ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

منصور معظمی دو کار جالب کرد: اول اینکه نمایشگاه بزرگ و بین المللی نفت و گاز و پتروشیمی را، به ستاد انتخاباتی آقای روحانی تبدیل و از: برجام دفاع کرد که جای تشکر دارد، چون اقای روحانی ممکن است انصراف دهد، لذا باید بخوبی بدرقه شود. البته این کار او معلوم بود دستوری است، چون مانند همه مصاحبه شوندگان این نمایشگاه، گویا متن مشخصی را داده بودند تا همه تکرار کنند. دوم اینکه ثابت کرد: یک درصد مهمتر از 99درصد است. به نظر ایشان اگر پروژه هایی تا 99درصد هم کار شده باشد، بی ارزش است و ممکن برای یک درصد معطل بماند، و بی اثر شود. لذا باید گفت این حرف او هم از: کلمات قصاری است که باید با: طلای سیاه یعنی نفت نوشت. زیرا از قدیم گفته اند: کار آن کرد که تمام کرد. بنابر نظر ایشان فقط باید از یک درصد آخر تشکر کرد، که تا حالا از ایشان تشکری نشده است، و جا دارد که منتقدین بجای انتقاد، از ایشان تشکر کنند. البته این تئوری همه ریاست جمهوری ها بوده است! شهید رجایی از بنی صدر انتقاد می کرد و او را خائن میدانست: کسیکه مملکت را فروخت و خودش فراری شد. هاشمی از آقای خامنه ای انتقاد میکرد و: در تمام یاد داشتهایش که اخیرا به چاپ رسیده، گفته که آقای خامنه ای در کار های جزئی هم مانند: طرح سبزه میدان تهران دخالت می کرده است. خاتمی هم گرچه الان همه فراموش کرده اند، ولی بالا بلندترین انتقاد ها را به هاشمی داشت، و اورا براساس رای دادگاه میکونوس، لایق ریاست جمهوری نمی دانست، و با رای خود در واقع اسلام را نجات داد! دوم خرداد مفهومی جز ضدیت با سوم خرداد و مسئله جنگ نداشت، که همه را زیر سر دولت قبل یعنی هاشمی می دانستند. احمدی نژاد هم که آمد، اول از همه چاقو در آورد و صندلی خاتمی را پاره کرد! و گفت من روی این صندلی های طاغوتی نمی نشینم و: دستور داد خاتمی را از کاخ بیرون بیاندازند، و حقوق او را بلوکه کرد و قس علیهذا. روحانی هم که آمد شمشیر را از رو بست. و هنوز هم که هنوزه می گوید: دوران گذشته یعنی دوران احمدی نژاد، بیشترین صدمات را به جمهوری اسلامی زد. ولذا الان هم بعید نیست کسی روی کار آید که: اساسا روحانی را جاسوس انگلیس بداند، و بگوید مملکت را برای سفرهای خارجش فروخت! تا مثل ناصرالدین شاه قاجار باشد. در حالیکه باید 99درصد مهمتر از 1درصد باشد، اگر 99برابر بهتر نیست لا اقل مساوی باشد نه بدتر. یعنی همه دولتها کار کردند تا یک پروژه افتتاح شد.

   در این جلسه البته سوال زیاد شد ولی طفره می رفت: ماهین نیوز پرسید اینهمه منابع مشترک با اعراب داریم، که همه آنها خرج ایران ستیزی می شود، نمی توانیم با تزریق بتن یا مواد ته نشین شونده، به چاههای گاز و نفت، مانع نشت آنها به منابع پایین دستی شویم؟ گفت من فنی نیستم ولی می دانم که: نشت نفت یا گاز به میادین مشترک از منفذهای زیاد و: بسیار ریز انجام می شود، و امکان این کار نیست. در حالیکه میتوان این موضوع را، به عنوان پروژه های تحقیقاتی تعریف کرد، و روشی پیدا کرد تا میادین گازی مشترک نیز، مانند چاههای نفت مسجد سلیمان، ایزوله و قیراندود شوند، و چیزی از انها نشت نکند. زیرا کشورهای همسایه مخصوصا عربستان و قطر، با حفر چاههای بسیار عمیق، امکان انتقال سفره های زیر زمینی را گسترش داده، و همه درآمد آنهم برای خرید سلاح هزینه می شود.

Do you have 1 percentage above 99%?

Mansour moazzami two interesting work: First, major exhibitions and international oil, gas and petrochemicals, the campaign's spiritual conversion and the Brjam defended that thanks to, because Mr. Rouhani may withdraw, it must be well off be. Of course, it was obvious grammatical him, because like all participants of the exhibition, as if the text had been given to all repeat. Second, it proved a percentage above 99 percent. In his opinion, if the project up to 99 percent of the work is worthless and may wait for a percentage, and is ineffective. It must be said also of the words: aphorisms that should be: black gold of oil wrote. As the old saying goes: it will all work out. According to them, only the last one percent of thanks, which has not been thanked, and it is important that instead of criticizing the critics thank them. Of course, this theory is all presidents! Rajai martyr of Bani-Sadr criticized and considered him a traitor: he sold his country and himself escape. Mr. Khamenei and Hashemi criticized in all of his notes published recently said that Mr. Khamenei minor work, such as: Project Green Square Tehran's interference. But the concept of June against May and the third was the war, all under the Government of the Hashemite knew before. Ahmadinejad, who was first of all a knife and tore Khatami seat! And said I will not sit on this chair idolatrous and: ordered Khatami's throw from the palace, and his salary was frozen and so on. Spiritual sword that came from the dead. And still that is still says bygone era, the era of Ahmadinejad, the Islamic Republic's most harm. And so now it is not unlikely that someone comes to work: basically spiritual British spies know, and tell the country for trips secreted abroad, sell! To be like Shah Qajar. While more than 1% to 99%, if not 99 times better, not worse, at least equal. This means that all governments have a project opened.

   In this meeting, many questions, but refuse to go: Mahin News asked all shared resources with Arabs, we, all of which cost Iran conflict, it cannot be injected with concrete or deposits binding, the wells of oil and gas, prevents leakage they're downstream resources? I said I'm not technical, but I know that oil spills or gas fields of joint large pores and very finely done, and cannot do. While on this subject, as defined research projects, and find a way to joint gas fields, such as oil wells in Masjed Soleyman, isolated and tarps, and do not leak. For neighboring countries, especially Saudi Arabia and Qatar, to drilling very deep, underground aquifers extend possible and even money to buy weapons costs.

هل لدیك نسبة1% فوق 99٪؟

منصور معظمی یعملان مثیرة للاهتمام: أولا، المعارض الكبرى والنفط العالمیة والغاز والبتروكیماویات، ودافع تحویل الروحی للحملة وBrjam أنه بفضل، لأن السید روحانی قد سحب، یجب أن تكون میسورة الحال یكون. وبطبیعة الحال، كان نحویة واضحة له، لأن مثل جمیع المشاركین فی المعرض، كما لو أعطیت النص لكل تكرار. ثانیا، أثبتت نسبة فوق 99 فی المئة. فی رأیه، إذا كان المشروع ما یصل الى 99 فی المئة من العمل لا قیمة لها ویمكن أن تنتظر مئویة، وغیر فعال. ولا بد من القول أیضا عبارة: الأمثال التی یجب أن تكون: كتب الذهب الأسود من النفط. وكما یقول المثل القدیم: أنه سوف یعمل كل شیء. وفقا لها، إلا فی المئة أخیرة شكر، الذی لم یكن الشكر، وأنه من المهم أنه بدلا من انتقاد النقاد، وشكرا لهم. بالطبع، هذه النظریة هو كل الرؤساء! رجائی شهید بنی صدر انتقد واعتبرته خائنا: باع بلاده ونفسه الهرب. وقال السید خامنئی وهاشمی انتقد فی كل من مذكراته التی نشرت مؤخرا أن السید خامنئی عمل بسیط، مثل: تدخل المشروع الأخضر ساحة طهران. ولكن مفهوم یونیو ضد مایو والثالثة كانت الحرب، وكلها تحت حكومة الأردنیة یعرف من قبل. أحمدی نجاد، الذی كان قبل كل شیء سكینا ومزق مقعد خاتمی! وقال أنه لن یجلس على هذا الكرسی الوثنیة و: أمر رمی خاتمی من القصر، وتجمید راتبه وهلم جرا. السیف الروحی الذی جاء من بین الأموات. وما زال ما زال یقول حقبة ماضیة، عهد أحمدی نجاد، ومعظم الضرر للجمهوریة الإسلامیة. وحتى الآن انه لیس من المستبعد أن یأتی شخص للعمل: جواسیس بریطانیین الروحیة أساسا تعرف، ونقول للدولة للرحلات یفرز فی الخارج، وبیع! أن یكون مثل شاه قاجار. فی حین أن أكثر من 1٪ إلى 99٪، إن لم یكن 99 مرة أفضل، ولیس أسوأ، أی ما یعادل على الأقل. وهذا یعنی أن جمیع الحكومات لدیها فتح مشروع.

   فی هذا الاجتماع، العدید من الأسئلة، لكنهم یرفضون الذهاب: طلب ماهین أخبار جمیع الموارد المشتركة مع العرب، ونحن، والتی تكلف الصراع إیران، فإنه لا یمكن حقن الخرسانة أو الودائع ملزمة، آبار النفط والغاز، ویمنع تسرب انهم الموارد المصب؟ قلت أنا لست التقنیة، لكننی أعرف أن تسرب النفط أو حقول الغاز المسام الكبیرة المشتركة وناعما جدا القیام به، ولا نستطیع ان نفعل. بینما حول هذا الموضوع، على النحو المحدد المشاریع البحثیة، وإیجاد وسیلة لحقول الغاز المشتركة، مثل آبار النفط فی مسجد سلیمان، معزولة والأقمشة، ولا تسرب. وبالنسبة للبلدان المجاورة، خاصة المملكة العربیة السعودیة وقطر، إلى حفر عمیقة جدا، المیاه الجوفیة تمتد الممكنة، وحتى المال لشراء أسلحة التكالیف.

Siz 99% -dən bir faiz var?

Mansour iki maraqlı iş moazzami: Birincisi, əsas sərgi və beynəlxalq neft, qaz və neft-kimya, kampaniyanın mənəvi dönüşüm və Brjam cənab Ruhani geri götürə bilər, çünki sayəsində, yaxşı off olmalıdır müdafiə ola bilər. mətn bütün təkrar verilmişdir sanki Əlbəttə, bu, çünki sərginin bütün iştirakçılarına kimi aydın qrammatik ona idi. İkincisi, 99 faizdən yuxarı faiz sübut etdi. Onun fikrincə, iş 99 faizi layihə qədər dəyərsiz olduqda və faiz gözləmək bilər, və effektiv deyil. olmalıdır Aforizmlər: Bu da sözləri belə olmalıdır neftin qara qızıl yazdı. Köhnə kəlam gedir kimi: bütün işləyəcək. Onların sözlərinə görə, yalnız olmamışdır sayəsində son bir faiz təşəkkür etdi və əvəzinə tənqid tənqid, onlara təşəkkür vacibdir. Əlbəttə ki, bu nəzəriyyə bütün prezidentləri edir! Bani-Sədrin Recai şəhid tənqid və xain onu hesab: o, ölkəni satılır və özü xilas. Cənab Xameneyi və Haşimi yaxınlarda dərc etdiyi qeydlər bütün tənqid belə ki, cənab Xameneyi kiçik iş, Project Green Square Tehranın müdaxilə. Amma may qarşı iyun anlayışı və üçüncü Haşol tapmaq, və sızma yoxdur.

نوع اخبار :
برچسب ها :
لینک ها :

دگردیسی بهار عربی

اسماعیل هنیه جایگزین خالد مشعل شد، تا سیاست های قطر را بهتر پیاده کند و: به عربستان و اسرائیل نزدیکتر شود! نماینده یمن هم از اتحادیه اروپا خواست تا :مداخلات ایران در کشورش را محکوم کند. اینها یعنی یک چرخش در جهان عرب، که البته دور از ذهن نیست و: باید منتظر برخی حرکات دیگر نیز بود. ولی آسیب شناسی این امر نشان می دهد: سه دسته دلیل برای این چرخش ها وجود دارد. دلیل اول جنبه تاریخی و ملی اعراب است:

بخش اعظم اعراب با اسرائیل مشکلی ندارند. چه در موقعی که صهیونیست ها، شروع به خرید زمین های فلسطین کردند، و چه در زمانی که بخش اعظم صحرای سینا، بلندی های جولان و اراضی ماقبل 1967به: تصرف اسرائیل در آمد. حتی بخش کوچکی هم که مخالف بودند نه بخاطر دین و اسلام، یا ملیت و تاریخ بود، بلکه اغلب به واسطه این بود که: خود را غارت شده می دانستند، لذا دشمن هم از این هم احساس آنها استفاده کرد، و بسیاری از آنان را درکشورهای محتلف، اسکان داد و کمک های بین المللی برایشان فراهم کرد، و اینها هم دست از مبارزه با اسرائیل برداشتند.

همانطور که اشاره شد دسته دوم روانشاسی و یا: حرکت های ترمیمی اسرائیل، در جهت از بین بردن مخالفین بود. اسرائیل بخش اعظم مخالفین خود را، با زور اسلحه و ترور و کشتار، از بین برد یا ساکت کرد، بخش دیگر را با تطمیع به سازش کشاند. نمونه اول قتل عام صبرا و شتیلا است، نمونه دوم عباس محمود و دولت خودگران می باشد. اما بخش سوم دلایل مربوط به ایران می شود. دولت ایران در زمان پهلوی، نه تنها با کارکرد اسرائیل مشکل نداشت، بلکه از تجربیات آن استفاده می کرد. بخش اعظم ساواک و کشت و صنعت ایران، به دست آنها بود. به همین دلیل از سوی عبدالناصر، بسیار مورد حمله بود تا جاییکه: گفته می شد الایرانی اخ الیهود. ایرانیان برادران یهود هستند.

 گرچه این معنی درست بود، زیرا ایرانیان با یهودیان مشکلی نداشتند، مشکل ایرانیان با صهیونیست ها بود که: زیر پوشش یهودیت، جنایت های خود راتوجیه می کردند مانند: گروه داعش که بنام اسلام جنایت می کند، یا گروه صلیبیون که به نام مسیحیت مردم فلسطین را، چند بار قتل عام کردند. حتی در زمان کورش گفته می شود: ده نفر از انبیا الهی، از دست یهودیان فرار کرده، به ایران پناه آوردند و کورش، به آنان پناه داد. اکنون در نقاط مختلف ایران برای آنها بارگاههایی است، مانند شوش دانیال یا پیغمبریه قزوین، قیدار نبی در زنجان و: حیقوق در همدان. حتی سادات ایرانی از نسل حضرت اسماعیل هستند، و یهودیان از نسل اسحق برادر اسماعیل.

اما بحث تجاوز و قتل عام صهیونیست ها، نشان داد که یهودیان هم مانند برخی از اجداد خود، پیامبر کش هستند. ولذا مانند قابیل که برادرش را کشت، اینها هم به کشتار همکیشان و همنوعان خود دست زده اند. اولین پرچم مخالفت با صهیونیست ها از سوی آیت الله کاشانی برداشته شد. سپس امام خمینی اینها را برملا کرد. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، محو اسرائیل در دستور کار قرار گرفت، تا جاییکه رهبر فرزانه انقلاب گفت: تا 25سال اینده اسرائیلی وجود نخواهد داشت. لذا اهمیت و نقش ایران در این مبارزه کلیدی است. یعنی هیچ گروهی محور مقاومت نیست، فقط نظام ولایت فقیه هست که: ستون مقاومت را تشکیل می دهد، و اعراب هم تا موقعی که مانند حزب الله لبنان، در خط ولایت هستند موفق هستند، و الا با کوچکترین زاویه، نهایتا به سرنوشت حماس دچار می شوند.

Metamorphosis in Arabic Spring

Ismail Haniyeh, Khaled Mashaal alternative was to implement better policies and Qatar to Saudi Arabia and Israel closer! Yemen is representative of the Europe Union urged: Iranian interference in his country's condemnation. It's a turnaround in the Arab world, which is not far-fetched and should wait for some other movements as well. The pathology of this show: There are three reasons for this rotation. The first aspect of the Arab National Historic Essen: The vast majority of Israeli Arabs have no problem. What when the Zionists began to buy land in Palestine, and during much of the Sinai, the Golan Heights and the territory of pre-1967: Israel was captured. Even a small portion that is opposed not because of religion and Islam, or nationality and history, but also due to the fact that: their looted knew, the enemy still feel like they're used, and many of them different countries, housing and international assistance provided to them, and they've also taken the fight with Israel. As noted, the second batch of psychology or move Restorative Israel, in order to eliminate the opposition. Israel most of their opponents, by force of arms and terror and destruction, destroyed or silenced, the other part of the allure led to a compromise. Sabra and Shatila massacre is the first sample, a second sample Mahmoud Abbas and the Authority. But the third reason is related to Iran. The government of Iran during the Pahlavi era, not only Israel had no problem with the operation, but experience it used to be. Much of Iran's SAVAK and agro-industry, to them. That's why the Abdel Nasser, was attacked so far: Jewish brothers are said to be Iranian. Although this means just because Iranian Jews had no trouble, trouble Iranians with the Zionists was that under the guise of Judaism, its crimes justified such group has called Islam a crime, or Group Crusaders in the name of Christianity Palestinians, killed many times. Even at the time of Cyrus is said to be ten of the divine prophets, the Jews fled the country and sought refuge Cyrus gave them refuge. Now in various parts of the dome are for them, like Daniel in Susa or Peighambarieh Qazvin, Zanjan and Kedar: Habakkuk in Hamadan. Even Sadat Iranians are descendants of Ishmael, and Isaac, brother Jews the descendants of Ishmael. But the rape and murder of Zionism, that the Jews, like some of its predecessors, the Prophet cache. And then, like Cain who killed his brother, they are killing their fellow co-religionists and have committed. The first anti-Zionist flag was removed by Ayatollah Kashani. These are then exposed Imam Khomeini. After the Islamic Revolution, wiping Israel off the agenda, insofar as Supreme Leader said the next 25 years there will be an Israeli. Therefore, the importance of Iran's role in this struggle is the key. This means that no group axis of resistance, just system of velayat-e faqih that column resistance forms, and Arabs as long as Hezbollah in Lebanon, in line guardians who are successful, otherwise the smallest angle, ultimately, the fate of Hamas has been.

التحول فی الربیع  العربیة

إسماعیل هنیة، كان خالد مشعل بدیل لتنفیذ سیاسات وقطر أفضل للمملكة العربیة السعودیة وإسرائیل أقرب! الیمن وحث ممثل الاتحاد أوروبا: التدخل الإیرانی فی إدانة بلاده. انها نقطة تحول فی العالم العربی، وهی لیست بعیدة المنال، وینبغی الانتظار لبعض الحركات الأخرى كذلك. علم الأمراض من هذا العرض: هناك ثلاثة أسباب لهذا التناوب. الجانب الأول للمجلس الوطنى لایسن العربیة التاریخیة: إن الغالبیة العظمى من العرب الإسرائیلیین لیس لدیهم مشكلة. ما عندما بدأ الصهاینة لشراء الأراضی فی فلسطین، وخلال جزء كبیر من سیناء ومرتفعات الجولان وأراضی ما قبل 1967: تم القبض على اسرائیل. حتى جزء صغیر ما یعارض لیس بسبب الدین والإسلام، أو الجنسیة، والتاریخ، ولكن أیضا یرجع ذلك إلى حقیقة أن: نهبت من یعلم، والعدو ما زال یشعرون انهم المستخدمة، وكثیر منهم بلدان مختلفة، والإسكان الدولی وتقدیم المساعدة لهم، وأنها قد اتخذت أیضا الحرب مع إسرائیل. كما لوحظ، الدفعة الثانیة من علم النفس أو تتحرك التصالحیة إسرائیل، من أجل القضاء على المعارضة. إسرائیل معظم من خصومهم، بقوة السلاح والإرهاب والتدمیر، تدمیر أو إسكاته، والجزء الآخر من جاذبیة أدى إلى حل وسط. صبرا وشاتیلا هی العینة الأولى، عینة ثانیة محمود عباس والسلطة. ولكن السبب الثالث هو المتعلقة بإیران. حكومة إیران فی عهد بهلوی، كانت لیس فقط إسرائیل أی مشكلة مع هذه العملیة، ولكن التجربة التی اعتادت ان تكون. الكثیر من السافاك الإیرانی والصناعات الزراعیة، لهم. هذا هو السبب فی أبدل ناصر، تعرضت لهجوم حتى الآن: ویقال الأخوة الیهودیة لتكون الإیرانی. ورغم أن هذا یعنی فقط لأن الیهود الإیرانی لیس لدیه مشكلة، وكان الإیرانیون المتاعب مع الصهاینة التی تحت ستار من الیهودیة، وبررت جرائمها هذه المجموعة قد دعا الإسلام جریمة، أو الصلیبیین المجموعة باسم المسیحیة الفلسطینیین، قتل مرات عدیدة. حتى فی ما یقال وقت سایروس أن عشرة من الأنبیاء، هرب الیهود فی البلاد ولجأوا أعطى سایروس لهم ملجأ. الآن فی أجزاء مختلفة من القبة هی بالنسبة لهم، مثل دانیال فی سوسة أو البیغمبریه فی قزوین وزنجان وكیدار: حبقوق فی همدان. حتى السادات الإیرانیین هم من نسل إسماعیل، وإسحاق، شقیق الیهود من نسل إسماعیل. ولكن الاغتصاب والقتل الصهیونیة، أن الیهود، مثل بعض من سابقاتها، والنبی ذاكرة التخزین المؤقت. وبعد ذلك، مثل قابیل الذی قتل أخاه، أنهم یقتلون زملائهم فی الدین وارتكبوا. تمت إزالة أول علم المناهضة للصهیونیة التی كتبها أیاتولاه كاشانی. ثم تتعرض هذه الامام الخمینی. بعد الثورة الإسلامیة، ومحو اسرائیل من على جدول الأعمال، بقدر المرشد الأعلى قال ان 25 عاما المقبلة ستكون هناك إسرائیلی. ولذلك، فإن أهمیة الدور الإیرانی فی هذا الصراع هو المفتاح. هذا یعنی أنه لا یوجد محور مجموعة من المقاومة، ونظام عادل للولایة الفقیه الذی شكل العمود المقاومة، والعرب ما دام حزب الله فی لبنان، فی الأوصیاء خط الذین یحققون نجاحا، وإلا فإن أصغر زاویة، فی نهایة المطاف، فإن مصیر حماس لدیها ل.

Spring Metamorphosis Ərəb

İsmayıl Haniyə, Xalid Məşəl alternativ yaxın Səudiyyə Ərəbistanı və İsrail daha yaxşı siyasəti və Qatar həyata keçirmək idi! ölkəsinin qınama İran müdaxilə: Yeme

نوع اخبار :
برچسب ها :
لینک ها :

کسی که باد می کارد، لاجرم طوفان درو می کند.

آقای جهانگیری به پشتوان آل سعود، حمله به قالیباف را شروع کرد، و واولین باد را کاشت! وامروز دیدیم که طوفان درو کرد. آن حمله او سرمشق دیگران شد: یا فتح باب گردید تا: حمله کردن در مناظره رسمی و عادی جلوه کند. میگویند که حضرت عمر با یک ایرانی خیلی بد رفتار کرد، و او کسی جز فیروز نبود، و این رفتار بد او در دل داشت، تا اینکه روز موعود رسید! با خنجر به جان عمر افتاد و: او را بر سر سجاده کشت، و ضربات چنان قوی بود که کسی جرات نکرد: نماز را بشکند و به کمک بیاید، تا اینکه عمر فوت کرد، و فیروز معروف به ابولولو هم اعدام گردید. حضرت علی وقتی فهمید گفت: نباید خلیفه را می کشتند، و الا خلیفه کشی باب می شود. و همینطور هم شد: عثمان هم در حالیکه قران می خواند کشته شد، و قطرات خون او بر آیه فسیکفیکهم الله ریخت، که بعد پیراهن عثمان از همین جا آغاز شد، و به ترور حضرت علی ع و شهادت امامان انجامید. حالا جهانگیری بدعتی در مناظره گذاشت که: رهایی از آن ممکن نیست. و مناظره سوم از این بدتر خواهد شد، زیرا از الان همگی به دنبال کشف و: یاد داشت نقطه ضعف های یکدیگر هستند. تا جایی که روحانی مستاصل شد و گفت: اینهمه از دولت انتقاد می کنید، یعنی دولت حتی یک کار کوچک هم، که قابل دفاع باشد ندارد؟ در حالیکه باید گفت : کسی که باد می کارد، لاجرم طوفان درو می کند. روحانی که خود سردمدار انتقاد از دولت های قبل بود، و تصور می کرد انتقاداتش درست است، و شاید تا قبل از مناظره، اصلا فکر نمی کرد اینهمه خراب می شود، حالا با همان حربه، ضربه های منتقدین را دریافت می کند. رکود تورمی و بحث فلاکت را مطرح می کرد، و با اینکه دولت احمدی نژاد می گفت: رکود نداریم و تورم هم 13درصد است، ولی اصرار می کرد که: تورم بالای چهل درصد است. هرچه او آمار میداد، این می گفت آمارها دولتی است! و باید با جیب مردم صحبت کرد. حالا می بیند همین حرفها، سلاح برنده ای برعلیه خودش شده، او با آمار دولتی می گوید: رشد 8درصدی داریم، ولی جیب مردم فلاکت را نشان می دهد. قبلا می گفت یارانه باید حذف شود، ولی حالا می گوید یارانه را برای: اقشار محروم را سه برابر کرده ایم. البته دولت احمدی نژاد هم همین راه را رفت، و دولت های قبلی هم بجای حمایت یا تعریف از: دولت های قبل آنها را مسئول گرفتاریها دانستند. هنوز هم ما شاهدیم که بسیاری از گرفتاریها، به زمان شاه نسبت داده می شود، و یا به مسئله جنگ و یا دولت سازندگی. و این روش به دلیل آن است که: آزادی بیان وجود دارد. والا اگر هرکس را به جرم خلاف گویی، مجازات می کردند چنین اتفاقی نمی افتاد. از آنطرف هم، پیشرفت های دیگران را بنام خو می گوید! پروژه هایی که گاه سی یا چهل سال، برای آن زحمت کشیده شده، هرکسی سعی می کند: بنام خودش تمام کند! در حالیکه پروژه ها و پیشرفت کشور، حاصل یک همکاری عظیم و تاریخی همه ملت است، و هرکدام از دولت ها بخشی از ان را انجام داده اند. اقتدار امروز ما فقط حاصل برجام نیست، بلکه در زمان انقلاب و جنگ و سازندگی هم، ما اقتدار داشتیم و نباید با نادیده گرفتن: زحمات قبلی ها فقط خود را ببینیم. در این میان فقط رئیسی اعتماد به نفس داشت. انتقاد های او اساسی و بدون آشفتگی بود. پیشنهاد او متنی بر مناظره : رئیس دولت قبل و قبل تر هم، راه حل رهایی از این دور و  تسلسل می باشد

He, who sows the wind, reaps the inevitable storm.

Mr. Jahangiri in Pashto Al Saud, carpets attack began, and the first sowing the wind! Today we will reap the storm. He was attacked by the example of others: or were opening to attack in the official debate and look normal. Hazrat Omar said that Iran has a very bad behavior, and he was none other than jubilant and his bad behavior in his heart, until he reached the Promised Day! With a dagger against his life and he planted on the mat, and the impact was so strong that no one dared prayers and help break up until Omar died, and Firuz also known as Abu Lolo was executed. Ali when he realized he should not be killed Khalifa, and Khalifa Ella is the plumbing. And so it proved: Osman was killed while reading the Qur'an, and drops of blood he poured verse, after Osman shirts from here began, and led to the assassination of Imam Ali and Imam. Now Jahangiri was heresy in the debate that it is not possible to get rid of. And third debates will be worse, because now they are looking to discover: remember weaknesses are. To the extent that he was desperate and said: Yet you criticize the government, the state, even a small business, which is not defensible? While it must be said: He who sows the wind, reaps the inevitable storm. Spiritual leader who was critical of the government before, and thought the criticism is true, and perhaps before the debate, did not think so bad, now with the same weapon, hit by critics receives. Stagflation and the misery that arises, and that the Ahmadinejad government said no recession and inflation is 13 percent, but insisted that inflation is above forty percent. As he was hit, said the State Statistics! And have talked with people's pockets. Now he sees the same thing, winning weapon against himself, his government statistics says 8 percent growth, but we will show pockets of misery. Previously said subsidies should be eliminated, but now says subsidies for: the lower classes have tripled. However, Ahmadinejad government went the same way, and have instead supported the previous government or the definition of government responsible for the troubles they knew before. We still see a lot of difficulties, to the Shah attributed, or the question of war or state building. And this method because it is: There is freedom of expression. Otherwise, if anyone guilty of contradiction, that the punishment would not have happened. From the other side, other enhancements to their name says! Projects that sometimes thirty or forty years, have labored to it, everyone tries: as a finish! While projects and progress of the country, the result of a monumental collaboration of all nations, and each of the states have done part of it. Today we not only achieved Brjam authority, but at the time of revolution and war and reconstruction, we had authority, and should not be ignored: their only see previous efforts. In the meantime, only the president's confidence. His criticism was basic and without confusion. His proposal text of the debate: the head of state before and before the solution out of this vicious circle is

هو الذی یزرع الریح، یحصد العاصفة التی لا مفر منها   السید جهانجیری بلغة البشتو آل سعود، وبدأ السجاد الهجوم، وأول زرع الریح! الیوم نحن سوف تجنی العاصفة. هاجمه المثال الآخرین: أو تم فتح فی الهجوم عن طریق النقاش الرسمیة وتبدو طبیعیة. قال حضرة عمر أن إیران لدیها سلوك سیء للغایة، وكان لا شیء غیر المبتهجین، وأخلاقه سیئة السلوك فی قلبه، حتى وصل الیوم الموعود! مع خنجر ضد حیاته وزرعت على حصیر، وكان تأثیر قوی بحیث لا یجرؤ أحد الصلوات وتساعد على كسر حتى مات عمر، والمعروف أیضا باسم فیروز أعدم أبو لولو. علی عندما أدرك أنه لا یجب قتل خلیفة، وخلیفة إیلا هو السباكة. وهكذا ثبت أنه: قتل عثمان وهو یقرأ القرآن، وقطرات من الدم انه سكب الآیة، بعد قمصان عثمان من هنا بدأت، وأدت إلى اغتیال الإمام علی والإمام. الآن كان جهانجیری بدعة فی النقاش أنه لیس من الممكن التخلص منها. والمناقشات الثالثة ستكون أسوأ، لأنه الآن یبحثون لاكتشاف: تذكر نقاط الضعف هی. لدرجة أنه كان یائسا وقال: ولكنك انتقاد الحكومة، الدولة، حتى الأعمال التجاریة الصغیرة، وهو ما لا یمكن الدفاع عنها؟ فی الوقت الذی یجب أن یقال: هو الذی یزرع الریح، یحصد العاصفة التی لا مفر منها. روحی الزعیم الذی كان ینتقد الحكومة من قبل، ویعتقد أن النقد الحقیقی، وربما قبل المناظرة، لا أعتقد سیئة للغایة، والآن مع السلاح نفسه، وضرب من قبل النقاد یتلقاها. الركود التضخمی والبؤس الذی یطرح نفسه، وأن حكومة أحمدی نجاد قال لا الكساد والتضخم 13 فی المئة، ولكن أصر على أن التضخم هو أكثر من أربعین فی المئة. كما صدمته وقال الدولة الاحصائیات! ولقد تحدثت مع جیوب الناس. الآن یرى الشیء نفسه، والفوز السلاح ضد نفسه، والإحصاءات تقول حكومته نمو بنسبة 8 فی المئة، ولكننا لن تظهر جیوب البؤس. قال فی وقت سابق یجب إلغاء الدعم، ولكن الآن یقول إعانات ل: قد تضاعفت ثلاث مرات الطبقات الدنیا. ومع ذلك، ذهبت حكومة أحمدی نجاد بنفس الطریقة، ووبدلا من ذلك دعمت الحكومة السابقة أو تعریف الحكومیة المسؤولة عن المتاعب التی عرفت من قبل. لا زلنا نرى الكثیر من الصعوبات، لشاه عزا، أو مسألة الحرب أو بناء الدولة. وهذه الطریقة لأنه: لیس هناك حریة التعبیر. خلاف ذلك، إذا كان أی شخص مذنب من لتناقض، أن العقوبة لن یكون قد حدث. من الجانب الآخر، والتحسینات الأخرى لباسمهم وتقول! المشاریع التی أحیانا ثلاثین أو أربعین عاما، وقد جاهد لذلك، والجمیع یحاول: كما فی النهایة! بینما المشاریع وتقدم البلاد، ونتیجة للتعاون هائل من جمیع الأمم، ولكل من الدول قد فعلت جزءا منه. الیوم حققنا لیس فقط السلطة البرجام  ولكن فی وقت الثورة والحرب وإعادة الإعمار، كان لدینا سلطة، وینبغی عدم تجاهلها: من ترى سوى الجهود السابقة. فی غضون ذلك، فقط ثقة الرئیس. كان انتقاده الأساسی ودون ارتباك. صاحب النص المقترح للنقاش: رئیس الدولة وفی وقت سابق قبل حل للخروج من هذه الحلقة المفرغة هی

külək əkən, qaçılmaz fırtına alar.

Pashto Al Səud cənab Cahangiri, xalçalar hücum başladı və ilk külək əkin! Bu gün biz fırtına biçmək. O, başqalarının timsalında hücumuna uğradı: və ya rəsmi müzakirələr hücum və normal baxmaq açılması. Həzrəti Ömər İran çox pis davranış var ki, dedi və söylədiyi Günü çatdı qədər o, coşdu başqa heç biri, və onun qəlbində onun pis davranış idi! və onun həyat qarşı bir xəncər ilə o mat əkilmiş və təsir heç bir namaz cəsarət və Ömər öldü və Əbu Lolo icra kimi Fairuz tanınan qədər parçalamaq kömək ki, güclü idi. Ali o Khalifa həlak deyil, və Khalifa Ella santexnika var həyata zaman. Və belə ki, sübut: Quran oxuyarkən Osman öldürülən və qan damlaları o buradan Osman köynək sonra, ayə tökülür başladı və İmam Əli və İmam sui-qəsd gətirib çıxardı. İndi Cahangiri bu xilas etmə

نوع اخبار :
برچسب ها :
لینک ها :

پول یارانه ها در جیب رئیس مجلس!

رئیس مجلس گفت: به دلیل کمبود بودجه، مجلس با افزایش یارانه ها مخالفت خواهد کرد. البته مجلس رای از پیش تعیین شده ندارد! ولی رئیس مجلس، هم خط و نشان برای قوه مجریه کشید هم برای قوه مقننه! و آب پاکی روی دستشان ریخت. حالا هی شایعه کنند که: به لاریجانی ها نباید میدان داد! اگر میدان بدهید دو قوه را که دارند، یک قوه را هم با خط و نشان صاحب می شوند.  البته ما بخیل نیستیم، و به این شایعات گوش نمی دهیم، ولی انصاف هم خوب چیزی است. کسی که می گفت پرداخت یارانه مصیبت عظمی دولت است! الان می گوید ما بی سرو صدا، یارانه سه دهک پایین را سه برابر کرده ایم! حالا چرا مجلس یا بعبارتی رئیس مجلس بخل می ورزد؟ به این رقم ها توجه کنید: سکونت در خانه 26 میلیارد تومانی، ماشین لوکس 400 میلیون تومانی، پاداش‌های 865 میلیون تومانی، حقوق ماهیانه 22 میلیون تومانی! که فقط متعلق به یکی از این آقایان مخالف یارانه است . تقریبا می شود گفت: با احتساب 45هزارتومانی یارانه ، یارانه 40هزار نفر دست این اقا هست. اگر 2000نفر از این اقایان داشته باشیم، که داریم! یارانه 80میلیون ایرانی در جیب اینهاست. از این بدتر، میدانیم یارانه ها از سال آغازین تا امروز، هیچ تغییر نکرده ولی ساختمان و املاک مجلس، افزایش و توسعه و مدرن شده است. تشریفات آن چندین برابر شده است. بطوریکه هر دقیقه مجلس، سیصد میلیون تومان هزینه دارد! یعنی در ماه 12960000میلیون تومان، که میشود یارانه سه ماه تمام مردم ایران. البته همه اینها با پیگیری های آقای لاریجانی بوده، والا در دوران آقای حداد و ماقبل، نه حقوق نمایندگان زیاد بود و نه تشریفاتشان کمرشکن. لذا طبیعی است که اقایان با یارانه ها مخالف باشند. زیرا دیگر برای سورو سات و مسافرتها و: تشریفاتش چیزی نمی ماند. البته یک فرضیه دیگر هم هست و آن اینکه: شاید منظور ایشان این بوده، که مردم را متوجه خود کند و حساب دستشان بیاید: که با کم کسی طرف نیستند! او می تواند حتی بجای دولت و قوه قضائیه و شورای نگهبان، و تمام نمایندگان تصمیم بگیرد. شاید هم یک فرضیه دیگر در کار باشد و آن اینکه: حالا که مردم نگذاشتند از لاریجانی ها، رئیس جمهور شود انتقام سختی را باید پس بدهند. بهر حال امیدواریم که همه این فرضیه ها غلط باشد. و ذهنیت اقای لاریجانی هم، در مورد ثروت ایران دچار اشتباه شده باشد. چرا که این کشور هیچ چیز کم ندارد، معادن نفت وگاز و مواد کانی و غیرفلزی آن اگر، از همه کشورها بیشتر نباشد کمتر نیست. آیا همه اینها نمی توانند ماهی 150هزار تومان به ولینعمت خود، یعنی ملت ایران بپردازند؟ پول نفت مال مردم است، نباید دولت برای خودش بردارد. یا نباید مردم را سفیه و مهجور و دیوانه بحساب بیاورند، تا بتوانند بگویند مردم نمی توانند: پول خود را درست خرج کنند! ومانند سفیه که اموالش را از دستش می گیرند، و به ولی و قیم او می دهند، یک عده هم قیم مردم شوند و: بجای آنها پول نفت را خرج کنند. البته ای کاش صرف سرمایه گذاری و: زیر ساخت ها می شد، ولی همه میدانیم که صرف حقوق های نجومی و: پاداش های کهکشانی می شود. از همه بدتر اینکه در پروژه های عمرانی هم 85درصد آن حقوق و پاداش است.

Money subsidies on Speaker of the House pocket!

Speaker of Parliament said due to lack of funds, with an increase in subsidies will oppose parliament. Parliament predetermined course not! But parliament speaker drew a line and showed for the executive to the legislature! And pure water poured on their hands. Hey, now that rumors: to Larijani should be replaced! If you are the manager of two branches, one branch line and show them who they are. Of course, we are not stingy, and do not listen to the rumors, but the good thing is fairness. Who said the government is subsidizing the grand tragedy! We now say quietly, subsidies have three lowest deciles down three times! In other words, the Speaker of the House or avarice lays why? This figure is not attempt: dwell in the house of 26 billion USD, 400 million USD luxury cars, the rewards of 865 million USD, a monthly salary of 22 million USD! Only belong to one of these gentlemen is opposed to subsidies. Almost be said to account for 45 dollars a subsidy, a subsidy of 40 thousand on this gentleman is. If 2,000 of these gentlemen have, we have! These subsidies 80 million Iranians in a pocket. Worse, we know that subsidies from the early years to today, has not changed, but the parliament building and real estate, has been expanded and modernized. Procedure several times. Parliament so that every minute, three million dollars cost! The month of $ 12960000, which is subsidized three months of the Iranian people. Of course, all of this has been pursued Mr. Larijani, during Mr Haddad and pre-eminent, not too much and not representatives of their back-breaking ceremony. Therefore, it is natural that men oppose subsidies. Because for South and travel Soro: nothing stays the formalities. The other is a hypothesis, that is: Maybe he meant was, that your people understand and take account of their hands: with one hand, not less! He can even instead of the government and the judiciary and the Guardian Council, and all the delegates decide. Another hypothesis is perhaps the work that is: Now that people are prevented from Larijani, the President shall give to take revenge. However, we hope that all of these assumptions are wrong. And Mr. Larijani's mentality, the wealth of Iran is wrong. Because it is nothing less, oil and gas and minerals and non-metallic mines if, of all countries, no more no less. Is all of this cannot fish 150 thousand dollars to his benefactor, the Iranian people pay? Oil money is the property of the people; the government should take for him. Or should people bring Daffy and considered obsolete and crazy, so people cannot say: just spend your money! Like the Daffy the property of their hands, and they and their guardian, the guardian of a group of people, and instead they spend oil money. Of course, I wish to investment: infrastructure, but we all know that spending astronomical salary and bonus for the Galactic. Worst of all the projects is 85% of salary and bonuses.

المال الدعم فی جیوب رئیس!

وقال رئیس مجلس النواب بسبب نقص الأموال، مع زیادة فی الدعم ستعارض البرلمان. البرلمان سلفا بالطبع لا! لكن رئیس مجلس النواب، ووجه خط وأظهر للسلطة التنفیذیة على السلطة التشریعیة! وسكب الماء النقی على أیدیهم. مهلا، الآن أن الشائعات: لاریجانی ینبغی الاستعاضة! إذا كنت مدیر فرعین، فرع خط واحد، وتبین لهم من هم. بالطبع، نحن لسنا بخیل، كما لا تستمع إلى الشائعات، ولكن الشیء الجید هو الإنصاف. الذی قال ان الحكومة تدعم هذه المأساة الكبرى! نحن الآن یقول بهدوء، والإعانات لها ثلاثة أدنى الأعشار أسفل ثلاث مرات! وبعبارة أخرى، فإن رئیس مجلس النواب أو جشع یضع لماذا؟ هذا الرقم یرجى ملاحظة: الإقامة عند 26 ملیار دولار، و 400 ملیون دولار سیارة فاخرة، ومكافآت من 865 ملیون دولار أمریكی، على راتب شهری قدره 22 ملیون دولار! تنتمی فقط إلى واحدة من یعارض دعم هؤلاء السادة. أن ما یقرب من قال لحساب 45 دولار للإعانة، إعانة 40 ألف على هذا الرجل هو. إذا 2000 من هؤلاء السادة لدینا، لدینا! هذه الإعانات 80 ملیون الإیرانیین فی الجیب. والأسوأ من ذلك، ونحن نعلم أن الإعانات من السنوات الأولى وحتى الیوم، لم یتغیر، ولكن مبنى البرلمان والعقارات، تم توسیع وتحدیثها. الإجراء عدة مرات. البرلمان بحیث كل دقیقة، ثلاثة ملایین دولار تكلفة! شهر 12960000 $، والتی هی مدعومة ثلاثة أشهر من الشعب الإیرانی. بالطبع، كل هذا تم السعی لاریجانی، خلال السید حداد وقبل البارزین، ولیس كثیرا ولیس ممثلی مراسم وضع حجر ظهورهم. ولذلك، فمن الطبیعی أن الرجال یعارضون الدعم. لأن لجنوب والسفر سورو: لا شیء یبقى على الشكلیات. والآخر هو فرضیة، وهذا هو: ربما كان یعنی كان، أن الناس على فهم وتأخذ فی الاعتبار أیدیهم: بید واحدة، ولیس أقل! وحتى یمكن بدلا من الحكومة والقضاء ومجلس صیانة الدستور، وجمیع المندوبین یقرر. فرضیة أخرى وربما كان العمل الذی هو: الآن أن الناس یمنعون من لاریجانی، یعطی الرئیس والانتقام. ومع ذلك، فإننا نأمل أن كل هذه الافتراضات خاطئة. وعقلیة السید لاریجانی، ثروة إیران خاطئة. لأنه لیس أقل والنفط والغاز والمعادن والألغام غیر المعدنیة إذا، فی جمیع البلدان، لا أكثر ولا أقل. هل كل هذا لا یمكن الاصطیاد 150 ألف دولار لولی نعمته، والشعب الإیرانی یدفع؟ أموال النفط هو ملك للشعب، ویجب على الحكومة أن تتخذ لنفسه. أو ینبغی أن تجلب الناس دافی وتعتبر عفا علیها الزمن ومجنون، لذلك الناس لا یمكن أن یقول: فقط تنفق أموالك! مثل دافی ممتلكات أیدیهم، وأنهم وولی الأمر، الوصی على مجموعة من الناس، وبدلا من ذلك أنها تنفق أموال النفط. بالطبع، أود أن الاستثمار: البنیة التحتیة، لكننا نعلم جمیعا أن تنفق الراتب الفلكیة ومكافأة للالمجرة. والأسوأ من كل المشاریع هو 85٪ من الراتب والمكافآت.

Spikeri mobil Subsidy pul!

Milli Məclisin sədri parlament qarşı olacaq subsidiyaların artması ilə, vəsait çatışmazlığı səbəbindən bildirib. TBMM kurs deyil müəyyən bir! Amma parlament spikeri, bir xətt çəkdi və qanunvericiliyə icra göstərdi! Və təmiz su əllərində tökdü. Hey, indi şayiələr ki, Laricani ilə əvəz edilməlidir! iki filial meneceri, bir filialı xətt var və onlar kim onlara göstərmək bilər. Əlbəttə ki, biz xəsis deyil, və söz-söhbətlərə qulaq asmaq deyil, lakin yaxşı bir şey ədalət deyil. Kim hökumətin böyük faciəsi subsidiyanın bildirib! Biz indi sakit deyir subsidiyalar aşağı üç aşağı desilləri üç dəfə var! Başqa sözlə, Palatasının spikeri və ya avarice Niyə edir? Bu rəqəm Qeyd: yaşayış 26 milyard dollar, 400 milyon ABŞ dolları lüks avtomobil, 865 milyon ABŞ dolları mükafat, 22 milyon ABŞ dolları məbləğində aylıq əmək haqqı! Yalnız subsidiyaların qarşı bu cənablar biri məxsusdur. Demək olar ki, 45 dollar subsidiya, bu centlmen 40 min bir subsidiya hesabına ifadə etdi. Bu cənablar 2000 varsa, var! Bu subsidiyalar bir cib 80 milyon iranlı. Worse, biz bu gün erkən il subsidiyalar, dəyişməyib bilirik ki, lakin parlament binası və daşınmaz əmlak, genişləndirilmiş və müasirləşdirilmişdir. Prosessual bir neçə dəfə. TBMM hər dəqiqə, belə ki, üç aqqı və mükafatlar 85% edir.

نوع اخبار :
برچسب ها :
لینک ها :

انقلاب اسلامی جهان را ثروتمند تر کرد.

از هنگامی که نهضت اسلامی ایران، لا اقل از سال 1978ببعد آغاز شد، همگام با آن جهان رشد خود را در: ثروت آفرینی و اقتصاد برتر و: کسب رفاه عمومی نیز آغاز کرد. البته ثروت در همه زمان ها بوده، و در دوران معاصر هم وجود داشته، ولی معمولا در دست اقلیت یک درصدی بوده است. چه در زمانهای قدیم که همه جا پادشاهی بوده، و بجز پادشاهان کسان دیگری، حق مالکیت و ثروت اندوزی نداشته، زیرا به محض اطلاع از ثروت دیگران، ابتدا مالیات های سنگین بسته می شد! اگر شخص ورشکست نمی شد، مجبور می شد بیش از نیمی از ثروت خود را، به پادشاه هدیه کند. بطور نمونه این اواخر همه میدانند که: رضاخان میرپنج، فقط یک افسر ساده با مسئولیت پنج نفر محسوب می شد. وی در روستای الاشت، از توابع مازندران بدنیا آمده بود، ولی هنگام سلطنت به هرجا می رفت، از ملک واملاک سراغ می گرفت! مالک باید بلافاصله سند آن را، بنام همایونی امضا و تقدیم می کرد. ثروت هایی که او فقط در زمان تبعیدش، از ایران خارج کرد و به بانک سوئیس سپرد: 4میلیون دلار سال 1941بود. پسرش پهلوی دوم نیز، بقدری ثروت از ایران خارج کرد که: اصلا کسی حساب آن را نداشت، و الان بانکهای سوئیس و خزانه داری آمریکا، همه آنها را بالا کشیده اند. بهرحال با وزش نسیم انقلاب اسلامی، خرج کردن پول های ثروتمندان شروع شد، و برای تطمیع سران، یا تشویق مخالفان، همه دنیا به کار افتادند. عربها از ترس به سراغ خرید سلاح رفتند، و بالاترین رقم خرید تسلیحاتی در طول تاریخ را، بنام خود ثبت کردند. آمریکاییها و سوییسی ها، با بلوکه کردن دارایی های ایران، آمار آن را از دسترس خارج کردند، و بین خودشان تقسیم نمودند. روسها برای تقویت گروههای کمونیستی، مبالغ هنگفتی هزینه کردند. سفارت خانه های اروپایی و خارجی، برای جذب ثروت ایرانیان، در باغ سبز به آنان نشان دادند! بطوریکه هنوز پس از گذشته چهل سال، هیچگاه صف های طولانی ایرانیان، در پشت سفارتخانه های آنان کاهش نیافته است. بعد از انقلاب اسلامی هم مسئولان ایرانی، هرچه در خزانه مانده بود، صرف جنگ و خرید از کشورهای دیگر کردند. آمریکا با سلاح تحریم وارد شد! و همه اجناس خود را تا چند برابر قیمت به ایران فروخت. چین و روسیه و کره جنوبی و دیگر کشورها هم، با خرید های نجومی از سوی ایران، بار اقتصاد خود را بستند. حتی در این چهل سال ما شاهدیم که: بهترین مشتریان همه کشورهای دنیا، ایرانیان هستند. و بدون خرید ایرانیان، اغلب شرکت های بنام مانند: بنز و تویوتا و سامسونگ باید از بین بروند. هرشرکتی که ایران با آن قطع رایطه می کرد، بلافاصله ورشکست و: کار گران خود را خراج می کرد! تا دلسوزی ایرانیان را بسوی خود جلب کند. فلسطینی هایی که در محاصره بودند، و نان شب نداشتند، برای اینکه به سمت ایران گرایش پیدا نکنند، از همه طرف مورد حمایت قرار گرفتند! و اکنون همگی دارای زندگی اشرافی هستند. بودجه هایی که عربستان و امریکا! و حتی اسرائیل به آنها می دهد بسیار زیاد و بی سابقه است. بطوریکه حتی حماس هم به طمع افتاده، و به سوی عربستان رفته است. کشور های جهان سوم که: فقیر ترین کشورها محسوب می شدند، برای اینکه به ایران گرایش پیدا نکنند، همه گونه حمایت مالی و اقتصادی شده اند. حتی در ایران به سنی های ایرانی، پیشنهاد های کلانی می شود، تا مباد به شیعه گرایش پیدا کنند و: اقلیت های مذهبی هم از این پیشنهادها بی نصیب نیستند.

Islamic Revolution made the world richer.

Since the Islamic revolution in Iran, at least from 1978 onwards began to keep pace with the growth in wealth creation and better economy and acquisition of public welfare began. The wealth at all times, and in modern times there, but usually in the hands of a minority of a percent. What kingdom in ancient times was everywhere, except the Kings others, property and wealth are not as informed as soon as the wealth of others, the pack was heavy taxes! If the person is not bankrupt, forcing more than half of his wealth, his gifts to the king. For example, recently known that Khan Myrpnj, just a simple officer in charge was five. He Alasht village, the functions of Mazandaran was born, but when the monarchy was everywhere, from property properties was found! Its owner must immediately document, signed and dedicated the royal name. He only wealth that at the time of his exile, out of Iran and handed over to Swiss banks: $ 4 million in 1941. Pahlavi's son, so that wealth outside the country: no one considered it did not, and now Swiss banks and the Treasury America, all of them are drawn up. However, the ratio of the Islamic Revolution began spending the money of the rich, and for bribing officials, or encourage the opposition, the whole world went to work. Arabs fear went out to buy weapons, and the highest buy weapons in history, as they were recorded. Americans and Swiss, with Iran blocking assets, hit it out of reach, and divided among themselves. Russians to strengthen communist groups, spent enormous sums. European embassies and foreign, to attract wealth Iranians showed their green garden! As yet after the last forty years, never long queues of Iranians behind their embassies dimmed. After the Islamic Revolution and Iranian officials, the Treasury had been spent on the war and they buy from other countries. America entered the arms embargo! And all their goods sold to Iran several times the cost. China, Russia, South Korea and other countries, with the purchase of sea from Iran, closed their economic burden. Even in these forty years, we see that the best clients all over the world, Iranians. Without buying Iranian, often known companies such as Mercedes Benz and Toyota and Samsung must be eliminated. Iran's relationship with the cessation of any single company, immediately collapsed and work your tribute was expensive! To attract sympathy toward Iran. Palestinians, who were surrounded and had dinner, because they tend to Iran, were supported from all sides! And now all of life's peers. Funded by Saudi Arabia and America! And even Israel gives them immense and unprecedented. So that even Hamas had to greed, and has gone to Saudi Arabia. Third World countries that are the poorest countries were not inclined to be in Iran, have been all kinds of financial and economic support. Even in Iran, Iranian Sunnis, offer huge, so lest they tend to Shiite Religious minorities are deprived of these proposals.

جعلت ثورة الإسلامیة فی العالم الأكثر ثراء.

منذ قیام الثورة الإسلامیة فی إیران، على الأقل منذ عام 1978 بدأت فصاعدا لمواكبة النمو فی خلق الثروة واقتصاد أفضل واكتساب بدأت الصالح العام. الثروة فی جمیع الأوقات، وفی العصر الحدیث هناك، ولكن عادة ما تكون فی أیدی أقلیة من المئة. ما المملكة فی العصور القدیمة كان فی كل مكان، إلا الملوك الآخرین والممتلكات والثروة لیست كما أبلغ فی أقرب وقت ثروات الآخرین، كانت حزمة ضرائب باهظة! إذا كان الشخص لیس إفلاس، مما اضطر أكثر من نصف ثروته، هباته للملك. على سبیل المثال، یعرف فی الآونة الأخیرة أن خان، كان مجرد ضابط بسیط فی تهمة خمسة. قریة الاشت  وظائف مازندران ولدت، ولكن عندما كان النظام الملكی فی كل مكان، من خصائص الملكیة وجدت! یجب أن صاحبها توثیق فورا، وقعت والتفانی اسم ملكی. والثروة فقط أنه فی وقت من منفاه، من إیران وتسلیمه إلى البنوك السویسریة: 4000000 $ فی عام 1941. ابن بهلوی، بحیث الثروة خارج البلاد: لا أحد یعتبر أنه لم یفعل، والآن البنوك السویسریة والأمریكیة الخزانة، كل منهم ضعها. ومع ذلك، بدأت نسبة للثورة الإسلامیة انفاق المال من الأغنیاء، وللمسؤولین رشوة، أو تشجع المعارضة، وذهب العالم كله للعمل. العرب یخشون خرج لشراء أسلحة، وأعلى أسلحة شراء فی التاریخ، كما تم تسجیل. الأمریكان والسویسری، مع إیران منع أصول، وأصیب هو بعید المنال، وتنقسم فیما بینها. الروس لتعزیز الجماعات الشیوعیة، أنفقت مبالغ هائلة. السفارات والخارجیة الأوروبیة، لجذب الثروة أظهر الإیرانیین حدیقة منزلهم الخضراء! حتى الآن بعد أربعین عاما الماضیة، تضاءلت طوابیر طویلة أبدا من الإیرانیین وراء سفاراتها. بعد الثورة الإسلامیة والمسؤولین الایرانیین، ان وزارة الخزانة انفقت على الحرب ویشترون من بلدان أخرى. أمریكا دخل حظر الأسلحة! وباعت كل سلعهم إلى إیران عدة مرات تكلفة. الصین وروسیا وكوریا الجنوبیة ودول أخرى، مع شراء البحر من إیران، أغلق العبء الاقتصادی. حتى فی هذه الأربعین سنة، ونحن نرى أن أفضل العملاء فی جمیع أنحاء العالم، والإیرانیین. دون شراء الإیرانیة والشركات فی كثیر من الأحیان المعروفة مثل مرسیدس بنز وتویوتا وسامسونغ یجب القضاء علیها. علاقة إیران مع وقف أی شركة واحدة، انهار على الفور والعمل تحیة لكم كان الثمن! لجذب تعاطف تجاه إیران. ودعمت الفلسطینیین الذین كانوا محاصرین، وكان العشاء، لأنها تمیل إلى إیران، من كل الجهات! والآن كل من أقرانهم الحیاة. بتمویل من المملكة العربیة السعودیة والولایات المتحدة! وحتى إسرائیل یعطیهم هائلة وغیر مسبوقة. حتى أن حماس كان لالجشع، وذهب إلى المملكة العربیة السعودیة. دول العالم الثالث التی كانت أكثر البلدان فقرا لا تمیل إلى أن تكون فی إیران، كانت جمیع أنواع الدعم المالی والاقتصادی. وحتى فی إیران والسنة الإیرانیة، وتقدیم ضخمة، لذلك لئلا تمیل إلى حرمان الأقلیات الدینیة الشیعیة من هذه المقترحات.

İslam İnqilabının dünya zəngin etdi.

İran İslam inqilabından bu yana, 1978-ci ildən ən azı etibarən ictimai təminat başladı sərvət yaradılması və daha yaxşı iqtisadi və əldə artım ilə ayaqlaşmaq başladı. bütün dövrlərdə sərvət və orada müasir dəfə, lakin adətən bir faiz azlıq əlində. qədim zamanlarda nə səltənət digər sərvət qısa müddətdə məlumat kimi Kings başqaları əmlak və sərvət deyil istisna olmaqla, paketi ağır vergilər idi, hər yerdə idi! şəxs müflis deyilsə, onun sərvət padşahın onun hədiyyələr yarıdan çoxu məcbur. Məsələn, bu yaxınlarda Khan Myrpnj vəzifəli bir sadə zabit beş idi ki, tanınır. O Alasht kəndi Mazandaran funksiyaları anadan olub, lakin monarxiya hər yerdə idi, əmlak xüsusiyyətləri tapıldı! Onun sahibi dərhal imzalanmış sənəd və kral adını həsr etməlidir. $ 4 milyon 1941-ci ildə onun sürgün zamanı İran həyata və İsveçrə banklarında təhvil O, yalnız sərvət. Pəhləvi oğlu ölkə xaricində olduğunu sərvət belə: heç kim onların hamısı tərtib olunur, indi İsveçrə bankları və Xəzinədarlıq Amerika olmadı hesab və. Lakin İslam İnqilabının nisbəti və rüşvət vəzifəli şəxslər üçün zəngin pul sərf başladı ya müxalifət təşviq bütün dünya işə getdi. Ərəblər onlar qeyd edildi, tarix silah və yüksək alış silah almaq üçün getdi qorxuram. Amerikalılar və İsveçrə, İran aktivləri blok ilə əlçatmaz edib, və özləri arasında bölünür. Ruslar, kommunist an sünnilər, böyük təklif edirik.

نوع اخبار :
برچسب ها :
لینک ها :

خط قرمز فروشی

متاسفانه سینمای قشری و گیشه ای ایران، از فرصت انتخاباتی سوء استفاده کرده، و با فروش خط قرمز ها، به درآمد های میلیاردی دست پیدا می کند. در واقع این بار اختلاس گران، به سراغ هنر رفته، و از طریق سینما و فیلمفارسی به دنبال: چنگ انداختن به درآمد های نجومی هستند.

این در حالی است که خیل عظیم هنرمندان ما، در فقر و پیری به سر می برند و: گاه حتی یارانه هم به آنها تعلق نگرفته، و از حقوق 400تومنی پیشکسوتان نیز محروم هستند. بدون بیمه باقی مانده اند چون: مدارک مورد نیاز و دوندگی بی حاصل آن را، نمی توانند به یدک بکشند. پگاه آهنگرانی، زندگی این هنرمندان را در فیلم کوتاهی بنام: مردان ارباب جمشید آورده است. ارباب جمشید یک زرتشتی در تهران بوده که: بیش از نیمی از زمین های تهران را خریداری کرده بود، و اکنون بانک ملی پارک پلیس و غیره، همه ملک او هستند. اما الان فقط چند هنرمند قدیمی و ناکام، نام آن را یدک می کشند و هر روز ظهر، در قهوه خانه آنجا به یاد روز های پر رونق خود، آبگوشت شریکی یا برنج سفید با تخم مرغ میل می کنند. صندوق حمایت از روزنامه نگاران و هنرمندان هم، نتوانسته برای آنها کاری کند: زیرا بازی آنها درگذشته بوده و: مشمول 5 سی دی در سال جاری نمی شود! حتی نقش اول را هم ندارند. ولی این هنرمندان و روزنامه نگاران، عمری را در آرزوی این شغل و رونق آن سپری کرده اند، حالا که رونق گرفته، چند جوان پاچه ورمالیده و: دزد سرگردنه از راه رسیده اند، و میلیاردی به جیب می زنند، ملت و فرهنگ مردم خود را مسخره می کنند تا: به نان و نوایی برسند. نهنگ عنبر و یا عنبر 2 و فیلمهایی که قرار است اکران شود، همه از این دست هستند و فقط یک فیلم، بنام ماجرای نیمروز معلوم نشد، چطور بین اینها بر خورده است. البته هنرمندان پیشکسوت باز تشکیلاتی دارند، ولی روزنامه نگاران  و نویسندگان، از آنها هم عقب ترند.

 ما وقتی صحبت از اسلام می کنیم، ایات قرانی و دستورات صریح پیامبر مد نظر است، ولی این دسته اراذل  و اوباش و نوکیسه های هنری ، همین را سیبل قرار داده، و تیر های زهر آگین خود را به آن پرتاب می کنند. سالها نیکی کریمی ها، در تمام فیلم ها چمدان بسته، با شوق طلاق و جشن جدایی، جامعه را به این روز انداختند که: یازده میلیون جوان داریم که: از ترس طلاق ازدواج نمی کنند! بعد هم گشت ارشاد ها آمد، و هرچه مشروب خوار و روسپی باز را خوشحال کرد! که بالاخره یکی توانست: دنده امر بمعروفی ها را خرد کند، و الان سالها است که برعلیه مجازات قاچاقچیان مواد مخدر، فیلم ساخته می شود و ابد و یک روزهایی می سازند که: آدم زار زار به حال قاچاقچی های مظلوم گریه می کند. و یا این بازیگر مشهدی زایر ستیز، حکم قصاص را همه جا زیر سوال می برد و: یا اینکه به مشی حزب اللهی ها توهین می کند، تا جاییکه سالن سینما می شود جهنم مومنان و: کسانی که کمی خود را مقید به اسلام می دانند. اخیرا هم که برای سرکوب حجاب راهی هند و برزیل می شوند، و با نشان دادن چهره های ضد حجاب، عملکرد حجاب اسلامی را زیر سوال می برند. و آن را به مسخره می گیرند. مسئولین هم درگیر مبارزات انتخاباتی هستند و: نمی دانند همه این دعوا ها سر: لحاف ملا هاست و می خواهند: اسلام و روحانیت را. ترور شخصیت نمایند. تا راه برای فساد و فحشا باز شود.

The red line retail

Unfortunately cinema box-office cortical and Iran, the electoral advantage of opportunities, and by selling red tape, to the billion-dollar gain. In fact, this time lobbyists went to the art, and through cinema and film Persian Looking for: grab the money are astronomical.

This is despite the fact that the vast majority of our artists, living in poverty and aging and sometimes even subsidies not belong to them, and deprived of rights 400 toman pioneers. Remain without insurance such as required documents and unproductive running it, cannot tow. Ahangarani, the artist's life in a short film called: men's Lord Jim. Jamshid was a Zoroastrian masters in Tehran that Tehran had bought more than half of the land, and now the National Bank Park police, etc., all his property. But now only a few older artists, and failed, to carry it every day at noon, he remembered the days of her thriving coffee, broth or white rice with egg desire their partner. Fund journalists and artists could not do anything for them: they died because the game is: under 5 year CD is not! Not even the first time. But these artists and journalists, life and dreams of the jobs and prosperity it has spent are now thriving, some young legs around rubbed: scamp arrived, and billions into the pockets of their nation and culture to mock her: bread and misery to come. Sperm Whale or two films that are scheduled to be released, all of this is just a movie; it was not clear as the noon incident, how it is being eaten. The veteran artists open their organization, but journalists and writers, they are back.

 When we speak of Islam, the Quran and the Prophet's explicit orders is concerned, but this bunch of thugs and upstart art, the same target, and his poisonous arrows to throw it out. Niki Karimi years, in all the videos suitcase closed, enthusiastically celebrated divorce and separation, and threw the community to this day: eleven million young people have: the fear of divorce, not marriage! Then came the Guidance Patrol, and the drinkers and prostitutes happy again! Or the actor Mashhadi pilgrim conflict, Retaliation everywhere, undermining and: or the policy of Hezbollah insult is, as far as the theater is hell believers and those that your little tie to Islam. More recently, the veil is a way to suppress India and Brazil, and by showing the face of anti-hijab, the Islamic veil is questioned. And ridicule. Officials involved in the campaign are: do not know all the fights Head: Mullah's quilt and want Islam and the clergy. A character assassination. To open the way to corruption.

التجزئة خط أحمر

للأسف القشریة سینما شباك التذاكر وإیران، والاستفادة من الفرص الانتخابیة، وبفضل بیع الروتین، لتحقیق مكاسب بملیارات الدولارات. فی الواقع، ذهب هذه المرة جماعات الضغط للفن، ومن خلال السینما والأفلام الفارسی یبحث عن: الاستیلاء على المال هی الفلكیة.

هذا على الرغم من حقیقة أن الغالبیة العظمى من فنانینا، الذین یعیشون فی الفقر والشیخوخة وأحیانا الدعم یست ملكا لهم، وحرمت من حقوق 400 رواد تومان. تبقى دون تأمین مثل المستندات المطلوبة وغیر منتجة تشغیله، لا یمكن السحب حیاة الفنان فی فیلم قصیر یسمى: اللورد جیم الرجال. كان جمشید على درجة الماجستیر الزرادشتیة فی طهران ان ایران اشترت أكثر من نصف الأرض، والآن الشرطة بارك البنك الوطنی وغیرها، وجمیع ممتلكاته. الصحفیین الصندوق والفنانین لا یستطیع أن یفعل أی شیء بالنسبة لهم: إنهم ماتوا بسبب اللعبة: تحت 5 سنوات CD لیست كذلك! ولا حتى فی المرة الأولى. لكن هؤلاء الفنانین والصحفیین والحیاة والأحلام من فرص العمل والازدهار أنفقت الآن مزدهرة، بعض مراحل الشباب حول یفرك: وصل النذل، والملیارات فی جیوب الأمة وثقافتها أن یسخر لها: الخبز والبؤس القادمة. حوت العنبر أو اثنین من الأفلام التی من المقرر أن یتم إطلاق سراحهم، كل هذا هو مجرد فیلم، لم یكن واضح الحادث ظهر الیوم، كیف یتم یؤكل. الفنانین المخضرمین فتح مؤسساتهم، ولكن الصحفیین والكتاب، فهی الظهر.

 نیكی كریمی سنوات، فی جمیع شرائط الفیدیو أغلقت حقیبة، احتفلت بحماس الطلاق والانفصال، ألقت المجتمع لهذا الیوم: أحد عشر ملیون والشباب لدیهم: الخوف من الطلاق، ولیس الزواج! ثم جاء التوجیه دوریة، ویشربون والعاهرات سعیدة مرة أخرى! وأخیرا یمكن للمرء أن أضلاعه من نهایة الشوط الاول، والآن سنوات أن العقوبات ضد تجار المخدرات والسینما وإلى الأبد ویوم واحد إلى أن آدم كان مهرب تبكی بمرارة من المظلومین. أو الممثل مشهدی الصراع حاج، الانتقام فی كل مكان، یقوض و: أو سیاسة إهانة حزب الله، بقدر ما هو المسرح المؤمنین الجحیم وتلك التی التعادل الخاص بك قلیلا إلى الإسلام . وفی الآونة الأخیرة، الحجاب هو وسیلة لقمع الهند والبرازیل، وإظهار الوجه المضادة للحجاب، وشكك فی الحجاب الإسلامی. والسخریة. المسؤولین المشاركین فی الحملة هی: لا یعرف عن رئیس معارك: لحاف الملا ویرید الإسلام ورجال الدین. واغتیال الشخصیة. لفتح الطریق للفساد.

qırmızı xətt pərakəndə

Təəssüf ki, kino kassa kortikal və İran imkanları seçki üstünlüyü və milyard dollar mənfəət, qırmızı tape sataraq. pul grab astronomik var: Əslində, bu dəfə lobbiçilər axtarır incəsənət və kino və film fars yolu ilə getdi.

Bu, bizim rəssamlar böyük əksəriyyəti yoxsulluq şəraitində yaşayan və yaşlanma və bəzən hətta subsidiyalar onlara aid deyil, və hüquqları 400 toman ilk məhrum olmasına baxmayaraq. belə tələb olunan sənədlərin və səmərəsiz, onu edə bilməz çalışan dartmaq kimi sığorta olmadan qalır. Ahangarani adlı qısa film rəssamın həyat: kişi Lord Jim. Cəmşid Tehran, və s., Indi bütün onun mülkiyyət National Bank Park polis torpaq yarım artıq alıb və ki, Tehranda Zərdüşt ustaları idi. Fund jurnalistlər və rəssamlar onlar üçün bir şey edə bilmədim: oyun, çünki onlar həlak: 5 yaşadək CD deyil! Hətta ilk dəfə. Amma sərf etmişdir, bu sənətçi və jurnalistlərin həyat və iş və firavanlıq arzularını inkişaf indi, bəzi gənc ayaqları ətrafında rubbed: yaramaz gəlib və onların millətin və mədəniyyətin cibinə milyardlarla onun istehza: çörək və səfalət gəlib. Sperm Whale ya azad planlaşdırılır iki film, bu bütün bu yeyilmiş olunur necə günorta hadisə kimi aydın deyil, yalnız bir film deyil. veteran rəssamlar onların təşkilat açmaq, lakin jurnalistlər və yazıçılar, onlar geri edir.

 İslam danışmaq zaman, Quran və Peyğəmbərin açıq sifariş narahat, lakin thugs və upstart incəsənət, eyni hədəf və onun zəhərli oxlar bu dəstə onu atmaq. Niki Karimi il çamadan qapalı bütün video, həvəslə, boşanma və ayrılması qeyd bu gün icma atdı: on milyon gənc var: boşanma qorxusu deyil, evlilik! Sonra Rəhbərlik Patrol və yenidən içənlərə və xoşbəxt fahişə gəldi! Nəhayət bir əbədi narkotik tacirlerine, film və cəza və Adam acı alverçisi məzlum ağlayır ki, bir gün qarşı ildir indi fasilə enjoining qabırğa, və edə bilər. Və ya hər yerdə aktyor Məşədi Hacı münaqişəsi mislləmə, pozan və: və ya Hizbullah təhqir siyasət İslama ki, az tie qədər teatr cəhənnəm iman kimi, və o . Bu yaxınlarda, örtük və anti-hicab üz göstərərək Hindistan və Braziliya yatırmaq üçün bir yoldur, İslam örtük sorğu-sual edilir. Və lağ. kampaniyası olan cəlb Hakimlər: Mollaların yorğan və İslam və ruhanilər istəyirəm: bütün döyüşlərdə rəhbəri bilmirəm. A xarakter sui-qəsd. fəsada açın.

نوع اخبار :
برچسب ها :
لینک ها :
دوشنبه 11 اردیبهشت 1396 :: نویسنده : سید احمد حسینی ماهینی

طب رایگان 5

چرا باید با دست غذا خورد؟ آنهم با دست راست. طب رایگان جواب ساده ای برای این سوال دارد. گرچه سکولاریسم اسلامی! ممکن است داد و هوار کند، ولی واقعیت این است که: قبل از خوردن غذا باید دست ها را شست، و با دست غذا خورد! چون اگر با چنگال یا قاشق بخواهیم غذا بخوریم، نیازی به شستن دستها نیست. توجیه ساده آن این است که: برخی از مواد غذایی، از طریق پوست وارد بدن می شوند. یعنی همانطور که پوست دارای منفذ ها  و: سوراخ هایی است که: برخی املاح و آب از آن خارج می شود، و به اصطلاح بدن عرق می کند، و شوره می زند! معادل همین آب و املاح  که خارج می شود، پوست نیاز به مواد و املاح تازه دارد. البته پوست از طریق داخلی نیز تغذیه می شود، ولی چون آخرین لایه غذا رسانی است، طبیعی است که مواد لازم آن در مسیر قبلا مصرف شده باشد. یعنی با اینکه مواد غذایی خوبی می خوریم، ولی بعلت طولانی ترین مسیر انتقال به پوست، این مواد در مسیرهای نزدیک تری جذب می گردد. به همین دلیل پوست دچار خشکی می شود، که معمولا با مالیدن کرم، و چرب کردن آنها، این مواد را به آنها می رسانیم. ماسک های زیبایی خیار و: میوه های مختلف نشان می دهد: خوردن خیار در بدن، قبل از رسیدن به پوست جذب می شود. و لذا باید از بیرون به آن مواد برسانیم. موقع غذا خوردن، این نیاز پوست بیشتر تحریک می شود. لذا اگر با دست غذا بخوریم، و غذا را خوب بجویم، فرصت هست تا مواد و املاح لازم، قبل از رفتن به بدن از طریق پوست: دست و دهان جذب شود. معمولا بعد از خوردن هر غذا، مواد اصلی آن به دست می چسبد، که ما بطور طبیعی با مالیدن: دو دست به یکدیگر، این مواد را به تمام پوست دست می رسانیم. و دیگر نیازی نیست: از کرم یا مواد نفتی و شیمیایی دیگر مانند: وازلین و غیره استفاده شود. مواد قندی از جمله موادی است که: بلافاصله بعد از وارد شدن به دهان، جذب می شود و شیرینی آن را، در لایه های داخلی بدن بخوبی احساس می کنیم. گاهی اگر رساندن قند به بدن از طریق: بیرون و درون هم کافی نباشد، حالت ضعف به انسان دست میدهد. که اگر مفرط باشد، باید سرم به بدن وصل شود، سرم هم چیزی جز قند و نمک نیست، و این یعنی لایه میانی هم، دچار کمبود انرژی شده است. شیاف یا دارو و پماد های مالیدنی، همه اثبات می کند که مواد غذایی، بجز از طریق دهان و یا گردش خون، راههای دیگری هم دارد. داروهای زیر زبانی، از همه اینها واضح تر است. و همه اینها نشان می دهد که باید: به غذا خوردن با دست اهمیت داد. حالا گرچه خود سکولارها هم، وقتی غذای خوشمزه ای مثل مرغ باشد، نمی توانند با قاشق بخورند! می بینید که با دست می خورند، و لذت بیشتری احساس می کنند. البته بعد از خوردن غذا هم باید دست ها را شست. زیرا هم باعث نفوذ سریعتر و وسیعتر: مواد غذایی به پوست می شود، و هم آن را تمیز می کند. در اینجا به اهمیت وضو هم پی می بریم: که پوست بدن ما در روز، حداقل 5بار با آب تماس پیدا می کند، و این هم مانع خشکی پوست می شود، و هم شادابی پوست را تضمین می کند.  در روایات هم داریم که بعد از استحمام،  کمی بخوابید تا قلب بالاتر از سر قرار گیرد، و جریان خون به آن برسد، و هم اینکه بدن را چرب کنید، یا به قول امروزی ها کرم بمالید. زیرا در اثر سود سوز آور و: املاح شیمیایی مواد شوینده، پوست چربی های مفید خود را هم از دست می دهد.

Medicine 5

Why should I eat by hand? However, with the right hand. Free medicine is no simple answer to this question. Although Islamic secularism! And to be angry possible, but the reality is that should you wash your hands before eating, and the food was! Because if we want to eat with a fork or spoon, do not wash your hands. The simple explanation is that some of the food enters the body through the skin. As the skin pore and hole that some salts and water from the outside, and so the body does not sweat, and his dandruff! Of the water and the salt is removed, the skin needs fresh ingredients and minerals. The interior is also fed through the skin, but because the last layer is the caterer, it is natural materials used in the way it is consumed. This means that the food we eat well, but due to the longest way to skin, the material absorbed in the closer routes. That's why dryness of the skin, which usually rubs cream and fatty them, these materials can bring to them. Masks cucumber and fruits of different shows: eat cucumbers in the body before it is absorbed into the skin. And must reach out to those materials. When eating, the need to be more irritated skin. So if you eat with your hands, and good food I seek opportunities to materials and minerals is necessary to go to the body through the skin, hands and mouth to be absorbed. Usually after eating any food, the main material of the stick, we naturally by rubbing two hands to each other, these materials can bring to all hands. No longer need: cream or petroleum products and other chemicals, such as petroleum jelly and so on. Sugars such as substances that: immediately after getting into the mouth, absorbed and its products, in the inner lining of the body feel good. Sometimes if you bring sugar into the body through: outside and inside is not enough, the state of human weakness. If excessive, it must be connected to the body serum, serum nothing but sugar and salt, and this is the middle layer, is energy deficient. Suppositories or topical medications and ointments, all proving that food, except through the mouth or circulation, there are other ways. Medication under the tongue is all the more obvious. All this shows that you need to eat with the importance of that. Now although the secularists, when food is delicious like chicken, cannot eat with a spoon! You see, eat with your hands, and feel more pleasure. Of course, should you wash your hands after eating? Because it's faster and wider influence of food on the skin and it is clean. Here the importance of the ablution we realized that our skin in the day, at least 5 times in contact with water, and this also prevents skin dryness, and skin guarantees. Because of caustic soda and: chemical salts, detergents, skin also loses its fats.

الطب 5

لماذا یجب أن یأكل بالید؟ ومع ذلك، مع یده الیمنى. الدواء مجانا من جواب بسیط على هذا السؤال. على الرغم من أن العلمانیة الإسلامیة! قد یكون من المحزن، ولكن الواقع هو أن علیك أن تغسل یدیك قبل الأكل، وكان الطعام! لأنه إذا كنا نرید لتناول الطعام بالشوكة أو الملعقة، لا تغسل یدیك. التفسیر بسیط هو أن بعض المواد الغذائیة، تدخل الجسم عن طریق الجلد. كما مسام الجلد وثقب أن بعض الأملاح والماء من الخارج، وبالتالی فإن الجسم لا عرق، وقشرة الرأس له! من إزالة الماء والملح، والجلد یحتاج المكونات الطازجة والمعادن. یتغذى من الداخل أیضا عن طریق الجلد، ولكن لأن الطبقة الأخیرة هی الممون، فمن المواد الطبیعیة المستخدمة فی الطریقة التی یتم استهلاكها. وهذا یعنی أن الطعام الذی نأكل جیدا، ولكن نظرا لأطول طریقة لالجلد، والمواد استیعابها فی طرق توثیق. هذا هو السبب فی جفاف الجلد، والتی عادة فرك كریم، والدهنیة منها، ویمكن لهذه المواد تجلب لهم. أقنعة الخیار والفواكه من البرامج المختلفة: أكل الخیار فی الجسم قبل أن یتم امتصاصه فی الجلد. ویجب أن تصل إلى تلك المواد. عند تناول الطعام، والحاجة إلى أن یكون الجلد أكثر غضب. لذا إذا كنت تأكل مع یدیك، والطعام الجید I البحث عن فرص المواد والمعادن الضروریة للذهاب إلى الجسم عن طریق الجلد والیدین والفم لاستیعابها. عادة بعد تناول أی طعام، والمواد الرئیسیة للعصا، ونحن بطبیعة الحال عن طریق فرك الیدین لبعضها البعض، وهذه المواد یمكن أن یجلب إلى كل الأیدی. لم تعد هناك حاجة: كریم أو المنتجات النفطیة والمواد الكیمیائیة الأخرى، مثل الفازلین وهلم جرا. السكریات مثل المواد التی: مباشرة بعد الدخول فی الفم، واستیعابها ومنتجاتها، فی البطانة الداخلیة من الجسم یشعر جیدة. فی بعض الأحیان إذا وجهتم السكر فی الجسم من خلال: الداخل والخارج لیست كافیة، وحالة الضعف البشری. إذا مفرطة، فإنه یجب أن تكون متصلا المصل الجسم، لا شیء فی الدم ولكن السكر والملح، وهذا هو الطبقة الوسطى، هو نقص الطاقة. التحامیل أو الأدویة الموضعیة والمراهم، وكلها تثبت أن الغذاء، إلا عن طریق الفم أو تداولها، وهناك طرق أخرى. الدواء تحت اللسان، واضح كل أكثر من ذلك. كل هذا یدل على ان كنت بحاجة لتناول الطعام مع أهمیة ذلك. الآن على الرغم من أن العلمانیین، عندما یكون الغذاء لذیذ مثل الدجاج، لا یمكن أن یأكل مع ملعقة! كنت انظر، وتناول الطعام مع یدیك، وتشعر بمزید من المتعة. بالطبع، یجب أن تغسل یدیك بعد تناول الطعام. لأنه تأثیر أسرع وأوسع من المواد الغذائیة على الجلد، وأنها نظیفة. هنا أهمیة الوضوء أدركنا أن جلدنا فی الیوم، 5 مرات على الأقل فی اتصال مع الماء، وهذا یمنع أیضا جفاف الجلد، والضمانات الجلد. ان التقالید أننا یستحم بعد القلیل من النوم لقلب أكثر من الرأس، وتدفق الدم للوصول إلیه، والدهون فی الجسم، أو ما الیوم فرك كریم. بسبب الصودا الكاویة و: أملاح الكیمیائیة والمنظفات ویفقد الجلد أیضا الدهون فیها.

Medicine 5

Niyə əl ilə yedim lazımdır? Lakin, sağ əli ilə. Pulsuz tibb Bu suala heç bir sadə cavabdır. İslam dünyəvilik baxmayaraq! Bu kədərli ola bilər, lakin reallıq ki, siz yemək əvvəl əllərinizi yuyun, və qida idi! biz əlləri yumaq yoxdur, bir çəngəl və ya qaşıq ilə yemək istəyirəm, çünki. sadə izahı ərzaq bəzi, dəri vasitəsilə bədən daxil edir. dəri pore və xaricdən bəzi duzları və su və belə bədən tər deyil deşik, onun kəpək kimi! su və duz çıxarılır ki, dəri təzə maddələr və minerallar lazımdır. Daxili də dəri vasitəsilə qidalanır, lakin son qat iaşəçi, çünki, bu istehlak şəkildə istifadə təbii materiallar edir. Bu qida yaxşı yemək, lakin dəri uzun yol, material yaxın marşrutları sorulur deməkdir. adətən onların krem ​​ovuşdurmaq və yağlı dəri, quruluq, bu materiallar onlara gətirə bilər Ona görə də. Maskalar xiyar və müxtəlif göstərir meyvə: dəri daxil udulmuş əvvəl bədən xiyar yeyin. Və bu materialların həyata nail olmaq lazımdır. yemək zaman, ehtiyac daha tahriş dəri olacaq. Siz əlləri ilə yemək və yaxşı qida mən materialları və minerallar üçün imkanlar axtarmaq Belə ki dəri vasitəsilə bədən getmək lazımdır, əlləri və ağız dalmaq üçün. Adətən hər hansı bir qida, Stick əsas material yemək sonra, biz təbii bir-birinə iki əlləri silinən tərəfindən, bu materiallar bütün əlləri gətirə bilər. No longer lazımdır krem ​​və ya neft məhsulları və digər kimyəvi maddələr, belə neft jele və s. Belə maddələrin kimi Şəkər: dərhal ağzına aldıqdan sonra, udulmuş və onun məhsulları, bədənin daxili astar yaxşı hiss edirəm. vasitəsilə bədənə şəkər gəkaustik soda və kimya duzları, yuyucu, dəri də onun yağ itirir.

نوع اخبار :
برچسب ها :
لینک ها :

2

مزدوران عربستان نباید: تایید صلاحیت می شدند!

کسانی که از تجاوز عربها به نوجوان ایرانی، حرفی نمی زند! از آنهمه کشتار ایام حج حرفی نمی زند، ولی از حمله مردم به سفارت عربستان، رگ غیرتش باد می کند! معلوم است که مزدور بی جیره و مواجب عربستان هستند. تعجب در این است که چرا اصلا تایید صلاحیت شده اند؟ کسیکه مرگ هموطنانش برای مهم نیست، ولی کوچکترین اهانت به دشمنان این ملت، او را بر آشفته می کند، اگر مزدور دشمن نیست، پس چیست ؟ مگر مزدور بودن، شاخ و دم می خواهد؟ حمله به سفارت عربستان جزئی ترین مطالبه: این مردم بود که تعدادی جرات کردند، و آن را انجام دادند. ولی اینها فقط سعی کردند در بایکوت خبری، جنایات آل سعود را به فراموشی بسپارند. حکومت آل سعود در بین ملت خودش، مشروعیت ندارد، تا به حال یکبارهم حتی بصورت نمایشی، انتخاب رئیس مملکت، به آرا عمومی گذاشته نشده است. سال ها است که با دلار های نفتی، مزدوران داعشی و طالبان والقاعده را تربیت می کند، تا با کشتن شیعیان به بهشت بروند. با ایجاد برنامه های کثیف ماهواره ای، رفتار کثیف و ضد اخلاقی را، در تمام سطوح انتشار می دهد و خودشان سردمدار فساد هستند. در تمام دنیا بالاترین خرید های سلاح را انجام می دهند. آقایان اینها را فراموش می کنند، یا به فراموشی می سپارند! ولی یک حمله کوچک به سفارت، آنچنان به غیرت آنها برمی خورد که گویا، به  ناموسشان تجاوز شده است. نباید فراموش کرد که همین ها، به لانه جاسوسی آمریکا حمله کردند، و برای اینکه عملیات کمونیستی خود را توجیه کنند، گفتند ما پیرو خط امام هستیم. الان هم معلوم می شود که آن موقع هم دروغ می گفتند. چه آنهایی که الان در دل آمریکا جا خوش کرده اند، و چه آنهایی که مثلا اپوزیسیون هستند. همگی از کرده خود پشیمان شده اند! زیرا در آن موقع هم حمله به سفارت مذموم بود، ولی اگر بنام چریکهای فدایی خلق بود امام قبول نمی کرد، گفتند ما پیرو خط امام هستیم! در همانموقع بهزاد نبوی علنا می گفت که: امام پیرو خط ما شد! ومجبور شد حرکت ما را تایید کند. حتی به هاشمی هم اینها ظلم کردند. هاشمی کسی بود که آیت الله خامنه ای را تایید کرد، و تا آخر عمر می گفت عشق من است. ولی این آقایان جلسه می گذارند، در کتابخانه ملی و جاهای دیگر، هرچه میتوانند به رهبر و سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات حمله می کنند! و اینها را نسبت می دهند به آیت الله هاشمی، مخصوصا رفته اند یاد داشتهای سال 1373 را، از میان 60سال روز نوشت، چاپ کرده اند. سروش محلاتی بعنوان محقق در کتابخانه ملی، ضمن اعتراف به این خبط یزرگ، آن را یک افتخار دانست. وی اعتراف کرد نوشته های آیت الله، زیر اسناد خوانا نیست. با اینحال ادعا کرد که: ایشان برعلیه رفتارهای سپاه، وزارت اطلاعات و رهبری سخن گفته است! درواقع با کمال وقاحت دو دستگی بین: آیت الله هاشمی و  رهبری را، بطور علمی و مستند بقول خودش تایید کرد، و برتمام شایعات بنگاههای سخن پراکنی، صحه گذاشت. طبیعی است که کار آنها باعث هرچه منزوی تر شدن: خودشان خواهد شد. زیرا مردم مجتهد زنده و دارای حکم: ولایی را رها نمی کنند تا به یک: مجتهد غیرزنده آنهم با واسطه: چنین اشخاص مغرضی متصل شوند، مگر گروههای معاند و ضد ولایت فقیه.

Saudi Arabia should not be mercenaries: they were qualified!

Those who rape young Iranian Arabs, not talk! Pilgrimage of so much destruction, not talk, but people attacked the Saudi Embassy, ??the vessel will be jealous! It is known that diet and paid mercenaries of Saudi Arabia. This is why I have been a surprise inspection? It does not matter who has to die for his countrymen, but the slightest insult to the enemies of the nation, he is upset, if not an enemy, then what is? But being mercenary, horns and tail wants? The attack on the Saudi Embassy to demand the most part the people who took the dare and it did. But they just tried to boycott the news, to forget the crimes of al-Saud. The House of Saud among his own people, is illegitimate, had once even just theatrical, the head of the country, the public opinion is not shared. For years, the dollar, oil and mercenaries ISIS and trained the Taliban and al Qaeda, to kill Shiites go to heaven. Created the satellite dirty, filthy and immoral behavior, at all levels of emissions and are themselves corrupt officials. The highest buy weapons all over the world are doing. These gentlemen forget, or immerse themselves into oblivion! But a small attack to the embassy, ??so jealous they would be as if, in their honor have been violated. We should not forget that this is the nest of spy’s invaded America, and to justify their communist operations, said, we are the followers of the Imam. Now it turns out that they were lying then. Both those that are now embedded in the heart of America have, and those who say the opposition. And all have regrets! Because then the attack on the embassy was bad, but if the name was Fadaee guerrilla leader did not accept, they say we are followers of the Imam"s Line! At the same time, Behzad Nabavi said publicly that we were followers of Imam! And was forced to approve our motion. Even in the Hashemite have wronged them. Hashemi, who Ayatollah Khamenei confirmed, and until the end he is my passion,. But these gentlemen their meeting, the National Library and elsewhere, the leader of the Iranian Revolutionary Guards and intelligence can attack! And those attributed to Ayatollah Hashemi, especially Gone are the memories 1373, wrote of 60 days, have been published. Soroush Mahallaty  as a researcher at the National Library, while admitting boner Lyman Spitzer, Jr. was an honor it. He admitted writing Ayatollah, the following documentation is legible. However, he claimed that his actions against the army, intelligence and leadership has spoken! In fact, quite crudely divided between: Ayatollah Hashemi and leadership, scientifically confirmed and documented according to him, and on all the rumors firms broadcasting, endorsed. It is natural that they would become more isolated: they will be. For people living mujahidin and a verdict: the provinces will not drop to a: priest a biotic only through such persons connected biased, but opposition groups and anti-clerical.

المملکة العربیة السعودیة لا ینبغی أن یکون المرتزقة: تم تأهیل أنها !

أولئک الذین یغتصبون العرب الإیرانیین الشباب، ولیس الحدیث! الحج الدمار الکثیر، ولیس الحدیث، ولکن الناس هاجموا السفارة السعودیة، السفینة سوف یکون غیور! ومن المعروف أن النظام الغذائی والمرتزقة من المملکة العربیة السعودیة المدفوعة. هذا هو السبب فی أننی قد تم تفتیش مفاجئة؟ لا یهم الذی لدیه للموت من أجل وطنه، ولکن أدنى إهانة لأعداء الأمة، وقال انه مستاء، إن لم یکن عدوا، ثم ما هو؟ ولکن یجری المرتزقة، قرون وذیل ترید؟ الهجوم على السفارة السعودیة للمطالبة للجزء الأکبر من الناس الذین أخذوا یجرؤ، وفعلت. ولکن حاولوا فقط لمقاطعة الأخبار، أن ننسى جرائم آل سعود. آل سعود بین شعبه، غیر شرعیة، ومرة ??واحدة حتى مجرد مسرحیة، ورئیسا للبلاد، لا یشارک فی الرأی العام. لسنوات، والدولار والنفط والمرتزقة ISIS وتدریب طالبان والقاعدة، لقتل الشیعة الذهاب الى الجنة. خلق القمر الصناعی سلوک قذر، قذر وغیر أخلاقی، على جمیع المستویات من الانبعاثات وهم أنفسهم المسؤولین الفاسدین. أعلى أسلحة شراء فی جمیع أنحاء العالم یقومون. هؤلاء السادة ینسون، أو تزج نفسها فی غیاهب النسیان! ولکن هجوم صغیر إلى السفارة، غیور بحیث سیکون کما لو، قد انتهکت فی شرفهم. وقال أننا یجب ألا ننسى أن هذا هو عش الجواسیس غزت أمریکا، ولتبریر عملیاتها الشیوعیة، نحن أتباع الإمام. الآن اتضح أنهم کانوا یکذبون ذلک الحین. سواء تلک التی هی جزء لا یتجزأ الآن فی قلب أمریکا لدیها، وأولئک الذین یقولون ان المعارضة. وجمیعها ندم! لأنه بعد ذلک کان الهجوم على السفارة سیئا، ولکن إذا کان الاسم لم زعیم حرب العصابات الفداییه لا تقبل، ویقولون نحن أتباع خط الإمام! وفی الوقت نفسه، قال بهزاد نابافی علنا ??کنا أتباع الإمام! واضطرت للموافقة على اقتراح لدینا. حتى فی الهاشمی قد ظلموا منهم. هاشمی، الذی أکد أیاتولاه خامنی، وحتى النهایة انه هو شغفی. ولکن هؤلاء السادة اجتماعهم، والمکتبة الوطنیة وغیرها، قائد الحرس الثوری الإیرانی والمخابرات یمکن أن تهاجم! وتلک المنسوبة إلى أیاتولاه هاشیمی، خصوصا ولت ذکریات 1373، کتب لمدة 60 یوما، وقد تم نشر. أحیاء سروش کباحث فی المکتبة الوطنیة، فی حین اعترف بونر لیمان سبیتزر، کان الابن شرف ذلک. واعترف کتابة آیة الله، الوثائق التالیة هی مقروءة. ومع ذلک، ادعى أن أفعاله ضد الجیش والاستخبارات والقیادة وقد تحدث! فی الواقع، تماما تنقسم بصورة فجة بین: أیاتولاه هاشیمی والقیادة، وأکد علمیا وموثقة وفقا له، وعلى کل الشائعات شرکات البث، أید. فمن الطبیعی أن کانوا سیصبحون أکثر عزلة: أنها ستکون. بالنسبة للأشخاص الذین یعیشون المجتهد والحکم: والمحافظات لا تسقط ل: الکاهن أحیائیة إلا من خلال هؤلاء الأشخاص إتصال متحیزة، ولکن جماعات المعارضة ومکافحة الکتابیة.

S?udiyy??r?bistan? muzdlu olmamal?d?r: onlar v?siq? idi!

g?nc iranl? ?r?bl?r t?cavüz ed?nl?r, dan??maq deyil! q?d?r q?r??n H?cc, dan??maq deyil, lakin insanlar S?udiyy? s?firliyi, g?mi q?sqanc olacaq hücum etdi! Bu p?hriz tan?nan v? S?udiyy??r?bistan? muzdlu öd?nilir. M?n sürpriz t?fti? olmu?dur niy? bu? Bu onun countrymen üçün ölm?k olan m?s?l? deyil, amma mill?tin dü?m?n kiçik t?hqir, o dü?m?n, onda n?, dilxor edir? Amma olan tamah, buynuzu v? quyruq ist?yir? S?udiyy? s?firliyin? hücum ?n hiss? c?sar?t etdi insanlar? t?l?b etm?k, v? bunu. Lakin onlar yaln?z ?l-S?ud cinay?tl?r unutmaq, x?b?rl?r boykot etm?y? çal??d?. öz xalq?na aras?nda S?ud House, legitim deyil, bir d?f? h?tta yaln?z teatr, ölk? ba?ç?s?, ictimaiyy?t ortaq deyil idi. il ?rzind? dollar neft v? pullu ISIS v? t?lim keçmi? Taliban v??l-Qaid?, ?i?l?r c?nn?t? getm?k öldürm?k. emissiyalar? bütün s?viyy?l?rind?, peyk, çirkli çirkli v??xlaqs?z davran?? yarad?l?b v? özl?ri rü?v?txor m?murlar var. Bütün dünyada ?n yüks?k al?? silah edirik. Bu c?nablar unutmaq, v? ya oblivion daxil özl?ri bat?rmaq! Amma s?firliyin? kiçik hücum, bel? ki, q?sqanc onlar?n ??r?fin? pozulub, sanki olard?. Biz bu America i??al casuslar? yuva ki, unutmaq laz?m deyil, v? onlar?n kommunist ?m?liyyatlar? haqq qazand?rmaq üçün, Biz ?mam ard?c?llar? bildirib. ?ndi onlar yalan ç?x?r. Indi Amerikada q?lbind? daxil edilir ki, h?min müxalif?t dey?nl?r var v?. V? bütü

نوع اخبار :
برچسب ها :
لینک ها :


( کل صفحات : 4 )    1   2   3   4   
آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :