ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس : میدان شهدا پاساژ امیدوار طبقه دوم واحد 2
mahinvare@gmail.com
02136608528
09120836492

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی
جمعه 23 اسفند 1398 :: نویسنده : سید احمد حسینی ماهینی

کسانی که می گویند علوم انسانی، اسلامی و غیر اسلامی ندارد، نادان و یا مزدور بیگانه هستند. زیرا که با همین تعبیرات چهره اسلام را مخدوش، و انقلاب اسلامی را مشوه می کنند، تا باعث نارضایتی مردم شوند. کرونای امروز ایران، نتیجه علوم پایه غیر اسلامی است! چون آنها می گویند دو دوتا، چهارتا همه جا صادق است. در حالیکه این را برای ما می گویند! و خودشان که خلوت می کنند، می گویند دو دوتا 5تا می شود، اسمش را می گذارند سینرژی! و بعد هم می گویند: این دستاور سکولاریسم  و پیشرفت و تجدد است. در حالیکه از 14قرن پیش این موضوع مطرح و ثابت شد، ولی انها با این استدلال تکذیب می کردند: وقتی می خوانیم یدالله مع الجماعه، یعنی اگر مردم اجتماع کنند، خداوند هم با آنها ست، به معنی دو دوتا، 5تا است. اگر یازده نفر جدا جدا باشند، همان یازده نفرند ولی اگر با هم باشند، تیم فوتبال تشکیل می شود، و این دو مساوی نیستند. نه تنها در ریاضیات دانسته های ما را گرفتند، و ما را به داشتن آن مسخره کردند، و بعد ندانسته های خود را بر ما تحمیل کردند، بلکه در آمار و فیزیک و غیره هم به همین شکل است. گزارشگر کرونا می گوید 3512نفر نجات یافتند و 359نفر فوت کردند. در حساب دقیق یعنی از جمع 3871نفر 359فوتی داشتیم، زیرا این موضع بعد از 14روز ثابت می شود. بنابر این حد وسط ندارد. پس مرگ و میر کرونا چیزی حدود 9درصد است. اما با جابجایی اعداد آن را طوری تعریف می کنند که: باعث وحشت و ترس مردم می شود.(که حکم محارب باخدا را دارد). طوری که مردم تصور می کنند 359 یعنی: همه آنهاییکه به کرونا مبتلا شدند می میرند. به ما یاد می دهند اگر راست می گویی آمار بده! ولی وقتی خودشان خلوت می کنند(دکتر صدقی دانشگاه تهران) می گویند: سه نوع دروغ داریم: دروغ معمولی دروغ شاخدار، آمار! یعنی آمار از دید آنها حقنه کردن، و بزور قبولاندن موضوعات دروغی است. یا برعکش نشان دادن آنها. در فیزیک و شیمی و همه علوم دیگر، حتی علوم انسانی هم به این شکل عمل می کنند. آنچه را از امام علی و امام جعفر صادق، یا دیگر امامان نقل شده تکذیب و آن را فناتیک یا خرافات می گویند! ولی در آثار خود، به شکل دیگری بنام خود ثبت می کنند. نظریه هستی شناسی که برپایه کوانتم است، همان خطبه اول نهج البلاغه است، که حضرت علی ع می فرماید، و در سوره دخان قران هم آمده: فقط بخار را کوانتم گفته اند که اشتباهی پیش نیاید. کل اصول مدیریتی و اداری از همان نامه: امام علی به مالک اشتر است، ولی آن را نفی می کنند. و می گویند علم مدیریت، در قرن بیستم  ایجاد شده و در گذشته، علم مدیریت وجود نداشته. به عبارت دیگر تاریخ را از نیمه دوم قرن بیستم شروع کرده اند. اگر هم به آنها ثابت شود که: قبلا بوده می گویند ما نمی دانیم شما راست می گویید یا نه! کپی رایت را برما حقنه می کنند، میلیارد ها دلار ایران را محکوم می کنند، ولی خودشان یک ریال از انتشار اشعار حافظ و مولوی و دیگران به ما نمی دهند! و می گویند طبق قانون کپی رایت، اگر 50سال بگذرد کسی حق کپی رایت گرفتن ندارد. با اینکه مدعی اند ایران 50سال عقب است، پس چرا کپی رایت می خواهند؟ به ما که می رسد، شفافیت و اطلاع رسانی آزاد درس می دهند! ولی خودشان فرمول ویروس کرونا را نمی دهند، تا تجزیه و تحلیل شود و یا فرمول داروی ضد کرونا را، بنام خود ثبت می کنند تا هیچکس حق تقلید از ان را نداشته باشد. پس آنهاییکه می گویند علوم اسلامی و غیر اسلامی ندارند، مزدور هستند که نگذاشتند در این 40سال انقلاب کار شود.

Basic Islamic Sciences

Those who claim to have no humanities, Islamic or non-Islamic, are ignorant or alien mercenaries. Because with these interpretations they distort the image of Islam, and distort the Islamic Revolution, in order to displease the people. Today's Iranian Corona is the result of basic non-Islamic science! Because they say two duos, fours are true everywhere. While they say this to us! And themselves, who say they are two or five, call it Synergy! And then they say: this is the achievement of secularism and progress and modernity. While this issue has been raised and proven for 14 centuries, they have denied this argument: When we read Yadollah al-Jum'a'ah, that if people gather, God is with them, meaning two two, five. If eleven are separate, they are eleven, but if they are together, the football team is formed, and the two are not equal. Not only in mathematics they took our knowledge, and mocked us for possessing it, and then imposed theirs on us, but in statistics and physics and so on. A corona reporter says 3512 people were rescued and 359 died. In the exact account, we had 359 feet out of a total of 3871 people, as this position is confirmed after 14 days. So it has no middle ground. So Corona mortality is about 9%. But by shifting the numbers they define it as: it frightens and scares people (which is an act of war against Baha'u'llah). As people think 359 means: Everyone who gets coronation dies. They teach us to give statistics if you are right! But when they themselves go back (Dr. Sadeghi, University of Tehran) they say: We have three types of lies: ordinary untruthful lies, statistics! That is to say, statistics are justified in their view, and in the acceptance of falsehoods. Or show them off. In physics, chemistry and all other sciences, even the humanities do. Reject what is quoted from Imam Ali and Imam Ja'far Sadiq, or other Imams, and call it fanatics or superstitions! But in their works, they register in a different form. The ontology theory based on quantum is the first sermon of Nahj al-Balagha, which is said by Prophet Ali, and it is also stated in Surat al-Quran: only steam is said to be quantum to make a mistake. The whole of the administrative and administrative principles of the same letter: Imam Ali to Malik Ashtar, but they reject it. And they say that the science of management was created in the 20th century and in the past, there was no science of management. In other words, history has begun in the second half of the twentieth century. If they prove to themselves: They've been told we don't know if you're right or not! They are copyrighting us, they are condemning us billions of Iranian dollars, but they themselves do not give us a single rupee of Hafez and Rumi's poems and others! And they say under copyright law, if 50 years goes by, no one has a copyright. Although they claim Iran is 50 years behind, why do they want copyright? As far as we are concerned, they teach us transparency and free information! But they themselves do not give the coronavirus formula to be analyzed, or they register their own anti-coronavirus formula so that no one has the right to imitate it. So those who say they do not have Islamic or non-Islamic sciences are mercenaries who did not allow this 40-year revolution to work.

العلوم الإسلامیة الأساسیة

أولئك الذین یدعون أنه لیس لدیهم إنسانی ، إسلامی أو غیر إسلامی ، هم مرتزقة جاهلون أو أجانب. لأنهم بهذه التفسیرات یشوهون صورة الإسلام ، ویشوهون الثورة الإسلامیة من أجل استیاء الناس. كورونا الإیرانیة الیوم هی نتاج العلم الأساسی غیر الإسلامی! لأنهم یقولون ثنائیین ، فإن الأربع صحیحة فی كل مكان. بینما یقولون هذا لنا! وأنفسهم ، الذین یقولون إنهم من عامین إلى خمسة ، یسمونه التآزر! ثم یقولون: هذا هو تحقیق العلمانیة والتقدم والحداثة. وبینما أثیرت هذه القضیة وأثبتت على مدى 14 قرنا ، فقد أنكروا هذه الحجة: عندما قرأنا یاد الله الجمعة أنه إذا اجتمع الناس فإن الله معهم ، أی اثنین ، خمسة. إذا كان أحد عشر منفصلاً ، فهو أحد عشر ، ولكن إذا كانوا معًا ، یتم تشكیل فریق كرة القدم ، ولا یتساوى الإثنان. لیس فقط فی الریاضیات أخذوا معرفتنا ، وسخروا منا لامتلاكها ، ثم فرضوا معرفتهم علینا ، ولكن فی الإحصائیات والفیزیاء وما إلى ذلك. ویقول مراسل كورونا إن 3512 شخصًا تم إنقاذهم وتوفی 359 شخصًا. فی الحساب الدقیق ، كان لدینا 359 قدمًا من أصل 3871 شخصًا ، لأن هذا الموقف تم تأكیده بعد 14 یومًا. لذلك لیس لها أرضیة وسطى. لذا تبلغ نسبة الوفیات فی كورونا حوالی 9٪. ولكن من خلال تحویل الأرقام یعرّفونها بأنها: تخیف الناس وتخیفهم (وهو عمل حرب ضد بهاءالله). كما یعتقد الناس 359 یعنی: یموت جمیع المصابین بفیروس كورونا. یعلموننا أن نعطی الإحصائیات إذا كنت على حق! ولكن عندما یعودون هم أنفسهم (د. صادقی ، جامعة طهران) یقولون: لدینا ثلاثة أنواع من الأكاذیب: أكاذیب عادیة غیر صادقة ، إحصائیات! أی أن الإحصائیات لها ما یبررها ، وقبول الأكاذیب. أو اظهارهم. فی الفیزیاء والكیمیاء وجمیع العلوم الأخرى ، حتى العلوم الإنسانیة. رفض ما یقتبس من الإمام علی والإمام جعفر صادق أو الأئمة الآخرین ، واصفا إیاهم بالمتعصبین أو الخرافات! ولكن فی أعمالهم ، یسجلون فی شكل مختلف. إن نظریة الوجود المبنیة على الكم هی أول خطبة لنهج البلاغة ، قالها النبی علی ، كما ورد فی سورة القرآن: یقال إن البخار فقط هو الكم لارتكاب خطأ. وكل المبادئ الإداریة والتنظیمیة لنفس الرسالة: الإمام علی إلى مالك عشتار ، لكنهم یرفضونها. ویقولون إن علم الإدارة تم إنشاؤه فی القرن العشرین وفی الماضی ، لم یكن هناك علم للإدارة. بعبارة أخرى ، بدأ التاریخ فی النصف الثانی من القرن العشرین. إذا أثبتوا لأنفسهم: قیل لهم أننا لا نعرف ما إذا كنت على حق أم لا! إنهم یحمون حقوق الطبع والنشر لدینا ، وهم یدینوننا ملیارات الدولارات الإیرانیة ، لكنهم أنفسهم لا یعطوننا روبیة واحدة من قصائد حافظ ورومی وغیرها! ویقولون بموجب قانون حقوق الطبع والنشر ، إذا مر 50 عامًا ، فلن یمتلك أحد حق المؤلف. على الرغم من أنهم یدعون أن إیران متأخرة عن 50 عامًا ، فلماذا یریدون حق المؤلف؟ بقدر ما نحن قلقون ، یعلموننا الشفافیة والمعلومات المجانیة! لكنهم أنفسهم لا یعطون صیغة الفیروس التاجی لیتم تحلیلها ، أو یسجلون صیغة مكافحة الفیروسات التاجیة الخاصة بهم بحیث لا یحق لأحد تقلیدها. لذا فإن أولئك الذین یقولون إنهم لیس لدیهم علوم إسلامیة أو غیر إسلامیة هم مرتزقة لم یسمحوا لثورة الأربعین بالعمل.

Sciences islamiques de base

Ceux qui prétendent n'avoir aucune humanité, islamique ou non islamique, sont des mercenaires ignorants ou étrangers. Parce qu'avec ces interprétations, elles déforment l'image de l'islam et déforment la révolution islamique, afin de déplaire au peuple. La couronne iranienne d'aujourd'hui est le résultat d'une science fondamentale non islamique! Parce qu'ils disent deux duos, les quatre sont vrais partout. Pendant qu'ils nous disent ça! Et eux-mêmes, qui disent qu'ils sont deux ou cinq, appellent ça Synergie! Et puis ils disent: c'est la réalisation de la laïcité et du progrès et de la modernité. Bien que cette question ait été soulevée et prouvée il y a 14 siècles, ils ont nié cet argument: lorsque nous lisons Yadollah al-Jum'a'ah, que si les gens se rassemblent, Dieu est avec eux, ce qui signifie deux deux, cinq. Si onze sont séparés, ils sont onze, mais s'ils sont ensemble, l'équipe de football est formée et les deux ne sont pas égaux. Non seulement en mathématiques, ils ont pris nos connaissances et se sont moqués de nous pour les posséder, puis nous ont imposé les leurs, mais en statistiques et en physique, etc. Un reporter corona a déclaré que 3 512 personnes ont été sauvées et 359 sont décédées. Dans le compte exact, nous avions 359 pieds sur un total de 3871 personnes, car cette position est confirmée après 14 jours. Il n'y a donc pas de compromis. La mortalité Corona est donc d'environ 9%. Mais en changeant les chiffres, ils le définissent comme suit: cela effraie et effraie les gens (ce qui est un acte de guerre contre Baha'u'llah). Comme les gens pensent que 359 signifie: tous ceux qui reçoivent le couronnement meurent. Ils nous apprennent à donner des statistiques si vous avez raison! Mais quand ils retournent eux-mêmes (Dr Sadeghi, Université de Téhéran), ils disent: Nous avons trois types de mensonges: des mensonges mensongers ordinaires, des statistiques! C'est-à-dire que les statistiques sont justifiées à leur avis et à l'acceptation des mensonges. Ou montrez-les. En physique, en chimie et dans toutes les autres sciences, même les sciences humaines le font. Rejetez ce qui est cité par l'Imam Ali et l'Imam Ja'far Sadiq, ou d'autres imams, et appelez cela des fanatiques ou des superstitions! Mais dans leurs œuvres, ils s'inscrivent sous une forme différente. La théorie de l'ontologie basée sur le quantum est le premier sermon de Nahj al-Balagha, qui est dit par le prophète Ali, et il est également déclaré dans la sourate al-Quran: seule la vapeur est dite quantique pour faire une erreur. L'ensemble des principes administratifs et administratifs de la même lettre: l'imam Ali est favorable à Malik Ashtar mais ils le rejettent. Et ils disent que la science de la gestion a été créée au 20ème siècle et dans le passé, il n'y avait pas de science de la gestion. En d'autres termes, l'histoire a commencé dans la seconde moitié du XXe siècle. S'ils se prouvent: on leur a dit que nous ne savons pas si vous avez raison ou non! Ils nous font des droits d'auteur, ils nous condamnent des milliards de dollars iraniens, mais ils ne nous donnent pas une seule roupie des poèmes de Hafez et Rumi et d'autres! Et ils disent qu'en vertu de la loi sur le droit d'auteur, si 50 ans se passent, personne n'a de droit d'auteur. Bien qu'ils prétendent que l'Iran a 50 ans de retard, pourquoi veulent-ils le droit d'auteur? En ce qui nous concerne, ils nous apprennent la transparence et la gratuité de l'information! Mais ils ne donnent pas eux-mêmes la formule du coronavirus à analyser, ou ils enregistrent leur propre formule anti-coronavirus afin que personne n'ait le droit de l'imiter. Donc, ceux qui disent ne pas avoir de sciences islamiques ou non islamiques sont des mercenaires qui n'ont pas permis à cette révolution de 40 ans de fonctionner.

 

نوع اخبار :
برچسب : Sciences islamiques de base،
لینک ها :
شنبه 24 اسفند 1398 08:51 ق.ظ
generic sildenafil citrate vs viagra zlxnzxekwgvq buy sildenafil generic viagra <a href="http://1stcanadapharm.com/">read the article</a> sildenafil 100mg troche miami pharmacy <a href=http://sildenafil-us.com/>Viagra</a>
generic viagra from usa pharmacy tghzsoojnyiz sildenafil citrate tablets 100 <a href="http://firstmedsusa.com/">generic viagra purchase</a> viagar <a href=http://rxmedusa.com/>Resources</a> sildensfil
erpwcuyatxiv viagra alternative tzkxmkdxgpek <a href="http://rxmedgenericusa.com/">look at more info</a> buy cheap viagra 100 mg online <a href=http://firstmedsusa.com/>???? sildenafil citrate tab</a>
purchase sidenafil izoueufnjcvc usa viagra <a href="http://medsildenafilusa.com/">viagra dosage recommendations</a> is there generic form of viagra <a href=http://sildenafilrxusa.com/>buy viagra in usa</a>

generic sildenafil citrate 50mg
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
 
 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic