ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس : میدان شهدا پاساژ امیدوار طبقه دوم واحد 2
mahinvare@gmail.com
02136608528
09120836492

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

همانطور که سازمان نظام مهندسی، یا سازمان نظام پزشکی وجود دارد، باید سازمان نظام مدیریتی هم ایجاد شود، تا صلاحیت مدیران را بررسی کرده، قدرت اجرایی و لغو پروانه داشته باشد. البته انجمن مدیریت یا انجمن دانش اموختگان و دیگر وجود دارد، ولی هیچکدام قدرت اجرایی ندارند. چه بسا اگر این مرکز ایجاد شود، جلوی فساد بسیاری از مدیران را از ابتدا بگیرد! زیرا میتواند به کسانی که شرایط مدیریت را ندارند، کارت عضویت ندهد و یا با کنترل اعضا، مواظب آنها باشد و با اولین تخلف اشکار، لغو عضویت بنماید. مضاف به اینکه ممکن است: نبود این سازمان بهتر باشد. زیرا از قدیم گفته اند کوزه گر، از کوزه شکسته اب می خورد: یعنی تولیدات خوب را برای صادرات و فروش عرضه می کند، و از تولیدات نامرغوب که، امکان تبدیل به پول ندارد، خودش استفاده می کند. ایران هم بهترین مدیران را صادر می کند! به همین دلیل بهترین مدیران دنیا، ایرانی تبارها هستند. کسانی که باقی می مانند افرادی هستند که: قابلیت صدور را ندارند، لذا در داخل به کار گرفته می شوند. این امر علاوه بر ارز آوری و نام آوری! باعث گسترش مدیریت ایران بر: جهان و ارکان دنیا می شود. همانطور که در زمان داریوش بزرگ یا کورش، مدیریت ایران بر جهان تسلط داشت. برخی ها از کشف تلگراف نوری در ان زمان خبر می دهند. که ارتباطات را سریعتر و اسان تر می کرد. و بقایای آن در شهر سوخته به دست آمده است. لذا کسانی که به مدیریت در ایران اشکال دارند، از این موضوع خبر ندارند. که ایران از هزاران سال پیش، مدیریت جهانی داشته چه رسد به مدیریت: بازرگانی و شرکتی و غیره! حتی این امر کشف فساد را هم اسان تر می کند، زیرا مدیران چون تایید شده جایی نیستند، بلافاصله افشا می شوند. اما اگر سازمانی مثل نظام پزشکی پشت سرشان باشد، فساد سیستماتیک و سازمان یافته می شود. یعنی نظام پزشکی با ایجاد حصار: بین اعضا خود برای انها حاشیه امن می سازد، تا هیچکس نتواند آنها را به فساد متهم کند! براساس همین حاشیه امنیتی، پزشکان غالبا در ساختمان سازی یا سیاست وارد می شوند. و همه نظام کشور را به هم می ریزند. چون مورد تایید سازمان نظام پزشکی هستند. سازمان نظام مهندسی هم این قدرت را به اعضا خود داده است، که اول نماینده مجلس بشوند! تا بتوانند راحت تر به کار پزشکی! بپردازند. اگر عدل را به این معنی بدانیم که: هر چیزی باید سرجای خودش باشد(العدل یضع الامور علی موضعها-امام علی ع) عکس آن فساد  و بی عدالتی و ظلم است. بنا براین وزیر اقتصاد باید جایزه را به بنده بدهد! که این فساد ها را کشف کرده ام. کلیه پزشکان عضو نظام پزشکی، که به کاری غیر از تخصص خود مشغولند، فاسد هستند!(نمایندگان مجلس – شوراها شورایاری ها و..) یا: کلیه اغضا رسمی نظام مهندسی، که حقوق از جاهای غیر تخصص خود می گیرند، فاسد هستند و باید دستگیر و محاکمه شوند! وجوه مربوطه توقیف و بین فقرا تقسیم شود. اگر سازمان نظام مدیریتی هم تشکیل شود، که جایزه بنده بیشتر می شود! زیرا همه کسانی که شرایط مدیریت را نداشته، و مدیر شده اند باید عزل شوند و: مبالغ دریافتی را هم به خزانه برگردانند! اگر یک درصد دریافتی آنها، حق الکشف اینجانب بشود میتوان: تمام کاخهای سفید و سرخ و زرد و لیزه و غیره را خرید، و به حسینیه تبدیل کرد، تا همیشه غذای نذری به مردم بدهند. برای تشکیل این امر باید از هر دانشکده، یک استاد برجسته شورایی را تشکیل دهند، و به عنوان هیات موسس خود را ثبت قانونی کنند. بعد اساسنامه آن را تهیه و به مجلس یا دولت ارائه کنند که تصویب شود. ضوابط مدیریتی برای اخلاق حرفه ای را هم، حضرت علی ع در نامه اش به مالک اشتر بیان کرده.

The organization of the management system must be formed!

Just as there is an engineering system organization, or a medical system organization, a management system organization must also be created to review the authority of executives, to have executive authority and to revoke licenses. There are, of course, the Management Association or the Graduate Association, but none have the executive power. If this center is set up, it will prevent the corruption of many managers from the beginning! Because it can give those who do not have the privileges to manage, refuse membership cards, or take care of their members and cancel membership with the first manifest violation. In addition, it might be: the absence of this organization would be better. For it has long been said that the potter eats the broken jar: that is, he supplies good produce for export and sale, and uses inferior produce which he cannot convert into money. Iran Exports Best Managers! That's why the best managers in the world are Iranians. Those who remain are people who: are not able to export, so they are used internally. This is in addition to valuation and renaming! Spreads Iran's management over: The world and the pillars of the world. As in the time of Darius the Great or Cyrus, the Iranian administration dominated the world. Some announce the discovery of an optical telegraph at that time. That made communication faster and easier. And its remains have been recovered in the burning city. So those who have trouble managing Iran are not aware of this. That Iran has been managing the world for thousands of years, let alone management: business and corporate, etc.! This even makes it easier to detect corruption, because managers are immediately exposed because they are not approved. But if there is an organization like the medical system behind them, corruption becomes systematic and organized. That is, the medical system by creating a fence: it creates a safe margin between its members, so that no one can accuse them of corruption! According to this same security margin, doctors are often involved in construction or politics. And the whole system is shattering the country. Because they are approved by the medical system organization. The engineering organization has also given its members the power to become members of parliament first! To make it easier to work medically! To pay. If justice is to be understood as meaning: Everything must be its own opposite to corruption and injustice and cruelty. So the Minister of Economy must give the prize to my servant! I have discovered these corruption. All doctors in the medical system, who are doing something other than their own specialty, are corrupt! They must be arrested and tried! Seize relevant funds and divide them among the poor. If the organization of the management system is formed, that would be a great bonus! For all those who did not meet the requirements of management, and who have become managers, must be dismissed and: return the sums received to the treasury! If one percent of them get the right to be discovered, one can: buy all the white, red, yellow, lysee and so on, and turn it into a Husseinie, to give people a vow of food forever. To do so, they must form a distinguished councilor from each faculty, and register as their founding board. Then draft the statute and submit it to parliament or government for approval. Imam Ali (PBUH) also stated the managerial criteria for professional ethics in his letter to Malik Ashtar.

یجب تشكیل تنظیم نظام الإدارة!

مثلما توجد مؤسسة نظام هندسی أو مؤسسة نظام طبی ، یجب أیضًا إنشاء منظمة نظام إدارة لمراجعة سلطة المدیرین التنفیذیین ولتمتعهم بالسلطة التنفیذیة ولإلغاء التراخیص. هناك ، بالطبع ، جمعیة الإدارة أو رابطة الخریجین ، لكن لا یوجد لدى أی منهم السلطة التنفیذیة. إذا تم إنشاء هذا المركز ، فسیمنع فساد العدید من المدیرین من البدایة! لأنه یمكن أن یمنح أولئك الذین لیس لدیهم امتیازات لإدارة بطاقات العضویة أو رفضها أو الاعتناء بأعضائها وإلغاء العضویة فی أول انتهاك واضح. بالإضافة إلى ذلك ، قد یكون: سیكون غیاب هذه المنظمة أفضل. لقد قیل منذ فترة طویلة أن الخزاف یأكل الجرة المكسورة: أی أنه یوفر منتجات جیدة للتصدیر والبیع ، ویستخدم منتجات منخفضة الجودة لا یستطیع تحویلها إلى أموال. إیران تصدر أفضل المدیرین! لهذا السبب فإن أفضل المدیرین فی العالم هم الإیرانیون. الأشخاص الباقون هم أشخاص: غیر قادرین على التصدیر ، لذا یتم استخدامهم داخلیًا. هذا بالإضافة إلى التقییم وإعادة التسمیة! ینتشر إدارة إیران على: العالم وأركان العالم. كما فی زمن داریوس الكبیر أو كورش ، سیطرت الإدارة الإیرانیة على العالم. یعلن البعض عن اكتشاف التلغراف البصری فی ذلك الوقت. التی جعلت التواصل أسرع وأسهل. وتم العثور على بقایاها فی المدینة المحترقة. لذا فإن الذین یواجهون مشكلة فی إدارة إیران لیسوا على علم بذلك. أن إیران تدیر العالم منذ آلاف السنین ، ناهیك عن الإدارة: الأعمال والشركات ، إلخ! هذا یجعل من السهل اكتشاف الفساد ، لأن المدیرین یتعرضون على الفور لأنهم لم تتم الموافقة علیهم. ولكن إذا كانت هناك منظمة مثل النظام الطبی الذی یقف وراءها ، یصبح الفساد منظمًا ومنظمًا. وهذا هو ، النظام الطبی عن طریق إنشاء سیاج: إنه یخلق هامشًا آمنًا بین أعضائه ، بحیث لا یستطیع أحد اتهامهم بالفساد! وفقًا لهذا الهامش الأمنی ​​نفسه ، یشارك الأطباء غالبًا فی البناء أو السیاسة. والنظام بأكمله یحطم البلاد. لأنها معتمدة من قبل منظمة النظام الطبی. كما منحت المؤسسة الهندسیة أعضائها القدرة على أن یصبحوا أعضاء فی البرلمان أولاً! لتسهیل العمل طبیا! لدفع. إذا أردنا فهم العدالة على أنها معنى: فكل شیء یجب أن یكون معاكسًا للفساد والظلم والقسوة. لذلك یجب على وزیر الاقتصاد منح الجائزة لخادمی! لقد اكتشفت هذه الفساد. جمیع الأطباء فی النظام الطبی ، الذین یفعلون شیئًا غیر تخصصهم ، فاسدون! یجب القبض علیهم ومحاكمتهم! الاستیلاء على الأموال ذات الصلة وتقسیمها بین الفقراء. إذا تم تشكیل تنظیم نظام الإدارة ، فسیكون ذلك مكافأة عظیمة! بالنسبة لجمیع الذین لم یستوفوا متطلبات الإدارة ، والذین أصبحوا مدیرین ، یجب طردهم وإرجاع المبالغ المستلمة إلى الخزینة! إذا حصلت على واحد فی المائة من اكتشافاتهم ، فیمكنك: شراء كل أنواع اللون الأبیض والأحمر والأصفر ولیسیه وما إلى ذلك ، وتحویله إلى الحسینی ، لإعطاء الناس طعاماً قدیرًا إلى الأبد. للقیام بذلك ، یجب علیهم تشكیل مستشار ممیز من كل كلیة ، والتسجیل كمجلس مؤسس. قم بعد ذلك بصیاغة النظام الأساسی وتقدیمه إلى البرلمان أو الحكومة للموافقة علیه. ذكر الإمام علی (علیه السلام) المعاییر الإداریة للأخلاقیات المهنیة فی رسالته إلى مالك اشتر.

De organisatie van het managementsysteem moet worden gevormd!

Net zoals er een technische systeemorganisatie of een medische systeemorganisatie is, moet er ook een managementsysteemorganisatie worden opgezet om de autoriteit van leidinggevenden te beoordelen, om uitvoerende autoriteit te hebben en om licenties in te trekken. Er zijn natuurlijk de Management Association of de Graduate Association, maar geen enkele heeft de uitvoerende macht. Als dit centrum is opgezet, voorkomt het vanaf het begin de corruptie van veel managers! Omdat het degenen die niet over de privileges van beheer beschikken een lidmaatschapskaart kan geven of voor hun leden kan zorgen en het lidmaatschap annuleert met de eerste kennelijke overtreding. Bovendien zou het kunnen zijn: de afwezigheid van deze organisatie zou beter zijn. Want er is al lang gezegd dat de pottenbakker de gebroken pot eet: dat wil zeggen, hij levert goede producten voor export en verkoop, en gebruikt inferieure producten die hij niet in geld kan omzetten. Iran exporteert beste managers! Daarom zijn Iraniërs de beste managers ter wereld. Degenen die overblijven zijn mensen die: niet kunnen exporteren, dus ze worden intern gebruikt. Dit is een aanvulling op waardering en hernoemen! Verspreidt het management van Iran over: de wereld en de pijlers van de wereld. Net als in de tijd van Darius de Grote of Cyrus domineerde het Iraanse bestuur de wereld. Sommigen kondigden op dat moment de ontdekking van een optische telegraaf aan. Dat maakte communicatie sneller en eenvoudiger. En de overblijfselen zijn teruggevonden in de brandende stad. Dus degenen die problemen hebben met het managen van Iran zijn zich hier niet van bewust. Dat Iran al duizenden jaren de wereld beheert, laat staan ​​management: bedrijven en bedrijven, etc.! Dit maakt het zelfs gemakkelijker om corruptie te detecteren, omdat managers onmiddellijk worden blootgesteld omdat ze niet zijn goedgekeurd. Maar als er een organisatie als het medische systeem achter hen is, wordt corruptie systematisch en georganiseerd. Dat wil zeggen, het medische systeem met het hek: het creëert een veilige marge tussen zijn leden zodat niemand hen van corruptie kan beschuldigen! Volgens dezelfde veiligheidsmarge zijn artsen vaak betrokken bij de bouw of politiek. En het hele systeem verplettert het land. Omdat ze zijn goedgekeurd door de medische systeemorganisatie. De engineeringorganisatie heeft haar leden ook de macht gegeven om eerst lid van het parlement te worden! Om het gemakkelijker te maken om medisch te werken! Om te betalen. Als rechtvaardigheid als betekenis moet worden opgevat: alles moet op zichzelf staan ​​tegenover corruptie en onrecht en wreedheid. Dus de minister van Economie moet de prijs aan mijn dienaar geven! Ik heb deze corruptie ontdekthtar.

نوع اخبار :
برچسب :
لینک ها :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
 
 
 
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو