده از نام دین، به کشتار مردم دست می زدند. اولین خیانت آنها در زمان خود حضرت موسی ع اتفاق افتاد. و آن قضیه سامری بود، وقتی حضرت موسی بعد از نجات بنی اسرائیل، و عبور معجزه آسا از رود نیل، از سوی خدا برای عبادت دعوت شد، بازگشت ایشان چند روزی عقب افتاد! سامری از همه مردم خواست که: طلاجات خود را بیاورند، آنها را ذوب کرد و یک گوساله طلایی ساخت، و توانست از او صدایی بیرون آورد. لذا به مردم گفت این خدای شماست! بروید بقیه طلاها را هم برای من بیاورید. همه گوساله پرست شدند، و به دلیل خیانت های دیگر، مورد نفرین حضرت موسی قرار گرفتند و: دربیابانها سرگردان شدند. بعد از حضرت موسی هم، دست به کشتار پیامبران زدند، زمانی که آنها را قتل عام می کردند، ده تن از انان، به کورش پناهنده شدند و درایران ماندند. اما آنها دست از کشتار مردم برنداشتند، درتاریخ هرکجا توانستند: قدرتها را به جان هم انداختند. در زمان عیسی مسیح هم، با ایشان مخالفت کردند و: در زمان پیامبر اسلام، که برخی امامان و حتی شخص پیامبر، با زهر آنها از دنیا رفتند. در اندیشکده یهود در تهران، مقالات متعددی نوشته شده که: بنی امیه اصالتا یهودی بودند! یعنی امیه فرزند خوانده ای بود که: از روم آمده بود و: در دربار یزید هم، اکثرا اسرائیلی تبار بودند و: انتقال پایتخت بنی امیه از مدینه به شام هم، به این دلیل بوده است. در عصر حاضر هم می بینیم: برای از بین بردن هیتلر، که با آنها مخالف بود، دو جنگ جهانی را بر دنیا تحمیل کردند. و در میان مسلمان هم، طرفدارانی برای خود، جهت کشتار همنوعان پیدا کردند. اگر هواداران آنها، زمین های اعراب را به صهیونیست ها نمی فروختند، ممکن بود اصلا اسرائیل بوجود نیاید. در همان اروپا جایی برای انها درست شود. این خیانت ها ادامه دارد! و باید روزی تمام شود.

http://yon.ir/ashorah

Until Israel, these games are.

When Iraq, Syria and Iran celebrated that ISIL would be completely destroyed for two months! Suddenly, the case came to Myanmar, a massive assassination that killed up to 4,000 people, and nearly 400,000 people fled to Bangladesh alone. When all the senses went there, they finally were able to: Peaceful President! Force them to accept violence. But suddenly, the Kurdish separatist Iraq came up. This series of stories continues! Because there is Israel. And we see that in both incidents only Israel supports it. Therefore, to destroy all the sedition, all over the world, Israel must be destroyed. Al Saud, with its oil dollars, stands behind the back of Israeli power. If we were to look at it: the shrine's defenders after the evil enemies in Syria and Iraq had been repelled from the evil shrine: the shrine of Baghi: to rebuild that cemetery. The dome, its temple and magnificence are restored, because in Mecca and in Medina, many works of the shrine of the Imams were destroyed and destroyed by the hands of ISIL's main fathers. Among the shrines of the four Imams are: Twelve Shiite Imams in Medina, known as the Baqi Ruins, or Janet al-Baqi. These monotonous works began with the Zionists against the Muslims who were first destroyed by Medina and Mecca: then they went to the first qibla, Qods. That is why, in order to prevent people from paying attention to these killings and robberies, they must every day: make new killings and robberies. Like someone who has lied, and to always be lying to justify it. If we look carefully, they even created world wars! It is not a bad thing to know that unreal Jews, Zionists, from the very beginning, abused the name of religion, killing people. Their first betrayal took place at the time of Prophet Moses. And it was the Samaritan case, when Moses, after the salvation of the Israelites, and miraculous passage from the Nile River, was invited by God to worship, his return was delayed a few days! Samaritan called on all people to: bring their goldsmiths, melt them, and make a golden calf, and could get out of him. So he said to the people, "This is your God!" Go get the rest of the gold for me. All calves were worshiped, and because of treachery they were cursed by Moses and wandered in the wilds. After Moses, they also murdered the Prophets, when they slaughtered them, ten of them, were refugees to Cyrus and remained in Iran. But they did not stop killing people, they could go anywhere in history: they threw down the powers. At the time of Jesus Christ, they disagreed with them: At the time of the Prophet, some of the Imams and even the Prophet Muhammad died of their poison. In the Jewish thinkers in Tehran, several articles have been written that: Umayyads were originally Jewish! That is why Umayyah was the son of a reader who came from Rome: at the Yazid court, they were mostly Israeli; and the transfer of the Bani Umayyad capital from Medina to the dinner was due to that. In the present time, we see that, in order to destroy Hitler, who opposed them, they imposed two world wars on the world. And among Muslims, they found supporters for killing their fellow citizens. If their supporters did not sell the Arab lands to the Zionists, Israel might not have been created at all. In the same Europe, a place for them to be made. This treason continues! And you must end at one day.

حتى إسرائیل، هذه الألعاب هی.

عندما احتفل العراق وسوریا وإیران بأن داعش سوف یتم تدمیرها تماما لمدة شهرین! فجأة، جاءت القضیة إلى میانمار، وهی عملیة اغتیال واسعة النطاق أدت إلى مقتل ما یصل إلى 4000 شخص، وفر ما یقرب من 400،000 شخص إلى بنغلادیش وحدها. عندما ذهبت جمیع الحواس هناك، كانوا فی النهایة قادرا على: الرئیس السلمی! إجبارهم على قبول العنف. ولكن فجأة، جاء العراق الانفصالی الكردستانی. هذه السلسلة من القصص لا تزال مستمرة! لأن هناك إسرائیل. ونرى أنه فی كلتا الحالتین لا تؤیده إسرائیل إلا. لذلك، لتدمیر كل الفتنة، فی جمیع أنحاء العالم، یجب تدمیر إسرائیل. ویقف آل سعود، بدولاره النفطیة، خلف القوة الإسرائیلیة. إذا كان لنا أن نهتم: المدافعین ضریح بعد أعداء الشر فی سوریا والعراق تم صدها من ضریح الشر: ضریح باغی و: لإعادة بناء تلك المقبرة. وقد تم ترمیم القبة ومعبدها ورائعتها، لأنه فی مكة المكرمة والمدینة المنورة، دمرت أیدی العدید من أعمال ضریح الأئمة وتدمیرها من قبل آباء داعش الرئیسیین. ومن بین أضرحة الأئمة الأربعة: اثنا عشر من الأئمة الشیعة فی المدینة المنورة، والمعروفة باسم أطلال باقی، أو جانیت الباقی. بدأت هذه الأعمال الرتیبة مع الصهاینة ضد المسلمین الذین دمرت لأول مرة من قبل المدینة المنورة ومكة: ثم ذهبوا إلى القبلة الأولى، القدس. ولهذا السبب، من أجل منع الناس من الالتفات إلى عملیات القتل والسرقة هذه، یجب علیهم كل یوم: القیام بأعمال قتل وسرقة جدیدة. مثل شخص كذب، وكذب دائما لتبریر ذلك. إذا نظرنا بعنایة، حتى أنها خلقت حروب العالم! لیس أمرا سیئا أن نعرف أن الیهود غیر الحقیقیین، الصهاینة، قد قتلوا الناس منذ البدایة، وهم یسیئون استخدام اسم الدین. حدث خیانة الأولى فی وقت النبی موسى. وكانت الحالة السامریة، عندما دعا موسى، بعد خلاص الإسرائیلیین، وممر معجزة من نهر النیل، من قبل الله للعبادة، وتأخر عودته بضعة أیام! ودعا السماری جمیع الناس إلى: جلب صائغتهم الخاصة، تذوب لهم، وجعل العجل الذهبی، وقال انه یمكن أن یبدو من له. فقال للشعب: "هذا إلهك!" الذهاب الحصول على بقیة الذهب بالنسبة لی. وعبدت جمیع العجول، وبسبب الغدر كانوا لعن من قبل موسى وتجولت فی البریة. بعد موسى، قتلوا الأنبیاء أیضا، عندما ذبحوهم، عشرة منهم، كانوا لاجئین إلى سایروس وبقوا فی إیران. لكنهم لم یتوقفوا عن قتل الناس، بل یمكن أن یذهبوا إلى أی مكان فی التاریخ: أسقطوا السلطات. فی وقت یسوع المسیح، اختلفوا معهم: فی وقت النبی، توفی بعض الأئمة وحتى النبی محمد من سمهم. فی المفكرین الیهود فی طهران، كتب العدید من المقالات أن: الأمویین كانوا فی الأصل یهودی! وهذا هو السبب فی أن الأمیة كانت نجل القارئ الذی جاء من روما: فی محكمة یزید، كانوا فی الغالب إسرائیلیین؛ ونقل العاصمة بنی الأموی من المدینة المنورة إلى العشاء ویرجع ذلك إلى ذلك. فی الوقت الحاضر، نرى أنه، من أجل تدمیر هتلر، الذین عارضوا علیهم، فرضوا حربین عالمیتین على العالم. وبین المسلمین، وجدوا أنصار لقتل مواطنیهم. وإذا لم یقم مؤیدوهم ببیع الأراضی العربیة إلى الصهاینة، فلربما لم تكن إسرائیل قد أنشئت على الإطلاق. فی نفس أوروبا، مكان لهم. یستمر هذا الخیانة! ویجب أن تنتهی فی یوم واحد.

Heta Îsraêl, ev lîstik hene.

Gava ku Îraq, Sûrî û Îran dişewitîne ku dê ÎIL dê du mehan bête tunekirin! Nişkêve, dozê Myanmar hat kuştin, ku kuştî 4,000 kes hatin kuştin û nêzîkî 400,000 kes bi tenê Bexdayê reviyan. Dema ku hemî hest hebûn, wan di dawiyê de bûn: bi serokê aştiyane! Hêzên wan tundûtûjiyê qebûl bikin. Lê gavê, alîgirên kurdî yên Iraqê Iraq rabû. Ev çîrok çîrok berdewam dike! Çimkî Îsraêl e. Û em dibînin ku di herdu bûyeran tenê tenê Îsraêl piştgirî dike. Ji ber vê yekê, ji bo tevahiya sedem hilweşîne, hemî cîhanê, Îsraêl must be hilweşandin. Al Saûd, bi dolaran petrolê, paşê pişta pişta hêza Îsraîlê ye. Ger em dihatin binêrin: Hêzên cerdevanan piştî piştî dijminên xerab, li Sûriyeyê û Îraq ji miletê xirab derxistin: merivê Baghi û: ji bo goristana nû ve ava bike. Gomez, perestgehê û rûmetê têne avakirin, ji ber ku Mecca û Medînayê, gelek karên mihrîba Imams hatin destê destên bavên sereke yên ÎIL anî. Di nav pîrozên çar Îmêlan de hene: Diwanzdeh Şî'amên Mûsa di Medînê de, wekî ku wekî Baqi Ruins, yan Janet el-Baqi têne zanîn. Karên van monotonous bi zionîstên li dijî misilmanên ku yekem Medina û Mecca ji holê hatine winda kirin destpê kirin destpê kirin: paşê ew qeza yekem, Qods bûn. Ji ber vê yekê, ji ber ku ji bo kesên ku ji hêla kuştinan û dirûşmên dravaniyê bikişînin, ew her roj divê: kuştinên nû û dizan çêbikin. Wek kesek ku xeyal kiribû, û herdem herdem xeber kirin ku ew rastdar bikin. Heke em hişyar binêrin, wan jî şerên dinyayê afirand. Ew tiştek xirab e ku bizanin ku Cihûyan, neonîstên nehebperest, ji destpêka mirovên ji destpêkê ve kuştin, navê wî ditirsin. Di dema pêxemberê Mûsa de hate betalkirin. Û gava ew Mûsa, piştî rizgarkirina Îsraêliyan û pirtûka maqilî ya ji Nîleya Nêl bû, ji Xwedê re diperizandin, vegeriy

نوع اخبار :
برچسب ها :
لینک ها :
چهارشنبه 5 مهر 1396 :: نویسنده : سید احمد حسینی ماهینی
جلسه هم اندیشی شئرایان محله ایران و 
نوع اخبار :
برچسب ها :
لینک ها :

با رفتن بارزانی، بمب گذاری در عراق هم تمام خواهد شد. زیرا از ابتدا مشخص بود که این کار ها، توسط کردهای بارزانی و: با حمایت عربستان انجام می شود. الان هم آماده باش وسیعی به پیشمرگه ها، برای انجام بمب گذاری ها داده شده است. چون نیروهای بارزانی ارتش کلاسیک نیستند، و برای تشکیل ارتش رسمی آموزش ندیده اند. روش آنها جنگهای پارتیزانی، مخصوصا در کوهستان ها و: در میان برف و سرما می باشد، به نحوی که در ترکیه مشهور است: کلمه کرد از صدای سایش پا ها، در برف ایجاد شده است. و به همین دلیل کرد ها را ترک کوهی می نامند. بارزانی قدرتی ندارد که مثل داعش، علنی جنگ کند! لذا برای پیشبرد اهداف خود، از این روش پارتیزانی استفاده می کند، تا هم تلفات کمتری بدهند و هم، بزن در رو عمل کنند و: کی بود کی بود من نبودم! بازی کند. سادگی دولت عراق و یا از هم پاشیدگی اوضاع آن، باعث شد که در ابتدا با: خودمختاری اقلیم کردستان موافقت شود. این خودمختاری از ابتدا معلوم بود: به اینجا کشیده خواهد شد. البته تئوری جدید مطرح است که: آیا بارزانی یهودی است؟ که اگر چنین باشد باید او را افشا کنند. البته دین رسمی آنان سنی شافعی است، ولی تابحال کسی ندیده که مسعود بارزانی، نماز بخواند یا پایبند به مقدسات اسلام باشد. مخصوصا اینکه درگیری های این خانواده، با دولت عثمانی و بعدا با دولت ایران و عراق، این سوال را به ذهن می رساند که: نشان انقلابی بودن آنها نیست، بلکه مزدوری آنها می باشد. زیرا که اگر سنی مذهب هستند، باید با دولت ترکیه یا سوریه هماهنگ باشند، و اگر شیعه مذهب هستند باید: با کردهای ایرانی هماهنگ باشند.  تاریخ هم بیش از این نمی داند: زیرا که آغاز این شورش ها، همزمان با ایجاد دولت اسرائیل بوده، رفت و آمد ملا مصطفی بارزانی به اسرائیل، و حتی دفن او در اسرائیل این را اثبات می کند. که مبارزات آنها بنام استقلال کردها بوده، ولی به نقع اسرائیل تمام می شده. زیرا کردها پایه گذار تمدن ایران بوده اند، و در حوزه تمدنی ایران، یعنی بین النهرین می زیسته اند، چطور ممکن است فکر استقلال به سرشان بزند؟ اینکه با همه مذاهب اسلامی، بجز تفکر آل سعودی مخالف هستند، این امر هماهنگی بین آنها و: آل سعود یهودی و: اسرائیل را نشان می دهد. در واقع همه پرسی اقلیم کردستان، یک حرکت دفعی یا تصمیم تازه نبوده، بلکه از زمان تاسیس اسرائیل این موضوع بوده، زیرا اسرائیل ابتدا از نیل تا فرات را مطرح کرد، و بعد از جنگ شش روزه، مشاهده کرد که قدرتی بیشتر از این دارد، لذا به فکر گسترش قلمرو خود افتاد. ابتدا دانشمندان را تشویق کرد: تا ثابت کنند ژن کردی! و یهودی یکی است. بعد با کمک دولت سابق ایران، به منطقه شمال عراق نفوذ کرد و: از اختلاف آنها با دولت عثمانی سوء استفاده نمود، رابطه جاسوسی و اقتصادی مهمی را پایه گذاری نمود. در حال حاضر هم، بهترین خریدار نفت کرکوک، اسرائیلی ها هستند و پول آن را بارزانی ها می دهند، با اینکه میدانند کرکوک متعلق به اقلیم کردستان نیست. این همه پرسی را هم، اسرائیل سامان داده و: از ان حمایت می کند زیرا، مشاهده کرده که داعش در حال نابودی است. و آخرین سنگر های خود را از دست می دهد. باید دانست که هدف از همه پرسی هم، اصلا کمک به کردها نیست، زیرا مشخص است که برای این همه پرسی باید: هزینه سنگینی بدهند. فقط تحریم ترکیه می تواند: برای انها مصیبت زا باشد، و کردها را با چالش: مرگ و زندگی روبه رو کند. لذا هدف اصلی آن ادامه تنش و: زنده نگهداشتن کینه جویی بین مسلمانان می باشد. لذا اگر کردها بخواهند: همزیستی مسالمت آمیز داشته باشند،  بهترین راه از بین بردن: سایه بارزانی ها از روی سر آنها می باشد.

Wekî ku Barzanî diçe, bombebarana li Iraqê dê jî bêtir be. Ji ber ku ew ji destpêka vekirî bû ku ev karên ku ji aliyê Barzanî ve hatibû vebirin û piştgiriya Erebistana Suûdî tê kirin. Niha, hejmareke mezin ji bo pêşmergeyên ku ji bo bombeyên bombeyan hatine dayîn. Ji ber ku hêzên hêzên Barazanî ne klasîk, ew ne amade kirin ku artêşa fermî ava dikin. Û ji ber vê yekê ew ji Kurdan re çiyayê dibêjin. Barzanî ne hêza ku li dijî DAIŞ'ê şer bike şer bike! Ji ber vê yekê, armancên xwe pêşve bibin, şerê gerîla bikar bîne ku her du kêmkerên kêm kêm bikin û kî ye ku ez kî bûm! Ji bo lîstin Sedemiya hikûmeta iraqî, an hilweşandina rewşa wî, destpêkê ji hêla xweseriya otonomê ve hat pejirandin. Ev xweseriya xwe bi destpêkê ve xuya bû: ew ê li vir were veşartin. Bê guman, ev helwesta nû ye: Is Is It Jewish? Ger wusa wusa, divê ew derxînin. Bêguman, olê fermî Sunni Shafi'î ye, lê heta niha tu kesî nedîtiye ku Mesûd Barzani duayên xwendin an jî li gor pîrozên Îslamî ye. Ji ber ku eger ew Sunnis in, ew bi hikumeta tirkî an jî Sûriyeyê bi hev re be, û eger ew Şîiyan in, ew bi kurdan re bi kurdî re bibin. Têkoşîna wan têkoşîna kurdan tê gotin, lê ew li destên Îsraêl hilkişin. Ji ber ku ew li dahatiyên Erebistana Erebistana Erebistana hemî îslamî ne dijber, ew e ku di navbera wan de: Erebistana Suûdî û Îsraêl: Îsraêl. Di referandûmê de Kurdistan, a tevgera rûvîyan an biryar, ne ji ber ku damezirandina Îsraîl, ev bû, ji ber ku Îsraîlê bi eslê xwe ji Nîlê ji Firatê rakir, û piştî Şerê Six Day, dît ku hêza zêdetir e Ji ber vê yekê wî fikir kir ku xaka xwe ya berfirehtir. Yekem, wî zanyariyên zanistî da ku ew şahidiya te bûn. Û Cihû yek e. Hingê niha, bazirganiya herî baş ya Kerkûk e Îsraîlî ye û ew ji bo Barzanî dakêş dikin, lê ew dizanin ku Kerkûk beşek herêma Kurdistanê ne. Ew jî ji bo referandûmê armanc dike: Ew piştgirî dike, ji ber ku ew dît ku DAIŞ di bindestan de ye. Û barkeyên wê yên dawîn winda dike. Divê hebe ku armanca referandûmê ne hemî ji bo Kurdan re alîkarî ye, ji ber ku ew eşkere ye ku ew divê ji bo referandûmê bihayê giran bidin. Tenê boycott tenê tirkî bibe: Ew ê ji bo wan bêhêz be, û dê dê dijwarî rûdinin: mirin û jiyan. Ji ber vê yekê, armanca sereke ew e ku tengahiyê dewam bike û: ji bo nemesis di nava Misilman de bimînin. Ji ber vê yekê, eger Kurd dixwazin dixwazin: hevrêziya aştiyane, rêberê herî çêtirîn ji bo tasandina çêtirîn: Şeyda Barazani ser serê wan e.

وكما یذهب برزانی، فإن التفجیر فی العراق سینتهی أیضا. لأنه كان واضحا منذ البدایة أن هذه الأعمال نفذها البارزانی الكردی وبدعم من المملكة العربیة السعودیة. الآن، تم إعطاء قدر كبیر من الیقظة إلى البیشمركة لتنفیذ التفجیرات. ولأن قوات بارازانی لیست تقلیدیة، فإنها لیست مدربة على تشكیل جیش رسمی. أسلوبهم هو حرب العصابات، وخاصة فی الجبال و: فی وسط الثلج والبرد، كما هو معروف فی تركیا: كلمة كرد تم إنشاؤها من صوت القدم یرتدی فی الثلج. ولهذا السبب یطلقون على الأكراد جبلا. برزانی لیس لدیه القدرة على محاربة صراحة مثل داعش! لذلك، من أجل تحقیق أهدافها، فإنه یستخدم حرب العصابات لجعل كل من عدد أقل من الضحایا والعمل، ومن كان! للعب وقد تمت الموافقة على بساطة الحكومة العراقیة، أو انهیار وضعها، مبدئیا من قبل الاستقلال الكردستانی للمناخ. لقد كان تقریر المصیر واضحا فی البدایة: سیتم رسمه هنا. وبطبیعة الحال، فإن النظریة الجدیدة هی: هل یهودی برزانی؟ إذا كان الأمر كذلك، یجب أن تعرضه. بطبیعة الحال، دینهم الرسمی هو الشافعی السنة، ولكن حتى الآن لم یر أحد مسعود بارزانی قراءة الصلوات أو التمسك أسرار الإسلام. وبشكل خاص، فإن الاشتباكات مع الحكومة العثمانیة، وبعد ذلك مع حكومة إیران والعراق، تشیر إلى السؤال: فهی لیست علامة على الثورة، بل المرتزقة. لأنه إذا كانوا سنة، یجب أن یكونوا فی وئام مع الحكومة التركیة أو السوریة، وإذا كانوا شیعة، یجب أن تكون فی وئام مع الأكراد الإیرانیین. لا یعرف التاریخ أكثر من ذلك: منذ بدایة هذه الاضطرابات، فی نفس الوقت الذی أقیم فیه إنشاء دولة إسرائیل، فإن الخطوة التی قام بها الملا مصطفى برزانی إلى إسرائیل، وحتى دفنه فی إسرائیل، تثبت ذلك. كانت نضالاتهم تسمى استقلال الأكراد، ولكن انتهى بهم المطاف فی أیدی إسرائیل. لأن الأكراد كانوا مؤسسی الحضارة الإیرانیة، وعاشوا فی حضارة إیران، بلاد ما بین النهرین، كیف یمكن أن تأتی فكرة الاستقلال إلى رأسهم؟ إنهم یعارضون جمیع الأدیان الإسلامیة، باستثناء ولاءات المملكة العربیة السعودیة، هذا هو الانسجام بینهم: المملكة العربیة السعودیة وإسرائیل: إسرائیل. فی الواقع، لم یكن الاستفتاء على المناخ الكردی قرارا جدیدا أو جدیدا، ولكن منذ إنشاء إسرائیل، لأن إسرائیل اقترحت أصلا من نیل إلى الفرات، ولاحظت، بعد حرب استمرت ستة أیام، أكثر قوة من هذا ، لذلك فكر فی توسیع أرضه. أولا، شجع العلماء على إثبات أنك جینات. والیهودی واحد. ثم، وبمساعدة من الحكومة الإیرانیة السابقة، توغل فی المنطقة الشمالیة من العراق، واستغل الخلافات بینها وبین الحكومة العثمانیة، وأقام علاقة تجسس واقتصادیة مهمة. فی الوقت الراهن، أفضل مشتری نفط كركوك هو إسرائیلیون ویتبرعون بالأموال لبرزانی، على الرغم من أنهم یعرفون أن كركوك لیست جزءا من إقلیم كردستان. كما أنها ترتب للاستفتاء: إنها تؤید ذلك، لأنها رأت أن داعش فی حالة خراب. ویفقد ثكناته الأخیرة. وتجدر الإشارة إلى أن الغرض من الاستفتاء لیس على الإطلاق لمساعدة الأكراد، لأنه من الواضح أنه یجب علیهم دفع ثمنا باهظا لهذا الاستفتاء. فقط المقاطعة التركیة یمكن أن تكون: ستكون كارثیة بالنسبة لهم، والأكراد سوف یواجهون التحدی: الموت والحیاة. ولذلك، فإن هدفها الرئیسی هو مواصلة التوتر و: للحفاظ على عدو بین المسلمین على قید الحیاة. لذلك، إذا كان الأكراد یریدون: التعایش السلمی، فإن أفضل طریقة للقضاء على: ظل بارازانی على رؤوسهم.

As Barzani goes, the bombing in Iraq will also be over. Because it was clear from the outset that these works were carried out by the Kurdish Barzani and supported by Saudi Arabia. Now, a large amount of vigilance has been given to the peshmerga to carry out bombings. Because Barazani's forces are not classical, they are not trained to form an official army. Their method is guerrilla warfare, especially in the mountains and: in the midst of snow and cold, as it is known in Turkey: the word Kurd has been created from the sound of foot wearing in the snow. And for this reason they call the Kurds a mountain. Barzani does not have the power to fight openly like ISIS! Therefore, in order to advance its goals, it uses guerrilla warfare to make both fewer casualties and act, and who was who I was! To play The simplicity of the Iraqi government, or the collapse of its situation, has initially been approved by the Kurdish climate autonomy. This self-determination was initially clear: it will be drawn here. Of course, the new theory is: Is Barzani Jewish? If so, they should expose him. Of course, their official religion is Sunni Shafi'i, but so far nobody has seen Massoud Barzani read prayers or adhere to the sacraments of Islam. Particularly, the clashes with the Ottoman government, and later with the government of Iran and Iraq, point to the question that: they are not a sign of revolutionism, but a mercenary. Because if they are Sunnis, they should be in harmony with the Turkish or Syrian government, and if they are Shiites, they must be in harmony with the Iranian Kurds. History does not know more than that: since the beginning of these riots, at the same time as the establishment of the state of Israel, the move by Mullah Mustafa Barzani to Israel, and even his burial in Israel, proves this. Their struggles were called the independence of the Kurds, but they ended up in the hands of Israel. Because the Kurds have been the founders of Iran's civilization, and they have lived in Iran's civilization, Mesopotamia, how could the idea of ​​independence come to their head? That they are opposed to all Islamic religions, except for Saudi Arabia's allegiances, this is the harmony between them: Saudi Arabia and Israel: Israel. In fact, the referendum on the Kurdish climate was not a new or new decisi

نوع اخبار :
برچسب ها :
لینک ها :

ترامپ رئیس جمهور نیست! بلکه سخنگوی اپوزیسیون ایران است.

ایران امروز برخلاف انتظار خیلی ها، صاحب کل دنیا شده است! همانطور که رئیس جمهور اسلامی ایران، در سازمان ملل گفت: «حافظ و سعدی و فردوسی و عمرخیام ما، سالها است که جهان را فتح کرده اند» ما نیاز به بمب اتمی نداریم تا: باکشتار وسیع! مردم دنیا را مطیع خود کنیم. مردم دنیا همینکه خوب باشند، برای ما کافی است و: باید شکر خدا را بجا آوریم. شاخص قلمرو ایران در: گذشته و حال همین بوده است. یعنی همه جوان های نیکوکار و خوش فکر، همه مردم دنیا که خوب هستند، این ها ملت ما هستند. دشمنان ما: هفت تیر کش های گانگستر و: شمشیربازان آدم کش هستند. حالا هرجا که می خواهند باشند. قلمرو ایران اسلامی، قلمرو خاک محوری نیست، بلکه انسان محوری است: به فرموده امام علی ع،  همه انسان ها یا همکیش ما هستند، یا همنوع ما، لذا برادران ما محسوب می شوند. فقط کسانی از این دایره بیرون هستند که انسان نباشند! و خوی حیوان صفتی و: ددمنش ی داشته باشند. لذا ما می بینیم که با اینکه ترامپ، رای گیری کرده و رئیس جمهور شده! ولی بخاطر خوی بد  و اخلاق گانگستری، تبدیل به یک سخنگوی عادی: دشمنان ایران شده و هرچه، برای او می نویسند می گوید و: هرکاری که آنها می گویند انجام می دهد. اگر خوب دقت شود سخنان او با: فرماندهان داعش یا رئیس: رژیم صهیونیستی و رضا پهلوی فرقی ندارد. آنها به وحدت رسیدند! علت این امر هم آن است که: مردم دنیا به وحدت رسیده اند و: دشمنان هم برای عقب نماندن، مجبورند با هم کنار بیایند. لذا وقتی ترامپ می خواهد سخنرانی کند، از مجموع مواضع ضد انقلاب ایران، همه مباحث آن را مطرح می کند. به همین دلیل بعد از سخنرانی او، سلطنت طلب و مجاهدین خلق، ساواکی های فراری و روسپی های بین المللی، جلوی کاخ سفید جمع می شوند و: از سخنان او حمایت می کنند. به قول یکی از این ها: اگر ماخودمان می خواستیم این حرفها را بزنیم، صدایمان به جایی نمی رسید! ولی صدای ترامپ شنیده می شود. وی که سلطنت طلب بود گفت: ما همانطور که ترامپ گفته، با تغییر رژیم موافقیم ولی، از مجاهدین خلق هم منتفریم! و نمی گذاریم به دست آنان بیافتد. هم اکنون که در کردستان عراق، رفراندوم بر قرار است، سخنگوی بارزانی از رژیم صهیونیستی تشکر کرده! که موافق این همه پرسی بوده است. یعنی دشمنان ما بجز رژیم جعلی صهیونیستی، هیچ پشتیبان دیگری ندارند. براساس اسناد موجود، بارزانی ها یهودی بوده اند، قبر پدر بزرگ آنان در اورشلیم است. لباس کردی پوشیده اند، تا کسی آنها را نشناسد! و بتوانند نقشه های اسرائیل را پیاده کنند. نقشه روی دیوار همه ادارات اقلیم کردستان، نشان می دهد که آنها سوریه و عراق، ایران و ترکیه را تجزیه کرده، یک هلال خضیب را تشکیل داده اند. و این نقشه امروز و دیروز نیست، بلکه ادامه نقشه نیل تا فرات صهیونیست ها است. بنابر این دیگر مرزهای زمینی، معنی خود را از دست داده و: همه دنیا یک دست شده اند. همه تصمیم دارند تا انسان باشند، و دست از کشتار یکدیگر بردارند. برخلاف دشمنان این مردم، که همیشه  تهدید به جنگ و کشتار می کنند. حتی اسرای خود را با سر بریده، تحویل خانواده هایشان می دهند، تا ترس و وحشت بیشتری! در دل مردم ایجاد کنند. ولی دوستان ما در تمام دنیا، یک امت واحده را تشکیل داده اند، تا با صلح و ارامش زندگی کنند و: از نعمت های خدادادی استفاده کنند. در حالیکه دشمنان ما، رهبرشان دولت اسرائیل و: سخنگویشان ترامپ هست. دوستان ما میلیاردی بوده و: در تمام دنیا هستند: حتی در درون اسرائیل! حزب الله اسرائیل تشکیل شده و: در حال عضو گیری است.

Tramp is not the president! It is also the spokesman for the Iranian opposition.

Iran today, contrary to the expectations of many, has become the owner of the whole world! As the Islamic Republic of Iran said at the United Nations: "Hafez, Saadi, Ferdowsi, and Omariam, who have conquered the world for many years," we do not need a nuclear bomb to: with a huge explosion! People obey our world. The people of the world are good enough to be good enough for us, and we must thank God. Index of Iran's Realm: Past and Present. That is, all the good and good young people, all the people of the world who are good, these are our nation. Our enemies: Seven gangsters and: Swordsman are killers. Now wherever they want. The realm of Islamic Iran is not the territory of the axis, but the core of humanity: According to Imam Ali, we are all human beings or our partners, or ours, so our brothers are considered. Only people out of this circle are not human! And animal traits: and they are dreadful. So we see that, despite the fact that Tramp has voted and been president! But because of bad temper and gangstatic morals, he became a regular spokesman: the enemies of Iran, and whatever he says, he says: "Do whatever they say." If he is to be careful, his words do not differ from either: ISIS commanders or the boss: Zionist regime and Reza Pahlavi. They came to unity! The reason for this is that: the people of the world have come to unity and: enemies also have to come together to stay away. Therefore, when Tramp wants to speak, he speaks of all of Iran's counter-revolutionary positions. For this reason, after his speech, the monarchist and the Mujahideen-e-Khalq, the escapees of the SAVAK and international prostitutes, gather in front of the White House and: support his remarks. In the words of one of these: if we wanted to do that, our voice would not get anywhere! But the tramp sound is heard. He said he was monarchist: "We agree with the regime's change, as Tramp said, but we also forgive the PMOI!" And do not let them fall. Thanks to the Barzani spokesman for the Zionist regime now in the referendum in Iraqi Kurdistan! Who agreed to this referendum? That is, our enemies, apart from the Fake Zionist regime, have no other support. According to the available documents, the Barzans were Jews; their grandfather's grave is in Jerusalem. They are dressed so that nobody knows them! And can implement Israeli maps. A map on the wall of all Kurdish regional offices shows that they dismantled Syria and Iraq, Iran and Turkey, and formed a Khaziab crescent. And this is not a map today and yesterday, but the continuation of the Neil map to the Zionist Euphrates. Therefore, other land borders have lost their meaning and: the whole world is one hand. Everyone wants to be human, and stop killing each other. Unlike the enemies of these people, they always threaten war and kill. They even give their captives their families, to give them more fears! In the hearts of people. But our friends all over the world have formed an united nation to live in peace and calmly: to use God's blessings. While our enemies are their leader, the government of Israel and their spokesman is Tramp. Our friends are billions and are: all over the world: even inside Israel! Israel's Hezbollah is composed and is being recruited.

ترامب لیس الرئیس! وهو ایضا المتحدث باسم المعارضة الایرانیة.

إیران الیوم، خلافا لتوقعات كثیرین، أصبح صاحب العالم كله! وكما قالت جمهوریة إیران الإسلامیة فی الأمم المتحدة: "حافظ وسعدی وفیردوزی وأمریام، الذین غزا العالم لسنوات عدیدة،" نحن لسنا بحاجة إلى قنبلة نوویة إلى: مع انفجار ضخم! الناس یطیعون عالمنا. إن شعوب العالم جیدة بما یكفی لتكون جیدة بما فیه الكفایة بالنسبة لنا، ویجب أن نشكر الله. مؤشر عالم إیران: الماضی والحاضر. وهذا هو، كل الشباب الجید والخیر، وجمیع شعوب العالم الذین هم جید، وهذه هی أمتنا. أعدائنا: سبعة رجال العصابات و: المبارز هی القتلة. الآن أینما یریدون. عالم إیران الإسلامیة لیس إقلیم المحور، بل جوهر الإنسانیة: وفقا للإمام علی، نحن جمیعا بشر أو شركائنا، أو لنا، لذلك یعتبر إخواننا. الناس فقط من هذه الدائرة لیست البشریة! والصفات الحیوانیة: وأنها مروعة. لذلك نرى أنه على الرغم من أن ترامب قد صوت وكان رئیسا! ولكن بسبب سوء المزاج والأخلاق العصبیة، أصبح المتحدث الرسمی: أعداء إیران، ومهما یقول، یقول: "لا كل ما یقولون." إذا كان یجب أن یكون حذرا، كلماته لا تختلف عن إما: قادة داعش أو رئیسه: النظام الصهیونی و رضا بهلوی. جاءوا إلى الوحدة! والسبب فی ذلك هو أن: أهل العالم قد وصلوا إلى الوحدة، وأعداء أیضا أن یجتمعوا معا للبقاء بعیدا. لذلك، عندما یرید ترامب الكلام، یتحدث عن كل مواقف إیران المضادة للثورة. لهذا السبب، بعد خطابه، تجمع الملكة والمجاهدین - الخالق، الهاربین من سافویكا والبغایا الدولیین، أمام البیت الأبیض و: دعم ملاحظاته. على حد تعبیر واحد من هذه: إذا أردنا أن نفعل ذلك، صوتنا لن تحصل فی أی مكان! ولكن سمع الصوت المتعرج. وقال انه كان ملكیا: "نحن نتفق مع تغییر النظام، كما قال ترامب، ولكننا أیضا نغفر منظمة مجاهدی خلق الإیرانیة!" ولا تدعهم یسقطون. بفضل المتحدث باسم بارزانی للنظام الصهیونی الآن فی الاستفتاء فی كردستان العراق! الذین وافقوا على هذا الاستفتاء. أی أن أعدائنا، بصرف النظر عن النظام الصهیونی المزیف، لیس لدیهم أی دعم آخر. ووفقا للوثائق المتاحة، كان البارزان یهودا، وقبر جدهم فی القدس. یرتدون بحیث لا أحد یعرف لهم! ویمكن تنفیذ الخرائط الإسرائیلیة. تظهر خریطة على جدار جمیع المكاتب الإقلیمیة الكردیة أنها تفكیك سوریا والعراق وإیران وتركیا، وشكلت هلال خازیاب. وهذه لیست خریطة الیوم والأمس، ولكن استمرار خریطة نیل إلى الفرات الصهیونیة. لذلك، فقدت الحدود البریة الأخرى معناها و: العالم كله من جهة. الجمیع یرید أن یكون إنسانا، ووقف قتل بعضهم البعض. على عكس أعداء هؤلاء الناس، فإنها تهدد دائما الحرب والقتل. حتى أنها تعطی أسرى أسرهم، لمنحهم المزید من المخاوف! فی قلوب الناس. ولكن أصدقائنا فی جمیع أنحاء العالم قد شكلوا أمة موحدة للعیش فی سلام وبهدوء: لاستخدام بركات الله. فی حین أن أعدائنا هم زعیمهم، حكومة إسرائیل والمتحدث باسمهم هو ترامب. أصدقائنا ملیارات وهی: فی جمیع أنحاء العالم: حتى داخل إسرائیل! ویتألف حزب الله الإسرائیلی ویجری تجنیده.

Tramp prezident deyil! Bu da İran müxalifətinin sözçüsüdür.

Bu gün İran, bir çoxu gözləmələrinə zidd olaraq, bütün dünyanın sahibi oldu! İran İslam Respublikasının Birləşmiş Millətlər Təşkilatında dediyi kimi: "Uzun illər dünya dünyasını fəth edən Hafiz, Saadi, Firdovsi və Omariam" nüvə bomba ehtiyacımız yoxdur: böyük bir partlayış! İnsanlar dünyaya itaət edirlər. Dünyanın xalqları bizim üçün yaxşı olmaq üçün kifayət qədər yaxşıdır və biz Allaha şükür etməliyik. İranın Realm İndeksi: keçmiş və bu gün. Yəni bütün yaxşı və yaxşı gənclər, yaxşı olan bütün dünya xalqları bunlar bizim millətimizdir. Düşmənlərimiz: Yeddi gangsters və: Qılıncoynalar qatillərdir. İndi istədikləri yerdə. İslam İran ərazisi eksenin ərazisi deyil, bəşəriyyətin nüvəsi: İmam Əliyə görə biz hamımız, ya da ortaqlarımız, ya da bizimkimizdir, buna görə qardaşlarımız nəzərdən keçirilir. Bu dairənin yalnız insanları insan deyil! Və heyvan xüsusiyyətləri: və onlar qorxunc. Buna görə də görürük ki, Tramp səs verib prezident oldu! Ancaq pis xətt və gangstatik əxlaqlar səbəbi ilə müntəzəm bir sözçüsü oldu: İranın düşmənləri və nə dediyimi deyir: "Onların dediklərini et." Ehtiyatlı olsaydı, onun sözləri də İŞİD komandirləri və ya patron: Sionist rejimi və Reza Pəhləvidən fərqlənmir. Birlikə gəldilər! Bunun səbəbi: dünya xalqı birliyə gəlmişdir və düşmənlər də uzaq dayanmaq üçün bir araya gəlmək məcburiyyətindədirlər. Buna görə Tramp danışmaq istəyirsə, bütün İranın əks-inqilabçı mövqelərindən danışır. Bu səbəbdən, Savvika və beynəlxalq fahişələrin qaçqınları olan monarxist və mücahidlər, Ağ Evin qarşısında toplaşdıqları və sözlərini dəstəkləyən danışdıqdan sonra. Bunlardan birinin sözləri ilə: əgər biz bunu etmək istəyiriksə, səsimiz heç bir yerdə qalmayacaqdı! Ancaq tramp səsi eşidilir. O, monarxist olduğunu söylədi: "Biz Tramp deyildiyi kimi rejim dəyişikliyinə razıyıq, amma biz də PMOI bağışlayırıq!" Və onlara düşməyin. Sionist rejimin Bərzaninin sözçüsü sayəsində İraq Kürdüs

نوع اخبار :
برچسب ها :
لینک ها :
دوشنبه 3 مهر 1396 :: نویسنده : سید احمد حسینی ماهینی

از سال 1352که دوره کامپیوتر را در دانشکده فنی می گذراندم شاید نزدیک نیم قرن گذشته باشد ولی از همان موقع اطلاع رسانی را در دستور کار داشتیم. درس کاربرد کامپیوتر در مدیریت نحوه انتقال این اطلاعات را در درون سازمان در گزارش دهی و گزارش گیری را تسریع می کرد تا اینکه برنامه های ویندوز و میکروسافت آمد و راه برای استفاده عموم از این فناوری باز شد. همکاری با مطبوعات که از سال 1348آغاز شده بود با این فناوری در هم آمیخت و در سالهای دوهزار با حساسیت انتقال اخبار و مخصوصا حادثه یازده سپتامبر ما راوادار کرد تا اخبار را به زبانهای خارجی هم ترجمه و برای مقابله با تهاجم خبری به تمام مطبوعات جهان ایمیل شود در سال های 1380چند سایت میزبان برای ایجاد وبلاک فضا در اختیار گذاشتند همه وبلاگ های خبری داخلی و خارجی ایجاد شد و همه ایمیل ها فراهم شد و تحلیل های ضد حادثه 11سپتامبر به سراسر جهان مخابره شد. همه اینها برای اینکه تبدیل به برند شود تحت نام خودم یعنی ماهینی یا ماهین انجام شد. وقتی سازمان دیجیتال ارشاد ایجاد شد ماهین نیوز ثبت شد ولی بعد از مدتی سایت هایی که نیوز داشتند به معاونت مطبوعاتی منتقل شد و بعد از نقل و انتقالات در سال 1392 رسما سایت ماهین نیوز ثبت و مجوز از ارشاد گرفت. تاکنون نزدیک به چهار هزار نفر خبر نگار افتخاری جذب نموده و حدود 10هزار مقاله تولیدی حداقل به چهار زبان داشته است. البته بدلیل مستقل بودن و عدم وابستگی به احزاب و جریانها از سوی انها حمابت نمی شود. واین راه ادامه خواهد یافت . انشاء الله

نوع اخبار :
برچسب ها :
لینک ها :

تنها راه جلوگیری از رفراندم بارزانی، موشک زدن به نتانیاهو است!

هنر مردان سیاست این است که: نقطه ضعف و قوت دشمن را خوب بشناسند، و بموقع بتوانند از تحرکات آن جلوگیری کنند، و الا بعد از حمله دشمن، همه می فهمند و حالت تدافعی می گیرند. به عبارت ساده تر: پیشگیری بهتر از درمان است. اینکه ما منتظر بمانیم تا: رفراندوم در کردستان عراق صورت گیرد، بعد انعکاس آن را در درون مرزها ببینیم، شاید خیلی دیر باشد. البته بستن مرز هوایی خوب است، ولی دشمن در کنار مرز ما نیست! اگر هم باشد عوامل دشمن است، نه خود دشمن. دشمن اصلی چند کیلومتر آن طرف تر، یعنی اسرائیل است. اگر پشتوانه اسرائیل نبود، مگر بارزانی میتوانست به رفراندوم فکر کند؟ بارزانی هم، خیال نکند اسرائیل پشتیبان او است! اسرائیل تاریخ را خوانده و دیده است: تنها گروهی که بار قبل، یهودیان را از فلسطین بیرون کردند، صلاح الدین ایوبی و لشکریان او از کردستان بود. لذا این بار می خواهد کرد ها را، به قربانگاه بفرستد. تا خیال او از این دشمن دیرین آسوده باشد. در قران هم ذکر شده که: یهودیان دوبار قدرت می گیرند: بار اول خداوند قومی را می فرستد: تا آنها را خانه به خانه دنبال کرده، بیرون بریزند. بار دوم که یهودیان به قدرت رسیدند، اگر خوبی کردند با آنها خوبی می شود. ولی اگر صبرا و شتیلا و: پاکساری قومی و نژادی راه انداختند، همان بلا به سرشان می آید! و از فلسطین بیرون رانده می شوند. لذا صهیونیست ها ابتدا بوسیله چرچیل، نقشه خاورمیانه را طوری تصویب کردند که: کرد ها به چهار قسمت شوند، و هریک به بکی از مرزها تعلق بگیرند، و بعد هم آنها را تحریک کردند: تا با این دولتها درگیر شوند و: برای هلال خضیب یا: کردستان واحد مبارزه کنند. نه تنها کرد ها بلکه تمامی: اقوام را دو نیمه یا چند قسمت کردند! تا با دولتهای همسایه، همیشه درگیری داشته باشند. والا تمام 57 کشور فعلی، یک کشور بودند و: تمدن اسلامی را تشکیل میدادند. اگر گاهی هم چند تکه می شدند، ولی امت  واحد بودند. با رشد استعمار، ابتدا تمدن اسلامی را به دو قسمت عمده: عثمانی به مرکزیت ترکیه، و شیعه به مرکزیت اصفهان نمودند. بعد هم هریک از اینها را به: کشورهای مختلف تقسیم کردند و: هنوز هم تقسیم می کنند. مانند اینکه نقشه عراق و ایران و سوریه را، بصورت تجزیه شده رسم کرده اند! اما همه اینها امت واحده هستند و: جزو حوزه تمدنی: ایران بزرگ قرار می گیرند. انگلستان یک استان ایران است، بلغارستان ومجارستان، صربستان و لهستان در اروپا و: تاجیکستان و هندوستان و پاکستان، افغانستان و مغولستان، ترکستان و تاتارستان، گرجستان، داغستان، کردستان و عربستان و قرقیزستان، ترکمنستان، ارمنستان و ازبکستان، بیست استان خارجی ایران هستند، که جدا شده اند و: این کار استعمار بوده است. همه اینها در همین دوران: رشد صهیونیست ها اتفاق افتاده! البته به دست انگلیس و آمریکا. حالا هم اگر می خواهیم تجزیه طلبان، باز هم به کار خود ادامه ندهند، تنها راه آن نابودی اسرائیل است. در همین موضوع بارزانی، به سادگی می بینیم که نفت آن را، اسرائیل می خرد! زمین هایش را به اسرائیل فروخته! بیشترین حمایت ها، از سوی اسرائیل است، تا یک درگیری ایجاد شود! و کردها بیشتر از این قربانی شوند. جاه طلبی بارزانی هم، با این ترفند آنها هماهنگ شده است. با اینکه قانونا ریاست او تمدید نشده، دوسال و نیم به زور حکومت می کند. در این دو سال ابتدا با داعش همکاری کرد! و به کمک آنها شهر: کرکوک را به قلمرو خود اضافه نمود. ترکمن ها و ایزدیها را اذیت کرد: تا مطیع خود کند. این ظلم و ستم او به پشتیبانی اسرائیل است. اگر اسرائیل نابود شود، بارزانی هم مثل موش فرار خواهد کرد.  اما اگر منتظر نتیجه باشیم، میدانیم که او با زور جوخه های مرگ پیشمرگه ها، خواسته اسرائیل را پیاده می کند، و اسرائیل نفس راحتی خواهد کشید. علاوه بر جوخه های مرگ اشاره شده، بارزانی یک لشکر مهمتری دارد! و آن رقاصه ها و روسپی ها بین المللی است، که برای مبارزه با دین و ایمان مردم، آنها را به همه جا گسیل کرده ، و بودجه های کلانی برای می گساری گذاشته است. مخصوصا این گروهها را، در مرزهای ایران، با نام شادی و پایکوبی و جشن افزایش داده است.  

The only way to stop the Barzani referendum is to missile Netanyahu!

The art of men politics is that: to recognize the weakness and strength of the enemy well, and to be able to prevent their movements in time, and they will all understand and defeat after the enemy's attack. Simply put: Prevention is better than treatment. That we wait for a referendum in the Iraqi Kurdistan, then its reflection within the borders, maybe it's too late. Of course the closing of the air border is good, but the enemy is not on our side! If so, the enemy is the enemy, not the enemy himself. The main enemy is a few kilometers to the other, Israel. If there was no support for Israel, would Barzani be able to think of a referendum? Barzani does not think Israel supports him! Israel has read and seen history: the only group that once evicted Jews from Palestine was Salahuddin Ayoubi and his troops from Kurdistan. So this time he wants to send them to the altar. To his mind he would be relieved of this long-standing enemy. In the Qur'an it is also mentioned that Jews are twice the strength: the Lord sends a people first time: to follow them home to the house and to throw them out. The second time that the Jews came to power, if they were good, they would be good with them. But if Sabra and Shatila and: ethnic and racial cleansing started, they will come to their senses! And driven out of Palestine. Thus, the Zionists first adopted Churchill's map of the Middle East in such a way that: the Kurds would be divided into four sections, and each one would be betrayed by the borders, and then they also provoked them: to engage with these states: for the Crescent Khaziab Or: Kurdistan fight units. Not only the Kurds, but all: The relatives are divided into two or more parts! Always have conflicts with neighboring states. In fact, all of the 57 countries present were one country: Islamic civilization. If sometimes they were a few pieces, but the Ummah was one. With the rise of colonialism, Islamic civilization was initially divided into two main sections: the Ottomans in the center of Turkey, and the Shiites in the center of Isfahan. Then they divided each of them into different countries: they are still divided. Like plotting Iraq, Iran, and Syria as a decomposition! But all these are united nations: they are part of the civilization: Great Iran. England is a province of Iran, Bulgaria and Hungary, Serbia and Poland in Europe and Tajikistan, India and Pakistan, Afghanistan and Mongolia, Turkestan and Tatarstan, Georgia, Dagestan, Kurdistan and Saudi Arabia and Kyrgyzstan, Turkmenistan, Armenia and Uzbekistan, twenty foreign provinces Iran, which has been isolated, and this has been colonialism. All this at the same time: Zionist growth has happened! Of course, in the hands of Britain and America. Now, if we want the separatists not to continue their work, the only way is to destroy Israel. At the same time, Barzani, we simply see that oil is Israel! Selling its land to Israel! Most support comes from Israel, so that a conflict can be created! And the Kurds will be the victims more. Barzani's ambition is aligned with this trick. Although he has not been legally chaired, he rules for two and a half years. In the past two years, he has worked with ISIL! And with their help the city added Kirkuk to its territory. He harassed the Turkmens and the Yezidis: to make him obey. This oppression is against Israel's support. If Israel is destroyed, Barzani will run like a rat. But if we look forward to the outcome, we know that he will force Israel to kill the Peshmerga's squad, and Israel will breathe. In addition to the death squads, Barzani has a more important division! And those international dancers and prostitutes, who have thrown them everywhere to fight the religion and faith of the people, and have made huge budgets for them. Especially these groups, on the borders of Iran, have been enhanced by the name of joy and celebration.

السبیل الوحید لوقف استفتاء برزانی هو الساروخ الی نتنیاهو!

فن السیاسة السیاسیة هو: الاعتراف بضعف وقوة العدو بشكل جید، والقدرة على منع تحركاتهم فی الوقت المناسب، وسوف یفهمون جمیعا وهزیمة بعد هجوم العدو. ببساطة: الوقایة أفضل من العلاج. أن ننتظر إجراء استفتاء فی كردستان العراق، ثم انعكاسه داخل الحدود، ربما فوات الأوان. وبطبیعة الحال إغلاق الحدود الجویة هو جید، ولكن العدو لیس فی صالحنا! إذا كان الأمر كذلك، العدو هو العدو، ولیس العدو نفسه. العدو الرئیسی هو بضعة كیلومترات إلى أخرى، إسرائیل. إذا لم یكن هناك أی دعم لإسرائیل، هل سیكون بارزانی قادرا على التفكیر فی الاستفتاء؟ برزانی لا یعتقد أن إسرائیل تدعمه! لقد قرأت إسرائیل وشهدت التاریخ: المجموعة الوحیدة التی طردت الیهود من فلسطین هی صلاح الدین الأیوبی وقواته من كردستان. حتى هذه المرة یرید أن یرسلهم إلى المذبح. فی ذهنه انه سوف یعفى من هذا العدو القدیم. فی المرة الثانیة التی جاء فیها الیهود إلى السلطة، إذا كانت جیدة، وأنها ستكون جیدة معهم. ولكن إذا صبرا وشاتیلا و: التطهیر العرقی والعرقی بدأت، وأنها سوف تأتی إلى حواسهم! وخرج من فلسطین. الصهاینة فی البدایة من قبل تشرشل، وخریطة الشرق الأوسط مرت ذلك: الأكراد إلى أربعة أجزاء، وكل بیكی بوردرس ملكا لهم، وبعد ذلك حرض مع الحكومات المعنیة الهلال الخضیب أو: وحدات قتال كردستان. لیس فقط الأكراد، ولكن كل: ینقسم الأقارب إلى قسمین أو أكثر! دائما الصراعات مع الدول المجاورة. والواقع أن جمیع البلدان ال 57 الحاضرة كانت بلدا واحدا: الحضارة الإسلامیة. إذا كانت فی بعض الأحیان كانت بضع قطع، ولكن الأمة كانت واحدة. ثم قسموا كل منهم إلى بلدان مختلفة: لا یزالون منقسمین. مثل تخطی العراق وإیران وسوریا كتحلل! ولكن كل هذه هی الأمم المتحدة: فهی جزء من الحضارة: إیران العظمى. إنجلترا مقاطعة إیران وبلغاریا والمجر وصربیا وبولندا فی أوروبا وطاجیكستان والهند وباكستان وأفغانستان ومنغولیا وتركستان الشرقیة وتتارستان وجورجیا وداغستان وكردستان، والمملكة العربیة السعودیة وقیرغیزستان وتركمانستان وأرمینیا وأوزبكستان، واثنین من خارج المحافظة إیران، التی كانت معزولة، وهذا هو الاستعمار. كل هذا فی نفس الوقت: حدث النمو الصهیونی! وبطبیعة الحال، فی أیدی بریطانیا وأمریكا. والآن، إذا أردنا أن لا یواصل الانفصالیون أعمالهم، فإن الطریقة الوحیدة هی تدمیر إسرائیل. وفی الوقت نفسه، بارزانی، ونحن نرى ببساطة أن النفط هو إسرائیل! بیع أرضها إلى إسرائیل! معظم الدعم یأتی من إسرائیل، حتى یمكن إنشاء الصراع! والأكراد سیكونون الضحایا أكثر. تتماشى طموح برزانی مع هذه الخدعة. وعلى الرغم من أنه لم یرأسه قانونا، فإنه یقضی عامین ونصف العام. فی العامین الماضیین، عمل مع داعش! وبمساعدتهم أضافت كركوك كركوك إلى أراضیها. مضایق التركمان والیزیدیین: لجعله یطیع. هذا القمع ضد دعم إسرائیل. إذا دمرت إسرائیل، فإن بارزانی سیعمل مثل الفئران. ولكن إذا كنا نتطلع إلى النتیجة، فإننا نعلم أنه سیجبر إسرائیل على قتل فرقة البیشمركة، وسوف تتنفس إسرائیل. بالإضافة إلى فرق الموت، بارزانی لدیه تقسیم أكثر أهمیة! والراقصون والبغایا الدولیون الذین ألقوا بهم فی كل مكان لمحاربة دین وإیمان الشعب، وجعلوا میزانیات ضخمة لهم. خصوصا هذه المجموعات، على حدود إیران، قد تعززت باسم الفرح والاحتفال.

Bərzani referendumunu dayandırmaq üçün yeganə yol Netanyahuu qaçırmaqdır!

Sadəcə qoyun: Müalicə müalicədən yaxşıdır. İraq Kürdüstanında referendum keçiriləcəyini, sonra da sərhədlər içərisində əks etdirdiyini, bəlkə də çox gec qaldığını gözləyirik. Əlbəttə ki, hava sərhədinin bağlanması yaxşıdır, amma düşmən tərəfimizdə deyil! Əgər belədirsə, düşmən düşmən deyil, düşməndir. Əsas düşmən digərinə bir neçə kilometr, İsraildir. İsrail üçün heç bir dəstək yoxdursa, Bərzani referendum haqqında düşünürdü? Bərzani İsrailin onu dəstəklədiyini düşünmür! İsrail tarixini oxudu və gördü: Yəhudiləri bir dəfə Fələstindən çıxaran yeganə qrup, Salahuddin Ayoubi və onun qoşunlarını Kürdüstandan aldı. Yəni bu dəfə onları qurbangaha göndərmək istəyir. Onun fikrincə, o, uzun sürən düşməni azad edərdi. Yəhudilərin hakimiyyətə gəldikləri ikinci dəfə yaxşı olarsa, onlarla yaxşı olardı. Ancaq Səbra və Şatila və etnik və irqi təmizlənmə başlandıqları təqdirdə, onların duyğularına gələcəklər! Və Fələstin xaricinə çıxdı. dörd hissəyə kürdlər və hər Becky sərhədləri onlara məxsusdur və onlar cəlb hökumətləri ilə və Crescent Khzyb qədər təhrik: Churchill ilə ilkin Sionistlər Yaxın Şərq xəritəsi belə keçdi Ya da: Kürdüstan döyüş vahidi. Yalnız kürdlər deyil, hamısı: Qohumları iki və ya daha çox hissəyə bölünür! Həmişə qonşu dövlətlərlə münaqişələr var. Əslində 57 ölkənin hamısı bir ölkə idi: İslam mədəniyyəti. Bəzən bir neçə parça olsa da ümmət bir idi. müstəmləkəçilik artımı ilə iki əsas hissəyə İslam sivilizasiyasının mərkəzi Osmanlı Türkiyə, şiə mərkəzi Esfahan etdi. Sonra hər birini müxtəlif ölkələrə böldülər: hələ də bölünürlər. İraq, İran və Suriyanı parçalamaq kimi tərtib etmək! Lakin bütün İslam ümməti var: mədəniyyət İran böyük. İngiltərə il xaricində İran, Bolqarıstan, Macarıstan, Serb

نوع اخبار :
برچسب ها :
لینک ها :
تنها راه جلوگیری از رفراندم بارزانی موشک زدن به نتانیاهو است نوع اخبار :
برچسب ها :
لینک ها :


( کل صفحات : 4 )    1   2   3   4   
آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :