ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

 سوداگری تسلیحاتی

چرا برخی ها قادر نیستند: حرکات و موضعگیری های ترامپ را تشخیص دهند؟ شاید ساده ترین راه حدس زدن خواسته های او است، به شرط آن که بدانیم قطب نمای او چیست!

بازاریابی فوق مدرن:

بازار اسلحه از آن جهت بالاترین بازار تجاری جهان است که: در همه موارد درجه یک عمل می کند: بسته بندی شکل تولید و عرضه آن، کاملا رویایی است یعنی همانطور که: یک بچه از شکلات یا بستنی لذت می برد، بزرگتر ها هم با دیدن سلاح های مختلف، محو تماشای آن میشوند و اصلا: مامورت کشتار جمعی این سلاح ها فراموش می شود! لذا در رعایت اصول مارکتینگ و بازار یابی، از اساتید بزرگ استفاده می کنند و: روانشناسان برجسته آنان را کمک می نمایند، بهترین حقوقدانان ها در طیف این بازار هستند، تا هرگونه موانع حقوقی را به سادگی برطرف کنند. بطوریکه میتوان گفت در بازار اسلحه، فروش به هر روشی و: دریافت به هر قیمتی مطرح است. از تطمیع خریدار تا تهدید او، از زنده کردن و یا کشتن او! از همه روشها استفاده می شود. رقبا را اصلا غیرقابل نفوذ نمی دانند، به هر طریقی آنها را یا جذب می کنند و یا: به سادگی حذف می نمایند. ایدئولوژی و اخلاق اصلا اهمیتی ندارد، جان انسان ها پشیزی ارزش نمی ارزد. هرمانعی باید نابود شود، و هر رقیبی اگر جذب نشد از روی زمین محو شود. استفاده از تمام ابزار های تبلیغی با تمام: امکانات و بالاترین قیمت ها روش آنها است، بهترین کتابها و مجلات در زمینه معرفی اسلحه، و کاربرد های آن است. بازی های کودکانه هم خالی از این تبلیغات باقی نمانده، بطوریکه هر کودک یا نوجوانی که سراز بازی در می اورد، اولین بازی او با اسلحه و کشتار مردم رهگذر است. تا جوانی که در گیم نت ها، با زیر وبم همه سلاح ها و نحوه خرید و: استفاده آن آشنا می شود و: دیوانه وار در مسابقات جهانی، از خواب و خوراک می افتد. روشهای تاسیس گروه با هر ایدئولوژی آموزش داده می شود، و هر دشمنی با تمام اطلاعات دقیق معرفی می شود! و جمعیت فعال جامعه، فقط در فکر به دست آوردن سلاح می ماند. حتی در کشورهایی که خرید و فروش سلاح آزاد است، این آتش تمامی ندارد! زیرا که به تمرین میدانی و: کشتار های روزانه منجر می شود. روسای جهان همه درگیر این مسئله هستند. بخش اعظم درآمد های دولت از این ممر است. باهر شلیک موشکی از سوی کره شمالی، دیوار بازار تسلیحاتی آمریکا ترک بیشتری برمی دارد! و برای همین است که ترامپ، عصانی تر می شود و به گفته روانشناسان: برای ترامپ والبته برای بقیه رهبران جهان، واجب تر از قرص تجویزی شان! خبر پیشرفت سلاح های ایران و کره شمالی است! اگر نان و غذا نخوردند، یا به موقع به آنها ندادند، ناراحت نمی شوند، ولی اگر 4ثانیه دیرتر از: حملاتی موشک ایران به دیرالزور آگاه شوند، بند از بندشان جدا می شود. سود آوری بالا و فروش عالی، تنها مسکنی است که درد آنها را تسکین می دهد. بنابر این چیزهایی مانند: حقوق بشر یا تروریسم و یا حتی: مقوله فرهنگی مانند شرافت و بشریت و: انسانیت و نوعدوستی فقط با: چاشنی فروش بیشتر سلاح تعبیر می شود. شرکت های آمریکایی چون لاکهید و بوئینگ، که سالانه تا40میلیارد دلار فروش دارند، نیازی به اخلاق و مسئولیت های اجتماعی نمی بینند! این اخلاق و مسئولیت های اجتماعی را، دستبند و پای بندی درست کرده و: به دست و پای کسانی می زنند که: بخواهند از این کولاک تسلیحاتی، خود را کنار نگهدارند.

Arms trading

Why are some not able to recognize the movements and positions of the tramp? Perhaps the easiest way is to guess what he wants, provided he knows what his compass is!

Supermodel Marketing:

The gun market is the highest in the world for the world's largest market, which operates in the first place: the packaging of its production and supply is totally dreamy: as a kid enjoys chocolate or ice cream, the older ones Seeing different weapons will disappear, and at all: the mass destruction of these weapons is forgotten! Therefore, they are using great professors in observance of the principles of marketing and marketing and: They help prominent psychologists, the best lawyers in the market, to easily overcome any legal barriers. As it can be said in the gun market, sales are by any means and at all costs. From betting the buyer to threatening him, resurrecting or killing him! All methods are used. They do not consider rivals inadvertently in any way, either absorb them or simply remove them. Ideology and ethics do not matter at all, the lives of humans do not deserve value. Each obstacle must be destroyed, and any competitor should not disappear from the ground, if not absorbed. Using all the promotional tools with all: facilities and the highest prices are their method, the best books and magazines on the introduction of weapons, and its applications. Childish games are not left out of these ads, so that every child or teenager who plays, his first game with guns and killing people passes. As young as in the game, with all my weapons and how to buy it, I know how to use it: it crawls out of sleep in the world championships. The group's established methods are taught with any ideology, and each enemy is introduced with all the precise information! And the active population of society is only thinking of gaining weapons. Even in countries where weapons are free, there is no fire! Because you are practicing and: Daily killing. The heads of the world are all involved. Much of the government's income is from this. North Korean missile strike leaves more space for US weapons market! And for this reason, Tramp is becoming more sinister, and according to psychologists: for Tramp, it is obligatory for the rest of the world's leaders, more than their prescriptive tablet! The news of the progress of the weapons of Iran and North Korea! If they did not eat bread or food, they did not get upset, but if they were 4 seconds later than Iran's missile strikes on Deir-Ezor, the strap would be cut off. High profits and excellent sales are the only remedy that relieves pain. So things like: human rights or terrorism, or even: a cultural category such as dignity and humanity, and humanity and altruism, are interpreted only as: "stuffing" more arms sales. American companies like Lockheed and Boeing, who sell up to $ 40 billion a year, do not need to see morality and social responsibility! This morality and social responsibility, bracelet and commitment, are made by those who: want to keep themselves out of this weapons blast.

تجارة الأسلحة

لماذا لا یمكن بعض الحركات والمواقف ترامب الاعتراف؟ ولعل أسهل طریقة لتخمین ما هو علیه، طالما أنهم یعرفون ما هو البوصلة له!

تسویق حدیثة جدا:

سوق السلاح إلى أعلى سوق تجاری فی العالم أنه فی جمیع الحالات إلى أعمال واحد: حزمة من الإنتاج والعرض، بل هو حلم كما تتمتع طفل، والشوكولاته أو الآیس كریم، والكبار مع وصف أسلحة مختلفة، ومشاهدته على الإطلاق: سوف تنسى مهمة أسلحة الدمار الشامل! لذلك، وفقا للمبادئ التسویق والتسویق، ومعلمین عظماء علماء النفس سیساعد تسلیط الضوء علیها، هی أفضل المحامین فی السوق ككل، من أجل حل أی عقبات قانونیة بكل سهولة. لذا یمكننا القول أن مبیعات السلاح السوق بأی شكل من الأشكال و: الحصول هناك على الإطلاق التكالیف. المشتری إغراء لتهدید له، حیا أو قتله! كل الطرق المستخدمة. لم المنافسین منیع لا، بأی شكل من الأشكال أو استیعابها أو ببساطة حذفها. الأیدیولوجیا والأخلاق لا یهم، والحیاة البشریة لا یستحق فلسا واحدا. یجب تدمیر إزالة أی عوائق، وعلى كل منافس إذا لم یمتص سیتم محوها. باستخدام كافة أدوات الدعایة مع جمیع المرافق وأعلى الأسعار على ما هی علیه، فإن أفضل الكتب والمجلات فی مجال الأسلحة وعرض، وتطبیقه. ألعاب سخیفة الحملة المتبقیة فارغة، لذلك أی طفل أو المراهق الذی لمس اللعب بالقرب یجلب أول مباراة له مع البنادق وقتل الناس هو من خلال. حتى الشباب فی الملاحظات اللعبة، ورتابة جمیع الأسلحة وكیفیة شراء واستخدام مألوفة و: بجنون فی بطولة العالم، والنوم والأعلاف السقوط. طرق أنشأت المجموعة من خلال أی أیدیولوجیة تدریسها، وكل عدو مع كل المعلومات التفصیلیة التی أدخلت! والسكان النشطین، إلا أنه كان للحصول على الأسلحة. حتى فی البلدان التی هی حرة لبیع وشراء الأسلحة، ولیس فقط عن النار! لحقل الممارسة وقتل یؤدی یومیا. ویشارك جمیع قادة العالم. الغالبیة العظمى من إیرادات الحكومة من هذا المقطع. الصواریخ التی أطلقها باهر جدار سوق أسلحة كوریا الشمالیة یأخذ أكثر الأیسر لأمریكا! وهذا هو السبب ترامب، سانى أكثر وعلماء النفس وفقا لترامب، بطبیعة الحال، لبقیة زعماء العالم، واجبة من حبوب منع الحمل وصفة طبیة بهم! تقدم إیران والأسلحة كوریا الشمالیة! إذا كان الخبز وتناول الطعام، أو عندما لا، لا تهتم، ولكن إذا 4 ثوان فی وقت لاحق أبلغ الهجمات الصاروخیة إیران دیر الزور، الفقرة فصلها عن كتلة. ارتفاع الربحیة والمبیعات والسكن الذی یخفف فقط آلامهم. من الأشیاء مثل حقوق الإنسان أو الإرهاب أو حتى: ثقافة مثل الشرف والإنسانیة: الإنسانیة والإیثار فقط مع تفسیرها مبیعات محنك الأسلحة. الشركات الأمریكیة مثل لوكهید وبوینج، التی لدیها مبیعات سنویة قدرها 40 ملیار $ یطلب إلى الأخلاق والمسؤولیة الاجتماعیة لا نرى! الأخلاق والمسؤولیة الاجتماعیة والأساور والالتزامات التی وأیدیهم وأرجلهم من تلك التی ترید أحضان العاصفة الثلجیة، والحفاظ على جانبا.

Arms ticarət

Niyə bəzi hərəkətləri və Vəzifələr Trump tanımaq olar? Bəlkə ən asan yolu o uzun onun kompas nə kimi nə tahmin!

Ultra-müasir marketing:

istehsal və təchizatı Package, bir uşaq, şokolad və ya dondurma həzz kimi bir yuxu, böyüklər ilə bütün hallarda bir-aktları dünyada ən yüksək kommersiya bazarına Arms bazar müxtəlif silah təsvir və bütün bu seyr: kütləvi qırğın silahlarının missiya unudulmuş olacaq! Buna görə də, marketinq və marketinq prinsiplərinə uyğun olaraq, böyük müəllim və onları qeyd kömək edəcək psixoloqlar, asanlıqla hər hansı bir qanuni maneə həll etmək üçün bütün bazarda ən yaxşı vəkillər var. bütün xərcləri orada almaq: Biz bazar gun hər hansı bir şəkildə satış və demək olar ki. cazibe alıcı diri onu təhdid və ya onu öldürmək üçün! Bütün üsulları istifadə olunur. Keçilməz rəqibləri hər hansı bir şəkildə, yox idi və ya onlara udmaq və ya sadəcə silin. İdeologiya və etməz Əxlaq insan həyatı quruş dəyər deyil. Sil hər hansı maneələrin məhv olmalıdır və udulmuş əgər hər rəqib məhv olacaq. bütün obyektlərin və ən yüksək qiymətləri onlar yol təqdim silah sahəsində ən yaxşı kitab və jurnal, və onun tətbiqi ilə təbliğat bütün alətlər istifadə. Kampaniyanın Silly oyunlar boş qalan, belə ki, yaxın oyun toxunmaq hər hansı bir uşaq və ya yeniyetmə silah ilə ilk oyun gətirir və insanlar həlak vasitəsilə. Oyun qeydlər belə gənc, bütün silah monoton və necə almaq və tanış istifadə etmək: dəlicəsinə Dünya Çempionatında, yuxu və yem düşür edir. Üsulları tədris hansı ideologiya ilə qrupu yaradılıb və bütün ətraflı məlumat hər düşmən təqdim olunacaq! Və fəal əhali, yalnız silah almaq idi düşündüm. Hətta bütün yanğın silah 

نوع اخبار :
برچسب ها :
لینک ها :

بازار اسلحه از سال های 1950 به سوی یک ثبات نسبی رفته، و زیر نفوذ آمریکا، خرید و فروش و تولید آن به تعادل رسیده بود. زیرا آمریکا توانسته بود در بمباران هیروشیما، دست برتر خود را برای: استفاده از سلاحهای مرگبار تر نشان دهد. البته بعدا چین و شوروی و: نهایتا انگلیس و فرانسه هم به این مجموعه اضافه شدند، ولی باز هم تعادل به سود آمریکا بود. زیرا فرانسه و  انگلیس برای مقابله با: بازار شوروی و چین به عضویت: بازار تسلیحات پذیرفته شده بودند. چین و شوروی برای ایجاد بازارهای جدید، موجی از اعتراضات کارگری را بنام کمونیزم و سوسیالیزم به راه انداختند، که مخصوصا سلاح کلاشینکف، به سرعت بازار خود را بدست آورد. فرانسه هم با ایجاد حزب سوسیالیستی نیم بند، و انگلیس هم با ایجاد حزب کارگر فرمایشی! در دیگر کشورها به ایجاد آشوب و انقلاب دامن زدند، تا بتوانند سلاح های خود را بفروشند. ولی در هر صورت دست برتر در: بازار بورس تسلیحاتی آمریکا بود.

تا اینکه حادثه 15خرداد اتفاق افتاد، و همه دیدند امام خمینی از سلاح استفاده نکرد. روش امام خمینی در عدم استفاده از سلاح در انقلاب، مورد انتقاد همه کشورها و: ماموران و مزدوران آنها قرار گرفت. یطوری که مثلا مجاهدین خلق در ایران، وی را سازشکار معرفی نمودند. زیرا شعار آنان این بود: تنها راه رهایی جنگ مسلحانه! اما امام خمینی ره، به تقلید از امام علی ع، بایکوت چندین ساله را پذیرفت، ولی زیر بار نرفت. تا اینکه مردم به صحت تئوری امام خمینی ره، پی بردند و با دست خالی، انقلاب اسلامی را به پیروزی رساندند. این اولین شوک به بازار اسلحه بود. و نیروهای انقلابی جهان دیدند که: نیازی به پرکردن جیب سازندگان سلاح نیست، بلکه با روش مسالمت آمیز و: نافرمانی های مدنی هم میتوان مبارزه را ادامه داد. مخصوصا هندوستان که با مهاتما گاندی، تجربه موفق تری را در گذشته داشت. اما دشمنان از پا نیافتادند! آنها شروع به بازاریابی اسلحه، در بین مخالفان امام خمینی نمودند. ابتدا سازمان مجاهدین خلق در تهران بود که هدف این بازار بود و لذا همه عناصر آن مسلح شدند و دانشگاهها را به عنوان ستادعملیاتی خود انتخاب کردند بعدا گروههای دیگر اضافه شدند. اما نصایح امام خمینی مخصوصا اعلام اینکه هرکس اسلحه دارد به پادگانها تحویل دهد این گروهک را از بازار سلاح بیرون برد. لذا بازاریابی در نقاطی دورتر از چشم امام خمینی شروع شد که به تحریک قومیت ها معروف است و بعد صدام را بعنوان بزرگترین بازار یاب و خریدار اسلحه انتخاب نموده و 8سال جنگ را به او سپردند. امام خمینی که دید آنها دست بردار نیستند به شهید چمران دستور داد تا همه سلاح ها را طراحی و بومی سازی کنند وی که جانشین وزیر دفاع هم بود به ساخت موشک ها و زیر دریایی ها و خمپاره های اولیه اقدام کرد و سلاح های اولیه که در موزه دفاع مقدس نگهداری می شود برای خود بازار جدیدی تعریف کرد و خط مقاومت از لبنان و سوریه تا یمن و عراق را اشباع کرد. اما غرب همچنان بازار پرفروش سلاحهای خود را میخواست لذا با ایجاد گروهک های داعش و غیره سعی کرد این بازار را حفظ کند تا اینکه موشک ایرانی به مقر داعش در دیرالزور اصابت کرد. با توجه به اینکه بازار اسلحه ایران برمبنای ایدئولوژی بود و مبنای دلار و سود آوری نداشت مورد بهت و حیرت همه قرار گرفت. اکنون همه خلق های مظلوم جهان می دانند که نیازی به بازار گران سلاح های غربی ندارند و اگر بخواهند با ظلم مبارزه کنند ایران بدون چشم داشت سود و یادرآمد درکنار آنها است.

Global Gun Market Analysis

Since the 1950s, the arms market has come to a relative stability and under the influence of the US, its sales and production have been balanced. Because the United States has been able to bomb Hiroshima, its superior hand is to: use more deadly weapons. Of course, later on, China and the Soviet Union: Finally, Britain and France were added to this set, but the balance was still US profits. Because France and Britain were confronted with: The Soviet and Chinese markets were accepted: the arms market was accepted. China and the Soviet Union launched a wave of labor protests in the name of communism and socialism to create new markets, especially the Kalashnikov weapons, which quickly became their market. France also created the Socialist Party, and Britain also created a Labor Party! In other countries, they stirred up chaos and revolution, so that they could sell their weapons. But in any case, the top hand was in the US Arms Market.

Until the 15th anniversary of the incident, everyone saw that Imam Khomeini did not use weapons. Imam Khomeini's method of not using weapons in the revolution was criticized by all countries and their agents and mercenaries. The idea that the Mojahedin Khalq in Iran, for example, introduced him as a compromise. Because their slogan was this: the only way to liberate the armed conflict! But Imam Khomeini, by imitating Imam Ali, accepted the boycott for several years, but did not go under. Until people realized the correctness of Imam Khomeini's theory, they won the Islamic Revolution with empty hands. This was the first shock to the gun market. And the revolutionary forces of the world saw that there was no need to fill the pockets of the weapon makers, but peacefully and civil disobedience could continue to fight. India, in particular, with Mahatma Gandhi, had a more successful experience in the past. But the enemies did not give up! They began marketing weapons among the opponents of Imam Khomeini. The MEK was first in Tehran, which was the target of this market, and therefore all its elements were armed and selected universities as their own workshops. Later, other groups were added. But the adventures of Imam Khomeini, in particular the announcement of the handing over to the garrisons of anyone who took the gun, took the group out of the arms market. Therefore, marketing began at points far away from Imam Khomeini's eye, which is known as ethnic provocation, and then chose Saddam as the biggest market finder and buyer of weapons and gave him eight years of warfare. Imam Khomeini, who did not stop seeing them, ordered Shahid Chamran to design and renovate all weapons. He was also the successor to the secretary of defense to launch rockets, submarines and mortars, and the first weapons The Sacred Defense Museum has been defining a new market for itself, and it has saturated the resistance line from Lebanon and Syria to Yemen and Iraq. But the West still wanted its weapons market to be the best seller, so it tried to keep ISS and so on until the Iranian missile struck ISIL headquarters in Deirazor. Given the fact that Iran's gun market was based on ideology and was not based on dollars and profits, it was surprising to everyone. Now, all the oppressed peoples of the world are aware that they do not need Western market makers and if they want to fight oppression, Iran would have been unobtrusive with them.

تحلیل سوق السلاح العالمی.

سوق السلاح من 1950s إلى استقرارا نسبیا بوجه عام، وتحت تأثیر أمریكا، تم التوصل المبیعات وتوازن الإنتاج. لأن أمریكا كانت قادرة قصف هیروشیما الید العلیا لاستخدام أكثر تبین الأسلحة الفتاكة. وفی وقت لاحق، والصین والاتحاد السوفیاتی: وأخیرا، تم إضافة بریطانیا وفرنسا لهذه السلسلة، ولكن لا یزال تحقیق التوازن بین مصالح أمریكا. لأن فرنسا وبریطانیا للتعامل مع الاتحاد السوفیاتی والصین للانضمام الى السوق: كان السوق أسلحة المقبولة. الصین وروسیا لإنشاء أسواق جدیدة، موجة من الاحتجاجات العمالیة فی اسم الشیوعیة والاشتراكیة على طول الطریق، وخاصة أسلحة كلاشینكوف، السوق سرعان ما اكتسب. الحزب الاشتراكی الفرنسی لدیها فتور، ومع إنشاء الكنغر حزب العمال البریطانی! فی بلدان أخرى لخلق حالة من الفوضى والثورة اثارة، حتى یتمكنوا من بیع أسلحتهم. ولكن فی أی حال الید العلیا فی صنع الأسلحة سوق الأسهم الأمریكیة.

حتى وقع 15 حادث مایو، ورأى الإمام الخمینی لم تستخدم الأسلحة. ثورة الإمام الخمینی فی استخدام الأسلحة، انتقد جمیع البلدان، وكلاء والمرتزقة لهم. یعنی، على سبیل المثال، مجاهدی خلق الإیرانیة، وقال انه قدم المساومة. لأن شعارهم كان هذا: السبیل الوحید للخروج من الصراع المسلح! ولكن الإمام الخمینی، فی التقلید من الإمام علی، قبلت مقاطعة عدة سنوات، ولكن لم یذهب تحت. حتى یتسنى للشعب من صحة نظریة الإمام الخمینی، أدرك بأید فارغة، جلبت الثورة الإسلامیة إلى النصر. كانت الصدمة الأولى فی سوق السلاح. والقوى الثوریة من العالم شهدت: لا حاجة لملء جیوب صانعی الأسلحة، ولكن بحلول سلمیة: أعمال العصیان المدنی مع استمرار القتال. وخاصة الهند مع المهاتما غاندی، كانت التجربة الأكثر نجاحا فی الماضی. ولكن العدو لم یستسلم! وبدأ الاثنان فی تسویق الأسلحة، وكان من بین المعارضین الإمام الخمینی. ولكن نصیحة الخمینی أن أی شخص، خصوصا مع هذه المجموعات بتسلیم أسلحة إلى ثكنة جلب الأسلحة من السوق. رأى الخمینی یكفوا عن عدم الشهید جمران أمر كانت جمیع الأسلحة المصممة لتوطین لنائب وزیر دفاعه لبناء الصواریخ والغواصات والصواریخ العمل المبكر والسلاح الأساسی فی حافظ متحف الدفاع المقدس لأنفسهم تعریف السوق الجدید والمقاومة فی لبنان وسوریا إلى الیمن، وكان العراق قد غمرتها المیاه. وبالنظر إلى أن سوق الأسلحة الإیرانیة على أساس أیدیولوجیة ولیس عن دولار وأرباح كل والذعر.

qlobal silah bazarının təhlili.

ümumi bir nisbətən sabit etmək 1950 Arms bazar və Amerika təsiri altında, satış və istehsal balans əldə olunub. Amerika öldürücü silah göstərmək daha çox istifadə üçün Hiroshima yuxarı əl edə bombing idi. Daha sonra Çin və Sovet İttifaqı: Nəhayət, Britaniya və Fransa sıra əlavə edildi, lakin hələ də Amerikanın maraqlarını balans. Fransa və Britaniya bazarına qoşulmaq Sovet İttifaqı və Çin ilə məşğul, çünki bazar qəbul silah idi. Çin və Rusiya yeni bazarlar, aşağı yolda kommunizm və sosializm adına əmək etiraz dalğası, xüsusilə Kalaşnikov silah, tez əldə bazar yaratmaq. Fransız Sosialist Partiyası və İngilis İşçi Partiyası kenquru yaradılması ilə, könülsüz var! Digər ölkələrdə xaos və inqilab coşdurdu yaratmaq, belə ki, onların silah satmaq bilər. Amma hər halda Amerikanın birja silah yuxarı əl.

نوع اخبار :
برچسب ها :
لینک ها :

شوک در بورس تسلیحات

بازار بورس اسلحه آمریکایی، زیر نوسانات شدید حملات موشکی ایران قرار گرفت. یک کارشناس این فرابورس گفت که: ناکامی اخیر ژاپن و آمریکا، در آزمایش ضدموشکی مشترک و: نیز موفقیت پرتاب موشکی ایران، بازار اسلحه را دچار شوک کرده. عربستان شریک تجاری کارخانجات اسلحه سازی آمریکا، از انجام تعهدات خود سر زده و معلوم نیست: ولیعهد جدید چه ایده ای در سر دارد. ولی مسلما نسبت به قرار دادهای: خرید سلاح تجدید نظر خواهد کرد، و حتی محتمل است همه آنها را: کان لم یکن تلقی نماید. زیرا هدف آل سعود: تجهیز در مقابل ایران بود، ولی حالا ثابت شد موشک های ایران، برای فرود آمدن نیازی به اجازه ندارند. سپر موشکی و موشکهای ضد بالستیک هم، نتوانست از این موضوع جلوگیری کند. لذا خرید و انبار سلاح های بی مصرف، برای آل سعود توجیه اقتصادی و نظامی ندارد. حتی شنیده ها حاکی است که آل سعود: از طریق اسرائیل خواستار خرید: فناوری موشک های ایرانی شده است. و تمایل خود را به خرید: موشکها نیز پنهان نکرده. اسرائیل که جاسوسی دیرینه ای در: توان موشکی ایران دارد، قیمت های زیادی پیشنهاد داده، گفته برخی ها  قبل از حمله، اسرائیل و ترکیه را هم در جریان گذاشته اند، این تصور را ایجاد کرده که: میتوانند اطلاعات بیشتری هم دریافت کنند. البته اسرائیل بر روی سیستم های اطلاعاتی روسیه، بعنوان اولویت اول و بعدا ترکیه، حساب ویژه دارد، تا با اطلاعات کاملا دقیق و بدون اشتباه، نسبت به خرید سهام یا حوالجات اقدام نماید. به همین دلیل است در گرما گرم مبارزات: میدانی داعش با کشورهای درگیر، تنها جایی که در امنیت کامل بود، اسرائیل بود زیرا: با خرید سهام شرکت القاعده، توانسته بود از سود سرشاری برخوردار شود. بازار اسلحه نه تنها در بورس و فرابورس، به سادگی قابل دسترسی است بلکه، بازار دست دوم آن سود آور تر است. زیرا یکی از روشهای سوداگران اسلحه، استفاده از روش اجبار برای خرید است. یعنی کشورها و شرکت هایی که این بورس را نمی شناسند، باید درگیر جنگ یا ترور شوند، تا مجبور به تهیه سلاح شوند! اغلب آنها به دلال های دست چندم مراجعه می کنند، که این برای شرکت های اسلحه ساز، بسیار مفید است زیرا در: برنامه در مسیر آنها، این دلالی ها، یکی از انها که بیشتر مورد اطمینان است، اطلاعات خرید سلاح را به طرف مقابل بدهد! تا ضمن لو رفتن خرید، مشتری دوبله شود. اما ایران که پا به عرصه فروش سلاح گذاشته، از انجا که فروش آنها از طریق بورس نیست، و گاهی اطلاعات اولیه آن هم نامعلوم، و شاید بطور رایگان باشد، لذا بازار سه گانه سلاح را که: بالاترین بازار مالی و: سود آور ترین آن در: جهان را دچار چالش کرده است. پیشنهاد ترامپ ابتدا این بود که: ایران نیز در چارچوب روسیه به این بازار بپیوندد، تا تراز مالی ان مشخص باشد. اما از موقعی که ایران خودسر شده، و فروش یا ارسال اسلحه را اطلاع نمی دهد! بازار دچار شوک گردیده. عملکرد ایران از چند جنبه به ضرر بازار بزرگ اسلحه است: ابتدا تصور می شد رانت اطلاعاتی روسیه، بتواند خلا اطلاعات بازار را پرکند، ولی در عملیات اخیر، با اینکه روسیه اجازه یافت حتی به اسرائیل هم، قبل از عملیات اطلاع دهد، اما نقطه زن بودن موشک و: اجرای دقیق و به موقع آن، بازار را دچار شوکه کرد. درواقع یک چرخش 180درجه از بازار رسمی به: بازار غیر رسمی ایران اتفاق افتاد. اکنون اسرائیل و دیگر رقبای ایران، دریافته اند که مغز متفکر موشکی ایران، نه تنها اساس پایه های حکومتی آنها را دچار زلزله کرده، بلکه بازار سلاح آنها را نیز بی رونق می کند.

Shock on stockpile

The American stockpile was under the heavy flood of Iran's missile strikes. An overseas expert said the recent failure of Japan and the United States in a joint anti-missile test: And Iran's missile launch success has hit the gun market. Saudi Arabia is a trading partner of the American armaments industry, and it is unclear what the new crown prince is about. But, of course, it will revise the purchase of weapons, and it is even possible to consider them all: the brand. Because Al Saud's goal was to equip Iran, Iran's missiles were now proven not to be allowed to land. Missile shields and anti-ballistic missiles could not prevent this. Therefore, buying and storing unused weapons does not have economic and military justification for Al Saud. Even allegations indicate that Al Saud: Iran has demanded the purchase of Iranian missile technology through Israel. And its desire to buy: missiles are not hidden. Israel, which has long been a spy on: Iran's missile power, has offered a lot of prices, some said before the attack, that Israel and Turkey also started to imagine that they could receive more information. Of course, Israel has a special account on Russia's information systems as the first priority and later on Turkey, in order to take precisely accurate and accurate information about buying stocks or services. That's why in the warm heat of the struggle: You know that ISIS with the countries involved was the only place in which Israel was perfectly secure, because it was able to enjoy huge profits by buying shares in al-Qaeda. The market for weapons is not only easy to access in the stock exchange, but also, its second-hand market is more profitable. Because one of the methods of gunmakers is the use of a compulsion to buy. That is, countries and companies that do not know the stock exchange should be involved in war or assassination, so that they will have to make weapons! Most of them often refer to multi-point dealers, which is very useful for gunfire companies, because in their program, these dealers, one of the most trusted ones, have been supplying weapons information to the opposing side. Give it! To make a purchase, customer will be dubbed. But Iran, which has entered the field of sale of weapons, since their sale is not through stock exchange, and sometimes the initial information is unknown, and maybe for free, then the triple market of weapons: the highest financial market and: the most profitable It is: Challenges the world. The trample proposal was initially that: Iran will join the market in the framework of Russia, in order to determine its financial level. But since Iran has become arbitrary, it does not notify the sale or the transfer of weapons! The market is shocked. The performance of Iran is, in some respects, to the detriment of the large arms market: Russia's intelligence rendering was supposed to be able to fill the market intelligence vacuum, but in recent operations, although Russia was allowed even to inform Israel before the operation, but the point Being a Missile Woman: And its timely implementation has shocked the market. In fact, a 180-degree spin from the official market took place: an unofficial Iranian market. Now, Israel and other Iranian rivals have found that Iran's missile-motivated brain has suffered an earthquake, not only because of its state-of-the-art basis, but also to the market for its weapons.

 

أسلحة صدمة فی الأوراق المالیة

وكانت سوق الأسهم الأمریكی البنادق، فی أعقاب الهجمات الصاروخیة الإیرانیة تلالو ك مكثفة. وقال الخبیر فی شؤون OTC أن الفشل الأخیر من الیابان وأمریكا، فی اختبار مضاد للصواریخ مشترك: نجاح اطلاق الصاروخ الایرانی، صدمة سوق السلاح. مصانع شریك سعودی الحداد أمریكا، وأنه من غیر الواضح الوفاء بالتزاماتها القیام به: ولی العهد الجدید للفكرة فی العقل. ولكن بالتأكید فیما یتعلق بالعقود: شراء الأسلحة والاستئناف، وحتى من المحتمل أن كل منهم: یعتبر باطلا. لغرض سعود: التعبئة ضد إیران، ولكن الآن ثبت صواریخ إیران لا تحتاج إلى إذن للهبوط. صواریخ الدفاع الصاروخی ومضادة للصواریخ البالیستیة، أیضا، لا یمكن تجنب هذه المسألة. شراء وتخزین الأسلحة غیر مجدیة لبیت آل سعود لیس له ما یبرره اقتصادیا وعسكریا. وتشیر الشائعات حتى أن آل سعود: من خلال إسرائیل ترید شراء تكنولوجیا الصواریخ إلى إیران. ورغبته فی شراء صواریخ لیست خفیة. إسرائیل، التی لدیها التجسس طویلة فی القدرات الصاروخیة الایرانیة، توفر كبیرة فی الأسعار، وفقا لبعض قبل الهجوم واسرائیل وتركیا لدیها أیضا جاریة، خلقت الانطباع بأن یمكنهم أیضا الحصول على مزید من المعلومات. بالطبع إسرائیل على أنظمة الروسیة المخابرات، كأولویة أولى ثم تركیا، حساب خاص، مع أكثر دقة ودون اخطاء، لشراء الأسهم أو المال أوامر لاتخاذ الإجراءات اللازمة. هذا هو السبب فی خضم المعركة: حقل ISIS مع الدول المعنیة، والمكان الوحید الذی كان فی الأمن الكامل، إسرائیل بسبب استحواذها على تنظیم القاعدة، كان قادرا على التمتع الأرباح. الأسلحة فی الصرف وسوق خارج المقصورة لیست فقط یمكن الوصول إلیها بسهولة لكنه أكثر ربحیة السوق من جهة ثانیة. لأن واحدا من تجار الأسلحة، وإجراء إلزامی للشراء. وینبغی أن تكون الدول والشركات التی لا تعترف هذه الأسهم فی حالة حرب أو الإرهاب، إلى أن اضطر لشراء الأسلحة! معظم المتعاملین من جهة ثانیة ترتفع، وصانع السلاح الشركات، أمر مفید للغایة لأن البرنامج على تتبع لهم، والسماسرة، واحدة منها أكثر موثوقیة، والأسلحة المعلومات إلى الجانب المعاكس إعطاء! لتسریب الشراء، سیتم یطلق علیها اسم العمیل. لكن ایران الى اسلحة لدیهم، لأن بیع الأوراق المالیة، وبعض المعلومات الأساسیة هو أیضا غیر معروف، وربما مجانا، وبالتالی فإن الأسلحة الثلاثة أن أعلى السوق المالیة: الأكثر ربحیة وقد تحدى العالم. وكان ترامب اقترح فی البدایة أن إیران الانضمام فی السوق الروسیة، والتوازن یجری التحقق منها. ولكن عندما إیران هو إجراء تعسفی، ولا تقوم ببیع أو إرسال فی ذراعیك! أرسل السوق صدمة. أداء جوانب قلیلة على حساب من الأسلحة التی كان من المفترض فی البدایة لاستئجار المخابرات الروسیة، وعدم وجود معلومات السوق لملء، ولكن فی العملیات الأخیرة، فی حین ان روسیا وسمح حتى لإسرائیل، قبل الحملة الإعلامیة، ولكن النقطة یجری صاروخ امرأة: دقیقة وفی الوقت المناسب تنفیذه، وقد صدمت السوق. فی الواقع، منعطفا 180 درجة من السوق الرسمی: استغرق السوق الإیرانی غیر رسمی. كل المنافسین الآخرین إسرائیل وإیران، وقد وجدت أن العقل المدبر وراء الصواریخ الإیرانیة، ولیس فقط على أساس تلك القواعد عانت من الزلازل، ولكن أیضا سوق أسلحتهم راكدة.

Fond Shock silah

ABŞ fond bazarında silah İranın raket hücumları ağır swing altında idi. OTC üzrə ekspert bildirib ki, birgə anti-raket test Yaponiya və Amerika son uğursuzluq, İran raket müvəffəqiyyəti silah bazar şok. Səudiyyə iş ortağı fabriklər Blacksmith Amerika, və aydın onun öhdəlikləri həyata yerinə yetirmək: nəzərə fikir yeni tacı şahzadə. Amma əlbəttə ki, müqavilələrin ilə əlaqədar olaraq: alış silah müraciət edəcək, və onların hamısı belə güman: etibarsız hesab edilə. Səud məqsədləri üçün: səfərbərlik İrana qarşı, lakin indi torpaq icazə lazım deyil, İranın raket sübut edilmişdir. Missile müdafiə və anti-ballistik raketlər də məsələ qarşısını almaq bilməz. Səud Ev yararsız silah alınması və saxlama iqtisadi və hərbi haqlı deyil. İsrail ilə İrana raket texnologiyası almaq istəyir: Even şayiələr Səud House ki, gəlir. Və raket almaq üçün onun arzusu gizli deyil. İranın raket imkanları uzun bir casusluq var İsrail, hücumdan əvvəl bəzi görə, böyük qiymətlər təklif, İsrail və Türkiyə də davam var, onlar da daha çox məlumat əldə edə bilərsiniz ki, təəssürat yaratmışdır. Əlbəttə İsrail ən dəqiq və səhvlər olmadan Rusiya kəşfiyyat ilk prioritet kimi sistemləri, sonra Türkiyə xüsusi hesabı üzrə hərəkət etmək səhmdar və ya pul köçürmələri alma

نوع اخبار :
برچسب ها :
لینک ها :

انزوای آمریکا

تحولات سریع در منطقه، خیلی زودتر از پیش بینی ها، آمریکا را به انزوا کشاند. در واقع انتخاب ترامپ، تاییدی بر منزوی شدن آمریکا بود! زیرا هم استراتژیست های او، و هم مخالفین فهمیدند که با: روسای جمهور قبلی تفاوت اساسی دارد. او خود به دنبال این است که به: مشکلات داخلی و بیکاری وبیمه و بی خانمایی آمریکایی ها، سرو سامان دهد. رای دهندگان نیز به دلیل ثروت او رای دادند، زیرا فکر می کردند اگر کسی که پولدار است، رئیس جمهور شود اگر از هیچ کجا کمکی نرسید، لا اقل از جیب خود یا از حساب شرکت های متعددش هزینه می کند. در واقع این اوج ناتوانی دولتمردان آمریکایی است، که ثابت کرده اند هیچ کاری برای مردم خود نکرده اند. اگر هم گاهگاهی کاری می شده، برای حفظ موقعیت بین المللی آمریکا بوده است. زیرا همه روسای جمهور قبلی گرایش به بیرون داشتند. به عبارت ساده تر، درآمد کشور را به درآمد مستعمرات خود وابسته می دانستند. اغلب آنها با حضور نظامی آمریکا در جهان میتوانستند: از یکسو مدعی در خواست حق توحش! یا حق ماموریت از کشور مورد تهاجم باشند: که یعنی چون رژیم آنها را حفظ می کنند، باید باج بدهند. و از سوی دیگر با فروش مواد مخدر و اسلحه و: محصولات تاریخ گذشته میتوانستند: خزانه را پر کنند. اما حضور نظامی آمریکا در عراق و افغانستان، که بیش از 200میلیارد هزینه داشت نه تنها تامین نشد، بلکه آمریکا را جزو بدهکارترین کشورهای دنیا ثبت نمود. تا جاییکه اوبا ما بعنوان آخرین رئیس جمهور تجاوز نظامی آمریکا، محبور شد تمامی برنامه های خود را، که برای رفاه مردم آمریکا بود کنار بگذارد. در این دوره مردم در واقع نا امید از شرکای خارجی آمریکا، به ترامپ روی آوردند تا او با ثروت خود: بتواند برخی از این معضلات بیکاری و بیمه را حل نماید. در ابتدا هم ترامپ با حرکاتی نشان داد که: به دنبال کم کردن نقش آمریکا در جهان است، تا بهتر بتواند به مسائل داخلی و ملی آمریکا رسیدگی کند. اما نهضت های جدایی طلب، یکی پس از دیگری اختیارات رئیس جمهور را کاهش دادند. مثلا در موضوع روادید شش کشور مسلمان، عملا رئیس جمهور کنار گذاشته شد. لذا ترامپ ناچار شد: روش گذشتگان را پیش بگیرد و به همین منظور، سفر دوره ای خود به غرب آسیا و عربستان واروپا را آغاز کرد. او توانست حداقل 480میلیارد دلار تعهد دریافت از عربستان را به انجام برساند. اما بزودی متوجه خالی بودن خزانه های غربی و عربی شد! شکست داعش در سوریه و عراق و: مرگ البغدادی بازار فروش اسلحه را کساد کرد. شلیک موشک ایران بی کفایتی سلاح های فروش رفته را اثبات نمود، و مشتریان متوجه بازار جدیدی شدند. مخصوصا اینکه آزمایشهای ضد موشک بالستیک آمریکا، همه با شکست مواجه می شد. و چون متخصصان ایرانی از امریکا به ایران رفته بودند، هیچکدام ازبرنامه های ناسا و پنتاگون، موفقیتی به دست نیاورد. این اواخر هم که کودتای نرم در عربستان، همه چیز را به هم ریخت! در ظاهر جنگ قدرت و یا جوان سازی در: قدرت آل سعود مطرح شد، اما واقعیت موضوع آن بود: آل سعود پولی نداشت که به آمریکا بدهد، لذا کسانی که امضا کنندگان آن بودند، کنار گذاشته شدند. تا دیگر موضع 480میلیارد دلار مطرح نشود، و بگویند ملک سلمان که این قول ها را داده بود، معزول شد و رفت! رئیس قبیله جوان آل سعود هم، قاتلی بزرگ است که چون زورش به ایران و: یا مقاومت نمی رسد، برای نشان دادن قدرت خود به مخالفانش، بزودی آل سعود را قلع و قمع خواهد کرد.

America's isolation

The rapid developments in the region, isolated much earlier than predictions, left the United States isolated. In fact, the selection of Tramp was a confirmation of America's isolation. Because both his strategists and the opposition understood that they were different from the previous presidents. He himself is seeking to address the domestic problems and the unemployment and the homelessness of the Americans. Voters also voted for his wealth because they thought that if a rich person was president, if he did not get help from anywhere, he would spend at least from his pocket or from the accounts of his various companies. In fact, this is the peak of the inability of American statesmen, who have proven to have done nothing for their own people. If it was occasional, it would have been for maintaining the international status of the United States. Because all the previous presidents tended to leave. Simply put, they considered the income of the country dependent on the income of their colonies. Most of them could have been with the US military presence in the world: on the one hand, they claimed the right to be brutal! Or the right to mission is invaded: that is, because they keep their diet, they must ransom. And, on the other hand, selling narcotics and weapons and: past goods could fill the treasury. But the US military presence in Iraq and Afghanistan, which cost more than 200 billion, was not only secured, but also the United States became one of the world's most debtor countries. As long as we were the last president of the US military aggression, we were forced to abandon all of our plans for the welfare of the American people. During this period, people were actually disappointed with US foreign partners to turn to Trump, so that with his wealth he could solve some of these unemployment and insurance problems. Initially, Tramp showed signs that he was seeking to reduce the role of the United States in the world, in order to better address the domestic and national issues of America. But separatist movements, one after the other, reduced the president's authority. For example, in the matter of the visa requirement for six Muslim countries, the president was effectively dismissed. Therefore, Tramp had to follow the way of the past, and so began his periodic trip to West Asia and Arabia and Europe. He received at least $ 480 billion in commitments from Saudi Arabia. But soon it became clear that the Western and Arab treasures were empty. ISIL's defeat in Syria and Iraq and: Al-Baghdadi's death has dropped the arms market. The firing of Iran's rocket proved the inadequacy of the sold weapons, and customers noticed a new market. Particularly, American ballistic missile testing failed. And since Iranian experts came to Iran from Iran, none of the NASA and Pentagon programs succeeded. Lately, the soft coup in Saudi Arabia has shaken everything! In the face of the war of power or rejuvenation, Al Saud's power was raised, but the reality was: Al Saud did not have the money to give to the United States, so those who signed it were abandoned. To put an end to the $ 480 billion position, saying that the property of Salman, who had given these promises, was sacked and went! The head of the young tribe, Al Saud, is also a great killer who, after being forced to Iran and / or resistance, will soon tune Al Saud to show his power to his opponents.

عزلة أمیركا

التطورات المتسارعة فی المنطقة، فی وقت أقرب بكثیر مما كان متوقعا، قادت الولایات المتحدة إلى العزلة. فی الواقع، فإن ترامب، كان تأكیدا للعزلة أمریكا! لالاستراتیجیین كان، والمعارضین أدرك أنه مع الرؤساء هو الفرق الأساسی. انه یبحث عن: المشاكل الداخلیة والتأمین ضد البطالة، وزوجات الأمیركیین، وخدم فی النظام. فی الواقع، هذه الذروة هی عدم قدرة السیاسیین الأمریكیین، الذین أثبتوا أنفسهم ولم تفعل أی شیء للشعب. إذا فعلوا ذلك فی بعض الأحیان، للحفاظ على موقف أمیركا الدولیة. لأن كل الرؤساء السابقین كان له میل إلى الخروج. بعبارات بسیطة، والإیرادات والأرباح تعتمد یعرف المستعمرات. معظم الوجود العسكری للولایات المتحدة فی العالم یمكن من جهة تدعی الحق فی طلب وحشا! الحق فی أن تكون هجومیة أو مهمة فی البلاد، وهو ما یعنی أنها تبقی نظامهم، ینبغی أن تدفع فدیة. والآخر مع بیع المخدرات والأسلحة والمنتجات یمكن التسجیل: ملء خزائن. لكن الوجود العسكری الأمریكی فی العراق وأفغانستان، والتی تكلف أكثر من 200 ملیار لم یكن الوحید الموردین، ولكن أیضا باعتبارها واحدة من دول أمیركا الأكثر مدیونیة فی الرقم القیاسی العالمی. بقدر العدوان العسكری على الرئیس أوباما الأخیرة فی أمریكا، مما اضطر كل ما قدمه من الخطط التی تم وضعها جانبا من أجل رفاهیة شعب أمریكا. خلال هذه الفترة، والناس بخیبة أمل فعلا أمریكا من الشركاء الأجانب، وتحول ترامب له مع ثروته: انه یمكن حل بعض من التأمین ضد البطالة. كما أظهرت ترامب الحركات التی تسعى إلى تقلیص دور أمریكا فی العالم، للتعامل بشكل أفضل مع القضایا الداخلیة وأمریكا وطنیة. لكن الحركة الانفصالیة، واحدا تلو القوى الأخرى من رئیس خفضت. على سبیل المثال، حول مسألة تأشیرة لمدة ستة بلدان مسلمة، الرئیس الفعلی تم استبعاد. لذلك، اضطر ترامب إلى: اتخاذ كعبك وبالتالی، الزیارة الدوریة لغرب آسیا وأوروبا بدأ والمملكة العربیة السعودیة. وكان قادرا على الحصول على 480000000000 دولار على الأقل من المملكة العربیة السعودیة إلى الوفاء بالالتزام. ولكن سرعان ما أدركت أنه كان خزائنها خاویة الغربیة والعربیة! الفشل فی سوریا والعراق وفاة مبیعات الأسلحة آل السوق لتكون بطیئا. صواریخ إیران تثبت عدم كفاءة الأسلحة المباعة، والعملاء قد لاحظوا سوق جدیدة. على وجه التحدید، واختبارات أمریكا المضاد للصواریخ البالیستیة، وفشلت جمیع. ولأن الخبراء الإیرانیین قد ذهب من أمریكا إلى إیران، أی برنامج وكالة ناسا والبنتاغون، فإن نجاح یتحقق. الانقلاب فی الآونة الأخیرة أن لینة فی المملكة، ذهب كل شیء أحمق! فی الصراع على السلطة أو تجدید فی قوة آل سعود كان، ولكن حقیقة الأمر هو أن السعودیین لیس لدیه المال لإعطاء لأمریكا، حتى أولئك الذین كانوا الموقعین، تم استبعاد. وأثار موقف إلى 480 ملیار دولار، ویقول أن تلك الوعود قد أعطى اطیح سلمان ویذهب! شباب آل سعود رئیس عشیرة، والقاتل هو عظیم لأن القوة لإیران: مقاومة أم لا، لإظهار قوتهم إلى المعارضة، والقضاء قریبا آل سعود.

Amerikanın təcrid

bölgədəki Rapid inkişaflar çox tez gözlənilən çox, Amerika təcrid gətirib çıxardı. Əslində, Trump Amerika təcrid təsdiq oldu! strateqləri o, və opponentlər prezidentləri ilə bir əsas fərq ki, həyata keçirilir. üçün xidmət amerikalıların daxili problemlər və işsizlik sığorta, və arvadları, O axtarır. Əslində, bu zirvə özləri insanlar üçün bir şey yoxdur sübut Amerika siyasətçilərin mümkün deyil. onlar bəzən nə varsa, Amerikanın beynəlxalq mövqeyini saxlamaq. bütün əvvəlki prezidentləri idi, çünki bir tendensiya almaq üçün. Sadə baxımından, gəlir və mənfəət koloniyaları bilirdi asılı. Dünyanın Amerikanın hərbi iştirakı çoxu bilər bir tərəfdən bir heyvan xahiş etmək hüququ iddia! sağ təhqiredici və ya onların rejim saxlamaq, onlar bir fidyə ödəmək lazımdır deməkdir ölkənin missiya olacaq. Və bu günə bilər narkotik və silah və məhsullarının satışı ilə digər: kassasına doldurmaq. Amma daha çox 200 milyard başa İraq və Əfqanıstanda Amerikanın hərbi varlığı, yalnız təchizatçıları deyil, həm də dünya rekordu Amerikanın ən borclu ölkələrindən biri kimi. Qədər keçən Prezident Obama Amerikanın hərbi təcavüzü kimi, Amerika xalqının rifahı naminə kənara müəyyən edilmişdir onun bütün planları məcbur. Trump dah

نوع اخبار :
برچسب ها :
لینک ها :


( کل صفحات : 4 )    1   2   3   4   
آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :