ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

تشکل های مردمی در هزاره سوم

لقمه حرامی که بانکها ی ربوی، بر سر سفره مردم گذاشته اند باعث شده: تا همه بدوند ولی به جایی نرسند! هفتاد ساله ها که باید بازنشسته شده و در انتظار مرگ باشند، دارای آمال و آرزوهای طولانی و: حرص و طمع زیاد شده و: چندین شغل و محل درآمد برای خود دارند. در حالیکه جوانان بی شغل و: بی مسکن و بی همسر هستند، پیرمردهای حریص دارای چند همسر موقت و دائم هستند، که برای هر کدام دریک گوشه ویلا و خانه و مغازه داده اند. وضع جوان ها هم بهتراز این نیست! دختران جوان در طمع داشتن: پس اندازهای کلان و دریافت سود های باد آورده، همگی کلاهبرداری را بجای ازدواج باب کرده اند: یا به فکر ازدواج با مردان ثروتمند سالخورده هستند، تا میراث خوار او باشند! یا به فکر سرکیسه کردن جوانهای پولدار، با اجرا گذاشتن مهریه های نجومی خود هستند. پسران جوان هم بجای ازدواج ساده با همتای خود، دنبال پیرزنان و بیوه های پولدار هستند! و با آنها احساس خوشبختی می کنند. دولت ها هم قادر به هیچ کاری نیستند، برنامه های کلان اشتغال و ازدواج، کار ها را هر سال بدتر کرده است! اینهمه وام ازدواج فقط: یک کار مزد برای زوجهای جوان دارد! زیرا همگی امتیاز وام خود را فروخته اند. در واقع وام به نام آنها است ولی به کام دیگران. لذا نیاز به تشکل های مردمی در اینجا بخوبی احساس می شود. این تشکل ها اصلا نباید خود را بخواب بزنند، یا عملکرد بانکها را توجیه کنند. زیرا بانکها خودشان هزاران: وکیل و خبرنگار قلم بمزد دارد: که بهره و ربا را رنگ بزنند و: جنگ با خدا را کلاه شرعی و قانونی برایش درست کنند. آنها باید بدانند که تشکل مردمی یعنی: یک تشکل غیر سیاسی غیردولتی و غیر انتفاعی! چون اکر در دام سیاست بیافتند، هفتاد ساله های مار خورده افعی شده را، در مقابل خواهند داشت، که آنها را با یک نگاه افسون می کند و: با یک لقمه فرومی برد. اگر در دام انتفاع و سود باشند که: بانکها بیشتر از آنها تجربه دارند، میدانند چطور به خاک سیاه بنشانند و: کاری کنند که هرگز سر از خاک بلند نکنند! بسرعت یا اعطای یک وام آنها راشیفته می کنند، بعد با حساب بهره و دیرکرد و جریمه، دستگیرشان می کنند و: همه اموال و آینده شان را مصادره می کنند. دولتی شدن هم که داستان خودش را دارد. معمولا اگر سران دولت ها خوب باشند، بدنه دولت ها بد هستند، اگر بدنه خوب باشد سران فاسد هستند! چرا که دولت یکدست به سرعت از بین می رود: که همان دولت مستعجل است. فلسفه این امر هم روشن است: مردم یکدست نیستند و اختلاف در بین آنها، به دولت هم نفوذ می کند. اگر دولت برای یکدست باقی ماندن مقاومت کند حذف می شود! لذا تشکل های دولتی اگر در هریک از دولت های فوق باشند، باید به سران دولت اقتدا کنند! در کشورهای غربی که: سران دولت ها فاسد ولی بدنه آن سالم است، تشکل های مردمی هم فاسد هستند! مثلا آمریکا که خود، سازنده بمب اتم و بکار برنده آن می باشد، ادعای صلح دارد، لذا تشکل های مردمی آن هم فقط ادعای صلح می کنند! یا آل سعود با اینکه قاتل مردم یمن است، رئیس کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل شده، بدیهی است سازمان های مردم نهاد آنها هم، فقط ادعای حقوق بشر دارند. اما در ایران که سران دولت پاکدست، ولی بدنه آن رشوه خوار و باند باز و اختلاس کننده هستند، باید تشکل های مردمی هم، واقعا برای مبارزه با فساد  و اختلاس و رشوه گام بردارند. زیرا بدنه دولت ایران براساس: سرفصل های آموزشی آمریکا و انگلیس آموزش دیده اند، در حالیکه مردم انگلیس و آمریکا، برای ضدیت با سران فاسد شان هم شده، به احکام اسلامی روی آورده، و بدون سرو صدا آن را اجرا می کنند.

People's organizations in the third millennium

The hawk that has been laid by the banks of the grave over the people's table has caused: to go all the way, but not get anywhere! Seventy-year-olds, who have to retire and wait for death, have long aspirations and greed: greed and have several jobs and income. While unemployed young people are homeless and homeless, the greedy old men have several temporary and permanent spouses, who have given villagers and houses and shops in each corner in each corner. The situation of young people is not better than this! Young girls in greed: large savings and windfall profits, all scam instead of marriage: either they are thinking of marrying the rich men of the elderly, so that their descendants are heritage! Or they are thinking of squeezing out rich young people by implementing their astronomical tales. Young boys, instead of simple marriage with their counterparts, are looking for wealthy old women and widows! And feel happy with them. Governments are also unable to do anything, macro employment and marriage programs have made things worse every year! The entire marriage loan only: There is a salary for young couples! Because everyone has sold their loan rates. In fact, a loan is their name, but to others. So the need for popular formations here is well felt. These organizations should not sleep at all, or justify the performance of banks. Because the banks themselves are thousands: the attorney and the reporter have a pen to pay: coloring the interest and riot: to make war with God a legal and holy shack. They should know that a popular organization means a non-political, nonprofit organization! Because if they fall into the trap of politics, they will have the seventy-year-old snake-eaten vistas, which will charm them with a glance: and they will take with them a penny. If they are trapped in profits and profits: banks have more experience than them, they know how to get into black soil: to make them never lift up! Quickly or lending money to them, then they are arrested with interest and fines, and they seize all their property and future. Governmentalization also has its own story. Usually, if the heads of state are good, the bodies of governments are bad, if the bodies are good, the heads are corrupt! Because the uniform state is rapidly disappearing: that is the same state as the state. The philosophy of this is also clear: people are not homogeneous, and the differences between them also influence the state. If the government resists staying alive, it will be eliminated! Therefore, if any of the above-mentioned governments are to be state-owned organizations, they must follow the heads of state! In the Western countries: the heads of state are corrupt, but their bodies are healthy, and the corrupt organizations are also corrupt! For example, the United States, which owns and employs atomic bombs, claims peace, so popular formations are just peacekeepers! Or Al Saud, although the murderer of the Yemeni people is the head of the United Nations Commission on Human Rights, obviously, their human rights organizations are only claiming human rights. But in Iran, which is the head of the clean state, but the body of that bribe-taker and open-gangster and gangster, there must also be grassroots organizations really fighting corruption, embezzlement and bribery. Because the Iranian government has been trained based on: American and British education curricula, while the British and the United States have been opposed to their corrupt leaders, they are turning to Islamic law, and without sounding it.

تنظیم الناس فی الألفیة الثالثة

البنوك حرام قمة باهتمام، جعلت طریقة الناس تصل جمیع ولكن تشغیل للوصول الى المكان! طفل یبلغون من العمر سبعین الذین تقاعدوا وهم ینتظرون تنفیذ حكم الإعدام، لدیها طویلة والتطلعات: الكثیر من الجشع والعدید من فرص العمل والدخل بالنسبة لهم. شروط الشابة هی أفضل من هذا! الفتیات الصغیرات فی الجشع وجود وفورات ضخمة وتلقی أرباح غیر متوقعة، بدلا من كل الحیل من زواجهما: تتزوج رجلا غنیا أو ویعتقد أن كبار السن أنها قد ورثت لها! أو لابتزاز أعتقد أن الشباب الأغنیاء، مع المهر الفلكیة فرض. الأولاد الصغار الزواج بسیطة إلى حد ما مع نظیره، وتبحث النساء والأرامل القدیمة غنیة! وكانوا سعداء. تكون الحكومات قادرة على فعل أی شیء، والخطط الاستراتیجیة والعمل والزواج والعمل وكان فی كل عام أسوأ! ومع ذلك، وقروض الزواج إلا: للأجور للأزواج الشابة! لأنهم باعوا تصنیف الائتمان الخاصة بهم. القروض باسمهم، ولكن الحنك الآخرین. تنظیم الناس هنا بحاجة إلى أن یكون مفهوما بشكل واضح. یجب أن هذا الارتباط لا تجعل سریرك، أو أداء یبرر بنوكها. لأن بنوكها آلاف محام وصحفی القلم لدیه لدفع هذا الاهتمام والربا ولونها: الغطاء القانونی مع الله خلق له. یجب ان یعلموا ان الشعب، وتشكیل منظمات غیر حكومیة وغیر سیاسیة وغیر هادفة للربح! إذا وقعت فی فخ السیاسة، ثعبان یبلغ من العمر سبعین عاما الأكل وأفعى، ویكون فی الجبهة، فإنها تبدو مع سحر ومع مجموعة من انهیار لدغة. إذا كنت فی صافی الربح والربح أن البنوك لدیها المزید من الخبرة، ومعرفة كیفیة توصل البیت التربة السوداء: أبدا جعل التربة لم یمض وقت طویل! أو منح القروض وأسیرا فإنها سرعان ما بعد الحساب مع الفائدة والرسوم المتأخرة والغرامات والاعتقال وجمیع ممتلكاتهم المصادرة ومستقبلهم. ومن هی الدولة التی لدیها قصة خاصة به. عموما، إذا كان لدیك رؤساء جید للدولة والهیئات الحكومیة سیئة، والجسد هو جید إذا كان قادة فاسدون! لأن الحالة الصلبة یختفی بسرعة: أن الحكومة هی أكثر مبدئیا. هذه الفلسفة واضحة: السكان لیست متجانسة والفرق بینهما، للتأثیر على الحكومة. إذا ما تبقى من مقاومة تتم إزالة لالسلس! لذلك، إذا كان أی من المنظمات غیر الحكومیة أعلاه یجب أن یتبع لرؤوسهم من الدولة! فی الدول الغربیة، ورؤساء حكومات فاسدة، ولكن الجسم هو صحی والمنظمات الشعبیة فاسدون! أمریكا، على سبیل المثال، أن الشركة المصنعة للفوز القنبلة الذریة واستخدامها وزعم أن السلام، وتنظیم الناس التی تدعی لمجرد أن یكون السلام! فی حین أن السعودیین والیمنیین القاتل، رئیس لجنة حقوق الإنسان فی الأمم المتحدة والمنظمات غیر الحكومیة من الواضح أنها، مجرد المطالبة بحقوق الإنسان. ولكن من الواضح أن رؤساء الدول، ولكن الجسم من الرشوة والاختلاس والفرقة مفتوحة، لها المنظمات الشعبیة حقا لمحاربة الفساد والاختلاس والرشوة خطوة.

Üçüncü minillikdə insanların təşkili

Haram loxma banklar maraqla, yol insanların bütün ancaq yerə çatmaq üçün run! onlar üçün çox xəsislik və bir neçə iş və gəlir: təqaüdçü və ölüm sıra var yetmiş il yaşlıların, uzun və istəkləri var. gənclər iş olsa: evsiz arvad hər bir küncündə villa və evlərin və mağazalar olan çox xanımları ilə görməmiş qoca müvəqqəti və ya daimi olunur. Young şərait daha yaxşı! xəsislik Gənc qızların kütləvi qənaət olan və əvəzinə onların nikah bütün tövsiyələr göydəndüşmə mənfəət almaq: zəngin kişi evlənmək və ya yaşlı, onun miras düşünülür! Və ya onların həyata astronomik cehiz ilə gənc zəngin düşünmək zorla. Gənc oğlan həmkarı ilə olduqca sadə evlilik, köhnə qadın və dul zəngin axtarır! Onlar xoşbəxt edir. Hökumətlər heç bir şey, strateji planlar, məşğulluq və evlilik, iş edə və hər il daha pis olmuşdur! Lakin nikah kreditlər yalnız gənc cütlər üçün bir əmək haqqı! Onlar kredit reytinqi satılmışdır çünki. onların adı kreditlər, lakin damaq s. burada insanların təşkili aydın başa düşmək lazımdır. Bu dərnək sizin yataq etmək lazımdır, və ya performans onların banklara haqq qazandırmaq. onların banklar minlərlə hüquqşünas və jurnalist qələm ki, maraq və sələmçilik və öz rəngi ödəməlidir, çünki Allah ilə qanuni cap onu yaradır. Onlar insanları bilməlidir bir qeyri-hökumət, qeyri-siyasi və qeyri-kommersiya təşkilatlarının formalaşması! onlar siyasət tələsinə düşmək varsa, yetmiş yaşında ilan bir gürzə ki, qarşısında olacaq yemək, onlar bir cazibədarlığı ilə və bite dağılması bir sıra baxmaq. Siz xalis məqları, yalnız iddia edirlər.

نوع اخبار :
برچسب ها :
لینک ها :

اشغال کاخ سفید از شعار تا واقعیت.

در روند مبارزاتی لحظه دگرگونی، ناگزیر روزی فرامی رسد: این دگرگونی از سطح تا عمق، نامهای مختلفی دارد: اگر دگرگونی را به دو قسمت سخت و نرم تقسیم کنیم، در قسمت سخت معمولا از کودتا و انقلاب نامبرده می شود، و در دگرگونی نرم، تغییر و اصلاح گفته می شود. بطور ساده یا به زبان آمار، اگر کمتر از 25 درصد مردم در آن شرکت داشته باشند تغییر، و اگر کمتر از 50درصد باشند اصلاح، و اگر کمتر از 75درصد باشند کودتا، واگر بیش از 75درصد مردم مشارکت داشته باشند: انقلاب نام می گیرد. بنابر این در امریکا که کمترین مشارکت وجود دارد، حتی صحبت از تغییر هم نمی توان کرد! زیرا که حکومت پلیس فدرال و پنتاگون ، سازمان سیا و ارتش و نیروهای نظامی، جای نفس کشیدن برای مردم نگذاشته اند. اخیرا هم کوکلس کلان ها علنا به این عده پیوستند! که در واقع نقش لباس شخصی های: این نیرو های سرکوبگر را بازی می کنند. کارخانجات اسلحه سازی هم منابع مالی آنها را تامین می کنند. غیر از اینها در برخی از کشورها، اصلاحات حرف اول را می زند! در برخی دیگر کودتاگران، در ایران نیز انقلابیون نقش اساسی دارند. بنابراین آمریکا و ایران در دوسوی دگرگونی هستند. آمریکا دارای جامعه بسته و منجمد است : که از دویست سال پیش تا کنون یکنواخت اداره می شود. لایه مدیریتی آنها هم بر دو دسته ظاهری و باطنی هست: یعنی عده ای جلوی صحنه هستند، که معمولا قربانیان را تشکیل می دهند! عده ای هم مانند آیپک و لابی صهیونیستی در پشت صحنه می باشند. از جمله سیستمهای منجمد، میتوان به آل سعود و حکومت های سنتی سلطنتی، در برخی از کشورهای آسیایی و اروپایی اشاره نمود. در تاریخ، همه این حکومت ها، به سخت ترین وجه سرنگونی محکوم بوده اند: یعنی هرچه شدت و غلظت حکومت ها بیشتر بوده، برخورد فیزیکی مردم با آنها سخت تر می شده است. لذا پیشنهاد سید حسن نصرالله برای نابودی اسرائیل، پیشنهاد الحوثی ها برای سرنگونی آل سعود و: اشغال کاخ سفید از سوی ونزوئلا برای: مبارزه باآمریکا همزمان مطرح می شود! یعنی نقطه جوش امپریالیسم و صهیونیسم و ارتجاع فرا رسیده، و برخورد فیزیکی مستقیم و سخت ضروری می نماید. از سوی دیگر این هماهنگی موزون و مبارک، نشان می دهد که تحولات جهانی، به مثابه یک دهکده، کاملا در اشراف اطلاعاتی میلیاردی و مردمی است. و در این راه ایزار های نوین اطلاعاتی و: حجم انبوه دانش راه را بسیار هموار نموده است. در واقع مردم جهان به: درک مشترکی از زندگی نوین رسیده اند که: برای استبداد و خودکامگی و: حکومت های پلیسی و سرکوبگر،  جایی در آن تعریف نشده است. مانند علف هرز باید از مزرعه انسانیت درو شوند، تا انسانیت بتواند با گلهای شاداب آزادی و عدالت رشد کند. بنابر این سال های آینده سالهایی است که: فتنه ها و اشوب ها به سوی: اشوبگران و فتنه انگیزان برگشت خواهد کرد. روزی خواهد آمد که کاخ سفید و سیاه، توسط کوخ نشینان اشغال شود و: انقلابی جهانی به وقوع بپیوندد. خواب جنگ سوم جهانی ابر قدرتها، که برای نابودی بشر دیده بودند، به صورت نابودی خود آنها تعبیر خواهد شد. جرقه های آن را می بینیم که: مثلا هزاران داعشی اروپایی دوره دیده اند تا: در کشورهای خود عملیات کنند! و یا اینکه در افغانستان و عراق، به نیروهای آمریکایی حمله می شود! طالبان و داعش مسئولیت آن را می پذیرند! یا موشک های بلند پرواز کره شمالی: پایگاه گوام را نشانه رفته اند. و بالاخره سپاه قدرتمند ایران: در اندیشه انتقام سخت از قاتلان  محسن حججی است. که امیدواریم راه اشغال کاخ های: امپریالیزم و صهیونیزم و ارتجاع را هموار کند.

White House occupation of slogan to reality.

In the course of the struggle, the moment of change, inevitably one day comes to pass: this change from level to depth has several names: if we divide the transformation into two hard and soft parts, the hard part is usually referred to as a coup and revolution, and in a soft transformation , Change and correction. Simply or in the language of statistics, if less than 25% of the people are involved, change, and if they are less than 50%, and if less than 75% of the coup, if more than 75% of the people participate: the revolution is called. Therefore, in America, with the lowest participation, it is not even possible to talk about change! Because the federal and Pentagon governments, the CIA, and the military and military forces have not left a breath for the people. Recently, the Cockles of the Greens joined the crowd publicly! Indeed, the role of plainclothes: these are the repressive forces. The weapons factories also fund their funds. Other than this, in some countries, reform is the first word! In other coups, revolutionaries also play a key role in Iran. So the United States and Iran are on the verge of transformation. The United States has a closed and frozen society: it has been steadfast since the past two hundred years. Their managerial layer has two faces: the front of the scene, which usually make up the victims! Some like the Aipac and the Zionist lobby are behind the scenes. Among the frozen systems, one can mention Al Saud and traditional royal governments in some Asian and European countries. In history, all these governments have been condemned in the most difficult manner: the greater the intensity and concentration of governments, the harder the physical encounters with them. Therefore, the proposal of Seyyed Hassan Nasrallah to destroy Israel, the Houthis proposal to overthrow Al Saud and: the occupation of the White House by Venezuela for: Combating the United States coincides! This is the boiling point of imperialism and Zionism and reaction, and a direct physical encounter is necessary. On the other hand, this harmonious and happy harmony shows that global transformation, as a village, is totally in the hands of a billion and popular intelligence. And in this way, new information tools and: massive knowledge of the way has greatly paved the way. In fact, the people of the world have come to: a common understanding of the new life: there is no place for despotism and tyranny and: repressive and repressive regimes. Like weeds, we must reap from the farm of humanity, so that humanity can grow with the happy flowers of freedom and justice. Therefore, the coming years will be the years when: seditions and desolations will return to: the rumors and sedition. The day comes when the White House and the Black House are occupied by the Kokshanites: a universal revolution will take place. The sleep of the Third World War of the superpowers, which had been seen to destroy humanity, will be interpreted as their own destruction. We see the sparks of this: for example, thousands of European Isisites have been trained to: operate in their own countries! Or in Afghanistan and Iraq, attacked by American forces! The Taliban and Isis accept responsibility! North Korean high-flying missiles: Guam bases. And finally, Iran's powerful corps: It is in the thought of the hard revenge of the murderers of Mohsen Hajji. We hope to pave the way for the occupation of palaces: Imperialism, Zionism and reaction.

احتل البیت الأبیض من شعار إلى واقع.

فی النضال، لحظة التغییر، لا محالة یوم واحد تعلم أن التحول من عمق له أسماء مختلفة: إذا تغییرات على كل من الفجوة المادیة وغیر المادیة، والجزء الصعب هو عادة الانقلاب والثورة هو، وفی التحول من الألعاب وقال التعدیل. بعبارات بسیطة، أو لغة الإحصاءات، إذا تغیرت أقل من 25 فی المئة من الشركة، وإذا كانت أقل من 50 فی المئة صحیحة، وإذا كانت أقل من 75 فی المئة من الانقلاب، إذا كان أكثر من 75 فی المئة من الأشخاص الذین شاركوا: الثورة تأخذ مكان. حتى فی أمریكا لدیها أدنى مشاركة حتى ان هناك حدیث عن التغییر لا یمكن أن یكون! لأن FBI ووزارة الدفاع ووكالة الاستخبارات المركزیة والقوات العسكریة والأمنیة، بدلا من التنفس الناس لدیهم لا. انضم مؤخرا كلان علنا ​​للشعب! فی الواقع، ودور یرتدون ملابس مدنیة هذه المسرحیة السلطة القمعیة. مصانع الأسلحة من الأموال التی یقدمونها. وفضلا عن ذلك، فی بعض البلدان، والإصلاحات الرسائل تأتی فی المقام الأول! فی بعض الموصلات وقوع انقلاب فی إیران، الثوار ضروریة. حتى أمریكا وإیران على جانبی هذا التحول. جمدت أمریكا والمجتمع مغلق: كان علیه قبل عامین تمت بسلاسة. كلاهما الداخلیة والخارجیة طبقة إدارة اثنین هو: الناس فی مقدمة المسرح، والتی تجعل عادة ما یصل الضحایا! بعض، مثل AIPAC واللوبی الإسرائیلی وراء الكوالیس. بما فی ذلك نظم المجمدة، مثل رویال هاوس التقلیدی آل سعود والحكومة، فی بعض البلدان الآسیویة والأوروبیة المذكورة. على كل هذه الحكومات، وقد حكم علیه بالسجن لقلب أقسى الطریقة: هذا هو، وكانت كثافة وتركیز الحكومات أعلى، لقاء الناس المادی معهم أكثر صعوبة. اقتراح السید حسن نصر الله لتدمیر إسرائیل، لإسقاط آل سعود واقتراح الحوثی: واحتل البیت الأبیض من فنزویلا لمحاربة أمریكا یأتی فی نفس الوقت! نقطة الغلیان للإمبریالیة والصهیونیة والرجعیة وصلت، والمواجهة الفعلیة المباشرة والأجهزة ضروریة. من ناحیة أخرى تنسیق متناغم ومیلاد سعید، یدل على أن التطورات العالمیة، كقریة، تماما على هیمنة المخابرات ملیار نسمة. وبهذه الطریقة أداة من المعلومات الحدیثة وحجم مهدت كثیرا كتلة الطریق المعرفة. فی الواقع، والناس فی العالم: وصلت إلى فهم مشترك للحیاة الحدیثة: إلى التسلط والحكومة الشرطة والقمعیة، حیث لا یتم تعریفه. كما یجب أن تحصد الأعشاب الضارة من الإنسانیة الزراعیة والحریة والعدالة للبشریة یمكن أن تنمو الزهور الطازجة. وذلك فی السنوات القادمة هو أن الفتنة والفوضى إلى: سوف محرضین العودة والإغواء. سیأتی الیوم عند البیت الأبیض والأسود، واحتلت من قبل سكان الأحیاء الفقیرة: الثورة العالمیة إلى أن یحدث. النوم القوى العظمى الحرب العالمیة الثالثة، الذین رأوا الدمار للبشریة، سیتم تفسیر لدمارهم. ونحن نرى ومضات من ذلك: على سبیل المثال، تم تدریب الآلاف من ISIL الأوروبی: العمل فی بلدانهم! أو فی أفغانستان والعراق، القوات الأمریكیة هاجمت! طالبان والداعش قبول المسؤولیة عن ذلك! أو أشار صواریخ تحلق على ارتفاع عال كوریا الشمالیة قاعدة غوام. وأخیرا، إیران قوة الحرس الثوری: یتم التفكیرمحسن الحججی لقتلة الانتقام تشددا. وآمل أن القصور المحتلة: الإمبریالیة والصهیونیة وتمهید رد فعل.

reallığa şüarı olan Ağ Ev işğal.

ağır və yumşaq uçurum həm də dəyişikliklər çətin hissəsi adətən o çevriliş və inqilabdır və Games çevrilməsi Əgər mübarizə, dəyişiklik anda, istər-istəməz bir gün dərin çevrilməsi müxtəlif adları var ki, öyrənmək , modifikasiya bildirib. Sadə baxımından, və ya statistika dilində şirkətin az 25 faiz dəyişib və əgər daha az 50 faiz doğru və əgər cəlb insanların daha çox 75 faiz əgər zərbə az yüzdə 75, inqilab baş verir. Belə ki, Amerikada ola bilməz dəyişiklik hətta söhbət var aşağı iştirak var! FBI və Pentaqon, CIA və hərbi və təhlükəsizlik qüvvələrinin Çünki əvəzinə nəfəs xalqı yoxdur. Bu yaxınlarda insanlar üçün açıq Klan qatıldı! Əslində, vətəndaş paltarlı rolu bu zalım güc play. onlar təmin vəsaitlərin Arms zavodları. Bundan başqa, bəzi ölkələrdə, islahatlar məktublar ilk gəlir! İranda bir zərbə bəzi dirijorlar ildə inqilabçılar vacibdir. Belə ki, Amerika və İran çevrilmə hər iki var. Amerika dondurulmuş və qapalı cəmiyyət edilmişdir: sorunsuz iki il əvvəl ki. Onlar həm də daxili və xarici idarə qat iki: insanlar, adətən, zərər çəkmiş etmək olan mərhələdə qarşısında var! Bəzi AIPAC və İsrail lobbisinin kimi pərdə arxasında. Belə Səud və hökumət ənənəvi kral evi kimi dondurulmuş sistemləri, o cümlədən, bəzi Asiya və Avropa ölkələrində qeyd edib. Bütün bu hökumətlər də ağır yol devirmək məhkum edilmişdir: ki, intensivliyi

نوع اخبار :
برچسب ها :
لینک ها :

بازسازی بقیع را جدی بگیرید.

متاسفانه اشتباهات فاحشی در: مسائل ذهنی مردم اتفاق می افتد که: نتیجه بی توجهی مسئولین یا: به مسخره گرفتن از سوی آنان است.  مثلا در موضوع بانکها دیدیم که: سکوت برخی مراجع ذی نفوذ، یا جدی نگرفتن آنان، باعث شد تا:  قانون بانکداری اسلامی نوشته شود، ولی بانکداری ربوی اجرا شود! اکنون همه فرزندان این مرز و بوم، با لقمه حرام که حاصل جنگ با خدا است، بزرگ می شوند! یا وقتی پرسیده می شود: چهار امام معصوم مهم تر است یا عمه امام؟ با اینکه دفاع از حریم چهار امام، واجب تر و مهم تر است، اما عموما مردم می گویند: دفاع از حضرت زینب، و جلوگیری از تخریب زیارتگاه ایشان: در دمشق مهم تر است: زیرا مسئولین آن را اعلام کرده اند! آیا فتوایی مبنی بر عدم تعمیر و باز سازی بقیع،  یا دفاع نکردن از ان صادر شده است؟ ایا کسی که آرامگاه امام حسن ع، امام سجاد وامام باقر و امام صادق را تخریب کرده، داعش تر است! یا کسی که می خواهد در آینده، اگر دستش برسد ارامگاه حضرت زینب را تخریب نماید؟ آرامگاهی که مصری ها در قاهره، با احترام تمام از محله زینبیه حفاظت می کنند. و یا برخی ها معتقدند: در شهر مدینه مدفون است. که در اینصورت به چهار مقبره اضافه می شود! علاوه براینکه قبر: حضرت فاطمه سلام الله هم باید منظور شود. گذشته از همه یاران پیامبر که در مدینه و یا در بقیع مدفون هستند، خیلی ها معتقدند همسر ایرانی امام حسین ع هم در مدینه است. گرچه برخی مورخان گفته اند این بانو که: در ایران و تهران بنام بی بی شهر بانو معروف است، دختر یزدگرد سوم بوده و: تا روز عاشورا هم نزد امام حسین ع بود. وقتی صحبت اسارت خانواده مطرح شد، ایشان به امام حسین عرض کردند: بنده یک بار اسیر شدم، و دوست ندارم دوباره طعم اسارت را بکشم. امام حسین ع گفته باشد: وقتی من شهید شدم و ذوالجناح بدون من آمد، سوار بر او شو و: به سر زمین پدری برگرد. ایشان هم برای زیارت مقبره پدرش، که گفته میشود در دماوند، به دست یک آسیابان کشته شده میرود. ولی در نزدیکی های دماوند، مدتی در کوههای شهر ری، اقامت و بعدا برای رهایی از دست تعقیب کنندگان، در یک معبد زرتشتی مخفی می شود. و در همانجا ذار فانی را وداع می کند. ایرانیان به احترام او بقعه و بارگاه میسازند. بهر حال اگر ایشان در مدینه هم دفن شده باشد، وظیفه همه تکریم ایشان است. در مرحله اول باید مقبره ایشان پیدا، و بعدا بازسازی شود. البته مقبره چهار امام در بقیع مشخص است، و با سنگ علامت گذاری شده است. ولی آیا شان ائمه این است؟ اینهمه حاجی عاشق اهل بیت، حریف ده تا شرطه کثیف آل سعود نمی شوند؟ یا حساب دیگری در کار است؟ مزدوران سعودی در ایران و آنجا، بدانند که آل سعود هیچ حقی نسبت به: این قبرستان ندارد. زیرا ائمه ما طبق دستور شرع، محل دفن خود را قبلا تعیین و آن را خریداری می کردند. در واقع قبرستان بقیع ملک شخصی است، طبیعتا اگر قانون خود سعودی ها را هم اجرا کنند، باید به نوادگان آنها برسد و تولیت: به عهده سادات و امام زادگان باشد. براساس ادعا های سعودی ها، که زیارت قبر را شرک می دانند، پس هیچ وابستگی به این امامان ندارند. فقط شیعیان هستند که میتوانند: تولیت آنجا را قبول کنند. و اگر نماینده سادات و امام زادگان، مراجع باشند باید برای این کار اقدام نمایند. روی زمین ماندن جنازه و یا نبش قبر: یا بی حرمتی به میت هم، در اسلام حرام است. و واجب کفایی است. یعنی اگر مراجع اقدام نکنند، هرکس می تواند باید اقدام کند. و در اجرای اوامر الهی و تکریم ائمه، و بازسازی و تعمیر بقاع آنان از هیچ چیز نترسد، و به هیچ شایعه ای گوش ندهد. و اگر مرجعی فرضا سکوت را لازم دانست، اعلام کند تا شرعا مردم تکلیف خود را بدانند.

Take Bagia Reconstruction Seriously.

Unfortunately, there are huge mistakes in: mental affairs of people that happens: the result of the officials' neglect or: to ridicule them. For example, in the subject of banks, we saw that: the silence of some intrusive authorities, or seriously neglecting them, led to the writing of the Islamic banking law, but execution of bank robbery! Now all the children of this border are grown up with the haram, which is the result of war with God! Or when asked: Four Imams is more important than Imam Ali's aunt? Although it is more imperative and more important to defend the territory of the four Imams, but generally people say: Defending Zainab, and preventing the destruction of his holy shrine: it is more important in Damascus: because the authorities have announced it! Has a fatwa been issued for the lack of repair and restoration, or not for defending it? Is the one who has destroyed the shrine of Imam Hasan ah, Imam Sajjad and Omam Baqir and Imam Sadiq, Isis! Or who wants to destroy Zainab's tomb in the future if it reaches her? The tomb that the Egyptian people in Cairo are protecting all of Zainibee's neighborhood. Or some people say: Buried in the city of Medina. Which then adds to four tombs! In addition to the grave: Hazrat Fatima Salam Allah must also be addressed. Aside from all the companions of the Prophet who are buried in Medina or in Baghi, many believe that Imam Hossein's wife is also in Medina. Although some historians have said that the lady who is known as Bibi Shah Bano in Iran and Tehran is the daughter of Yazdgerd III and: until the day of Ashura with Imam Hussein. When they talked about the captivity of the family, they said to Imam Hussein: "I have been sacked once, and I do not like to kill the captivity again." Imam Hussein said: When I was martyred and my son came out without me, ride on him and go back to the head of the paternal land. He is also being killed by a gang in Damavand for the pilgrimage of his father's tomb, which is said to be in Damavand. But in the vicinity of Damavand, staying in the mountains of Ray in the mountains, and later hiding from the pursuers, he hides in a Zoroastrian temple. And at the same time, Zar fanny farewell. Iranians make a tribute to their respect. However, if he is buried in Medina, his duty is to revere them all. In the first stage, they should find their tomb, and then be restored. Of course, the tomb of the four Imams is clear in Baqi, and is marked with a stone. But are they the Imams? So all Haji loving Ahl al-Bayt, the opponent of ten, is not a dirty al-Saud? Is there another account? The Saudi mercenaries in Iran and there, know that Al Saud has no right to: this cemetery. Because our Imams, according to the orders of the Shari'a, had already set their own burial grounds and bought them. In fact, the Baqih cemetery is a private property; naturally, if the law itself is to fulfill the Saudis, they must reach their descendants and be privileged: it is up to Sadat and the Imam to be born. According to Saudis, who claim pilgrimage to the graves as polytheists, they have no dependence on these imams. There are only Shiites who can: Tobit accept it there. And if the representative of Sadat and Imam Sons are the authorities, they should do so. On the floor, the presence of the corpse or the opening of the grave: or the desecration of the dead, is forbidden in Islam. And it is obligatory. That is, if authorities do not act, everyone can act. And in the execution of the divine orders and the reverence of the Imams, and the restoration and repair of them, they do not fear anything, and do not listen to any rumor. And if the reference seems to require silence, declare that people are right to know their duty.

البقیع إعادة الإعمار على محمل الجد.

للأسف خطأ فادحا فی: قضایا العقلیة یحدث الناس أن نتیجة الإهمال أو للحصول منها أمر مثیر للسخریة. فی حالة البنوك رأى أن الصمت من بعض الجهات المؤثرة، أو لا تأخذ على محمل الجد، أدت إلى: قانون المصارف الإسلامیة، ولكن البنوك انتقد الربا تشغیل! الآن كل أبناء هذه الأرض، مع الطعام ممنوع نتیجة للحرب مع الله، یكبر! عندما سألت أربعة أو عمة الإمام الإمام هو أكثر أهمیة؟ بینما الدفاع عن الخصوصیة الأئمة الأربعة، أكثر ضرورة وأكثر أهمیة، ولكن بصفة عامة الناس یقولون: الدفاع حضرة زینب، ومنع تدمیر الأضرحة فی دمشق هو أكثر أهمیة: لمسؤولین قالوا ذلك! ولقد تم تصدیرها فتوى تحظر تفكیك الباقی، أو عدم وجوده؟ لا أحد ضریح الإمام الحسن (ع)، الامام السجاد الإمام الباقر والإمام الصادق دمرت، إیزیس هو أكثر! أو الذین سوف فی المستقبل، إذا كان یصل إلى قبر حضرة زینب دمرت؟ قبر المصری فی القاهرة، فیما یتعلق بجمیع الحی حمایة الزینبیة. أو بعض الناس یعتقدون دفن فی المدینة المنورة. فی هذه الحالة، القبور الأربعة التی یمكن ان تضاف! بالإضافة إلى حقیقة أن القبر: حضرت فاطمة ینبغی أن تدرج أیضا. وبصرف النظر عن كل صحابة النبی فی المدینة المنورة أو دفن فی البقیع، یعتقد الكثیرون زوجة الایرانیة الامام الحسین (ع) فی المدینة المنورة. ورغم أن بعض المؤرخین وقالت هذه السیدة التی تدعى بی بی سی فی ایران وطهران هی سیدة شهرة المدینة، ابنة الیزدجرد الثالث وحتى كان یوم عاشوراء أیضا الإمام حسین. عندما یتعلق الأمر الاسر الأسرة، وكان الإمام الحسین: أنا اعتقل مرة واحدة، والذین لا یحبون طعم العبودیة أیضا للقتل. وقد قال الإمام الحسین (ع): عندما جئت من دون شهیدی I بیغاسوس، وركوب على تبین لها والعودة إلى أرض والده. ومن المقرر ان یزور قبر والده، الذی یقال إنه فی دماوند، وقتل على ید الطحان. ولكن قرب دماوند، بینما فی الجبال رای، والبقاء والعودة لاحقا للتخلص من مطاردیه، كانت مخبأة فی معبد زرادشتی. حیث یتم سرد مات هو. النصب الإیرانی وضریح له شرف لهم. ومع ذلك، إذا كان دفن فی المدینة المنورة، وذلك تقدیرا لهم جمیعا. الخطوة الأولى یجب أن یجد قبره، واستعادة لاحقا. ضریح الإمام الباقی أربعة متمیزة، ووضع علامة بالحجارة. ولكن قادتهم هو هذا؟ لكن الحاج أحب أهل البیت، معارضا للشرطة آل سعود لیسوا القذرة؟ أو حساب آخر فی العمل؟ المرتزقة سعودیة إیرانیة هناك، ونعرف أن السعودیین لیس لدیهم الحق فی المقبرة هناك. لأن قادتنا وفقا لأحكام الشریعة الإسلامیة، وبالفعل تعیین مكان دفنه واشتراها. فی الواقع البقیع مقبرة الملكیة الشخصیة هی، بطبیعة الحال، إذا القواعد الخاصة بك وتشغیل السعودیین، لأحفادهم تصل إلى ودیع إلى السادات وتكون المقدسة. ووفقا للالسعودیة، الذی یزور قبور شیرك، لذلك لم یكن لدیك أی مرفق للأئمة. فقط الشیعة ما فی وسعهم: أنها تقبل الوصایة. وإذا السادات وممثل المقدس، ینبغی أن تطبق المراجع لهذا المنصب. أو الجثث استخرجت البقاء على الأرض: أو عدم احترام للموتى، ویحظر فی الإسلام. والاكتفاء ضروری. وهذا یعنی أنه إذا لم تحرك السلطات ساكنا، والجمیع سیكون للعمل. وفی تنفیذ وصایا الله والأئمة احتراما، وإعادة بناء وإصلاح البقاع وهم یخشون شیئا، ولا تستمع إلى أی شائعات. إذا كان من المفترض أن تكون صامتة السلطة، أعلن أن رجال الدین یعرفون واجبهم.

ciddi Baqi yenidən qurulması.

Təəssüf ki, ağır səhv var: ruhi məsələlər nəfər nəticə laqeyd və ya onlara almaq üçün gülünc ki, baş. bankların halda, bəzi nüfuzlu orqanlarının sükut, və ya ciddi onları alaraq ki, gördüm gətirib: İslam Bankçılığı Aktı, lakin bank sələmçilik run tənqid! İndi Allah ilə müharibə nəticəsində qadağan qida ilə bu torpağın bütün uşaqlar, böyümək! Soruşdum dörd və ya İmam İmam xala daha vacibdir zaman? şəxsi müdafiə edərkən dörd imamların, daha zəruri və daha əhəmiyyətli, lakin ümumiyyətlə insanlar deyirlər: Hz Zeynəbin Müdafiə və Şamda onların müqəddəs məhv qarşısını almaq daha vacibdir: rəsmiləri belə çünki! Dismantling Baqi, və ya onun olmaması qadağan edən fətva ixrac edilmişdir? İmam Həsən (ə), İmam Səccad İmam Baqir və İmam Sadiq hər kəs məzarı məhv olar Isis daha çox! o çatır və ya kim gələcəkdə Hz Zeynəbin türbəsi məhv olacaq? məhəllə Zainabiyya qorunması bütün ilə bağlı Qahirədə Misir türbə. Və ya bəzi insanlar Mədinədə dəfn inanıram. Bu halda, dörd türbə əlavə olunacaq! Həzrəti Fatimə də daxil edilməlidir: ağır ki, əlavə. Bundan Peyğəmbərin bütün əhli Mədinədə ya Baqi dəfn dən çox Mədinədə İmam Hüseyn (ə) İranın yoldaşı inanıram. Bəzi tarixçilər edib, baxmayaraq ki, BBC İran və Tehran adlanan bu xanım bir şəhər məşhur xanım, üçüncü Yazdgerd qızı və Aşura də İmam Hüseyn idi qədər. Mən bir dəfə tutuldu, və öldürmək üçün yenidən köləlik dad kimi deyil: bu ailə əsir gələndə, o, İmam Hüseyn idi. İmam Hüseyn (ə) buyurur: Mən onun şou binicilik və atasının torpaq geri gəlmək, mənim şəhid mən Pegasus olmadan gəldi. O, Damavand, bir Dəyirmançı ilə həlak olduğu ifadə edilir atasının məzarı ziyarət etməkdir. dağlarda Ray, qalmaq və sonra geri gəlmək isə Tehran ostanı yaxınlığında, atəşpərəst məbədinin gizli pursuers qurtarmaq üçün. o, vəfat verilmişdir harada. onun şərəfinə onlara İran abidə və ziyarətgahı. Lakin o, Mədinə, onların hamısı ənənəsi dəfn olunur. ilk addım onun məzarı tapmaq və sonra bərpa etməlidir. İmam Baqi dörd məzarı fərqli, və daş ilə qeyd. Lakin onların rəhbərləri bu? Amma Hacı Əhli Beyt, Səud Palatasının 

نوع اخبار :
برچسب ها :
لینک ها :

نقش سرمایه گذاری خارجی در: گردشگری سلامت

معمولا همه چیز را برعکس تفسیر می کنند، تا ایران را عقب مانده و توسعه نیافته نشان دهند! یکی از اینها گردشگری است. در حالیکه در تمام دنیا زیارت و بازدید از مناطق مذهبی، جزو آمار گردشگری است، در ایران گردشگری مذهبی را منظور نمی کنند! می گویند آمار نداریم یا به ما اطلاعات نمی دهند. گردشگری مناطق جنگی، گردشگری داخلی در ایام تعطیلی و: تعطیلات رسمی و غیر رسمی، همه اینها نیاز به هتل و تور لیدر دارد و: نامش توریسم است، که در گذشته نام ایرانگردی و جهانگردی به آن داده بودند. اینکه آمار نمی دهند هم غلط است، زیرا سازمان حج حتی تعداد فیش های واریزی را اعلام می کند! یا تعداد پروازها و کاروان ها و غیره. در مورد گردشگری سلامت هم همینطور است: همه کسانی که برای درمان یا هر کار دیگر می آیند، حتما سری به مشهد و قم هم می زنند، مگر اینکه خود تور لیدر های ایرانی مانع شوند! مانند اینکه از آنان وجوه زیادی مطالبه کنند، یا آنها را بترسانند و بگویند اینها خرافات است. اگر کمی دید خود را باز کنیم و: بجای فکر کردن به تنگ نظریهای شخصی، به منافع ایران فکر کنیم، بزرگترین سرمایه گذاری در همین گردشگری و: گردشگری سلامت اتفاق خواهد افتاد. آمار ها نشان می دهد بیشتر گردشگران خارجی، از کشورهای همسایه مخصوصا عراق و پاکستان و: افعانستان و آذربایجان است. اینها کشورهای ثروتمندی هستند و: اغلب هم به اماکن زیارتی دلبسته می باشند. لذا بجای اینکه ظرفیت بیمارستانهای ایرانی را، به آنان اختصاص دهیم میتوانیم از: سرمایه گذاری آنان استفاده کنیم. مثلا اگر از آیت الله سیستانی بخواهیم: برای اسکان عراقی ها در ایران، هتل بیمارستان مسجد بسازد، خواهید دید انقلاب اقتصادی اتفاق می افتد. مردم افغانستان از خدا می خواهند که: در ایران هتل ها و یا مساجد و: یا بیمارستانهایی برای خود داشته باشند. اگر تاکنون قطر و امارات مانع حضور: آفریقایی ها در ایران می شدند، امروز نیجر و نیجریه حتی مصر و  سودان، حتی خود قطر آماده هستند از این شیطنت دست بردارند. فقط به این شرط که گردشگران و بیماران آنها، از نظر اسکان و اقامت و درمان سرگردان نشوند! آنها میدانند که در ایران، بهترین پزشکان و بیمارستانها وجود دارد، ولی در اثر تبلیغات رقابتی قطر و امارات، تصور می کنند اگر به ایران بیایند سرگردان می شوند! و کسی به آنها رسیدگی نمی کند. در حالیکه ما می دانیم: مهمان حبیب خدا است و اگر کسی، مهمانان و گردشگران را ناراحت کند، کاری ضد ایرانی انجام داده است. در بسیاری از موارد، گردشگرانی که به ایران می آیند، متوجه می شوند قیمت ها تا 50درصد! ارزانتر از جاهای دیگر است. ولی دشمنان این را هم، با تبلیغات سوء! نتیجه مدیریت نامناسب ایرانیان جلوه می دهند.(چون ارزان می گیرد، حتما کیفیت کار هم پایین است!) در حالیکه فلسفه گردشگری در ایران، برعکس گردشگری ظاهرا علمی است. در گردشگری علمی، به مسافر مانند یک گنج بدون صاحب نگاه می کنند! که انتقال تمام موجودی: گردشگر را به خود وظیفه میدانند. اما ایرانیان نه تنها نمی گذارند مهمان از جیب خود خرج کند، بلکه حتی تعارف پول دادن مهمان را، برای خود نمی پسندند. تقریبا همه آنهاییکه مهمان خانواده ایرانی شدند، میدانند تا سه روز خورد و خوراک و: مسکن رایگان است و حتی گردش در شهر، با هزینه میزبان است. حتی در همایش های ایرانی هم، آن را می بینیم که علاوه بر: تامین کلیه هزینه ها، هنگام بدرقه سوغاتی و هدیه نیز به آنان می دهند!

The Role of Foreign Investment in: Tourism Health

They usually interpret everything in the opposite way, to show Iran backward and underdeveloped! One of these is tourism. While visiting pilgrimages and visiting religious areas throughout the world is one of the tourism statistics, it does not include religious tourism in Iran! They say we do not have statistics or give us information. Tourism in war zones, domestic tourism during the holidays, and: formal and informal holidays, all of which require a hotel and a tour guide: Tourism is the name, which in the past gave it a name for tourism and tourism. It is also wrong to not get statistics, because the Hajj organization even announces the number of deposit boxes! Or the number of flights and caravans and so on. In the case of health tourism, it is also the case: all those who come for treatment or any other work are bound to join Mashhad and Qom, unless they are prevented from conducting Iranian tourists! It's like asking them for a lot of things, or scare them and say that these are superstitions. If we open our minds a bit and: Think about the interests of Iran instead of thinking narrowly about your personal opinion, the biggest investment in this tourism and: health tourism will happen. Statistics show that most foreign tourists come from neighboring countries, especially Iraq and Pakistan, and Afghanistan and Azerbaijan. These are wealthy countries: they are often attached to pilgrimage sites. So, instead of giving them the capacity of Iranian hospitals, we can use them to invest. For example, if we ask Ayatollah Sistani: To build a mosque hospital hotel to house Iraqis in Iran, you will see an economic revolution happening. Afghans ask God to: have hotels or mosques in Iran and / or hospitals for themselves. If Qatar and the United Arab Emirates so far stopped being present: Africans were in Iran, today Niger and Nigeria, even Egypt and Sudan, even Qatar themselves, are prepared to abandon this abomination. Only on the condition that tourists and their patients do not wander in terms of accommodation and accommodation and treatment! They know that in Iran, there are the best doctors and hospitals, but because of Qatar and the UAE's competing advertising, they imagine they're wandering if they come to Iran! And nobody cares for them. While we know: guest is from God if anyone upset guests and tourists, he has done something anti-Iranian. In many cases, tourists coming to Iran find that prices are up to 50%! Cheaper than other places. But the enemies of this, too, with misleading ads! The result is an inappropriate management of Iranians (because it is cheap, the quality of work must be low too!) While tourism in Iran is, on the contrary, seemingly scientific tourism. In scientific tourism, passengers will look like a treasure without the owner! It is the transfer of all inventories: they consider the tourist to be their own duty. But the Iranians not only do not let the guests spend their pockets, but even do not like the compliments of paying guests. Almost all those who became guests of the Iranian family know that they have been eating and feeding for three days: housing is free and even a city tour is at the expense of the host. Even in Iranian congresses, we see that in addition to: providing them with all the expenses, when giving gifts and souvenirs!

دور الاستثمار الأجنبی فی السیاحة الصحیة

عادة ما تفسیر كل شیء فی المقابل إلى المعرض بلد متخلف وغیر متطور! واحد من هؤلاء هو السیاحة. فی حین أن العالم كله وزیارة أماكن الحج، والاحصائیات والسیاحة، والسیاحة الدینیة من أجل أن تفعل! الإحصاءات لا یقول أو إعلامنا. مناطق الحرب، والسیاحة، السیاحة الداخلیة فی أیام العطل والإجازات الرسمیة وغیر الرسمیة، كل ما تحتاجه هو زعیم الفندق، وجولة: اسمه هو السیاحة، الذی كان فی الماضی اسمها والسیاحة. كنت لا تصل إلى خطأ، لأن الحج حتى یعلن تلقی الودائع! أو عدد الرحلات والقوافل وهلم جرا. فی حالة السیاحة الصحیة أیضا: كل الذین یأتون للعلاج أو أی عمل آخر، تأكد من المقرر ان مشهد وقم، الزعیم الإیرانی إلا إذا منع جولة الخاص بك! مثلها فی ذلك مثل العدید من الصنادیق تهمة لهم أو تخویف لهم وأقول هذا هو الخرافات. إذا قمت بفتح عینیك قلیلا وبدلا من التفكیر فی القیود الشخصیة، فإننا نعتقد أن مصالح إیران، أكبر استثمار فی مجال السیاحة: سوف السیاحة الصحیة یحدث. وتظهر الاحصاءات ان المزید من السیاح الأجانب، وخاصة من دول الجوار والعراق وباكستان: أفغانستان وأذربیجان. وهذه الدول هی غنیة وغالبا ما تعلق على أماكن الحج. وذلك بدلا من قدرة المستشفیات الإیرانیة، فإنها یمكن تعیین الاستثماریة التی یقدمونها. على سبیل المثال، إذا أردت آیة الله السیستانی لإعادة توطین العراقیین فی إیران، والفنادق، والمستشفیات، وبناء مسجد، وسوف نرى ثورة اقتصادیة یحدث. شعب الله یرید أن یكون: فی الفنادق أو المساجد، وإما أن یكون المستشفیات الخاصة. إذا حالت دون قطر والإمارات العربیة المتحدة حتى الآن كان وجود الأفارقة فی إیران والنیجر ونیجیریا الیوم حتى مصر والسودان، وحتى قطر على استعداد لوقف هذا الأذى. بشرط أن السیاح ومرضاهم، من حیث السكن والإقامة والعلاج لا یتجول! وهم یعرفون أن فی إیران، وأفضل الأطباء والمستشفیات هناك، ولكن نتیجة الترقیات تنافسیة قطر والإمارات العربیة المتحدة، أعتقد أنه إذا جاءوا إلى إیران اشتعلت! والذی لا التعامل معها. فی حین أننا نعلم: ضیف حبیب الله، واذا كان هناك من لا یكلف نفسه عناء الضیوف والسیاح، والعمل ضد إیران القیام به. فی كثیر من الحالات، والسیاح الذین یأتون إلى إیران، یدركون أن الأسعار ما یصل الى 50 فی المئة! أرخص من أی مكان آخر. ولكن أعداءه الدعایة! الإیرانیون یبدو نتیجة لسوء الإدارة. (لأن رخیصة ، تأكد من جودة منخفضة جدا!)، فی حین أن الفلسفة السیاحة فی ایران، والسیاحة العلمیة على ما یبدو مخالفة. السیاحة العلمیة، الركاب تبدو وكأنها كنز من دون مالك! نقل كل المخزون: السیاح یعرفون المهمة. لكن الإیرانیین لیسوا الضیوف الوحید من جیبك لقضاء، ولكن تقدم أیضا دفع الضیف، ولیس مثل بالنسبة لی. وكان هؤلاء الضیوف تقریبا جمیع الأسر الإیرانیة، وتناول الطعام لمدة ثلاثة أیام والإسكان مجانی وحتى تتدفق فی المدینة، على حساب المضیف. حتى فی حالة إیران، ویعتبر أنه بالإضافة إلى: تورید جمیع التكالیف، فی حین یعطی لهم أیضا یوم عطلة الهدایا التذكاریة والهدایا!

sağlamlıq turizmində xarici investisiyaların rolu

Adətən geri və zəif inkişaf etmiş ölkə şou fərqli hər şeyi şərh! Bunlardan biri turizmdir. dini həcc bütün dünya və ziyarət yerləri olsa da, Statistika turizm, dini turizm üçün nə! Statistics demək və ya bizə imkan vermir. War zonaları, turizm, bayram və formal və qeyri-rəsmi tətil daxili turizm, onlar lazım olan bütün bir otel və dövr lideri: onun adı keçmişdə öz adı və Turizm idi turizm edir. həcc hətta əmanət alınması elan, çünki Siz səhv basmayın! Və ya belə uçuşlar və konvoyları və sayı. çox sağlamlıq turizmi halda: müalicə və ya hər hansı digər iş üçün gəlib edənlər, onlar Məşhəd və Qum müəyyən əmin olun, sizin tur İran lideri qarşısını almaq halda! çox vəsait onlara tapşırılsın və ya onları qorxutmaq və demək kimi bu xurafat deyil. sağlamlıq turizmi baş verəcək: Gözlərinizə bir az açmaq və əvəzinə şəxsi məhdudiyyətlər haqqında düşünür, biz İran, turizm ən böyük investisiya maraqları edirəm. Əfqanıstan və Azərbaycan: Statistika xüsusilə qonşu dövlətlərlə, İraq və Pakistan olan ki, daha çox xarici turist göstərir. Bu ölkələr həcc yerlərinə əlavə olunur tez-tez zəngin və. Belə ki, daha tutumlu İran xəstəxanalarında çox, onlar onlar investisiya təyin edə bilərsiniz. Ayətullah Sistani İran, otel, xəstəxana, məscid binasında İraqlılar köçürülməsi istəyirdi Məsələn, iqtisadi inqilab baş görəcəksiniz. Allahın xalqı olmaq istəyirəm: otel və ya məscidlərdə və ya öz xəstəxanalar var. Qatar və BƏƏ indiyə qədər mane varsa Afrikalı varlığı İran, Niger Nigeriya gün hətta Misir və Sudan idi, hətta Qatar bu fitnə dayandırmaq üçün hazırıq. Yalnız şərtlə ki, yaşayış baxımından turistlər və onların xəstələrin, və qalmaq və müalicə gəzən dey

نوع اخبار :
برچسب ها :
لینک ها :

گیرم پدر تو بوذ فاضل!

وقتی از مدیریت ایرانی ها برجهان فعلی، صحبت می کنیم خیلی ها ناراحت می شوند! و می گویند همه ایرانی ها که طرفدار جمهوری اسلامی نیستند، چرا اینقدر آنها را بزرگ می کنید؟ البته همه ایرانی ها طرفدار جمهوری اسلامی نیستند، ولی مسئله عوض نمی شود! زیرا همه ایرانی هستند و: به ایران خیانت نمی کنند. اگر اشتباهی هم کردند و رزومه دادند تا پناهنده شوند، زبان خود را فروخته اند نه قلب خود را. خودتان شاهد هستید: شنیع ترین خواننده ها معروفترین البومش، با شعر می خواهم به اصفهان برگردم! شروع می شود. و یا دیگرانی که سعی دارند در لس انجلس و توکیو و استانبول و: جاهای دیگر هر ایرانی را پیدا کنند و کمک نمایند. همه آنهاییکه هم رزومه دادند، با راهنمایی خود ایرانی ها و: با اعتماد به آنها نوشته اند. قصد اصلی آنها دریافت اقامت یا ویزا بوده است. زیرا شرط دشمنان ایران برای دادن ویزا همین است. شیعه هم در طول تاریخ، تقیه زیاد داشته است. مثلا می گویند به هارون الرشید خبر دادند: برو ببین نخست وزیر تو شیعه شده، و با دست باز نماز می خواند! اما قبل از آمدن او، پیک امام موسی بن جعفر آمد و گفت: امام می فرماید از این به بعد، نماز را با دست بسته بخوان! شایعات هم گاهی برعکس اصل قضیه است، مثلا خواننده ای که معروف است: ریش! را به انقلاب اسلامی هدیه کرد، برخلاف شایعات، نه تنها معتاد و هوسباز نیست، بلکه کمپین ضد اعتیاد هم برای ایرانیان در: آمریکا و اروپا تشکیل داده است. خیلی ها را هم خارجی می دانیم ولی ایرانی هستند: امام موسی صدر و امثال آن زیاد هستند، که همه فکر می کنند او لبنانی و یا عرب هست! در حالیکه در قم بدنیا آمده و: در دانشگاه تهران هم تحصیل کرده است. از سوی دیگر علاوه بر انسان های باهوش و: مدبر و کار آمد در سطح مدیریت بین المللی ، ایران دارای تاریخ مدیریت است! زیرا از سوسوی تمدن و شهر نشین شدن انسان ها، سپاهیگری و پرستش توحیدی را داشته است، ولی دشمنان با اسرائیلیات آنرا معکوس جلوه دادند: حضرت ابراهیم یکی از مدیران انقلابی بود که: برعلیه میترائیسم و پرستش خورشید و ماه قیام کرد، ولی او را عرب معرفی کردند و: میترائیسم را دین زرتشتی قلمداد نمودند. در فلسفه حضرت ابراهیم، خدا نوری است که برخلاف خورشید و ماه، هرگز ازبین نمی رود. اما آنها نور را با ظلمت یکی کردند! و دو خدایی درست کردند: فلسفه خسروانی جنگ نور و ظلمت را بیان می کند، و به ظلمت هم اصالت می دهد. در حالیکه در فلسفه ادیان ابراهیمی، اصالت با نور است و ظلمت عدم نور است. یعنی شیطان به دلیل دوری از خدا(لعنتی) مبدا فساد و تباهی می شود، و مومنان با نزدیکی به نور خدا میتوانند هدایت شوند. از آن سو هم برخی ها، ایران بدون اسلام را تبلیغ می کنند و: عده ای هم اسلام بدون ایران. ولی پیامبر اسلام میفرماید: پارسیان را گرامی بدارید زیرا دولت ما با آنها است. یعنی حد وسط این دو عقیده افراطی را، به عنوان ایران اسلامی معرفی می نماید. حتی اگر اسلام ایرانی هم بگوییم، راه دوری نرفتیم. زیرا ایرانیان بودند که انتقام: شهدای کربلا گرفتند و: نوادگان و امامزادگان را جمع آوری کردند. حسن ابن زید معروف به داعی، به کمک مردم مازندران(رویان و مرزن آباد فعلی ): اولین حکومت علوی را تشکیل دادند. با کمک امام رضا ع ایرانیان به اوج قدرت تا کنون رسیده اند. حالا عده ای امام رضا را شاه یا سلطان می نامند:(آمدم ای شاه پناهم بده!) اینهم از همان سفسطه های معکوس است: کسی که اساس کار خودش مبارزه با شاهان بوده، حتی ولایتعهدی را به زور پذیرفت، ما فکر کنیم که اگر بیاییم: خواسته مامون را اجرا کنیم بهتر است تا راه امام رضاع! درست مثل این است که بگوییم: ایران بی آب است! در حالیکه فقط سه هزار چشمه آبگرم در ایران است

I'm sorry your father is fading!

When we talk about Iranian management of the current world, many are upset! And they say that all Iranians who are not pro-Islamic, why are you raising them so much? Of course, not all Iranians are pro-Islamic, but the issue is not changing! Because they are all Iranians: They do not betray Iran. If they made a mistake and resumed to be refugees, they sold their language, not their hearts. You see yourself: the most heinous reader of his most famous album, I want to go back to Esfahan with poetry! Starts. Or others who try to find and help each other in Los Angeles and Tokyo and Istanbul and elsewhere. All those who have resumes, with the guidance of Iranians themselves and: they have written with confidence. Their main intention was to get a residence or a visa. Because the condition of the enemies of Iran is to give the visa. Shiites have had a great deal in history. For example, they say they told Aaron al-Rashid: "Go, see your prime minister Shiite, and pray with the hand!" But before his arrival, the courtyard of Imam Musa bin Ja'fal came and said: "Imam says that from this time on, pray will be closed by hand! Rumors are sometimes the opposite of the principle of the theorem, for example, the famous singer: beard! Contrary to rumors, he is not only a drug addict, but also an anti-addiction campaign for Iranians in America and Europe. We consider many as foreigners but they are Iranians: Imam Musa Sadr and so on are so many, that everyone thinks he is Lebanese or Arab! While born in Qom: He also studied at Tehran University. On the other hand, in addition to clever people: Managing and working on the level of international management, Iran has a history of management! Because of the fog of civilization and the urbanization of human beings, they worshiped monotheism, but the enemies with the Israelis turned it in reverse: Abraham was one of the revolutionary directors who: Insulted against mithrasm and worship of the sun and moon, but introduced him as Arab They made Mithraism a Zoroastrian religion. In the philosophy of Abraham, God is a light that, unlike the sun and the moon, will never be destroyed. But they made light with darkness! And they made two gods: Khosrawi's philosophy expresses the battle of light and darkness, and gives birth to darkness. While in the philosophy of the Abrahamic religions, authenticity is with light and darkness is not light. That is, the devil, because of the distance from God (damnation), becomes corrupted and ruined, and the believers can be led in close proximity to the light of God. On the other hand, some, Iran, promote Islam without Islam, and some Islam without Iran. But the Prophet of Islam says: "Pay tribute to the Persian because our government is with them." That is, the middle point of these two extremist beliefs, as Islamic Iran. Even if we were speaking the Iranian Islam, we did not go far. Because the Persians were revenge: they took the martyrs of Karbala and collected the descendants and the Imams. Hassan Ibn Zayed, known as Da'ī, with the help of the Mazandaran people (Royan and the current Marzan Abad), formed the first Alawite government. With the help of Imam Reza, the Iranians have reached the peak of power so far. Now, some people call Imam Reza a king or a sultan: (Come on, let the shah bless you!) It is from the same reverse fallacy: the one who was the basis of his own struggle with the kings, even crown prince was accepted by force, we think that if Come on: Let's run Mamoun, it's better to go to Imam Khomeini! It's just like to say: Iran is waterless! While there are only 3,000 hot springs in Iran

علمت والدی!

عندما الإیرانیین أنحاء العالم لدیها إدارة الحالیة، نحن نتحدث عن مستاؤون جدا! وقالوا علیكم كل الجمهوریة الاسلامیة الموالیة لإیران لا، لماذا هو كبیر بحیث لا یمكن؟ بالطبع، لیس كل الإیرانیین لصالح الجمهوریة الإسلامیة، لكنه لا یغیر! لأن كل الإیرانیین: إیران لا یخون. إذا قمت بخطأ ما، ویجب أن تستأنف ملجأ، باعوا لغتهم، ولیس قلبك. السیطرة على نفسك هی: أبشع مشاهیر المطربین الألبوم، مع كلمات مثل لأصفهان، والحصول على العودة! یبدأ. أو الآخرین الذین حاولوا فی لوس انجلیس وطوكیو واسطنبول: تجد فی أی مكان آخر وتساعد جمیع الإیرانیین. جمیع أولئك الذین لدیهم الذاتیة، مع مساعدتكم الإیرانیین وبكل ثقة أنها قد كتبت. على نیة الرئیسیة هی المقیمین أو فیزا. شرط الحصول على تأشیرات لاعداء ایران. لقد كان الشیعة تاریخیا الكثیر من المراوغة. وقال هارون الرشید على سبیل المثال، ویقول: اذهب نراكم رئیس الوزراء الشیعی، وبأید مفتوحة تصلی! ولكن قبل أن عاد وقال الساعی الإمام موسى بن جعفر: یقول الإمام من الآن فصاعدا، والصلاة وأغلق بالید الغناء! الشائعات أحیانا العكس هو الصحیح، على سبیل المثال، القارئ الذی هو اللحیة الشهیرة! قدمت للثورة الإسلامیة، خلافا للشائعات، ولیس مدمن فقط ولیس متقلبة، ولكن یتم تشكیل لمكافحة إدمان حملة للإیرانیین فی أمریكا وأوروبا. الكثیر من الاجانب یعرفون أیضا، ولكن إیران الإمام موسى الصدر وما شابه ذلك هی عالیة، وأنهم جمیعا یعتقدون أنه لبنانی أو عربی! بینما ولد فی قم وفی جامعة طهران كما حضر. من جهة أخرى، بالإضافة إلى الأشخاص الأذكیاء: الحیلة وكفاءة فی إدارة المستوى الدولی، فإن إیران لدیها تاریخ من إدارة! بسبب الخفقان تلك الحضارة والتمدن الحیاة، وعبادة التوحیدیة كان، ولكن أعداء مع الاسرائیلیین لعكس آثار: إبراهیم، أحد قادة الثورة التی ضد المیثراسیة وعبادة الشمس والقمر وارتفع، ولكن العربیة و: اعتبرت المیثراسیة والزرادشتیة. فی فلسفة إبراهیم یحذف الله من الضوء على الشمس والقمر لا تقتل. ولكن لدیهم ضوء واحد والظلام! وكانت الآلهة اثنین الفلسفة الحقیقیة تعبر عن معركة مهیب من النور والظلمة، والظلمة كما یعطی الأصالة. فی حین أن فلسفة الأدیان الإبراهیمیة، وصدق من الضوء والظلام، لا ضوء. الشیطان یجری بعیدا عن الله الفساد (لعنة) مصنوعة، والمؤمنین إلى الله یمكن الاسترشاد مقربة من الضوء. من ناحیة أخرى، فإن بعض من إیران لتعزیز ودون الإسلام: الإسلام بلا شعب الإیرانی. ولكن النبی یقول: شرف الفرس لأن حكومتنا معهم. وسط هذه الآراء المتطرفة اثنین، كما یقدم ایران. حتى لو أقول الإیرانی الإسلام، مهیب الحفلة الراقصة. بسبب أن الإیرانیین الانتقام: كان شهداء كربلاء: من نسل المقدس التی تم جمعها. الحسن بن زید المعروف باسم دای، لمساعدة الشعب مازندران (الجنین ومرزنأباد الحالی): شكلت الحكومة علوی أولا. مع مساعدة من الامام الرضا فی إیران وصلت حتى الآن إلى قمة السلطة. الآن بعض الإمام ریزا شاه أو سلطان یسمى (I الملك لهم مأوى لی!) واحسرتاه على مغالطة فی الاتجاه المعاكس: شخص ما فی العمل من معركته مع الملوك، وكانت حتى قوة سمو ولی العهد، ونحن نعتقد أنه إذا ترك: سأل المأمون الامام الرضا تشغیل طریقة أفضل! تماما مثل أی أن: إیران لیس الماء! فی حین لا تتعدى ثلاثة آلاف سبا فی إیران

Mən atamı öyrəndim!

dünyada İranlılar cari idarə var zaman, söhbət çox dilxor edir! Və pro-İran İslam Respublikası, niyə onlar bilməz belə böyük deyil ki, bütün demək? Əlbəttə ki, bütün İran İslam Respublikasının xeyrinə, ancaq dəyişmir! bütün İranlılar Çünki İran xəyanət deyil. Əgər bir səhv və sığınacaq davam varsa, onların dilini, sizin ürək satılmışdır. özünüzü nəzarət: ən dəətli məşhur xanəndə albom, İsfahan kimi lyrics ilə, geri almaq! Başlayır. Və ya Los Angeles və Tokio və İstanbul çalışmışıq başqaları: başqa tapmaq və bütün iranlı kömək edir. Sizin köməyi İran ilə, CV və inamla onlar yazılı edənlər. Onların əsas niyyəti rezident və ya viza edir. İranın düşmənləri üçün viza üçün tələb. Şiələr tarixən prevarication bir çox var. Məsələn, Harun əl-Rəşid bildirib dedilər: açıq əlləri dua ilə Siz şiə baş nazir görmək getmək, və! o geri gəldi və Courier İmam Musa ibn Cəfər dedi əvvəl İmam İndi, namaz deyir və əl ilə qapalı Sing! Rumors bəzən əks halda, məsələn, məşhur saqqal bir oxucu gətirənlər! İslam İnqilabı şayiələr zidd təqdim yalnız asılılığı deyil və şıltaq, lakin Amerika və Avropada iranlılar üçün anti-addiction kampaniyası təşkil edir. Bir çox xarici də bilirik, lakin İranın İmam Musa Sədr və kimi yüksək, onlar bütün o Livan və ya ərəb hesab edirəm! Tehran Universitetinin Qum və ildə anadan olsa da qatıldı. Digər tərəfdən, ağıllı insanlar əlavə: bacarıqlı və beynəlxalq səviyyədə idarə səmərəli İran rəhbərliyi bir tarixi var! ki, sivilizasiyanın və həyat urbanizasiya flickering Çünki səmavi ibadət idi, lakin təsiri geri İsrail ilə düşmən idi: İbrahim, Mithraism və günəş ibadət və ay qarşı artıb inqilab liderlərindən biri, lakin Ərəb və: Mithraism və zərdüştilik baxılmışdır. İbrahim fəlsəfə, günəş qarşı işıq Allah və ay öldürmək bilməz. Lakin onlar bir işıq və qaranlıq idi! Və iki tanrısal doğru fəlsəfə işıq və qaranlıq əzəmətli döyüş ifadə və qaranlıq da orijinallığı verir idi. İbrahimi dinlərin fəlsəfə isə, iş

نوع اخبار :
برچسب ها :
لینک ها :

جهانگیری ایرانیان

یکی از پیش بینی های پیامبر گونه امام خمینی ره، این بود که با قاطعیت می فرمود: اسلام ابر قدرتها را به خاک مذلت می نشاند و: سنگر های کلیدی جهان را فتح خواهد کرد. این سخنان درست زمانی گفته شد که: دشمن به ایران حمله و: جنگ نابرابری را بر مردم ایران تحمیل کرده بود. اکنون بعد از 30سال کودتای خزنده ای! در مدیریت جهانی همه چیز را به نفع اسلام تغییر می دهد. حرکتی آرام برای فتح جهان، توسط ایران در حال شکل گیری است. در یک بررسی ساده تاریخی معلوم می شود: تمدن اسلامی که به وسیله ایرانیان ساخته شد، و توسط اعراب مصادره گردید، با جنگهای صلیبی به بن بست خورد. دیوار بزرگی بین شرق و غرب بوجود آمد. البته بیشتر غربی ها یعنی اهالی اروپا، چنین دیواری ایجاد کرد بطوریکه همه مردم، در دادگاههای تفتیش عقاید محاکمه می شدند تا: هیچ گرایشی به اسلام نداشته باشند. اما ایرانیها به این دیوار اعتقاد نداشتند، لذا از هر فرصتی استفاده می کردند تا:مردم اروپا را با تمدن اسلامی آشنا کنند. آنها بسیاری از کتب را به زبان لاتین ترجمه، و بنام خود اروپایی ها منتشر نمودند، تا حساسیت ایجاد نشود! به همین دلیل علوم پزشکی ابن سینا را، بنام کخ یا پاستور منتشر می نمودند. و خوارزمی ما را الگاریتم یا لگاریتم می گفتند!(الخوارزمی – الگاریتم) گردش زمین را بنام گالیله ، فرمولهای خیام را بنام پاسکال ثبت کردند. البته در بین ایرانی ها هم، نهضت ضد غربی وجود داشت، ولی چندان مهم نبود. مثلا شیخ شهاب الدین سهروردی، نام خود و مکتب فلسفی اش را اشراق گذاشت! تا ثابت کند فلسفه شرق با فلسفه یونان تفاوت دارد. اما گرایش به غرب و یا به عبارتی بهتر، نفوذ در اروپا بسیار قوی تر بود. زیرا که مسلمانان قبلا بالکان و اسپانیا را مسلمان فتح کرده بودند، ولی براثر نفس پرستی و شهوت رانی: فرمانداران عرب وقت، قیام برعلیه مسلمانان شده و: بالکان و آندلس را به دامن مسیحیت برگردانده بودند. لذا ایرانیان بیشتر به اسپانیا و ایتالیا علاقه داشتند، و میخواستند این شکست مفتضحانه فرماندهان را جبران کنند. البته فرانسه و انگلیس آلمان، هنوز بوجود نیامده بودند و: بصورت قبیله های گل و انگلوساکسون و ژرمن  زندگی می کردند. در زمان صفویه این زاویه باز تر شد، چون صفویه برای جدایی از اعراب، مذهب شیعه را برگزیده بودند، تا با مرکزیت خلفا، که در ترکیه بود، راه خود را جدا کرده باشند. لذا مراودات با گل ها (فرانسوی ها) و انگلوساکسون ها بیشتر شد. با آمدن دوبرادر بنام شرلی و آنتونی به ایران، دعوت از ایرانی ها نیز شکل گرفت. و ایرانی ها به فرنگ رفتن علاقه پیدا کردند. تا اینکه در دوران قاجار و پهلوی، رسما گروههای زیادی به اروپا(فرنگ) و: آمریکا (ینگه دنیا-یانکی ها!) اعزام شدند. برخلاف اروپاییها یا آمریکاییها، که اغلب به صورت ماموریت اداری به ایران می آمدند، معمولا هم مورد استقبال نبودند و برمی گشتند، ایرانی ها که به اروپا یا آمریکا می رفتند، اغلب بصورت شخصی بود و: مورد استقبال غربی ها قرار می گرفتند. حتی از انها خواسته می شد که: رزومه برعلیه ایران بنویسند! تا نتوانند به ایران برگردند. برای این منظور همه نوع امکانات و: درآمد را به ایرانی ها می دادند. در حالیکه همان شرایط مشابه را، برای هموطنان خودشان قائل نبودند! بطوریکه از بذل مال و ناموس خود هم ابا نداشتند. تا هر طریقی شده ایرانیان را پایبند کنند. به همین دلیل اکنون می بینیم که: بیش از 95درصد پزشکان متخصص در آلمان، حتی در اروپا و آمریکا، ایرانی هستند. یا 48درصد مدیران ارشد ناسا ایرانی هستند. درواقع جهان بدون اعلام علنی، به دست با کفایت ایرانیان اداره می شود.

Jahangir Iranians

One of the predictions of the Prophet Muhammad (Imam Khomeini) was that he firmly stated that Islam would sweep the superpowers and conquer the key bases of the world. These words were said when the enemy attacked Iran: the war had imposed on the people of Iran an inequality. Now after 30 years of creeping coup! In global management, everything changes to the benefit of Islam. A calm move to conquer the world is being formed by Iran. In a simple historical study it turns out: Islamic civilization, which was built by Iranians and confiscated by the Arabs, was put to a standstill by the Crusades. There was a great wall between East and West. Of course, most Westerners, the European people, created such a wall that all people were tried in the courts of inquiry, so that they would not have any tendency toward Islam. But the Iranians did not believe in this wall, so they used every opportunity to: familiarize the people of Europe with Islamic civilization. They translated many books into Latin, and they were published by the Europeans themselves, so that they cannot be sensitized! That's why they published the science of medicine, called Koch or Pasteur. And Khwarazmi called us the logic or the logarithm (al-Khwarazmi-al-Gharitum). The flow of land, called Galileo, recorded the formulas of Khayyam called Pascal. Of course, there was an anti-Western movement among the Iranians, but not so much. Sheikh Shahabuddin Suhrawardi, for example, illuminated his name and his philosophical school! To prove that philosophy of the East is different from Greek philosophy. But the trend towards the West, or better, was much stronger in Europe. Because Muslims had already conquered the Balkans and Spain as Muslims, they were subjected to self-righteousness and vulgarity: Arab rulers of the time, an uprising against Muslims, and turned the Balkans and the Andalus into Christianity. Therefore, Iranians were more interested in Spain and Italy, and they wanted to compensate for the fiasco of commanders. Of course, France and England were not yet in Germany, and they were: Flowers, Anglo-Saxon and Germax. In Safavid times, this angle became more open, as the Safavids chose Shiite religion to separate from the Arabs, to separate themselves from the center of the Caliphs, who were in Turkey. So the interactions with the flowers (French) and Anglo-Saxons increased. With the arrival of the two brothers Shirley and Anthony to Iran, the invasion of Iran was also formed. And the Iranians became interested in going abroad. Until during the Qajar and Pahlavi periods, many groups were officially deployed to Europe (America) and to the United States (Yinghai world-Yankees!). Unlike Europeans or Americans, who often arrived in Iran on an official mission, they were not usually welcomed and returned; Iranians, who went to Europe or the United States, were often personal and: welcomed by the West. Even they were asked to: write a resume against Iran! Until they can return to Iran. For this purpose, all kinds of facilities: To give the Iranians income. While they did not accept the same conditions for their own countrymen! So that they did not have much to do with their honor and honor. To follow Iranians in every way. For this reason, we now see that more than 95% of physicians in Germany, even in Europe and the United States, are Iranians. Or 48 percent of the top NASA executives are Iranian. In fact, the world is governed by Iranians' well-being without public announcement.

جهانجیری الإیرانیین

واحدة من التنبؤات النبویة للإمام الخمینی، وقال بجرأة: الإسلام هی قوة عار تسویة التربة: سوف مفتاح خندق غزو العالم. هذه الكلمات عندما قال أن العدو ومهاجمة إیران: فرضت الحرب الظالمة على الشعب الإیرانی. الآن، بعد 30 عاما من زحف انقلاب! فی كل شیء الحوكمة العالمیة سیتغیر لصالح الإسلام. الحركة لطیف لغزو العالم، إیران الناشئة. فی دراسة التاریخ تبین أن تكون بسیطة: تم بناء الحضارة الإسلامیة من قبل الإیرانیین، وتمت مصادرتها من قبل العرب، والحروب الصلیبیة إلى طریق مسدود. كان هناك جدار كبیر بین الشرق والغرب. ولكن معظم الناس فی أوروبا الغربیة، تم إنشاء هذا الجدار حتى یتسنى لجمیع الناس، وكانت محاكمات محاكم التفتیش ل: لم یكن لدیك أی میل نحو الإسلام. لكن الإیرانیین لم یصدقوا الجدار، حتى انهم استخدموا كل فرصة لشعوب أوروبا على درایة الحضارة الإسلامیة. لدیهم الكثیر من الكتب المترجمة إلى اللاتینیة، واسمه نشرت الأوروبیین، لتوعیة لا! هذا هو السبب فی صدر ابن سینا ​​العلوم الطبیة، ودعا كوخ أو القس. وخوارزمیة BS أو اللوغاریتم أبلغتنا (الخوارزمی - الخوارزمیة) تسمى الأرض، غالیلیو، باسكال، ومسجلة فی اسم الصیغ الخیام. بطبیعة الحال، فإن الإیرانیین، حركة معادیة للغرب، ولكن لم یكن هناك فی غایة الأهمیة. على سبیل المثال، السهروردی باسمه والمدارس الفلسفیة له من الإضاءة كان! لإثبات الفلسفة الشرقیة مع الفلسفة الیونانیة مختلفة. ولكن التوجه إلى الغرب أو بعبارة أخرى، كان تأثیر أقوى بكثیر فی أوروبا. لأن المسلمین قد غزا كانت منطقة البلقان واسبانیا المسلمین، ولكن بسبب عبادة الذات وشهوة: الوقت حكام العرب، انتفاضة ضد المسلمین و: قد البلقان والأندلس عادت إلى المسیحیة تنورة. كانت مهتمة الإیرانیین أكثر فی إسبانیا وإیطالیا، وأراد أن یعوض عن قادة الفشل الذریع. الفرنسیة والإنجلیزیة، ولا وجود له حتى الآن: الزهور والأنجلوسكسونیة والقبائل الجرمانیة تعیش على. فی العصر الصفوی من هذه الزاویة، منذ الصفوی للفصل بین العرب، والشیعة اختیار لتوسیط الخلفاء، الذی كان فی تركیا، ولها طریقة منفصلة خاصة بها. والتعامل مع الزهور (الفرنسیة) وكانت أكثر الأنجلو سكسونیة. مع وصول شقیقین یدعى شیرلی وانطونی إیران، دعی الإیرانیین أیضا. وكان الإیرانیون ترغب فی السفر إلى الخارج. حتى قاجار وبهلوی مجموعات كبیرة رسمیا فی أوروبا (الغرب) و: أمریكا (! رحلة إلى هذا الجانب للیانكیز العالم) وتم ارسال. على عكس الأوروبیین أو الأمیركیین، ومعظمهم لمهمة إداریة لإیران وعادة ما تكون غیر رحب وعاد الإیرانیون الذین ذهبوا إلى أوروبا أو أمریكا، والشخصیة فی كثیر من الأحیان: استقبلهم الغرب. حتى عندما یطلب منهم: استئناف الكتابة ضد إیران! لذلك هم لا یستطیعون العودة إلى إیران. لهذا الغرض جمیع أنواع الفرص والدخل للإیرانیین. فی حین أن نفس الظروف، لمواطنیهم یهتم! اعتبارا من إعطاء أموالكم وشرفك لسنا خائفین. على نحو ما تلتزم الإیرانیین. حتى الآن نحن نرى أن أكثر من 95٪ من الأطباء فی ألمانیا، وحتى فی أوروبا وأمریكا، والإیرانی. أو 48 فی المئة من كبار المسؤولین التنفیذیین إیرانیة وكالة ناسا. فی الواقع، من دون العام العالمی، تمكن الإیرانیون بكفاءة.

Cahangiri İranlılar

İmam Xomeyninin peyğəmbərlik proqnozlar biri dedi cəsarətlə etdi: Islam torpaq həllinə rüsvay etmək səlahiyyətidir: xəndək əsas dünya fəth edəcək. Bu sözləri ki, düşmən bildirib İrana hücum zaman ədalətsiz müharibə İran xalqı tətbiq. İndi zərbə sürünən 30 il sonra! qlobal idarəetmə hər şey İslam xeyrinə dəyişəcək. Gentle hərəkət dünyanı fəth İran meydana çıxır. tarixi bir iş sadə çıxır In: İslam sivilizasiyası İran tərəfindən inşa edilib və ərəblər, çıxılmaz üçün Səlib tərəfindən müsadirə olunub. Şərq və Qərb arasında böyük divar var idi. bütün insanlar, inkvizisiya sınaq idi ki, lakin Qərbi Avropa xalqının ən bu divar yaradılmışdır: İslam qarşı hər hansı bir meyl yoxdur. Amma iranlılar divar inanmırdı, belə ki, Avropa xalqları islam sivilizasiyasına ilə tanış etmək hər fürsətdən istifadə. Onlar latın dilinə tərcümə kitab bir çox var, və onun adı deyil həssas üçün avropalılar nəşr olundu! Koch adlı İbn Sina Medical Sciences, azad edilib və ya Pastor oldu niyə ki. Xəyyam düsturlar adına qeydə Earth, Galileo, Pascal adlı - Və BS alqoritm və ya logarithm (alqoritm Xarəzmi) izah etdi. Əlbəttə ki, iranlılar, anti-Qərb hərəkət, lakin belə vacib yox idi. Məsələn, Sohrvardi, onun adı və işıqlandırma onun fəlsəfi məktəb idi! Yunan fəlsəfəsi fərqlidir ilə Philosophy Şərq sübut etmək üçün. Amma Qərbə və ya başqa sözlə orientation Avropada çox güclü təsir etdi. Müsəlmanlar fəth etdi, çünki Balkanlar və İspaniya müsəlman idi, lakin öz-özünə ibadət və şəhvət: Ərəb qubernatorlar vaxt müsəlmanlara qarşı qiyam: Balkanlarda və Andalusia xristianlıq yubka dönmüşdü. İranlılar İspaniya və İtaliyada daha maraqlı və fiyasko 

نوع اخبار :
برچسب ها :
لینک ها :
سه شنبه 17 مرداد 1396 :: نویسنده : سید احمد حسینی ماهینی

 دعوای ترامپ و دکتر روحانی، ممکن است این سوال را در ذهن جهانیان ایجاد کند: بالاخره کدام راست می گویند؟ و حق با چه کسی است. اولا باید گفت که حق با علی است، زیرا پیامبر اسلام فرمود:( الحق مع علی و علی مع الحق) حضرت علی هرجا باشد، حق هم همانجا است. یعنی جز در مسیر حضرت علی ع نباید دنیال حق رفت. ثانیا فقط صرف ادعا را هم نباید پذیرفت، مثلا اگر کسی بگوید من پیرو علی ع و: یا کس دیگری بگوید من علی ع را نمی شناسم! امروزه با فناوری اطلاعات و: جریان وسیع و رایگان اطلاعاتی، کسی نمی تواند چنین ادعا هایی داشته باشد، مگر اینکه ثابت شود! همانطور که ترامپ با وجود داشتن مشاور آخوند لبنانی الاصل، نمی تواند ادعا کند شیعه یا حضرت علی ع را نمی شناسد. اوباما هم چنین ادعایی نکرد! زیرا مادر اوباما سفر مکه رفته و: خودش هم دوست داشت به سفر مشهد به ایران بیاید. ممکن است تا مدتها، از ترس لابی صهیونیستی و آل سعود، نام خود را پنهان کند ولی، خودش بهتر از هرکس میداند: نامش حسین است حتی نام پدر بزرگش هم حسین است. امکان ندارد برای یکبار هم شده، به او نگفته باشند این حسین کیست! از این طرف هم مسئولین جمهوری اسلامی نمی توانند: ادعا کنند در خط امام علی هستند! زیرا امام علی در دوران حکومت خود، خزانه نداشت و بیت المال را، بمحض وصول بین مردم بطور مساوی و: با عین مال تقسیم می کرد. حضرت علی ع شمع بیت المال را، برای برادرش خاموش کرد! و شمع شخصی روشن نمود و فرمود: اگر صحبت ها شخصی است، باید از اموال شخصی هم مصرف شود. به همین دلیل هم، مسئولان اروپایی و آمریکایی هم نمی توانند: ادعا کنند حامی حقوق بشر هستند! اولین اصل حقوق بشر، تساوی همه ابنا بشر در برابر قانون است. حقوق اساسی هر انسان، داشتن آزادی و شغل مناسب و آموزش رایگان، بهداشت و تامین اجتماعی است. آیا حتی در اروپا و آمریکا، این حقوق رعایت می شود؟ یا اینکه 25درصد زندانیان دنیا متعلق به آمریکا است! وقتی ارتش آمریکا برخلاف ماموریت نظامی و حفظ امنیت خود، به انتقال مواد مخدر و تولید و فروش سلاح و: تجارت انسان می پردازد و بالاترین سود ها به دست می اورد، بالاترین دستمزدها را به آدمکش های حرفه ای می دهد، آیا این حقوق بشر است؟ وقتی سه میلیون فلسطینی در زندان بزرگی: بنام غزه در تحت محاصره هستند و گذرگاهها، به رویشان بسته است و یا: مردم عوامیه عربستان،  قتل عام یا کوچ اجباری می شوند و: مسلمانان میانمار مانند همه اینها، اصلا به عنوان انسان رسمیت شناخته نمی شوند، آیا می توان ادعا کرد که: دولت آمریکا یا اروپا ، اعراب و صهیونیست ها، حامی حقوق بشر هستند؟ لذا در این دنیای وانفسا، فقط یک معجزه می تواند حق را از باطل جدا کند، و به انسانها راه درست را نشان دهد. این معجزه چیزی جز پیشگوئیهای پیامبرانه نیست. هر پیامبری آینده دورتر خود را برای امت خود بیان می فرمود. پیامبر اسلام هم بحران های جهانی فعلی را، در 1400سال پیش به روشنی بیان کرده، و درکتب قدیمی  اهل سنت جمع آوری شده، و موجود است از جمله آن، اشاره به  فتنه داعش و طالبان است که: به سوریه (شام) حمله می کنند، و مردم بسیاری را می کشند. بعد پیامبر می فرماید در این موقع شورش و بلبشو، اهل فارس را گرامی بدارید زیرا دولت ما با آنها است( الغرباء إنى كنت من ضیفان النبی صلى الله علیه وسلم من أصحاب الصفة وكنت متسانداً قلم یفطن بی قال إذا أقبلت الرایات السود فأكرموا الفرس فإن دولتنا معهم [ 1833 ].

Who is right?

  The dispute between Tramp and Dr. Rouhani may raise this question in the minds of the world: who are they saying right? And who is the right? First, we must say that the truth is Ali, because the Prophet of Islam said: Imam Ali is wherever he is, the right is there. That is, except that in the path of the Prophet Ali, you should not go right. Secondly, you should not accept the mere claim, for example, if someone says I follow Ali as: or someone else says I do not know Ali! Today, with information technology: a wide and free flow of information; no one can claim such claims unless proved. As Tramp, despite being a Lebanese clerk cannot claim to know that Shi'a or Imam Ali is not known. Obama also did not make a claim! Because Obama's mother went to Mecca and: She also liked to come to Iran to visit Mashhad. He may hide his name for a long time, fearing the Zionist lobby and Al Saud, but he knows better than anyone: his name is Hussein; even his grandfather's name is Hossein. It's not possible for a single time; they did not tell him who Hussein was! On the other hand, the authorities of the Islamic Republic cannot: claim to be on the line of Imam Ali! As Imam Ali did not have a treasury during his rule, he divided Federal Reserve equally between the people equally and divided the same property. The Prophet Ali al-Qa'ī bite al-Mal, for his brother, turned off! And a personal candle turned on and said: if the conversation is personal, then personal property should be used. For this reason, European and American authorities cannot: claim to be human rights advocates! The first principle of human rights is the equality of all human beings against the law. The basic rights of every human being are the freedom and the right occupation and free education, health and social security. Are these rights respected even in Europe and the United States? Or 25% of the world's prisoners belong to the United States! Unlike military missions and maintaining its security, the US military gives the highest wages to professional assassins when it comes to the transportation of narcotics and the production and sale of weapons and: human commerce and earns the highest profits. Are these human rights Is? When three million Palestinians are in a large jail: Gaza is under siege and the passageways are closed to them, or: Aramaic people are forced into massacre or forced displacement: Myanmar's Muslims, like all of these, are not recognized as human at all. Can it be claimed that: American or European government, Arabs and Zionists are human rights advocates? So in this world, only a miracle can separate the right from falsehood, and show people the right way. This miracle is nothing but prophetic predictions. Each future prophet expresses himself to his nation. The Prophet also spelled out the current global crises 1400 years ago, and has been collected in the old Sunni books, including the reference to the ISIL and Taliban riots that: attack Syria (dinner) They kill many people. Then the Prophet says that at this time of rebellion and cowardly, pay tribute to the Persian people because our government is with them.

من هو على حق؟

  دعوى رابحة والطبیب الروحی قد تخلق الأسئلة فی أذهان العالم: وأخیرا، ما هی قول الحقیقة؟ ومن هو على حق. ولا بد من القول أن علی هو الحق، لأن النبی قال: علی هو فی كل مكان، ألیس كذلك حیث هو. باستثناء الحق فی السیر فی طریق الإمام ینبغی علی. ثانیا، ینبغی أن مجرد الادعاء لا یقبل فقط، على سبیل المثال، إذا كان شخص ما یقول علی ویتبعنی: إلا أن یقول لی أنا لا أعرف علی! الیوم والتكنولوجیا والمعلومات: تدفق واسع النطاق والحر للمعلومات، یمكن للمرء أن یكون مثل هذه المطالبات، إلا إذا ثبت ذلك! كما ترامب على الرغم من رجل الدین محام من أصل لبنانی، لا یمكن أن یدعی أو الإمام الشیعی علی لا یعرف. أوباما كما لم تدعی! لأن أمه ومكة المكرمة أوباما: تحب أن السفر من مشهد، إیران. فمن الممكن لفترة طویلة، والخوف من اللوبی الصهیونی وآل سعود، لإخفاء اسمه، لكنه یعرف أكثر من أی شخص آخر: حتى اسم اسم جده هو حسین حسین. ولیس من الممكن لمرة واحدة، قد قال له ان حسین! بهذه الطریقة سلطات الجمهوریة الإسلامیة لا یمكن أن یدعی هم فی خط الإمام علی! لأن الإمام علی خلال فترة حكمه، ولیس خزائن وزارة الخزانة، وعند استلام هذا الشعب على قدم المساواة وبنفس الملكیة تم تقسیم. الإمام علی الشموع الخزانة، لأخیه قبالة! وشمعة مضاءة الشخصیة، وقال: إذا كان یتحدث شخص، كما یجب أن یؤخذ من الممتلكات الشخصیة. لذلك، یمكن المسؤولین الأوروبیین والأمریكیین لا یدعی أن حقوق الإنسان! المبدأ الأول لحقوق الإنسان، والمساواة بین جمیع البشر هو ضد القانون. الحقوق الأساسیة لكل إنسان والحریة وظائف لائقة ومجانیة التعلیم والصحة والضمان الاجتماعی. وحتى فی أوروبا وأمریكا، واحترام هذه الحقوق؟ أو 25 فی المئة من السجناء فی أمریكا ولدت! عندما ضد المهمة العسكریة والحفاظ على أمنها، ونقل مبیعات إنتاج المخدرات والأسلحة وتجارة البشر وأعلى الأرباح المحققة الجیش الأمیركی أعلى الأجور فی یعطی قاتل محترف، هو أن حقوق الإنسان هو؟ عندما ثلاثة ملایین فلسطینی فی الحبس: اسم غزة تحت الحصار والمعابر مغلقة أو ذبح شعب الله فی العوامیه السعودیة أو الهجرة القسریة هی: المسلمون فی میانمار فی كل هذا، كما یفعل البشر غیر معترف بها أنها یمكن الادعاء بأن الحكومة هی أمریكا أو أوروبا، وحقوق الإنسان المؤید للالعربی الصهیونی؟ فی هذا العالم، سوى معجزة یمكن التمییز بین الحق والباطل، وتظهر الناس على الطریق الصحیح. هذه المعجزة لیست سوى النبوءات. وقال كل نبی المستقبل البعید للدول أمتهم. محمد أیضا الأزمات العالمیة الراهنة، قبل 1400 سنة جعلت واضحة، وفی الكتب القدیمة من السنة وتجمع، وهناك مثل ذلك، مشیرا إلى دسیسة إیزیس وطالبان: سوریا هجوم (دمشق) وقتل كثیر من الناس. ثم قال النبی فی هذا الوقت من التمرد والفوضى، من شرف الفارسی لأن حكومتنا معهم

Kim doğru deyil?

  Nəhayət, nə doğru deyirsinizsə: Trump kostyum və mənəvi həkim dünyanın şüurunda suallar yarada bilər? Və kim. Bu Peyğəmbər çünki Ali sağ olduğunu bildirib etmək lazımdır: Ali hər yerdə, o, doğru yerləşir. İmam Əli olmalıdır yolunu davam etmək hüququ istisna olmaqla. İkincisi, sadəcə iddia yalnız kimsə Ali desə, məsələn, qəbul və mənə tabe olmamalıdır: və ya başqa mən Əli bilmirəm mənə! Bu gün texnologiya və məlumat: Bu sübut halda informasiyanın geniş və sərbəst axını, bir cür iddiaları ola bilər! Livan məəli məsləhət din xadimi baxmayaraq Trump kimi, iddia edə bilməz və ya şiə İmam Əli bilmir. Obama da iddia deyil! ana və Məkkə Obama Çünki O Məşhəd, İran üzərindən səyahət sevdi. Bu onun adını gizlətmək üçün uzun müddət, sionist lobbisinin qorxu və Səud House, mümkündür, lakin o, hər kəs daha yaxşı bilir babasının adı hətta adı Hüseyn Hüseyn. Bu dəfə mümkün deyil, Hüseyn ona demişəm! İslam Respublikasının hakimiyyət orqanları iddia edə bilməz Bu yolla onlar İmam Əlinin xətti var! İmam Əli insanların alınması bərabər və eyni əmlakı ilə üzərinə qayda deyil, Hazine'nin kassasına zamanı bölündü çünki. Həzrəti Əli şam xəzinə, qardaşı off üçün! Və şəxsi şam yandırılır və dedi: bir adam danışıqlar, həmçinin şəxsi əmlak qəbul edilməlidir. Buna görə də, Avropa və Amerika rəsmiləri insan hüquqları olduğunu iddia edə bilməz! insan hüquqları ilk prinsipi bütün insanların bərabərliyi qanuna ziddir. hər bir insan, azadlıq və layiqli iş və pulsuz təhsil, səhiyyə və sosial təminat fundamental hüquqları. Hətta Avropa və Amerikada bu hüquqlarına hörmət olunur? Və ya Amerikada məhbusların 25 faizi anadan! Assassin Professional verir Amerikanın Army hərbi missiyası qarşı və onun təhlükəsizlik, narkotik istehsalı və silah satış və insan ticarəti və ən yüksək mənfəət transfer saxlamaq ən yüksək əmək haqqı qazandığı zaman,

نوع اخبار :
برچسب ها :
لینک ها :

چرا ترامپ را دعوت نکردیم؟

در حدود 80کشور نمایندگانی را برای: شرکت در مراسم تحلیف فرستادند و در واقع در یک روز، سازمانی بین المللی و بزرگ برای: حمایت از ایران و جمهوری اسلامی تشکیل شد. مهمانان با حضور خود آن را تایید کردند. بسیاری از کشورها هم پیام تبریک فرستادند، و از اینکه نتوانستند شرکت کنند، عذرخواهی نمودند. اما در این جلسه تعدادی غایب بودند! این تعداد سوال برانگیز بود، که البته روشن است که یا خودشان نیامدند، یا دعوتنامه به دستشان نرسید. مثلا می گویند برای احمدی نژاد و قالیباف، دعوتنامه نرسید ولی، سردار جعفری در مشهد جلسه داشته و نرسیده بود. بسیاری از رهبران اروپایی و یا آمریکایی هم این حالت را داشتند. یعنی اغلب آنها دعوت شده بودند، ولی امکان حضور پیدا نکردند و: تعدادی هم دعوتنامه به دستشان نرسید. از جمله کسانی که دعوتنامه دریافت نکردند، رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ بود! البته واضح است که چرا، چون مصادف با ارسال دعوتنامه ها، طرح تحریم ایران را امضا کرد.  موضوع هم طبق معمول، الکی و دور از انسانیت بود. زیرا تحریم ایران به معنی ضربه زدن به: اقتصاد شرکت های آمریکایی و افزایش بیکاری، و کاهش درآمد کارکنان آنان است. برای ایران مهم نیست! زیرا می تواند خودش تولید کند، یا از چین و تایلند و کره خریداری نماید. اما این ترامپ است که زیر فشار لابی صهیونیستی، بدبختی را برای مردم خود می خرد. و اجازه می دهد در بازار شدیدا رقابتی، دست شرکت های آمریکایی، برای ورود به بازار  پر ثروت ایران بسته شود. به تبع ایران، روسیه و کره شمالی هم از این بازار خارج می شوند! شرکت های آمریکایی، با دست خود آمریکایی ها نابود می شوند. ورشکستگی شرکت های بزرگ آمریکایی، در این چند سال کافی نیست تا اینها بدانند که: دست پنهان صهیونیزم در کار است، تا آمریکا را به دست خود آمریکایی ها نابود کند؟ ایران در طول تاریخ ثابت کرده بدخواه کسی نبوده، هیچگاه جنگ نظامی یا اقتصادی را شروع نکرده، بلکه این اقوام دیگر بودند که به سرزمین ما حمله می کردند، و ایرانیان فقط دفاع می نمودند. الان هم تحریم را ایران شروع نکرد، بلکه آمریکایی ها بودند که شروع کردند، و هرسال آن را امضا و تمدید کردند. صهیونیست ها مغز آمریکایی ها را شستشو دادند! والا هر عاقلی می فهمد که: در این دنیای بزرگ و پر رقابت، تحریم معنی ندارد. واصلا ضد کار آقرینی و اشتغال زایی است. اصلا اقتصاد آمریکا چه مزیت هایی دارد که: اینها تصور می کنند تحریم کنند بهتر است؟ در گذشته هم اگر مزیت هایی داشته است، بخاطر ارتباط با ایران بوده! همین الان 43درصد مدیران ارشد ناسا ایرانی هستند. پرفسور نادری بخوبی این آمار ها را یاد آوری کرد. این نشان می دهد که ایران، به دلیل تاریخی، همه مردم دنیا را دوست دارد و: به آنها برای پیشرفت کمک می کند. سیل دانشمندان و نخبگان ایران به: سراسر دنیا نشان می دهد: علم در ایران مرز نمی شناسد، آن هم علم قدرت آفرین و ثروت آفرین. لذا وجود همین نخبگان نمی گذارد: ایران کمبودی داشته باشد. بنابر این لجبازی و کوتاه فکری، یا اسیر شستشوی مغزی صهیونیست ها شدن، باید تمام شود. همه قدرت مندان پوشالی، و ترامپ های توهم زده! بدانند که اگر دست از خیالپردازی و: خود بزرگ بینی بردارند، به نفع خودشان و ملت شان است . نباید مانند اعضای کنگره یا سنا، فقط به فکر جیب خود باشند و: اشانتیون ایپک برایشان از همه چیز مهمتر باشد. اگر دست از لجبازی بردارند، ما دستور داریم: هرکس دست از مخاصمه برداشت از او پذیرایی کنیم.

Why did not we invite Tramp?

In about 80 countries, delegates were sent to: Inaugurates and, in fact, in one day, an international organization was set up to: support Iran and the Islamic Republic. The guests confirmed it with their presence. Many countries sent a congratulatory message, and apologized for not being able to attend. But there were a few absent at this meeting! This was a questionable question, of course it is clear either they did not come or did not get their invitation. For example, they say that Ahmadinejad and Qalibaf did not get an invitation, but Sardar Jafari met in Mashhad and had not met. Many European or American leaders also had this. That is, most of them were invited, but were not allowed to attend, and there were not a number of invitations to them. Among those who did not receive the invitation, was President Donald Tramp! Of course, it is clear why, since it coincided with the sending of invitations, Iran signed a sanctions plan. The subject, as usual, was altogether far from humanity. Because sanctions on Iran means knocking on: the economy of American companies and rising unemployment, and lowering their employees' income. It does not matter to Iran! Because it can produce itself, or buy from China, Thailand and Korea. But this is a tramp that, under the pressure of the Zionist lobby, brings misery to its people. And allows the hands of American companies to enter the highly wealthy market in a highly competitive market. As a consequence, Iran, Russia and North Korea also leave the market! American companies are being destroyed by the Americans themselves. The bankruptcy of the big American corporations is not enough in these years to realize that: The hidden hand of Zionism is in place to destroy America by the Americans themselves? Iran has proven to be malicious in history, never started military or economic warfare, but other ethnic groups that attacked our land, and Iranians only defended it. Iran did not start the boycott, but it was the Americans who started, and signed and renewed it annually. The Zionists wash the Americans' brain! Anyone who wisely knows that: In this big and competitive world, sanctions do not make sense. It is an anti-work and job creation. What advantages does the American economy have: Do they think sanctions are better? In the past, if there were any advantages, it was because of the connection with Iran! Right now, 43 percent of the top NASA executives are Iranian. Professor Naderi reminded us well of these statistics. This shows that Iran, because of history, loves all the people of the world and helps them to make progress. The flood of Iranian scientists and elites tells the whole world: Science does not know the border in Iran; it is also a powerful and wealthy scientist. Therefore, there is no such elite: Iran has a shortage. Therefore, stubbornness and short-term thinking, or captive to the brainwashing of the Zionists, must be over. The entire powerhouse and the illusions of the tramp! It is in their own interest and in their own country if they do not stop their fantasies and: take their own eyes. As members of Congress or the Senate, they should not just think of their pockets: AIPAC bribes are more important than anything else. If we do not stop the plunder, we order: to give up anyone who has withdrawn from the conflict.

لماذا لم تدع ترامب؟

80 ممثلا البلاد إلى: یشارك فی افتتاح وإرسالها فی یوم واحد، وشكلت أكبر منظمة دولیة لدعم إیران والجمهوریة الإسلامیة. وأكد الضیوف مع وجودها. أرسلت العدید من البلدان رسالة تهنئة، والتی یمكن أن تأخذ اعتذر. ولكن كانت غائبة فی الاجتماع! وكان هذا الرقم مشكوك فیه، ولكن من الواضح أن أیا من فعلوا ذلك، أو لم تحصل على دعوة لهم. على سبیل المثال، یقول لأحمدی نجاد والسجاد، ولكن لم تحصل على دعوة، سردار جعفری فی مدینة مشهد ولم یتم الوفاء بها. وكان العدید من القادة الأوروبیین والولایات المتحدة هذا الشرط. وهذا یعنی أن معظمهم دعیت لكن لم یحضر إمكانیة: العدد لیس دعوة لهم. بما فی ذلك أولئك الذین لم یتلقوا دعوة، وكان رئیس أمریكا دونالد ترامب! من الواضح لماذا، لأنه یتزامن مع دعوات الكتابة، وقعت إیران مشروع قانون العقوبات. موضوع، كالعادة، كان ثمرة بعیدا عن الإنسانیة. لأنه یعنی فرض عقوبات على ایران ضربت الاقتصاد الشركات الأمریكیة وارتفاع معدلات البطالة، وانخفاض الدخل وموظفیها. ایران لا یهم! لأنها یمكن أن تنتج بنفسها أو شراء من الصین وتایلاند وكوریا. لكن ترامب تتعرض لضغوط من اللوبی الصهیونی، وسحق البؤس لشعبها. ویسمح سوق تنافسیة للغایة، والشركات الأمریكیة للدخول فی سوق قریب من الثروة. ونتیجة لذلك، إیران وروسیا وكوریا الشمالیة من السوق! الشركات الأمریكیة، بأیدیهم الأمیركیین تدمیرها. إفلاس الشركات الولایات المتحدة فی السنوات القلیلة الماضیة لیست كافیة لمعرفة ذلك: الصهیونیة الید الخفیة فی العمل، فإن الأمیركیین تدمیر أمریكا بأیدیهم؟ إیران وقد ثبت تاریخیا أنه لیس الخبیثة، لم تبدأ أی عسكری أو حرب اقتصادیة، ولكن الجماعات العرقیة الأخرى الذین هاجموا أرضنا، وكان الإیرانیون مجرد الدفاع. فرض عقوبات على إیران الآن لن تبدأ، ولكن الأمیركیین الذین بدأوا، وفی كل عام قعت وتمدیدها. الصهاینة الأمریكیة الدماغ غسلها! على خلاف ذلك، فإن أی عاقل یدرك أن فی هذا العالم الكبیر كامل من المنافسة، والمقاطعة لا معنى له. مكافحة عمل والوظائف. ماذا الاقتصاد الأمیركی مزایاه أنه: إنهم یعتقدون المقاطعة هو أفضل؟ فی الماضی، وحتى إذا كانت الفائدة هی أنه، بسبب العلاقة مع إیران! فی الوقت الراهن، 43٪ من كبار المسؤولین التنفیذیین إیرانیة وكالة ناسا. ویلاحظ أیضا أستاذ نادر هذه الأرقام. هذا یدل على أن إیران، وهو الموعد المقرر، وجمیع الناس فی العالم یحب ومساعدتهم على التقدم. العلماء الفیضانات والنخب إیران: فی جمیع أنحاء العالم، والعلوم تظهر فی إیران لا یعرف حدودا، فمن علم وخلق وقوة لخلق الثروة. وبالتالی فإنه لا النخبة: إیران لدیها نقص. حتى عنید والقصیر الفكریة، أو الأسیر غسل دماغ الصهیونی، لا بد من الانتهاء. كل من تلك البطاقات، وترامب هی الوهمیة! لمعرفة ما إذا كانت الرومانسیة: تأخذ أنف كبیر، لأنفسهم وأمتهم. لیس كأعضاء فی الكونغرس أو مجلس الشیوخ، ویعتقدون فقط من جیوبهم: AIPAC رشوة منهم هو أكثر أهمیة من كل شیء. إذا كان من ناحیة عنادهم، ونحن قد أمرت الجمیع یرحبون به الى الانسحاب من الصراع.

Niyə Trump dəvət etmədi?

80 ölkə nümayəndələri: andiçmə mərasimində iştirak və bir gün göndərdi və İran İslam Respublikasının dəstək üçün ən böyük beynəlxalq təşkilat yaradılmışdır. ilə indi onların iştirakı təsdiqləyib. Bir çox ölkələr təbrik göndərdi ki, üzr istədi bilər. Lakin görüş yox idi! Bu sayı şübhəli idi, lakin bu da onlar deyil, və ya onlara dəvət almaq deyil ki, aydındır. Məsələn, Əhmədinejad və xalça demək, lakin dəvət, Məşhəddə Sərdar Cəfəri əldə etməyib və görüşüb deyil. Bir çox Avropa liderləri və ABŞ bu vəziyyəti var. Bu onların ən dəvət olunub, lakin imkanı qatılmadı o deməkdir ki: sayı onlara dəvət deyil. dəvət almadı o cümlədən, Amerika prezidenti Donald Trump idi! Bu yazmaq dəvətnamə ilə üst-üstə düşür, çünki, niyə aydındır, İran sanksiyalar qanun imzalayıb. mövzu, həmişə olduğu kimi, meyvə üz insanlıq idi. Bu deməkdir, çünki İrana qarşı sanksiyalar iqtisadiyyat Amerika şirkətləri və artan işsizlik düşən gəlirləri və işçilərin edib. İran etməz! öz istehsal və ya Çin və Tayland və Koreya əldə edə bilərsiniz, çünki. Amma Trump onun insanlar üçün səfalət sarsıdıcı, sionist lobbisinin təzyiqi altındadır. Və yüksək rəqabətli bazar, Amerika şirkətləri sərvət bazar yaxın daxil etməyə imkan verir. Nəticədə, İran, Rusiya və Şimali Koreya bazar var! Amerika şirkətləri öz əlləri ilə amerikalılar məhv. son bir neçə ildə ABŞ korporativ iflas bu bilmək kifayət deyil: iş Sionizm gizli əl, amerikalılar öz əlinə Amerika məhv? İran tarixən o, zərərli olmayan hər hansı hərbi və ya iqtisadi müharibə, lakin torpaq hücum digər etnik qruplara start vermədi sübut etmişdir, və iranlılar yalnız müdafiə edilmişdir. İran sanksiyalar indi başlamaq, lakin başladı amerikalılar və hər il imzalanmış və uzun deyil. Amerika Sionistlər beyin yuyulur! Əks halda, hər hansı bir ağlı başında rəqabət tam bu böyük dünyada, boykot mənada deyil ki, başa düşür. Və hətta anti-Karaqryny və iş. Onlar boykot daha yaxşı hesab edirəm: Amerika iqtisadiyyatı ki üstünlüklərə malikdir nə edir? Keçmişdə, fayda çünki İ

 

نوع اخبار :
برچسب ها :
لینک ها :


( کل صفحات : 4 )    1   2   3   4   
آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :