ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس : میدان شهدا پاساژ امیدوار طبقه دوم واحد 2
mahinvare@gmail.com
02136608528
09120836492

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

بعد از چهل سال باید دوباره بحث های اول انقلاب رونمایی شود! زیرا که هنوز بسیاری از انها روشن نشده است. یکی از این بحثها روبنا و زیربنا! بود. عده ای معتقد بودند که اقتصاد زیربنا است، و فرهنگ روبنا! و از تئوری ابزاری استفاده کرده می گفتند: ابزار که اختراع شد فرهنگ جدید می اورد. مثلا وقتی فضای مجازی را پذیرفتیم، باید پیامد های فرهنگی ان را هم بپذیریم. اما عده ای می گفتند: ابزار مهم نیست، کاربر ابزار مهم است. یعنی کسی که آن را ایجاد کرده، و پیش می برد. البته دکتر سروش می گفت :زیر بنا هرچه باشد ارتباطی به روبنا ندارد. جهان بینی شخص میتواند از ایدئولوژی او جدا باشد. در بحث مادیگرایی هم به شکل دیگری مطرح می شد: بنام اصالت وجود و اصالت ماهیت. برخی ها می گفتند: اول وجود است، بعد تفاوت های آنها ظاهر می شود  و برخی می گفتند فبل از وجود طراحی می شود، و بعد به همان سرشت خود ایجاد می شود. اینکه این بحث های فلسفی به چه درد می خورد؟ به این دلیل است که بعد از چهل سال، هنوز مشکلات اقتصادی حل نشده است. چون اصالت را به اقتصاد دادند، ولی ابزار های ان را ندادند. یکی از این ابزار ها بی وطن بودن است. نمیتوان هم شرف داشت و هم اقتصاد!(کرم داران را به دست اندر درم نیست)نمی توان هم خدا را داشت و هم خرما را.  در هیچیک از آیات قران کفته نشده: برای آبادی دنیا بکوشید! بلکه برعکس همه جا گفته دست از دنیا بکشید. تمام کشورهایی که به عنوان الگوی توسعه برای ایران معرفی می شوند، همگی وابسته هستند. یعنی پیشرفت خود را از آمریکا گرفته اند. طبیعتا اگر ما هم بخواهیم مثل آنان، پیشرفت کنیم باید مرگ بر آمریکا نگوییم! زیرا کسی که دستش دراز است (گدایی می کند) باید زبانش کوتاه باشد. در زمان امام خمینی این مشکل حل شده بود. ایشان می گفت ما برای شکم انقلاب نکردیم! انقلاب ما یک انقلاب فرهنگی و الهی است. با صراحت می فرمود: اقتصاد مال خر است. زیرا این حیوان زبان بسته فقط برای: خوردن و کار کردن است. اما شعار کمونیست ها: نان، کار ، ازادی بود. یعین اول نان که شکم پر شود، بعد کار که مثل خر حمالی بکنند.(باراندازها مرکز تبلیغات لنین بود) در اخر اگر همه چیز ردیف شد، آزادی هم یدهند تا چند تا جفتک بیاندازد! بعد از رحلت امام خمینی این موضوع کاملا بایکوت شد. و بانکها جاکمیت پیدا کردند. زیرا نان و مسکن و کار به دست آناها بود. فکر و ذکر همه شد: وام بگیرند و پس ندهند، یعنی اختلاس کنند. زیرا نیاز های مادی حد یقف ندارد. کسی که وام نگرفته فکر می کند اگر وام بگیرد، همه مشکلاتش حل می شود. بعد که وام می گیرد، هیچ انگیزه ای برای پس دادن آن ندارد. زیرا که آن را حداقل: سهم خودش از زندگی می داند. وقتی به او فشار وارد می شود که پس بدهد. دنبال وام دیگری می رود، تا آن را بدهد(کلاه به کلاه می کند) و این روند رو به افزایش می گذارد. لذا نقدینگی در جامعه افزایش یافته، تقاضا برای کالاها بالا می رود. این رشد تقاضا، به رشد قیمت ها (تورم)دامن می زند. همه جامعه دچار بیماری حرص و آز می شوند! هرچه می دوند به جایی نمی رسند. در حالیکه همه چیز دارند، ولی فکر می کنند چیزی ندارند، و دیگران حق انها پایمال کرده اند. لذا وارد فاز دزدی و اختلاس می شوند. دولت هم می شود شاه دزد!از این دزدها می دزدد.( همه اینها نتیجه بحث فلسفی زیر بنا و روبنا است). نکته مهم این است که همه این دزدی ها، با قیافه حق به جانب هست. مثل عیاران قدرم و داش مشتی ها، می گویند ما گوشت را از بغل ران می بریم.! پول بانکها را اختلاس می کنیم. ارز را یا بنزین را گران می کنیم تا از پولدارها بگیریم، به فقرا بدهیم.

Üst yapı nedir?

Kırk yıl sonra devrimin ilk tartışmaları tekrar açıklanmalı! Çünkü birçoğu henüz net değil. Bu argümanlardan biri üstyapı ve altyapı! Öyleydi. Bazıları ekonominin temeli olduğuna inanıyordu ve kültürün de üst yapısı! Ve şunu söylemek için enstrümantal teori kullandılar: icat edilen araçlar yeni bir kültür getiriyor. Örneğin, siber alanı kabul ettiğimizde kültürel sonuçlarını da kabul etmeliyiz. Ancak bazıları aracın önemli olmadığını, kullanıcının önemli olduğunu söyleyebilir. Bu, onu yaratan ve ilerleten kişidir. Tabii ki, Dr. Soroush: “Altyapının üstyapı ile ilgisi yok” dedi. Birinin dünya görüşü, birisinin ideolojisinden ayrılabilir. Materyalizm konusu da başka bir şekilde sunuldu: varoluşun özgünlüğü ve doğanın özgünlüğü. Bazıları, önce var olduğunu, sonra farklılıklarının ortaya çıkacağını, bazılarının ise masalların varoluştan tasarlandıklarını ve sonra kendi doğalarında yarattıklarını söyleyeceğini söyleyecekti. Bu felsefi tartışmaların faydası nedir? Bu nedenle, kırk yıl sonra ekonomik problemler henüz çözülmedi. Çünkü ekonomiye özgünlük verdiler, ancak araçları vermediler. Bu araçlardan biri vatansız olmaktır. Hem onur hem de ekonomiye sahip olamazsınız! (Solucanlar benim elimde değil) Hem Tanrı'ya hem de tarihlere sahip olamazsınız. Kuran ayetlerinin hiçbiri şöyle demez: dünyanın refahı için çabalayın! Aksine, dünyayı tam tersine pes edin. İran için bir kalkınma modeli olarak tanıtılan tüm ülkelerin hepsi bağımlı. Yani, ABD'den ilerleme kaydettiler. Doğal olarak, onlar gibi ilerlemek istiyorsak, Amerika'ya hayır dememeliyiz! Uzanmış birinin dili kısa olmalıdır. Bu sorun Humeyni'nin zamanında çözüldü. Karnımızda devrim yapmadığımızı söyledi! Devrim, kültürel ve ilahi bir devrimdir. Netleştirdi: ekonomi bir karmaşa. Çünkü bu hayvan sadece kapalı bir dildir: yemek ve çalışmak. Ancak Komünistlerin sloganı: ekmek, emek, özgürlük. Yani, göbeği dolduran ilk ekmek, sonra bir eşek gibi yapılacak iş. İmam Humeyni'nin çöküşünden sonra bu sorun tamamen boykot edildi. Ve bankalar cesareti buldu. Çünkü ekmekleri, barınakları ve emekleri vardı. Şöyle düşünülmüş: ödünç almak ve vermemek, yani, zimmete geçirmek. Çünkü malzeme ihtiyaçlarının bir sınırı yoktur. Bir borçlu, ödünç alırsa tüm sorunlarının çözüleceğini düşünüyor. Ödünç aldığında, geri ödemeye teşviki yok. Çünkü en azından bunu biliyor: kendi yaşam payını. Geri vermek için baskı yaptığında. Borç vermek için başka bir borç arıyor (şapkadan şapkaya) ve bu eğilim artıyor. Toplumda likidite arttıkça, meta talebi de artmaktadır. Talepteki bu büyüme, fiyatların yükselişine neden oldu. Topluluktaki herkes hastalanır! Her ne koşarlarsa, hiçbir yere varamazlar. Her şeye sahip olsalar da hiçbir şeylerinin olmadığını düşünüyorlar ve diğerleri haklarını çiğniyorlar. Böylece hırsızlık ve zimmete geçirme aşamasına girerler. Hükümet aynı zamanda hırsızların kralı olur! Bu hırsızlardan çalınır (bunların tümü üst yapının altında yatan felsefi bir argümanın sonucudur). Önemli olan, bu soygunların hepsinin doğru görünmesi. Büyük kesiciler ve delgeçler gibi, etleri uyluklarımızdan çıkardığımızı söylüyorlar! Bankalardan para ziyan ediyoruz. Zenginden para almak için para ya da benzini fiyatlandırır, yoksullara veririz.

ما هی البنیة الفوقیة؟

بعد أربعین سنة ، یجب الكشف عن النقاشات الأولى للثورة مرة أخرى! لأن الكثیر منهم لیسوا واضحین بعد. واحدة من هذه الحجج البنیة التحتیة والبنیة التحتیة! كان كذلك. یعتقد البعض أن الاقتصاد هو الأساس ، والبنیة الفوقیة الثقافیة! واستخدموا نظریة مفیدة للقول: الأدوات التی تم اختراعها تجلب ثقافة جدیدة. على سبیل المثال ، عندما نقبل الفضاء الإلكترونی ، یجب علینا أیضًا قبول عواقبه الثقافیة. لكن البعض قد یقول أن الأداة لیست مهمة ، المستخدم مهم. هذا هو ، الشخص الذی قام بإنشائه ونقله إلى الأمام. بالطبع ، قال الدكتور سوروش: "البنیة التحتیة لا علاقة لها بالبنیة الفوقیة". یمكن فصل نظر المرء للعالم عن أیدیولوجیته. تم تقدیم موضوع المادیة أیضًا بطریقة أخرى: أصالة الوجود وصحة الطبیعة. قد یقول البعض ، أولاً هناك ، ستظهر خلافاتهم ، وقد یقول البعض أن الخرافات مصممة من الوجود ، ثم یتم إنشاؤها بطبیعتها الخاصة. ما فائدة هذه المناقشات الفلسفیة؟ لهذا السبب ، بعد أربعین سنة ، لم یتم حل المشاكل الاقتصادیة بعد. لأنهم أعطوا أصالة الاقتصاد ، لكنهم لم یعطوه الأدوات. واحدة من هذه الأدوات یجری عدیمی الجنسیة. لا یمكنك الحصول على الشرف والاقتصاد على حد سواء (الدیدان لیست فی یدی) لا یمكنك الحصول على الله والتواریخ على حد سواء. لا تقول أی من آیات القرآن: كفاح من أجل ازدهار العالم! على العكس من ذلك ، التخلی عن العالم على العكس. جمیع البلدان التی یتم تقدیمها كنموذج للتنمیة لإیران تعتمد جمیعها. أی أنهم تقدموا من الولایات المتحدة. بطبیعة الحال ، إذا كنا نرید إحراز تقدم مثلهم ، فلا ینبغی لنا أن نقول لا لأمریكا! لمن امتدّ یجب أن یكون له لسان قصیر. تم حل هذه المشكلة خلال فترة الخمینی. قال إننا لم نحدث ثورة فی بطننا! ثورتنا هی ثورة ثقافیة وإلهیة. لقد أوضح: الاقتصاد فی حالة من الفوضى. لأن هذا الحیوان هو لسان مغلق فقط من أجل: الأكل والعمل. لكن شعار الشیوعیین: الخبز ، العمل ، الحریة. وهذا هو ، الخبز الأول لملء البطن ، ثم العمل للقیام مثل الحمار. بعد سقوط الإمام الخمینی ، تم مقاطعة هذه القضیة تمامًا. ووجدت البنوك الشجاعة. لأن لدیهم الخبز والمأوى والعمل. فكر الجمیع: فی الاقتراض وعدم الدفع ، أی الاختلاس. لأن الاحتیاجات المادیة لیس لها حد. یعتقد المقترض أنه إذا كان المقترض ، سیتم حل جمیع مشاكله. بمجرد أن یقترض ، لیس لدیه حافز للسداد. لأنه یعرف ذلك على الأقل: حصته من الحیاة. عندما یتعرض لضغوط لرد الجمیل. إنه یبحث عن قرض آخر للإقراض (قبعة إلى قبعة) وهذا الاتجاه فی ازدیاد. مع ارتفاع السیولة فی المجتمع ، یرتفع الطلب على السلع. هذا النمو فی الطلب غذى ارتفاع الأسعار. الجمیع فی المجتمع یمرض! مهما كانوا یركضون ، فإنها لا تصل إلى أی مكان. بینما لدیهم كل شیء ، فإنهم یعتقدون أنهم لا یملكون شیئًا ، وقد سحق الآخرون حقوقهم. لذلك یدخلون مرحلة السرقة والاختلاس. الحكومة أیضا تصبح ملك اللصوص! الشیء المهم هو أن كل هذه السرقات تبدو صحیحة. مثل القواطع الكبیرة واللكمات ، یقولون إننا نأخذ اللحم من أفخاذنا! نحن نختلس المال من البنوك. نقوم بتسعیر العملة أو البنزین للحصول على المال من الأغنیاء ، ومنحها للفقراء.

Wat is een bovenbouw?

Na veertig jaar moeten de eerste discussies over de revolutie opnieuw worden onthuld! Omdat veel van hen nog niet duidelijk zijn. Een van deze argumenten bovenbouw en infrastructuur! Dat was het wel. Sommigen geloofden dat economie de basis was en cultuuropbouw! En ze gebruikten instrumentele theorie om te zeggen: de hulpmiddelen die werden uitgevonden, brengen nieuwe cultuur. Wanneer we bijvoorbeeld cyberspace accepteren, moeten we ook de culturele gevolgen ervan accepteren. Maar sommigen zouden zeggen dat de tool niet belangrijk is, de gebruiker is belangrijk. Dat wil zeggen, degene die het heeft gemaakt en vooruit beweegt. Dr. Soroush zei natuurlijk: "De infrastructuur heeft niets te maken met de bovenbouw." Iemands wereldbeeld kan losgemaakt worden van iemands ideologie. Het onderwerp materialisme werd ook op een andere manier gepresenteerd: de originaliteit van het bestaan ​​en de authenticiteit van de natuur. Sommigen zullen zeggen, eerst is er, dan zullen hun verschillen verschijnen, en sommigen zullen zeggen dat fabels uit het bestaan ​​zijn ontworpen en vervolgens in hun eigen aard zijn gecreëerd. Wat is het voordeel van deze filosofische discussies? Daarom zijn de economische problemen na veertig jaar nog niet opgelost. Omdat ze de economie originaliteit gaven, maar ze niet de tools gaven. Een van deze tools is staatloos zijn. Je kunt niet zowel de eer als de economie hebben! (Wormen liggen niet in mijn handen) Je kunt niet zowel God als datums hebben. Geen van de verzen van de koran zegt: streef naar de voorspoed van de wereld! Integendeel, geef de wereld juist op. Alle landen die als ontwikkelingsmodel voor Iran worden geïntroduceerd, zijn allemaal afhankelijk. Dat wil zeggen, ze zijn gevorderd vanuit de VS. Als we net als zij vooruitgang willen boeken, moeten we natuurlijk geen nee tegen Amerika zeggen! Want degene die uitgestrekt is, moet een korte tong hebben. Dit probleem werd opgelost in de tijd van Khomeini. Hij zei dat we onze buik niet revolutionair hadden veranderd! Onze revolutie is een culturele en goddelijke revolutie. Hij maakte duidelijk: de economie is een puinhoop. Omdat dit dier alleen een gesloten tong is voor: eten en werken. Maar de slogan van de communisten: brood, arbeid, vrijheid. Dat wil zeggen, het eerste brood dat de buik vult, dan het werk om als een ezel te doen. Na de val van Imam Khomeini werd deze kwestie volledig geboycot. En de banken vonden de moed. Omdat ze brood en onderdak en arbeid hadden. Er werd aan gedacht: lenen en niet geven, dat wil zeggen verduisteren. Omdat te geven.

نوع اخبار :
برچسب : روبنا و زیربنا چیست؟،
لینک ها :
جمعه 25 بهمن 1398 05:03 ب.ظ
Keep up the good job and generating the crowd!
دوشنبه 14 بهمن 1398 07:28 ق.ظ
Thanks, this website is extremely helpful.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
 
 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic