ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس : میدان شهدا پاساژ امیدوار طبقه دوم واحد 2
mahinvare@gmail.com
02136608528
09120836492

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی
دوشنبه 2 دی 1398 :: نویسنده : سید احمد حسینی ماهینی

تحقیق و پژوهش امر تازه ای نیست، بلکه از زمان ابتدای تاریخ، بشر با جستجو و پرسشگری آغاز می شود و به تدریج، انسان ها به دستاوردهای جدید می رسند، و حتی انها را تجاری سازی می کنند. اما متاسفانه غرب زده ها تصور می کنند: پژوهش از  50سال پیش که آنها چشم به جهان گشودند آغاز شده! حتی فکر می کنند جهان! تازه آغاز شده و قبل از ان، همه برهوت بوده بوده است. این بریدگی از تاریخ به خاطر الیناسیون، خود باختگی و شیفتگی انها به نابودی شرق است. اگر رسم بر این است که هرکس تاریخ  را، از خودش شروع کند، انقلاب اسلامی هم باید تاریخ را از خودش شروع کند! همه چیز قبل خود را انکار نماید! ولی می بینیم که اینطور نشد، بلکه به زمان های قبل و حتی مبدا و معاد هم توجه شد. لذا یکی از مهمترین مبانی در علوم و پژوهش های جدید، فهم این موضوع است که هر چیزی یک مبدائی داشته، که جدای از ما بوده! شاید هم برعکس ما نتیجه آن مبدا هستیم. لذا نباید هیچ موضوعی را بریده بریده، یا مقطع بررسی نمود. قانون فیزیک هم می گوید: هیچ پدیده مستقلی در جهان وحود ندارد. و همه چیز در کنش و واکنش پدیده های دیگر است. علاوه بر مبدا، منتها یا معاد هم دارد. و هرچیزی ما می گوییم یا انجام می دهیم، زمان حال یا چیزی بین مبدا و معاد است. بعنوان نمونه نظریه گالیله را میتوان مطرح کرد! آنها می گویند گالیله اولین و تنها کسی بود که: گردش زمین به دور خورشید و یا: کروی بودن زمین را اثبات کرد! و قبل از ان زمین را مسطح می دانستند، و خورشید را متحرک معرفی می کردند. این نظریه خودش محل تحلیل است، زیرا دارای تضاد کلامی است. زیرا خورشید متحرک است و ثابت نیست. خداقل 7حرکت دارد. حرکت با منظومه شمسی و کهکشان! و حرکت اتمی و مولکولی و تابشی و غیره... پس اگر کسی خورشید را ثابت فرض کند هم، اشتباه کرده است. علاوه براینکه از زمان یونان قدیم! خط استوا را محاسبه کردند. پس میدانستند که زمین کروی است، و خط استوا مانند کمربندی به دور ان است. البته بعد ها دانشمندان ایرانی، دقیق تر حساب کردند که هنوز هم همان مقدار است. این دانشمندان حتی گردش زمین به دور خورشید را حساب کرده، تقویم جلالی را نوشتند. که تا چندین هزار سال بعد هم معتبر است. سال کبیسه از نظریات آنها است. معنی اش این است که هرسال شمسی 365روز و 5ساعت و خورده ای است. این خورده ها در 4سال یک روز می شود، که به سال کبیسه 366روزه معروف است. سال میلادی این را ندارد و یا سال قمری یازده روز هم کمتر است. علاوه برعلوم سخت مانند نجوم، ریاضیات و فیزیک و شیمی که: از قدیم بوده (مانند چهار عمل اصلی)در علوم انسانی هم، به همین شکل است. آنها در روابط بین الملل فقط آمریکا را می شناسند! و بقیه کشورها را تابع آن می دانند، چون در 50سال اخیر اینطوری بوده! ولی پژوهش واقعی نشان می دهد که قبلا هم، اینطور نبوده الان هم نیست، و در اینده هم نخواهد بود. یعنی یکچانبه گرایی سیاسی آمریکا واقعیت ندارد، بلکه بیشتر تبلیغات است. که غرب زده آنها را دامن می زنند، تا شرق را نابود کنند. باهر معیاری محاسبه شود، آمریکا در رده های اخر هست! ولی در تبلیغات اینها، رده اول. جمعیت امریکا، تولید ناخالص داخلی، مساحت یا نیروی انسانی و تکنولوژی، هیچکدام معیار برتری آمریکا نبوده و نیست. حتی در قدرت سیاسی و نظامی، با اینکه یک پیروزی هم نداشته! تبلیغات می گوید در همه جا پیروز بوده است. ترامپ خودش اعتراف می کند 22تریلیون دلار، در خاورمیانه هزینه کرده ولی چیزی دستش نگرفته، اینها می گویند!  جهان و همه خاورمیانه حتی ایران در دست آمریکا است.

New Principles of Research

Research is not new, but since the beginning of history, human beings have begun to seek and question, and gradually, humans have come to new achievements, and even commercialized them. But unfortunately Westerners think: Research has begun 50 years ago when they opened their eyes to the world! They even think the world! It has just begun, and before that, everyone had been drunk. This cut of history is due to their alienation, their loss and their fascination with the destruction of the East. If the custom is that anyone starts his own history, then the Islamic Revolution must start his own! Deny everything before it! But we see that was not the case, but attention was paid to the times before and even to the origin and the resurrection. So one of the most important foundations in modern science and research is understanding that everything has a source, which is separate from us! Perhaps, on the contrary, we are the result of that origin. Therefore, no matter should be cut, or cross-examined. The law of physics also says: There is no independent phenomenon in the universe. And everything is in the action and reaction of other phenomena. In addition to its origin, it also has a resurrection. And whatever we say or do, is the present or something between origin and resurrection. An example of Galileo's theory can be put forward! They say that Galileo was the first and only person to: prove that the earth orbited the sun or that it was globular! And before that, they saw the earth as flat, and the sun was moving. This theory itself is the site of analysis because it has theological contradiction. Because the sun is moving and not constant. It has at least 7 moves. Move with the solar system and the galaxy! And atomic, molecular, radiant, and so on ... so it's wrong if one assumes the sun is constant. In addition to ancient Greece! Calculated the equator. So they knew the Earth was spherical, and the equator was like a belt around it. Later, however, Iranian scientists calculated more accurately, which is still the same value. They even calculated the Earth's orbit around the sun, writing the Jalali calendar. Which is valid for thousands of years. Leap year is one of their theories. It means that Solar is eaten 365 days, 5 hours and every year. They are eaten once every 4 years, known as the 366-day leap year. This year does not have this or the lunar year is 11 days or less. In addition to the hard science, such as astronomy, mathematics and physics and chemistry: It has long been (as in the four main operations) in the humanities. They only know America in international relations! And the rest of the world is subjected to it, because it's been like this for the last 50 years! But real research shows that it hasn't been before, and it won't be in the future. That is, American political unilateralism is not a reality, but rather propaganda. That the West is pushing them to destroy the East. By any measure, America is at the bottom of the list! But in their propaganda, first. America's population, GDP, area or manpower and technology have not been and are not any criteria for American superiority. Even in political and military power, though not a victory! Advertising says it has been everywhere. Trump himself admits to have spent $ 22 trillion in the Middle East but has not done anything, they say! The world and the entire Middle East, even Iran, is in the hands of the United States.

مبادئ جدیدة للبحث

البحوث لیست جدیدة ، ولكن منذ بدایة التاریخ ، بدأ البشر فی البحث والتساؤل ، وبالتدریج ، توصل البشر إلى إنجازات جدیدة ، بل وقاموا بتسویقها. لكن للأسف یعتقد الغربیون: لقد بدأت الأبحاث قبل 50 عامًا عندما فتحوا أعینهم على العالم! حتى أنهم یفكرون فی العالم! لقد بدأت للتو ، وقبل ذلك ، كان الجمیع فی حالة سكر. یرجع هذا التاریخ إلى عزلهم وفقدانهم وسحرهم بتدمیر الشرق. إذا كانت العادة أن أی شخص یبدأ تاریخه ، فیجب على الثورة الإسلامیة أن تبدأ تاریخه! أنكر كل شیء قبل ذلك! لكننا نرى أن الأمر لم یكن كذلك ، لكن الاهتمام كان یولى للأوقات السابقة وحتى للأصل والقیامة. لذلك فإن أحد أهم الأسس فی العلوم الحدیثة والبحث هو فهم أن كل شیء له مصدر ، منفصل عنا! ربما ، على العكس من ذلك ، نحن نتیجة لهذا الأصل. لذلك ، لا ینبغی قص أی شیء ، أو استجوابه. یقول قانون الفیزیاء أیضًا: لا توجد ظاهرة مستقلة فی الكون. وكل شیء فی فعل ورد فعل الظواهر الأخرى. بالإضافة إلى أصلها ، لدیها أیضًا قیامة. وكل ما نقوله أو نفعله ، هو الحاضر أو ​​شیء ما بین الأصل والقیامة. مثال على نظریة جالیلیو یمكن طرحه! یقولون أن جالیلیو كان أول شخص وحید: إثبات أن الأرض تدور حول الشمس أو أنها كرویة! وقبل ذلك ، رأوا الأرض مسطحة ، وكانت الشمس تتحرك. هذه النظریة نفسها هی موقع التحلیل لأنه یحتوی على تناقض لاهوتی. لأن الشمس تتحرك ولیست ثابتة. لدیها 7 خطوات على الأقل. التحرك مع النظام الشمسی والمجرة! وذریة ، جزیئیة ، مشعة ، وما إلى ذلك ... لذلك فمن الخطأ إذا افترضنا أن الشمس ثابتة. بالإضافة إلى الیونان القدیمة! یحسب خط الاستواء. لذلك عرفوا أن الأرض كرویة ، وكان خط الاستواء مثل حزام حولها. فی وقت لاحق ، ومع ذلك ، تم حساب العلماء الإیرانیین بدقة أكبر ، والتی لا تزال نفس القیمة. لقد حسبوا مدار الأرض حول الشمس ، وكتبوا تقویم جلالی. وهو صالح لآلاف السنین. سنة قفزة هی واحدة من نظریاتهم. هذا یعنی أن الطاقة الشمسیة تؤكل 365 یومًا و 5 ساعات وكل عام. یتم تناولها مرة واحدة كل 4 سنوات ، والمعروفة باسم سنة قفزة 366 یومًا. هذا العام لیس لدیه هذا أو السنة القمریة هی 11 یوما أو أقل. بالإضافة إلى العلوم الصلبة ، مثل علم الفلك والریاضیات والفیزیاء والكیمیاء: لقد كان منذ فترة طویلة (كما هو الحال فی العملیات الأربع الرئیسیة) فی العلوم الإنسانیة. إنهم یعرفون أمریكا فقط فی العلاقات الدولیة! وبقیة العالم یتعرض لها ، لأنه كان مثل هذا منذ 50 عامًا! لكن الأبحاث الحقیقیة تظهر أنه لم یكن من قبل ، ولن یكون فی المستقبل. أی أن الأحادیة السیاسیة الأمریكیة لیست حقیقة ، وإنما هی دعایة. أن الغرب یدفعهم لتدمیر الشرق. بكل المقاییس ، أمریكا فی أسفل القائمة! ولكن فی الدعایة الخاصة بهم ، أولا. لم یكن سكان الولایات المتحدة أو الناتج المحلی الإجمالی أو المنطقة أو القوى العاملة والتكنولوجیا ، ولا یمثلون أی معاییر للتفوق الأمریكی. حتى فی القوة السیاسیة والعسكریة ، وإن لم یكن النصر! الإعلان یقول أنه كان فی كل مكان. یقولون إن ترامب نفسه قد أنفق 22 تریلیون دولار فی الشرق الأوسط لكنه لم یفعل أی شیء ، كما یقولون! العالم والشرق الأوسط برمته ، حتى إیران ، فی أیدی الولایات المتحدة.

Νέες Αρχές Έρευνας

Η έρευνα δεν είναι καινούργια, αλλά από την αρχή της ιστορίας, τα ανθρώπινα όντα έχουν αρχίσει να αναζητούν και να αμφισβητούν, και σταδιακά, οι άνθρωποι έχουν φτάσει σε νέα επιτεύγματα, και μάλιστα τους εμπορευματοποίησαν. Δυστυχώς, όμως, οι Δυτικοί πιστεύουν: Η έρευνα άρχισε πριν από 50 χρόνια όταν άνοιξαν τα μάτια τους στον κόσμο! Μάλιστα σκέφτονται τον κόσμο! Μόλις άρχισε, και πριν από αυτό, όλοι είχαν μεθυσθεί. Αυτή η περικοπή της ιστορίας οφείλεται στην αποξένωση, στην απώλεια και στη γοητεία τους με την καταστροφή της Ανατολής. Αν το έθιμο είναι ότι κάποιος ξεκινά τη δική του ιστορία, τότε η Ισλαμική Επανάσταση πρέπει να ξεκινήσει τη δική του! Απορρίψτε τα πάντα πριν από αυτό! Αλλά βλέπουμε ότι δεν συνέβη κάτι τέτοιο, αλλά δόθηκε προσοχή στους χρόνους πριν και ακόμη και στην προέλευση και την ανάσταση. Έτσι, ένα από τα σημαντικότερα θεμέλια στη σύγχρονη επιστήμη και έρευνα είναι να κατανοήσουμε ότι όλα έχουν πηγή, ξεχωριστά από εμάς! Ίσως, αντιθέτως, να είμαστε το αποτέλεσμα αυτής της προέλευσης. Ως εκ τούτου, δεν πρέπει να κοπεί ή να εξεταστεί. Ο νόμος της φυσικής λέει επίσης: Δεν υπάρχει ανεξάρτητο φαινόμενο στο σύμπαν. Και όλα είναι στη δράση και αντίδραση άλλων φαινομένων. Εκτός από την προέλευσή του, έχει και ανάσταση. Και ό, τι λέμε ή κάνουμε, είναι το παρόν ή κάτι ανάμεσα στην προέλευση και την ανάσταση. Ένα παράδειγμα της θεωρίας του Galileo μπορεί να προταθεί! Λένε ότι το Galileo ήταν το πρώτο και μοναδικό άτομο που: αποδείκνυε ότι η γη περιστρέφεται γύρω από τον ήλιο ή ότι ήταν σφαιροειδής! Και πριν από αυτό, είδαν τη γη επίπεδη και ο ήλιος κινούταν. Αυτή η ίδια η θεωρία είναι ο χώρος της ανάλυσης επειδή έχει θεολογική αντίφαση. Επειδή ο ήλιος κινείται και δεν είναι σταθερός. Έχει τουλάχιστον 7 κινήσεις. Μετακινήστε με το ηλιακό σύστημα και τον γαλαξία! Και ατομικό, μοριακό, ακτινοβόλο, και ούτω καθεξής ... έτσι είναι λάθος αν υποθέσουμε ότι ο ήλιος είναι σταθερός. Εκτός από την αρχαία Ελλάδα! Υπολογίστηκε ο ισημερινός. Έτσι ήξεραν ότι η Γη ήταν σφαιρική και ο ισημερινός ήταν σαν μια ζώνη γύρω της. Αργότερα, ωστόσο, ιρανοί επιστήμονες υπολόγισαν με μεγαλύτερη ακρίβεια, η οποία εξακολουθεί να είναι η ίδια αξία. Υπολόγισαν ακόμη και την τροχιά της Γης γύρω από τον ήλιο, γράφοντας το ημερολόγιο της Jalali. Η οποία ισχύει για χιλιάδες χρόνια. Το άλμα έτος είναι μια από τις θεωρίες τους. Σημαίνει ότι η ηλιακή τρώει 365 ημέρες, 5 ώρες και κάθε χρόνο. Τρώγονται μία φορά κάθε 4 χρόνια, γνωστή ως το άλμα των 366 ημερών. Αυτό το έτος δεν έχει αυτό ή το σεληνιακό έτος είναι 11 ημέρες ή λιγότερο. Εκτός από τη σκληρή επιστήμη, όπως η αστρονομία, τα μαθηματικά και η φυσική και η χημεία: Από καιρό (όπως και στις τέσσερις κύριες δραστηριότητες) στις ανθρωπιστικές επιστήμες. Ξέρουν μόνο την Αμερική στις διεθνείς σχέσεις! Και ο υπόλοιπος κόσμος υπόκειται σε αυτό, γιατί είναι έτσι όπως τα τελευταία 50 χρόνια! Αλλά η πραγματική έρευνα δείχνει ότι δεν υπήρχε πριν και δεν θα είναι στο μέλλον. Δηλαδή, η αμερικανική πολιτική μονομερής προσέγγιση δεν είναι πραγματικότητα, αλλά προπαγάνδα. Ότι η Δύση τους πιέζει για να καταστρέψει την Ανατολή. Με οποιοδήποτε μέτρο, η Αμερική βρίσκεται στο τέλος της λίστας! Αλλά στην προπαγάνδα τους, πρώτα. Ο πληθυσμός της Αμερικής, το ΑΕΠ, η περιοχή ή το εργατικό δυναμικό και η τεχνολογία δεν υπήρξαν και δεν αποτελούν κριτήρια για την αμερικανική υπεροχή. Ακόμη και στην πολιτική και στρατιωτική δύναμη, αν και όχι μια νίκη! Η διαφήμιση λέει ότι ήταν παντού. Ο ίδιος ο Trump παραδέχεται ότι έχει δαπανήσει 22 δισεκατομμύρια δολάρια στη Μέση Ανατολή, αλλά δεν έχει κάνει τίποτα, λένε! Ο κόσμος και ολόκληρη η Μέση Ανατολή, ακόμη και το Ιράν, βρίσκεται στα χέρια των Ηνωμένων Πολιτειών.

نوع اخبار :
برچسب : مبانی نوین پژوهش،
لینک ها :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
 
 
 
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو