ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

طرح تلاوت ایرانی (شیعی یا علوی)

همانطور که میدانیم : تلاوت قران ایرانی ها از روی تلاوت مصری ها بود، که در قرن گذشته از طریق گرامافون، یا نوار ضبط صوت به دستشان می رسید، و از روی آن تمرین می کردند. البته در ایران هم در مکتب خانه ها، یا بر سر مزار فوت شدگان، تلاوت قران انجام می شد ولی، مانند کتابت قران، مورد هجوم فرهنگی قرار گرفت، و به فراموشی سپرده شد. هجوم فرهنگی را آل سعود، به کمک وهابیون آغاز کردند. آنها برای اینکه بهانه ای برای: تخریب قبور ائمه داشته باشند، گفتند شیعه دین دیگری دارد! و کتاب و قران آن جدا است، لذا عرب زدگان! قرآن بایسنقری یا تجویدی را کنار گذاشتند، و به قران طه عثمان روی آوردند. و تلاوت کنندگان هم، برای اینکه بتوانند در عرصه بین المللی مطرح شوند، از عبدالباسط شروع کردند. اخیرا مرکز رشد فناوری های مجازی سعی دارد: کتابت قران را دوباره به ایران اسلامی برگرداند، لذا تحت عنوان پروژه ساده نویسی و ساده خوانی، فونت های جدیدی طراحی کرده بنام خط نوین قرانی واضح، ولی نتوانسته از دایره طه عثمان فرار کند! بهر حال قدم مثبتی است که: امیدها به آن بسته است تا بتواند قران بایسنقری و: طاهر خوشنویس را زنده کند. اما مهمتر از کتابت، قرائت یا تلاوت قران است. زیرا کتابت را فقط کاتبان می توانند! ولی تلاوت به عهده همه است. همه مسلمانها  مامورند روزی 10بار، حداقل سوره فاتحه و سوره های کوچک را در: نمازهای یومیه بخوانند چه کتابت بدانند و چه بی سواد باشند. اما تلاوت ایرانی یا مصری و ترکیه یک ایراد اساسی دارد: و آن خالی بودن از احساس است. یعنی شدت توجه به ظاهر و: بیان صحیح مخارج حروف باعث شده تا از معانی قران غافل باشند. ولذا با اینکه قران، سخن گفتن خدا با انسان است، اصلا آن را متوجه نمی شوند! و فقط برای ثواب گوش می دهند. در حالیکه ما در روایات زیاد می خوانیم که: همین صوت و لحن و تلاوت با احساس قران، مردم را جذب می کرد. و مسلما اعراب بدوی هم، با زبان ادبی قران آشنایی کمی داشتند، ولی احساس تلاوت کننده در بیان قران، آنها را متوجه و مجذوب می کرد. زیرا اعراب بدوی زبانشان با: عربی مبین فرق می کرد. مردم مصر هم مانند مردم عراق، زبان دیگری داشتند و بعدا زبان عربی را انتخاب کردند، و لذا بیشتر کلمات آنها عربی فصیح است! که  به قران نزدیکتر است. در حالیکه عربی خود عربستان، اصلا با قران قابل مقایسه نیست. لذا تلاوت مصری بیشتر متوجه درست ادا کردن و: زیبا کردن کلمات است. به همین دلیل برای انها ایات رحمت و بشارت با: ایات عذاب و تهدید تفاوتی ندارد. به همین دلیل باید به دنبال تلاوتی با احساس بود. مانند دکلمه در زبان و ادبیات دیگر، در قران هم استفاده شود. میتوان نرم افزاری را طراحی نمود تا: از سیگنالهای کروموزمی استفاده کرده، صوت داودی را جمع اوری کند! مانند گل کوزه گری که: صدای کوزه گر را، چون گرامافون ضبط می کند. کنار چاه کوفه صدای مناجات و: تلاوت قران امیرالمومنین را باز سازی کرد. و یا با سیمولیشن روش جدیدی در: تلاوت طراحی نمود که کلمات را با زبان اشاره، بطور دقیق به مخاطب منتقل کند. مثلا وقتی صحبت از جهنم و عذاب الهی است، لحن ترسنده باشد. و دستها به کمک لحن جهنم را نشان دهند. و هنگامی هم که صحبت از: نعمات الهی و بهشت است، حالت خوشی به صدا داده شود! زبان بدن به کمک قاری بیاید، تا مردم دقیقا متوجه شوند در: بهشت چه چیزهایی هست و خوشحال شوند. حتی مانند سینمای شش بعدی، نسیم بهشت هم در فضا پخش شود...

Iranian recitation plan

As we know, the recitation of the Iranian Qur'ans was based on Egyptians' recitation, which they received in the last century through gramophones, or tapes, and practiced. In Iran, of course, the recitation of the Qur'an was carried out either in the schools or at the tomb of the dead, but, like the writing of the Quran, was invaded by culture and was forgotten. Al-Saud began the cultural invasion, with the help of the Wahhabis. They said that Shi'ism has another religion in order to have an excuse for: the destruction of the graves of the Imams. And the book and the Qur'an are separate, so the Arabs! The Qur'an left the Bazinqiri or Tajvidi, and turned to the Qur'an of Ta'ha Uthman. And the recitement started from Abdul Baset in order to be able to come up internationally. Recently, the Center for the Development of Virtual Technologies has been trying to turn the book of the Quran back to Islamic Iran, so, under the name of simple programming and simple reading, it designed new fonts called the new Quranic line but could not escape the circle of Ta'ha Uthman! However, it is a positive step: the hopes are closed so that it can revive the Qur'an and: revive the calligrapher. But more important than writing, reading, or reciting the Qur'an. Because your book can only be scribes! But the recipe is for everyone. All Muslims are required to read 10 times a day, at least Surah al-Fatiha and small surahs in: prayers for whatever they know or illiterate. But the Iranian, Egyptian or Turkish recipe has a fundamental objection: it is empty of feeling. That is, the intensity of attention to appearance and: the correct expression of the cost of the letters has led to the neglect of the meaning of the Qur'an. Therefore, although the Qur'an is God's talk with human beings, they do not understand it at all! And they only listen for rewards. While we read in many narratives, the same voice, tune and recite the Qur'an, attracted people. And, of course, primitive Arabs were also familiar with the literary language of the Quran, but the reciprocal feelings of the Qur'anic expression made them understand and fascinate. Because the primitive Arabs differed from their Arabic language. The Egyptian people, like the Iraqi people, had another language and later they chose Arabic, and therefore most of their words are Arabic. Which is closer to the Qur'an. While the Saudi Arabic itself is not comparable to the Quran at all. Therefore, Egyptian recitation is more about realizing and: beautiful words. For this reason, for the sake of mercy and good news, there is no difference between agony and threat. For this reason, you should seek a recipe with a feeling. Like the poem in other languages ​​and literature, it is also used in the Qur'an. You can design software to: use chromosomal signals to collect dao dots! Like a jar of pottery: It's a potter's voice, because it records the gramophone. Along the wells of Kufa, the voice of prayers and: rebuilding the Qur'an of Amir al-Momenin. Or with a new method in Simulations: It was designed to translate the words into the target language accurately to the audience. For example, when speaking of hell and doom, the tone is terrifying. And show your hands with Hell's Tone. And when it comes to divine blessings and paradise, the mood is to be called! The language of the body comes with the help of Qari, so that people will know exactly what they are and what to do with the paradise. Even as a sixth cinema, the breeze of Paradise is also spread in space...

خطة یقرأ الإیرانیة

كما نعلم: القرآن الإیرانی تلاوة تلاوة من المصریین، الذین فی القرن الماضی الفونوغراف، أو المسجل جاء لهم، وأنها تمارس ذلك. وبطبیعة الحال، فی المدارس، أو قبر المتوفى، تلاوة القرآن، ولكن، مثل القرآن، وكان الغزو الثقافی، وكان ینسى. الغزو الثقافی آل سعود، بدأ الوهابیون للمساعدة. أنها تجعل ذریعة لتدمیر أضرحة الأئمة وقال دین الشیعة! وتتم إزالة كتاب القرآن، والعربیة المنكوبة! Baisonghor أو عن طریق الفم التخلی عن القرآن، وتحولت القرآن عثمان طه. وتلاوة من المشاركین، بحیث یمكن أن تثار فی الساحة الدولیة، بدأ عبد. مركز تحاول أن تنمو التقنیات الافتراضیة: rasm عاد مرة أخرى إلى إیران، أنها بسیطة وسهلة القراءة فی إطار هذا المشروع، مصممة خطوط جدیدة خط جدید یسمى اضحة القرآنیة، ولكن لا یمكن الهروب من دائرة عثمان طه! ومع ذلك، خطوة إیجابیة: مغلق نأمل أن Baisonghor والكنیسة: الحیاة الخط النقی. ولكن معظم من الكتابة والقراءة أو قراءة القرآن. فقط لأنه لا یمكن الكتبة كتابك! لكن تلاوة مسؤولیة الجمیع. أمر جمیع المسلمین 10 مرات فی الیوم، على الأقل سورة الفاتحة وسورة صغیرة: الصلوات الخمس وقراءة الكتاب لمعرفة ما أمیون. لكن إیران أو مصر وتركیا یقرأ الخلل الأساسی: كان فارغا من الشعور. شدة ظهور والتعبیر لا یدركون من التكلفة الصحیحة من الحروف المكونة لمعانی القرآن. وذلك مع القرآن، والله على التحدث مع البشر، لم یدرك ذلك! ومجرد الاستماع إلى مكافأة. بینما العدید من التقالید نقرأ أن صوت ونبرة وتلاوة القرآن الشعور، سوف ینجذب الناس. وبالتأكید كان البدو أیضا الألفة قلیلا مع اللغة الأدبیة للقرآن، لكنها لا تشعر تلاوة القرآن، وسوف یفهم ویكون فتنت. لأن البدو بألسنتهم: التعبیر العربی كان مختلفا. المصریون، مثل الشعب العراقی، لغة أخرى، ومن ثم اختارت اللغة العربیة، وبالتالی هی كلمات أكثر بلاغة اللغة العربیة! وهو أقرب إلى الكنیسة. فی حین العربیة السعودیة، والقرآن لا یقارن. ویقرأ المصریة كلما أدركت یتحدث فقط من: الكلمات الجمیلة. حتى بالنسبة لهم، وآیات الرحمة والأخبار الجیدة: علامات نهایة العالم والتهدید لا یختلف. لهذا السبب كنت بحاجة لقراءة مع شعور. كما یتلى فی لغة أخرى، وتستخدم فی القرآن الكریم. یمكن للبرنامج أن تكون مصممة ل: استخدام الكروموسومات من الإشارات، أقحوان صوت جمع! مثل الطین الفخاری هذا الصوت الفخاری، كما سجل الحاكی. الكوفة بشكل جید مع صوت الهتاف: علی إعادة بناء القرآن. أو طریقة جدیدة لمحاكاة فی تصمیم یقرأ الكلمات فی لغة الإشارة، بدقة تنقل إلى الجمهور. على سبیل المثال، عندما یتم معاقبتهم فی الجحیم، لهجة تخاف. والیدین للمساعدة فی إظهار ضبط الجحیم. وعندما یتحدث عن نعمة الله والسماء، والصوت هو جید! قاری لغة الجسد للمساعدة، حتى یعرف الناس بالضبط فی ما هو السماء وتكون سعیدا. حتى فی السینما ستة الأبعاد، الجنة نسیم فی الهواء ...

İran Ya Peyğəmbər! Qur'ani plan

Bildiyimiz kimi İran Quran tilavəti ötən əsrin fonoqraf, və ya maqnitofon onlara gələn misirlilər, oxunması və onlar təcrübə. Əlbəttə, məktəblər, və ya mərhum məzarı Quranda kimi mədəni işğal idi və unudulmuş, Quran oxuyan, lakin. Səud Mədəniyyət işğal, vahabilər kömək etməyə başladı. Onlar imamın qəbirlərinin dağıdılması üçün bəhanə şiə din edib olun! Və kitab Quran çıxarılır, Ərəb qapılmış! Baisonghor ya şifahi Quran tərk, və Osman Taha Quran çevirdi. onlar beynəlxalq aləmdə gündəmə edilə bilər ki, iştirakçıların oxunması, Abdul başladı. Center virtuallaşdırma texnologiyaları inkişaf çalışır: Rasm yenidən İrana qayıdıb, bu layihə çərçivəsində oxumaq üçün sadə və asandır, yeni fonts yeni xətt Quran aydın deyilən nəzərdə tutulmuşdur, lakin dairə Osman Taha kaçamadı! Lakin, bir müsbət addım: təmiz xətt həyat: bu ümid Baisonghor və kilsəsi bağlıdır. Amma yazı ən oxumaq və ya Quran oxuyan. Sadəcə kitab ilahiyyatçılar bilərsiniz, çünki! Lakin bütün məsuliyyəti oxuyan. Bütün müsəlmanlar 10 dəfə bir gün, ən azı surəsi Fatihə və surə kiçik əmr gündəlik beş namaz və savadsız nə bilmək kitab oxuyun. Amma İran və ya Misir və Türkiyə fundamental qüsur oxuyan: bu hissi boşdur. görünüşü və ifadə intensivliyi Quran mənaları təşkil edən hərflərin düzgün dəyəri xəbərsiz. insanlar ilə danışmaq Quran, Allah il

نوع اخبار :
برچسب :
لینک ها :


روز قدس روز همه 

عده ای تصور می کنند: قدس فقط یک مسجد مخروبه و متروکه در فلسطین اشغالی است! و می گویند چرا امام خمینی فرموده: روز قدس روز اسلام است. از نظر اینها باید آن قطعه زمین هم، مانند بقیه فلسطین اشغالی تحویل اسرائیل دهیم! تا همه گرفتاریها حل شود و: جهان روی صلح ببیند. اما این فقط یک خیال خام است، زیرا که آنها به زمین های گرفته شده کفایت نمی کنند. آنها از نیل تا فرات اولین هدفشان بود، ولی در پروتکل های مخفیانه و محرمانه خودشان، همه جهان را می خواهند آنهم بدون انسان. اگر دقت کنیم بسیاری از کارخانجات اسلحه سازی و: قاچاق مواد مخدر و عتیقه جات، همه صهیونیستی هستند. زیرا برنامه آنها فتح جهان بدون مزاحم است. و هر کس حتی همکیشان خود را، که با این ایده مخالف باشند، دشمن خود میدانند که باید از بین برود. آنها سلاحهایی طراحی کرده اند که: براثر انفجار بطور هوشمند، فقط دنبال انسان رفته و او را از بین می برد. به خانه ها و اموال آسیبی نمی رساند. برخی از این سلاحها شیمیایی است، و از تئوری بیو تروریسم استفاده می کنند تا: با پخش این گاز های سمی، فقط انسانها بمیرند و شهر ها با تمام امکانات، بطور سالم به دستشان بیافتد. این نسل کشی برای آنان جشن و شادی است، و روزی که قادر شوند همه بشریت را نابود کنند، شادمانی شان کامل خواهد شد. نمونه اولیه آن شهرک سازی در: زمین های فلسطینیان هست. البته آنها مدعی خرید این زمین ها می باشند! بله ممکن است از اعراب و آل سعود، خیانت سرزده و زمین ها را بنام اعراب، خریداری و به صهیونیست ها فروخته باشند. ولی این دلیل فریب مردم است نه خرید زمین یا ملک. در حالیکه ما می بینیم اصلا سندی ارائه نمی دهند، و نیازی به ارائه هم نمی بینند! زیرا هر روز لودر و بولدوزر هست که: خانه ها و مزارع فلسطینیان را تخریب، و بر روی این خرابه ها شهرک می سازند. و فقط به همین جا ختم نمی شود، در عربستان هم آل سعود یهودی ، همه بناهای تاریخی اسلامی را تخریب کرده: و شهر سازی و راهسازی و اتوبان ایجاد می کنند. در همه جای دنیا هم همینطور هست: داعش و طالبان و القاعده، مزدوران آنها هستند تا همه املاک و: مستغلات و سرزمین های اسلامی،  و حتی غیر اسلامی را به زور گرفته، و مردم آنجا را از بین ببرند. می بینیم در اولین قدم، گورستانهای دسته جمعی درست می کنند، نوزادها و کودکان را می کشند و: آثار تاریخی را تخریب کرده از بین می برند. آل سعود که در یمن کشتار روزانه راه انداخته، و از طریق بمباران و ایجاد مصنوعی بیماریهای وبا و غیره، درصدد نابودی مردم یمن هستند! در بحرین و عراق و سوریه وضع بهتر از این نیست. در ایران و اروپا و آمریکا هم، دست از این جنایت ها برنمی دارند. هر روز تیراندازی هر روز بمب گذاری و: حمله به مرزها ادامه دارد. تعویض ولیعهد آن هم در آستانه روز قدس، نشان می دهد: صهیونیزم و ارتجاع، به مرحله ای از جنون رسیده اند که: با زندگی مخالف هستند! هر زنده ای را دشمن خود می دانند. و این جنون آنها باید قبل از هر اقدامی، از بین برود و الا هر روز شاهد کشتار و: وحشت و جنگ خواهیم بود. چنانچه ولیعهد جدید سوسمار خوارها،  باز هم اعلام کرده ایران را میدان جنگ می کند! لذا باید مطمئن بود که قدس فقط: یک نقطه روی نقشه نیست، بلکه مانعی در مقابل نسل کشی و نابودی بشریت هست.   ماهین نیوز ، ستاد بازسازی بقیع و ائتلاف بزرگ ورزش ایران، از همه مردم دنیا که دوست ندارند قتل عام شوند، می خواهد که در این راهپیمایی شرکت نمایند. و مانع شهرک سازی و تجاوز و نسل کشی آنها شوند، این شر را در نطفه خفه کنند و: اسرائیل را از روی زمین محو نمایند.

Day of the Quds Day everyone

Some people think: Quds is just a desolate mosque occupied in Palestine! And they say why Imam Khomeini said: The day is the day of Islam. In terms of this, we must give that piece of land, like the rest of the occupied Palestine, to Israel! To solve all the troubles and to see the world on peace. But this is just a raw imagination, because they are not enough to take the land. They were their first goal from Nile to Euphrates, but in their secret and confidential protocols, they want the whole world without human being. If we look at the fact that many weapons factories: drug trafficking and antiquities are all Zionist. Because their plan is to conquer the world without disturbing. And anyone, even their own, who oppose this idea, knows their enemy to be eliminated. They have designed weapons that: By blasting smartly, they just follow the man and destroy him. It does not harm homes and property. Some of these weapons are chemical, and they use the theory of bio-terrorism, so that, with the release of these poisonous gases, only humans die and the cities will endure them with all the abilities. This genocide is celebration and joy for them, and the day they can destroy all humanity, their happiness will be complete. The prototype of the settlement is Palestine. Of course, they claim to buy these lands! Yes, it is possible that Arabs and Al Saud would buy the intrusive treachery and lands in the name of the Arabs and sell them to the Zionists. But that's the reason people are deceiving, not buying land or property. While we do not see it at all, they do not need to submit! Because every day there is a loader and a bulldozer that destroys the houses and fields of the Palestinians, and settle settlements on these ruins. And it just does not end there, in Saudi Arabia, al-Saud, a Jewish one, has destroyed all Islamic monuments: urbanization, road construction and highways. It is also everywhere in the world: ISIL and the Taliban and al-Qaeda are their mercenaries to force all real estate: real estate, Islamic lands, and even non-Islamic countries, and destroy the people there. We see, in the first step, creating mass graves, killing newborns and children and destroying historical monuments. Al Saud, who has launched daily killing in Yemen, and by bombing and artificially creating cholera and so on, seeks to destroy the Yemeni people! In Bahrain, Iraq and Syria this is not better. In Iran, as well as in Europe and the United States, they do not stop these crimes. Every day shooting each day bombing and: the invasion of the borders continues. The replacement of the crown prince on the eve of Qods Day shows that Zionism and reaction have reached a stage of madness: they are opposed to life! Everyone knows their enemy. And this madness must be eliminated before any action, and every day we will witness the killing and: horror and war. As the new crown prince of the Lizard Eaters, again declared Iran to be the battlefield! So make sure that Jerusalem is not just a point on the map, but an obstacle to the genocide and destruction of humanity.

Mahin News, the Baghi Reconstruction Team and the Great Sport Coalition of Iran, ask all the people of the world who do not want to be massacred, to participate in the rally. And to prevent settlements and rape and genocide, to stifle this evil in a fountain, and to remove Israel from the earth.

یوم بیوم القدس

بعض الناس یعتقدون: مسجد القدس مجرد المتهالكة والمهجورة فی الأراضی الفلسطینیة المحتلة! وأقول لماذا قال الخمینی: یوم القدس هو یوم الإسلام. یجب أن تكون هذه هی نفس قطعة الأرض، مثل بقیة الأراضی الفلسطینیة المحتلة سلمت إسرائیل القیام به! من أجل حل جمیع المشاكل والعالم یرى السلام. لكن هذا لیس سوى وهم، لأنها لم تكن كافیة الأرض. الهدف الأول من النیل إلى الفرات، ولكن فی بروتوكولات سریة وسریة أنفسهم، فإن كل العالم سیكون دون الرجل. إذا نلاحظ كیف المصنع العدید من الأسلحة وتهریب المخدرات والتحف، وجمیع الصهیونیة. لأنها تخطط لغزو العالم دون مزعج. وأی شخص، حتى زملائك، الذین یختلفون مع هذه الفكرة، تعرف عدوك التی یجب القضاء علیها. لقد صممت الأسلحة التی انفجار ذكیة، وانه مجرد النظر الرجل یدمر. المنازل والممتلكات دون أن یصاب بأذى. بعض من هذه الأسلحة الكیمیائیة، ونظریة الإرهاب البیولوجی الأعلى: تلعب هذه الغازات السامة، یموت الناس فقط والمدینة مع جمیع وسائل الراحة، سلیمة یحدث لهم. هذه الإبادة الجماعیة هی احتفال بالنسبة لهم، ویوم واحد تكون قادرة على تدمیر البشریة جمعاء، وفرحتهم تكتمل. النموذج الأولی من المستوطنات على أراضی الفلسطینیین أیضا. وزعموا أنهم لشراء هذه الأرض! نعم قد العرب والسعودیین والخیانة تدخلی والأراضی كعرب، یتم شراؤها وبیعها الصهاینة. ولكن هذا هو خداع الناس لا تشتری الأراضی أو العقارات. بینما نحن لا توفر أی دلیل، ولا نرى أن هناك حاجة لتقدیم! لأن كل یوم هناك لوادر والجرافات التی تهدم البیوت والمزارع الفلسطینیة، وعلى أنقاض مدنهم. وفقط لم تتوقف عند هذا الحد، فی سعود یهودی السعودیة وجمیع الآثار الإسلامیة دمرت: والمدینة والطرق السریعة البناء وخلق. ونحن نرى فی الخطوة الأولى، والمقابر الجماعیة صحیحة والرضع والأطفال لقتل وتدمیر المعالم تدمیر. أطلقت آل سعود فی الیمن المذابح الیومیة، من خلال القنابل وخلق الاصطناعی الكولیرا وغیرها من الأمراض، فی محاولة لتدمیر شعب الیمن! فی البحرین، العراق، سوریا، فإن الوضع لیس أفضل. إیران وأوروبا وأمریكا، هذه الجرائم لا تتوقف عند هذا الحد. كل یوم، كل یوم من التفجیر واطلاق النار على الحدود لا یزال مستمرا. تاج محل ذلك عشیة یوم القدس، العرض: الصهیونیة والرجعیة، قد وصلت إلى مرحلة من الجنون التی تعارض الحیاة! كل الذین یعیشون عدوهم. وهذا الجنون لدیهم لاتخاذ أی إجراء، وإلا كل یوم لتقتل وتدمر: الإرهاب والحرب تسیر. إذا كان أكلة ولی العهد سحلیة جدیدة، وقال أیضا ساحة المعركة إیران! لذلك، یجب أن نعرف أن القدس مجرد نقطة على الخریطة، ولكن هناك عقبة فی وجه الإبادة الجماعیة وتدمیر الإنسانیة.

ماهین أخبار الموظفین البقیع وإعادة بناء التحالف الریاضة الكبرى لجمیع الناس فی العالم الذین لا یحبون القتل، وسوف یشارك فی الرالی. ومنع مستوطناتهم والعدوان والإبادة الجماعیة، وهذه الشر مقروض فی مهدها وإسرائیل سوف تزول من على وجه الأرض.

Qüds Günü Günü

Bəzi insanlar hesab: Qüds məscid yalnız bir sökük və işğal edilmiş Fələstin ərazilərində tərk! Xomeyni bildirib niyə Və de: Qüds Günü İslam günüdür. Bu İsrail təslim işğal olunmuş Fələstin ərazisində qalan kimi torpaq eyni parça olmalıdır! bütün çətinliklər həll və dünyada sülh görür üçün. onlar kifayət qədər torpaq deyil, çünki Lakin bu, yalnız bir illüziya deyil. Fırat, lakin gizli və məxfi protokolları Nil ilk məqsədi özləri, bütün dünya insan olmadan ola bilər. biz sionist narkotik və əntiq, bütün neçə silah fabriki və qaçaqmalçılığı müşahidə edin. onlar annoying olmadan dünya fəth etməyi planlaşdırırıq, çünki. Və fikri ilə razı hər kəs, hətta fellow, aradan qaldırılmalıdır düşmən bilir. Onlar partlayış ağıllı silah dizayn, və o, yalnız insan məhv axtarır. Ev və əmlak salamat. bu kimyəvi silahların bəzi və bio-terror up nəzəriyyəsi: bütün şəraiti ilə bu zəhərli qaz oyna, insanlar yalnız ölmək və şəhər, bütöv onlara baş verir. Bu soyqırım onlar üçün qeyd edir və bir gün bütün insanlıq məhv edə, onların sevinc tam olacaq. Fələstinlilər də torpaq yaşayış məntəqələrinin prototip. Onlar bu torpaq almaq üçün iddia! Bəli ərəblər kimi ərəblər və Səudiyyəlilər, xəyanət müdaxilə və torpaq alıb və Sionistlər satılır bilər. Amma bu torpaq və ya əmlak almaq insanlar aldatma edir. Baxmayaraq biz hər hansı bir sübut yoxdur və təklif ehtiyac görmürəm! hər gün, çünki orada yükləyicilər və Fələstin evləri və təsərrüfatları və onların şəhərlərin xarabalıqları üzərində dağıtmaq buldozer. Və yalnız Səudiyyə Səud yəhudi, bütün İslam abidələri məhv orada dayandırmaq vermədi: şəhər və şose tikinti və yaradır. Hər yerdə eyni: öldürmək Real və İslam torpaqları, hətta qeyri-islam güc və orada insanlar: ISIS və Taliban və Əl-Qaidə, onlar büt

 

نوع اخبار :
برچسب :
لینک ها :

آیا عربستان عقب نشینی می کند؟

با استقبال گرم از حیدر العبادی، به نظر می رسد که عربستان برای میانجی با ایران، فرش قرمز پهن کرده است و: از مواضع قبلی خود عدول کرده است. اما این فقط یک فریب و یا توطئه است. زیرا آل سعود پدر خوانده داعش است که: تا دروازه های بغداد آمده بودند، و میخواستند حکومت مستقر در آن، یعنی همین آقای حیدر العبادی را سرنگون کنند. هنوز هم خیابان های بغداد، هر روز شاهد انفجار خود رو های بمب گذاری شده، از سوی عربستان است! بارها دولت عراق این موضوع را گفته و: سفیر عربستان را هم احضار کرده است. آیا واقعا همه اینها باید فراموش شود؟ البته حیدر العبادی ممکن است از اینکه: هم عربستان و هم ایران، از او استقبال رسمی به عمل آوردند! دچار این اشتباه شود و: همه خیانت های آل سعود را فراموش کند. به همین دلیل رهبر انقلاب اسلامی در دیدار خود، این نکته را یاد آور شد که: هیچگاه فریب آمریکا و اذناب او را درمنطقه نخورید. معنی این سخن این است که: آنها می خواهند زمینه ضربه بیشتری فراهم کنند. به عبارت بهتر: آل سعود با سرگیجه ای که از حمله موشکی ایران گرفت، دنبال خرید زمان است. و شایعاتی مبنی بر میانجیگری عراق را، بر سر زبان ها انداخته است تا ایران را، دچار انفعال کند و موضعگیری ها را تضعیف نماید. موضع اصلی پرتاب این موشک، کمک به دولت سوریه برای تسلط ارتش بر آن مناطق بود. زیرا که ارتش سوریه بلافاصله وارد: دیرالزور شد و آن را آزاد کرد. اما دو تحلیل دیگر ارائه شد که درست برعکس یکدیگر بود: از طرف یک نشریه روسی اعلام شد که: سیلی را داعش خورد، تا صدای آن را دیگران بشنوند. ولی از سوی بی بی سی گفته شد: که ایران به سوریه حمله کرد! و چون تبلیغات صهیونیستی امپریالیستی و ارتجاعی(عبری  عربی غربی) در بخشی از: دولت ایران موثر تر است، لذا موضع گیری سخنگوی وزارت خارجه، در جواب بی بی سی بود که گفت: حمله موشکی ایران به دیرالزور، با هماهنگی دولت سوریه بود، یعنی ایران به سوریه حمله نکرده است. تقریبا آنهایی که خوشحال شدند، نظریه نشریه روسیه را داشتند، و آنهایی که ناراحت شدند یا سکوت کردند، به نظریه بی بی سی پای بند بودند. بنابر این برای افزایش این شکاف، آل سعود از نخست وزیر عراق دعوت کرد: تا به آنجا برود و با استقبال از او، خواهان فراموشی گذشته ها شد. این امر اما در ایران اثر معکوس گذاشت: زیرا ساکتین و ناراحت ها هم، خوشحالی خود را اعلام کردند. با هشدار های بموقع رهبری، نقشه آل سعود را در انجام توطئه های جدید هم عقیم شد. یکی از این توطئه ها، تجزیه عراق و سوریه و حتی ایران است که: در این میان از پتانسیل اکراد استفاده می شود: برای کردهای عراق، بحث همه پرسی و: برای کردهای سوریه و ترکیه و: حتی ضدانقلاب های ایرانی هم، افزایش کمک های تسلیحاتی در نظر دارند. که در ادامه فرمایشات مقام معظم رهبری، به این موضوع هم پرداخته شد که : ایران با هرگونه رفراندوم، برای تجزیه عراق مخالف است. در حالیکه عربستان شدیدا به دنبال: حمایت از کردهای عراق برای: همه پرسی جدایی طلبانه است. بارزانی هم باید هوشیار باشد: اگر دولت عراق وحشد الشعبی نبودند، داعش یک نفر از پیشمرگه ها را زنده نمی گذاشت. و حالا این صحیح نیست که: پیشمرگه ها از ورود ماموران دولتی عراق، به اقلیم کردستان جلوگیری کنند. و یا کرد های سوریه سلاح از آمریکا قبول کنند و یا پ ک ک و پژاک حملات خود را برعلیه ارتش ترکیه و مرزداران ایران افزایش دهند.

Saudi Arabia retreats?

Warmly welcomed by Heydar al-Abadi, it seems that Saudi Arabia has red carpet for mediating with Iran and has left its previous positions. But this is just a deception or conspiracy. Because Al Saud is the father of ISIS: they came to the gates of Baghdad, and they wanted to overthrow the government of that same Mr. Heydar al-Abadi. Still, the streets of Baghdad are blaming the bombings every day from Saudi Arabia! Many times the Iraqi government has said this and summoned the Saudi ambassador. Do all these things really have to be forgotten? Of course, Haidar al-Abbadi may have been honored with both Saudi Arabia and Iran! To make this mistake and forget all the betrayals of al-Saud. For this reason, the Supreme Leader of the Islamic Revolution in his meeting remarked that: Never deceive the United States and do not get him into the area. The meaning of this is that: they want to provide more impact. In other words: Al Saud, with a dizzy missile attack, is looking to buy time. And rumors that the Iraqi mediation has been spurred over Iran to weaken its positions. The main objective of launching the missile was to help the Syrian government control the area. Because the Syrian army immediately arrived: Deirazor was released and released. But two other analyzes were presented, which were exactly the opposite: a Russian publication was announced that: It was a slaying ISIS, to hear its voice heard by others. But the BBC was told: Iran attacked Syria! And since Zionist imperialist and reactionary Zionist (Western Arabic Hebrew) is more effective in part: the Iranian government, the State Department spokeswoman said in response to the BBC that Iran's missile attack was in Deirul Zur, in coordination with the Syrian government, That is, Iran has not attacked Syria. Approximately those who were pleased had the theory of the Russian press, and those who were upset or silent followed the BBC's theory. Therefore, to increase this gap, Al Saud called on the Prime Minister of Iraq to go there and welcome him, demanding the oblivion of the past. This has, however, been reversed in Iran, because the silent and sad ones also expressed their joy. With timely warnings of leadership, Al Saud's plans for new conspiracies were also stifled. One of these conspiracies is the breakdown of Iraq, Syria and even Iran: among them, the potential of Arak is used: for the Kurds of Iraq, the referendum: for the Syrian and Turkish Kurds and: even the Iranian counter-revolution, the increase in aid Weapons are considering. Following on the orders of the Supreme Leader, the issue was also addressed: Iran is opposed to any division into Iraq by any referendum. While Saudi Arabia is struggling to: support the Iraqi Kurds for: a separatist referendum. Barzani must also be alert: if the Iraqi government and al-Sha'be were not, ISIS would not have survived one of the Peshmerga. And now it's not true that the Peshmerga will prevent Iraqi government officials from entering the Kurdish climate. Or Syrian Kurds will accept weapons from the United States or PKK and PJAK will increase their attacks against the Turkish Army and border guards in Iran.

الخلوات السعودیة؟

ترحیب حار من حیدر العبادی، ویبدو أن المملكة العربیة السعودیة للتوسط مع إیران، وعلى السجادة الحمراء: رحیل من مواقعها السابقة. ولكن هذا هو مجرد خدعة أو مؤامرة. ISIS لأن بیت والد سعود الذی جاء إلى أبواب بغداد، وعلى أساس أن الحكومة ترید الإطاحة السید حیدر العبادی. لا تزال شوارع بغداد والقنابل ذاتیة الدفع تنفجر كل یوم، والمملكة العربیة السعودیة! وقالت الحكومة العراقیة مرارا انها وسفیر المملكة العربیة السعودیة استدعت. هل حقا كل ما یجب أن تنسى؟ حیدر العبادی، بالطبع، من الممكن أن كلا من المملكة العربیة السعودیة وإیران، وقال انه أعطى الترحیب الرسمی! وهذا خطأ وجمیع الكفر من آل سعود ننسى. هذا هو السبب فی قائد الثورة الإسلامیة فی الاجتماع، لوحظ أنه لم خدع أمریكا وازناب لتناول الطعام فی المنطقة. وهذا یعنی أنهم یریدون توفیر المزید من المناطق تضررا. وبعبارة أخرى: آل سعود مع هجوم صاروخی ایرانی الدوخة الذی كان یبحث لكسب الوقت. وشائعات عن وساطة العراق الى اللغات إیران القیت، یؤثر ویضعف موقفهم. الموقف الرئیسی للإطلاق، ومساعدة الحكومة السوریة من أجل الهیمنة العسكریة فی المنطقة. لأن الجیش السوری على الفور: دیر الزور وتحریرها. ولكن تحلیلا جدیدا، وهو ما یتناقض مع بعضها البعض: من مجلة الروسیة أعلنت أن ISIS صفعة ضرب، وانها لم تعد تسمع صوت. لكن مراسل بی بی سی قال إن إیران وسوریا غزا! ولأن الدعایة الصهیونیة من الإمبریالیة والرجعیة (العبریة الغربیة عربی) من جانب الحكومة الإیرانیة أكثر فعالیة، والموقف من المتحدث باسم وزارة الخارجیة، ردا على بی بی سی، الذی قال الصاروخ مهاجمة إیران إلى دیر الزور، وذلك بالتنسیق مع الحكومة السوریة، ان ایران لم تهاجم سوریا. تقریبا كل أولئك الذین كانوا سعداء، وكان نظریة المنشورات الروسیة، وأولئك كانوا مستائین أو الصمت، وكان لا بد لنظریة هیئة الاذاعة البریطانیة. لذلك، لزیادة الفجوة، دعا السعودیین رئیس الوزراء: للذهاب ونرحب به، ونرید أن ننسى الماضی. ولكن فی إیران، وكان له تأثیر عكسی: كما هادئة ومریحة وكذلك، أعلن سعادتهم. مع القیادة الإنذارات فی الوقت المناسب، وقد أحبطت الخریطة آل سعود فی مؤامرات جدیدة. واحدة من هذه المؤامرات، وتفكك العراق وسوریا وحتى إیران، فی خضم الأكراد المحتمل استخدامها لأكراد العراق، استفتاء للأكراد فی سوریا وتركیا وحتى الثورة المضادة فی إیران، إلى زیادة المساعدات والأسلحة تدرس. أن المرشد الأعلى، وقد نوقشت هذه المسألة أیضا إیران مع أی استفتاء، یعارض تقسیم العراق. بینما السعودیة تبحث یائسة للحصول على دعم من أكراد العراق ل: استفتاء الانفصالی. یجب أن تكون على علم بارزانی: إذا كانت الحكومة العراقیة و حشد الشعبی، إیزیس لیس على قید الحیاة والبشمركة مئة. والآن هو لیس صحیحا أن قوات البشمركة دخلت الحكومة العراقیة، وتجنب اقلیم كردستان. أو الأسلحة السوریة من حزب العمال الكردستانی وحزب الحیاة الحرة أمریكا تقبل أو هجماته ضد الجیش وحرس الحدود التركیة لزیادة إیران.

Səudiyyə retreats?

Haider al-Abadi bir isti xoş, İranla vasitəçilik Səudiyyə Ərəbistanı görünür və qırmızı xalça onların əvvəlki mövqelərdən gediş. Amma bu yalnız bir oyun və ya sui-qəsd edir. ISIS çünki House Bağdadın qapıları gəlib və hökumət aşması Mr Haider al-Abadi istəyirdi ki, əsasında idi Saud ata edir. Hələ Bağdad küçələri, özüyeriyən bomba hər gün partlayan, Səudiyyə Ərəbistanı! İraq hökuməti dəfələrlə Səudiyyə Ərəbistanı səfiri çağırıldı etmişdir bildirib. Bu unudulmamalıdır ki, həqiqətən varmı? Haider al-Abadi, əlbəttə, mümkün Səudiyyə Ərəbistanı və İran, həm də o rəsmi qarşılanma verdi! Bu səhv və Səud Palatasının bütün vəfasızlıq unutmaq deyil. görüşdə İslam İnqilabının lideri, o sahədə yemək Amerika və Aznab aldadaraq heç vaxt qeyd olunub görə. Yəni onlar daha hit sahələri təmin etmək istəyirik deməkdir. Başqa sözlə: vaxt almaq üçün axtarır başgicəllənmə İran raket hücumu ilə Səud House. İranın atılan dillərə üzərində vasitəçilik İraq şayiələr təsir və öz mövqeyini sarsıdır. rayon hərbi üstünlük üçün Suriya hökumətini kömək başlanması əsas mövqe. Deyr Ezzor və azad dərhal Suriya o

نوع اخبار :
برچسب :
لینک ها :

کوههای ایران موشک می زاید!

برخلاف عربستان و داعش و آمریکا و اسرائیل، که کوه شان موش می زاید! کوههای ایران پر از موشک است، که دو نمونه آن از سر زمین کردنشینان ایرانی، به سمت داعش شلیک شد، و همه دنیا را متعجب ساخت. حالا چرا اسرائیل و صهیونیست ها، یا همان آل سعود و آمریکا به موش علاقمندند؟ و ایرانی ها به موشک، خود ریشه تاریخی دارد. همانطور که میدانیم سه دین بزرگ توحیدی: بنام اسلام و مسیحیت و یهودیت در جهان شناخته شده است. البته ادیان دیگر هم هست، ولی جریان ساز و نقش آفرین نیست. در بین این سه دین هم، یک تفاوت اساسی هست: دین یهود یا یهودیان، بیشتر به دنیا و مال اندوزی و ربا خواری، پول دوستی و زر پرستی معروف هستند. مسیحیان بر عکس آن از: دنیا گریزان و آسمان گرا و معنویت نگر می باشند. اسلام هم به دنیا و هم به آخرت اهمیت می دهد. امام جعفر صادق می فرماید: برای دنیا چنان کوشش کن که گویی: صد سال دیگر زنده هستی و: برای آخرت چنان توشه اندوز که: گویی همین فردا بسوی آن خواهی رفت. پیامبر اسلام هم فرمود( الدنیا مزرعه الاخره) دنیا مزرعه و کشتزار آخرت است. از این مقدمه استفاده می شود که: برای صهیونیست ها بعد اقتصادی مهم است، و در ادبیات ما به موش تعبیر شده اند. موش در ادبیات ما مال اندوز است، و اشرفی(سکه های طلا) ها را بدون اینکه بداند: دارای چه مصرفی است ذخیره می کند. ادبیات صهیونیستی هم این را پذیرفته، لذا در والت دیزنی و داستان های میکی موس، یا تام و جری به موش اهمیت زیادی داده شد. در ایران هم شهر موشها یا مدرسه موشها ساخته شد، موش ها، مفهوم یهودی سرگردان هستند، که در جاهای کثیف زندگی می کنند، ولی دارای ذخایر غنی هستند. ولذا شهر موش ها، همان ارض موعود یا سرزمین اسرائیل است. اما در مسیحیت، رهبانیت و دوری از دنیا آنها را به: صلح و دوستی نزدیکتر کرده است. و ایدئولوژی مسیحیان واقعی، این است که اگر دشمن یک سیلی به تو زد، طرف دیگر صورت را پیش ببر! البته نظر حضرت مسیح ع این بوده که: در اثر این عمل، دشمن خجالت می کشد و: از همان سیلی اول هم عذر خواهی می کند. ولی مسیونر ها برعکس معنی می کردند: که یعنی استعمار انگلیس و آمریکا و اسرائیل را، راحت بگذارید! اگر بخشی از سرزمین شما را اشغال کردند، بقیه را نیز به آنها بدهید. لذا به همین دلیل آنها از موش می ترسند، و به گربه احترام می گذارند! مخصوصا اینکه بدانیم موش ها، عامل طاعون بودند و سالها اروپا را، در مصیبت درگیر کرده بودند. اما در ایران اسلامی بعد از انقلاب، ایدئولوژی وسط تایید شد. به همین دلیل ایرانی ها با اینکه: گربه های زیبایی داشتند، و موش های آنها چندان کثیف هم نبودند، به موشک علاقمند شدند! که موجودی ساخت دست انسان بود. این موشک ها در درون کوهها، و زیر زمین ها انبار شدند تا روزی که: اجازه سخن گفتن به آنها داده شود. و امروز به چند تای آنان، اجازه سخن داده شد! فناوری موشک از سال ها پیش در ایران وجود داشت، زیرا که ایرانی ها می خواستند: خیلی سریع عقب ماندگی تسلیحاتی خود را جبران کنند، لذا ساخت سلاح سبک یا سنگین، دامنه وسیعی از امکانات و اطلاعات را می خواست، و همیشه هم باید دنباله رو دیگران باشند. اما موشک ها به سرعت تکثیر می شدند، و ابعاد و کارایی آنها بیشتر می شد. اکنون در همه استانها و حتی: همه شهر های ایران زاغه های موشک وجود دارد.  

Iran missile mountains of waste!

Unlike Saudi Arabia and the Islamic State of America and Israel, that their mountain rat gives birth! Mountains of Iran with missiles, two samples of the earth Iranian Kurdistan, the Islamic State was fired, and the whole world by surprise. Now why Israel and Zionism, or the House of Saud and America to mice interested? And Iranian missiles, its historical roots. As we know, great monotheistic three religions: Islam, Christianity and Judaism as is known in the world. Of course, other religions also, but not mainstream and role-playing. In between these three religions together, there is a fundamental difference: Judaism or Jews, most of the world and avarice and usury, money-worshiping friends are famous and gold. Christians see that the world is elusive and sky is oriented and holistic spirituality. Islam gives importance to the world and the hereafter. Imam Ja'far al-Sadiq says to the world that effort now as if a hundred years to live life and to the life saving luggage so that if they wanted to go tomorrow. The Prophet of Islam said () farm and field world hereafter. This introduction is used that is important economically for the Zionists, and in our literature have been translated into mice. Mice in our literature are avarice, and Ashrafi (gold coins) without knowing: What is the consumer saves. Zionist literature also accepted, so the story of Walt Disney and Mickey Mouse or Tom and Jerry the mouse was of great importance. In Iran in mice or rats school was built, the rats, the Wandering Jew, who live in dirty places, but has rich reserves. And so in mice, the Promised Land or the Land of Israel. But in Christianity, monasticism and avoid their world: peace closer. And real Christian ideology, is that if the enemy was a slap in the face to you, on the other hand, if the pre-Tiger! It was the view of Jesus as: the effect of this action, the enemy is ashamed and the same as the first slap his apologies. But the missionary had the opposite meaning: that the British and America and Israel, comfortable place! If a part of the land you occupied, the rest also to give them. So that's why they are afraid of mice, and cats respect! Especially knowing the mice, and the years of plague in Europe, was involved in the disaster. But in Iran after the revolution, the ideology was confirmed. That's why the Iranians that the cats were beautiful, and mice so dirty they were, the Rocket became interested in! The creature was man-made. The missiles in the mountains, and basements were stored until permission is given to speak to them. And today some of them, they were given permission to speak! Missile technology for years in Iran, because the Iranians wanted a quick retardation weapons compensate, the construction of small arms or heavy, wide range of features and information wanted, and always have trail the others. But the missiles were quickly reproduced, and the size and efficiency increased. All in all provinces and all cities in Iran missile caches there.

الجبال صواریخ إیران من النفایات!

على عكس المملكة العربیة السعودیة ودولة الإسلامیة لأمریكا وإسرائیل، أن الفئران الجبلیة تلد! جبال إیران بصواریخ عینتین من الأرض كردستان الإیرانیة، الدولة الإسلامیة أطلق، والعالم كله على حین غرة. الآن لماذا إسرائیل والصهیونیة، أو آل سعود وأمریكا على الفئران المهتمة؟ والصواریخ الإیرانیة، جذورها التاریخیة. وكما نعلم، كبیرة السماویة الثلاث الأدیان: الإسلام والمسیحیة والیهودیة كما هو معروف فی العالم. وبطبیعة الحال، الدیانات الأخرى أیضا، ولكن لیس التیار ولعب الأدوار. فی ما بین هذه الدیانات الثلاث معا، هناك فرق جوهری: الیهودیة أو الیهود، معظم دول العالم والبخل والربا، والأصدقاء، عبادة المال هی مشهورة والذهب. یرى المسیحیون أن العالم بعید المنال، وموجهة السماء، وروحانیة شاملة. الإسلام یعطی أهمیة للعالم والآخرة. یقول الإمام جعفر الصادق للعالم أن الجهود الآن كما لو مائة سنة لیعیش الحیاة والأمتعة إنقاذ الحیاة بحیث إذا أرادوا أن تذهب غدا. قال نبی الإسلام () المزرعة والحقل الآخرة العالم. وتستخدم هذه المقدمة التی من المهم اقتصادیا للصهاینة، وفی أدبنا ترجمت فی الفئران. الفئران فی أدبنا هو جشع، والأشرفی (العملات الذهبیة) من دون معرفة: ما هو یوفر للمستهلك. تقبل الأدب الصهیونی أیضا، لذلك كان الماوس قصة والت دیزنی ومیكی ماوس أو توم وجیری من أهمیة كبیرة. فی إیران فی الفئران أو الجرذان المدرسة بنیت، والفئران، وتجول یهودی الذین یعیشون فی أماكن قذرة، ولكن لدیها احتیاطیات غنیة. وذلك فی الفئران، وأرض المیعاد أو أرض إسرائیل. ولكن فی المسیحیة، الرهبنة وتجنب عالمهم: السلام أقرب. والأیدیولوجیة المسیحیة الحقیقیة، هو أنه إذا كان العدو صفعة فی وجه لك، من ناحیة أخرى، إذا ما قبل النمر! وكانت وجهة نظر یسوع: تأثیر هذا العمل، والعدو هو بالخجل ونفس صفعة الأولى اعتذاره. ولكن المبشر كان المعنى الآخر: أن المكان بریطانیا وأمریكا وإسرائیل ومریحة! إذا كان جزء من الأرض التی المحتل، والباقی أیضا لاعطائهم. ولهذا السبب أنهم یخافون من الفئران، واحترام القطط! مع العلم خصوصا الفئران، وسنوات من الطاعون فی أوروبا، كان ضالعا فی الكارثة. ولكن فی إیران بعد الثورة، تم تأكید أیدیولوجیة. هذا هو السبب فی أن الإیرانیین أن القطط كانت جمیلة، والفئران القذرة حتى أنهم كانوا، أصبح صاروخ مهتما! كان مخلوق من صنع الإنسان. تم تخزین الصواریخ فی الجبال، والطوابق السفلیة حتى یتم إعطاء إذن للتحدث إلیهم. والیوم البعض منهم، إلا أنهم أعطوا الإذن بالكلام! تكنولوجیا الصواریخ لسنوات فی إیران، لأن الإیرانیین یریدون أسلحة التخلف سریعة تعویض، وبناء الأسلحة الصغیرة أو الثقیلة، مجموعة واسعة من المزایا والمعلومات أراد، ودائما یكون درب الآخرین. ولكن الصواریخ كانت تتكرر بسرعة، وزیادة حجم وكفاءة. جمیع فی جمیع المحافظات وجمیع المدن فی مخابئ الصواریخ الایرانیة هناك.

tullantıların İran raket dağlar!

Səudiyyə Ərəbistanı və Amerika İslam Dövləti və İsrail fərqli olaraq, onların dağ rat doğum verir! raketləri ilə İran dağları, yerin İran Kürdüstan iki nümunələri, İslam Dövləti atəş və bütün dünya sürpriz oldu. İndi niyə İsrail və sionizm, və ya Səud və siçan Amerika House maraqlı? İran raketləri, onun tarixi kökləri. Bildiyimiz kimi, böyük səmavi üç din: İslam, xristianlıq və yəhudilik dünyada tanınır kimi. Əlbəttə ki, digər dinlər də deyil, əsas və rol. birlikdə bu üç dinlər arasında, bir fundamental fərq var: Qaxudi ya yəhudi, dünya və tamahkarlıq və sələmçilik ən pul ibadət dostları məşhur və qızıl var. Xristianlar dünya tutulmaz və göy yönümlü və vahid mənəviyyat olduğunu görürük. İslam dünya və axirət əhəmiyyət verir. İmam Cəfər əl-Sadiq ki səy indi dünyada deyir yüz il yaşamaq kimi və həyat qənaət baqaj onlar sabah getmək istəyirdi ki. İslam Peyğəmbər () təsərrüfat və sahə dünya bundan sonra. Bizim ədəbiyyat Mice bilmədən avarice və Əşrəf (qızıl pul) edir: istehlakçı saxlayır nədir. Sionist ədəbiyyat də qəbul,de və bütün şəhərlərdə.

نوع اخبار :
برچسب :
لینک ها :
دوشنبه 29 خرداد 1396 :: نویسنده : سید احمد حسینی ماهینی

در ایران حزب هست یا نیست؟

تحلیلگران سیاسی در ایران دو دسته هستند: کسانی که گوش شنوا دارند و: حرف ملت را می شنوند و :کسانی که گوش شنوا ندارند و: فقط حرف خود را می زنند. از نظر قانون خلقت، گروه اول برنده هستند. زیرا خداوند برای هر بشری، دو تا گوش داده و یک زبان. یعنی دو برابر گفته خودمان، باید آماده شنیدن باشیم. کلمه حزب در قران هم آمده، و این هماهنگی خلقت با: کتابت را نشان می دهد. از نظر قران دو حزب در دنیا وجود دارد: و مردم اگر در یکی عضو نشوند، در آن دیگری عضو هستند! حزب الله حزب اصلی است و: حزب الشیطان در مقابل آن. بنابر این در قران، تضاد صوری نیست، که مثلا یک عده ای عضو حزب دموکرات باشند، و عده ای حزب جمهوریخواه! ولی وقتی به قدرت رسیدند، همان روش همدیگر را دنبال کنند. بلکه تضاد این دو حزب ذاتی است. یعنی خداوند مشحصات اعضا حزب الله را بیان کرده، و گفته چون برخدا توکل می کنند، و لیدر آن ها خدا است، پس پیروز دائمی هم هستند. اما اگر این افراد توکل برخدا نکنند، جزو حزب الشیطان هستند. زیرا شیطان رهبر کسانی است که: از خدا دور افتاده اند. حالا این دور افتادن ممکن است: بصورت بت پرستی خود پرستی یا دیگر پرستی باشد! که همه اینها همان شیطان پرستی است. و اینها رستگار و راه یافته نخواهند شد، ولیدرشان شیطان است. بنابر این در ایران حزب الله وجود دارد، و رهبر آن هم خداوند متعال است، و کسانی که اوامر او را اجرا کنند. بنابر این رهبر حزب الله، باید از سوی خدا تعیین شود. و خداوند می فرماید ما اگر بر: فرشتگان هم نبی بفرستیم، بصورت فرشته و از جنس همانها خواهد بود. لذا برای انسانها هم رهبری از: جنس خودشان برمی گزینیم. بحث مهم ما در مسئله دموکراسی، و رای گیری در همین جا است. انسان ها بر دو دسته اند: یا پیامبران را از سوی خدا می دانند، که ادیان توحیدی هستند. یا آن را منکر هستند: پیامبران را دروغگو و با ادعای دروغ می شمرند! که حزب الشیطان هستند. مسلمین معتقدند که پیامبر اسلام، از سوی خدا برگزیده شده، اما در ادامه  دودسته می شوند، برخی می گویند پیامبر نه ارثی دارد و نه وارثی! با رفتن او همه چیز تمام شد و مردم، خودشان باید رای گیری کنند و انتخاب کنند. برخی هم معتقدند پیامبر، هم ارث داشته مانند باغ فدک، و هم وارث مانند دخت گرامی و پسرعمو شان. یعنی مقامات حزبی حضرت زهرا س و امام علی ع، از سوی خدا تعیین شده است. دسته اول می گویند رای مردم بود که حضرت علی را انتخاب کرد. در واقع امامت را با خلافت یکی می دانند، و به قول ایت الله جوادی آملی: برخی از غدیر صحبت می کنند، ولی فکرشان سقیفه ای است! در روز غدیر پیامبر اسلام، از جانب خدا حضرت علی را، بعنوان جانشین خود معرفی کرد. ولی در سقیفه بنی ساعده، جانشین پیامبر کس دیگری معرفی شد، آنهم با رای سه نفر! یعنی جمهوری در کار نبوده، لذا در ایران  جمهوری با اسلامی گفته می شود، یعنی هم باید نظری از سوی خدا و: امام زمان و جانشین امام زمان باشد، و هم رای جمهور مردم. لذا کسانی که می گویند: در ایران حزب نیست گوش شنوا ندارند، زیرا این شعار را هرگز نمی شنوند که: مردم می گویند حزب فقط حزب علی، رهبر فقط سید علی، البته قبلا هم می گفتند: حزب فقط حزب الله، رهبر فقط روح الله. که آنموقع هم شنیده نمی شد، و روشنفکران مانند بت پرستان قدیم، دنبال حزب دست ساز بشری بودند! یا مثل  برخی سکولار های اسلامی امروزی، گروه چند نفری خودشان  را حزب الله میدانند.

Iran is party or not?

Political analysts in two categories: those who have ears to hear: what people hear and those who listen not only to their own words. The law of creation, the first group are the winner. For the Lord for every man, two ears and one tongue. Twice told ourselves, we must be prepared to hear. Party word in the Koran, and the harmony of creation: writing the show. In the Qur'an there are two parties in the world: people if you are not a member, it is no longer a member! Hezbollah's main party and the Party of Satan in front of it. Thus, the Qur'an is not a formal contradiction, for example, a group of the Democratic Party, and some Republicans! But when they came to power, the same procedure will follow each other. It is an inherent conflict between the two parties. Specifications of Hezbollah members expressed the LORD, and said, because trust in God, and God is their leader, then they are permanent victory. But if these people do not trust in God, they are the party of Satan. Because Satan is the leader of those that have fallen away from God. A fall off may be: just idolatry is self-worship or worship! That all the Satanists. And they will prosper and spread, and their leader the devil. So in Iran, Hizbullah, and its leader is the Almighty God, who orders him to run. According to the leader of Hezbollah, must be determined by God. And if our Lord says: Angels send the prophet, just an angel and will be of the same sex. It also led to people of their own sex would not account for. Important discussion on the issue of democracy and voting is here. Human beings are divided into two categories: either the prophets from God knows, they are monotheistic religions. Or deny it are false prophets and false claims are counting! Satan's party. Muslims believe that Muhammad was chosen by God, but in the following two categories, some say the messenger is not hereditary and not heir! He was all over and people go, and they should vote their choice. Some believe that the Prophet had also inherited such as gardens FADAK, and our daughter and heir, like their cousins. The party officials Zahra SA and Imam Ali, God has been set. The first say that Ali chose the popular vote. In fact Imamate and caliphate one knows, and the words of Ayatollah Javadi Amoli: Some of Ghadir speak, but their minds are Saqifa! On the day of Ghadir, the Prophet of Allah Hazrat Ali as his successor announced. But saqifah, successor of the Prophet else was introduced, however, by a vote of three! The Republic there was, therefore, Iran's Islamic Republic has said that the idea of ​​God and should be: Imam Imam and the successor is, and vote for the president. Therefore, those who say Iran party to listen do not, because this motto to never hear people say the only party of Ali, the leader of the only Ali, of course, already said: the only Hizbullah leader only spirit Allah. Which then was not heard, and intellectuals like the ancient pagans, were looking to the human hand! Or like some of today's secular Islamic group Hezbollah, few people know themselves.

إیران طرف أم لا؟

محللون سیاسیون فی فئتین: أولئك الذین لدیهم آذان تسمع: ما یسمع الناس وأولئك الذین یستمعون لیس فقط لحد تعبیرهم. قانون الخلق، المجموعة الأولى هی الفائز. لأن الرب لكل رجل واثنین من آذان ولسان واحد. وقال مرتین أنفسنا، یجب أن نكون على استعداد للاستماع. كلمة حزب فی القرآن الكریم، والانسجام الصنع: كتابة العرض. فی القرآن الكریم هناك طرفین فی العالم: الناس إذا لم تكن عضوا، فإنه لم یعد عضوا! الحزب الرئیسی لحزب الله وحزب الشیطان أمامه. وهكذا، فإن القرآن هو لیس تناقضا الرسمی، على سبیل المثال، قامت مجموعة من الحزب الدیمقراطی، وبعض الجمهوریین! ولكن عندما جاء إلى السلطة، فإن الإجراء نفسه یتبع بعضها البعض. وهو الصراع الكامن بین الطرفین. أعربت مواصفات أعضاء حزب الله الرب، وقالت، لأن الثقة فی الله، والله هو زعیمهم، ومن ثم فهی انتصار دائم. لكن إذا كانت هذه الناس لا یثقون فی الله، هم حزب الشیطان. لأن الشیطان هو زعیم تلك التی سقطت بعیدا عن الله. A من سقوط قد تكون: مجرد عبادة الأصنام هی عبادة الذات أو العبادة! أن جمیع عبدة الشیطان. وأنها سوف تزدهر وتنتشر، وزعیمهم الشیطان. حتى فی إیران وحزب الله وزعیمه هو الله سبحانه وتعالى، الذی یأمر له بالترشح. ووفقا لزعیم حزب الله، یجب أن یحدده الله. وإذا یقول ربنا: الملائكة إرسال النبی، فقط ملاكا وستكون من نفس الجنس. كما أدى إلى الناس من الجنس الخاصة بهم لن تشكل. مناقشة هامة بشأن مسألة الدیمقراطیة والتصویت هنا. وتنقسم البشر إلى فئتین: إما أنبیاء من الله وحده یعلم، فهی الأدیان السماویة. أو ینكر ذلك هم أنبیاء كذبة والادعاءات الكاذبة ویعول! حزب الشیطان. ویعتقد المسلمون أن محمدا اختاره الله، ولكن فی الفئتین التالیتین، البعض یقول ان رسول لیس وراثی ولیس ولی العهد! وكان فی جمیع أنحاء ویذهب الناس، ویجب أن یصوت اختیارهم. یعتقد البعض أن النبی كان قد ورث أیضا مثل الحدائق فدعق، وابنتنا وریث، مثل أبناء عمومتهم. مسؤولی الحزب الزهراء SA والإمام علی، وقد وضع الله. ویقول أولا أن علی اختار التصویت الشعبی. فی الواقع الإمامة والخلافة أحد یعرف، وكلام أیاتولاه جافادی آملی: بعض الغدیر الكلام، ولكن عقولهم ,و سقیفه  یوم الغدیر، ونبی الله الإمام علی كما أعلنت خلفه. لكن سقیفة بنی ساعدة، خلفا للنبی آخر وقدم، ومع ذلك، بأغلبیة ثلاثة! كان هناك، لذلك، وقال جمهوریة الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة ان فكرة الله، وینبغی أن یكون: الإمام الإمام والخلف هو، والتصویت للرئیس. لذلك، أولئك الذین یقولون حزب إیران للاستماع لا، لأن هذا الشعار أبدا یسمع الناس یقولون إن الطرف الوحید علی، زعیم علی فقط، بالطبع، سبق وقال: زعیم حزب الله الوحید روح فقط الله. أی بعد ذلك لم یسمع، والمثقفین مثل الوثنیین القدماء، كانوا یبحثون على ید الإنسان! أو مثل بعض من الجماعة الإسلامیة العلمانیة الیوم حزب الله، قلة من الناس یعرفون أنفسهم.

İran partiya və ya deyil?

Eşitməyə qulağı olanlar: insanlar eşitmək nə və yalnız öz sözlərinə qulaq asmaq edənlər iki kateqoriyada Siyasi analitiklər. yaradılış qanunu, ilk qrup qalib var. hər bir insanın, iki qulaqları və bir dildə Rəbbi üçün. Iki dəfə biz eşitmək hazır olmalıdır özümüzü bildirib. Party Quranda söz və yaradılması harmoniya: şou yazılı. Quranda iki tərəf dünyada var: Bir üzv deyil əgər insanlar, artıq üzvüdür! Hizbullahın əsas partiya və onun qarşısında şeytanın Party. Belə ki, Quran bir formal ziddiyyət, məsələn, Demokrat Partiyasının bir qrup və bəzi Respublikaçılar! onlar hakimiyyətə gələn zaman, eyni prosedur bir-birinə olacaq. Bu iki tərəf arasında bir xas münaqişədir. Hizbullah üzvlərinin Features Rəbb bildirib və deyib ki, Allaha çünki inam və Allah onlar daimi qələbə, onların liderdir. Bu insanlar Allaha etibar etməyin, əgər Lakin, onlar şeytanın firqəsidirlər. Şeytan Allahdan üz düşmüşdür ki, bu liderdir, çünki. A payız off ola bilər: yalnız bütpərəstlik özünü ibadət və ya ibadət edir! bütün Satanists edir. Onlar nicat və yaymaq və onların lideri şeytan olacaq. Belə ki, İran, Hizbullah və onun lideri çalıştırmak üçün ona əmr yenilməz qüvvət sahibi Allahdır. Hizbullah lideri görə, Allah tərəfindən müəyyən edilməlidir. Və Rəbb belə deyir əgər: Angels peyğəmbər, yalnız bir mələk göndərir və eyni cinsdən olacaq. O, həmçinin hesab deyil, öz cinsi xalqına çıxardı. demokratiya və səsvermənin məsələ ilə bağlı əhəmiyyətli müzakir

نوع اخبار :
برچسب :
لینک ها :

طرح سالمسازی استادیوم ها برای حضور خانواده ها

استادیوم ها از نظر هایی هنوز آماده پذیرش خانواده ها، و مخصوصا خانم ها نیستند و با توجه به سابقه: استادیوم امجدیه در روز افتتاحیه: در دهه 1300در زمین امجدالدوله که: جوانان دختر و پسر را باهم، و بصورت مختلط دعوت کرده بودند، و آنها هم در قرطی بازی کم نگذاشته بودند، خاطره بدی برای حضور زنان، در ورزشگاه فوتبال شد و علما ناراحت شدند. البته در همان سالها، بقیع یعنی آرامگاه چهار امام معصوم و کربلا را، آل سعود تخریب کرد ولی علما ناراحت نشدند! و رگ غیرتشان بر نخواست، و هنوز هم یا جرات نمی کنند: به آن تخریب اعتراض کنند و یا: می ترسند آل سعود مکه شان را قطع کند! و جیک نمی زنند. وقتی شاهی عربلو آیه صریح قران را، در مورد دیه و شهادت زنان باطل کرد، و اجتهاد در مقابل نص نمود، آنها کجا بودند؟ بهرحال این علما باید بدانند که: زنان ایران خودشان حجاب را انتخاب کردند، و الان هم با گذشت چهل سال، از انتخاب صریح آنها، از سیاهی رنگ آن و گرما و حرارت آن در تابستان خسته نشدند، لذا رفتن آنها به استادیوم هم برای نجابت و: حجاب آنان ایرادی نخواهد داشت. و قرطی بازی چند نفر نباید: مانع گردش و تفریح همه شود، این قرطی بازی ها در مردان و پسران جوان هم هست. ولی هیچ گاه مانع حق حضور آنان در استادیوم نشده است. یک نیمچه علمایی هم فتوا داده که: در مورد حضور زنان در استادیوم آتش به اختیار عمل خواهیم کرد! مگر چه اتفاقی می افتد؟ آیا داعش به بهارستان حمله می کند؟ یا آل سعود بقیع را بدتر تخریب می کند. سوراخ دعا را گم کردید! و در زمین دشمن بازی می کنید. بیایید و بر زنان ایران احترام بگذارید، و این حق را برایشان قائل شوید، آنها خودشان میتوانند جلوی فساد را بگیرند، تازه اگر مفسده ای داشته باشد. نمونه این کار در کنار دریا اتفاق افتاده، و آسمان هم به زمین هم نیامده! حضور زنان در کنار دریا، با طرح سالمسازی هیچ مفسده ای ندارد، و اگر هم تعدادی فاسق هم، تجاهر به فسق کردند، به مجازات خود می رسند و: این تعداد را نباید به همه زنان تسری داد، و همه زنان را فاسقه دانست که: دنبال فرصت هستند تا مفسده ایجاد کنند! این تفکر علاوه بر فرعی بودن نسبت به تخریب بقیع، خداوند در قران هم چنین کسان را لعن فرموده. کسانی که به زنان مومنه نسبت ناروا بدهند، و یا در مورد آنان سوء ظن داشته باشند، اینها از افکار جاهلیت است. ما وقتی در میان مجلس و یا شورای شهر، شاهد حضور زنان هستیم، که بسیار به تحکیم مبانی انقلاب اسلامی هم کمک می کنند، چرا باید حسرت تماشای فوتبال را از آنان بگیریم؟ یا لا اقل فوتبال را اینهمه تبلیغ نکنیم، و صورت مسئله را پاک کنیم! خیلی ساده میتوان با جداسازی درب ها، و محل نشستن آنها زمینه را آماده کرد. استادیوم آزادی که درهای متعدد دارد، و هر کدام به اتوبان جداگانه ای باز می شود. حتی میتوان سه قسمت کرد و بجای: آبی قرمز، محل خانواده ها، مجرد های مرد و زن، را تعیین نمود. افرادی اگر بخواهند با همسر و فرزندان خود بروند، نه تنها نباید مانع شد بلکه باید این امر مبارک را، مددکار امنیت اجتماعی بیشتری دانست. زیرا حضور زنان و کودکان، نیازمند رعایت بیشتر اصول اخلاقی بین: ورزشکاران و ورزش دوستان خواهد شد. و درنهایت سلاح تبلیغاتی دشمن را هم کند خواهد کرد. بدیهی است اگر معدود خلافکاری هم ، سوء استفاده کنند، باید با دست قانون مجازات شوند.

Stadiums directions consists of purifying plan for the family

Stadiums terms are still open to families, and especially women are not given the record: Stadium Amjadiyeh on the opening day at the 1300 Earth Amjdaldvlh that young boys and girls together and mixed had asked, and they were not too busy to play low, bad memory for women in football stadiums and scholars were upset. At the same time, the tomb four Imam Baqi and Karbala, Al Saud destroyed, but scientists were not disappointed! And their zeal vessel did not, and still do not, or dare to protest or destroyed: their fear of Saud Mecca to stop! And Jake do not. When one verse of the Quran, about Diego and the testimony of women withdrew, and the Ijtihad against Nass, where were they? However, these scholars should know that Iranian women themselves Veil elected, and now over forty years, from the explicit, from black and heat in summer tired not, therefore, going to the stadium for decency and veil them will be wrong. And not many people crowded game: preventing the flow of leisure all, the busy men and boys games as well. But never prevented their attendance at the stadium is not right. Also issued roving scholars that the presence of women in stadiums fire authority will act! What happens? Is Isis Parliament attack? Or worse destroy Baqi Al Saud. Pray hole to lose! And the enemy of play. Let's respect the rights of Iranian women, and make sure it's right for them, they can take to prevent corruption, if corruption have. Example of this occurred in the sea, land and sky come together! The presence of women at the seaside, with directions consists of purifying no corruption there, and if the number of corrupt too, displays of debauchery, the punishment would be achieved and the number should not be all women extended, and all the women bad knew : looking for opportunities to create evil! In addition to the destruction of the idea of ​​being sub-Baqi, the Quran also says whoever curses. Those who do not trump the female believers, or have suspicions about them, this opinion is ignorance. When we in the Assembly or City Council, we are women, which is to consolidate the foundations of the Islamic Revolution and help, why should we take them long to watch football? Or at least we do not advertise so much football, and if we remove it! You can simply by separating doors, and seating areas to prepare them. Stadium freedom that has multiple doors and each separate highway opens. Even the three parts, and instead of blue, red, area families, unmarried male and female, to be determined. People if they wanted to go with his wife and children, not only should not be prevented but it's a happy worker is more social security. Because the presence of women and children, requires greater respect for ethical principles between athletes and sports will love. And ultimately will slow enemy propaganda weapon. Obviously, if a few wrongdoing, abuse should be punished by the law.

 

الاتجاهات الملاعب تتكون من خطة تنقیة للأسرة

حیث الملاعب لا تزال مفتوحة للأسر، وخاصة النساء لا تعطى السجل: ملعب الامجدیه فی یوم الافتتاح فی الأرض الامجد الدوله 1300 أن الأولاد والبنات الصغار معا، ویخلط طلبت، و لم تكن مشغولة جدا للعب منخفضة، وذاكرة سیئة عن النساء فی ملاعب كرة القدم وكان العلماء بالضیق. وفی الوقت نفسه، قبر الإمام أربعة البقیع وكربلاء، آل سعود دمرت، ولكن العلماء لا بخیبة أمل! ولم سفینتهم الحماس، ولا یزالون لا، أو یجرؤ على الاحتجاج أو دمرت: خوفهم من سعود مكة لوقف! وجیك لا. عندما انسحبت آیة واحدة من القرآن، عن دییغو وشهادة المرأة، وأین هم؟ ومع ذلك، یجب أن یعرف هؤلاء العلماء أن النساء الإیرانیات أنفسهم الحجاب انتخبت، والآن أكثر من أربعین عاما، من صریح، من الأسود والحرارة فی الصیف متعب لذلك، لا یذهب إلى الملعب للیاقة والحجاب منهم سوف یكون من الخطأ. والكثیر من الناس لا مزدحمة اللعبة: منع تدفق السیاح كل شیء، والرجال مشغول والفتیان الألعاب كذلك. ولكن لم یمنع حضورهم فی الملعب لیس صحیحا. كما أصدر علماء متنقل أن وجود المرأة فی السلطة الملاعب النار ستعمل! ماذا یحدث؟ هو الهجوم على البرلمان إیزیس؟ أو ما هو أسوأ تدمیر الباقی آل سعود. صلاة حفرة لتفقد! والعدو من اللعب. دعونا احترام حقوق النساء الإیرانیات، وتأكد من انها حق لهم، التی یمكن اتخاذها لمنع الفساد، وإذا كان الفساد لدیها. مثال على ذلك ما حدث فی البحر والبر والسماء معا! وجود المرأة على شاطئ البحر، مع الاتجاهات یتكون من تنقیة لا الفساد هناك، وإذا كان عدد فاسدة جدا، یعرض الفجور، لن یتحقق العقاب، وینبغی ألا یكون عدد امتدت جمیع النساء، وجمیع النساء الفاسق أعرف : تبحث عن فرص لخلق الشر! بالإضافة إلى تدمیر فكرة أن تكون دون الباقی، ویقول القرآن أیضا من الشتائم. أولئك الذین لا رابحة المؤمنین الإناث، أو لدیك شكوك حول لهم، وهذا الرأی هو الجهل. عندما كنا فی مجلس الجمعیة أو مدینة، نحن النساء، والتی هی لترسیخ أسس الثورة الإسلامیة والمساعدة، لماذا ینبغی أن نأخذ منهم وقتا لمشاهدة كرة القدم؟ أو على الأقل نحن لا یعلنون الكثیر من كرة القدم، وإذا كنا إزالته! یمكنك ببساطة عن طریق فصل الأبواب، ومناطق للجلوس لإعدادهم. حریة الملعب الذی لدیه أبواب متعددة، ولكل طریق منفصل یفتح. حتى الأجزاء الثلاثة، وبدلا من الأزرق والأحمر وعائلات المنطقة، من الذكور غیر المتزوجین والإناث، یحدد لاحقا. الناس إذا أرادوا أن یذهب مع زوجته وأولاده، ولیس فقط لا ینبغی أن یمنع لكنه عامل سعید هو الأمن أكثر الاجتماعی. لأن وجود النساء والأطفال، ویتطلب مزید من الاحترام للمبادئ الأخلاقیة بین الریاضیین والریاضة سوف الحب. وفی نهایة المطاف سوف یتباطأ الدعایة سلاح العدو. من الواضح، إذا كان عدد قلیل من مخالفات، یجب أن یعاقب سوء المعاملة من قبل القانون.

Stadionlar istiqamətləri ailə üçün təmizləyici plan ibarətdir

Stadionlar şərtləri hələ ailə üçün açıqdır, və xüsusilə qadınlar rekord verilmir: Stadium Amjadiyeh açılış günündə 1300 Earth Amjdaldvlh birlikdə gənc oğlanlar və qızlar, və qarışıq xahiş etmişdi ki, onlar futbol stadionları qadınlar üçün aşağı, pis yaddaş oynamaq üçün çox məşğul idi və alimlər kədərli idi. Eyni zamanda, məzarı dörd İmam Baqi və Kərbəla, Al Saud məhv, lakin elm məyus deyil! Saud Məkkə onların qorxu dayandırmaq üçün: Onların qeyrət gəmi yoxdur, və ya etiraz etmək və ya məhv cəsarət hələ yox idi, və! Və Jake deyil. Diego və qadınların ifadələrinin haqqında Quran bir ayə, geri zaman, harada onlar idi? Lakin, bu alimlər İran qadınlar özlərini Veil ədəb üçün stadiona gedir, yorğun deyil, buna görə də yayda qara və istilik, açıq olan, indi qırx il ərzində seçilmiş və bilməlidir ki, və onlara yanlış olacaq örtük. Və bir çox insanlar oyun dolu bütün məşğul kişi və oğlanlar oyun həmçinin istirahət axını qarşısını almaq. Amma stadionda öz olmayıb doğru deyil qarşısı heç vaxt. Həmçinin stadionlar yanğın hakimiyyəti qadınların iştirakı çıxış edəcək ki, uçan alimləri nəşr! Nə olar? Isis TBMM hücum edir? Və ya pis Baqi Al Saud məhv. itirmək deşik dua! Və oyun düşmən. İran qadınların hüquqlarına hö

نوع اخبار :
برچسب :
لینک ها :

استفاده از زبان بدن در قرآن

استقبال بی نظیر مردم از نمایشگاه قران، طی 15روز چنان بود که مسئولین را خسته کرده بود! شاید هم برای برگزاری نمازعید فطر، آنجا را زودتر از موعد تعطیل کردند. اما یک موضوع باقی ماند و آن: استفاده بیشتر از هنر برای تفهیم قرآن. البته هنر خطاطی و خوشنویسی، سالهاست دین خود را اداکرده است. اما هنر تئاتر نیاز به کوشش بیشتری دارد. ایرانی ها به دلیل اینکه زبان عربی، زبان دوم آنها است در استفاده از: زبان بدن قابلیت کافی از خود نشان نمی دهند. این البته الهام گرفته از سخنان مقام معظم رهبری، در ابتدای ماه رمضان امسال است. مثلا وقتی قاری بین المللی آیات عذاب یا رحمت را می خواند، در صوت و لحن او تفاوتی احساس نمی شود! حتی جملات سوالی یا خبری را یک جور می خوانند. مانند کسی که با موبایل حرف می زند. او نیازی به میمیک یا زبان بدن ندارد، چون مخاطب او را نمی بیند. در حالیکه اگر ترجمه آیات را فهمیده و دقت شود، آیات سوالی را باید سوالی خواند، و آیات خبری را خبری و تعجب آور را تعجبی: مثلا وقتی خدا می فرماید آیا فکر می کنید: داستان اصحاب کهف و رقیم عجیب است؟ مسلما وقتی سر بریده امام حسین ع، آن را تلاوت می کرد: طنین صدایش با قاری های ما تفاوت داشته است، که آنهمه اثر گذاشته. لذا باید قاریان قران علاوه بر شناخت: گام های و نت های موسیقایی، به میمیک و پانتومیم هم آشنایی داشته باشند. البته اینها حرام نیست! فقط اسمش عوض شده، قبلا به آن می گفتند فن خطابه! فن خطابه استفاده از تمام ظرفیت بدن، در تفهیم مطالب به مخاطب است. میمیک حرکات صورت، بدون دست و پا می باشد. زنان محجبه و اغلب  روحانیون، از این فن استفاده می کنند، ولی نام آن را نمی دانند. کسانی که دکلمه می کنند، یا شعر را با احساس می خوانند، از زبان بدن استفاده می کنند، بدون اینکه نام آن را بدانند. دکلمه ترکیب پانتومیم و سخنرانی است. یعنی اگر کسی شعر را متوجه نشود، از وضعیت تغییر دست و پا و: رنگ چهره و غیره، به موضوع پی می برد. زیرا پانتومیم زیر بنای مکالمات ناشنوایان است. با توجه به این توضیحات میتوان گفت: لحن پیامبر در خواندن قران، چنان با احساس و استفاده از زبان بدن و میمیک صورت بود که: مردم را مسحور می کرد و: به همین برخی ها او را شاعر و: برخی نیز ساحر می گفتند. استاد بیان، دکتر علی شریعتی هم همینطور بود. هرکس حسینیه ارشاد می رفت گویا: مسحور شده بیرون می امد. زیر وبم صدا و بازی با اصوات، چنان ماهرانه صورت می گرفت که: کسی اصلا خسته نمی شد. و شما می بینید که بلافاصله، تئاتر هم به حسینیه ارشاد راه پیدا می کند، و کتاب ابوذر غفاری او به نمایش تبدیل می شود. اغلب رهبران جهان هم همینطور بودند، نمونه آن یاسر عرفات بود که وقتی صحبت می کرد، میکروفن را گم می کرد! یا وقتی استاد فخرالدین حجازی، صحبت می کرد شایع کرده بودند: چند بار هواپیماهای عراقی فکر کرده بودند رادار است! لذا لازم است که تئاتر، کمی بیشتر به قران نزدیک شود، قاریان قران هم با تئاتر مهربانتر باشند. یادم هست یکی از هنرمندان تئاتر و تلویزیون، گفته بود فردوسی استاد دکوپاژ است! یعنی با شعر هایش چنان صحنه ها را، زیبا و کامل توصیف می کند، که نیازی به فیلمنامه نویسی نیست. در حالیکه منشا الهام او قرآن است و: قران چنان موزون است که اعراب بدوی را مجذوب خود می کرد. و این ایات نباید یکنواخت تلاوت شود.  باید از همه اعضا و جوارح، برای رساندن پیام وحی استفاده نمود. مخصوصا در ایران که مردم عربی نمی دانند، با حرکات دست و بدن قاری به موضوع پی ببرند.

The use of body language in the Quran

Benazir welcomes people of Quran Exhibition, within 15 days so that the authorities had exhausted! Perhaps prayers for Eid al-Fitr, the place was shut down prematurely. But one thing remained: the use of art to understand the Quran. Of course, the art of calligraphy and calligraphy, have your religion is do. The theater requires more effort. Iranians because the Arabic language, a second language in use: your body language capabilities are not sufficient. This is of course inspired by the words of the leader, at the beginning of the month of Ramadan this year. For example, when the international reader reads the signs of the Apocalypse or mercy, in the tone of his voice and not feel the difference! Read a small news item or even sentences. Sounds like someone is talking. He does not have to mimic or body language, because he did not see the audience. Certainly, when the severed head of Imam Hussein (AS), it is recited that the tone of his voice was different with our reader that all those affected. Therefore, in addition to knowledge of Quran recites: steps and musical notes, to mimic and pantomime would be familiar. Of course, these are not forbidden! Only the name has changed, said earlier rhetoric! Oratory use all our capacity, in understanding the content to the audience. Mimic facial movements, hands and toes. Clergymen veiled women and most of the technology they use, but do not know its name. Those who recite, or sing lyrics with feeling, the body language they use, without having to know the name of it. Reciting combination of mime and speech. This means that if someone does not understand poetry, the situation changed hands and feet: complexion etc., realizes. For infrastructure pantomime conversations deafness. According to this explanation, we can say: the tone of the Prophet in the Qur'an, as Feeling and using body language and mimic for the people will enchant you and: So some of his poet, and some as a sorcerer said. Master said, doctor Ali Shariati was the same. Everyone was telling Guidance religious site: enchanted came out. Monotony sound and play with sounds, took so skillfully that he was not tired at all. And you see that immediately, theater finds ways to Islamic religious site, and e Abuzar Ghaffari he turns to display. World leaders had too often, for example, when Yasser Arafat spoke, the microphone was missing! Or when the master Fakhr al-Din Hijazi spoke were common: Iraqi aircraft had thought many times radar! Therefore, the theater, a little more close to the Koran, the Koran reciters are kinder to the theater. I remember one of the theater and television, said University Professor Decoupage is! That his poetry with such scenes, beautiful and full descriptions, which do not scriptwriting. While his inspiration from the Quran, and the Quran is so harmonious that fascinated the Bedouins. And recite these verses should be uniform. To all organs, used to deliver the message. Especially in Iran that people do not know Arabic, hand and body movements to realize Qari.

استخدام لغة الجسد فی القرآن الكریم

بینظیر ترحب أهل القرآن للمعارض، خلال 15 یوما حتى یتسنى للسلطات قد استنفدت! ربما صلاة عید الفطر المبارك، وقد تم إغلاق المكان قبل الأوان. لكن شیئا واحدا بقی: استخدام الفن لفهم القرآن. بطبیعة الحال، فإن فن الخط والخط العربی، ساهم دینهم لسنوات عدیدة. المسرح یتطلب المزید من الجهد. الإیرانیون لأن اللغة العربیة، لغة ثانیة فی الاستخدام: قدرات لغة الجسم لیست كافیة. وهذا بالطبع مستوحاة من كلمات الزعیم، فی بدایة شهر رمضان المبارك لهذا العام. على سبیل المثال، عندما یقرأ القارئ الدولی علامات نهایة العالم أو رحمة، فی نبرة صوته وعدم الشعور الفرق! قراءة خبر صغیر أو حتى الجمل. یبدو وكأنه شخص یتحدث. ولیس من الضروری أن تحاكی أو لغة الجسد، لأنه لا یرى الجمهور. بالتأكید، عندما الرأس المقطوع الإمام الحسین (ع)، یتلى أن نبرة صوته كانت مختلفة مع قارئ لدینا، أن جمیع المتضررین. لذلك، بالإضافة إلى معرفة القراء القرآن: خطوات والنوتات الموسیقیة، لتقلید وإیمائیة ستكون مألوفة. بالطبع، هذه لیست ممنوعة! وقال فقط تم تغییر اسم الخطاب فی وقت سابق! الخطابة استخدام كل قدراتنا فی فهم المحتوى إلى الجمهور. تقلید حركات الوجه والیدین والقدمین. رجال الدین محجبات النساء ومعظم التكنولوجیا التی یستخدمونها، ولكن لا أعرف اسمها. أولئك الذین یقرأ، أو الغناء كلمات مع الشعور، ولغة الجسد التی یستخدمونها، دون الحاجة إلى معرفة اسم ذلك. قراءة الجمع بین التمثیل الصامت والكلام. هذا یعنی أنه إذا كان شخص ما لا یفهم الشعر، تغیر الوضع الیدین والقدمین: بشرة وما إلى ذلك، یدرك. لإجراء محادثات فن التمثیل الإیمائی البنیة التحتیة الصمم. وفقا لهذا التفسیر، یمكننا أن نقول: لهجة النبی فی القرآن الكریم، والشعور، واستخدام لغة الجسد وتقلید للشعب سوف سبى لك و: حتى بعض من الشاعر له، وقال البعض بأنه ساحر. وقال سید، كان الطبیب علی شریعتی نفسه. الجمیع كان یقول موقع دینی التوجیه: السحر خرج. رتابة الصوت واللعب مع الأصوات، واستغرق ذلك بمهارة أنه لم یكن متعبا على الإطلاق. وترى أن على الفور، والمسرح یجد السبل لموقع دینی إسلامی، والبرید أبوزار غافاری یلتفت أحد لعرضهم. زعماء العالم قد كثیر من الأحیان، على سبیل المثال، عندما تحدث یاسر عرفات، المیكروفون كان فی عداد المفقودین! أو عندما كان سید تحدث فخر الدین حجازی مشترك: الطائرات العراقیة قد فكر عدة مرات الرادار! ولذلك، فإن المسرح، قلیلا أقرب إلى القرآن الكریم، وقراء القرآن وریاض الأطفال إلى المسرح. وقال أتذكر واحدة من المسرح والتلفزیون الاستاذ فی جامعة تزیین السطح مع الأشكال غیر! أن شعره مع مثل هذه المشاهد، والأوصاف الجمیلة والكاملة، التی لا كتابة السیناریو. فی حین إلهام له من القرآن، والقرآن هو متناغم بحیث فتنت البدو. ویقرأ ینبغی أن تكون هذه الآیات موحد. إلى جمیع الأجهزة واستخدامها لتسلیم الرسالة. خصوصا فی إیران أن الناس لا یعرفون العربیة والید وحركات الجسم لتحقیق قاری.

Quran bədən dili istifadə

hakimiyyət canı ki, belə Benazir 15 gün ərzində Quran Sərgisi nəfər alqışlayır! Bəlkə Ramazan Bayramı üçün dualar, yer vaxtından əvvəl bağlanıb. Amma bir şey qalıb: incəsənət istifadə Quran anlamaq üçün. Əlbəttə ki, xətt və xəttatlıq sənəti, onların din bir çox illər üçün qatqı təmin etdi. teatr daha çox səy tələb edir. İranlılar ərəb dilində istifadə ikinci dil, çünki sizin bədən dili imkanları kifayət deyil. Bu Ramazan ayı bu il başında lider sözləri ilham əlbəttə. Məsələn, beynəlxalq oxucu onun səs tonu ilə, Apocalypse və ya mərhəmət əlamətləri deyilir və fərq hiss deyil! kiçik xəbər maddə və ya hətta cümlələri oxumaq. kimsə danışır kimi səslənir. o tamaşaçı görmədim, çünki O, təqlid və ya bədən dili yoxdur. Əlbəttə, İmam Hüseyn (ə) kəsilib rəhbəri onun səs tonu bütün bu təsir ki, bizim oxucu ilə fərqli olduğunu oxunduğu zaman. Buna görə də, Quran reciters bilik əlavə: taklit addımlar və musiqi qeydləri, və pantomima tanış olacaq. Əlbəttə ki, bu qadağan deyil! Yalnız adı dəyişdi, əvvəllər ritorika dedi Natiqlik tamaşaçılara məzmun anlaşma, bütün gücü istifadə edin. üz hərəkətləri, əlləri və ayaq taklit. Ruhanilər qadınlar hicablı və onlar istifadə texnologiya ən, lakin onun adını bilmirəm. Bunun adını bilmək olmadan oxusun, və ya hissi, onlar istifadə bədən dili ilə lyrics oxumaq edənlər. mim və söz birləşməsi oxuyan. Bu kimsə poeziya a

نوع اخبار :
برچسب :
لینک ها :

گردشگری جنگی

گرایش های بین رشته ای علوم انسانی، و دیگر علوم هر روز بیشتر می شود و: گردشگری نیز یکی از این رشته ها است. کویر نوردی آخرین دستاورد گردشگری بود، که گردشگران را به دیدن زیبایی های کویری از جمله: آسمان صاف زمین های بکر و دست نخورده، اکوسیستم خاص آن دعوت می کرد. اما امروزه با ظهور داعش و: کنش های فراوانی که در منطقه و جهان بروز کرد، علم گردشگری جنگی مانند سینمای جنگی با: ژانر مخصوص خود بروز و ظهور پیدا کرد. مهمترین پدیده این روند سفر دوره ای: ترامپ برای ایجاد یک جنگ جدید بود. که ترن اور آن بالای 480میلیارد دلار بود. اما جذب نیروها توسط داعش، شکل تکامل یافته این گردشگری است: مجموعه ای از جوانان پرشور که هیچ کجا نرفته اند، ولی دوست دارند تمام جهان را ببینند و: بامردم و روش زندگی آنها آشنا شوند. یک پزشک عراقی گفته که: اغلب داعشی های اروپایی ختنه نشده اند! این به معنی آن است که بحث: ایدئولوژی و حکومت اسلامی و شام و عراق مطرح نیست، بلکه آنها برای ماجراجویی یا بهتر بگوییم: برای گردشگری جنگی آمده اند. چون روش های سنتی گردشگری، جواب گوی نیاز های آنان نبوده و: هیجان لازم را نداشته، لذا به این روش روی آورده اند.  روش کلاسیک و سنتی گردشگری کاملا خسته کننده و کم تحرک است. تورلیدر می آید و یک مشت کلمات شابلون شده را، تحویل می دهد بعد نوبت خوردن و خوابیدن می رسد! انواع اطعمه ها و اشربه ها تبلیغ می شود، بعد هم معلوم می شود اکثر گردشگران، سن بالا هستند و بعلت چربی و فشار خون و: امراض پیری و سالخوردگی هیچکدام از آنها را نمی توانند استفاده کنند. نوبت گردش می رسد، راهنما همه را جمع می کند و: به زبان شکسته بسته که نه انگلیسی است، و نه زبان محلی، صحبت هایی می کند ولی سالمندان توریست، که بجای سرای سالمندان، ترجیح داده اند که به تور ملحق شوند! حتی نای ایستادن ندارند، چه برسد به گوش دادن! راهنما خود را جر می دهد: تا بفهماند این مجسمه نماد قهرمانی فلان جنگ است، ولی توریست ها برای خود راه می روند، و عکس می گیرند و یا چیزی سفارش می دهند. خسته کنندگی گردشگری و توریسم کلاسیک، در هنگام ثبت نام هم عذاب آور است: پاسپورت ویزا سفارت هرکدام عذابی جداگانه اند، بعد هم معلوم می شود وعده هواپیمای: فرست کلاس، تبدیل به اتو وحشت می شود. و یا هتل های پنج ستاره، به یک آپارتمان مشترک با اهالی می رسد. در حالیکه گردشگری جنگی، هیچکدام از این گرفتاری ها را ندارد! فقط کافی است یکبار در یکی از جلسات سخنرانی: وابستگان داعش وارد شود، بدون ویزا و پاسپورت و بطور رایگان، شما را به سرزمین های افسانه ای مورد دلخواهتان می فرستند! در آنجا اقامت می کنید و: اطلاعاتی را جمع آوری می کنید که برای خودتان هم جالب است. بعد هم به سرزمین دیگری می روید، با زبان ایما و اشاره با مردم: کوچه وبازار حرف می زنی، دلت باز می شود. اصلا نیازی به مترجم نیست! سه کلمه سلام خدا حافظ و اینجا کجاست را، که یاد بگیری بقیه هم با زبان بین المللی اشاره! حل می شود. آقابالاسری هم نیست که: یه شما بگوید اینجا برو آنجا نرو! فلان حرف را بزن یا چیزی نگو، یا چرا اشتباه گفتی! نهایتا داعش یک اسلحه هم به شما می دهد، چیزی که آروز داشتید فقط یکبار لمس کنید! چون همیشه در گیم نت ها دیده بودید! اگر چند نفر را هم با آن کشتید، یا منفجر کردید! سکه های شما بیشتر می شود. و خون خود را هم اضافه می کنید.

War tourism

Trends interdisciplinary humanities, and sciences every day and Tourism is also one of the strings. The last achievement was climbing desert tourism, tourists to see the beauty of the desert, including: clear sky pristine land, it would invite particular ecosystem. Today, with the advent of ISIS: a lot of action that occurred in the region and the world, tourism science of war as a war theater with its own genre finds expression. This is the most important phenomena of the tour: Trump to create a new war. The train over the top it was $ 480 billion. An Iraqi doctor said that most European ISIL not been circumcised! This means that the ideology of the Islamic State of Iraq and Syria and not for adventure or rather: have been fighting for tourism. Because the traditional way of tourism, not exactly fulfilling their needs and excitement do not therefore have turned to this method. Classic and traditional tourism is quite boring and sedentary. Tour leader comes a bunch of template's words, delivered then comes eating and sleeping! Nye can not even stand up, let alone listen! Help yourself except that: to understand this statue is a symbol of winning such a war, but their tourists to walk and pose or what order the day. Tourism boring classic, when you sign up as agonizing: Passport Visa separate punishment for each embassy ​​then turns out to be a promise plane: First Class, has become a horror to be ironed. Or five-star hotel, an apartment is shared with the community. While tourism war, none of these problems does! Just once in one of the lectures dependence Isis is entered without a visa and passport are free, you send the item to the land of the legendary! And stay there: to collect information that is interesting for you. Next time you go to another country, the language of gestures with people: talking and market streets, opens your heart. I do not need an interpreter! Three words and here is Hello Goodbye, who pointed learn the rest of the international language! Dissolved. Who's not: I tell you do not go here, go there! Some fans say or do not say, or why did you wrong! Finally, a gun Isis also gives you something that you wish only one touch! Because the notes were always in the game! If several people are killed by it, or you'll explode! The more coins you. And add their own blood.

السیاحة حرب

الاتجاهات الإنسانیة المشتركة بین التخصصات والعلوم كل یوم والسیاحة هی أیضا واحدة من السلاسل. تحقیق آخر كان تسلق السیاحة الصحراویة السیاح لرؤیة الجمال فی الصحراء، بما فی ذلك: سماء صافیة الأرض البكر، فإنه یدعو بیئی معین. وهذا هو أهم الظواهر الجولة: ترامب الى اثارة حرب جدیدة. القطار فوق الجزء العلوی كان 480000000000 $. بل تجنید ISIS ضعت هذا النوع من السیاحة: مجموعة من الشباب المتحمسین الذین ذهبوا فی أی مكان، ولكن مثل كل العالم أن یرى: الجمهور وتعلم طریقتهم فی الحیاة. وقال طبیب عراقی أن معظم ISIL الأوروبی لم الختان! وهذا یعنی أن أیدیولوجیة الدولة الإسلامیة فی العراق وسوریا ولیس للمغامرة أو بالأحرى: تقاتل للسیاحة. لأن الطریقة التقلیدیة فی السیاحة، ولیس بالضبط الوفاء لا وبالتالی تحولت احتیاجاتهم والإثارة إلى هذا الأسلوب. السیاحة الكلاسیكیة والتقلیدیة مملة جدا والمستقرة. زعیم جولة یأتی حفنة من الكلمات القالب، ثم یأتی تسلیمها الأكل والنوم! جولة روبن یصل، ومساعدتهم على جمع وكسر حزمة لغة أخرى غیر اللغة الإنجلیزیة، ولیس باللغة المحلیة، وتحدث، ولكن السیاح المسنین، بدلا من التمریض المنازل، وكان یفضل الانضمام إلى جولة! نای لا تستطیع حتى الوقوف، ناهیك عن الاستماع! مساعدة نفسك باستثناء ما یلی: أن نفهم هذا التمثال هو رمز للفوز مثل هذه الحرب، ولكن سائحیها على المشی وتشكل أو ما تأمر الیوم. السیاحة مملة الكلاسیكیة، وعندما قمت بالتسجیل المؤلمة على النحو التالی: جواز السفر فیزا عقوبة منفصلة لكل السفارة، ثم تبین أن طائرة وعد: الدرجة الأولى، سیتم تحویلها إلى الذعر الحدید. أو فندق خمس نجوم، ویشارك شقة مع المجتمع. بینما الحرب السیاحة، فإن أیا من هذه المشاكل لا! مرة واحدة فقط فی واحدة من الاعتماد المحاضرات یتم إدخال إیزیس بدون تأشیرة وجواز سفر أحرار، یمكنك إرسال هذا البند إلى أرض الأسطوری! والبقاء هناك: لجمع المعلومات التی هی مثیرة للاهتمام لنفسك. المرة القادمة التی تذهب إلى بلد آخر، لغة الإیماءات مع الناس: الحدیث والشوارع السوق، ویفتح قلبك. أنا لست بحاجة إلى مترجم! وهنا ثلاث كلمات مرحبا وداعا وأین بقیة الوقت لتعلم اللغة تلمیح الدولی! المنحل. الذی لیس: أقول لك لا تذهب هنا، الذهاب إلى هناك! بعض المشجعین یقول أو لا یقول، أو لماذا هل صحیح! وأخیرا، بندقیة إیزیس یمنحك أیضا ما كنت ترغب فقط لمسة واحدة! لأن كانت تلاحظ دائما فی اللعبة! إذا عدة أشخاص قتلوا به، أو سوف تنفجر! لمزید من النقود لك. وإضافة دمائهم.

War turizm

Trends fənlərarası humanitar və elmlər hər gün və Turizm da strings biridir. son nailiyyət o cümlədən səhra gözəllik görmək səhra turizm, turist qalxmaq: açıq səma prisitine torpaq, bu xüsusi ekosistemi dəvət edirəm. Bu gün ISIS gəlişinə: öz janr ilə müharibə teatr kimi regionda və dünyada baş vermiş fəaliyyət bir çox müharibə turizm elm əksini tapır. Bu tur ən mühüm hadisələri edir: Trump yeni müharibə yaratmaq. üstündən qatar bu $ 480 milyard dollar oldu. İraq həkim Avropa İŞİD sünnət edilmişdir ki, dedi! turizmə mübarizə edilmişdir: Bu, macəra və ya İraq və Suriya İslam Dövləti ideologiya və deməkdir. Turizm ənənəvi şəkildə, çünki məhz onların ehtiyacları və həyəcan buna görə də bu metodu çevrilmişdir deyil yerinə deyil. Klassik və ənənəvi turizm olduqca darıxdırıcı və oturaq edir. Tour lideri gəlir və şablonun sözləri bir dəstə təslim Sonra yemək və yuxu gəlir! Round Robin onlara toplamaq kömək v

نوع اخبار :
برچسب :
لینک ها :


( کل صفحات : 4 )    1   2   3   4   
آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :