ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

رابطه مبادله ای بین کاهش: نسبت در آمد از نفت در بودجه،  و افزایش آن از مالیات : چگونه میتوان به فرمولی رسید که: درآمد دولت از وابستگی به نفت، رهایی یافته و به مالیات وابستگی پیدا کند؟ بطوریکه مردم هم از دادن مالیات ضررندهند! یا از ان معاف باشند؟ البته چشم بندی نیست: شایعه پراکنی یا وعده دادن هم نیست. مجلس این بار با تمام کوشش خود، برای رهایی از وابستگی به درآمد های نفتی ، پا پس کشید و مجبور شد: تسلیم جدول های دولتی شود، که باعث شد درآمد دولت از نفت، نه تنها کاهش نیابد بلکه 25درصد سابق، به 35درصد در سال 1396 برسد. تاکید و دغدغه رئیس کمیسیون تلفیق هم نتیجه نداد، و این امر به تصویب نمایندگان رسید. به نظر می رسد اگر شورای نگهبان این راه را سد نکند، در سالهای بعد بازهم، وابستگی به درآمد های نفتی بیشتر می شود. دولت هم از این جهت هم موافق است، تا بتواند آن را به پای برجام بنویسد، و بگوید با برجام درآمد نفت، افزایش یافت و سهم آن هم در بودجه، متناسب با آن باید بالا رود! اما یک حلقه مفقوده در اینجا هست، که اگر پیدا شود، هم کاهش وابستگی بودجه به: درآمد نفت میسر می شود و هم، خام فروشی از بین می رود، و هم سیاست های اصل 44اجرا شده، و هم اینکه مردم ثروتمند تر شده، شرکت های دانش بنیان هم! حرکت بزرگی را شروع می کنند. این حلقه مفقوده: کار آفرینی توسط شرکت های دانش بنیان، و فروش مواد خام نفتی به آنها، به قیمت ارزان است تا: آنها آن را تبدیل به بنزین یا: فراورده های دیگری نموده صادر نمایند. دولت هم از درآمد آنها مالیات بگیرد. به همین راحتی! هم اشتغال ایجاد می شود، و هم از صدور نفت خام و: خام فروشی جلوگیری می شود، و هم دولت با خیال راحت می تواند: از سود این شرکت ها مالیات بگیرد. مردم هم فشاری را تحمل نمی کنند. اما اینکه چرا مساله یه این سادگی، مورد توجه نیست، دلیل آن نداشتن دغدغه مسئولین نیست، زیرا مسئولین هم از: خام فروشی نفت و هم اینکه: از مردم مالیات بیشتری بگیرند، ناراحت هستند و هم از: ایجاد اشتغال و توسعه کار افرینی و: افزایش در آمد شرکت های دانش بنیان، حمایت می کنند. پس حلقه مفقوده این امر واجب نیست، بلکه مقدمه واجب است! و علمای اسلام می گویند: مقدمه واجب هم واجب است. یعنی اگر برای نماز های واجب، لازم است وضو گرفته شود، یا لباس پاک باشد، یا زمین غصبی نباشد، این امور هم واجب می شوند. مقدمه همه این فعالیت ها، که در واقع یک فعالیت بیشتر نیست، همان اراده و عزم دولتی است. یعنی اولا دولتی ها مایل نیستند: شرکت هایی با این سود آوری! را به مردم واگذار و یا: سوخت ارزان و مواد اولیه خام به آنها بدهند. چون حقوق های نجومی خودشان را از دست می دهند. در ثانی همین اقایان، فقط به حقوق های نجومی فکر نمی کنند، بلکه به درآمد های ارزی: بانکهای سوئیس خود هم فکر می کنند! اگر مواد خام نفتی را به ایرانیان بفروشند، چه کسی پورسانت حساب آنها را، در بانک های سوئیس شارژ خواهد کرد؟ لذا به نظر می رسد: کمیسیون تلفیق بودجه، که دغدغه دارد، یک ماده ای را تصویب کند که: هیچ مدیر دولتی حق ندارد: کمیسیون یا درآمد ارزی داشته باشد! و همه این ها باید کشف و: به حساب خزانه واریز شود. و این ماده باید تصریح کند که: مدیران دولتی در هیچ شرکت خصوصی، خقوق یا پاداش نگیرند و: اگر گرفتند باید کشف و: به حساب خزانه واریز شود! البته همه این را می دانند، که واقعیت دارد! و همه هم میدانند که چنین مصوبه ای، طرح نخواهد شد و: اگر طرح شود، تصویب نمی شود و اگر: تصویب شد اجرا نمی شود! همانطور که قانون از کجا آوردی تاکنون اجرا نشده است. زیرا بندگان خدا اینهمه زحمت می کشند: تا پستی به دست آورند، باید از دستاورد های آنهم بهرهمند شوند.

www.mahin-news.ir      sahmahini@yahoo.com

Oil trade and taxes

Exchange relationship between the reduction ratio of oil revenues in the budget, and the increase of taxes: How can we reach a formula that government revenue from oil dependence, freedom and independence not to tax? So that people are not giving tax loss! Or are exempt from it? Of course, not eyes: not gossip or promise. Parliament this time with all their efforts to get rid of dependence on oil revenues, withdrew and was forced to Surrender the government, which caused government revenues from oil, not only not reduced, but 25 percent of the former, 35% in year reach 1396. Chairman of the Joint Commission's emphasis and concern does not work, and it came to pass representatives. It seems that if the Guardian Council does not block the way, in later years, again, is more dependent on oil revenues. The Government also agrees that direction, so that it can write to the Brjam, and say with Brjam oil revenues, increased its share in the budget, it should be proportional to go up! But there is a missing link here is that, if found, would reduce the dependence of the budget: oil revenues is possible and the raw retail disappears, and the policies of Article 44 have been implemented, and that people get richer, knowledge-based companies together! Big move will start. The missing link: the knowledge-based entrepreneurial companies, and sale of crude oil to them, at low prices so that they turn it into gasoline or: other products and export. The government of tax revenue. That's it! The employment is created, and the export of crude oil and raw retail prevented, and the government could safely: the profit tax of the Company. People do not tolerate the pressure. But why is it that simple, of little interest, because it lack of concern for the authorities, because the authorities of crude oil and that of the people more taxes, they are upset and the creation of employment and development of entrepreneurship and : increase in the knowledge-based companies, support. After this missing link is not obligatory, but it is obligatory introduction! And Islamic scholars say is obligatory so obligator introduction. This means that if for obligatory prayer, should be ablutions, or washing clothes, or not usurped land, these things are obligatory. Introduction of all these activities, which in fact is not an activity, the public will and determination. First, the governments do not want companies with the profits! To the people assignment or: cheap fuel and raw materials to give them. They lose their astronomical salaries. Secondly, Mr., just astronomical salaries do not think, but to earn foreign currency: the Swiss banks themselves think! If oil raw materials to sell to the Iranians, who commission their accounts in Swiss banks will charge? So it seems: Joint Commission budget is concerned, an approved substance that no public administrator is not entitled to commission or have foreign exchange earnings! And all of this must be discovered and to be Treasury. And this matter should be pointed out those public managers in any private company, salary or bonuses not and if they should discover: the Treasury is! Of course, everyone knows this, which is true! And everyone knows that such a resolution will plan and if the plan is not approved and if approved will not run! Where did you get so far as the law has not been implemented. For God so much toil: to obtain a position, however, should benefit from the gains.

تجارة النفط والضرائب

علاقة التبادل بین نسبة انخفاض عائدات النفط فی الموازنة، وزیادة الضرائب: كیف یمكن أن نصل إلى صیغة إیرادات الحكومة من الاعتماد على النفط والحریة والاستقلال لا لضریبة؟ حتى أن الناس لا یعطون الخسارة الضریبیة! أو معفاة من ذلك؟ بطبیعة الحال، لا عیون: لا القیل والقال أو وعد. البرلمان هذه المرة مع كل جهودهم للتخلص من الاعتماد على عائدات النفط، انسحب واضطر إلى الاستسلام للحكومة، وهو ما تسبب عائدات الحكومة من النفط، ولیس فقط لم تخفض، ولكن 25 فی المئة من السابق، و 35٪ فی العام وصول إلى 1396. لا یعمل رئیس التركیز اللجنة المشتركة وقلق، وانه جاء لتمریر الممثلین. ویبدو أنه إذا كان مجلس صیانة الدستور لا نقطع الطریق، فی السنوات الأخیرة، مرة أخرى، هو أكثر اعتمادا على عائدات النفط. وافقت الحكومة أیضا هذا الاتجاه، بحیث یمكن الكتابة إلىالبرجام ونقول مع عائدات النفط البرجام وزیادة حصتها فی المیزانیة، یجب أن یكون متناسبا مع ترتفع! ولكن هناك حلقة مفقودة هنا هو أنه، إذا وجدت، من شأنه أن یقلل من اعتماد المیزانیة: الإیرادات النفطیة المحتملة، ویختفی التجزئة الخام، وقد تم تنفیذ سیاسات من المادة 44، وأن الناس یزدادون ثراء، الشركات القائمة على المعرفة معا! وسوف تبدأ الخطوة الكبیرة. الحلقة المفقودة: الشركات الریادیة القائمة على المعرفة، وبیع النفط الخام لهم، بأسعار منخفضة بحیث تحویله الى البنزین أو: غیرها من المنتجات والصادرات. الحكومة من عائدات الضرائب. هذا كل شیء! یتم إنشاء فرص العمل، وتصدیر النفط الخام والتجزئة الخام منع، ویمكن للحكومة بأمان: ضریبة الأرباح للشركة. الناس لا یتحمل الضغط. ولكن لماذا هو بهذه البساطة، القلیل من الاهتمام، لأنه عدم الاهتمام السلطات، لأن السلطات من النفط الخام وأن الشعب المزید من الضرائب، فهی بالضیق وخلق فرص العمل وتنمیة روح المبادرة و : زیادة فی الشركات القائمة على المعرفة، والدعم. بعد هذه الحلقة المفقودة لیس واجبا، وإنما هو مقدمة اجبة! ویقول علماء الدین الإسلامی هو مقدمة اجبا إلزامیا. هذا یعنی أنه إذا كان للصلاة واجبة، یجب أن یكون الوضوء، أو غسل الملابس، أو الأرض لا المغتصبة، وهذه الأمور هی إلزامیة. إدخال جمیع هذه الأنشطة، الذی هو فی الواقع لیس نشاطا، والإرادة العامة والتصمیم. أولا، الحكومات لا ترید الشركات مع الأرباح! على احالة الناس أو: الوقود الرخیص والمواد الخام لمنحهم. خسروا رواتبهم الفلكیة. ثانیا، السید، فقط رواتب فلكیة لا أعتقد، ولكن لكسب العملات الأجنبیة: البنوك السویسریة أنفسهم یعتقدون! إذا المواد الخام النفط للبیع للإیرانیین، الذین تكلیف حساباتهم فی البنوك السویسریة سوف تهمة؟ هكذا یبدو: تشعر میزانیة اللجنة المشتركة، وهی مادة المعتمدة التی لم المسؤول العام لا یحق له تكلیف أو لدیك عائدات النقد الأجنبی! وكل هذا یجب أن یتم اكتشافها، وتكون الخزانة. وینبغی الإشارة هذه المسألة إلى أن مدیری العام فی أی شركة خاصة أو راتب أو مكافآت لا وإذا كان ینبغی اكتشاف: وزارة الخزانة! وبطبیعة الحال، والجمیع یعرف هذا، وهو صحیح! والجمیع یعرف أن مثل هذا القرار، والتخطیط، وإذا لم تتم الموافقة على الخطة وإذا تمت الموافقة علیه یتم تشغیل! حیث لم تحصل حتى الآن كما لم تنفذ القانون. لله الكثیر من الكدح: للحصول على موقف، ومع ذلك، ینبغی أن تستفید من المكاسب.

نوع اخبار :
برچسب ها :
لینک ها :

گدایی تکنولوژی!

متاسفانه تفکر گدایی از غرب، هنوز هم در اذهان بعضی از مسئولین باقی است. با اینکه بارها دیده اند: ما می توانیم در تحریم کامل اقتصادی و: تکنولوژیک به پیشرفت های بسیار بالاتر از: استانداردهای جهانی برسیم، باز هم مثلا در مجلس می شنویم که: نمایندگان از غرب تقاضا می کنند که: اجازه دهد تکنولوژی مثلا: هواپیما سازی را وارد کنیم! در حالیکه در همین صنعت هوانوردی، بزرگترین متخصصان را در داخل داریم که: با آنها برخورد امنیتی می شود، تا استعداد خود را بروز ندهند! و در خارج هم میدانیم: بزرگترین طراحان و متفکران این صنعت ایرانی هستند. و به قول شاعر: هنر نزد ایرانیان است و بس . گرچه این آقایان شاید هنوز، جزو مسخره کنندگان این شاعر باشند، و بگویند اگر فرانسه موشک می سازه، ایران آفتابه سازه! اما دیگر این دوران به سر آمده، همه دنیا می دانند چه علوم دیروزی، و چه علوم امروزی، مدیون ایرانیان است. و به گفته پیامبر اسلام: علم اگر در ستاره ثریا هم باشد، مردانی از ایران به آن دست پیدا می کنند. درست است که یکی دو قرن اروپا و آمریکا، یکه تازی کردند و همه اسناد را از بین بردند، تا خود را قهرمان علم وتکنولوژی قرن نشان دهند. اما همانطور که کتابسوزی عمر نتوانست: از نشر حقایق جلو گیری کند، مصادره علمی غربی ها هم، زیر آوار تبلیغات باقی نمانده، و زود است که دنیا بداند: هرچه آنان بنام خود زده اند، از ایرانیان به سرقت برده اند. کار را به جایی رسانده اند که: حتی جمهوری آذربایجان یا ترکیه هم! به مصادره علمی ایران پرداخته اند: و مولوی و نظامی را ایرانی نمی دانند. البته اصل موضوع از زمانی شروع شد که: دانشمندان ایرانی از ترس حمله مغول، با نام های مستعار راهی فرنگ شدند، تا در دنیای قرون وسطایی اروپا، خود را مخفی کرده و به: تدوین معارف بپردازند. بعد هم سعی کردند بنام یکی از این: قرون وسطایی ها فعالیت کنند، تا از گزند کتابسوزان مغولی، در امان باشند: مانند سعدی شاعر که در شیراز بود، ولی زمان حمله مغولها به شیراز (سال 656) فرار کرد و به شام و حلب فعلی رفت، و به بعنوان کارگر ساده! به قول خودش به کار گل مشغول شد، و بوستان وگلستان را فراهم کرد. حتی در این اواخر هم، افرادی مثل پرفسور حسابی کتب: ریاضی خوارزمی و خیام را برای انیشتین ترجمه می کردند، و او بنام خودش منتشر می کرد! در همین صنعت هواپیمایی، هزاران افراد باهوش و: کارکنان ناسا ایرانی هستند. یکی از این افراد که مدیر پروژه های سنگین آن بود، و20هزار پرسنل زیر نظرش بود، در سال 1372 به ایران برگشت تا: اف 18را برای ایران بسازد، ولی او را دستگیر و زندانی کردند! و گفتند برای جاسوسی آمده است. وی که این هواپیما را ساخت، ابتدا گفتند که نتوانسته پرواز کند! بعد هم او را از هر گونه فعالیت: فنی و مهندسی هوا و فضا ممنوع کردند. در حالیکه ایشان می تواند تمام هواپیماها را طراحی کند، و اگر به او امکانات بدهند، نیازی به گدایی تگنولوژی: صنعت هوایی کشور نیست. او یک اف 18 که با 25 میلیون تومان ساخت، مدعیان پس از او، میلیاردها دلار خرج کردند، نتوانستند آن را بسازند. حتی برای یک مدل چوبی، چه بودجه ها که حیف و میل نکردند. البته همه اینها تقصیر پورسانتی است که: شرکت های خارجی به مدیران ایرانی می دهند، و آن را به دولت اعلام نمی کنند، تا از ایشان پس بگیرد! لذا خرید خارجی برای یکبار، همه عمر آنها را بیمه می کند! و باصطلاح یک شبه ره صد ساله را می رود. ولی آنها نمی دانند این پول، قیمت وطن فروشی آنها است.

www.mahin-new.ir        sahmahini@yahoo.com

Begging technology!

Unfortunately, the idea of ​​begging from the West, still remains in the minds of some officials. While many have seen: we can complete economic boycott of: technological progress is much higher than the global standards, we still hear, for example, in the House of Representatives of the West demand that allow technology such as: aircraft Enter our building! While in the aviation industry, the largest specialist in that: the security deal with them, to not express your talent! And on the outside we know the Iranians are the biggest designers and thinkers in the industry. And in the words of the poet: Art Iranians and nothing more. Although these men may still among the mockers poet, and say if the French missile structures, structures of Tankard! But the longer this period is over, the whole world knows what Sciences yesterday, and what modern science owes much to the Persians. According to the Prophet: Science If you were in Venus, men from Persia to acquire it. It is true that a two-century Europe and America, lone-riding and all documents were destroyed, to show his hero-century science and technology. But as life could not book burning: the publication of the facts of language, confiscation of Western science, too, remained under the rubble advertising, and soon let the world know: as they have their own name, the Iranians have been stolen. So far have not: even Azerbaijan or Turkey! The confiscation of Iran: the Iranian military and Rumi and do not know. However, since the beginning of the axiom that Iranian scientists fear the Mongol invasion, with aliases were to Europe, to the world of medieval Europe, and its secret: the development of their education. Then he tried to name one of these: Medieval and activities, to the detriment of book burning Mongolian, be safe: such as the poet Saadi Shirazi, but the time of the Mongolian invasion of Shiraz (656) fled to Damascus and Aleppo the current, and as a laborer! As he was busy working goals, and provided Bustan and Golestan. Even at this late time, people like Professor account books: math-Khwarizmi and Omar Khayyam translated to Einstein, and he was released under his own name! In the airline industry, thousands of intelligent people and workers Iranian NASA. One of them was the director of special projects, and 20 thousand personnel were following him, returned to Iran in 1372 to: build the F-18 to Iran, but he was arrested and imprisoned! And they come to spy. He built the aircraft, initially said he could fly! After him from any activity: Aerospace Engineering prohibited. While they can all aircraft design, and if you allow him, no need to beg Technology: aviation industry the country. He was an F-18 with 25 million USD making claim after him, billions of dollars spent, could make it. Even for a wooden model, what funds are not squandered? Of course, all of this is the fault of the commission that Iranian managers are foreign companies, and it is the government not to take them! The foreign purchase for once, all life is insured! And so-called hundred-year period is overnight. But they do not know this money; the price of the home is sold.

التسول التكنولوجیا!

لسوء الحظ، فإن فكرة التسول من الغرب، لا تزال فی أذهان بعض المسؤولین. فی حین أن العدید شهدت: یمكن أن نكمل المقاطعة الاقتصادیة لل: التقدم التكنولوجی هو أعلى بكثیر من المعاییر العالمیة، ما زلنا نسمع، على سبیل المثال، فی مجلس النواب من الطلب الغربیة التی تسمح التكنولوجیا مثل: الطائرات أدخل مبنى لدینا! بینما فی صناعة الطیران، أكبر متخصص فی ذلك: الاتفاق الامنی معهم، لتعبر عن موهبتك! وفی الخارج ونحن نعلم أن الإیرانیین هم أكبر المصممین والمفكرین فی هذه الصناعة. وعلى حد قول الشاعر: الفن الإیرانیین ولیس أكثر. على الرغم من أن ربما لا یزال هؤلاء الرجال بین الشاعر مستهزئا، ویقول إذا الهیاكل الصواریخ الفرنسیة، هیاكل المشربة! ولكن كلما طالت هذه الفترة قد انتهت، والعالم كله یعرف ما علوم أمس، وما العلم الحدیث تدین بالكثیر إلى الفرس. یقول النبی: العلم لو كنت فی كوكب الزهرة، الرجال من بلاد فارس إلى الحصول علیه. صحیح أن أوروبا فی القرن الثانی وأمریكا، وحید الخیل وجمیع الوثائق دمرت، لإظهار علمه والتكنولوجیا فی القرن البطل. ولكن كما الحیاة لا یمكن أن الكتاب حرق: نشر وقائع اللغة، ومصادرة العلم الغربی، أیضا، بقی تحت الأنقاض الإعلان، وسرعان ما ندع العالم یعرف: كما لدیهم باسمها، كانت قد سرقت الإیرانیین. لدینا حتى الآن لا: حتى أذربیجان وتركیا! مصادرة إیران: الجیش الإیرانی وجلال الدین الرومی ولا أعرف. ومع ذلك، منذ بدایة بدیهیة أن العلماء الإیرانیین یخشون من الغزو المغولی، وكانت الأسماء المستعارة إلى أوروبا، إلى عالم أوروبا فی العصور الوسطى، ولها سرا: تطویر تعلیمهم. ثم حاول أن اسم واحد من هؤلاء: فی العصور الوسطى، والأنشطة، وذلك على حساب كتاب حرق المنغولیة، تكون آمنة: مثل الشاعر سعدی الشیرازی، ولكن وقت الغزو المنغولی شیراز (656) هرب إلى دمشق وحلب الحالی، وكعامل! كما كان أهداف العمل المزدحمة، وقدمت البستان وكلستان. حتى فی هذا الوقت المتأخر، والناس مثل الكتب حساب الأستاذ: الریاضیات الخوارزمی وعمر الخیام ترجمة لأینشتاین، وأنه أفرج عنه تحت اسم بلده! فی صناعة الطیران، والآلاف من الناس والعمال ذكی ناسا الإیرانیة. وكان واحد منهم مدیر المشاریع الخاصة، وكانت 20 ألف الموظفین تلاحقه، وعاد الى ایران عام 1372 إلى: بناء F-18 إلى إیران، ولكن ألقی القبض علیه وسجن! وأنها تأتی للتجسس. وبنى الطائرة، وقال فی البدایة انه یمكن أن یطیر! بعده عن أی نشاط: یحظر هندسة الطیران والفضاء. فی حین أنها یمكن كل تصمیم الطائرات، وإذا سمحت له، لا حاجة إلى التسول التكنولوجیا: صناعة الطیران فی البلاد. وقال انه كان F-18 مع 25 ملیون دولار، ویعتبر المطالبة بعده، الملیارات من الدولارات التی تنفق، یمكن أن تجعل. وحتى بالنسبة للنموذج خشبی، ما الأموال لا تبدد. بالطبع، كل هذا هو خطأ من اللجنة أن مدیری الإیرانی الشركات الأجنبیة، وإنما هی حكومة لا تأخذ منهم! شراء الأجانب لمرة واحدة، والمؤمن كل الحیاة! ویسمى فترة مائة عام هو بین عشیة وضحاها. لكنهم لا یعرفون هذا المال، ویتم بیع سعر المنزل.

texnologiya Dilənçilik!

Təəssüf ki, Qərbdən dilənçilik ideyası, hələ də bəzi rəsmiləri şüurunda qalır. çox görmüşəm isə: texnoloji tərəqqi dünya standartlarına daha yüksəkdir biz hələ kimi texnologiya imkan West tələb Nümayəndələr Palatasında, məsələn, eşitmək,: biz iqtisadi boykot başa bilər təyyarə bizim bina daxil edin! aviasiya sənayesində baxmayaraq, ki, böyük mütəxəssis: onlarla təhlükəsizlik iş, istedad ifadə deyil! Və biz bilirik xarici İranlılar sənayesinin ən böyük dizaynerlər və mütəfəkkirlər var. Və şairin sözləri: Art İran və daha heç bir şey. Bu adamlar rişxəndçilər şair arasında hələ bilər, və Tankard Fransız raket strukturları əgər strukturları demək olsa da! Amma artıq bu dövr bitdi, bütün dünya nə elmləri dünən bilir, nə müasir elm farslar çox borcu var. Peyğəmbər görə: Siz Venus idi Science varsa, Fars kişi onu əldə etmək. Bu iki əsr Avropa və Amerika, tək-riding və bütün sənədlər onun qəhrəman əsr elm və texnologiya göstərmək üçün, yıxıldı ki, doğrudur. dil Western elm müsadirə faktları nəşr də köçü reklam altında qaldı, və tezliklə dünya izlə Amma həyat kimi yanan kitab bilmədi onlar öz adı kimi, İran oğurlanmış edilmişdir. Bu günə qədər yoxdur: belə Azərbaycan və ya Türkiyə! İran müsadirə: İran hərbi və Rumi və bilmirəm. Lakin, aksiom başından bəri İran alimləri takma orta əsrlər Avropa dünya, Avropa idi ilə monqol işğalı qorxun və onun gizli ki, onların təhsil inkişaf. , Təhlükəsiz monqol yanan kitab zərərinə, Orta əsr və fəaliyyəti: Sonra o bu bir ad cəhd belə şair Sədi Şirazi, lakin (656) Şiraz monqol işğalı zamanı Dəməşq və Hələb qaçdı cari, və işçi kimi! o məşğul iş qol idi və Bustan və Gülüstan təqdim edir. Hətta bu gec zamanda, Professor hesab kitab kimi insanlar: math Xarizmi və Ömər Xəyyamın Einstein tərcümə və öz adı altında nəşr olundu! hava sənayesi, ağıllı insanların və işçi İran NASA min ev. Onlardan biri xüsusi layihələr direktoru və 20 min personal ona aşağıdakı idi, üçün 1372-ci ildə İrana qayıdıb: İrana F-18 qurmaq, lakin o, həbs və həbs olundu! Onlar casus gəlir. O, əvvəlcə o uçmaq bilər dedi, təyyarə inşa! hər hansı fəaliyyəti ona sonra Aerospace Engineering qadağandır. aviasiya Ölkə: ona imkan, əgər onlar bütün təyyarə dizayn və heç bir ehtiyac Technology yalvarmaq bilər. O F-18 ondan sonra iddia 25 milyon ABŞ dolları sərf milyardlarla dollar, onu edə bilər idi. Hətta bir taxta model üçün, nə vəsait squandered deyil. Əlbəttə ki, bu bütün İran rəhbərləri xarici şirkətlər var ki, komissiyanın günah və onları almaq üçün hökumət! xarici alış dəfə, bütün həyat sığorta edir! Və sözdə yüz illik müddətdə gecə var. Lakin onlar bu pulu bilmirəm, ev qiyməti satılır.

 

نوع اخبار :
برچسب ها :
لینک ها :

ترجمه کلمه حمار عربی، در فارسی الاغ می شود ولی، اینکه چرا الاغ را خر هم می گویند؟ بحث شیرین تاریخی دارد: وقتی حضرت ابراهیم ع ماموریت یافت تا: فرزند خود حضرت اسماعیل را به :صحرای سوزان حجاز ببرد و: شهر جدید مکه را برپا کند، و میراث حضرت آدم ع یعنی بافت فرسوده: خانه خدا را تعمیر کند، با اسب به آن منطقه رفت.عربها که او را دیدند گفتند: فارس آمد یعنی اسب سوار آمد، و بعد قوم حضرت ابراهیم همان قوم فارس نامگذاری شدند(البته اصحاب رس هم گفته شده). چون اعراب همگی شتر سوار بودند! و ایرانیان فقط اسب سواری میدانستند. حضرت اسماعیل که نژاد او از: حضرت ابراهیم بود و بر اساس بسیاری از شواهد، در ایلام فعلی زندگی می کرده اند، ناچار در میان اعراب بدوی ماندگار شد. وی همراه مادرش هاجر و: پدرش به تعمیر خانه خدا پرداختند. وقتی کار تعمیرات تمام شد، حضرت ابراهیم آنها را تنها گذاشت، و به نزد همسر و فرزند دیگرش بنام: ساره و اسحاق برگشت و: چون نمرودیان که در دیاربکر امروزی، او را در آتش افکندند، پس از نجات او را تبعید نمودند. این بار سر به سوی شام یا فلسطین نهاد. فرزندان اسحاق یهودیان هستند، و از فرزندان اسماعیل: قرشی یا کورشی ( قوم من کوروش) بوجود آمدند. و اسب حضرت ابراهیم مانند: فرزندانش زاد و ولد کرد و: اسب اصیل عربی را تشکیل داد! وقتی اسلام ظهور کرد، و پیشرفت نمود و ایران به دست مسلمانها فتح شد، اعراب جاهلی، سرداران و افراد مهم ایرانی را، به اسیری به مدینه بردند که حضرت علی ع، برای نجات شاهزادگان، از دو تن آنها به زبان فارسی، برای امام حسین ع و محمد حنفیه خواستگاری کردند. و آن دو هم پذیرفتند. ولی اعراب جاهلی، دست از کینه توزی برنداشتند، و این بزرگان ایران را با: حیوانات مقایسه کردند: کلمه خر به معنی بزرگ بود و: آنها الاغ یا حمار را نشان می دادند، و می گفتند این خر است! و چون بسیاری از این افراد، از خطه آذرابادگان بودند، لذا در زبان محاوره امروزه تبدیل شده به ناسزا! مثلا می گویند ترک ها خرند! خر به معنی بزرگ است، مانند خرمگس یعنی مگس بزرگ، یا خر آس که آسیاب بزرگ را می گفتند. و لذا می بینیم اسب و نژاد: حضرت ابراهیم را مصادره کردند! یعنی گفتند ایشان و اولاد شان از جمله پیامبر اسلام، عرب هستند! اسب ایرانی را هم اسب اصیل عربی نامگذاری کردند! در حالیکه عربستان محل رشد شتر است نه اسب! و برخی را هم که نتوانستند مصادره کنند، بدنام کردند. مانند همین کلمه خر. یا همین تاریخ خلیج فارس، یا حتی تاریخ خود عربستان. در طول تاریخ، عربستان جزو خاک ایران بوده است. چند روزی ضحاک نامی آن را جدا کرد. ولی حتی در زمان ظهور اسلام، فرماندار آنجا ایرانی بود. و ایرانیان یمن که به دستور: خسرو پرویز به انجا تبعید شده بودند، بسیار به پیامبر اسلام کمک کردند. حتی ضارب خلیفه دوم، یک ایرانی اهل کاشان بود. سلمان فارسی که از اصفهان به آنجا رفته، و یا اینکه تیسفون و طاق کسری، کلمه عربی قصر خسرو است، که پایتخت ساسانیان بوده است. بغداد در واقع همان باغ داد! در زمان انوشیروان است. در زمان تولد پیامبر هم سه معجزه ظاهر شد و: هرسه در ایران اتفاق افتاد: آتش آذرگشسب در آذربایجان خاموش شد، دریاچه یا رود بزرگ ساوه خشک شد، و طاق کسری یا ایوان مداین ترک برداشت. در میان ائمه هم علاوه بر اینکه امام سجاد، دارای مادر ایرانی است، همیشه یاران ائمه از ایران و یمن بودند. لذا نباید فرزندان و: اجداد ائمه را عرب بدانیم.

Is Donkey is a bad word?

Arabic translation of the word donkey, but in Persian ass, ass, donkey, why did you say? Historic Sweet Talk: When Abraham has found peace mission: his son Prophet Ismail to: Hejaz win the scorching desert city of Mecca to establish new, and legacy of Adam as the old texture: to repair the house of God, with horse go to that area. Arabs who saw him said the Gulf was the horse ride, and were named after the children of Abraham the people of Persia (also mentioned Rass course). Because the Arabs were all camel ride! And Iranians knew only horse riding. Ishmael that his race of Abraham, and based on many evidences, the current Elam lived, he remained among the Bedouins. He and his mother Hagar and his father began to repair the house of God. When the repairs are finished, Abraham left them, and called to his wife and his children: Sarah, Isaac returned because they kindled in Diyarbakır Today, he threw in the fire, after rescuing him deported. This time, head to the dinner or the Palestinian entity. Jews are the descendants of Isaac, and the sons of Ishmael: Qureshi or Qureshi (ethnic Cyrus) were created. And horse like Abraham: children birth and horses formed the original Arabic! When Islam emerged, and progress and Iran was conquered by the Muslims, the Arabs of pre-Islamic Iranian commanders and important people, and took the captives to Medina the Prophet Ali, to save the princes, the two of them in Farsi, to Imam Hosseini and Mohammad were Hanafiyyah matchmaking. And they agreed. But the pre-Islamic Arabs, the malice did not give up, and the great Iranian with animals: the word means donkey was great and they were showing ass or donkey, and the donkey is saying! And because many of these individuals were Azarabadegan territory, so the language spoken today has become a curse! For example, say the Turks buy! Donkey is a great means, such as maggots of large flies, or donkey Ace major mill said. And so we see horses and Race: Abraham confiscated! That said, they and children of the Prophet of Islam, the Arabs are! Iran's Arabic was named Horse Horses! While Saudi Arabia, the camel growth is not a horse! And some who failed to seize, was notorious. Like the word donkey. Or the history of the Persian Gulf, Arabian or even its history. Historically, Saudi Arabia has been part of Iranian territory. Zahhak name it separated a few days. But even at the time of the advent of Islam, the governor of Iran. Yemen and Iran on the orders of Khosrow Parviz had been deported to there, contributed much to the Prophet Muhammad. Even assailant second caliph, was an Iranian citizen of Kashan. Salman Farsi, who went from Isfahan, or the arch of Ctesiphon deficit, the Arabic palace of Khosrow, which have been Sassanian capital. Baghdad was in fact the garden! At the time of the Anushiravan. At the time of the birth of the Prophet appeared three miracles: All three happened in Iran: Adhargushasb fire was extinguished in Azerbaijan, lake or river in Saveh was dry, and the Arch of Ctesiphon deficit or porch leaves an impression. In addition to being among the Imams, Imam Sajjad, an Iranian mother, always Fellowship leaders of Iran and Yemen. So should children and ancestors Arab leaders know?

هو حمار وكلمة سیئة؟

الترجمة العربیة لكلمة حمار، ولكن فی الحمار الفارسی، والحمار، حمار، لماذا قلت؟ التاریخی الكلام المعسول: عند إبراهیم وقد وجدت بعثة السلام: ابنه النبی إسماعیل: الحجاز فوز المدینة الصحراویة الحارقة مكة المكرمة لإقامة جدیدة، وإرث من آدم كما نسیج القدیم: لترمیم بیت الله، مع الحصان الذهاب إلى تلك المنطقة. قال العرب الذین رأوه كان الخلیج ركوب الخیل، وكان اسمه بعد أولاد إبراهیم شعب بلاد فارس (ذكر أیضا الرس طبعا). لأن العرب كانوا كل ركوب الجمال! ویعرف الإیرانیون فقط ركوب الخیل. إسماعیل أن عرقه إبراهیم، واستنادا إلى العدید من الأدلة، وعیلام الحالی عاش، وقال انه ما زال من بین البدو. وبدأ هو وأمه هاجر والده إلى ترمیم بیت الله. عندما یتم الانتهاء من الإصلاحات، إبراهیم تركهم ودعا إلى زوجته وأولاده: سارة، عاد إسحاق لأنها أوقدت ​​فی دیار بكر الیوم، وألقى فی النار، وبعد إنقاذ له ترحیلهم. هذه المرة، التوجه الى العشاء أو الكیان الفلسطینی. الیهود هم من نسل إسحاق وأبناء إسماعیل: قرشی أو قریشی (سایروس العرقی) تم إنشاؤها. والحصان مثل إبراهیم: ولادة الأطفال والخیول تشكیل الأصلیة العربیة! عندما ظهر الإسلام، وغزاها التقدم وإیران من قبل المسلمین والعرب من القادة الإیرانیین قبل الإسلام والأشخاص المهمین، وأخذ الأسرى إلى المدینة المنورة النبی علی، لحفظ الأمراء، اثنان منهم فی الفارسیة، إلى الإمام كانت حسینی ومحمد الحنفیة التوفیق بین. واتفقوا. ولكن العرب قبل الإسلام، والخبث لم یستسلم، وعظیم الإیرانی مع الحیوانات: كان الكلمة تعنی حمار كبیر، وأنها كانت تظهر الحمار أو الحمار، والحمار یقول! ولأن العدید من هؤلاء الأفراد كانوا الأراضی الاذربیجان لذلك أصبحت اللغة المحكیة الیوم لعنة! على سبیل المثال، یقول الأتراك شراء! الحمار هو وقالت وسیلة عظیمة، مثل یرقات الذباب كبیرة، أو حمار ایس طاحونة كبیرة. وهكذا نرى الخیول وسباق: إبراهیم صادرت! أن قال، أنها والأطفال من نبی الإسلام، والعرب هم! اختیر العربیة الإیرانیة الخیول الحصان! فی حین أن المملكة العربیة السعودیة، ونمو الجمال لیس الحصان! وبعض الذین فشلوا فی الاستیلاء، كان سیئ السمعة. مثل كلمة حمار. أو تاریخ الخلیج العربی، العربی أو حتى تاریخه. تاریخیا، كانت المملكة العربیة السعودیة جزء من الأراضی الإیرانیة. اسم ضحاك أنه فصل بضعة أیام. ولكن حتى فی وقت ظهور الإسلام، والحاكم فی إیران. وكان الیمن وإیران بناء على أوامر من خسرو برویز تم ترحیله إلى هناك، ساهمت الى حد كبیر الى النبی محمد. حتى المعتدی الخلیفة الثانی، كان مواطن إیرانی كاشان. سلمان الفارسی، الذین ذهبوا من اصفهان، أو قوس العجز قطسیفون، القصر العربیة خسرو، التی كانت عاصمة الساسانی. وكانت بغداد فی الواقع الحدیقة! فی وقت انوشیروان فی وقت ولادة النبی ظهر ثلاثة المعجزات: كل ثلاثة حدث فی إیران: انطفأ اذرکشسب النار فی أذربیجان، كانت بحیرة أو نهر فی سافه الجافة، والعجز أو الشرفة قوس المدائن ترك انطباع. بالإضافة إلى كونه من بین الأئمة، الامام السجاد، أم إیرانیة، دائما قادة زمالة من إیران والیمن. لذلك یجب على الأطفال والأجداد القادة العرب یعرفون.

نوع اخبار :
برچسب ها :
لینک ها :
چهارشنبه 22 دی 1395 :: نویسنده : سید احمد حسینی ماهینی

معماری تقلیدی

یکی از ارکان هر شهر یا کشوری، معماری یا نماد های عمرانی آن می باشد، که متاسفانه در سالهای اخیر کاملا نابود شده! و معماری غربی ناشیانه جای آن را گرفته است. مثلا کافی است بدانیم نماد مقبره حافظ در شیراز، کپی برداری ناشیانه از یادمان: سرباز گمنام در آتن می باشد. یا برج آزادی با 9پنجره آن، نمادی از دین زرتشت و عدد مقدس می باشد. هنوز هم بعد از گذشت جهل سال، نتوانسته ایم معماری ملی را طراحی کنیم تا هم: در معماری شهری و نمادهای کشوری، و هم در یادمان سازی ها از ان استفاده شود. متاسفانه در ستاد مشترک ارتش یا سپاه پاسداران تهران، یادمان سازی به یک عادت! تبدیل شده و به قول مسئول یادمان سازی سپاه، برای ما کاری ندارد: ما 5میلیارد می گیریم و یک یادمان برپا می کنیم!

این درحالی است که المان های شهری ما، روز به روز غریبه تر می شود و: با فرهنگ اسلامی ناسازگارتر. در زمان طاغوت در مجله رستاخیز جوان، استاد معماری دانشکده هنر های زیبای دانشگاه تهران، مصاحبه کرده بود و: من آن موقع در زندان قصر زندانی سیاسی بودم و: اجبارا این مجلات سخبف را بما می دادند، تا مطالعه کنیم. وی با کمال وقاحت نوشته بود: گنبد و گلدسته نماد آلت پرستی انسان است! واین آلت پرستی را دارای سبقه تاریخی! عنوان کرده و به معماری شیخ بهایی و امثال آن تاخته بود. و اکنون که چهل سال از ان روزگار می گذرد، من ندیدیم کسی نقدی بر آن بنویسد! و بلکه بر عکس رسوبات ذهنی این استاد چنان در: معماران ما موثر است که از بکار بردن: گلدسته و گنبد در مساجد هم جلوگیری می کنند. وقتی شهردار استانبول به تهران آمده بود، نقل است که دکتر قالیباف ایشان را به: یک مسجد بزرگی برده بود که: معماری شهر تهران را به رخ او بکشد، ولی او باور نکرده بود آنجا مسجد است! و سوال کرده بود اگر اینجا مسجد است، چه نمادی دارد که آن را از: یک ساختمان دوطبقه تفکیک کند؟ لذا بعد از ان یکی از ماموریت های بخش: فرهنگی واجتماعی شهرداری تهران، اهدا گنبد و گلدسته به مساجد بود! مهمترین افتخار معماری غربی، طراحی شهر های جدید مانند نیویورک و نیوجرسی و .. است . در حالیکه منشا شهر های جدید، همگی مذهبی است. در ایران بیش از ده هزار روستا داریم که: حول محور امامزاده ها، شکل گرفته اند. کوفه شهر جدیدی است که امام علی ع ،آن را طراحی نمود. کربلا شهری است که امام حسین ع ، زمین آن را از مالک آن خرید، زیرا نخواست در جای غصبی، خیمه برپا کند. مشهد با این عظمت، فقط محل شهادت امام رضا ع است! زیرا ایشان در مرو زندگی می کرد و در راه برگشت در جایی نزدیک توس! او را یه شهادت رساندند. و اصلا کلمه مشهد به معنی محل و مکان شهادت است. زیرا خانه ی ایشان در مرو بوده، که اکنون خرابه است و دولت کمونیست تاجیکستان، اجازه مرمت و نگهداری آن را نمی دهد. واگر انبیا الهی نبودند و: مردم را به صلح و آرامش و همزیستی دعوت نمی کردند، همه مردم گرفتار جنگ و خونریزی بوده، و اصلا شهری به وجود نمی آمد. جالب است که در طراحی شهر کوفه، که بعدا اساس طراحی اکثر شهرهای جهان شد، مرکزیت با مسجد بود! و نباید ساختمانی باند تر از مسجد ساخته می شد، تا این مرکزیت حفظ شود. در اطراف مسجد هم، محوطه تجاری و اداری بود، در لایه های بعدی، مناطق مسکونی ساخته می شد و: آخرین لایه مربوط به کشاورزی می گردید.

 

Mimetic architecture

One of the pillars of any town or country, or a symbol of civil architecture it is, but unfortunately in recent years has been completely destroyed! Instead it was clumsy and Western architecture. For example, the symbol of the tomb of Hafez in Shiraz enough to know, clumsy copy of the monument: the Unknown Soldier in Athens. 9 windows or the Freedom Tower, a symbol of Zoroastrianism is a sacred number. Still after years of ignorance, we have been able to draw up a national architecture in urban architecture and symbols of the country, and it is used in monument building. Unfortunately Joint Chiefs of Staff or the Iranian Revolutionary Guards in Tehran, reminds us of a habit! Become responsible for Remember the words of the army, does not work for us: we have 5 billion, and we have established a memorial!

However, the elements of our city, every day becomes more and more strangers: Islamic culture disagreeable. Young resurrection at the time of the Shah in the journal, Professor of Architecture Faculty of Fine Arts of Tehran University, was interviewed and I was then a political prisoner in Evin Prison: to us these magazines were forced to study. He wrote with consummate cynicism: the dome and the minaret is a symbol of man's penis worship! And worship your penis has historically has always! And architecture as Sheikh Baha’i and so was attacked. And now that forty years have passed since that time, I did not see anyone writing a critique of it! On the contrary, as the master and mental deposits: our architects are effectively apply: minarets and domes of mosques prevent. When he was mayor of Istanbul to Tehran, forwarding them to the doctor carpets: a large mosque that was used: Architecture in Tehran to take his place, but he did not believe there was a mosque! And asked if the mosque is here, what symbol is that it is a separate two-storey building is? So after one of its missions: Tehran Municipality Cultural and Community, awarded dome and minarets in mosques! The pride of Western architecture, design new cities such as New York and New Jersey and so on. While the origin of the new town, all worship. In Iran, more than ten thousand villages that: around the shrine, were formed. New town of Kufa, Imam Ali, it can be developed. City of Karbala that Imam Hussein AS, the owner of the land it bought, because they did not want to place occupational, set up tents. Mashhad of this magnitude, only the Solids as is! Because they lived in Marv and on the way back somewhere near the birch! I killed him. And at Mashhad word meaning place and location testify. Because their home was in Marv, now in ruins and the communist government of Tajikistan, does not give permission to repair and maintain it. If not divine prophets and people were not invited to the peace and coexistence, all the people of war and bloodshed, and the city did not come into existence. It is interesting that the design of the city of Kufa, which later became the basis of the design of most cities, the center of the mosque! Construction of the mosque should not be built and the runway was wet, so the center is preserved. Around the mosque, the commercial and administrative area, within the next layer, and residential areas were built: the last layer was related to agriculture.

www.mahin-news.ir                     sahmahini@yahoo.com

الهندسة المعماریة المحاكاة

واحدة من الركائز فی أی مدینة أو بلد، أو رمزا للعمارة المدنیة هو علیه، ولكن للأسف فی السنوات الأخیرة قد دمرت تماما! وبدلا من ذلك كان العمارة الخرقاء والغربیة. على سبیل المثال، رمز قبر حافظ فی شیراز بما فیه الكفایة لمعرفة، نسخة الخرقاء من النصب: الجندی المجهول فی أثینا. 9 نافذة أو برج الحریة، ورمزا من الزرادشتیة هو رقم مقدس. لا یزال بعد سنوات من الجهل، وكنا قادرین على وضع بنیة وطنیة فی مجال العمارة الحضریة ورموز البلاد، ویتم استخدامه فی بناء النصب. للأسف هیئة الأركان المشتركة أو الحرس الثوری الإیرانی فی طهران، یذكرنا العادة! تصبح مسؤولة عن حفظ الكلمات من الجیش، لا عمل لنا: لدینا 5 ملیار دولار، وأنشأنا نصب تذكاری!

ومع ذلك، فإن عناصر من مدینتنا، كل یوم یصبح أكثر وأكثر الغرباء: الثقافة الإسلامیة طیفین. القیامة الشباب فی زمن الشاه فی المجلة، أجریت مقابلة مع أستاذ العمارة بكلیة الفنون الجمیلة فی جامعة طهران، وكنت وقتها سجین سیاسی فی سجن ایفین: لنا اضطرت هذه المجلات للدراسة. وكتب مع السخریة البارعة: القبة والمئذنة هی رمز للعبادة قضیب الرجل! وعبادة القضیب لدیه تاریخیا دائما! والهندسة المعماریة باسم الشیخ البهائی وذلك تعرضت لهجوم. والآن بعد أن أربعین عاما مرت منذ ذلك الوقت، لم أكن أرى أحدا كتابة نقد لذلك! على العكس من ذلك، كما الربان ودائع العقلیة: وتنطبق دینا المهندسین المعماریین على نحو فعال: مآذن وقباب المساجد تمنع. عندما كان رئیسا لبلدیة اسطنبول إلى طهران، إحالتها إلى السجاد الطبیب: مسجد كبیر التی تم استخدامها: الهندسة المعماریة فی طهران لیقوم مقامه، لكنه لا یعتقد أن هناك مسجد! وسئل عما اذا كان المسجد هو هنا، ما رمز هو أنه عبارة عن مبنى مستقل مكون من طابقین و؟ حتى بعد واحدة من مهامها: طهران بلدیة الثقافیة والمجتمعیة، قبة منح والمآذن فی المساجد! فخر العمارة الغربیة، وتصمیم المدن الجدیدة مثل نیویورك ونیو جیرسی وهلم جرا. فی حین أن أصل المدینة الجدیدة، كل عبادة. فی إیران، وأكثر من عشرة آلاف القرى التی: حول الضریح، تم تشكیلها. المدینة الجدیدة الكوفة، الإمام علی، فإنه یمكن تطویرها. مدینة كربلاء أن الامام الحسین ع، صاحب الأرض التی اشترتها، لأنها لا ترید أن تضع المهنیة، خیاما. مشهد من هذا الحجم، إلا أن المواد الصلبة كما هو! لأنهم یعیشون فی مرو وعلى طریق العودة فی مكان ما بالقرب من البتولا! أنا قتلته. وفی كلمة مشهد بمعنى مكان، والمكان یشهد. لأن بیتهم كان فی مرو، والآن فی حالة خراب والحكومة الشیوعیة فی طاجیكستان، لا یعطی الإذن لإصلاح والحفاظ علیه. إذا لم تدع الأنبیاء لا الإلهیة والناس إلى السلام والتعایش، لم كل رجال الحرب وسفك الدماء، والمدینة لا تأتی إلى حیز الوجود. ومن المثیر للاهتمام أن تصمیم مدینة الكوفة، والتی أصبحت فیما بعد أساسا لتصمیم معظم المدن، وسط المسجد! لا ینبغی أن یبنى بناء المسجد وكان المدرج الرطب، لذلك هو الحفاظ على المركز. حول المسجد، وقد بنیت المنطقة التجاریة والإداریة، داخل الطبقة التالیة، والمناطق السكنیة: تم تتعلق الطبقة الأخیرة للزراعة.


نوع اخبار :
برچسب ها :
لینک ها :

نیت صادقانه در طول اسلام و انقلاب، ضربات زیادی زده و: صدمات فراوانی به بار آورده که: یکی از آنها رشد اشرافی گری و مصرف زدایی است. چون مردم در دوران جنگ و انقلاب، حتی قبل از آن سختی های زیادی کشیدند، لذا برخی مسئولین اجازه دادند تا: هرکس هرکاری می خواهد بکند، تا کمی از این سختی ها جبران شود. و این همان رشد اشرافیگری و مصرف زدگی است، که در نسل دوم و سوم انقلاب، بروز و ظهور پیدا می کند. البته مسیر طبیعی است! و به قول مارکس چرخ تاریخ همه را له می کند، و یا به قول کس دیگری: انقلاب فرزندان خود را می خورد! اما مهم در اینجا توجیه کردن و: خوب جلوه دادن آن است. اینکه بعد از جنگ، نوبت سازندگی است، امری حتمی و تاریخی و یک جبر اجتماعی است. اما اینکه بهانه ای شود تا عده ای، هرچقدر توانستند بار خود را ببندند! به سفرهای خارجی و داخلی و سیاحتی بروند، امری ناپسند است. در دوران انقلاب و بهمن 1357با دوستان، مشغول حفاظت از کاخ مرمر و کاخ گلستان بودیم، می گفتند حتی دستگیره های دستشویی آن از طلا است! و این ثروتی بود که به مردم انقلابی رسیده بود، و باید از آن محافظت می شد. در این بین تعدادی از افراد، که عمدتا تازه انقلابی شده بودند، در میان ما بودند. یکی از انها یک شب بمن گفت: تو هیچ چی برای خونه خودت نمی خوای ؟ حقوق که نمی دهند حداقل چیزی بردار! من تعجب کردم و چیزی نگفتم، ولی او یک دستگاه تلویزیون رنگی، که آنحا بود را، نشان داد و گفت: این که اینجا لازم نیست! من می برم خونه بچه ها استفاده کنند. و در مقابل بهت و حیرت من آن را برد! این نمونه تغییر ارزشها و: تبدیل آن به ضد ارزشها بود. البته خیلی هم قابل تشخیص نیست! که آیا او درست عمل کرد یا من که: هیچ درآمدی برای زن و بچه ام نداشتم؟ بعد ها در تحقیقات من مشخص شد که: کارکنان کاخ سفید و کنگره هم، در امریکا و انگلیس همین فکر را می کنند! لذا بجای کمی حقوق یا دیر رسیدن آن، قاشق چنگال های آنجا را می برند! زیرا بردن اشیا بزرگتر، جلب توجه می کرد ولی جنس قاشق چنگال ها هم قیمتی بود.   از همین جا مصرف گرایی و اشرافیگری آغاز می شود، و تخم مرغ دزد شتر دزد می شود. کسی که از یک قاشق یا حتی یک: میخ طلایی تخت طاووس نمی گذشت، حالا اختلاس های میلیاردی می کند، و آن را حق خود می داند. زیرا سرمایه داری آمریکا اصلا، به همین معنی است. و سرمایه دار واقعی کسی است که: بتواند یک دلار خود را صد دلار کند! نه آنکه فقط به ده درصد سود شرعی قانع باشد. خیلی از این اختلاس کنندگان، وقتی از کشور فرار می کنند، در آمریکا به عنوان سرمایه دار نمونه معرفی می شوند! که همین ها برای کاندیاهای: ریاست جمهوری آمریکا تبلیغ می کنند! بزرگترین اسپانسر های نامزد ها ریاست جمهور آمریکا، از غرب آسیا هستند: یعنی یا اسرائیلی هستند، یا عرب و یا ایرانی! معمولا بین یهودیان و: لابی ایرانی ها، همیشه پیروزی با لابی ایرانی هاست. هرچند که یهودیان بیشتر خرج می کنند. زیرا یهودیان در برابر کمک به نامزدها، از آنها می خواهند در دوران تصدی خود، دهها برابر آن را به اسرائیل کمک مالی و تسلیحاتی بکنند. اما ایرانیها برعکس! از نامزدها می خواهند که ایران را تحریم کنند! زیرا سرمایه داران ایرانی، اغلب سلطنت طلب بوده و فراری از ایران محسوب می شوند. ولی یهودیان عضو رسمی و: نمایندگی تشکیلاتی اسرائیل هستند. لذا در زمان بوش و رقیب او الگور، با فاصله کمی بوش برنده شد. و یا در مقابل اوباما اصلتا مسلمان، رقیب او میدان را واگذار کرد. اکنون نیز لابی صهیونیزم، در نظر ترامپ به معنی حامیان: هیلاری کلینتون ثبت شده است.

Does aristocracy will die?

Islam and honest intentions during the revolution, many blows struck: the frequency of injuries caused that one of them is the growth of aristocratic mold and rust consume. Because people in times of war and revolution, even before it took a lot of hard work, so some officials allowed: Anyone going to do anything, to offset some of these difficulties. And that growth and consumptions Aristocracy, in second and third generation of the revolution is manifest. Of course the natural way! And Marx all crushes the wheel of history, or to quote someone else: a revolution eats its children! But here are important and justify: Well portray it. After the war, the construction time, historical and social forces are inevitable. But that excuse to others, the more able to close their time! Foreign and domestic travel and tourism go is absurd. During the revolution and February 1357 with a friend, who were protecting the Marble Palace and the Golestan Palace, said even the bathroom door where the gold is! And the wealth which was the revolutionary people, and must be protected. Meanwhile, the number of people, who were mostly revolutionary new among us. One night one of them told me: You do what you do not want to go home? Rights that do not at least take something! I was surprised and did not say anything, but he has a color TV set, which was labeled, showed up and said that it is not necessary here! I used to go home, guys. And the consternation I won it! This is an example of changing values ​​and: turn it into anti-values. But it's not detectable! Whether he was right or am I that I did not have any income for women and children? Later in my research it became clear that the White House and Congress, in America and Britain are thinking the same thing! So instead of a salary or late arrival, spoons forks are there! Because removal of larger objects, draw attention, but the price was also made spoons. From here, consumerism and Aristocracy begins, and egg thief is a thief camel. Someone from a spoon or even a: Golden nail not passed the Peacock Throne, now embezzlement of billions, and it knows its own right. Capitalism because America did the same means. And the one who is true capitalists: it is a hundred dollars your dollars! Ten percent of profits only to be convinced not to shariah. Many of these were embezzled, when they fled the country, in America as capitalists are examples! The same for the candidates: Presidential America advertises! America is the largest sponsor of the presidential candidates, from West Asia: namely, or Israel, or Arab or Iranian! Usually between Jews and: Iranian lobby, lobby always wins with Iranians. Although Jews spend more. Because Jews to help candidates, ask them during his tenure, financial and military aid to Israel dozens of times to do it. But the Iranians contrary! Of the candidates want the Iranians to boycott! Because the Iranian capitalists, are often monarchist and fled Iran. But an official member and Jews: Israel organizations are represented. So when Bush and his rival Al Gore, Bush won narrowly. Or against Obama Muslim origin, lost her rival field. Now the Zionist lobby, the Trump meaning Sponsor: Hillary Clinton is registered.

لا الأرستقراطیة سوف یموت؟

الإسلام ونوایا صادقة أثناء الثورة، ضربت العدید من الضربات: وتیرة الإصابات تسبب أن واحدا منهم هو نمو العفن الأرستقراطیة والصدأ تستهلك. لأن الناس فی أوقات الحرب والثورة، حتى قبل أن أخذت الكثیر من العمل الشاق، لذلك سمح لبعض المسؤولین: أی شخص سیفعل أی شیء، لتعویض بعض من هذه الصعوبات. وهذا النمو الأرستقراطیة، فی الجیل الثانی والثالث من الثورة اضح. وبطبیعة الحال فإن الطریق الطبیعی! وماركس كل یسحق عجلة التاریخ، أو على حد تعبیر شخص آخر: ثورة تأكل أبناءها! ولكن هنا أهمیة وتبریر: حسنا تصویر الأمر. بعد الحرب، ووقت البناء، قوى تاریخیة والاجتماعیة أمر لا مفر منه. ولكن هذا العذر للآخرین، وأكثر قدرة على إغلاق قتهم! الأجانب والمحلیین السفر والسیاحة الذهاب سخیف. أثناء الثورة وفبرایر 1357 مع صدیق، الذین كانوا یحمون قصر الرخام وقصر جولستان، وقال حتى باب الحمام حیث الذهب! والثروة التی كان الشعب الثوری، ویجب أن تكون محمیة. وفی الوقت نفسه، فإن عدد الأشخاص، الذین كانوا فی الغالب ثوریة جدیدة بیننا. لیلة واحدة واحد منهم قال لی: أنت تفعل ما لا ترید العودة إلى دیارهم؟ الحقوق التی لا یقل تأخذ شیئا! فوجئت ولم یقل أی شیء، ولكن كان لدیه مجموعة التلفزیون الملون، والتی وصفت، ظهر، وقال إنه لیس من الضروری هنا! كنت فی العودة إلى دیارهم، والرجال. والذعر فزت علیه! هذا مثال على تغییر القیم و: تحویلها إلى معاداة القیم. ولكن هذا لا یمكن كشفها! سواء كان على حق أو أنا أن لم یكن لدی أی دخل للنساء والأطفال؟ فی وقت لاحق فی بحثی أصبح من الواضح أن البیت الأبیض والكونغرس، فی أمریكا وبریطانیا والتفكیر فی نفس الشیء! وذلك بدلا من راتب أو تأخر وصول والملاعق والشوك وهناك! لان ازالة الأجسام الكبیرة، لفت الانتباه، ولكن لم یتحقق السعر أیضا الملاعق. من هنا والنزعة الاستهلاكیة والأرستقراطیة یبدأ، والبیض لص من الإبل اللص. شخص من ملعقة أو حتى: مسمار الذهبی لم یجتز عرش الطاووس، الآن اختلاس الملیارات، وأنه یعرف حد ذاتها. الرأسمالیة لأن أمریكا فعل نفس الوسائل. واحد الذی هو رأس المال الحقیقی: هو مئة دولار دولار الخاص بك! عشرة فی المئة من الأرباح فقط أن یكون مقتنعا بعدم الشرعیة. وقد اختلس العدید من هذه، عندما فروا من البلاد، فی أمریكا، والرأسمالیین أمثلة! الشیء نفسه بالنسبة للمرشحین: أمریكا الرئاسی الإعلان! أمریكا هی أكبر الراعی من المرشحین للرئاسة، من غرب آسیا، وهما: أو إسرائیل، أو العربیة أو الإیرانیة! عادة بین الیهود و: اللوبی الإیرانی، اللوبی الفوز دائما مع الإیرانیین. على الرغم من أن الیهود ینفقون أكثر. لأن الیهود لمساعدة المرشحین، ونطلب منهم خلال فترة ولایته، والمساعدات المالیة والعسكریة لعشرات إسرائیل من الأوقات للقیام بذلك. لكن الإیرانیین مخالف! من یرید المرشحین الإیرانیین لمقاطعة! لأن الرأسمالیین الإیرانی، وغالبا ما ملكی وهرب من إیران. لكن عضوا رسمیا والیهود: تمثل منظمات اسرائیل. حتى عندما كان بوش ومنافسه آل غور، وفاز بوش بفارق ضئیل. أو ضد أصل أوباما مسلم، فقدت مجال المنافس. الآن اللوبی الصهیونی، وترامب یعنی الراعی: یتم تسجیل هیلاری كلینتون.

نوع اخبار :
برچسب ها :
لینک ها :

چالشهای بعد از انقلاب، مانند علم مبارزه انقلابی، همیشه بین دو قطب عمل و وعده، حرف زدن و اجرا کردن و یا به اصطلاح علمی آن: پراگماتیزم و تئوری سرگردان است. فرقی نمی کند: مسئولین شهوت حرف زدن یا سخنرانی داشته باشند، یا عملزده و مجری بی قید و شرط باشند. که هردو در انتهای این ترازوی مردمی قرار دارند. و طبیعتا اگر یکی بر دیگری سبقت پیدا کند، و و وزن آن سنگینتر باشد، جامعه دچار عدم تعادل می شود. تقسیم بندی این حوزه در بین اشخاص: و یا ارگانها هم نتیجه خوبی ندارد، زیرا افراد یا سازمان های مسئول تئوری، در کانال خودشان الینه می شوند! و مسئولان اجرایی هم، ایزوله در پست های سازمانی و دستور العمل ها می گردند: که فقط بخشنامه کاشته و گزارش درو می کنند. در اسلام هم همینطور است، یعنی به هردو توجه شده است:مثلا می گویند شغل قصابی یا کفن فروشی مکروه است، زیرا قصاب در اثر کشتار بی رویه گوسفندان، قسی القلب شده و گاه ممکن است: به انسان ها هم تعرض نماید. زیرا بر اثر تکرار این عمل، از صدای خرخر حیوان زیر چاقو، مانند یک موسیقی لذت می برد. اما در مقابل گفته شده هر انسانی باید: سعی کنید قربانی یا گوسفند نذری را خودش ذبح کند. تا هم شرایط ذبح را بشناسد، و هم اینکه از دیدن خون وحشت زده نشود. در همه مشاغل و حتی عبادات همینطور است، اگر شخصی به نماز خواندن عادت کند! یعنی فقط براساس عادت کاری را انجام دهد، گفته می شود که خشوع قلبی ندارد، و نماز او ارزشی ندارد. انسان هربار که نماز می خواند، باید بداند با یک شخص مهمی در حال گفتگو است، و حواس خود را جمع کند. به همین دلیل وقتی حضرت موسی ع، به آن چوپان تعرض می کند که: چرا نماز خود را درست نمی خواند؟ خداوند می فرماید: ما درون را بنگریم وحال را، نی برون را بنگریم و قال را!

جشنواره عمار و بانکداری الکترونیکی و.. امثال این امور، که مورد تایید نظام هستند و: مردم هم با استقبال بی نظیری سراغ آن می روند، در طول مسیر خود ممکن است: دچار عملزدگی شود، و از تئوری غافل بماند. درست همانگونه که سخنرانی های مسئولین، بر اثر تکرار چنان شود که: فقط در حد تئوری باقی بماند، و بسیار: از اجرا نشدن حرفهای خود، گله کنند. ما نیاز داریم تا برای ثروت های جدیدی که: از سوی انقلاب اسلامی یا نظام جمهوری اسلامی تولید می شود، نظام ارزشی تعریف کنیم و: از هدر رفتن نیروها در مسیر بی راهه جلوگیری کنیم. تدوین اهداف و استراتژی ها، باید در درون همین افراد عملگرا صورت گیرد. و الا تدوین آئین نامه توسط: شورای فرهنگ عمومی که دستی بر آتش ندارد، همان روی کاغذ می ماند! و آقایان عماری ها هم کار خودشان را می کنند. که نهایتا به جشنواره فجر دیگر تبدیل شده، و بالاخره سر از اسکار در می آورند.  یعنی عدم تدوین سیستم ارزشی، یا تعیین دستوری آن، دوغ و دوشاب را با هم یکی می کند! و بعد از سالها مبارزه با طاغوت، می بینیم که آنها هم بهتر از ما فکر می کردند! ولی در عمل بود که ساقط شدند.

    sahmahini@yahoo.com

نوع اخبار :
برچسب ها :
لینک ها :
picture-022نوع اخبار :
برچسب ها :
لینک ها :
چهارشنبه 15 دی 1395 :: نویسنده : سید احمد حسینی ماهینی
khordadنوع اخبار :
برچسب ها :
لینک ها :


( کل صفحات : 2 )    1   2   
آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :