ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

تالاب ها و راه کوتاه حفظ آنها

ایران اولین کشوری است که به تالاب ها اهمیت داده، و 41تالاب ثبت شده دارد. کنوانسیون تالاب ها به رامسر معروف است، که درسال 1971تصویب شد. اما تغییرات مدیریتی و بینش های سکولار اسلامی ! باعث شده تا در های هوی تئوری ها، نه تنها تالاب ها بلکه دریاچه ها نیز از دست بروند. از نظر اسلامی، حفظ تالاب ها بسیار ساده است. زیرا خلقت خداوند است، و خداوند هم خود بهتر می داند: موجودات را چگونه حفظ کند. براساس روایات اسلامی و آیات قرانی، همه زندگی ها از آب شروع می شود، همانطور که در فارسی، آبادانی از آب مشتق شده است. وقتی طوفان نوح رخ داد، بعد از اتمام عذاب، خداوند دستور داد که آسمان از بارش بایستد، و زمین هم آبهای خود را فرو برد. بعد از مدتی آبهای فراوانی بر روی زمین باقی ماند. فرشته مامور آبها از زمین پرسید: چرا آب مانده است، مگر دستور نداری همه را فرو بری؟ زمین گفت دستور خداوند این است که: آبهای خود را فرو برم که بردم! این آبها برای من نیست!(یا ارض ابلعی مائک) لذا خداوند آن فرشته را مامور کرد: تا آبها را ساماندهی کند و اقیانوس ها را پدید آورد. طبیعی است که اکوسیستمی که بوجود آمد، برمبنای نگهداری آب بر روی زمین بود نه درون زمین، لذا تمام دریاها و اقیانوسها، با لایه ای ، قیراندود شدند تا آب از آنها به زمین نفوذ نکند. واین امر تا زمانی ما ادامه داشت. یعنی مثلا دریاچه ارومیه، مانند کاسه ای بدون سوراخ، آب ها را نگهمیداشت. اما ایجاد پل و تاسیسات زیربنایی آن، و کند وکاو هایی که در سطح دریاچه شد، این نفوذ ناپذیری را تهدید کرد، و غشا مربوطه را سوراخ نمود، و آبها از دریاچه نشت کردند. همین اکو سیستم برای کویر لوت و کویر نمک هم اتفاق افتاد. زیرا آن دو دریاچه بودند. و در تاریخ آمده که در زمان داریوش، در آن کشتیرانی می شده است. و در اسناد مارکوپولو نیز از یزد، بعنوان جنگل یاد شده است.

اما با حفر چاههای عمیق برای نفت، و یا آب، این اکو سیستم بهم خورد. سفره های زیر زمینی، به طبقات پایین تر نشت کردند. و آبهای دریای لوت و دریای نمک، در دبی و قطر و عربستان و عمان بیرون زدند. و آن دریای بزرگ، تبدیل به 41 عدد تالاب و چند دریاچه شد. و این تالاب ها هم در حال از بین رفتن هستند، که نشان آن ریزگردها است. ریزگردها ، ماسه های بادی ، طوفان شن و ماسه در شرق کشور، نشان می دهد که دریا وجود داشته است زیرا: تنها دریا می تواند ماسه هایی به این کیفیت داشته باشد. حالا سکولار های اسلامی! هرطوری می خواهند بگویند، یا مانند طوطی گفته های سکولار های غربی را تکرار کنند، تنها راه نجات تالاب ها، درزگیری و ترمیم لایه های آن هاست. درست مانند استخری که آب آن کم می شود، باید به دنبال نشت یابی باشیم، نه افزودن دبی آب، و یا باز کردن بیشتر ورودی های آب. برای این کار لازم است: ژئو فیزیک دریاها و دریاچه ها، و حتی تالاب ها مطالعه شود. این مطالعه باید با دید جدید باشد، و همانطور که دریاچه شهدای خلیج فارس، نشت یابی می شود تالاب ها هم، نشت یابی شوند و این نکات پوشیده شود، تا لایه های آن ترمیم گردد. راه دیگر آن است که در مسیر نشت آب، سد های زیر زمینی ساخته شود، تا مانع انتقال آب ایران به : کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس شود.

Wetlands and keep them short

Iran is the first country on the importance of wetlands, and 41 wetlands are registered. Ramsar Convention on Wetlands are known, which was adopted in 1971. However, management changes and secular vision of Islam! Has caused heavy on theory, not only wetlands but also lost lakes. According to Islam, the preservation of wetlands is very simple. Because it is God's creation, and God knows better: How do organisms maintain. According to Islamic tradition and the Quran, all life starts from water, as in Persian, prosperity derived from water. When the flood occurred, after Doom, Lord of heaven is ordered to stand, and the earth will swallow your waters. After a while, a lot of water remained on the ground. The waters of the earth angels asked why water is left, unless instructed not all go down. Earth is the Lord's command said that its waters to go down that I was! Natural ecosystem that was created, based on the maintenance of water on the floor, not the ground, so all the seas and oceans, with a layer, were tarred ground water does not penetrate them. That is until we went on. I.e. lake, like a bowl without holes, saves the waters. But building bridges and infrastructure, and explore that over the lake, the impermeability threatened, and the corresponding holes in the membrane, and the water was leaking from the lake. The Lut desert and salt desert ecosystem for happened. Because they were two lakes. And come on at the time of Darius, it was navigable. Marco Polo also Yazd and documents, as the forest is mentioned.

But digging deep wells for oil or water, this eco-system collapse. Underground aquifers, was leaked to the lower classes. And Lot Sea & Sea Salt, Dubai, Qatar, Saudi Arabia and Oman went out. And the great sea, lakes and wetlands were converted to 41. And that's wetlands are disappearing, indicating that it is dust. Dust, sand, wind, sand storms in the East of the country, shows that there has been a sea because the sea can be sand of this quality. Now secular Muslim! Wish, say, or like a parrot repeating the words of the secular West, the only way to save the wetlands, sealing and restoration of their layers. Just like a pool where the water runs low, have to follow the leak, not adding water flow, or open more water inputs. To do this it is necessary: ​​Geophysical seas and lakes, and wetlands should be studied. This study should be a new vision, and as the Persian Gulf Martyrs lakes, the ponds leak, the leak detection and the points to be covered, be restored to its layers. Alternatively, it is on track Hydro dam to be built underground, to prevent water transfer Iran: the Persian Gulf littoral states.

الأراضی الرطبة والاحتفاظ بها قصیرة

إیران هی البلد الأول على أهمیة الأراضی الرطبة، ویتم تسجیل 41 الرطبة. اتفاقیة رامسار بشأن الأراضی الرطبة معروفة، الذی اعتمد فی عام 1971. ومع ذلك، التغییرات الإداریة والرؤیة العلمانیة للإسلام! وقد تسبب ثقیلة على نظریة والأراضی الرطبة فحسب، بل البحیرات كما خسر. وفقا للإسلام، والحفاظ على الأراضی الرطبة فی غایة البساطة. لأنه خلق الله، والله أعلم: كیف تحافظ الكائنات الحیة. ووفقا للتقالید الإسلامیة والقرآن الكریم، یبدأ كل الحیاة من الماء، كما فی الفارسیة والازدهار المستمدة من المیاه. عندما حدث الطوفان، بعد الموت، هو أمر رب السماء على الوقوف، وسوف الأرض تبتلع المیاه الخاصة بك. بعد فترة من الوقت، لا یزال الكثیر من الماء على الأرض. طلبت من میاه الأرض ملائكة لماذا تركت الماء، إلا إذا طلب لا یذهب كل إلى أسفل؟ الأرض هی قال أمر الرب أن میاهها لتنخفض أننی كنت! هذه المیاه لیست بالنسبة لی! لذلك كلف الله قال الملاك لتنظیم المیاه وإنشاء المحیطات. والتار النظام البیئی الطبیعی الذی تم إنشاؤه على أساس الحفاظ على المیاه على الأرض، ولیس الأرض، لذلك كل البحار والمحیطات، مع طبقة والمیاه الجوفیة لا تخترق لهم. أی حتى ذهبنا. أی البحیرة، مثل وعاء بدون ثقوب، سیتم الاحتفاظ بالماء. ولكن بناء الجسور والبنیة التحتیة، واستكشاف أن أكثر من البحیرة، والكتامة هددت، والثقوب المقابلة فی الغشاء، وكانت المیاه تتسرب من البحیرة. الصحراء والصحراء الملح النظام البیئی لوط لحدث. لأنهم كانوا بحیرتین. ویأتی یوم فی وقت داریوس، كان للملاحة. ماركو بولو أیضا یزد والوثائق، كما هو مذكور فی الغابة.

ولكن حفر الآبار العمیقة على النفط أو الماء، وهذا الانهیار النظام البیئی. المیاه الجوفیة، تم تسریبها إلى الطبقات الدنیا. وبحر لوط وملح البحر ودبی وقطر والمملكة العربیة السعودیة وسلطنة عمان خرجت. وحولت البحر كبیرة والبحیرات والأراضی الرطبة إلى 41. وهذا هو الأراضی الرطبة تختفی، مشیرا إلى أنه من الغبار. الغبار والرمال والریاح والعواصف الرملیة فی شرق البلاد، ویظهر أنه كان هناك بحر لأن البحر یمكن أن یكون الرمل من هذه النوعیة. الآن علمانی مسلم! ترغب فی ذلك، مثلا، أو مثل الببغاء یردد كلام الغرب العلمانی، والطریقة الوحیدة لإنقاذ الأراضی الرطبة، وختم واستعادة طبقاتها. تماما مثل حمام السباحة حیث یعمل الماء منخفضة، لدیك لمتابعة تسرب، لا تضیف تدفق المیاه، أو فتح المزید من المدخلات المیاه. للقیام بذلك فإنه من الضروری: ینبغی دراسة البحار والبحیرات الجیوفیزیائیة، والأراضی الرطبة. وینبغی أن تكون هذه الدراسة رؤیة جدیدة، وكما البحیرات الفارسی الشهداء الخلیج والبرك تسرب، والكشف عن تسرب والنقاط المراد تغطیتها، تعاد إلى طبقات. بدلا من ذلك، تسیر على الطریق الصحیح هیدرو السد سیتم بناؤها تحت الأرض، لمنع نقل المیاه إیران: دول الخلیج الفارسی.

Sulak və qısa saxlamaq

İran bataqlıq əhəmiyyətini ilk ölkədir və 41 bataqlıq qeydə alınır. 1971-ci ildə qəbul edilmiş məlumdur Sulak Alanlar Ramsar Konvensiyası. Lakin, idarə dəyişikliklər və İslam dünyəvi görmə! nəzəriyyəsi, yalnız su, həm də itirilmiş göl ağır səbəb oldu. İslama görə, bataqlıq qorunması çox sadədir. Allahın yaradılması və Allah daha yaxşı bilir, çünki necə orqanizmlər saxlamaq yoxdur. İslam ənənə və Quran görə, bütün həyat su əldə fars, rifah kimi, su başlayır. daşqın meydana gələn zaman, Doom sonra göyün Rəbbi durmaq əmr edir, və yer sizin suları udmaq olacaq. Bir müddət sonra, su bir çox yerdə qaldı. yer mələklər suları su sol niyə göstəriş halda bütün enmək istədi? Earth Rəbbin əmri onun suları mən aşağı getmək olduğunu söylədi edir! Bu su mənim üçün deyil! Allah istismara Belə angel suları təşkil dedi və okeanların yaratmışdır. biz getdi qədər ki. Yəni göl, deşik bir fincan kimi, su saxlanılır. Amma bina körpülər və infrastruktur və göl üzərində impermeability təhdid etdiyini araşdırmaq və membran müvafiq deşik, su göldən sızan edilib. Lut səhra və duz səhra ekosistem üçün baş. iki göl idi çünki. Və Daranın zamanı gəlib, naviqasiya idi. Marco Polo da Yazd və sənədlər, meşə qeyd olunur.

Lakin neft və ya su, bu eko-sistemi dağılması dərin quyuların qazılması. Underground aquifers, aşağı siniflər üçün sızan edilib. Lut Sea & Sea Salt, Dubai, Qatar, Səudiyyə Ərəbistanı və Oman çıxdı. Və böyük dəniz, göl və bataqlıq 41 çevrilmişdir edilmişdir. Və bataqlıq Bu toz olduğunu ifadə edən yoxa var. Dust, qum, külək, ölkənin Şərq qum fırtına, dəniz bu keyfiyyətli qum ola bilər, çünki bir dəniz olduğunu göstərir. İndi dünyəvi müsəlman! demək, Dilek, və ya dünyəvi Qərbin sözləri təkrar bir tutuquşu kimi, yalnız yol, bataqlıq saxlamaq mühürleme və onların qat bərpa etmək. Just su aşağı çalışan bir hovuz kimi, su axını, və ya açıq su giriş əlavə deyil, qaçaq əməl etmək lazımdır. Bunu etmək üçün lazımdır: Geophysical dəniz və göl və bataqlıq öyrənilməlidir. Bu iş yeni bir vizyon olmalıdır və Fars körfəzi Şəhid göllər kimi, gölməçələrdən onun qat bərpa olunacaq, sızma aşkarlanması və xal əhatə, qaçaq. Fars körfəzi Xəzəryanı dövlətlər: track Hydro dam su transfer İrana qarşısını almaq üçün yeraltı inşa ediləcək barədə Alternativ edir.

نوع اخبار :
برچسب ها :
لینک ها :

جوابهای اجرایی و ساده به شش سوال.

نامزدهای انتخاباتی ریاست جمهوری، در اولین جلسه مناظره با شش سوال روبرو شدند: که یا به جاده خاکی زدند یا به درگیری لفظی کشاندند. یا تقصیر را به گردن یکدیگر انداحتند! اما جواب آنها بسیار ساده است: سوال اول: برنامه شما برای حاشیه نشین ها چیست؟

جواب این است که حاشیه نشینی، مادر شهر نشینی است. و بطور طبیعی کم کم داخل شهر می شود. ولذا معضلی بنام حاشیه نشینی وجود ندارد، کسانی که آن را معضل می دانند، به توانایی های خود فکر می کنند! که قادر به انجام تعهدات برای همه نیستند، و فقط میتوانند به اطرافیان خود، خوب رسیدگی کنند. والا حاشیه نشینی، براساس مالکیت بوجود می آید. یعنی تا صاحب زمینی، زمین خود را نفروشد، کسی در آن ساختمان نمی سازد! سوال دوم: برای مشکل مسکن جوانان چه راه حلی دارید؟

اینهم جوابش بسیار ساده است: 3ملیون مسکن خالی داریم، به این بی مسکن ها به صورت اجاره به شرط تملیک بدهیم. و چون اکثر این واحد های مسکونی هم، با اعتبارات بانکی ساخته شده اند، سازندگان آن ها بدهکاران فراری: بانکها و بیمه و دارایی هستند. لذا دولت میتواند آن را بصورت قسطی، از جوانان به عنوان اجاره بگیرد، و یا سوبسید های منظوره را، در این مسیر بکار ببرد.

سوال سوم عدالت اجتماعی چرا اجرا نمی شود؟ اینهم معلوم است: ما بیشتر به فکر بالابردن سطح درآمد: دهکهای پایین جامعه هستیم، در صورتی که دستور اسلام، کاهش درآمد دهکهای بالای جامعه است. مکانیزم پیشنهادی اسلام دریافت: خمس و زکات و مالیات و خراج، از ثروتمندان و اهدا به فقرا است. حالا ما شعار بدهیم که باید فقرا را توانمند سازیم! فقرا اگر میتوانستند، خودشان توانمند می شدند! یک معلول یا نابینا و یا پیرمردان و پیرزنان بالای شصت سال، یا کودکان زیرسن اشتغال را، چگونه می خواهند توانمند بسازند؟

   برای ازدواج جوانان چه برنامه ای دارید؟ برنامه نمی خواهد! قدرت اجرایی می خواهد. هزاران برنامه نوشته شده، نباید به انبوه برنامه ها دامن زد، برنامه های 5ساله توسعه، برنامه چشم انداز بیست ساله، برنامه بودجه سالانه و.. کافی است. شغل هم وجود دارد. فقط باید درست توزیع شود، یکی هزاران شغل نداشته باشد! و هزاران نفر بیکار باشند. لذا اینهم فقط باید قدرت اجرا باشد، تا کسی بیش از یک شغل نداشته باشد! و اگر مجبور است، باید درآمد آن را به بیکاران بدهد! وقتی در آمد باشد، ازدواج هم صورت می گیرد: زیرا هویت مرد مخصوصا برای ازدواج: کار اوست.

برای کاهش بوروکراسی و: تکریم ارباب رجوع چه باید کرد؟

البته دولت الکترونیک راه حل خوبی است، ولیکن باید سیستماتیک و یکپارچه سازی شود. که خود باعث کوچک شدن دولت، و کاهش تصدی گری آن می شود.

برای حفظ محیط زیست و رفع کم آبی هم کافیست: با مطالعات ژئو فیزیکی راه نشت آبهای زیر زمینی به: کشورهای همسایه بسته شود. زیرا کویر لوت و کویر نمک هم، مانند دریاچه ارومیه آب داشتند! ولی نشت آن بوسیله چاه های 5هزارمتری: قطر و عربستان به آنجا نشت کرده، و فقط نمک آن باقی است. و این نشان می دهد: اگر چاههای عمیق در کویر زده شود، آب دریای عمان و اقیانوس هند، به آنجا نشت می کند. و در مسیر خود، نمکها را در دریا باقی می گذارد، و شیرین و تصفیه شده به کویر می رسد.

 

Executive and simple answers to six questions.

Presidential candidates, met with six questions in the first debate: either a dirt road or were dragged into the argument. Or blame each other, put them! The answer is very simple: First question: What are your plans for the marginalized?

The answer is that most marginalized, is the mother of urbanization. Naturally, little by little the town. Then there is no problem as the marginalized, those who know the problem, your ability to think! To be able to fulfill the obligations are not for everyone, and can only people around, good deal. Otherwise, marginalization, on the basis of ownership occurs. Owner the ground up, not to sell their land, the building does not make someone! Second question: What solution for the housing problem of young people like?

But the answer is very simple: we have 3 million empty housing, the lack of housing for rent to purchase it. And because most of these units, too, are built with bank credit, Ferrari owed its creators: are banks and insurance companies and assets. The government would make it just installments, from the youngest to the lease, or subsidies purpose, in this way wield.

The third question of social justice, why not run? So much is clear: we have to think more about raising the level of income deciles are lower, if the command of Islam, lower income deciles of the society. The proposed mechanism of the Islamic: and tithe and taxes and taxes from the rich and giving to the poor. Now we chant, we must empower the poor! Poor if they could, they were formidable! A disabled or blind, or old men and women over sixty years, or children underage employment, how you will be able to build?

   Marriage, what is your plan? The program will not! Executive power wants. Thousands of applications written programs should not be provoked mass, 5-year development plans, outlook-year plan, annual budget and program.. Enough. There are also jobs. Should be distributed just right, not one of thousands of jobs! And thousands are unemployed. So, too, only to run power, so one does not have more than one job! And if you have, you should give money to the unemployed! When I came into the marriage takes place: the identity of the man, especially for Marriage is work.

To reduce bureaucracy: honoring customers what to do?

However, e-government is a good solution, but should be integrated and systematic. That would shrink the state, and outsourcing it.

Dehydration also needs to protect the environment and meet with geophysical studies of groundwater leaking into neighbors is closed. Lut desert and salt desert because, like the lake had water! But the leak by 5 thousand meter drill: Qatar and Saudi Arabia are leaking and only salt remains. And it shows: if the deep wells in the desert fighting, the Sea of ​​Oman and the Indian Ocean, there is a leak. And on their way, leaving the salt in the sea, the desert is sweet and refined.

التنفیذیة وأجوبة بسیطة لستة أسئلة.

المرشحین للرئاسة، واجتمع مع ستة أسئلة فی المناظرة الأولى: إما طریق ترابی أو تم جره إلى حجة. أو إلقاء اللوم على بعضهم البعض، ووضعها! الجواب بسیط جدا: السؤال الأول: ما هی خططك للمهمشین؟

والجواب هو ان الأكثر تهمیشا، هی أم التحضر. وبطبیعة الحال، شیئا فشیئا المدینة. ثم لیست هناك مشكلة كما المهمشین، أولئك الذین یعرفون المشكلة، وقدرتك على التفكیر! لتكون قادرة على الوفاء بالتزامات لیست للجمیع، ویمكن للناس فقط حولها، صفقة جیدة. خلاف ذلك، والتهمیش، على أساس ملكیة یحدث. وهذا یعنی أن صاحب الأرض، ولیس لبیع أراضیهم، وبناء لا تجعل شخصا ما! السؤال الثانی: ما هو الحل لمشكلة الإسكان من الشباب مثل؟

ولكن الجواب بسیط جدا: لدینا 3 ملایین المساكن فارغة، وعدم وجود سكن للإیجار لشرائه. ولأن معظم هذه الوحدات، أیضا، تم إنشاؤها مع الائتمان المصرفی، المستحقة فیراری المبدعین: هی البنوك وشركات التأمین والأصول. ان الحكومة تجعل من أقساط فقط، من أصغر لعقد الإیجار، أو لغرض الدعم، وبهذه الطریقة تمارس.

السؤال الثالث من العدالة الاجتماعیة، لماذا لا تعمل؟ الكثیر واضحة: علینا أن نفكر أكثر حول رفع مستوى الأعشار الدخل هی أقل من ذلك، إذا الأمر الإسلام، الأعشار الدخل المنخفض من المجتمع. الآلیة المقترحة للمنظمة الإسلامیة لل: والعشر والضرائب والضرائب من الأغنیاء ویعطی للفقراء. ونحن الآن یهتفون، ونحن یجب تمكین الفقراء! الفقراء لو استطاعوا، وكانوا هائل! والرجال المعوقین أو المكفوفین، أو العمر والنساء أكثر من ستین عاما، أو الأطفال العمل دون السن القانونیة، وكیف سوف تكون قادرة على بناء؟

   الزواج، ما هی خطتك؟ البرنامج لن! ترید السلطة التنفیذیة. لا ینبغی أن أثار الآلاف من البرامج التطبیقات المكتوبة الشامل، وخطط التنمیة لمدة 5 سنوات، خطة مدتها التوقعات، والمیزانیة السنویة والبرنامج .. بما فیه الكفایة. وهناك أیضا وظیفة. وینبغی أن یوزع الحق فقط، ولیس واحدة من الآلاف من فرص العمل! وآلاف عاطلون عن العمل. وهكذا، أیضا، فقط لتشغیل الطاقة، لذلك لم یكن لدى المرء أكثر من وظیفة واحدة! وإذا كان لدیك، یجب أن تعطی المال للعاطلین عن العمل! عندما جئت إلى الزواج یأخذ مكان: هویة الرجل، وخاصة بالنسبة الزواج هو العمل.

للحد من البیروقراطیة: تكریم عملاء ماذا تفعل؟

ومع ذلك، والحكومة الإلكترونیة هو حل جید، ولكن ینبغی أن تكون متكاملة ومنهجیة. ومن شأن ذلك أن یتقلص الدولة،ذلك.

تحتاج الجفاف أیضا لحمایة البیئة ویجتمع مع دراسات جیوفیزیائیة للمیاه الجوفیة تتسرب إلى الدول المجاورة مغلق. صحراء لوط وصحراء الملح لأنه، كما كان للبحیرة للمیاه! ولكن تسرب من 5000 متر حفر: قطر والمملكة العربیة السعودیة ترشح، ویبقى الملح فقط. وهذا واضح: إذا الآبار العمیقة فی القتال صحراء وبحر عمان والمحیط الهندی، وهناك تسرب. وفی طریقهم، وترك الملح فی البحر، والصحراء حلو وصقلها.

İcra və altı suallara sadə cavab.

bir torpaq yol və ya mübahisəyə sürüklənəcəklər edilmişdir: Prezidentliyə namizədlər ilk müzakirələr altı suallar ilə görüşüb. Və ya bir-birinə günah onları qoymaq! Cavab çox sadədir: First sual: təcrid üçün hansı planları var?

cavab, ən təcrid ki urbanizasiya anasıdır. Təbii ki, kiçik şəhər-az. Sonra təcrid kimi heç bir problem yoxdur, problem bilənlər, qabiliyyəti düşünmək! öhdəliklər hər kəs üçün deyil yerinə yetirməyə qadir olmaq, və ətrafında yalnız insanlar, yaxşı bir şey edə bilərsiniz. Əks halda, mülkiyyət əsasında təcrid, baş verir. Bu torpaq sahibi öz torpaqlarını satmaq deyil, bina kimsə etmir deməkdir! İkinci sual: kimi gənclərin mənzil probleminin nə həll?

Amma cavab çox sadədir: biz 3 milyon boş mənzil, onu almaq icarə üçün mənzil olmaması var. banklar və sığorta şirkətləri və aktivlər aiddir: bu ədəd ən çox bank kredit ilə inşa edilir, çünki, Ferrari onun yaradıcıları borclu. Hökumət yalnız bu şəkildə kullanmak ilə, icarə gənc və ya subsidiyalar məqsədi, hissələrlə edəcək.

sosial ədalət üçüncü sual, niyə run deyil? Belə ki, çox aydındır: biz, aşağı gəlir desilləri səviyyəsinin artırılması haqqında daha çox düşünmək lazımdır, əgər İslam komanda, cəmiyyətin aşağı gəlir təbəqəsinin. Təklif olunan İslam mexanizmi: və onda və zəngin vergilər və vergi və yoxsul verilməsi. İndi biz kasıb gücləndirmək lazımdır şarkı! Onlar ola bilər, əgər Poor, onlar nəhəng idi! A əlil və ya kor, ya köhnə kişilər və qadınlar altmış il ərzində və ya uşaqlar qurmaq olacaq necə azyaşlı məşğulluq?

   Ailə qurmaq, sizin plan nədir? proqram deyil! İcra Hakimiyyəti istəy

نوع اخبار :
برچسب ها :
لینک ها :
پنجشنبه 7 اردیبهشت 1396 :: نویسنده : سید احمد حسینی ماهینی

خودکفایی لازم نیست، چون خودکفا خوک است!

 متاسفانه تک بعد نگری، باعث تخریب اعتقادات مردم می شود، و اینکه فقط روی اقتصاد تاکید کنیم، نظریه ای باطل شده است. نظریه سیستم و یا نگرش سیستمی، جایگزین آن شده است. ولی خیلی از افراد هنوز در دوران: تک نگری به سر می برند و: این باعث دو دستگی در بین مردم می شود. اقتصاد یک کشور باید با سیاست و فرهنگ آن، هماهنگ باشد. چه بسا رونق اقتصادی با:کسب و کار حرام خیلی ساده باشد، ولی از نظر عقیدتی با آن مشکل داریم. دنیا با قاچاق اسلحه و مواد مخدر، به اشتغال دست پیدا کرده و: بیشترین کارگران و کارمندان، در بخش تولید سلاح و مواد مخدر مشغول به کار هستند. ما از یکسو باید با مواد مخدر و قاچاق اسلحه مبارزه کنیم! از طرف دیگر آمار اشتغال را، با کشورهایی این چنینی مقایسه نماییم! اخیرا هم بحث خودکفایی مد شده است. اقتصاد درونگرا یعنی چه؟ اگر اینطور باشد هیچ جوانی نباید عروسی کند! خودش می تواند خود ارضایی کند! در حالیکه میدانیم در اسلام این کار حرام است. نمونه دیگر خودکفایی خوک است، که فضولات خود را می خورد که، احتیاج به طبیعت نداشته باشد، و درونگرا باشد! و بواسطه همین کارش، گوشت آن حرام است و هرکس، گوشت خوک بخورد کار ناصواب انجام داده است. این چه کاری است که برای پیشبرد اهداف سیاسی، اصول جهان بینی و ایدئولوژی را زیر سوال می برند؟ ممکن است از این ضرب المثل ناراحت شوند، که ما گفتیم خود کفا خوک است یا: جوانی که استمنا می کند، و تن به ازدواج نمی دهد. اما خداوند هم در مثل زدن از کسی حیا نمی کند، چون برخی آدم ها تا فحش نشنوند، بیدار نمی شوند! امام خمینی هم در صحبت هایشان گفته بودند: که اقتصاد مال خر است، تا اینهمه کمونیست ها، به اصالت اقتصاد تاکید نکنند. اما متاسفانه شوروی سابق منحل شد، ولی تفکر مادیگرایی، در لباس اسلام وارد گردید. و برخی ها تازه به این رسیده اند که: بگویند اقتصاد مهم است و: مردم معیشت و کار و در آمد می خواهند. اگر دین درست باشد، خداوند خود در بسیاری از ایات قرانی فرموده: که ما روزی را به اندازه می فرستیم. زیرا اگر زیاد بفرستد، مردم طغیان می کنند. ثروت و اقتصاد، هیچگاه از نظر معصومین مردود نبوده، ولی معبود هم نبوده است. مردم را سال ها با تبلیغات پرتوقع بار آوردن، و بعد نتوان جوابگو باشند. کاندیاهای ریاست جمهوری، دقت نمایند که مواضع گروهی یا جناجی یا حزبی، نباید باعث خدشه وارد کردن بر اعتقادات مردم باشد. یارانه دولتی مال شخصی نیست که: در مورد آن اشتباه تصمیم بگیرند. همین که به همه مردم بطور مساوی پرداخت میشود، عین عدالت است و کاری است که: امیر مومنان انجام میداد و: به همه دو درهم از خزانه مستمری میداد. حتی برادرش آمد و گفت: من فقیرم و جزء دهک اول! وپایین جامعه هستم، سهم مرا بیشتر کن! ولی با آهن تفتیده روبرو شد. حالا اینها کی هستند که می خواهند: به دهک پایین جامعه سهم سه برابری بدهند؟ مگر ارث پدرشان است؟ واقعا وقتی گفته می شد که اگر: امام زمان عج بیاید، با اسلامیان و اسلامگرایان بیشتر مبارزه می کند! ما تعجب می کردیم، ولی می بینیم که چطور اینها اسلام را، به نفع چند رای ناقابل برعکس تفسیر می کنند.  

Self-sufficiency is not necessary, because it is self-sufficient in pig!

 Unfortunately, one after Approach, destroying the belief of the people, and not just on the economy, the theory is wrong. Systems theory or system approach, it has been replaced. But many people are still under the Single looking to live and this causes division among the people. Economy, politics and culture of a country with which the match. Perhaps prosperity with business Haram is too simple, but ideologically they have a problem. World trafficking of weapons and drugs, and to find employment: most workers and employees in the production of weapons and drugs are working. On the one hand we must fight against drugs and arms trafficking! On the other hand employment data, with countries such compare! More recently, the fashion is self-sufficiency. What is introverted economy? If so, no young man should marry! Masturbation can make your own! While we know this is prohibited in Islam. Another example of self-sufficiency pig, that eats his own excrement, which need not be in nature, and is an introvert! And through this work, and everyone is prohibited meat, do not eat pork has done wrong. This is what is to advance political goals, principles and ideology are questioned? This proverb may be upset, we said is self-sufficient in pork or: masturbation is young, and people do not get married. But God is not like hitting someone shame, because some people to hear swearing, do not wake up! Imam Khomeini had said in their conversation: that the economy is yours donkey, to all Communists, not the authenticity of the economy. Unfortunately, the Soviet Union was dissolved, the idea of ​​materialism, was in clothes Islam. And some that were new to this: say the economy and people's livelihood and job and income they want. If religion is true, God in many verses of the Holy Quran that one day we will send in size. If you send it too much, people will revolt. Wealth and the economy did not reject the infallible, but God is not. People with ads demanding times a year, and cannot be held accountable. A candidate for president, accuracy or faction or party positions which should not cause harm to the beliefs of the people. Government subsidies personal property not about wrong decisions. So that all people are equally paid, and justice is something that did Commander of the Faithful and to all the tangled his pension from the treasury. Even his brother came and said, 'I am poor and the first decile! And down my community, share me more now! But faced with the thorny iron. Now who are these who want to lower decile three times their share? But is his father? Indeed, when it was said that if the Imam Mahdi comes with Islamists and Islamists more fights! We were surprised, but see how these Islam, to win a few votes incapacitate the contrary interpret.

الاكتفاء الذاتی لیس من الضروری، لأنها مكتفیة ذاتیا فی خنزیر!

 للأسف، والمواقف الفردیة، دمرت معتقدات الناس، ولیس فقط على الاقتصاد، نظریة خاطئة. نظریة النظم أو نهج النظام، تم استبدال ذلك. ولكن الكثیر من الناس لا یزالون تحت واحدة تتطلع إلى العیش وهذا یسبب الفرقة بین الناس. الاقتصاد والسیاسة والثقافة فی البلد الذی المباراة. ربما الرخاء مع قطاع الأعمال الحرم بسیط جدا، ولكن فكریا لدیهم مشكلة. الاتجار العالم من الأسلحة والمخدرات، وإیجاد فرص العمل: معظم العمال والموظفین فی إنتاج الأسلحة والمخدرات تعمل. من ناحیة یجب علینا محاربة المخدرات وتهریب الأسلحة! على بیانات العمالة ناحیة أخرى، مع بلدان مثل مقارنة! وفی الآونة الأخیرة، والأزیاء والاكتفاء الذاتی. ما هو الاقتصاد الانطواء؟ إذا كان الأمر كذلك، لا ینبغی لشاب یتزوج! الاستمناء یمكن أن تجعل الخاصة بك! فی حین أننا نعلم هذا محظور فی الإسلام. مثال آخر على خنزیر الاكتفاء الذاتی، أن یأكل له البراز الخاص، الذی لا یلزم أن یكون فی الطبیعة، وغیر منطو! ومن خلال هذا العمل، واللحوم، والجمیع محظور، لا یأكلون لحم الخنزیر ویأتیه الباطل. هذا ما هو تحقیق أهداف سیاسیة، وتساءل المبادئ والایدیولوجیة؟ قد تخل بهذا المثل، قلنا غیر مكتفیة ذاتیا فی لحم الخنزیر أو: الاستمناء الشباب، والناس لا یتزوج. ولكن الله لا یحب ضرب شخص عار، لأن بعض الناس لسماع الشتائم، لا یستیقظون! كان الإمام الخمینی قال فی حدیثهما: أن الاقتصاد هو لك حمار، لجمیع الشیوعیین، ولیس من صحة الاقتصاد. لسوء الحظ، تم حل الاتحاد السوفیاتی، والفكرة المادیة، وكان فی الملابس الإسلام. وبعض التی كانت جدیدة فی هذا: نقول الاقتصاد ومعیشة الشعب والعمل والدخل یریدون. إذا الدین هو الدین الصحیح، والله فی آیات كثیرة من القرآن الكریم فی یوم من الأیام سوف نرسل فی الحجم. إذا قمت بإرسال ذلك كثیرا، والناس سوف یثور. الثروة والاقتصاد، لم یرفض معصوم، ولكن الله لیس كذلك. الأشخاص الذین یعانون من الإعلانات تطالب مرات فی السنة، والتی لا یمكن محاسبتها. مرشح للرئاسة أو دقة أو فصیل أو حزب المواقف التی یجب أن لا تسبب ضررا للمعتقدات الناس. الدعم الحكومی الممتلكات الشخصیة القرارات یست خاطئة عنه. بحیث یتم دفع جمیع الناس على قدم المساواة، والعدالة هو الشیء الذی فعله أمیر المؤمنین وجمیع متشابكة معاشه من الخزینة. حتى جاء شقیقه، وقال: "أنا فقیر والعشر الأول! وهبوطا مجتمعی، مشاركة لی أكثر الآن! لكنه واجه مع الحدید الشائك. الآن من هم هؤلاء الذین یریدون خفض العشر ثلاث مرات حصتها؟ ولكن والده؟ فی الواقع، عندما قیل أنه إذا كان الإمام المهدی یأتی مع الإسلامیین والإسلامیین أكثر المعارك! لقد فوجئنا، ولكن انظر كیف أن هذه الإسلام، لكسب بعض الأصوات تعجیز العكس تفسیر.

Bu özünü donuz, çünki özünü təmin, lazım deyil!

 Təəssüf ki, fərdi münasibətlər, inanclar insanları məhv və yalnız iqtisadiyyata, nəzəriyyə səhvdir. Systems nəzəriyyəsi və ya sistem yanaşma, bu əvəz edilmişdir. Lakin bir çox insanlar yaşamaq axtarır Single davam və bu insanlar arasında bölgüsü səbəb olur. Bir ölkənin iqtisadiyyat, siyasət və mədəniyyət olan matç ilə. Bəlkə iş Haram ilə tərəqqi çox sadə, lakin ideoloji bir problem var. Dünya silah və narkotik alveri, və iş tapmaq üçün: silah və narkotik istehsalında ən işçiləri və əməkdaşları işləyirlər. Bir tərəfdən biz narkotik və silah alveri ilə mübarizə lazımdır! Digər tərəfdən məşğulluq məlumatlara görə, ölkə ilə belə müqayisə! Bu yaxınlarda, moda özünü təmin edir. introverted iqtisadiyyat nədir? Əgər belədirsə, heç bir gənc evlənmək lazımdır! Masturbasiya öz edə bilərsiniz! Bildiyimiz isə bu İslamda qadağandır. özünü təmin donuz başqa bir misal ki, təbiətdə olmaq lazımdır öz excrement yeyir və içinə qapalı edir! Bu iş vasitəsilə, və hər kəs qadağan ət, donuz əti yanlış görüb yemək yoxdur. Bu siyasi məqsədləri, prinsipləri və ideologiya sorğu-sual edilir inkişaf edir nədir? Bu atalar sözü dedik, alt-üst donuz əti özünü və ya ola bilər masturbasya gənc, insanlar evlənmək yoxdur. Allah bəzi insanlar söyüş eşitmək çünki oyanmaq deyil, kimsə ayıb vuruş kimi deyil! İmam Xomeyni öz söhbət etdi: iqtisadiyyat bütün kommunistlərə sizin eşşək, iqtisadiyyatın deyil orijinallığını edir. Təəssüf ki, Sovet İttifaqı, materializm ideyası ləğv edildi, paltar İslam idi. Bu yeni idi ki, bəzi: iqtisadiyyat və xalq dolanışıq və iş və istədikləri gəlir deyirlər. din doğru deyil, Allah Quran-ı Kərim bir çox ayəsində bir gün biz ölçüsü göndərmək olacaq. Siz çox göndərmək, insanlar üsyan edəcək. Sərvət və iqtisadiyyat, məsum rədd etməyib, lakin Allah deyil. reklam il dəfə tələb və məsuliyyətə cəlb edilə bilməz insanlar. prezidenti, dəqiqliyi və ya fraksiyasının və ya insanların inanclarına zərər səbəb olmamalıdır partiya vəzifələr üçün namizəd. Hökumət subsidiyaları şəxsi mülkiyyət haqqında yanlış deyil qərarları. bütün insanlar bərabər ödənilmiş və ədalət sadiq komandanı idi, bir şey və xəzinə bütün dolaşıq onun pensiya olunur ki. Hətta qardaşı gəldi və mən zəif və ilk decile am "dedi! Və mənim icma aşağı, daha indi mənə deyin! Amma tikanlı dəmir ilə qarşı-qarşıya. İndi decile üç dəfə paylarını aşağı istəyən bu kimdir? Lakin onun ata? Həqiqətən, o, bildirib ki, zaman İmam Mehdi islamçılar və islamçılar daha döyüşləri ilə gəlir! Biz heyran idi, lakin bu İslam, bir neçə səs şərh əksinə zərərsizləşdirmək qazanmaq necə.

 

نوع اخبار :
برچسب ها :
لینک ها :
دوشنبه 4 اردیبهشت 1396 :: نویسنده : سید احمد حسینی ماهینی
نوع اخبار :
برچسب ها :
لینک ها :

پول کجاست؟

از کاندیداهای محترم ریاست جمهوری در خواست دارد که: به مردم یارانه ارزی بدهند. طبق قانون اسلامی، موجودی خزانه باید بطور مساوی و: آنهم عین موجودی بین مردم تقسیم شود، نه معادل یا شبیه آن! لذا اگر درآمد ایران نفت است که متعلق به همه می باشد، باید سود آن بصورت یارانه، و بطور مستقیم به دلار پرداخت شود. فرض کنید بنا بر ادعای وزارت نفت، روزانه 6میلیون بشکه نفت صادر شود، و معادل آن گاز یا پتروشیمی هم باشد، و همه اینها به دلار دریافت شود. در یکماه می شود 540میلیون بشکه و: اگر هر بشکه 50دلار باشد 27میلیارد دلار! اگر جمعیت 90میلیون باشد، هرنفر ماهانه سیصد دلار سهم دارد. و اگر دلار 3750تومان باشد، یک میلیون تومان سهم یارانه می گردد. البته گاز هر متر مکعب 50سنت است، ولی صادرات ایران روزانه یک میلیارد مترمکعب می باشد: 500میلیون دلار در روز 15میلیارد درماه، که قابل افزایش به میزان 27 میلیارد دلار می باشد. پتروشیمی  هم در سال 95میزان: 15میلیارد دلار فروش داشته، که قابل افزایش به مبلغ فوق است . بهرحال حتی اگر نیمی از این مبلغ را هم قطعی بگیریم، 500هزار تومان یا 150دلار در ماه، سهم یارانه ایرانیان از در آمد نفت می شود که: اگر بپذیریم ملت ایران رشید و بالغ و عاقل است، باید این پول را به دست خودشان بدهیم.

این البته ایجاد توقع یا دروغ یا وعده نیست، بلکه واقعیت است. اما اگر بخواهند به غیر از این عمل کنند، دروغ خواهد بود! همه وعده های غیر قابل اجرا می شود. زیرا پول مانند قدرت شیرین است، اگر به دهان کسی مزه کرد، دیگر ان را پس نمی دهد. اینهمه اختلاس و دزدی به همین دلیل است: که بجای اینکه پول را بین مردم تقسیم کنند، در خزانه یا بانکها نگهمیدارند! ولذا وقتی می خواهند از خزانه خرج کنند، انگار مال خودشان است، یا ارث پدری است! بهر بهانه ای جلوی خرج آن گرفته می شود. لذا طرح ها نیمه تمام می ماند، و مردم در انتظار بهره برداری هستند، که ناگهان می بینند صاحب امضا، یا در واقع صاحب خود خوانده پولها، سر از کانادا یا آمریکا در می اورد! و پولها به بانکهای سوئیس می رود. آنها هم از اختلافات سوء استفاده کرده، نه پول را به ایران پس می دهند، و نه می گذارند مختلسین برداشت کنند. اگر پولهای اختلاس شده ایران، که در بانکهای سوئیس نگهداری می شود، به ایران برگردانده شود، نه تنها همه طرحها اجرایی و تمام می شود، بلکه هیچ فقیری در ایران باقی نمی ماند. طبق آخرین آمار یکصد هزار میلیارد دلار ایران، در بانکهای سوئیس است. که اگر فقط بهره آن را پس بدهد، ماهی هزار میلیارد دلار می شود، و به هر نفر سه میلیارد دلار بهره خالص می رسد! آنوقت اقتصاد دانها همه از: امانت داری بانکهای سوئیس می گویند! عجب سیستمی که نه جوابگوی دولتها است، و نه جوابگوی سپرده گذاران. دقیقا مثل کاری که در دادگستری های دنیا صورت می گیرد. اموال و موجودی اشخاص، طبق قانون بلوکه می شود، و در حساب سپرده ها نگهداری می شود، و سود این سپرده ها، به نفع دادگستری ها مصادره می شود. اشخاص که پول را واریز می کنند، باید قید پس گرفتن را بزنند! حتی سپرده ها نزد بانکها، یا نزد مناقصه گذاران هم، همین وضعیت را دارد: کارفرمایان می دانند سپرده های حسن انجام کار، یعنی هزینه اجباری!

Where is the money?

Mr. presidential candidates are requested to give people subsidies currency. Under Islamic law, the treasury balance should be equal: the same even split between people, not equal or similar to it! Therefore, if Iran's oil revenue that belongs to everyone, be it in the form of subsidy income, and paid directly to the dollar. Suppose claims the Ministry of Oil, daily 6 million barrels of oil, and gas or petrochemical be equivalent, all of which are received in dollars. In a month to 540 million barrels and if the barrel is $ 50, $ 27 billion! If the population is 90 million, three hundred dollars per person monthly shares. And if it is $ 3750 dollars, a million dollars is the share of subsidies. Of course, gas is 50 cents per cubic meter, but Iran's export one billion cubic meters is 500 million dollars 15 billion per month, an increase of 27 billion dollars. Petrochemicals in 95 years the amount of 15 billion dollars in sales, which increased the amount above. However, even if half of this amount is a definite draw, 500 dollars or 150 dollars a month, the share of subsidies Iranian oil revenue is: If we accept the Iranian nation is brave and mature and wise, should this money into the hands of their own.

This of course creates false expectations or not a promise, but a reality. But if they act otherwise, would be a lie! All meals would be unenforceable. Because money is such sweet power, if someone's mouth taste, the other does not make it so. However, embezzlement why is that rather than divide the money among the population, or banks keep in treasury! And so I want to spend the treasury, as if it is theirs, or inheritance is! However, it will be an excuse to stop spending. The project remains unfinished, and people are waiting for the operation, when suddenly they see a sign, or in fact called the owner of the money, the head of Canada or America brings!! And the money goes to Swiss banks. They also took advantage of the differences, not the money to Iran the day after, nor are they embezzlement of harvest. If money were embezzled Iran, which is kept in Swiss banks, to be returned to Iran, not only all execution plans and all that, but do not remain poor in Iran. According to the latest statistics hundred trillion dollars in Iran, is in Swiss banks. If only to give the fish a thousand billion dollars, and net interest reaches three billion dollars per person! Small economy then all of fiduciary Swiss banks says! What a system that is not accountable to the state, and not answerable to depositors. Just like what happens in the world of Justice. Property and personnel of law be blocked, and kept in a deposit account, plus interest on the deposit, in the interests of justice would be confiscated. Persons who deposit money, they should withdraw indicating that hurt! Even deposits with banks or with the bidding, the situation are the same: Employers are deposits of performance, the mandatory fee!

أین هو المال؟

وطلب السید مرشحی الرئاسة لإعطاء الناس الدعم العملة. وبموجب القانون الإسلامی، یجب أن یكون توازن الخزینة المساواة: نفس حتى تقسیم بین الناس، ولیس على قدم المساواة أو ما شابه لذلك! لذلك، إذا عائدات النفط الایرانی الذی ینتمی إلى الجمیع، سواء كان ذلك فی شكل الدخل الدعم، وتدفع مباشرة للدولار. مطالبات لنفترض أن وزارة النفط یومیا 6 ملایین برمیل من النفط، والغاز أو البتروكیماویات متكافئة، وكلها وردت بالدولار. فی الشهر إلى 540 ملیون برمیل وإذا البرمیل هو 50 $، 27 ملیار $! إذا كان السكان 90 ملیون وثلاثمائة دولار للسهم الشهریة شخص. وإذا كان من $ 3750 دولار، ملیون دولار هی حصة الإعانات. وبطبیعة الحال، الغاز هو 50 سنتا لكل متر مكعب، ولكن تصدیر ملیار متر مكعب إیران 500 ملیون دولار من 15 ملیار دولار شهریا، أی بزیادة قدرها 27 ملیار دولار. البتروكیماویات فی 95 عاما مبلغ 15 ملیار دولار فی المبیعات، مما أدى إلى زیادة المبلغ المذكور أعلاه. ومع ذلك، حتى لو كان نصف هذا المبلغ هو التعادل واضح، 500 دولار أو 150 دولار فی الشهر، فإن حصة الدعم عائدات النفط الإیرانیة: إذا قبلنا الامة الایرانیة شجاعة وناضجة وحكیمة، یجب أن هذا المال فی أیدی الخاصة بهم.

هذا بالطبع یخلق توقعات زائفة أو لیس وعدا، ولكن حقیقة واقعة. ولكن إذا كانت تتصرف خلاف ذلك، ستكون كذبة! أن جمیع وجبات الطعام یكون غیر قابل للتنفیذ. لأن المال هو هذه السلطة الحلوة، إذا طعم الفم لشخص ما، والآخر لا تجعل من ذلك. ومع ذلك، والاختلاس السبب هو أنه بدلا من تقسیم المال بین السكان، أو البنوك نضع فی الخزانة! وهكذا أرید أن أقضی الخزینة، كما لو أنها ملكهم، أو المیراث! ومع ذلك، فإنه سیكون ذریعة لوقف الانفاق. ولا یزال المشروع لم یكتمل بعد، والناس ینتظرون للعملیة، عندما فجأة یرون علامة، أو فی الواقع دعا صاحب المال، ورئیس كندا أو أمریكا یجلب !! ویذهب المال إلى البنوك السویسریة. كما استفادوا أیضا من الخلافات، ولیس المال الى ایران بعد یوم، كما أنها لیست اختلاس الحصاد. إذا كانت اختلس المال إیران، والتی یتم الاحتفاظ بها فی البنوك السویسریة، إلى أن عاد إلى إیران، ولیس فقط عن خطط التنفیذ وكل ذلك، ولكن لا تزال فقیرة فی إیران. ووفقا لأحدث الإحصاءات 100000000000000 دولار فی إیران، هو فی البنوك السویسریة. إلا إذا كان لإعطاء الأسماك من ألف ملیار دولار، وصافی الفوائد تصل إلى ثلاثة ملیارات دولار للشخص الواحد! اقتصاد صغیر ثم كل من البنوك السویسریة الائتمانیة یقول! ما هو النظام الذی لا یخضع للمساءلة للدولة، ولیس مسؤولا للمودعین. تماما مثل ما یحدث فی العالم من العدل. یكون قد تم حظره الممتلكات والأفراد للقانون، والاحتفاظ بها فی حساب ودیعة، بالإضافة إلى أن تصادر الفائدة على الودائع، فی مصلحة العدالة. الأشخاص الذین یودعون المال، وینبغی أن تنسحب مشیرا إلى أن یضر! حتى الودائع لدى البنوك أو مع تقدیم العطاءات، فإن الوضع هو نفسه: أصحاب العمل ودائع من الأداء، ورسوم إلزامیة!

pul haradadır?

Cənab prezident namizədləri insanlara subsidiyalar valyuta vermək xahiş olunur. İslam qanuna əsasən, xəzinə balans bərabər olmalıdır: Eyni hətta bərabər və ya ona bənzər insanlar arasında split! Buna görə də, hər kəsə məxsusdur İranın neft gəlirlərinin əgər subsidiya gəlir şəklində ola bilər, və dollar birbaşa ödənilir. Suppose gündəlik Nazirliyi Neft iddiaları neft 6 milyon barel, qaz və ya neft-kimya olan dollar qəbul edilir, bərabər. 540 milyon barel və barrel $ 50, $ 27 milyard əgər bir ay! əhali 90 milyon şəxs aylıq səhmlərin hər üç yüz dollar varsa. Bu $ 3750 dollar olduğu halda, bir milyon dollar subsidiyaların payına düşür. Əlbəttə ki, qaz kub metri 50 qəpik, lakin İranın ixrac bir milyard kubmetr 500 milyon dollar ayda 15 milyard 27 milyard dollar çoxdur. 95 ildə neft-kimya yuxarıda məbləği artan satış 15 milyard dollar məbləği. Lakin, bu məbləğin yarısı müəyyən bərabərə 500 dollar və ya 150 dollar bir ay İran neft gəlirlə

نوع اخبار :
برچسب ها :
لینک ها :


( کل صفحات : 4 )    1   2   3   4   
آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :