ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

هنرمندان مرغ عزا و عروسی!

بیچاره هنرمند! که با تمام هوش خود همیشه به دام سیاستمداران می افتد. واین حکایت زنی است که: خود را هنرمند می داند و: برای آب و خاکش فداکاری می کند، ولی همیشه اشتباه می کند. فاطمه معتمد اریا را می گویم، که به دعوت دولتمردان به تالار وحدت آمده بود. او نمی دانست که برای ستاد انتخاباتی دعوت شده، و بدون جیره و مواجب با استفاده از: امکانات دولتی و بنام ایشان، برای یکی از کاندیداهای مطرح، سوء استفاده تبلیغاتی می شود. البته این کار دولتی ها، در تمام این یکسال اخیر است که: به هر بهانه کاسه گدایی به دست گرفته، و در خواست رای به روحانی را دارند، تا خودشان هم ابقا شوند. اما تاسف اینجاست که کسی نیست: ازاین همه سوء استفاده از بیت المال، به نفع یکی از کاندیداها شکایت کند، یا آن را بررسی نماید. بنده در تمام این همایش ها بودم و در تمام آنها، بدون کوچکترین اغماضی از روحانی نام برده می شد. و از اعضا و حاضرین درخواست رای می شده است. اما این بحث باز هم همین جا تمام نمی شود. وزیر نفت و وزیر بهداشت و وزیر ارشاد و وزیر خارجه، فقط نیامده بودند که تبلیغات بکنند، آنها آمده بودند رایگان از اهالی فرهنگ و هنر کولی بگیرند. در حالیکه استاد نصیریان با تواضع تمام، سعی داشت از وزیر خارجه تعریف و قدر دانی کند، ظریف حتی حاضر نشد به استاد نگاه مستقیم بکند.  با اینکه استاد نقش هنر را در صلح و: تبلیغ سرفرازی ایران بر شمرد، ولی ظریف سرخم نکرد و اعتنایی هم نکرد! مرغ او یکپا داشت: رهبر معظم انقلاب ، رئیس جمهور فقط او را تایید کردند.  وکس دیگری برای صلح و امنیت و سرفرازی ایران اسلامی، کاری نکرد بلکه همه فقط بلد بودند ایران را در چاه، بیاندازند و او بود که ایران را از چاه در اورد! و از فرش به عرش رساند.

از ان بدتر وضعیت معتمد اریا بود، او از اینکه سیاستمداران اجازه داده بودند: در کنارشان بنشیند بال در آورده بود، هیجان زده شد و همه داستانها را می گفت، تا کشف حجاب خود را توجیه کند، و تاییدیه بگیرد. اما هیچیک از وزرا حاضر نشدند بگویند که: از دیدن اینهمه ستاره آسمان هنر، در یک تالار به وجد آمده اند! انتظار می رفت در مقابل اینهمه غش و ریسه رفتن، بادمجان دور قاب چیدن هنرمندان، لا اقل یک مقابله به مثل هم می شد، و آقایان ولو در حد تعارف شابدالعظیمی! هم شده به وجد بیایند. و این نشان می داد که گرچه هنرمند مذکور، خود را با هوش هم میدانست ولی، قافیه را به این سیاستمدران تشنه قدرت باخت. ظریف که همیشه از دوران قبل از خودش، به دوران سیاه و انزوای ایران یاد می کند، فکر می کند فقط او عقل داشته است! اما نمی داند که با این کار عمر امپریالیسم را طولانی تر کرد. زیرا به اعتراف خود آمریکایی ها، که در مستند فروشنده آمده است، امریکا به مرز فروپاشی رسیده بود، و برجام به آنها فرصت بازسازی داد. و ترامپ با همین قصد روی کار آمد: تا دوباره چهره آمریکا را بازسازی کند. البته بوش و کلینتون هم برای همین بودند، ولی در دام تحریم ها دست وپا می زدند. اما حالا خیالشان راحت است. و میدانند دیگر دشمنی نیست! اگر کسی دشمن دولت آمریکا در ایران باشد، و بخواهد سربلند کند، اولین بار با همین اقایان روبرو می شود. در واقع با ظریف، آمریکا درگیری را به درون ایران انتقال داد. آرزویی که سالها بود نمی توانست انجام دهد. الان همانطور که اسرائیل از دست عربها راحت است، دولتهای ظالم آمریکا و اروپا هم،  از دست ایران نفس راحتی می کشند.

Chicken artists funerals and weddings!

The poor artist! With all your intelligence always falls into the trap of politicians. This is the story of a woman that knows your make-up artist and for water and soil sacrifice, but always makes mistakes. F. Motamearia to say, that was invited by the government to Vahdat Hall. He did not know who was invited to the campaign, and without rations and stipends use of state resources and called them, for one of the proposed candidates, advertising can be exploited. Of course, this government, in the past year is that any excuse was begging bowl in hand, and asked to vote for their spiritual, to them are retained. But regrets that no in there : these all misuse of public funds, in favor of one candidate to sue, or check. I was in all these conferences and in all of them, without the slightest tolerance of the clergy was called. And members of the audience vote has been requested. But the debate still is not right here. Minister of Oil and Minister of Health and Minister of Culture and Minister of State, not only do they advertise, they had come to free the people from their Gypsy culture and art. While Professor Nasirian with all humility, tried to define and appreciate the Secretary of State does not have to master subtle look even take place. The Master of Arts in Peace and advertising pride outlined Iran, but did not bow elegant and not too cold! When he was very much the leader of the Revolution, President only confirmed her. Another wax for peace, security and pride of Iran, did it all just knew in wheel Iran, Iran's throw, and he was well out! And exalted the carpet.

Motamearia situation worse, he had allowed the politicians: Wings sit with them was brought in, excited and told all the stories, to justify its unveiling, and his confirmation. But none of the ministers refused to say that the art of seeing all the stars in the sky, in a hall were delighted! Expected to go against so many faint, eggplant picking artists around the frame, at least it was a retaliation, and men even as compliments! The time has come to ecstasy. This suggests that although the artist, with his intelligence, but also knew, rhyme to the power-hungry politicians lost. Elegant as always before his time, to the era of black isolation of Iran, speaks, thinks only reason he had! But does not know that this will prolong the life of imperialism. Because by his own admission Americans, who documented the seller, America had reached the brink of collapse, and Brjam them the opportunity to rebuild. And Trump came with the same intention: to come face to rebuild America. Of course, Bush and Clinton were both the same, but in the hands and feet were trapped sanctions. Now is relieved. And they are not enemies! If one of America's enemy, and he is proud, first with Mr. faces. In fact, with delicate, America moved the conflict into Iran. For years, those dreams could not do. Now, as Israel of the Arabs comfortable, oppressive governments in America and Europe, the country breathed a sigh of killing.

الدجاج الفنانین الجنازات والأعراس!

الفنان الفقراء! مع كل ذكائك یسقط دائما فی فخ السیاسیین. هذه هی قصة امرأة أن یعلم بك فنان المكیاج والماء والتربة تضحیة، ولكن دائما یخطئ. F. Motamearia أن أقول، أن دعیت من قبل الحكومة لقاعة فاهدات. وقال انه لا یعرف من دعی لهذه الحملة، وبدون حصص ورواتب استخدام موارد الدولة، ودعا لهم، لأحد المرشحین المقترحین، یمكن استغلال الدعایة. بالطبع، هذه الحكومة، فی العام الماضی هو أن أی عذر كان التسول وعاء فی متناول الید، ویطلب منهم التصویت لصالح الروحی بهم، لیتم الاحتفاظ أنفسهم. ولكن الأسف هو أن واحد لیس هذا كل سوء استخدام الأموال العامة، لصالح مرشح واحد لمقاضاة، أو الاختیار. كنت فی كل هذه المؤتمرات وفی كل منها، دون دعی أدنى التسامح من رجال الدین. وقد طلب أعضاء تصویت الجمهور. ولكن النقاش لا یزال غیر الحق هنا. وزیر النفط وزیر الصحة ووزیر الثقافة ووزیر الدولة، ولیس فقط أنها لا تعلن، جاءوا لتحریر الشعب من ثقافتهم الغجر والفن. فی حین أستاذ Nasirian بكل تواضع، وحاول لتحدید وتقدیر لایوجد وزیر الدولة لإتقان نظرة خفیة حتى تأخذ مكان. ماجستیر الآداب فی السلام والاعتزاز الإعلانیة المبینة إیران، لكنها لم ترضخ أنیق ولیس باردا جدا! كان الدجاجة كثیرا قائد الثورة رئیس وأكد فقط لها. الشمع آخر للسلام والأمن وفخر إیران، إیران فعلت كل شیء فقط یعرف ذلك جیدا، وانه وضعها جیدا! وتعالى السجادة.

Motamearia الوضع سوءا، كان قد سمحت للسیاسیین: أجنحة الجلوس معهم أحضر فی، متحمس وقالت كل القصص، لتبریر الكشف عنها، وتأكیده. ولكن أیا من وزراء رفضوا القول بأن الفن لرؤیة كل النجوم فی السماء، فی قاعة كانوا سعداء! من المتوقع أن تذهب ضد الكثیر من ضعاف وریسه والباذنجان اختیار الفنانین حول الإطار، كان ما لا یقل عن الانتقام، والرجال حتى فی المدیح! لقد حان الوقت لالنشوة. وهذا یشیر إلى أنه بالرغم من أن الفنان، مع ذكائه، ولكن أیضا یعرف، قافیة للسیاسیین المتعطشین للسلطة فقدت. أنیقة كما هو الحال دائما قبل وقته، إلى عصر العزلة السوداء من إیران، ویتحدث، یعتقد السبب الوحید لدیه! ولكن لا أعلم أن هذا سوف یطیل حیاة الإمبریالیة. لأنه من خلال قبول بلده الأمیركیین، الذین وثقت البائع، وأمریكا صلت إلى حافة الانهیار، وBrjam لهم الفرصة لإعادة البناء. وجاء ترامب مع نفس النیة: أن یأتی وجها لإعادة بناء أمریكا. وبطبیعة الحال، كان بوش وكلینتون كلا من نفسه، ولكن فی الیدین والقدمین وحوصر العقوبات. الآن یخلص. وأنهم لیسوا أعداء! إذا كان أحد عدو أمیركا، وانه فخور، لأول مرة مع السید تواجهها. فی الواقع، مع حساسة، انتقل أمریكا الصراع إلى إیران. لسنوات، یمكن أن تلك الأحلام لا تفعل. والآن، وإسرائیل من العرب مریحة والحكومات القمعیة فی أمریكا وأوروبا، تنفس البلد الصعداء من القتل.

Toyuq rəssamlar cənazələr və toy!

yoxsul rəssam! bütün ilə kəşfiyyat həmişə siyasətçilərin tələsinə düşür. Bu makyaj rəssam bilir və su və torpaq qurban üçün bir qadın hekayə, lakin həmişə səhv edir. F. Motamearia Vəhdət Hall hökuməti tərəfindən dəvət edilmişdir ki, demək. O, kampaniya və dövlət ehtiyatlarının isitfadə və təqaüd istifadə etmədən dəvət olunub kimin və təklif olunan namizədlərdən biri üçün reklam istifadə edilə bilər, onları çağırdı etməyib. Əlbəttə ki, ötən il bu hökumət, hər hansı bir bəhanə tərəfdən fincan dilənçilik, özləri bölüşdürülməmiş olunur, onların mənəvi üçün səs istədi olmasıdır. Amma təəssüf bir iddia, və ya yoxlamaq üçün bir namizədin xeyrinə dövlət vəsaitlərinin bu sui-istifadə, deyil ki. ruhanilər kiçik tolerantlıq adlanır olmadan, bütün bu konfranslarda və onların bütün idi. Və tamaşaçı səs üzvləri tələb edildi. Lakin müzakirələr hələ burada deyil. Neft naziri səhiyyə naziri və mədəniyyət naziri və dövlət naziri, yalnız onlar reklam etmək, onların qaraçı mədəniyyət və incəsənət insanları azad gəlmişdi. Professor Nasirian bütün itaətini ilə, müəyyən etmək cəhd və təqdir edərkən dövlət katibi keçiriləcək hətta incə görünüş master yoxdur. Sülh İncəsənət və reklam qürur Master İrana qeyd, lakin çox soyuq zərif və rüku deyil! Hen o çox İnqilabının lideri oldu, prezident yalnız onun təsdiqləyib. Və xalça uca.





نوع اخبار :
برچسب ها :
لینک ها :
یکشنبه 24 اردیبهشت 1396 :: نویسنده : سید احمد حسینی ماهینی
picture-001



نوع اخبار :
برچسب ها :
لینک ها :

فقط یکی از کاندیداها گفته که حق گرفتنی است، بقیه می گویند حق دادنی است. به نظر شما کدام درست است؟ آیا اگر کسی فقیر است، فقیر بالذات است یا بالعرض؟ از شکم مادر فقیر بدنیا آمد؟ یا بعدا فقیر شد. و اگر کسی ثروتمند است، ذاتا ثروتمند است یا ظاهرا؟ بحث فلسفی و چندان دشوار و پیچیده هم نیست. ولی فلسفه خود فقر پیچیده است . فقر انسان در مقابل خدا امری ذاتی است، یعنی بشر همه چیز خود را از خدا دارد. و خودش صاحب هیچ چیز نیست. اما فقر نسبی یعنی فقر انسان ها نسبت به یکدیگر، ذاتی نیست بلکه بر اثر مرور زمان بوجود می آید. ای بسا افراد فقیر که ثروتمند می شوند، و بسیار کسان ثروتمند هم هستند، که فقیر می گردند. و این دور و تسلسل طبیعی، مولد تاریخ و حیات بشری است. پدران اگر زحمت بکشند، اموالی به دست آورند، پسران آن را بیهوده خرج می کنند! و از بین می برند. و اگر پدران بیهوده خرج باشند، فرزندان آنها با عطش پولدار شدن بزرگ می شوند. این موضوعات بطور طبیعی، مانند چرخ های یک ماشین می چرخد. زیرا هر بار باید قسمتی از چرخ، همه سنگینی ها را تحمل کند. اصلا چرخ را برای این اختراع کردند، یا ساختند که همه بارها به دوش یک طرف نباشد. اگر دنیا کروی هست، برای همین است که همیشه، دریک جا آفتاب نباشد، یا برای همیشه یکجا شب نباشد. اصلا لذت زندگی در این چرخش است. گاهی انسان گرسنه و گاهی سیر می شود. اگر همیشه سیر باشد، لذت غذا معنی نمی دهد، و اگر همیشه گرسنه باشد، اصلا غذا معنی نمیدهد. اگر همه پولدار باشند، پس به چه کسی فخر بفروشند؟ و دارایی خود را به رخ آنها بکشند؟ فلسفه دنیا و آخرت هم، یعنی همین که آدمها در این دنیا، محرومیت ببینند و بعد دارا شوند، تا لذت داشتن را درک کنند. برای همین است که انسان تا به خود می آید، و می خواهد زنده بماند می میرد! چون مفهوم حیات ابدی را درک کرده، و بهتر است به سوی زندگی ابدی برود. بهر حال آدم ها تا ذلت فقر را نچشند، لذت ثروت بر آنان گوارا نخواهد بود. یکی از اسامی روز قیامت، یوم الحسرت است، یعنی هرچه انسان داشته باشد، بالاتر از او هم کسی هست، و او حسرت می خورد که چرا بالاتر نیست. فقر مردم هم همین است. زمانی مردم یک سیر گوشت می خریدند، خوشحال بودند! اما امروز اگر یک راسته گوسفند را نخرند، فکر می کنند فقیر هستند. در همین زمان ما هم، گاهی آدم ها یک آدامس که هدیه می گیرند، آنقدر خوشحال می شوند که شاید: از یک جفت کفش اینقدر خوشحال نشوند. بنابر این برخی از این فقر سازی ها، مخصوص انتخابات است. مردم زندگی خودشان را دارند. ولی کاندیداها قول می دهند که: به فقرا رسیدگی کنند. گویا خودشان فقیر نیستند! و یا از ارث پدری شان، مردم را ثروتمند خواهند کرد. همین روحیه، خودش موجب فقر است. یعنی عده ای تصور کنند: ذاتا ثروتمند و فرمانده خلق شدند، و فقط با دست با کفایت آنها است، که فقر از بین می رود. خداوند خودش فقر را ایجاد کرده، آن وقت بندگان می خواهند آن را از بین ببرند؟ پیامبر خودش می فرماید: الفقر فخری، فقر افتخار من است. آن وقت ما آن را بد و: مایه شرمساری بدانیم؟ پدر و مادر باید از عرق جبین و: کد یمین روزی دربیاورند و به بچه شان بدهند. اگر دولت یا هر کس دیگری این کار را انجام دهد، آیا این شرمساری نیست؟ چرا باید روحیه مردم را خرد کنیم، تا خودمان بزرگ جلوه کنیم؟ بنظر می رسد اصلا فقیری وجود ندارد! چون اگر باشد، ثروت او حتما جای دیگری است، و فرد دیگری مانع آن می شود.

The poor do not need help, if their right to be!

Only one candidate is right to say that, others say right now. So which is true? If someone is poor, poor per se or by accident? Was born of a poor mother's womb? Or later was poor. And if someone is rich, rich nature or seem? It's not very complicated philosophical discussion. But his philosophy of poverty is complex. God is inherent in the human poverty, human means everything from God. And he owns nothing. But relative poverty, the poverty of human beings to each other, not innate but comes over time. Perhaps that rich people are poor, and many more who are wealthy, who are poor. This vicious circle normal, productive life and human history. Fathers if they bother to kill, property gain, boys spend it in vain! And destroy. And if not spent in vain fathers, their children will grow up to become rich with thirst. These issues naturally, like the wheel of a car rotates. Because each must be part of the wheel, all heavy to bear. I invented the wheel for this, or is one side was all over the shower. If the world is spherical, so as always, there is a sun room, or forever be the night together. I enjoy living in this rotation. Sometimes people are hungry and sometimes garlic. If garlic is not always enjoy the food does not mean, and if you are hungry, it does not mean food. If all the money, then sell to whom pride? And took their property to kill them? The philosophy of the world and the hereafter, the fact that people in this world, barring see and be able to understand having fun. That is why man comes into its own, and will survive dies! Because they understand the concept of eternal life, and it is better to go towards eternal life. However, poverty does not humiliate people to enjoy their wealth will not be pleasant. Names of the Day of Judgment, the Day of Regret, the more people have, the higher the person he is, and he does not regret why higher. Poverty is the same. When people bought a meat course, were happy! But today if not to buy a lamb, think they are poor. At the same time we have together, sometimes a gum which gifts are so happy that maybe: a pair of shoes not so happy. So some of this poverty, the special election. People have their own lives. But the candidates who promise to care for the poor. If they are not poor! Or inheritance of their father, people will get rich. This spirit, it leads to poverty. This means that some imagine: the rich and the commander were created by nature, and only by hand is sufficient, that poverty disappears. God has created poverty, and then people want to destroy it? His prophet says: Manual says, poverty is my pride. Then we have it bad: shame to know? Parents should laborious: elbow grease once they earn and their children. If the government or anyone else to do it, do not the shame? Why should crush the morale of the people, so we're exaggerating? There seems to be no poor! Because if any, of his wealth to be somewhere else, and someone else stops.

الفقراء لا یحتاجون إلى مساعدة، إذا حقهم فی أن یكون!

مرشح واحد فقط هو الصحیح أن نقول إن، والبعض الآخر یقول الآن. حتى وهو صحیح؟ إذا كان شخص ما الفقراء، والفقراء فی حد ذاتها أو عن طریق الصدفة؟ ولدت من رحم الأم الفقیرة؟ أو فی وقت لاحق كانت سیئة. وإذا كان شخص ما الغنیة، والطبیعة الغنیة أو یبدو؟ انها لیست معقدة جدا النقاش الفلسفی. ولكن فلسفته من الفقر معقدة. الله هو متأصل فی الفقر البشری والبشریة یعنی كل شیء من عند الله. وانه یملك شیئا. لكن الفقر النسبی، والفقر البشر لبعضهم البعض، ولیس فطری ولكن یأتی مع مرور الوقت. ربما أن الأغنیاء هم من الفقراء، وغیرها الكثیر من هم الأثریاء، الذین هم من الفقراء. هذه الحلقة المفرغة طبیعیة، حیاة منتجة والتاریخ البشری. الآباء إذا كانوا عناء لقتل، وكسب الملكیة، والأولاد أنها تنفق عبثا! وتدمیر. وإذا لم تنفق فی الآباء دون جدوى، وأطفالهم یكبرون لیصبحوا أغنیاء مع العطش. هذه القضایا بشكل طبیعی، مثل عجلة القیادة فی سیارة تدور. لأن كل یجب أن تكون جزءا من عجلة القیادة، كل الثقیلة لتحمل. لقد اخترعت العجلة لهذا، أو هو كان جانب واحد فی جمیع أنحاء الحمام. إذا كان العالم الكروی، وذلك كما هو الحال دائما، وهناك غرفة الشمس، أو یكون إلى الأبد اللیل معا. أنا أستمتع الذین یعیشون فی هذا التناوب. أحیانا الناس جوعى والثوم فی بعض الأحیان. إذا لا یعنی الثوم لا یتمتع دائما الطعام، وإذا كنت جائعا، وهذا لا یعنی الغذاء. وإذا كان كل المال، ثم بیعها لمن الفخر؟ وأخذ ممتلكاتهم لقتلهم؟ فلسفة الدنیا والآخرة، وحقیقة أن الناس فی هذا العالم، ما عدا یرى ویكون قادرا على فهم یلهون. هذا هو السبب یأتی الرجل إلى جانبها، وسوف البقاء على قید الحیاة وفاة! لأنهم یفهمون مفهوم الحیاة الأبدیة، وأنه من الأفضل أن تذهب نحو الحیاة الأبدیة. ومع ذلك، فإن الفقر لا إذلال الناس من التمتع ثرواتهم لن یكون لطیفا. أسماء یوم القیامة، ویوم الندم، والمزید من الناس لدیهم، وارتفاع الشخص الذی هو علیه، وانه لا یندم لماذا العالی. الفقر هو نفسه. عندما كان الناس یشترون دورة اللحوم، كانوا سعداء! ولكن الیوم لم یكن لشراء خروف، أعتقد أنهم فقراء. وفی الوقت نفسه لدینا معا، وأحیانا اللثة التی الهدایا هی سعیدة جدا بحیث ربما: زوج من الأحذیة یست سعیدة بذلك. وحتى بعض من هذا الفقر، وانتخابات خاصة. الناس لدیهم حیاتهم الخاصة. لكن المرشحین الذین یعدون لرعایة الفقراء. إذا لم تكن الفقراء! أو میراث والدهما، والناس سوف الثراء. هذه الروح، فإنه یؤدی إلى الفقر. وهذا یعنی أن یتوهم البعض: تم إنشاؤها الأغنیاء وقائد بطبیعته، وفقط بالید كافیة، یختفی أن الفقر. لقد خلق الله الفقر، ثم الناس یریدون تدمیره؟ یقول رسول الله: دلیل فخری، والفقر هو فخر لی. ثم لدینا هو سیء: عار أن یعرف؟ یجب على الآباء شاقة: كدح مرة واحدة كانوا یكسبون وأطفالهم. اذا كانت الحكومة أو أی شخص آخر للقیام بذلك، لا العار؟ لماذا یجب سحق الروح المعنویة للشعب، لذلك نحن كنت أبالغ؟ ویبدو أن هناك أی الفقراء! لأنه إذا كان أی من ثروته لیكون فی مكان آخر، وشخص آخر یتوقف.





نوع اخبار :
برچسب ها :
لینک ها :

احتیاجی به ایجاد شغل نیست! آنهایی که هزار شغل دارند، به هزار نفر بدهند مشکل حل می شود! در واقع شغل به اندازه کافی هست، کسی نیست قبول کند! شغل از منظر کارجو سه حالت دارد: یا زحمت زیاد دارد و مزد کم، یا زحمت کم دارد و مزد زیاد! و یا اینکه تعادل دارد . البته از نظر قران کریم، شغل سوم مورد تایید است: زیرا می فرماید برای انسان حاصلی جز: آنچه سعی می کند نیست.(لیس للانسان الا ما سعی) اما جوان های ما، حتی بزرگتر ها و پیرمرد های حریص، شغل نوع دوم را دوست دارند: که زحمت کم بکشند و مزد زیاد بگیرند. ولی واقعیت برای کارجو همان اولی است. یعنی باید به کاری تن دهد و راضی باشد، که زحمت زیاد بکشد و دستمزد کمتر ببرد. دلیل آن هم روشن است: چون کارهای با درآمد زیاد و فعالیت کم را؛ قبلی ها دزدیده اند و چیزی باقی نمانده است. در کابینه دولت ها که باهم فرقی نمی کنند، زیرا قدرت باعث گسترش ثروت هم می شود، یک وزیر در 85نوع موسسه و سازمان و کمیته و شورا عضو هست. البته همه هم قانونی! یعنی وزیر آموزش و پرورش در: شورای عالی آموزش و شورای فرهنگ عمومی و.. عضو هست. رئیس جمهور هم همینطور و بسیار بیشتر. اغلب ریاست شورا یا کمیته و موسسه را هم در دست دارد. بنابر این اگر به قول قالیباف 4درصدی ها 96درصد شغل ها را در دست دارند. این امر گاهی قانونی و رسمی است، و گاهی هم غیر قانونی و غیر رسمی . بنابر این حالت تعادل در شغل، همان است که قران فرموده: هرکس به اندازه سعی و تلاش خود، درآمدی کسب می کند. اگر اینطور نیست، پس 4درصدی ها شغل 96درصدی را دزدیده اند. یا به قول امریکایی ها، یک درصدی ها همه 99درصد شغل ها را دزدیده اند. این از فلسفه تعادل شغل و: کسب درآمد حلال به میزان سعی و تلاش خود. اما علت جو سازی برای نداشتن شغل، یا عدم امکان ایجاد شغل چیست؟ چرا برای بیکاری جوسازی می شود؟ هر جوانی که سرکار نمی رود، علتش این است که پدرش: دو شغله یا چند شغله است! ولذا او خیالش از درآمد راحت است. کدام پدری هست که بازنشسته شده باشد، و در خانه بنشیند؟ آمار بازنشسته هایی که دعوت به کار رسمی شدند، بسیار بالاست چه رسد به: آمار بازنشستگانی که هم حقوق دولتی،  و مستمری می گیرند و هم، با مسافر کشی یا دلالی و خرید و فروش، صندلی دو یا چند جوان را هم اشغال می کنند؟ آمارهای و حشتناک تر از این هم هست! همه کسانیکه بیمه بیکاری می گیرند، حداقل سه شغل دیگر هم دارند! منکر وجود برخی از بیکاران نیستیم، ولی این بیکاران فقط به همین دلیل بی کاری، حتی عرضه شکایت هم ندارند! تا بتوانند بیمه بیکاری بگیرند. در حالیکه آنهایی که بیمه بیکاری، یا درآمد مددجویی دارند، سوراخ دعا را پیدا کرده اند! و میدانند چطور مدارک لازم را برای: دریافت وام و بیمه بیکاری و: برقراری مستمری تهیه نمایند. همه به فکر در آمد های نجومی هستند، ولی اینها هم، برای خودشان غولی هستند! آمار ها نشان می دهد 90درصد: وام های کم بهره مانند وام ازدواج و جانبازی و مسکن و غیره، فروخته می شود. یعنی وام گیرنده فقط شرایط وام را دارد، مدارک را نمی تواند تهیه کند! لذا به کسی که میتواند مدارک را تهیه کند، می فروشد. پشت پرده هوچی گری برای بیکاری، و سیاهنمایی برای فقیر جلوه دادن مردم هم، کسانی هستند که میخواهند این وام را بخرند! ویا کسانی که می خواهند: این وام ها را بفروشند! چون از خرید وامهای دیگر شکمشان سیر نشده، دنبال عناوین جدید برای وام هستند، و چه عنوانی بهتر از وام اشتغال؟

No need to create jobs! Those thousands of jobs, thousands have solved the problem! The job is enough, no one will accept! Jobs from the perspective of the job seeker has three modes: either too much trouble and wages low, or low labor and high wages! Or do is balance. Of course, the Quran, approved third job: it says nothing for man except what tries. But our young, old and even older greedy, job second type of love that little hard to kill and wages are high. But the fact the former is for the job seeker. This means you need to do is tone and content, which painstakingly take up and pay less. The reason is clear: it works with high income and low activity; Predecessors have stolen and what is left. In the cabinet of the same, not because of the spread of wealth, a minister in the 85 institution and organization and is a member of the committee and the council. Of course, all legal! The Minister of Education: Higher Education Council and General Council member's name. President too, and much more. Most Presidency of the Council or a committee of the institution in his hand. So if the carpets as 4 percent and 96 percent of jobs in their hands. This is sometimes official, sometimes illegal and unofficial. Thus the equilibrium in the job, as the Quran says, each according to his effort, earn it. If not, then 4 percent of jobs and 96 percent have stolen. Or as Americans, 99% percent of all jobs are stolen. This is the philosophy of balance and jobs: earn your vehicle to the effort. But the atmosphere due to the lack of jobs, lack of jobs or what? Why is unemployment atmosphere? Every young man who does not work, because this is his father: the two jobs or more jobs! And then he let out a comfortable income. Which father, who is retired, and sit at home? Statistics retired are invited to the formal labor were very high, let alone statistics retirees that government salaries and pensions will fall and, with passenger plumbing or dealer and buy and sell, for two or more youths also occupy? Statistics and worth  than this too! All those who receive unemployment benefits, at least three other jobs too! Do not deny that some of the unemployed, but unemployment is unemployment that reason, even a do not complain! To get unemployment insurance. While those with unemployment insurance, or income clients, they have found a hole in prayer! And know how necessary documents to receive loans and unemployment insurance: provide continuous. All thought was astronomical, but these, too, are their own monster! Statistics show 90%: low-interest loans, such as loans for marriage and veterans, housing, etc., will be sold. The terms of the loan the borrower just has to provide documents can not! So someone can provide evidence, sells. Gary Ho Chi backdrop for the unemployed, and black light effects for the poor people, people who want to buy these loans! Or those who want the loans to sell! When buying other loans not satisfied stomachs, looking for new titles for loans, and loans as better than employment?

لا حاجة لخلق فرص عمل! تلك الآلاف من فرص العمل، والآلاف قد تحل المشكلة! وظیفة غیر كافیة، لا أحد یقبل! وظائف من وجهة نظر الباحث عن عمل على ثلاثة أوضاع: إما الكثیر من المتاعب وانخفاض الأجور، أو العمل المنخفضة وارتفاع الأجور! أو القیام به هو التوازن. والأجور مرتفعة. ولكن الحقیقة السابق هو لطالب الوظیفة. هذا یعنی أنك بحاجة إلى القیام به هو لهجة ومحتوى، والتی تأخذ بشق الأنفس حتى وتدفع أقل. والسبب واضح: أنه یعمل مع ارتفاع الدخل وانخفاض النشاط، وقد سرقت السلف وما تركت. فی مجلس الوزراء من نفسه، ولیس بسبب انتشار الثروة، وهو وزیر فی المؤسسة وتنظیم 85 و هو عضو فی اللجنة والمجلس. بالطبع، كل القانونیة! وزیر التعلیم: مجلس التعلیم العالی واسم عضو مجلس العام. الرئیس أكثر من اللازم، وغیر ذلك الكثیر. الأكثر رئاسة مجلس أو لجنة من المؤسسة فی یده. حتى إذا كان السجاد إلى 4 فی المئة و 96 فی المئة من الوظائف فی أیدیهم. هذا فی بعض الأحیان الرسمی، وأحیانا غیر قانونی وغیر الرسمیة. وهكذا فإن التوازن فی العمل، كما یقول القرآن، كل حسب جهده، وكسب ذلك. إذا لم یكن كذلك، قد سرقت ثم 4 فی المئة من فرص العمل و 96 فی المئة. أو الأمیركیین، سرقت 99٪ فی المئة من جمیع الوظائف. هذه هی فلسفة التوازن والوظائف: كسب سیارتك لهذا الجهد. لكن الجو بسبب عدم وجود فرص العمل، وانعدام فرص العمل أم ماذا؟ لماذا هو جو البطالة؟ كل شاب الذی لا یعمل، لأن هذا هو والده: وظائف ظیفتین أو أكثر! ومن ثم یسمح له بالخروج دخل مریح. الذی الأب، الذی تقاعد، والجلوس فی المنزل؟ وكانت إحصاءات المتقاعدین مدعوون إلى العمل الرسمی عالیة جدا، دعونا إحصاءات وحدها المتقاعدین أن رواتب موظفی الحكومة والمعاشات ستسقط و، مع السباكة الركاب أو تاجر وشراء وبیع، لتحتل اثنین أو أكثر من الشباب أیضا ؟ إحصائیات مروعة من هذا أیضا! كل أولئك الذین یحصلون على إعانات البطالة، لا یقل عن ثلاث وظائف أخرى أیضا! لا ننكر أن بعض العاطلین عن العمل، ولكن البطالة البطالة هذا السبب، حتى لا یشكو! للحصول على التأمین ضد البطالة. فی حین أن أولئك مع التأمین ضد البطالة، أو عملاء من ذوی الدخل، فقد وجدت حفرة فی الصلاة! ومعرفة كیفیة المستندات اللازمة للحصول على القروض والتأمین ضد البطالة: تقدیم مستمر. كان كل فكر الفلكیة، ولكن هذه أیضا هی الوحش الخاصة بهم! وتشیر الاحصاءات الى 90٪: قروض منخفضة الفائدة، مثل قروض للزواج وقدامى المحاربین والسكن وغیرها، وسیتم بیع. شروط القرض المقترض لدیه فقط لتقدیم وثائق لا یمكن! لذلك یمكن للشخص أن یقدم دلیلا وتبیع. غاری هوشی خلفیة للآثار الخفیفة العاطلین عن العمل، والأسود للفقراء، والناس الذین یرغبون فی شراء هذه القروض! أو أولئك الذین یریدون القروض لبیع! عند شراء قروض أخرى غیر بطون راضیة، وتبحث عن العناوین الجدیدة للحصول على قروض، والقروض على نحو أفضل من العمل؟

iş yerlərinin yaradılması üçün ehtiyac yoxdur! iş o minlərlə minlərlə problemi həll! iş kifayət qədər, heç bir qəbul edəcək! iş axtaran baxımından Jobs üç rejimi var: çox narahatlıq və aşağı əmək haqqı, və ya aşağı əmək və yüksək əmək haqqı və ya! Yoxsa balans edir. və əmək haqqı yüksəkdir. Lakin keçmiş iş axtaran üçün. Bu nə əziyyətlə almaq və daha az ödəmək ton və məzmunu, lazımdır deməkdir. səbəb aydındır: bu yüksək gəlirli və aşağı fəaliyyəti ilə işləyir; Sələfləri oğurlanmış və nə qalıb. çünki sərvət yayılması eyni kabinet ildə 85 təşkilat və təşkilat naziri və komitə və məclis üzvüdür. Əlbəttə ki, bütün hüquqi! Təhsil naziri: Ali Təhsil Şurası Baş Şura üzvünün adı. Prezident daha çox və daha. Başçılığı Şurasının və ya əlində təşkilat komitəsi çox. xalçalar yüzdə 4 və əllərində iş 96 faizi Belə ki. Bu bəzən qeyri-qanuni və qeyri-rəsmi, bəzən rəsmi edir. Quran deyir Beləliklə iş tarazlıq, hər onun səyi görə, bunu qazanmaq. Əgər, iş sonra yüzdə 4 və 96 faiz oğurlayıblar. Və ya amerikalılar kimi, bütün iş yerlərinin 99% faiz oğurlanmış olunur. Bu balans və iş fəlsəfə: səy sizin avtomobilin qazanmaq. Amma iş olmaması, iş yerlərinin olmaması və ya nə görə atmosfer? Nə işsizlik atmosfer edir? bu atası, 





نوع اخبار :
برچسب ها :
لینک ها :

تقویت پول ملی

در طول تمام مناظره ها، تنها چیزی که بحث نشد، تقویت پول ملی بود. در حالیکه اگر همه مشکلات اقتصادی را، در یک کلمه خلاصه کنیم می شود:ضعف پول ملی . مردم اگر ناراضی هستند، یا احساس ناراحتی از وضع اقتصادی می کنند، برای همین است که می بینند: پول آنها هر روز ضعیف تر می شود! مانند بیماری که نبض او پایین می آید، می ترسند به حال احتضار برسد، و همه چیز خراب شود. ممکن است مردم عادی بطور علمی ، قدرت پول ملی را نتوانند بیان کنند، ولی می بینند که حقوقشان اب می رود! قدرت خرید شان کم می شود. اگر در سال قبل با یک ماه حقوق، می توانستند دو سکه طلا بخرند، این ماه فقط میتوانند یک سکه بگیرند! لذا اگر ما بتوانیم پشتوانه پول ملی را تغییر دهیم، میتوانیم بر این مشکل که: مادر همه اعتراضات است فائق آییم، و آن را حل کنیم. برای تغییر پشتوانه، یا باید به خیلی قبل برگردیم! یا از زمان جلوتر برویم. بعبارت اقتصاد دانها: یا باید به روش کلاسیک عمل کنیم، یا فراتر از زمان و فوق مدرن. روش کلاسیک این است که: پشتوانه پول را طلا یا نقره قرار دهیم. هرکس یک میلیون تومان آورد، یک سکه بگیرد و همیشه ارزش پول همین باشد. در این حالت ما باید به اندازه ذخیره طلا، یا نقره و جواهرات اسکناس تولید کنیم.  یا اصلا اسکناس را حذف و فقط با سکه طلا معامله نماییم، و درهم و دینار گذشته را زنده کنیم. زیرا در گذشته، پول خرد را از نقره درست کرده، به آن سیم می گفتند! و پول درشت را از طلا و به آن زر می گقتند. یک کیسه طلا دارای هزار سکه طلا بود. روش فوق مدرن این است که: نفت و گاز را پشتوانه آن قرار دهیم. زیرا ایران در مجموع نفت و گاز نخستین کشور قدرتمند دنیا است. اگر هر بشکه نفت 50دلارباشد، واحد چول ما براساس بشکه نفت می شود. چون قیمت گاز هم با نفت مقایسه می کنیم، آن را متر مکعبی حساب نماییم. در این صورت ما فقط قیمت نفت و گاز تجربه خواهیم کرد. نه اینکه هم شاهد کاهش قیمت نفت باشیم، و هم شاهد کاهش قیمت تومان. با این تفاسیر خریداران ما هم، باید بجای دلار تومان به ما بدهند. و برای تهیه آن یا به بازار های مالی ایران مراجعه می کنند، و یا کالا صادر می نمایند. در این هنگام مشتری پول ایران افزایش یافته، ارزش آن بالا می رود، و قدرت پول ملی افزایش می یابد. بنده در کلاسهای متعدد این موضوع را توضیح داده، و فرمول برابری آن را نوشته ام. اما بطور خلاصه در این روش، شاخص اصلی مجموع: قیمت واحد های نفت و گاز است، و نوسانات قیمت طلا و یا موارد دیگر با آن محک می خورد. یعنی بورس نفت و گاز که جمعا انرژی گفته می شود، بازار اولیه پولی و مالی را تشکیل می دهد، و بقیه بازار ها ثانویه می شوند. و در صورت ادامه آن با قدرت و حمایت مقام معظم رهبری، کم کم پول ایران جایگزین دلار و یورو شده، و به پول واحد جهانی تبدیل می شود. در این حالت مشکل بیکاری و تورم از بین می رود. زیرا تورم و بیکاری، محصول تحریم های مالی است. وقتی پول ایران در همه جا پذیرفته شود، گردشگری هم افزایش پیدا می کند! و شهر های ایران به شهر های بین المللی، و تجارت جهانی تبدیل می شوند. چون وقتی غول های نفتی، بدنبال کسب تومان باشد، قدرت های اقتصادی دیگر هم ناچار این امر را می پذیرند. فرض کنید ما طلب خود از هند را، به تومان بخواهیم! و شرط فروش نفت همین باشد. ناچار بازار مالی دبی هم، بجای خرید دلار به خرید تومان روی می اورد. تا به تقاضای هند پاسخ دهد.

Strengthening the national currency

During all the debates, the only thing that was not discussed, strengthening the national currency. As if all the economic problems, we will be summarized in one word: the weakness of the national currency. If people are unhappy or uncomfortable with their economic situation, so that they see money becomes weaker every day! Such as heart disease, he comes down, afraid to be dying, and everything is ruined. May be scientifically ordinary people, can express the power of the national currency, but they see that their rights are water goes! Their purchasing power is low. If last year with a month's salary could buy two gold coins, the Moon can only take a penny! So if we can change the backing of the national currency, can the problem that is the mother of all protests overcome, and we solve it. To change the background, or have to go far before! Or the time to go ahead. Small economies words: we must act in the classical way, or beyond time and ultra-modern. The classic method is that the gold or silver backing our money. Everyone had a million dollars, a coin that is not always worth the money. In this case we must save as gold, silver and jewels that banknote production. Or even remove banknotes and coins with a deal, and the past come alive dirham’s and dinars. Because in the past, pennies made from silver, it said wire! Coarse gold and that gold and money from the .says a bag of gold a thousand gold coins. The modern method is that it is backed by our oil and gas. Iran's total oil and gas because the country is powerful in the world. If the barrel is $ 50, single barrel of oil is based on our money. Because gas prices compared with oil, it will take account of cubic meters. In this case we will experience only oil and gas prices. Not that we have seen a decline in oil prices, and a decline in the price of Rs. With these interpretation buyers We should give us dollars instead of US dollars. And to prepare or refer Iran to the financial markets or the goods are exported. At this time of increased customer money, its value goes up, and the power of the national currency increased. I explained it in multiple classes, and formulas have written it. But in short, in this way, the main indicator Total: Unit price of oil and gas, and fluctuations in the price of gold or other items it was being tested. The stock oil and gas in total energy is said to be, the primary market monetary form, and the rest are secondary markets. And if it continues with the strength and support of the Supreme Leader, Iranian money gradually replace the dollar and euro, and to become a world currency. In this case, the problem of unemployment and inflation disappears. Because inflation and unemployment, the financial sanctions. When Iran's currency is accepted everywhere, tourism will increase! And the cities of Iran in international trade are global. Because when oil giants, following the acquisition are USD, other economic powers are forced to accept it. Suppose we owed from India, to USD want! And if so is oil. Dubai Financial Market have together, instead of buying dollars to buy USD turns. India responds to the demand.

تعزیز العملة الوطنیة

خلال جمیع المناقشات، والشیء الوحید الذی لم یناقش، تعزیز العملة الوطنیة. كما لو أن كل المشاكل الاقتصادیة، ونحن سوف تلخیصها فی كلمة واحدة: ضعف العملة الوطنیة. إذا كان الناس غیر راضین أو غیر مریح مع وضعهم الاقتصادی، بحیث یرون المال یصبح أضعف كل یوم! مثل أمراض القلب، وقال انه یأتی إلى أسفل، ویخاف أن یموت، ودمر كل شیء. قد یكون الناس العادیین علمیا، یمكن التعبیر عن قوة العملة الوطنیة، ولكنهم یرون أن حقوقهم ویخرج الماء! قوتهم الشرائیة منخفضة. إذا كان العام الماضی مع راتب شهر یمكن شراء اثنین من العملات الذهبیة، یمكن أن القمر یستغرق سوى فلسا واحدا! حتى اذا كنا نستطیع تغییر على دعم العملة الوطنیة، یمكن أن المشكلة التی هی أم كل الاحتجاجات التغلب علیها، ونحن حلها. لتغییر الخلفیة، أو لدیك للذهاب بعیدا قبل! أو الوقت للذهاب قدما. الاقتصادات الصغیرة عبارة: علینا أن نعمل على الطریقة القدیمة، أو إلى ما بعد الوقت وحدیثة جدا. الطریقة الكلاسیكیة هی أن الذهب أو الفضة تدعم أموالنا. كان الجمیع ملیون دولار، وهو العملة التی لیست دائما یستحق المال. فی هذه الحالة یجب علینا حفظ مثل الذهب والفضة والمجوهرات التی الدینار: الإنتاج. أو حتى إزالة الأوراق النقدیة والنقود المعدنیة مع صفقة، والماضی یأتی درهم على قید الحیاة ودینار. لأنه فی الماضی، البنسات مصنوعة من الفضة، وقال انه سلك! الذهب الخشن وأن الذهب والمال  یقولون ألف كیس من الذهب ألف العملات الذهبیة. الطریقة الحدیثة هو أن وافق علیه من قبل لدینا النفط والغاز. النفط الایرانی الكلی والغاز لان البلاد نفوذا فی العالم. إذا البرمیل هو 50 $، ویستند برمیل واحد من النفط فی أموالنا. لأن أسعار الغاز مقارنة مع النفط، وسوف تأخذ فی الاعتبار متر مكعب. فی هذه الحالة نحن سوف تواجه الوحیدة أسعار النفط والغاز. لیس ذلك فقد شهدنا انخفاض فی أسعار النفط، وانخفاض فی أسعار روبیة. مع هذا المشترین تفسیر علینا أن تعطینا دولار بدلا من الدولار الأمریكی. وإعداد أو إحالة ملف إیران إلى الأسواق المالیة، أو یتم تصدیر البضاعة. فی هذا الوقت من زیادة المال العملاء، وقیمته ترتفع، وزادت قوة العملة الوطنیة. وأوضحت أنه فی فئات متعددة، وصیغ وقد كتبت علیه. ولكن باختصار، وبهذه الطریقة، فإن المؤشر الرئیسی الاجمالی: سعر الوحدة من النفط والغاز، والتقلبات فی أسعار الذهب أو غیرها من البنود كان یجری اختباره. ویقال إن مخزون النفط والغاز فی الطاقة الكلیة أن یكون، شكل نقدی السوق الأولیة، والباقی الأسواق الثانویة. وإذا ما استمر مع قوة ودعم المرشد الأعلى، والمال الإیرانی تحل تدریجیا محل الدولار والیورو، ولتصبح عملة عالمیة. فی هذه الحالة، ومشكلة البطالة والتضخم یختفی. بسبب التضخم والبطالة، وعقوبات مالیة. عند قبول العملة الإیرانیة فی كل مكان، والسیاحة زیادة! ومدن إیران فی التجارة الدولیة والعالمیة. لأنه عندما عمالقة النفط، وبعد الاستحواذ USD، یضطر القوى الاقتصادیة الأخرى لقبول ذلك. لنفترض أننا المستحقة من الهند، ترید USD! وإذا كان الأمر كذلك هو النفط. لدینا سوق دبی المالی معا، بدلا من شراء الدولارات لشراء USD المنعطفات. الهند الاستجابة للطلب.

milli valyutanın gücləndirilməsi

bütün müzakirələr zamanı yalnız bir şey milli valyutanın möhkəmləndirilməsi müzakirə deyil ki. milli valyutanın zəiflik bütün iqtisadi problemlər kimi, biz bir sözlə ümumiləşdirmək olacaq. onlar ki, insanlar, bədbəxt və ya onların iqtisadi vəziyyəti ilə narahat Əgər pul hər gün zəif olur! Ürək xəstəliyi kimi, o qorxur ölüm etmək üçün aşağı gəlir və hər şey məhv edir. elmi adi insanlar ola bilər, milli valyutanın gücü ifadə, lakin onlar öz hüquqlarının su gedir ki, edə bilərsiniz! Onların alıcılıq qabiliyyəti aşağı. Əgər iki qızıl pul almaq bilər ki, bir ay əmək haqqı keçən il Moon yalnız bir quruş edə bilər! milli valyutanın dəstək dəyişə bilərsiniz Belə ki, bütün etirazlar anası problem aradan qaldırmaq və biz bunu həll edə bilər. fon dəyişdirmək, və ya uzaq əvvəl getmək üçün var! Və ya vaxt irəli getmək üçün. Kiçik iqtisadiyyatı sözlər: biz klassik şəkildə, və ya vaxt və ultra-müasir kənarda hərəkət etməlidir. klassik metodu qızıl və ya gümüş pul dəstək olmasıdır. Hər kəs, həmişə pul deyil ki, bir sikkə bir milyon dollar idi. Bu halda biz qızıl, gümüş və istehsal banknotla jewels kimi saxlamaq lazımdır. Və ya hətta bir müqavilə ilə banknotlar və sikkələr aradan qaldırılması və son diri dirhəm və dinar gəlir. Keçmişdə, pennies gümüş hazırlanmış, çünki tel dedi Qaba qızıl və Gqtnd ki qızıl və pul. qızıl A bag min qızıl sikkələr. müasir üirlikdə var. Hindistan tələblərinə cavab.





نوع اخبار :
برچسب ها :
لینک ها :

تهران بین المللی یعنی چه؟

مهندس محسن هاشمی، کاندیدای شهرداری تهران که فقط بایک رای، نتوانست وارد بهشت شود! اکنون دور خیز برداشته تا از طریق شورای شهر، به این مهم دست پیدا کند، زیرا که قالیباف چه رای بیاورد، و چه رای نیاورد ادامه کار او، در شهرداری مشکل خواهد بود. البته به مهرعلیزاده گفته شده که: در انتخابات شرکت نکند و انصراف بدهد، تا کاندیدای سومی هم وجود داشته باشد. به همین لحاظ با همکاران مطبوعاتی، در محل اتحادیه تعاونی مطبوعات کشور، با ایشان ملاقاتی داشتیم تا از نقطه نظرات ایشان استفاده شود. ایشان چند تئوری جدید را در: برنامه ریزی شهری مطرح کرد، که پول بین المللی داشتن در شهر تهران بسیار مهم تر بود. از نظر ایشان اگر سازمان های بین المللی و: شرکت های چند ملیتی در تهران دفتر داشته باشند، تهران یک شهر بین المللی می شود. زیرا اکنون از این منظر تهران در رده آخر قرار دارد، و با کابل و اسلام اباد در یک درجه است. ضمنا تهران اصلا چهره گردشگری ندارد، و المان های گردشگری، در ان نیست و لذا جذب گردشگر بسیار مشکل است. مهمترین آن مسئله تحریم های مالی است، که هنوز برداشته نشده است. شرکت ها و موسسات یا افراد حقیقی گردشگر، نیاز به پول دارند و چون نمی شود: انتقال و یا تبادل پول صورت بگیرد، لذا باید هرکس می آید، یک چمدان پول هم با خود بیاورد! در حالیکه اگر تحریم های ظالمانه برداشته می شد، کریدیت کارت یا مستر کارت کافی بود. یعنی گردشگر خارجی لازم نبود: دلارها را در جیب یا کوله پشتی بگذارد، در حساب بانکی خود نگهمیداشت! و هرجا لازم بود کارت می کشید. وقتی یک گردشگر ساده با این مشکل روبرو است، وای به روز شرکت های بزرگ و چند ملیتی، که اصلا نمی توانند وارد معامله شوند! یا در تهران دفتر بزنند. لذا می بینیم بر خلاف ادعا های برجامی ها، هنوز تحریم ها برداشته نشده است. از نظر ما  فقط یک راه باقی می ماند تا این سد شکسته شود: و آن استفاده از قدرت سیاسی و پشتوانه نظامی، برای پول ملی است. آمریکا با وجود اینکه خزانه اش خالی است، ولی دلار های آن در چرخش هستند، و تقریبا نقش اول را در اقتصاد جهان بازی می کنند. پس پشتوانه پول بصورت کلاسیک نیست، بلکه دارایی ها یا است های دیگری، باید بجای ان تعریف شود. مهمترین این ها پذیرش تومان، در صادرات نفتی و غیرنفتی از سوی خود ایران می باشد. یعنی ما به مشتریان نفت و یا طلا و کالا، بگوییم دلار قبول نیست به ما تومان بدهید! به این ترتیب مشکل تهیه تومان را، به مشتری ها انتقال داده ایم، و ارزش پول ملی را هم پاس داشته ایم. اگر تابحال این کار نشده است، برای این است که مسئولین بانکی و اقتصادی ما، همگی مزدوران آمریکا و اسرائیل بوده اند! یعنی بخاطر تحصیلاتشان در آمریکا و اروپا و اسرائیل، به ذهن شان خطور نمی کرده که: به پول ملی هم میتوان به اندازه: ارز خارجی اهمیت داد. مسئله همان است که دکتر شریعتی گفته بود: آنها دست خود را از سر ما برداشتند، ولی در درون مغز ما گذاشتند. یعنی شستشوی مغزی مسئولان بانکی و پولی، بقدری محکم است که آنها از این کار، اصلا احساس خیانت نمی کنند! و به قول جلال آل احمد، خودشان خدمت می دانند! ولی در عمل خیانت می کنند. فکر می کنند اگر همه پول ما دلار شود بهتر است. نه تنها فکر دیگری به سرشان نمی زند، بلکه مسخره هم می کنند.

Tehran international what does it mean?

Mohsen Hashemi, Tehran Municipality candidate with one vote only, could enter heaven! Rich away now taken up by the City Council, this is achieved because the carpets or elected, or did not vote for the continuation of his work, in the municipality will be difficult. Of course, the Mehr Alizadeh said that does not participate in the elections and withdraw until there is a third candidate. For this reason, the press colleagues, at the UIC press, we had a meeting with them to their point of use. He's a new theory: urban planning, which was much more important international currency have in Tehran. According to them, if international organizations: multinational companies have offices in Tehran, Tehran would be an international city. From this perspective because Tehran now has finished in last place, with Kabul and Islamabad in a degree. Tehran also face does not tourism, and tourism elements in it and it is very difficult to attract tourists. The most important issue of financial sanctions, which are not removed. Tourist companies and institutions or individuals, need money and they will not transfer or exchange of money takes place, so should everyone comes together to bring a suitcase of money! However, if sanctions were lifted oppressive, or MasterCard credit cards was enough. The foreign tourists did not have dollar put in a pocket or backpack, put in your bank account! And whenever it was necessary to draw cards. When faced with this problem is a simple tourist so and multi-national corporations, that it cannot be a deal! Or their office in Tehran. So we Brjam contrary to claims, the sanctions have not been lifted. It remains only one way to break this barrier: it uses the power of political and military backing for the national currency. America, despite its treasury is empty, but the dollars are in rotation, and almost play a leading role in the global economy. After backing the money just is not a classic, but the assets or the other must be defined instead. These are accepting the USD, oil and non-oil exports from Iran itself. This means that our customers and the product oil or gold, to say the dollar is not acceptable to us USD up! The problem of procurement dollars, have been transferred to the customer, and the value of the national currency have a pass. If you are not already doing so, it is because our economic and banking officials, all of whom were mercenaries of America and Israel! That is because education in America, Europe and Israel, which has not come to mind: the national currency may be used as: foreign currency that matters. It is the same law that the doctor had said, they took his hand out of our heads, but we took the brain. The brainwashing banking and monetary authorities, so tightly that they do this, I do not feel betrayed! And in the words of Jalal Al-e Ahmad, serving them knows! But in practice they betray. If all the money we think the dollar is better. Not only thinking about them, not the other, but both are ridiculous.

طهران الدولیة ماذا یعنی ذلك؟

محسن هاشمی، مرشح بلدیة طهران صوت واحد فقط، یمكن أن تدخل الجنة! الأغنیاء بعیدا تتخذ الآن من قبل مجلس المدینة، لتحقیق ذلك، لأن هذا هو ما انتخب السجاد، وما العمل لم یصوتوا لصالحه، فی بلدیة سیكون صعبا. وبطبیعة الحال، وقال مهر علی زاده أن لا یشارك فی الانتخابات وسحب حتى یكون هناك مرشح ثالث. لهذا السبب، فإن زملاء الصحافة وفی الصحافة UIC، وكان لنا لقاء معهم إلى جهة نظرهم الاستخدام. انه لنظریة جدیدة: التخطیط الحضری، والذی كان أكثر أهمیة بكثیر عملة دولیة لها فی طهران. وفقا لها، إن المنظمات الدولیة: الشركات متعددة الجنسیات لدیها مكاتب فی طهران، طهران ستكون مدینة دولیة. من هذا المنظور لطهران قد انتهت الآن فی المركز الأخیر، مع كابول واسلام اباد فی درجة. كما یواجه طهران لا السیاحة، وعناصر السیاحة فی ذلك، وأنه من الصعب جدا لجذب السیاح. أهم قضیة العقوبات المالیة، التی لا تتم إزالتها. الشركات السیاحیة والمؤسسات أو الأفراد، بحاجة إلى المال، وأنها سوف یتم نقل أو تبادل المال یأخذ مكان، لذا یجب أن یأتی الجمیع معا لتحقیق حقیبة من المال! ومع ذلك، كان إذا رفع العقوبات الظالمة، أو بطاقات ماستركارد الائتمانیة بما فیه الكفایة. وقال إن السیاح الأجانب یكن لدیك وضع الدولار فی الجیب أو فی حقیبة، وضعت فی حسابك المصرفی! وكلما كان من الضروری رسم بطاقات. عندما تواجه هذه المشكلة هو بسیط السیاحیة والصور والشركات المتعددة الجنسیات، وأنه لا یمكن أن یكون صفقة! أو مكتبهم فی طهران. لذلك نحن Brjam خلافا للادعاءات، لم یتم رفع العقوبات. یبقى سوى طریقة واحدة لكسر هذا الحاجز: أنه یستخدم قوة الدعم السیاسی والعسكری للعملة الوطنیة. أمریكا، على الرغم من خزینتها فارغة، ولكن هم دولار فی التناوب، وتلعب تقریبا دورا رائدا فی الاقتصاد العالمی. بعد أن دعمت هذه الاموال لیست مجرد الكلاسیكیة، ولكن یجب أن تعرف الأصول أو أخرى بدلا من ذلك. هذه هی قبول الصادرات USD، النفطیة وغیر النفطیة من إیران نفسها. وهذا یعنی أن لدینا عملاء والنفط المنتج أو الذهب، لیقول الدولار أمر غیر مقبول لنا مدیر USD! مشكلة دولار المشتریات، تم نقلها إلى العملاء، وقیمة العملة الوطنیة یكون لها بالمرور. إذا كنت لا تفعل ذلك، فذلك لأن لدینا مسؤولین الاقتصادی والمصرفی، وجمیعهم كانوا مرتزقة من أمریكا وإسرائیل! وذلك لأن التعلیم فی أمریكا وأوروبا وإسرائیل، التی لم تتبادر إلى الذهن: یمكن استخدام العملة الوطنیة على النحو التالی: العملة الأجنبیة ما یهم. ومن نفس القانون أن الطبیب قد قال، أخذوا یده من رؤوسنا، ولكن أخذنا الدماغ. السلطات المصرفیة والنقدیة غسیل المخ، لذلك بإحكام أن یفعلوا هذا، وأنا لا یشعرون بالخیانة! وعلى حد تعبیر جلال آل أحمد، وخدمة لهم معرفة! ولكن فی الواقع أنها خیانة. إذا كل هذه الأموال ونحن نعتقد أن الدولار هو أفضل. التفكیر لیس فقط عن الطرف الآخر، ولیس غیرها، ولكن كلاهما مثیر للسخریة.

beynəlxalq Tehran bu nə deməkdir?

Mohsen Haşimi, bir səs yalnız ilə Tehran Bələdiyyə Başçılığı namizədi, göy daxil ola bilər! ki, xalça seçilmiş nədir və ona nə iş səs deyil, çünki üz Rich indi çətin olacaq bələdiyyə, bu nail olmaq üçün, Şəhər Şurası tərəfindən qəbul. Əlbəttə ki, Mehr Əlizadə seçkilərdə iştirak və üçüncü namizəd var qədər geri deyil ki, deyib. Bu səbəbdən, mətbuat həmkarları, MDB mətbuat, biz istifadə onların nöqtəsinə onlarla bir yığıncaq etdi. O, yeni bir nəzəriyyə var: beynəlxalq valyuta çox daha əhəmiyyətli idi şəhərsalma Tehranda var. beynəlxalq təşkilatlar əgər Onların sözlərinə görə, transmilli şirkətlər Tehranda ofisləri var, Tehran beynəlxalq şəhər olacaq. Bu baxımdan Tehran indi dərəcədə Kabil və İslamabad ilə son sırada başa çatıb, çünki. Tehran də deyil turizm üz, və bu turizm elementləri və bu turistləri cəlb etmək çox çətindir. xaric deyil maliyyə sanksiyalarının, ən əhəmiyyətli məsələ. Turizm şirkətləri vəəssisələri və ya fiziki şəxslər, pul lazımdır və onlar transfer edəcək və ya pul mübadiləsi baş verir, belə ki, lazım hər kəs pul bir çamadan gətirmək üçün birlikdə gəlir! Lakin sanksiyalar ləğv edilmişdir zalım, və ya MasterCard kredit kartları kifayət qədər idi. xarici turistlərin bank hesabınıza qoymaq cibinizdə və ya S





نوع اخبار :
برچسب ها :
لینک ها :

طب رایگان 6

نمک مضر است یا مفید؟ متاسفانه دانشمندان نو کیسه غربی، سعی داشتند تا اسلام واحکام آن را مضر به جامعه، و ضد سلامتی نشان دهند، سکولار های اسلامی هم چشم بسته، دنبال آنها می دویدند!مثلا در اسلام گفته شده خداوند هیچ چیز را بیهوده نیافریده است. ولی آنها می خواستند ثابت کنند که برخی چیزها بیهوده است. مدتها در مورد بیهوده بودن آپاندیس شعار دادند! تا جاییکه می گفتند همانطور که بچه ختنه می شود، باید آپاندیس او را هم برید  و دور انداخت، تا بعدا با بیماری آپاندیسیت مواجه نشویم. در تمام  احکام اسلامی، این لج بازی ها را روا می داشتند. در اسلام اگر گفته می شد که: عقد پسر عمو و دختر عمو، در آسمان بسته می شود، آنها اصرار داشتند که ازدواج فامیلی، اصلا نباید صورت بگیرد چون: باعث معلولیت بچه ها یشان می شود. و این را از راههای علمی! به روش خودشان اثبات هم می کردند، یا می گفتند که اثبات شده. هنوز هم وزارت بهداشت ما، و مجموعه پزشکان به این موضوع مغتقدند و: در آزمایشهای قبل از ازدواج تاکید می کنند که: نباید پسر عمو و دختر عمو باشند! تقریبا می توان گفت: همه حرفهای بهداشتی و توصیه های پزشکی: غربی ها و غرب زده ها همین است. مثلا در توصیف پیامبر اکرم گفته شده که او شیرینی بعد از: غذا و نمک پیش از غذا است! نظامی گوید: ای ختم پیمبران مرسل، حلوای پسین و ملح اول. و این تاکید بران دارد که در اسلام، گفته شده فبل از غذا نمک بخوریم، و بعد از غذا مواد شیرین، که اولی بخاطر ضد عفونی کردن دهان و دندان است، تا غذا آلوده نشود و دومی، برای کاتالیزوره کردن غذا با مواد قندی است. اما علم پزشکی و بهداشتی امروز، یا بقولی براساس گفته های بهداشت کاران سکولار، هردو برای آدم مضر است: هم قند مضر است هم نمک. حتی برخی ها می گویند: سه گرد سفید را نباید مصرف کرد: قند و نمک و هروئین. حالا جالب است بدانید هرکس به بیمارستان مراجعه می کند، قبل از هرسوالی به او  سرم وصل می کنند! که فقط قند و نمک است. نمک ترکیبی از کلر و سود سوز آور است( کلرور سدیم). می بینیم وقتی از سبد غذایی حذف شود، باید با سرم آن را به بدن رساند. و همین آقایان که ترکیب کلر و سدیم را نمی پذیرند، در آب ها کلر می ریزند! و در مواد شوینده که، در تماس با بدن است سود سوز آورو یعنی نادانی آنها ابتدا باعث برهم زدن: تعادل طبیعت و جسم ما می شود، و بعد برای ایجاد تعادل همان را، با هزینه بیشتر به ما توصیه می کنند. اول می گویند پوست میوه را بردارید و بعد بخورید. یعنی هرکسی سیب یا خیار را با پوست بخورد، دهاتی و بدون آداب و معاشرت است. بعد می گویند بروید پوسته تخم مرغ ها را هم، از آشغال ها بیرون بیاورید و بپزید و بخورید. چون هر پوسته تخم مرغ، دو گرم کلسیم خالص دارد. این است که باید بدانیم و مطمئن باشیم که: زندگی خود را از سر راه پیدا نکردیم، که با این آزمون خطاها از دست بدهیم. همان خدایی که ما را آفریده، بهتر میداند چه چیزی را، چطور بخوریم برایمان مفید تر است. در همایش تازه های بهداشت در دانشگاه شهید بهشتی گفتند: مصرف غلات باعث افسردگی زنان زائو، بعد از سه ماه می شود! یعنی نان گندم هم به زائو ندهید. در حالیکه افسردگی زنان زائو، به واسطه فرهنگ نامتعادل همان شهر مورد مطالعه است، که همگی نوزاد پسر می خواهند! لذا مادری که شکم اول را دختر می زاید، از ترس جدایی و تحمل هوو: و حرف مادر شوهر، به این افسردگی دچار می شود.

Free medicine 6

Salt is harmful or helpful? Unfortunately, scientists Bags New West, Islam Rules were trying to make it harmful to society, and to show proof of health, both secular Muslim eyes closed, ran after them! For example, in Islam, said God did not create anything in vain. But they wanted to prove that something is futile. The long appendix about the futility of chanting! As far as the kids said circumcision should be cut off and discarded appendix him, has not met later with appendicitis disease. In all Islamic law, this grudge matches were valid. In Islam, if it was said that: contracting cousin and cousin, bound in heaven, they insisted that consanguineous marriage should not be such as to cause their children's disabilities. And this is the way of science! Both methods have proven to themselves, or are they proven. We are still the Ministry of Health, and doctors set it and believe in premarital tests emphasize that they are not cousins ​​and cousins! Almost can be said that all health professionals and medical advice: Western and West made the same. For example, in describing the Prophet said that she sweets after the meal and salt before the food! The military says the termination of the prophets propetsl, pudding late, and the first salt. And the emphasis Brown that in Islam, said prior to the salt we eat, and after eating sweet foods, the first to disinfect the mouth and teeth, to feed contaminated and not the latter, for catalizore food with sugar. But medical science today, or as secular According to health workers, both harmful to people: the sugar is harmful salt. Some even say: Three white dust should be avoided: sugar, salt and heroin. It is interesting to know everyone in the hospital, before each question to him, I connect! That's just sugar and salt. Salt is a combination of chlorine and caustic soda (sodium chloride). See when the food basket is removed, it must head to his body. And the men who do not accept the combination of chlorine and sodium, chlorine in the water is coming! I say remove the peel and eat. Whoever eats the apple or cucumber with the skin, is rural and courtesies. Say go after the shell eggs, and cook and eat out of trash. Because each egg shells, two grams of pure calcium. This is a must know and be assured that your life did not find the way, with this test errors to lose. The same God who created us, knows better what to do, how to eat more useful to us. New Health Conference at the University martyr Beheshti said grains would decrease depression in women, after three months out! Do not labor the bread together. While depression in women, labor, unbalanced by the culture of the cities surveyed, all boys want! The first girl gives birth mother's belly, out of fear of separation and Hove bear: and talk to her mother, it is depression.

الدواء مجانا 6

الملح هو ضار أو مفید؟ للأسف، والعلماء حقائب جدید الغربیة، قواعد الإسلام ومحاولة لجعله تضر المجتمع، وإثبات الصحة، سواء أغمض مسلمة علمانیة، ركض من بعدهم! على سبیل المثال، وقال فی الإسلام فإن الله لم یخلق شیئا عبثا. لكنهم أرادوا أن یثبتوا أن هناك شیئا غیر المجدی. التذییل طویلة حول عدم جدوى من الهتاف! بقدر ما قال الاطفال الختان یجب أن تقطع وتجاهل التذییل علیه وسلم، لم تجتمع بعد مع مرض التهاب الزائدة الدودیة. فی جمیع الشریعة الإسلامیة، وكانت هذه ضغینة مباریات صالحة. فی الإسلام، إذا قیل إن: ابن عم المقاولات وابن عمه، مربوطا فی السماء، أصروا على أن زواج الأقارب، لا ینبغی أن یكون مثل أن تسبب الإعاقة أطفالهم. وهذه هی الطریقة العلم! وقد أثبتت كلتا الطریقتین لأنفسهم، أم أنها أثبتت جدواها. نحن ما زلنا وزارة الصحة، وتعیین الأطباء ذلك ونعتقد فی اختبارات ما قبل الزواج تؤكد أنهم لیسوا أبناء عمومة وابناء العم! یمكن القول تقریبا أن جمیع العاملین فی مجال الصحة والنصائح الطبیة: جعلت الغربیة والغربیة نفسها. على سبیل المثال، فی وصف النبی قال انها الحلویات بعد الوجبة والملح قبل الطعام! ویقول الجیش إنهاء الأنبیاء مرسال، بودنغ فی وقت متأخر، والملح الأول. والتأكید براون أن فی الإسلام، قال قبل الملح الذی نأكله، وبعد تناول الأطعمة الحلوة، أول لتطهیر الفم والأسنان، لأعلاف ملوثة ولیس الأخیر، للأغذیة مع السكر . ولكن العلم الطبی الیوم، أو علمانیة كما وفقا لعمال الصحة، سواء تضر الناس: السكر والملح ضارة. بل ان البعض یقول: ینبغی تجنبها ثلاثة الغبار الأبیض: السكر والملح والهیروین. ومن المثیر للاهتمام أن نعرف الجمیع فی المستشفى، وقبل كل سؤال له، كنت على اتصال! هذا مجرد السكر والملح. الملح هو مزیج من الكلور والصودا الكاویة (كلورید الصودیوم). انظر عند إزالة سلة الغذاء، یجب أن یتوجه إلى جسده. والرجال الذین لا نقبل مزیج من الكلور والصودیوم والكلور فی المیاه قادمة! والمنظفات ذلك، یكون الجسم فی اتصال مع الصودا الكاویة والجهل أنها تعطل توازن الطبیعة وأجسادنا، وبعد ذلك لخلق التوازن نفسه، ونحن نوصی أن یكلف أكثر من ذلك. أقول إزالة القشرة وتناول الطعام. من أكل التفاح أو الخیار مع الجلد، والریف والمجاملات. یقول ملاحقة البیض، وطهی وتناول الطعام من القمامة. لأن كل قشر البیض، وهما غراما من الكالسیوم النقی. وهذا یجب أن تعرف والتأكد من أن حیاتك لم تجد الطریق، مع هذا الاختبار أخطاء لیخسره. نفس الله الذی خلقنا، ویعرف أفضل ما یجب القیام به، وكیف تأكل أكثر فائدة بالنسبة لنا. فی الشهید جامعة قال المؤتمر الصحی الجدید بهشتی أن الحبوب یقلل الاكتئاب فی النساء، بعد ثلاثة أشهر من أصل! لا عمل الخبز معا. بینما الاكتئاب فی النساء والعمل وغیر متوازن من قبل ثقافة المدن التی شملتها الدراسة، كل الأولاد یریدون! أول فتاة یعطی بطن الأم الولادة، وخوفا من الفصل وهوف الدب: والتحدث إلى والدتها، هو الاكتئاب.

Pulsuz tibb 6

Salt zərərli və ya faydalı? Lakin onlar bir şey faydasız olduğunu sübut etmək istəyirdi. ataraq heçlik haqqında uzun əlavə! uşaq dedi qədər sünnə kəsilmiş və ona əlavədə atılmalı, appendisit xəstəliyi daha sonra görüşüb deyil. bütün İslam hüquq, bu kin matçlarda etibarlı idi. Bu elm yoldur! Hər iki üsulları özləri sübut, və ya onlar sübut edir. Biz hələ Səhiyyə Nazirliyi və həkimlər müəyyən və premarital testlər onlar əmiuşağı və əmiuşağı deyil ki, vurğulamaq iman! Qərb və Qərb eyni etdi: Demək olar ki, bütün səhiyyə işçiləri və tibbi məsləhət ki, deyilə bilər. Məsələn, izah Peyğəmbər o qida əvvəl yemək və duz sonra şirniyyat bildirib ki! hərbi deyir peyğəmbərlər Mürsəl, mərhum puding və ilk duz xitam. Və vurğu Brown İslam, biz yemək duz əvvəl, və şirin qidalar yemək sonra, ilk, ağız və diş dezinfeksiya şəkər Katalyzvrh qida, çirklənmiş və sonuncu qidalandırmaq üçün bildirib ki, . Lakin tibb elmi bu gün və ya səhiyyə işçiləri görə kimi dünyəvi insanlar üçün zərərli, həm də: şəkər zərərli duz deyil. Bəziləri hətta dedilər: Üç ağ tu, doğum ananın qarın verir.





نوع اخبار :
برچسب ها :
لینک ها :

غلط گیری کلاس اولی ها از: کلاس بالایی ها!

اگر نوشته های کلاس دومی ها، یا بالاتر را برای تصحیح به کلاس اولی ها بدهند، نمره صفر می گیرند! میدانید چرا؟ چون در کلاس اول، هجا ها تدریس می شود ولی، در کلاس های بالاتر آن را حذف می کنند. مثلا در کتاب درسی کلاس اول، اًنار با همزه بعلاوه زبر نوشته می شود. ولی در کلاس بالاتر، انار بدون زیر و زبر نوشته می شود، لذا یک غلط بحساب می آید. کلاس دومی ها هم نسبت به کلاس سومی ها همین طورند: لذا به آنها گفته می شود ملا لغتی! یعنی از هر لغتی ایراد می گیرند. میرسیم به دکتر ها و پرفسورها و نویسنده ها، که اصلا خط شان قابل خواندن نیست و: مسلما زیر صفر نمره می آورند! مخصوصا پزشکان و نویسندگان که از شدت: نوشتن در روز، گاهی شکسته بسته می نویسند. این را گفتم تا بدانی که قضاوت بیسوادان یا کم سوادان، مانند شکستن الماس با یک سنگ است. سنگ خارا یا سنگ رسوبی و سنگ معمولی، ارزشی ندارند ولی قدرت دارند که: طلا و جواهر و سنگهای قیمتی را، با یک ضربه خرد کنند: حافظ می گوید: جای آن است که: خون موج زند در دل لعل، زین تغابن که: خزف می شکند بازارش. اکنون وضع سمینار ها و نمایشگاهها و همایش ها، در جمهوری اسلامی این تغابن است، زیرا اولا زبان فارسی کلا و یا بعضا حذف می شود، حتی اگر کسی انگلیسی زبان هم نباشد، برای در و دیوار مطالب را به زبان انگلیسی می گویند! ثانیا همه غرور و هستی ایرانیان را پایمال می کنند، و در تمامی زمینه ها به ایران نمره صفر می دهند. برخی حتی زیر صفر را هم، قابل ایران و ایرانی نمی دانند. اگر یک آمریکایی از نشیمن خود، صدایی در بیاورد عین علم و ادب و فرهنگ است! ولی اگر ایرانی صدها مقاله هم بنویسد، فقط در صورتی مورد تایید است که: در سیستم آنها ثبت و ارزشیابی شده! و نمره گرفته باشد. این امر همان است که دستنویس یک پزشک و یا دکتر را، به کلاس اولی بدهیم تا ارزیابی کند. ملتی با این تاریخ و تمدن و با این هیمنه، باید پشت میز نو رسیده های علم و فرهنگ، به صف بایستد تا شاید لقمه نانی، یا نواله ای دریافت کند. تا موقعی که ایران موشک نساخته بود، می گفتند چرا نساخته؟ چون عفب مانده است! و بلد نیست و باید یاد بگیرد. حالا که ساخته می گویند چرا ساخته؟ چون وحشی و تروریست است! و باید فرهنگ یاد بگیرد بعد. تا موقعی که معلوم نشده بود که همه نوشته های استادان غربی، پاکنویس کتابهای ایرانی و عربی است، می گفتند در ایران نویسنده نیست. حالا که می نویسند و دنیا را با مقالات خود پر می کنند، می گویند کمیت مهم نیست! باید کیفیت داشته باشد. درصورتی این مقالات یا اختراعات، بخاطر کیفیت آن به: مراکز علمی فرستاده شده و پذیرفته می شوند. بنظر ما باید بودجه همه همایش های دولتی، و مجوز بخش های خصوصی باطل شود! و هیچکس اجازه همایش و نمایش و کنگره نداشته باشد، مگر اینکه یک دوره تاریخ علم در ایران را بگذراند. شیفتگی به غرب را هم در خود باید از بین ببرد. به گفته رهبر انقلاب اسلامی، اینجا جمهوری اسلامی ایران است! سازمان ها نو نهاد که عمرشان حتی به60سال هم نمی رسد، حق ندارند در باره سازمان های علمی ایران، که بیش از سه هزار سال تجربه دارند اظهار نظر نمایند. از آن مهمتر هیچ شیفته غربی هم، اجازه تبلیغ فرهنگ غربی را، با بودجه بیت المال ندارد! باید که زبان رسمی همه: همایش ها و سمینارها هم فارسی باشد.

Proofreading first class and the upper class of!

If the entries are in second grade or higher for the correction to first-graders, they are zero! Do you know why? Since the first class, taught syllables but, in higher grades will remove it. For example, first-class textbook, pomegranate Alfa is written as well as rough. But in the higher classes, pomegranate without written upside, it is considered a wrong. The second class of third graders than the same applies: thus they are said to be of any given word. We come to the doctor and professors and writers, who do not read their lines and certainly they score below zero! Especially doctors and authors of the intensity of writing a day, sometimes depending written broken. I said this to know that judgment little or no education, such as breaking a diamond with a rock. Marble and stone deposits and ordinary stones, no value but have the power to: jewelry and precious stones, with a crushing blow up: Hafiz says instead it is the blood of life in the heart of Pomegranate, now at-un benefits that: donkey Nuts broke the market. Now the situation seminars and exhibitions and conferences, the Islamic Republic is the at un benefit  because, firstly, Persian, totally or partially removed, even if the language is not English, for the walls say things in English! Secondly, all Iranians are proud and overwhelm, and in all fields in Iran are zero. Some are even below zero, for Iran and Iranians do not know. If Americans a living, but his voice in science, literature and culture! But if the Iranians have written hundreds of articles, only if it is confirmed that the system is recorded and evaluated them! And the score is. This is what a doctor or a doctor's handwriting, to give first-graders to evaluate. The history and civilization of a nation, have reached a new table of science and culture, to wait its turn until maybe a piece of bread, receive. It was not until the Iranian missiles, would say why not? Because there Fb! And does not know and to learn. Now that made say why? As wild and terrorists! And to learn the culture. It was not until all the writings of Western masters, from  Persian and Arabic books; said Iran is not the author. Now they write and fill the world with his papers, say the quantity is not important! Must have quality. If these articles or patents, because of its quality: scientific centers are sent and accepted. We think Congress should fund all government and private sectors revoked license! And not allow anyone Conferences and Congress unless they pass a course in the history of science. You must destroy the West's fascination. According to the leader of the Islamic Revolution, the Islamic Republic of Iran is here! More importantly, no Western intrigued, to promote Western culture, is funded by public money! Should be the official language: Seminars are Persian.

الدرجة الأولى التدقیق والطبقة العلیا من!

إذا الإدخالات فی الصف الثانی أو أعلى لتصحیح لطلاب الصف الأول، فهی الصفر! هل تعرف لماذا؟ لأن الطبقة الأولى، وتدرس المقاطع ولكن، فی الصفوف العلیا سوف إزالته. على سبیل المثال، من الدرجة الأولى كتاب، كتب الرمان حمزة وكذلك الخام. ولكن فی الصفوف العلیا، والرمان دون رأسا على عقب مكتوبة، ویعتبر أنه من الخطأ. الطبقة الثانیة من طلاب الصف الثالث من نفس تنطبق: هكذا یقال إنهم أن تكون له أی كلمة معینة. نأتی إلى الطبیب وأساتذة الجامعات والكتاب والذین لا یقرأون خطوطهم وبالتأكید أنها یسجل تحت الصفر! خصوصا الأطباء والكتاب من شدة الكتابة یومیا، وهذا یتوقف أحیانا مكتوبة مكسورة. قلت هذا أن نعرف أن الحكم ضئیلة أو معدومة التعلیم، مثل كسر الماس مع صخرة. الرخام والحجر الودائع والحجارة العادیة، لا قیمة ولكن لدیها القدرة على: المجوهرات والأحجار الكریمة، مع ضربة ساحقة الأعلى: یقول الحافظ بدلا من ذلك هو دم الحیاة فی قلب الرمان، سرج العیب ما یلی: حطم حمار المكسرات السوق. ثانیا، جمیع الإیرانیین فخورون وتطغى، وفی كافة المجالات فی إیران صفر. بل إن البعض منهم تحت الصفر، لإیران والإیرانیین لا أعرف. لو أن الأمیركیین لقمة العیش، ولكن صوته فی العلم والأدب والثقافة! ولكن إذا كتبوا الإیرانیین مئات المقالات، إلا إذا تأكد أن یتم تسجیل النظام وتقییمه لهم! والنتیجة هی. هذا هو ما طبیب أو الكتابة الیدویة الطبیب، لإعطاء تلامیذ الصف الأول لتقییم. تاریخ وحضارة أمة، قد وصلت إلى جدول جدید للعلم والثقافة، إلى الانتظار بدورها حتى ربما قطعة من الخبز، والحصول علیها. لم یكن حتى الصواریخ الإیرانیة، أن أقول لماذا لا؟ لأن هناك أف ب! ولا تعرف والتعلم. الآن التی جعلت أدلى نقول لماذا؟ كما البریة والإرهابیین! ولتعلم الثقافة. وقال لم یكن حتى عن كتابات الباحثین الغربیین، نسخ الكتب باللغة الفارسیة والعربیة إیران لیست المؤلف. الآن یكتبون وملء العالم مع أوراقه، وتقول كمیة لیست مهمة! یجب أن یكون الجودة. إذا كانت هذه المواد أو براءات الاختراع، ونظرا لجودتها: وترسل المراكز العلمیة ومقبولة. ونحن نعتقد أن الكونجرس تمویل جمیع ترخیص من الحكومة والقطاع الخاص ألغت! وعدم السماح لأی شخص المؤتمرات والكونغرس إلا أنها تمر دورة فی تاریخ العلم. یجب تدمیر سحر الغرب. وفقا لقائد الثورة الإسلامیة، وجمهوریة إیران الإسلامیة هو هنا! كیان المنظمات الجدیدة التی أقدم لیست حتى 60 عاما، لا یسمح على المنظمات العلمیة الإیرانیة، وأكثر من ثلاثة آلاف سنة من الخبرة للتعلیق. الأهم من ذلك، لا الغربیة مفتون، لتعزیز الثقافة الغربیة، ویمول من المال العام! یجب أن تكون اللغة الرسمیة: حلقات هی الفارسیة.

Yoxlama oxunuşu birinci sinif və yuxarı sinif!

entries ilk qreyderlər ikinci dərəcəli və ya korreksiyası üçün daha yüksək varsa, onlar sıfır var! niyə bilirsinizmi? birinci sinif ildən, onu aradan qaldırılması yuxarı siniflərdə, hecadan tədris lakin. Məsələn, birinci sinif dərslik, nar Həmzə kobud, eləcə də yazılmışdır. Lakin ali siniflərdə yazılı ayaq olmadan nar, bir yanlış hesab olunur. Eyni çox üçüncü sinif şagirdlərinin ikinci sinif aiddir belə onlar hər hansı bir sözü olduğu ifadə edilir. Biz həkim və professor və onların xə





نوع اخبار :
برچسب ها :
لینک ها :


( کل صفحات : 4 )    1   2   3   4   
آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :