ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

همه اقتصاد دان شده اند

متاسفانه سندرم دانش اقتصاد! امروزه همه گیر شده و با اعلام: اولویت های اقتصادی در سال های اخیر، همه به خود حق داده اند تا در مسائل اقتصادی، وارد شده و اظهار فضل نمایند. و به استادان این رشته هم پیشی بگیرند، و حتی حرف انها را نشنوند. امروز دیگر باید برعکس گذشته بگوییم! در گذشته روحانیون می گفتند: کسی که درس طلبگی نخوانده و مجتهد نشده، حق ندارد در مسائل دینی دخالت کند. اما امروز همه به خود اجازه می دهند: شایعات را اقتصاد بنامند! و بیکاری و گرانی که یک شایعه بیش نیست، آن را محمل قرار داده و برنامه های اقتصادی را، زیر سوال ببرند. حتی در رشته مدیریت هم همان است. وقتی ما ثابت می کنیم که: اقتصاد ما پیشرفته است، چون همه امکانات آن را در حد اعلا داریم، آنها شیفت می کنند به مدیریت ! و می گویند ما بهترین منابع مواد اولیه را، از معادن نفت و گاز و سنگ و آهن و غیره  داریم، سرمایه هم داریم چون: درآمد نفت و صادرات غیر نفتی هر روز زیادتر می شود. نیروی انسانی ماهر و تحصیلکرده، با هوش و استعداد هم فراوان داریم. پس چرا اقتصاد ما خراب است؟ چون مدیریت خوب نیست! عجب مغلطه ای، اول پیش فرض غلط است، یعنی وقتی منابع انسانی و مادی و تکنولوژی ما، در حد اعلا است پس اقتصاد ما خوب است. ولی این آقایان اصرار دارند بگویند: اقتصاد بد است و مردم بیکار و بی پول هستند. حالا که پیش فرض غلط خود را جلو بردند، نتیجه می گیرند مدیریت نیست! یا سوء مدیریت است. این رشته هم مظلوم است . استاد کزازی در همایش: دانشگاه خاتم گفت: رشته من مدیریت نیست، ولی میتوانم راجع به: مدیریت عالی ایرانیان در طول تاریخ، مطالعاتی را ارائه دهم. اما دیگرانی هستند که نه رشته آنها مدیریت است، و نه اقتصاد، ولی اقتصاد را ذلیل می دانند. یعنی هرکسی از رشته خود بیرون می رود، تز های ویرانگری راجع به آنها می دهد. کسی که اقتصاد خوانده می داند، که تعادل اقتصادی همیشه برقرار است. یعنی همه چیز سرجای خودش است، و اگر نباشد در مدت کوتاهی خود را ترمیم می کند. مثلا اگر تولید گوشت کم باشد قیمت آن بالامی رود و دیگران برای بدست آوردن سود به این امر وارد می شوند و خلا پر می شود. ولی اقتصاد نخوانده ها برعکس می گویند: اقتصاد همیشه نامتعادل است، و فقط گاهی متعادل می شود! آنهم موقعی که: دولت دلخواهشان روی کار باشد. در تعادل اقتصادی، بیکاری لازم است. یعنی ده درصد بیکاری اگر نباشد، نظام حقوق و دستمزد بهم می ریزد، نظام پاداش و تنبیه ازبین می رود و: شخص چون نمی ترسد که بیکار شود، اصلا کار نمی کند! ولی آقایان غیر اقتصادی، چشمشان را به حقوق 90درصد شاغلین می بندند، و فقط این ده درصد را می بینند. اصلا امام خمینی فرموده بود که: اقتصاد مال خر است، ولی این اقایان خودشان را برتر از امام می دانند! گاهی می گویند امام چنین حرفی نزده، و گاهی هم می گویند بلا نسبت نفهمیده چه گفته! یا للعجب.

All people have economic expert

Unfortunately, the knowledge economy syndrome! Today, epidemic and announced: economic priorities in recent years, all have the right to economic issues, and compiled their pedantry. And to master the discipline outdo each other, and even to hear their words. Today they say the opposite! Clergymen in the past said read seminarian and priest who taught there, no right to interfere in religious matters. But today, all to allow their common calling to the economy! And unemployment and inflation that is just a rumor, and put it carries economic programs, raise questions. Even in the field of management of the same. When we prove that our economy is advanced, because everything we have attained it, they will shift to the management! And say we are the best sources of raw materials, oil, gas, coal and iron ore mines etc. We also have assets such as oil and non-oil revenues will be higher every day. Skilled manpower and well-educated, intelligent and have a lot of talent. So why our economy is is broken? Because management is not good! What a fallacy, the first default is false, when human and material resources and our technology is attained after our economy is good. But insist these gentlemen say: the economy is bad and people are unemployed and penniless. Now that your default propelled false, the result will not manage! Or mismanagement. The field is too oppressed. Professor tetanus in the conference: Marquette University, said not manages my field, but I can about: excellent management Iranians throughout history, will present studies. But others are not managing their fields, and not the economy, but they afflict the economy. This means that everyone goes out of their field, theses about them is devastating. Who knows Economics, the economic balance is always maintained. This means that everything is in its place, and if it does not repair itself in a short time. But the economy did not say the opposite: the economy is always unbalanced, and only occasionally is balanced! However, when the government's desire to work. Economic equilibrium, unemployment is necessary. That is ten percent unemployment, if not, drop me a salary system, reward and punishment system disappears and the person is not afraid because he is unemployed, does not work! But Mr. uneconomical, 90 per cent of employment rights close their eyes, and see only ten percent. At Imam Khomeini had said that a donkey own economy, but these guys know themselves better than his! Imam also spoken sometimes says, and sometimes they did not say what he said! O my God

جمیع الناس لدیهم الخبیر الاقتصادی

وللأسف، فإن المعرفة متلازمة الاقتصاد! الیوم، وباء، وأعلن: الأولویات الاقتصادیة فی السنوات الأخیرة، كل الحق فی القضایا الاقتصادیة، وجمعت التحذلق بهم. والسیطرة على الانضباط التفوق على بعضها البعض، وحتى لسماع أقوالهم. الیوم یقولون عكس ذلك! وقال رجال الدین فی الماضی قراءة فی المعهد الدینی، والكاهن الذی كان یدرس هناك، لیس لها الحق فی التدخل فی المسائل الدینیة. ولكن الیوم، عن السماح یدعو المشترك إلى الاقتصاد! والبطالة والتضخم الذی هو مجرد شائعة، ووضعها یحمل البرامج الاقتصادیة، یثیر تساؤلات. حتى فی مجال إدارة نفسه. عندما نثبت أن متقدمة اقتصادنا، لأن كل شیء حققنا ذلك، فإنها ستتحول إلى إدارة! ونقول نحن أفضل مصادر المواد الخام والنفط والغاز والفحم ومناجم خام الحدید وما لدینا أیضا أصول مثل الإیرادات النفطیة وغیر النفطیة ستكون أعلى كل یوم. القوى العاملة الماهرة وتعلیما جیدا، ذكی ویملك الكثیر من المواهب. فلماذا لا یتم تقسیم اقتصادنا؟ لأن الإدارة لیست جیدة! ما مغالطة، الافتراضی الأول غیر صحیح، عندما یتحقق الموارد البشریة والمادیة والتقنیة لدینا بعد اقتصادنا جید. ولكن یصر هؤلاء السادة وتقول: الاقتصاد هو سیء والناس عاطلون عن العمل ومفلس. والآن بعد أن دفعت الافتراضی كاذبة، فإن النتیجة لن تدیر! أو سوء الإدارة. المیدان هو المظلوم جدا. الكزاز أستاذ فی المؤتمر: جامعة ماركیت، وقال لم یتمكنوا مجال عملی، ولكن ما أستطیع عن: إدارة ممتازة الإیرانیین على مر التاریخ، وتقدیم الدراسات. ولكن البعض الآخر لا یدیر حقولهم، ولیس الاقتصاد، ولكنها تصیب الاقتصاد. هذا یعنی أن كل شخص یخرج من مجال عملهم، أطروحات حول لهم هو مدمر. من یدری الاقتصاد، هو الحفاظ على التوازن الاقتصادی دائما. وهذا یعنی أن كل شیء فی مكانه، وإذا كان لا إصلاح نفسه فی وقت قصیر. لكن الاقتصاد لم یقل عكس ذلك: اقتصاد غیر متوازن دائما، وإلا لماما متوازن! ومع ذلك، عندما رغبة الحكومة فی العمل. التوازن الاقتصادی، أمر ضروری البطالة. وهذا هو البطالة عشرة فی المئة، إن لم یكن، قطرة لی نظام الرواتب ومكافأة ویختفی نظام العقوبات وشخص لا یخاف لأنه عاطل عن العمل، لا یعمل! ولكن السید غیر اقتصادیة، و 90 فی المائة من حقوق العمل تغلق عیونهم، ونرى عشرة فی المئة فقط. فی الإمام الخمینی قد قال إن اقتصاد حمار الخاصة، ولكن هؤلاء الرجال یعرفون أنفسهم أفضل من له! كما تحدث الإمام أحیانا أقول، وأحیانا لا یقول ما قاله!

Bütün insanlar iqtisadi ekspert var

Təəssüf ki, bilik iqtisadiyyatı sindromu! Bu gün epidemiya açıqladı: iqtisadi prioritetləri, son illərdə bütün iqtisadi məsələlər hüququna malikdirlər və onların xırdaçılıq tərtib. Və intizam bir-birinə ötüb keçmək, və hətta onların sözləri eşitmək master. Bu gün onlar qarşı demək! keçmişdə din xadimləri seminarist oxumaq bildirib və orada tədris kahin, heç bir doğru dini məsələlərdə müdaxilə. Amma bu gün bütün iqtisadiyyata onların ümumi zəng imkan! Və yalnız bir söz-söhbət və qoymaq işsizlik və inflyasiya iqtisadi proqramlarının suallar doğurur keçirir. Hətta eyni idarə edilməsi sahəsində. biz hər şey biz bunu əldə çünki bizim iqtisadiyyatı inkişaf etmiş sübut edir ki, onlar idarə keçmək olacaq! Və biz də hər gün yüksək olacaq neft və qeyri-neft gəlirlərinin kimi aktiv xammal, neft, qaz, kömür və dəmir filizi mina və s. Ən yaxşı mənbələri deyirlər. Təcrübəli insan gücü və ağıllı, savadlı və istedad var. Belə ki, niyə bizim iqtisadiyyatımız sınıq edilir? idarə yaxşı deyil, çünki! Nə fallacy, ilk default iqtisadiyyatımız yaxşı sonra insan və material resursları və texnologiya əldə zaman, yalan. Amma israr bu cənablar deyirlər: iqtisadiyyat pis insanlar işsiz və penniless var. İndi default yalan propelled ki, nəticə idarə edəcək! Or təsərrüfatsızlıq. sahəsində çox məzlum edir. Konfransda professor tetanus: Marquette University, mənim sahəsində idarə, lakin mən bilərsiniz: tarix boyunca əla idarə İranlılar, tədqiqatlar təqdim edəcək. Amma başqaları sahələri idarə və iqtisadiyyatı, lakin onlar iqtisadiyyatı üz deyil. Bu, hər kəs öz sahəsində çıxır o deməkdir ki, onlara dağıdıcı haqqında tezis. İqtisadiyyat Kim bilir, iqtisadi balans həmişə saxlanılır. Bu qısa müddətdə özünü təmir olmadıqda hər şey öz yerində, və o deməkdir ki,. Amma iqtisadiyyat əksini demədim: iqtisadiyyat həmişə balanssız və yalnız bəzən balanslaşdırılmış! Lakin hökumətin arzusu iş zaman. İqtisadi tarazlıq, işsizlik lazımdır. Ki, əgər, iş deyil, on faiz işsizlik, mənə əmək haqqı sistemi düşmək mükafat və cəza sistemi yox, o işsiz, çünki adam qorxur deyil! Amma qənaətsiz cənab məşğulluq hüquqlarının 90 faizi onların gözləri bağlamaq və yalnız on faizini görə. İmam At Xomeyni eşşək öz iqtisadiyyatının bildirib ki, lakin bu uşaqlar özlərini onun daha yaxşı bilir! İmam da bəzən danışıq demək, və bəzən onlar dedi nə demək deyil!

 

نوع اخبار :
برچسب ها :
لینک ها :
چهارشنبه 27 بهمن 1395 :: نویسنده : سید احمد حسینی ماهینی

چون در نظر است برای اتحاد دوطارم یعنی طارم علیا و طارم سفلی طرحی به مجلس  و وزارت کشور ارائه شود که  بطور خلاصه این است: منطقه طارم سابقه تاریخی هزاران ساله دارد و قبل از انقلاب اسلامی از توابع استان هشتم بود که الان دو استان زنجان و گیلان را تشکیل می دهند در انموفع بحرین استان چهاردهم بود. یکی از نمایندگان مجلس بنام مصطفی الموتی طرحی به مجلس می برد تا طارم را دو قسمت کند و قسمت پایین یا طارم سفلی را به قزوین الحاق می کند در انموقع چون قزوین جزو استان تهران بود استدلال این بود که همه بچه تهران می شوند و به این روستا ها بیشتر رسیدگی می شود! اما از ان موقع مشکل منطقه شروع می شود زیرا کار های اداری زیرنظر قزوین قرار می گیرد که 170کیلومتر تا ماهین فاصله دارد کشاورزی آن با لوشان می شود که اصلا امکان رفت و آمد نیست و روستاییان شش ماه تمام در برف و کولاک قرار می گرفتند و محاصره می شدند. برق و برخی مسائل عمرانی به ابهر مربوط می شد ارزاق مردم به زنجان که از همه نزدیکتر یعنی در 30کیلومتری مربوط وانتخابات آن به تاکستان ملحق می شد! اکنون با نمایندگان زنجان وطارم صحبت شده که این طرح را پس بگیرند و آقایان دکتر احمدی و دکتر وقف چی این قول را داده اند. صحبت کوتاهی هم با دکتر مجید قاسمی که خود فرزند طارم است شد تا بانک پاسارگار حمایت مالی کند که بتوانیم همایش نخبگان طارم را برای چاره جویی برگزار نماییم.  لذا از کلیه نخبگان این خطه در خواست دارد نظرات خود را با ما در میان بگذارند.

با تشکر

ماهین نیوز

09120836492تلگرام

 

 

 

نوع اخبار :
برچسب ها :
لینک ها :

طرح های فراملی یا: طرح های فانتزی؟

در همایش آب و فاضلاب در دانشگاه تهران مطرح شد: طرح های بزرگی است که میتواند: آب مورد نیاز ایران را تامین کند. اکثر این طرح ها فراملی بوده و: پروژه های عظیم را تشکیل می دهد. ولی استاد اعظمی! گفت اینها فانتزی است، نه پولش را داریم و نه امکانات را! بنظر می رسد این بار نوبت انقلاب در: علوم مهندسی آب و فاضلاب است، زیرا شعار ما می توانیم به آنجا نفوذ نکرده، چه رسد به اینکه ما توانستیم! اساتید این فن که غالبا از اساتید: طاغوتی صنعتی شریف هستند، هر نوع طرح بلند مدتی را در نطفه خفه می کنند، و نمی گذارند حتی در اندیشه جوانان مطرح شود. وقتی این موضوع مطرح می شود، بلافاصله عکس العمل نشان می دهند! و نمی گذارند اصلا بحث شود، چه رسد به امکان یابی و مکان یابی: آن را مورد توجه قرار دهند. شاید هم از شعار کم آبی، خیلی ها منتفع می شوند! و رفع کم آبی به ضرر آنها است. آنها اذعان می کنند که: هر ساله 30درصد آبهای شرب، به نمک آلوده می شود. اما حاضر نیستند دلایل آن را به درستی بیان کنند: تا علاج شود. آنها میدانند که کویر لوت و کویر نمک، همه دریا بوده! این دریا چندان هم تاریخ گذشته نیست، و نمک ها نشان می دهد که عمر آنها حتی به: دویست سال هم نمی رسد. در هیچ نقشه جغرافیایی گذشته، بیابان برای ایران طرح نشده است. یزد جنگل بوده و آتشکده های زرتشتیان، همه از چوب و هیزم آکنده بوده است. در سفرنامه مارکوپولو هم به: جنگلی بودن یزد اشاره شده است. کویر نمک هم مانند دریاچه ارومیه، روزی آب داشته! یزد هم مانند مازندران، جنگل و بیشه زار بوده است. از وقتی نفت پیدا شد، و چاههای عمیق حفر شد، نظم بستر های آب در زیر زمین بهم خورد. حفره های پیدا شده باعث شد آب دریا نشت کرد . الان هم بزرگترین چالش ما، نشست آب در دشت ها هست. یعنی دشت ها هم مانند دریاچه ارومیه، و دیگر دریاچه های ایران، در اثر مکش چاههای عمیق، آب خود را از دست می دهند. البته این مهم نیست، زیرا آب رفته به جوی برمی گردد. اما متاسفانه برخی از چاههای بسیار عمیق، بافت محافظ آب را دربستر های زیر زمینی، دچار آسیب کرده بطوری آنها دیگر: توان ذخیره آب را ندارند و: در اثر قوه جاذبه، این آب ها از فلات مرتفع ایران، به مناطق پست جنوب خلیج فارس، راه یافته اند. آب شیرین که در سلسله کوهای: هیمالیا و البرز از ذوب شدن برف حاصل می شود، از بستر ایران عبور کرده و : در دریای عمان به آب شور تبدیل می شود. مانند همین کار در سلسله جبال زاگرس اتفاق می افتد. سلسله جبال البرز و یا هیمالیا و زاگرس، معمولا چند لایه هستند. یعنی برف ها که ذوب می شود، در دامنه های شمالی وجنوبی راهی دریا می شود، ولی لایه های میانی به زمین فرومی رود. تا قبل از چاهای عمیق نفت یا آب، اینها بصورت چشمه  آب گرم یا آب سرد، ظاهر می شدند ولی اکنون، از راه حفره های ایجاد شده، راهی قطر و عربستان و حتی دبی می شوند! وباید هرچه زودتر، مسیر آنها شناسایی شده، سد های زیر زمینی بسته شود، و چاههای عمیق فقط در مسیر این آبها، مجوز داده شود.

Transnational schemes or plans fantasy?

Water and wastewater were discussed at a conference at Tehran University: big projects that could be: Iran will meet water needs. Most of this transnational projects and projects massive form. But Master Ching! Said this is fantasy, not money and not possibilities! It seems that the time for revolution in water and wastewater engineering sciences, because there slogan we cannot influence, let alone the fact that we were able to! Professors often masters of this technique: Sharif are evil, any long-term strategy nipped in the bud, and do not even thought to ask young people. When the issue arises, immediately reacted the day! And do not even talk, let alone the possibility of finding and locating it consideration. Perhaps the slogan dehydration, many benefit! Dehydration is the loss and fixes them. They acknowledge that: every year 30 percent of drinking water, the salt becomes infected. But do not do it properly express reasons: to be cured. They know that Lut desert and salt desert, all the sea! The sea is so outdated, and salts show that even the life: two hundred years does not appear. In any geographical map of the past, the desert is not designed to Iran. Zoroastrian fire temple in Yazd and forests, all of the wood and the wood was full. Marco Polo's itinerary forest Yazd being discussed. Like Lake Urmia salt desert, water a day! Like Yazd, Mazandaran, forests and woodlands have been. Since oil was found, and deep wells were drilled, disciplined collapse of underground water bed. Found holes caused water leaks. Now the biggest challenge is meeting the water in the fields. The plain, like Lake Urmia, Iran and other lakes, deep wells suction effect, lose their water. Of course, this does not matter, because the water returns to the atmosphere. Unfortunately, some very deep wells, water protective tissue nursery bed underground, so they have suffered power and water supply are: the effect of gravity, the water from the high plateau of Iran, the Persian Gulf littoral regions , have found their way. Fresh water in mountain ranges: the Himalayas and the melting snow caused Alborz, Iran has crossed the bed and in the Sea of ​​Oman turns to saltwater. Like the same thing is happening in the Zagros Mountains. Alborz and Zagros mountain range or the Himalayas are usually laminated. This means that melts snow, the slopes north and south to the sea, but the middle layers collapse to the ground. Until the deep wells for oil or water, these hot springs or just cold water, appeared but now, through holes created, Qatar, Saudi Arabia and even Dubai can be a way! Should as soon as possible, the way they detected underground dam is closed, and deep wells only in the waters, should be allowed.

العابر للحدود المخططات أو خطط خیال؟

نوقشت المیاه والصرف الصحی فی مؤتمر عقد فی جامعة طهران: المشاریع الكبرى التی یمكن أن تكون: إیران من شأنها تلبیة الاحتیاجات المائیة. معظم هذه المشاریع والمشاریع العابرة للحدود شكل واسع. لكن ماستر تشینغ! وقال هذا هو الحلم، ولیس المال ولیس الاحتمالات! ویبدو أن الوقت لثورة فی علوم المیاه والهندسة میاه الصرف الصحی، وذلك لأن هناك شعار لا یمكننا التأثیر، ناهیك عن حقیقة أننا كنا قادرین على! أساتذة فی كثیر من الأحیان سادة هذه التقنیة: شریف أشرار، أی استراتیجیة طویلة الأجل مقروض فی مهدها، وحتى لا یعتقد أن نسأل الشباب. عندما تثار هذه المسألة، وكان رد فعل على الفور فی الیوم! وحتى لا نتحدث، ناهیك عن إمكانیة إیجاد والعثور على أنه نظر فیها. ولعل الجفاف شعار، فوائد عدیدة! الجفاف هو فقدان واصلاحها. أنهم یقرون بأن: كل عام 30 فی المئة من المیاه الصالحة للشرب، والملح بالعدوى. ولكن لا تفعل ذلك أسباب صریحة بشكل صحیح: لعلاجه. وهم یعرفون أن لوط الصحراء والملح الصحراء، كل البحر! البحر قدیمة جدا، والأملاح وتبین أنه حتى فی الحیاة: مائتی سنة لا یظهر. فی أی خریطة جغرافیة للماضی، لم یتم تصمیم الصحراء إلى إیران. كان معبد النار الزرادشتی فی یزد والغابات، وكلها من الخشب والخشب الكامل. الغابات ماركو بولو خط سیر یزد التی تجری مناقشتها. مثل بحیرة أورمیا الملح الصحراء، الماء یومیا! مثل یزد، كانت مازندران، الغابات والأراضی الحرجیة. منذ النفط وجد، وتم حفر آبار عمیقة ومنضبطة انهیار السریر المیاه الجوفیة. تسبب ثقوب وجدت تسرب المیاه. الآن التحدی الأكبر هو تلبیة المیاه فی الحقول. سهل، مثل بحیرة أورمیا وإیران والبحیرات الأخرى، عمیق الأثر الآبار الشفط، وتفقد المیاه. بالطبع، هذا لا یهم، لأن الماء یعود إلى الغلاف الجوی. للأسف، بعض الآبار العمیقة جدا، والمیاه واقیة سریر الحضانة الأنسجة تحت الأرض، لذلك هم عانوا الكهرباء والمیاه هی: تأثیر الجاذبیة، والمیاه من هضبة عالیة من إیران، والمناطق الساحلیة الخلیج الفارسی ، وجدت طریقها. المیاه العذبة فی سلاسل الجبال: جبال الهیمالایا وذوبان الثلوج تسبب البرز، إیران عبرت السریر وفی بحر عمان یتحول إلى المیاه المالحة. مثل نفس الشیء یحدث فی جبال زاغروس. البرز وسلسلة جبال زاغروس أو جبال الهیمالایا، وعادة ما تكون مغلفة. وهذا یعنی أن یذوب الثلج، شمال المنحدرات وجنوبا إلى البحر، ولكن الطبقات الوسطى تنهار على الأرض. حتى الآبار العمیقة على النفط أو الماء، وهذه الینابیع الساخنة أو الماء البارد فقط، ظهرت ولكن الآن، من خلال الثقوب التی تم إنشاؤها، وقطر، والمملكة العربیة السعودیة وحتى دبی یمكن أن یكون وسیلة! یجب فی أقرب وقت ممكن، یتم إغلاق الطریق هم الكشف عن السد تحت الأرض، وینبغی السماح الآبار العمیقة فقط فی المیاه.

Transmilli sxemləri və ya planları fantaziya?

İran su ehtiyacını qarşılayacaq: ola bilər böyük layihələr: Su və kanalizasiya Tehran Universitetində konfransda müzakirə olunub. Bu layihələr və transmilli layihələrin kütləvi formada çox. Amma Master Ching! Bu fantaziya deyil, pul və imkanlar olduğunu bildirib! Görünür ki, biz təsir edə bilməz şüar var, çünki su və kanalizasiya mühəndislik elmləri inqilab üçün vaxt, biz edə ki, qoy tək fakt! tez-tez professor bu texnika ustaları: Şərif, bud ildə nipped hər hansı uzunmüddətli strategiya pis və hətta gənclərin xahiş fikir yoxdur. məsələ yaranır zaman, dərhal gün reaksiya! Və hətta danışmaq istəmirəm, tək tapmaq və bu nəzərə yerləşən imkanı bildirin. Bəlkə də şüar susuzlaşdırma, çox fayda! Susuzlaşdırma zərər və onları düzeltmek. içməli su hər il 30 faiz, duz yoluxmuş olur: Onlar etiraf. Amma düzgün ifadə səbəbləri yoxdur: müalicə olunacaq. Onlar Lut səhra və duz səhra bilirik ki, bütün dəniz! dəniz belə köhnəlmiş və duzları hətta həyat göstərir ki, iki yüz il deyil. keçmişdə hər hansı bir coğrafi xəritədə, səhra İrana nəzərdə deyil. Atəşpərəstlərin Yəzd və meşələrin, ağac bütün məbəd və ağac dolu idi. Marco Polo-nin yol meşə Yazd müzakirə olunur. Urmiya gölü duz səhra kimi, bir gün su! Yəzd kimi, Mazandaran, meşə və meşə olmuşdur. neft-ci ildən tapıldı və dərin quyu qazılıb, yeraltı su yatağı dağılması intizamlı. Tapılmışdır deşik su sızıntıları səbəb oldu. İndi ən böyük problem sahələrdə su cavab. Urmiya gölü, İran və digər göllər, dərin quyu suction təsiri kimi düz, onların su itirirlər. su atmosfer qaytarır çünki Əlbəttə ki, bu, əhəmiyyətli deyil. Onlar güc və su təchizatı əziyyət belə Təəssüf ki, bir çox dərin quyu, su qoruyucu toxuma uşaq yataq yeraltı var: çəkisi təsiri, İran, Fars körfəzi Xəzəryanı regionlarının yüksək yaylasında su öz yol tapmışdır. Fresh dağ silsilələri su: Himalayas və ərimə qar Alborz, İran yataq keçdi və Oman dənizində dəniz çevrilir səbəb oldu. Eyni şey Zagros dağları olur kimi. Alborz və Zagros dağ silsiləsi və ya Himalay, adətən laminat olunur. Bu ki, qar, dəniz cənub yamaclarında şimal və əriyir deməkdir, lakin orta qat yerə dağılması. neft və ya su dərin quyu qədər, bu isti bulaqlar və ya soyuq su çıxdı amma indi deşik vasitəsilə yaradılmışdır, Qatar, Səudiyyə Ərəbistanı və hətta Dubay bir yol ola bilər! mümkün qədər tez, onlar yeraltı dam təsbit yol bağlıdır ki, yalnız və yalnız sularında dərin quyu, icazə verilməlidir.

 

نوع اخبار :
برچسب ها :
لینک ها :

 اتهام اقتصاد عقب مانده بی اساس است

سومین کنفرانس بین المللی هولدینگ،  و دومین جشنواره ملی هلدینگ های برتر ایران، در روز 23بهمن 1395در سالن همایش های صدا و سیما برگزار شد. براساس قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران، هلدینگ به شرکت هایی گفته می شود که: خودشان تولید سود یا درآمد نکنند، بلکه از زیر مجموعه خود، سود و درآمد کسب کنند. این تعریف گرچه در هیچ کجای دنیا نیست، و در ایران هم باعث سردرگمی آمار گران شده است! بطوریکه بزرگترین هلدینگ جهان، یعنی آستان قدس رضوی از آمار خارج شده، چه رسد به آستان مبارکه حضرت معصومه و: شاهچراغ و حضرت عبدالعظیم حسنی و غیره. که اینها نه تنها بزرگترین و ثروت آفرین ترین شرکتها، بلکه بزرگترین کارتل ها و تراست های دنیا هستند. که در ایران سابقه هزار ساله: بنگاه داری را دارند و: در بسیاری از مواقع خرج دولتها را هم می دادند! حذف این مهم یعنی اینکه:ارائه آمار های غلط از تولید و توزیع و اقتصاد کلان ایران. همه آمار گران میدانند که اگر یک نمونه وزین: (هسته ای) از جامعه آماری حذف شود، منحنی آن چوله به چپ می شود، یعنی نتیجه گیری کاملا معکوس می شود. و معنی آن عقب ماندگی اقتصادی است. آستان های مقدسه و یا بنیاد های مالی مانند: بنیاد شهید و بنیاد جانبازان(بنیاد علوی یا بنیاد پهلوی سابق)، از بزگترین فعالان اقتصادی ایران هستند، و اگر بومی سازی را باور داشته باشیم، این اقتصاد قوی ایران، در طول هزاران سال بوده است. آتشکده ها در زمان زرتشتیان، و کنیسه ها و کلیساها، همه حالت هولدینگ داشته اند. البته مسئول سومین همایش بین المللی هولدینگ ایران گفت: علت به حساب نیاوردن آنها ، شفاف نبودن عملکرد مالی شان است! در حالیکه این استان ها و بقاع متبرکه و مراکز مذهبی :همه دارای شرکت های تابعه ای هستند، که اساسنامه و ترازنامه و تمام مراتب مذکور در قانون تجارت رعایت می کنند. شاید تصور شود که هلدینگ به اینها اطلاق نمی شود! در حالیکه ساده ترین مفهوم هلدینگ بر اینها صدق می کند. یعنی آستان قدس یا بنیاد مستضعفان، هیچکدام انتفاعی نیستند، و از خودشان درآمد ندارند. بلکه تمام درآمد های آنان از شرکت های زیر مجموعه است. اصولا وقف به همین معنی است . یعنی وقتی واقف، زمینی را وقف امام رضا می کند، هدفش فروختن آن نیست، بلکه سرمایه گذاری نمودن آن، برای تحصیل درآمد است. در واقع وقف همان هولدینگ بومی ایران و اسلام است. که  از درآمد های ثانویه آن صرف بارگاه ها میشود. و با توجه به اینکه هولدینگ در: چین و هند وآلمان و محالف هولدینگ انگلوساکسون است، ایران هم برای خود، این هولدینگ بومی سازی شده و: دارای پیشینه تاریخی را دارد. لذا اتهام اقتصاد عقب مانده بی اساس است.

Unfounded charges lagging economy

Third International Conference holding, and holding the second National Festival of Iranian high 23 Persian dates Bahman 1395 was held in the conference hall by IRIB. According to the Third Development Plan of the Islamic Republic of Iran, holding the companies said that they do not generate profit or income, but also of its subsidiary, profits and earning money. Although this definition is not anywhere in the world, and in the confusion Statistics is expensive! As the world's largest holding companies, the Astan Quds Razavi out statistics, the holy shrine of Imam Reza and alone: ​​Shahcheragh and Hazrat Abdul Azim Hasani and so on. These are not only the largest and most wealth-creating enterprises, but also the largest cartels and trusts in the world. That's millennial history: capitalist firms and in many cases also the expense of the state! Remove this means that: the production and distribution of false statistics and macroeconomic Iran. All statisticians know that if a weighted sample (core) of the population is removed, the skew curve to the left, that is, the opposite conclusion. And what it means economic backwardness. Holy provinces or financial institutions, such as martyr Foundation and Veterans Foundation (foundation or former Pahlavi Foundation), the largest economic actors, and if you believe in localization, the strong economy of Iran, over thousands of years. Is. At the time of the Zoroastrian temples, and synagogues and churches, all have been holding mode. The third international conference on holding Iran responsible for said reason not bringing them into account, their financial performance is not transparent! One might think that holding would not apply to them! While holding the simplest sense it is true. The Shrine or the Oppressed Foundation, not any profit, and have no income of their own. But all of their income is from subsidiaries. Basically, this means dedication. When aware of land dedicated to Imam Reza, the goal is not to sell it, but the investment it is to earn money. In fact, devoted to the Holding native to Iran and Islam. That of secondary income that is spent on the court. And given that the holding in China and India and Germany and the Anglo-Saxon Opposition is holding Iran to its localization and the Holding: its historical backgrounds. The lagging economy is unfounded charges.

اتهامات لا أساس لها متخلفة الاقتصاد

عقد المؤتمر الدولی الثالث، وعقد المهرجان الوطنی الثانی للإیرانیین رفیعی 23 الفارسیة تاریخ عقد بهمن 1395 فی قاعة المؤتمر والتلفزیون الایرانیة. وفقا لخطة التنمیة الثالثة من جمهوریة إیران الإسلامیة، وعقد الشركات قالوا إنهم لا تولد الربح أو الدخل، ولكن أیضا من حدتها والأرباح وكسب المال. على الرغم من أن هذا التعریف لیس فی أی مكان فی العالم، وفی الخلط الاحصائیات مكلفة! كما أكبر الشركات القابضة فی العالم، وآستان قدس رضوی من الإحصاءات، مرقد الإمام الرضا وحده: شاه جراغ وحضرة عبد العظیم الحسنی وهلم جرا. هذه لیست فقط أكبر ومعظم الشركات خلق الثروة، ولكن أیضا أكبر عصابات وتثق فی العالم. هذا هو التاریخ الألفی: شركات الرأسمالیة وفی كثیر من الحالات أیضا على حساب الدولة! إزالة هذا یعنی ما یلی: إنتاج وتوزیع إحصاءات كاذبة وإیران الاقتصاد الكلی. كل الإحصاء یعرف أنه إذا تم إزالة عینة الموزون (الأساسیة) من السكان، ومنحنى الانحراف إلى الیسار، وهذا هو، فإن الاستنتاج المعاكس. وماذا یعنی التخلف الاقتصادی. محافظات المقدسة أو المؤسسات المالیة، مثل مؤسسة الشهید ومؤسسة المحاربین القدامى (مؤسسة أو مؤسسة السابقة بهلوی)، أكبر الفعالیات الاقتصادیة، وإذا كنت تعتقد فی التعریب، واقتصاد قوی من إیران، على مدى آلاف السنین. غیر. فی وقت المعابد الزرادشتیة، والمعابد والكنائس وجمیع تم عقد واسطة. المؤتمر الدولی الثالث حول عقد إیران مسؤولة عن السبب قال لا تجلب لهم بعین الاعتبار، والأداء المالی لیست شفافة! بینما المحافظات والعتبات المقدسة والمراكز الدینیة: جمیع الشركات التابعة هی الفرائض والمیزانیة العمومیة والامتثال لجمیع الشروط المذكورة فی القانون التجاری. قد یتصور المرء أن هذا إجراء لا تنطبق علیهم! فی حین عقد أبسط معنى صحیح. ضریح أو مؤسسة المستضعفین، ولیس أی ربح، ولیس لدیهم دخل خاص بها. ولكن كل من دخلها هی من الشركات التابعة. فی الأساس، وهذا یعنی التفانی. عندما علم من الأراضی المخصصة لالإمام الرضا، والهدف من ذلك هو عدم بیعه، ولكن الاستثمار هو لكسب المال. فی الواقع، مكرسة لمواطن القابضة لإیران والإسلام. أن الدخل الثانوی التی تنفق على المحكمة. وبالنظر إلى أن عقد فی الصین والهند وألمانیا والأنجلوسكسونیة المعارضة تحتجز إیران لتوطین والقابضة: الخلفیات التاریخیة. الاقتصاد المتخلفة هی التهم التی لا أساس لها.

Əsassız ittihamlar geriləmə iqtisadiyyat

III Beynəlxalq konfransın keçirilməsi və Bəhmən 1395 İRİB konfrans salonunda edildi Iranian yüksək 23 Fars tarixi ikinci Milli Festivalı keçirilməsi. Holdinq şirkətlərinin, İran İslam Respublikasının üçüncü İnkişaf Planına əsasən, onlar mənfəət və ya gəlir, həm də onun törəmə, mənfəət və pul qazanmaq deyil ki, deyib. Bu müəyyən dünyanın hər hansı deyil və qarışıqlıq Statistika bahalı olsa da! belə Shahcheragh və Hz Abdul Azim Hasani və: Dünyanın ən böyük holdinqlərindən, Astan Qüds statistika Razavi, tək İmam Rza və müqəddəs türbə kimi. Bu təkcə ən böyük və ən sərvət yaradılması müəssisələr, həm də dünyanın ən böyük kartellər və güvəndiyi var. çox da hallarda dövlət hesabına kapitalist firma və: Bu minillik tarixi var! Bu o deməkdir ki, aradan qaldırılması: istehsal və saxta statistika paylanması və makroiqtisadi İran. Bütün statistika bilirik ki, əhalinin ölçülmüş nümunə (core) çıxarıldığı təqdirdə, sol çəp curve ki, əks nəticə. Və nə iqtisadi geriliyi deməkdir. belə şəhid Fondu və Qazi Fondu (təməl və ya keçmiş Pəhləvi Foundation), ən böyük iqtisadi aktyor kimi Müqəddəs illərdən ya maliyyə institutları, və min illər ərzində lokallaşdırılması, İran güclü iqtisadiyyat, iman əgər. edir. Zərdüşt məbədləri və sinaqoqlar və kilsələr zamanda, bütün rejimi keçirirlər. nəzərə gətirilməsi söylədi səbəbdən İran məsul tutaraq üçüncü beynəlxalq konfrans öz maliyyə şəffaf deyil! il və müqəddəs ziyarətgah və dini mərkəzləri isə: Bütün törəmə var, qayda və balans hesabatı və Ticarət Qanunu göstərilən bütün şərait uyğun. Biri keçirilməsi onlara şamil olardı bilər! sadə mənada tutaraq bu, həqiqətdir. Shrine və ya Mazlum Foundation, heç bir mənfəət və öz heç bir gəlir əldə. Lakin onların gəlir bütün törəmə edir. Əsasən, bu fədakarlıq deməkdir. İmam Rza həsr olunmuş zaman torpaq xəbərdar məqsədi satmaq deyil, lakin investisiya pul qazanmaq üçün edir. Əslində, İran və İslam Holding doğma həsr olunmuş. məhkəmə sərf olunur orta gəlir ki. tarixi fonları: Çin və Hindistan və Almaniya və Anglo-Saxon müxalifət keçirilməsi onun localisation və keçirilməsi ilə İrana aparır ki, verilmiş. geriləmə iqtisadiyyat əsassız ittihamlar var.

 

نوع اخبار :
برچسب ها :
لینک ها :

انقلاب اسلامی یک انقلاب جهانی است

 دشمنان چه بخواهند یا نخواهند، انقلاب اسلامی یک انقلاب جهانی، و برای تمام نسل ها و عصر ها است. فراموش نکنیم که کتاب ولایت فقیه، در نجف نوشته شد. حادثه فیضیه در قم اتفاق افتاد، پانزده خرداد در ورامین بود. یاران امام در ترکیه و کویت ایشان را همراهی کردند. در فرانسه بود که بلند گوهای: استکباری هم در اختیار انقلاب بود. فراموش نکنیم قبلا مردم لبنان، به آیت الله موسی صدر امام می گفتند، و بعدا ایرانی ها از آنان تقلید کردند. فراموش نکنیم که انقلابیون ایران، مانند دکتر شهید چمران، ابتدا به مصر رفتند و از آنجا به: سازمان آزادیبخش فلسطین ملحق شدند. بسیاری از آنان در چین و روسیه دوره دیدند. انجمن های اسلامی دانشجویان در: امریکا و کانادا کم مایه نگذاشتند.انجمن های اروپایی هم بی تاثیر نبودند: فرانتز فانون از آفریقا بر دکتر شریعتی از خراسان اثر گذاشت و: جمیله بوپاشا در الجزایر سرمشق زنان انقلابی ایران شد. و حتی اکنون هم، خون زکزاکی سیاه با خون شهید: نمر النمر سفید یکی است. و هیچکدام برتری ندارند الا به تقوی بیشتر. نوام چامسکی و مولر در آمریکا، همانقدر برای انقلاب اسلامی اهمیت دارند، که پوتین در روسیه یا بشار اسد در سوریه. حمایت های چین و هند و اندونزی، در جلسات نم و سازمان ملل، همانقدر مهم است که زندانی شدن شیخ قاسم در بحرین، یا شیخ جعفری که در کشمیر زحمت می کشد. این فقط یک تنگ نظری نیست که: انقلاب اسلامی را به ایران محدود کنیم، بلکه یک نژاد پرستی بدتر از ترامپ است. انقلاب را به مرزهای ایران محدود کردن، و ایرانی را برتر از دیگران دانستن، همان حرفی است رژیم صهیونیستی هم، نسبت به خودش می گوید: و نژاد یهود را برنر می داند. داستان برتری جویی فقط در امروز نیست، حتی در اساطیر هم نفوذ دارد. سفیدها خود را به آن دلیل سامی، یا آریایی می دانند که برتر از دیگران باشند ! سیاهپوستان می گویند خداوند بر: بعضی سیاهپوستان خشم گرفت، پوست آنها را کند و سفید پوستها بوجود آمدند! سرخپوستان می گویند: خداوند 4خمیر از انسان ساخت و: در کوره گذاشت، اولی را در آورد نپخته بود، که همین سفید پوستها هستند! دومی کمی زرد شده بود بهتر بود! اما سومی خوب سرخ شده بود، محو تماشای آن بود که چهارمی سوخت! و سیاهپوستها از نسل آن هستند. زرد پوستها که می بینیم به: جمعیت میلیاردی خود می نازند، حتی تحمل استقلال یک تایوان را ندارند، چه رسد به مالزی و اندونزی و برمه و..بیایید برای همیشه، این اندیشه را بیرون بریزیم که: اگر انقلاب اسلامی جهانی شود، به مردم سخت می گذرد! وما باید جلوی صدور انقلاب را بگیریم، تا مردم دنیا راحت باشند! عجیب است واقعا، در همه انقلاب ها، انقلابیون لابی می زدند تا: انقلاب خود را صادر کنند، ما لابی می زنیم تا جلوی صدور انقلاب را بگیریم! ولی باید بدانیم که: جهان در دست ما نیست که: جلوی پیشرفت انقلاب اسلامی را بگیریم. همانکه در ایران، آن را حمایت کرد و به پیروزی رساند، در کشورهای دیگر هم، مردم علاقمند را می شناسد، و آنها را دوست دارد! و او کسی نیست جز خدای بزرگ، که همه مردم دنیا را از یک پدر و مادر آفرید.

Islamic Revolution is a global revolution.

 Enemies, whether they want it or not, the Islamic Revolution a world revolution, and is for all generations and ages. Let us not forget that the supreme leader's book was written in Najaf. Feyziyeh incident happened in Qom, Tehran June was fifteen. He was accompanied Imam in Turkey and Kuwait. In France the speakers: the revolution is arrogant. Let us not forget before the people of Lebanon, the Ayatollah Sadr Imam said, and then imitate them were Iranians. Let us not forget that the Iranian revolutionaries, such as doctor martyr Chamran, first went to Egypt and from there to: joined the PLO. Many of them received training in China and Russia. Students' Islamic Associations in America and Canada did not thin. European associations favored: Franz Fanon in Africa on the law of Khorasan influenced doctor: Jamila Boopasha women in Algeria example of revolutionary Iran. And even now, Zakzaky black blood with the blood of martyr: Nimr al-Nimr white one. And not giving any more except in piety. Noam Chomsky and Muller in America, as are important for the Islamic Revolution, Putin in Russia or Bashar al-Assad in Syria. Supported by China, India, Indonesia, at meetings of the NAM and the UN, is as important as the imprisonment of Sheikh Qasim in Bahrain, Sheikh Jafari, who takes the trouble in Kashmir. This is not just a theoretical tight that limit the Islamic Revolution in Iran, but worse than Trump is a racist. Revolution is limited to the borders of Iran, and Iranian superior to others knowing, what is the Zionist regime, too, than he says Brenner knows the Jewish race. Today is not only the story of superiority; even in mythology also has influence. That's because his white-Semitic or Aryan know better than others! Upon blacks say: some were angry blacks, and whites came peel them! Indians say: God and man-made dough from 4: put on the grill, first out was undercooked, which are white! The second yellow was a bit better! Red was good but the third, the fourth fuel watching it! And blacks are descended from it. Yellow skin we see the population of its billions proud, not even tolerate Taiwan independence one, let alone to Malaysia and Indonesia and Burma ..: Let's forever, throw out the idea that if global Islamic Revolution, the people is hard! We must take the revolution, so people are comfortable with the world! It is strange indeed, in all revolutions, revolutionaries so that they can lobby: export your revolution; we're lobbying to stop the revolution! But we must recognize that the world is not in our hands: the progress of our Islamic Revolution. The one in Iran supported it and, to victory in other countries, people interested know and loves them! And he is none other than God, who created all people of the world from a parent.

الثورة الإسلامیة هی ثورة عالمیة.

 أعداء، سواء كانوا یریدون ذلك أم لا، فإن الثورة الإسلامیة ثورة العالم، ولیس لجمیع الأجیال والأعمار. دعونا لا ننسى أن كتاب المرشد الأعلى، وكتب فی النجف. وقع الحادث الفیضیه فی قم، ان طهران یونیو خمسة عشر. وقد رافق الإمام فی تركیا والكویت. فی فرنسا المتحدثین: الثورة المتغطرسة. وقال الإمام الصدر آیة الله دعونا لا ننسى قبل شعب لبنان، ومن ثم یقلد منهم الإیرانیین. دعونا لا ننسى أن الثورة الإیرانیة، مثل الطبیب الشهید جمران، ذهبت أولا إلى مصر ومنها إلى: انضمت منظمة التحریر الفلسطینیة. تلقى العدید منهم التدریب فی الصین وروسیا. جمعیات الطلاب المسلمین فی أمریكا وكندا لم رقیقة. الجمعیات الأوروبیة فضلت: فرانز فانون فی أفریقیا على القانون من خراسان أثرت الطبیب: المرأة جمیلة بوباشا فی الجزائر مثلا للثورة الإیرانیة. وحتى الآن الزکزاکی الدم الأسود مع دم الشهید: نمر النمر الأبیض واحد. وعدم اعطاء أی أكثر إلا فی التقوى. نعوم تشومسكی ومولر فی أمریكا، كما هی مهمة للثورة الإسلامیة، بوتین فی روسیا أو بشار الأسد فی سوریا. بدعم من الصین والهند، وإندونیسیا، فی اجتماعات حركة عدم الانحیاز والأمم المتحدة، لا تقل أهمیة عن سجن الشیخ قاسم فی البحرین، الشیخ جعفری، الذی یأخذ عناء فی كشمیر. هذه لیست مجرد ضیق النظریة التی تحد من قیام الثورة الإسلامیة فی إیران، ولكن ما هو أسوأ من ترامب هو عنصری. الثورة یقتصر على حدود إیران، وإیران متفوقة على غیرها مع العلم، ما هو النظام الصهیونی، أیضا، من یقول برینر یعرف العرق الیهودی. الیوم لیست فقط قصة التفوق، حتى فی الأساطیر أیضا تأثیر. ذلك لأن له البیضاء للسامیة أو الآریة یعرفون أفضل من غیرهم! على السود وتقول: كانت بعض السود غاضبة، وجاء البیض قشر لهم! یقول الهنود: الله والعجین من 4 من صنع الإنسان: وضع على استجواب، كان أوندیركوكید الأول بها، والتی هی بیضاء! وكان الأصفر الثانی أفضل قلیلا! الأحمر كان جیدا ولكن الثالث والرابع وقود مشاهدته! وینحدرون السود من ذلك. الجلد الأصفر نرى السكان الملیارات لها الفخر، حتى لا تتسامح مع تایوان الاستقلال واحدة، ناهیك عن مالیزیا واندونیسیا وبورما ..: ودعونا إلى الأبد، التخلص من فكرة أنه إذا الثورة الإسلامیة العالمیة، الشعب هو من الصعب! یجب علینا أن نأخذ الثورة، لذلك الناس یشعرون بالارتیاح مع العالم! ومن الغریب حقا، فی كل الثورات، الثورة حتى یتمكنوا من قاعات: تصدیر الثورة، ونحن نقوم بالضغط لوقف الثورة! ولكن علینا أن ندرك أن العالم لیس فی أیدینا: التقدم للثورة الإسلامیة لدینا. واحد فی إیران، أید ذلك و، للفوز فی بلدان أخرى، المهتمین یعرف ویحب لهم! وانه لیس سوى الله الذی خلق كل شعوب العالم من أحد الوالدین.

İslam İnqilabının qlobal inqilab edir.

 Düşmənləri, onlar istər-istəməz, İslam İnqilabının dünya inqilab və bütün nəsillər və yaş üçün. ABŞ Ali liderin kitab, Nəcəf yazılmış olduğunu unutmayaq. Feyziyeh hadisə Qum baş, Tehran iyun on beş idi. O, Türkiyə və Küveyt İmam yoldaşlıq etdi. Fransada anadil: inqilab təkəbbür deyil. Bizə Livan xalqı qarşısında Unutmayaq Ayətullah Sədr İmam dedi və sonra onları İran idi təqlid. FAT qatıldı: bizə belə həkim şəhid Çəmran İran inqilabçılar, ilk Misirə getdi və oradan ki, unutmayaq. Onların bir çoxu Çin və Rusiyada təhsil aldı. Amerika və Kanadada Tələbə İslam assosiasiyaları nazik olmadı. Avropa birliklər bəxş: Franz fonon Afrika Xorasan qanun doktoru təsir: inqilabi İran Cezayir nümunə Cəmilə Bvpasha qadın. Və hətta indi, şəhid qanı ilə Zkzaky qara qan: Nimr əl-Nimr ağ bir. Və bir daha təqva istisna olmaqla verilməməsi. Amerikada Noam Chomsky və Muller, Suriyada İslam İnqilabının Putin Rusiya və ya Bəşər Əsəd üçün vacib kimi. NAM və BMT-nin iclaslarında Çin, Hindistan, İndoneziya, dəstəyi Kəşmir problemləri edir Bəhreyndə Şeyx Qasim, Şeyx Cəfəri, həbs kimi vacibdir. Bu İran İslam İnqilabı məhdudlaşdırmaq ki, yalnız nəzəri sıx deyil, Trump irqçi daha pis. Revolution o Brenner yəhudi irqi bilir deyir daha çox, sionist rejim nə İran sərhədlərinə məhdud və bilmədən başqalarına üstün İran deyil. Bu gün də təsiri var belə mifologiyasında yalnız üstünlük hekayəsidir. Onun semit-ağ və ya Aryan daha yaxşı bilirik ki, var! blacks demək sonra bəzi qəzəbli blacks idi və whites onları soymaq gəldi! Indians demək Allah və texnogen 4 xəmir: qril qoymaq, ilk diri idi, ağ olan! ikinci sarı bir az daha yaxşı idi! Red yaxşı, lakin üçüncü oldu, onu seyr dördüncü yanacaq! Və blacks bu nəslindən olunur. Ki, əgər qlobal İslam İnqilabının fikir atmaq, əbədi edək: Yellow dəri hətta Malayziya və İndoneziya və Burma Dursun .. Taiwan müstəqillik bir dözüm, onun milyardlarla əhalisi fəxr görmək insanlar çətindir! Biz inqilab almaq lazımdır, belə ki, insanlar dünya ilə rahat! Biz inqilab dayandırmaq lobbiçilik edirik sizin inqilab ixrac: Bu, bütün inqilablar da, inqilabçıların onlar lobbiçilik edə bilər ki, həqiqətən qəribə deyil! İslam İnqilabının tərəqqi Amma dünya bizim əlimizdə deyil ki, tanımaq lazımdır. İranda bir onu dəstəkləyib və qələbə üçün digər ölkələrdə maraqlı insanlar bilir və onları sevir! O, bir valideyn dünyanın bütün insanları yaradan Allah, başqa heç biri deyil.

نوع اخبار :
برچسب ها :
لینک ها :
جمعه 22 بهمن 1395 :: نویسنده : سید احمد حسینی ماهینی
%d8%b5%d9%81%d8%ad%d9%87-%db%8c%da%a9نوع اخبار :
برچسب ها :
لینک ها :

پیام 22بهمن برای مردم جهان چیست؟

22بهمن همانطور که برای ایران، استقلال آزادی و جمهوری اسلامی را به ارمغان آورد، برای جهانیان نیز میتواند به ارمغان بیاورد. زیرا اکنون اندیشه جمهوریت در اسلام، با جمهوریت در غرب در حال مبارزه است و: توانسته به تمام دنیا ثابت کند که: جمهوری اسلامی میتواند: تئوری و زیربنای ساختار فکری و عملی ملت ها باشد، و آنها را به سوی سعادت رهنمون سازد. البته دنیای استکباری با تبلیغات وسیع، به وسیله سلاح های کشتار جمعی ای رسانه! و جنگ نرم، مردم را از اسلام دور می کند، و می خواهد ثابت کند که: اسلام اگر بر انها حکومت کند، برای آنها بد می شود! در حالیکه اندیشه لیبرال دمکراسی، تنها تحفه تئوری پرداز های غربی، همانند رفیق چند سال گذشته خود: سوسیال دموکراسی، در حال ازبین رفتن است. ظهور ترامپ ظهور یک شخص نیست، بلکه جریانی است که انتهای: لیبرال دموکراسی را به ما نشان می دهد: که چیزی جز نژاد پرستی و: فقر پروری و برتری جویی ثروت بر انسانیت ندارد. لذا زمان آن رسیده که رهبر فرزانه انقلاب اسلامی، مانند رهبر کبیر انقلاب اسلامی که نامه ای به گورباچف نوشت، به این آقایان بنویسد و فروپاشی امپریالیسم را یاد آوری کند. البته گرچه سران مهم هستند، ولی مردم آمریکا مهمترند. مردم آمریکا باید مطمئن شوند: که نهضت آنان درست است و به نتیجه می رسد، و اگر با تراژدی ترامپ مبارزه کنند، جایگاهشان محفوظ است و: از کرامتشان دفاع می شود. شاید گفته شود که چندبار اعلام شده که: مردم آمریکا از دولت آمریکا جدا هستند، و مخالفت ما با دولت آمریکا هست. و مردم ایران با مردم آمریکا، مشکلی ندارند ولی، یکی دو بار کافی نیست! وقتی آنها هر لحظه در رسانه ها، برعلیه اسلام و جمهوری اسلامی تبلیغ می کنند، در عرض 38سال دو بار هم ما گفته باشیم، به کجا می رسد؟ باید همانطور که امام خمینی ره، به ارتش شاه پیغام می داد، و می فرمود من آمده ام تا بزرگواری شما را حفظ کنم، من آمده ام تا شما نوکر اجانب نباشید. ملت ایران هم باید دائما به ملت آمریکا پیام دهد که: صدای آنها را می شنود، و از مبارزه آنان حمایت می کند. و برای آنها استقلال و آزادی  می خواهد. چرا هیچگاه مردم آمریکا جدی گرفته نمی شوند؟ و از آنها صحبتی به میان نمی آید. به نظر می رسد الان وقت آن است که: نه تنها مردم آمریکا و اروپا، بلکه تمامی مردم دنیا بدانند که: ملت ایران صدای اعتراض آنها را می شنود، خواسته های آنها را زیر نظر دارد، و برای پیروزی آنها دعا می کند. اگر در راهپیمایی 22بهمن، برعلیه آمریکا یا انگلیس شعار داده می شود، منظور دولت های فاسد آنها است، نه مردم مظلوم و ستم دیده آنها. مردم اروپا یا آمریکا، از این جهت تحت ستم مضاعف هستند: زیرا از یکسو زیر فشار و بی عدالتی و: زجر و شکنجه دولت های خود هستند، و از سوی دیگر، ملت های دیگر فکر می کنند که: آنها خوشبخت هستند و: فریاد آنها، فریادی از روی سرخوشی است! آمریکا ده برابر متوسط دنیا زندانی دارد، انواع شکنجه ها اعمال می شود، ولی برخی مردم دنیا فکر می کنند که: زندانهای آمریکا هم بهشت است!

 What is the message for the world?

22 As for Iran, the Islamic Republic brought freedom and independence, could bring to the world. Because now the Republic of thought in Islam and republicanism in the West are fighting: the whole world has been able to prove that the Islamic Republic can: Theory and nations is the intellectual and practical infrastructure, and lead them to happiness. The world of arrogance extensive publicity by the media of weapons of mass destruction! And war, the people of Islam, and wants to prove that Islam if they rule, for they are bad! While the idea of ​​liberal democracy, the only Western theorist gift, like your pal the past few years: social democracy is being destroyed. Trump emerged appearance of a person, but rather a process which ends: liberal democracy show us that nothing but racism and poverty breeding and wealth superiority of humanity. The time has come for wise leader of the Islamic Revolution, such as the great leader of the Islamic Revolution wrote a letter to Gorbachev, and the collapse of imperialism remind these gentlemen write. Although, the heads, are of course important, but people in America more important. America people should be assured that their movement is correct to conclude, and if the tragedy Trump fights, their place is reserved: the defense of dignity. It can be argued that declared several times that the people of America are separate from the government of America, and America is our opposition to the government. And the people of Iran and the people of America have no problem but, once or twice is not enough! When they are at any moment in the media against Islam and promote Islamic Republic, within 38 years twice told us to be, where to look? Shall be as Imam Khomeini, the Shah's army was the message, and you said, I have come to you to keep my dignity, I have come to your servant, not aliens. Iranian nation to nation, America must keep its message that hears their voices, and support their struggle. They will for independence and freedom. Why the people of America did are not taken seriously? And they do not talk. It seems the time has come that not only the people of America and Europe, but the whole world to know that the Iranian nation hears their voices, their desires under the plans, and they pray for victory. If the 22 Bahman rally, against America or Britain motto is, for their corrupt government, not the oppressed people and oppressed them. People in Europe or America, are doubly oppressed in this respect: because on the one hand and the pressure and injustice: their governments are suffering and torture, and on the other hand, other nations think that they are happy: cry they cry from the euphoria is! America is ten times the average world imprisonment, torture is applied, but some people think that America's prisons heaven!

 ما هی الرسالة للعالم؟

22 أما بالنسبة لإیران، جلبت الجمهوریة الاسلامیة الحریة والاستقلال، یمكن أن تجلب إلى العالم. لأنه الآن فی جمهوریة الفكر فی الإسلام فی الغرب تقاتل الجمهوریة و: قادرة على إثبات للعالم أن یمكن الجمهوریة الإسلامیة: النظریة والدول هی البنیة التحتیة الفكریة والعملیة، وتقودهم إلى السعادة. العالم من الغطرسة دعایة واسعة النطاق من قبل وسائل الإعلام من أسلحة الدمار الشامل! والحرب على أهل الإسلام، ویرید أن یثبت أن الإسلام إذا ما حكم، لأنها سیئة! فی حین أن فكرة الدیمقراطیة اللیبرالیة، الوحیدة فی هدیة المنظر الغربیة، مثل بال الخاص بك السنوات القلیلة الماضیة: تدمر الدیمقراطیة الاجتماعیة. خرجت رابحة ظهور شخص، وإنما هی العملیة التی ینتهی: الدیمقراطیة اللیبرالیة تبین لنا أن شیئا سوى العنصریة وتربیة الفقر والغنى تفوق الإنسانیة. لذلك حان الوقت لزعیم حكیم الثورة الإسلامیة، مثل القائد العظیم للثورة الإسلامیة كتب رسالة إلى غورباتشوف، لتذكیر هؤلاء السادة إرسال وانهیار الامبریالیة. على الرغم من أن رؤساء هی بالطبع مهم، ولكن الناس أكثر أهمیة فی أمریكا. یجب أن یطمئن أمریكا الناس أن حركتهم هی الصحیحة على أن تبرم، وإذا كانت مأساة ترامب محاربة، محجوز مكانها: الدفاع عن كرامة. ویمكن القول أن أعلنت عدة مرات أن شعب أمریكا منفصلة عن الحكومة الأمریكیة، وأمریكا هی معارضتنا للحكومة. وشعب إیران وشعب أمریكا، ولیس مشكلة ولكن، مرة واحدة أو مرتین لا یكفی! عندما تكون فی أی لحظة فی وسائل الإعلام ضد الإسلام وتعزیز الجمهوریة الإسلامیة، على بعد 38 سنة مرتین وقال لنا أن نكون، أن ننظر فیها؟ على النحو الإمام الخمینی، كان جیش الشاه الرسالة، وقلت، لقد جئت لك للحفاظ على كرامتی، لقد جئت إلى عبدك، ولیس الأجانب. الامة الایرانیة على الأمة، یجب أن أمریكا تبقی رسالتها أن یسمع أصواتهم، ودعم نضالهم. فإنها من أجل الاستقلال والحریة. لماذا لا تؤخذ شعب أمریكا على محمل الجد؟ وأنهم لا یتحدثون. یبدو أن الوقت قد حان أن الأمر لا یقتصر على شعب أمریكا وأوروبا، ولكن العالم كله أن یعرف أن الأمة الإیرانیة یسمع أصواتهم، رغباتهم فی إطار خطط، ویصلی من أجل انتصارهم. إذا كان بهمن مسیرة 22، ضد أمریكا أو بریطانیا شعارنا هو، لحكومتهم الفاسدة، ولیس الشعب المظلوم وقمعهم. الناس فی أوروبا أو أمریكا، مضطهدات بشكل مضاعف فی هذا الصدد: لمن جهة والضغط والظلم: حكوماتها یعانون والتعذیب، وعلى الجانب الآخر، فإن الدول الأخرى یعتقدون أنهم سعید: صرخة یبكون من الفرحة هی! وعشرة أضعاف متوسط ​​بالسجن العالم، یتم تطبیق أمریكا التعذیب، ولكن بعض الناس یعتقدون أن السماء سجون أمیركا!

 dünya üçün mesaj nədir?

22 İran kimi, İslam Respublikası azadlıq və müstəqillik gətirdi dünyaya gətirə bilər. indi Qərbdə İslam fikir və respublikaçılıq Respublikası mübarizə Çünki: nəzəriyyə və millətlər intellektual və praktiki infrastruktur və xoşbəxtlik onlara rəhbərlik: bütün dünya İslam Respublikası bilər ki, sübut edə olmuşdur. kütləvi qırğın silahlarının media tərəfindən təkəbbür geniş aşkarlıq dünya! Və müharibə İslam insanlar və onlar istisna əgər onlar pis üçün, İslamı sübut etmək istəyir! Baxmayaraq, son bir neçə il sizin dost kimi liberal demokratiya yalnız Western nəzəriyyəçi hədiyyə ideyası sosial demokratiyanın məhv edilir. Trump şəxsin görünüşü ortaya çıxdı, əksinə bitir bir proses: liberal demokratiya bizə göstərir ki, bəşəriyyətin irqçilik və yoxsulluq heyvandarlıq və sərvət üstünlük başqa bir şey. zaman bu cənablar yazmaq və imperializmin dağılması xatırlatmaq, Qorbaçov bir məktub yazdı İslam İnqilabının böyük rəhbəri kimi İslam İnqilabının, müdrik lideri gəlib. rəhbərləri, baxmayaraq ki, əlbəttə vacibdir, lakin Amerikada insanlar daha əhəmiyyətli. Amerika xalqı öz hərəkət bağlamaq doğru olduğunu əmin etmək lazımdır, və faciə Trump mübarizə varsa, onların qorunur: ləyaqətini müdafiə. Bu Amerika xalqının Amerika hökuməti ayrı bir neçə dəfə bəyan etdi ki, iddia edilə bilər, və Amerika hökumətinin bizim müxalifət edir. Və İran xalqı və Amerika xalqı, bir problem, lakin bir dəfə və ya iki dəfə kifayət qədər deyil! onlar İslama qarşı mediada hər an və 38 il ərzində İslam Respublikası təşviq zaman iki dəfə baxmaq, olmamızı izah etdi? İmam Xomeyninin kimi olacaq, şah ordusunun mesajı idi və mən ləyaqətini saxlamaq üçün sizə gəlmiş, dedi, mən qulun deyil, əcnəbilər gəlmişəm. millətə İran xalqı, Amerika səslərini eşidir ki, onun mesajı saxlamaq və onların mübarizəsinə dəstək olmalıdır. Onlar müstəqillik və azadlıq olacaq. Niyə Amerika nəfər ağır alınmır idi? Onlar danışmaq istəmirəm. Bu vaxt Amerika və Avropada, həm də bütün dünya yalnız insanlar İran xalqı planları altında səslərini, onların istəklərinə eşidir ki, bilmək ki, gəlib görünür və onlar qələbə üçün dua. Amerika və ya Britaniya devizi qarşı 22 Bahman mitinq edir, onların Pornoqrafiya hökumət üçün deyil, məzlum insanlar və onları zülm etdi. Avropa və ya Amerikada insanlar, ikiqat bu baxımdan məzlum olunur: çünki bir tərəfdən və təzyiq və ədalətsizlik haqqında: onların hökumətləri əziyyət və işgəncə və digər tərəfdən, digər millətlər xoşbəxt olduqlarını hesab olunur: cry onlar euphoria deyil ağlamaq! America on dəfə orta dünya həbs, işgəncə tətbiq edilir, lakin bəzi insanlar düşünmək Amerikanın həbsxanalarında göydə ki!

 

 

نوع اخبار :
برچسب ها :
لینک ها :

یمن انتقام ایرانی ها را می گیرد!

گرچه ایران و یمن، امروز دور هستند و آل سعود، بین آنها جدایی انداخته ولی، همانند طول تاریخ، هیچ فاصله ای احساس نمی شود! چندانکه ابوسعید ابوالخیر، شاعر قرون قبل در رباعیات می گوید: گر در یمنی چو با منی پیش منی،

گر پیش منی چو بی منی در یمنی، من با تو چنانم ای نگار یمنی، خود در غلطم که من توام یا تو منی!

و این در وصف اویس قرنی نیز می باشد. از وقتی که ایرانیها، یمن را از دست حبشی ها نجات دادند، که در کتاب استاد مطهری آن را می خوانیم این امر آشکار تر می شود. امروز هم بین ایران و یمن جدایی نیست، و با اینکه هرگونه ارتباط زمینی و هوایی را، آل سعود قطع کرده، ولی قلبها یکی است. و تله پاتی قوی، از دیوار نظامی آل سعود، به راحتی عبور می کند و: موشک بالستیک میرود تا: ریاض را با بر سر قصر فرعونی آل سعود خراب کند. موشک های نقطه زن، میتوانند بدون آسیب به مردم، دقیقا فقط آل سعود را هدف قرار دهند. و آنها در حالیکه در دامن ناپاک خود: هزاران دختر تازه عروس را گرفتار کرده اند، شاهد فرود آمدن موشک بر سر خودشان خواهند بود. البته آل سعود از ترس جان خودشان، آنجا را ترک کرده اند و در سواحل: سیسیل یا آنتالیا و امثال آن زندگی می کنند، ولی تا کی میتوانند از مرگ فرار کنند؟ آنها برای فرار از مرگ، چه دلارهایی را! به آمریکا و فرانسه و انگلیس ندادند. و چه سلاحهایی را نخریدند! ولی آیه قران می فرماید: مرگ شما را پیدا می کند ولو در: قصرهای محکم و زیر سپر موشکی باشید! آل سعود فکر کرده: فقط با یک تعداد اندکی مانند: فرماندهان سپاه و امثال آن طرف است، که به آمریکا دستور داده که سپاه را تحریم کند. اما نمی داند که هفت میلیارد مردم زمین، آرزوی مرگ آنها را دارند. و اگر چیزی نمی گویند از ترس: شمشیر های به خون آغشته آنها است. اگر روزی دنیا بفهمد که: این شمشیر ها کند شده، آنوقت می بینید که سیل جمعیت نه در یمن و ایران، یا لیبی و سودان و سوریه و عراق و سومالی، که در تمام دنیا بر علیه این خاندان کثیف، و دروغگو قیام خواهند کرد. و اسلام و ایمان دروغین آنها، بر همه آشکار خواهد شد. همانطور که خدا خواست و آمریکا را، بدون نقاب نشان داد، بزودی مردم دنیا، آل سعود بدون نقاب را هم خواهند.

 Yemen Iranian retaliation would take place!

Although Iran and Yemen today are far and Saudis, among them split up but, as throughout history, no space is not felt! Enough Sa'id Abu al-Khair, a poet centuries ago in quatrains says: If in Yemen, because with me, by my side,

If you stayed with me, because without me, in Yemen, I am with you, so I am a journalist in Yemen, the wrong of who I am or you are not!

And this in spite of Owais Qarni also. Since the Iranians, Yemen missing Ethiopians were rescued, the book Motahari it says it becomes more apparent. Today between Iran and Yemen separation, and that any relationship between earth and air, Saud stopped, but the heart is one. And telepathy strong, from the wall of the House of Saud, easily passes: ballistic missile goes up: Riyadh with the house of Pharaoh Saud damage. Missiles female point, without harm to people, exactly just Saud target. And while the skirt unclean: the thousands of girls bride caught have witnessed the landing of missiles on their heads will be. The Saudis fear of their lives, they have left and the coast of Sicily or Antalya, and so live, but how long can escape death? They escape from death, what dollars! To America, France and England did not. And what weapons to be bought! But the verse says: death finds even in palaces firm and the missile shield luck! Saud thought: just a few, such as commanders and so on, which America has ordered the army to boycott. But does not know that seven billion people on Earth, willing to die them. And if you did not say anything for fear of sword and blood-stained them. If one day the world will know: this sword slowed, then you see that influx is not in Yemen and Iran, or Libya, Sudan, Syria, Iraq and Somalia, the whole world against the house dirty, and a liar will revolt . And believed their false, all will be revealed. As God's will and America, unmasked showed, soon the world, Saud unmasked they will.

والیمن وإیران الانتقام!

على الرغم من أن إیران والیمن، والیوم آل سعود، وطرح الفصل بینهما، ولكن كما مر التاریخ، لا یرى أی مساحة!

وهذا على الرغم من العویس القرنی أیضا. منذ الإیرانیین، تم انقاذ الیمن من أیدی الإثیوبیین، الذین قرأوا هذا الكتاب مطهری یصبح أكثر وضوحا. الفصل الیوم بین إیران والیمن، وأن أی اتصال مع الأرض والهواء، توقفت سعود، ولكن قلب واحد. والتخاطر قویة، وجدار بیت آل سعود، یمر بسهولة: صاروخ بالیستی یذهب إلى: قصر فرعون فی الریاض مع الخراب السعودی. نقطة الإناث من الصواریخ، دون ضرر على الناس، وتستهدف على وجه التحدید إلا آل سعود. فی حین تنورة لهم فی حیاتهم النجسة: الآلاف من الفتیات قد اشتعلت حدیثی، والسیطرة على الصواریخ الخاصة بها والهبوط. ویخشى السعودیون من حیاتهم، قد غادر المنطقة وسواحل صقلیة أو العیش أنطالیا، وما شابه ذلك، ولكن كیف یمكن لفترة طویلة هربا من الموت؟ یهربون من الموت، ما الدولارات! إلى أمریكا، لم فرنسا وانجلترا لا. ولكن الآیة تقول: الموت یجد لك، حتى فی القصور ضیقة والحظ الدرع الصاروخی! سعود نفسی: مجرد أمثلة قلیلة، مثل قادة الحرس الثوری الإسلامی، وما شابه ذلك، التی أمرت الجیش لمقاطعة أمریكا. ولكن لا یعرف سبعة ملیارات الناس على الأرض، لدیهم رغبة فی الموت. وإذا كنت لا أقول أی شیء من الخوف: السیف ملطخة بالدماء بالنسبة لهم. لو یوم واحد سوف یعرف العالم: هذا السیف تباطأ، فإنك لن إغراق السكان فی الیمن وإیران، أو لیبیا، السودان، سوریا والعراق والصومال، والعالم كله على هذا البیت القذرة، وسوف ترتفع الكذابین . والإسلام وعقیدتهم كاذبة، وسیتم الكشف عن كل شیء. كما مشیئة الله وأمریكا، لم تظهر أی قناع، على العالم قریبا، السعودیین سوف المقنعة أیضا.

Yəmən, İran intiqam almaq olacaq!

, Heç bir yer hiss olunmur tarix boyu İran və Yəmən və Səudiyyə Ərəbistanı bu gün, baxmayaraq ki uzaq, onların arasında ayrılıq atılan amma! Əbu Səid Əbu əl-Khair kifayət qədər, əsrlər əvvəl Rubaiyat şair deyir: Yəməndə varsa, mənimlə, çünki mənim yanımda,

Siz Yəməndə, çünki mənə olmadan, mənimlə qaldı, mən səhv edirəm və ya deyil, bir Yəmən dost kimi sizinləyəm!

Bu da Owais Qarni baxmayaraq. İranlılar ildən, Yemen Motahari daha aydın olur bu kitab oxumaq Kuşluların əlində xilas edilib. Separation gün torpaq və hava ilə hər hansı bir əlaqə, Saud dayandırdı İran və Yəmən arasında ki, lakin ürək biridir. Və güclü telepatiya, Səud Palatasının divar asanlıqla keçir: Saudi məhv ilə Riyadda Fironun sarayında: ballistik raket gedir. dəqiq Səud yalnız House hedefleme insanlar zərər olmadan raketlərin Qadın point,. onların murdar onlara yubka isə: Qızlar minlərlə öz raketlər üzərində newlywed, nəzarət olmuşam eniş edildi. Səudiyyəlilər, həyatlarının qorxu sahəsi və Sicily sahilində yazmayıblar və ya Antalya və kimi yaşamaq, lakin necə uzun ölüm xilas edə bilər? Onlar ölümdən nə dollar xilas! Amerika, Fransa və İngiltərə olmadı. Və nə silah əldə etmək üçün! Amma ayə deyir: ölüm hətta sıx saray və raketdən müdafiə uğurlar, siz tapır! Saud fikir belə Amerika boykot ordu əmr İİKK komandirləri, və kimi, yalnız bir neçə. Amma yer üzündə yeddi milyard insan bilmir, onlar ölüm diləyirəm. onlar üçün qan ləkələnmiş qılınc: Və qorxu bir şey demədim, əgər. bir gün dünya biləcəklər Əgər bu qılınc yavaşladı, sonra Yəmən və İran, və ya Liviya, Sudan, Suriya, İraq və Somalidə əhalisi daşqın deyil, bütün dünya bu çirkli evdə qarşı və yalançı artacaq . Və İslam və onların saxta iman, bütün aşkar ediləcək. Allahın iradəsi və Amerika kimi, Səudiyyəlilər həmçinin unmasked, tezliklə dünya, heç bir maska ​​göstərdi.

 

نوع اخبار :
برچسب ها :
لینک ها :


( کل صفحات : 3 )    1   2   3   
آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :