ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس : میدان شهدا پاساژ امیدوار طبقه دوم واحد 2
mahinvare@gmail.com
02136608528
09120836492

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

سورنا ستاری می گوید: تا موقعیکه شهر هوشمند نشود، شهردار کنترلی ندارد. این یک واقعیت است که سرعت فناوری اطلاعات، جهان را دگرگون کرده است و نمی توان: با روش بورکراسی جهان را اداره کرد. از سوی دیگردولت چابکتر باید کم حجم تر هم بشود. این دو ایراد اساسی، در صورتی رفع میشود که: تغییرات را پذیر باشیم: تاریخ مدیرت جهان را میتوان بر سه قسمت کرد: دوران شفاهی، دوران کتبی و دوران هوشمند. تا قبل از اسلام جهان بصورت شفاهی اداره می شد. یعنی قول و حرف، معیار هر گونه ساختار اجتماعی و سیاسی بود(چه فرمان یزدان چه فرمان شاه). اصول مدون وجود نداشت، زیرا چاپ و کتابی در کار نبود. اگر هم بود بسیار کم بود، که در جریان کلی مدیریت جهان بی تاثیر بود. مثلا یهودیان بخاطر تورات، خواندن و نوشتن می دانستند. مسیحیان هم برای انجیل.  در ایران بیشتر از جاهای دیگر کتیبه ها، و دست نوشته ها و سنگ نوشته ها، مرسوم بود. اما با دستور حضرت علی ع، دنیا متحول شد. زیرا ایشان حکومت جهانی ان موقع را در اختیار داشت، و به مردم می گفت: همه چیز را با نوشتن جاودانی کنید.( علم را با نوشتن به بند بکشید) لذا همه دستورات، کتبی ابلاغ می شد. نامه ایشان به مالک اشتر یمنی، که می خواست فرماندار کشور مصرشود، بسیار زیاد و پر بار است. البته غربی ها با حذف این قسمت از تاریخ، کلمه (نگو بنویس) را به ماکس وبر نسبت می دهند، و او را پدر بوروکراسی می دانند! در حالیکه ایشان سرقت علمی کرده، و سخنان هزار سال پیش علی ع و محمد(ص) را بنام خود ثبت کرده. در ایران نیز بورکرات ها، که تازه بیدار شده اند. هنوز فکر می کنند عصر وبر است، و سخنان او را با طلا می نویسند!و در تمام دوره های مدیریت تدریس می کنند. در حالیکه دقیقا از زمان وبر، عصر هوشمندی یا انفجار اطلاعات شروع می شود، زیرا چاپ اختراع شده و کتابها به سرعت، دست به دست می شود و مجلات و روزنامه ها هم، در انتقال اطلاعات سرعت بیشتری داده اند. اگر قبلا دستویس بوده و: سال یا ماهی یک نسحه منتشر می شد، با اختراع چاپ هفته نامه ها و روزنامه ها، اطلاعات را روزانه کردند. ماکس وبر در انتهای بوروکراسی نشسته، و آن را تئوریزه کرد، تا کار با دقت به پایان برسد. اما غرب زده ها فکر می کنند: چراغ راه آینده است. در همان زمان که ماکس وبر فاتحه بوروکراسی را می خواند، اینترنت (رادیو تلفن و امثال ان) وجود داشت. حتی اگر محدود به ارتش ها، یا اهداف نظامی هم بود، ولی به هرحال نقش خود را در مدیریت جهان ایفا می کرد. و انفجار اطلاعات را به لحظه می رساند. یعنی با تلفن یا رادیو و تلگراف، مشکل اطلاع رسانی آن لاین حل شده بود. لذا دوران بورکراسی که از ان به: اقیانوس کاغذ بازی یاد می شد روبه افول بود. باخروج این ابزار از انحصار نظامیان، جهان با روش جدیدی از مدیریت اشنا می شد، و آن مدیریت هوشمند بود. دیگر لازم نبود چرچیل یا روزولت، نامه بنویسند! در رادیو نطق می کردند و یا با تلفن دستور می دادند. کاغذ از بین رفته بود. اما کاغذ دوستان و کتاب پرستان! این مرگ مغزی را نمی پذیرفتند. همان نطق ها را چاپ می کردند، یا همان دستورات را پرینت می گرفتند، تا مدرک! وجود داشته باشد. لذا باید به کتاب پرستان باید گفت: در ختان را بیخود قطع نکنید: امروزه حتی مدرک و امضا هم، دیحیتالی شده! بیایید همانطور که قبوض اب و برق را قطع کردید، و استفاده های نجومی بردید، همه ادارات را تعطیل کنید، بودجه آن را در جیب ملت بریزید. زیرا دولت هوشمند ضمن اینکه کم هزینه می شود، چابک و کم جا هم می شود: مانند خانه کوچک و گلی علی و فاطمه، که تاریخ را مدیریت می کند.

Each ministry is just a platform!

"Unless the city is smart, the mayor has no control," says Sorna Sattari. It is a fact that the speed of information technology has transformed the world and cannot be ruled by bureaucracy. On the other hand, it should be less compact on the other hand. These two major flaws can be remedied if we are to: Change: The world of management can be divided into three parts: the oral, the written, and the intelligent. Before Islam, the world was governed orally. That is to say, the word was the criterion of any social and political structure (whether God's order or the king's). There were no written principles, because there was no printing or books. If it was, it was very low, which was ineffective in the overall management of the world. For example, the Jews knew how to read and write because of the Torah. Christians also for the Bible. In Iran, inscriptions and manuscripts and stones were more common than elsewhere. But with the orders of Prophet Ali, the world changed. Because he was in control of the world government at the time, and he was telling people to do everything by writing (immerse science by writing) So all the commands were written. His letter to Malik Asht Yemen, who wanted to become governor of Egypt, is overwhelming. Of course, Westerners, by eliminating this part of history, attribute the word (don't write it) to Max Weber, calling him the father of the bureaucracy! While he was scientifically robbed, he recorded the words of Ali and Muhammad (peace be upon him) a thousand years ago. In Iran too, the bureaucrats, who have just awakened. They still think it's the age of Weber, and they write it in gold, and they teach in all management courses. While it begins exactly at the time of Weber, the age of intelligence or the explosion of information, because printing has been invented and books are rapidly becoming available, and magazines and newspapers have accelerated the transfer of information. If it was previously a manuscript and that a year or month of one issue was published, they invented the daily newsletter by inventing the publication of weekly newspapers and newspapers. Max Weber sat at the bottom of the bureaucracy, and theorized it, to finish the job carefully. But Westerners think: The light is the way to the future. At the same time that Max Weber read the triumph of bureaucracy, there was the Internet (telephone radio and the like). Even if it was limited to armies, or military targets, it still played a role in managing the world. And the explosion brings information to the moment. That is to say, by telephone or radio and telegraph, the problem of online communication was resolved. So the era of bureaucracy referred to as the Ocean of Paperwork was on the decline. With the advent of military monopoly, the world became familiar with a new way of management, and that was intelligent management. No longer did Churchill or Roosevelt write letters! They would talk on the radio or order by phone. The paper was gone. But paper friends and booksellers! They would not accept this brain death. They were printing the same speeches, or printing the same commands, to the degree! would have existed. So it must be said to the book-keeper: Do not cut yourself off: Today, even the documents and signatures are digitized! Come as you cut electricity bills, and take astronomical uses, shut down all offices, put the budget in the pockets of the nation. Because the smart government is becoming less expensive, it is also agile and less efficient: like the small house and the muddy Ali and Fatima, which manages history.

كل وزارة هی مجرد منصة!

یقول سورنا ساتاری: "ما لم تكن المدینة ذكیة ، فإن رئیس البلدیة لیس له سیطرة". إنها حقیقة أن سرعة تكنولوجیا المعلومات قد غیرت العالم ولا یمكن أن تحكمها البیروقراطیة. من ناحیة أخرى ، یجب أن یكون أقل ضغطًا من ناحیة أخرى. یمكن معالجة هذین العیبین الرئیسیین إذا أردنا: التغییر: یمكن تقسیم عالم الإدارة إلى ثلاثة أجزاء: الشفویة والمكتوبة والذكاء. قبل الإسلام ، كان العالم یحكم شفهیا. بمعنى أن الكلمة كانت معیار أی بنیة اجتماعیة وسیاسیة (سواء كان أمر الله أو الملك). لم تكن هناك مبادئ مكتوبة ، لأنه لم یكن هناك مطبوعات أو كتب. إذا كان الأمر كذلك ، فقد كان منخفضًا جدًا ، وكان غیر فعال فی الإدارة الشاملة للعالم. على سبیل المثال ، عرف الیهود كیفیة القراءة والكتابة بسبب التوراة. المسیحیون أیضا من أجل الكتاب المقدس. فی إیران ، كانت النقوش والمخطوطات والأحجار أكثر شیوعًا من أی مكان آخر. لكن بأوامر النبی علی ، تغیر العالم. لأنه كان یسیطر على الحكومة العالمیة فی ذلك الوقت ، وكان یطلب من الناس فعل كل شیء عن طریق الكتابة إلى الأبد. رسالته إلى مالك عشت الیمن ، الذی أراد أن یصبح حاكم مصر ، ساحقة. بالطبع ، الغربیون ، من خلال القضاء على هذا الجزء من التاریخ ، أرجعوا الكلمة (لا تكتبها) إلى ماكس ویبر ، واصفین إیاه بأنه والد البیروقراطیة! بینما سُرق علمیاً ، سجل كلمات علی ومحمد (صلى الله علیه وسلم) قبل ألف عام. فی إیران أیضًا ، البیروقراطیون الذین استیقظوا للتو. ما زالوا یعتقدون أنه عصر Weber ، ویكتبونه بالذهب ، ویقومون بالتدریس فی جمیع دورات الإدارة. بینما یبدأ بالضبط فی وقت Weber ، عصر الذكاء أو انفجار المعلومات ، لأنه تم اختراع الطباعة وإتاحة الكتب بسرعة ، والمجلات والصحف قد عجلت فی نقل المعلومات. إذا كانت مخطوطة فی السابق وتم نشر سنة أو شهر من العدد ، فقد اخترعوا النشرة الإخباریة الیومیة من خلال اختراع نشر الصحف والصحف الأسبوعیة. جلس ماكس ویبر فی الجزء السفلی من البیروقراطیة ، ونظریًا ، لإنهاء المهمة بعنایة. لكن الغربیین یعتقدون: النور هو الطریق إلى المستقبل. فی نفس الوقت الذی قرأ فیه ماكس ویبر انتصار البیروقراطیة ، كان هناك الإنترنت (رادیو الهاتف وما شابه). حتى لو كان یقتصر على الجیوش ، أو الأهداف العسكریة ، فإنه لا یزال یلعب دورًا فی إدارة العالم. والانفجار یجلب المعلومات فی الوقت الراهن. وهذا یعنی ، عن طریق الهاتف أو الرادیو والتلغراف ، تم حل مشكلة الاتصال عبر الإنترنت. لذا فإن عصر البیروقراطیة المشار إلیه باسم "محیط الأوراق" آخذ فی الانخفاض. مع ظهور الاحتكار العسكری ، أصبح العالم على درایة بطریقة جدیدة للإدارة ، والتی كانت إدارة ذكیة. لم یعد تشرشل أو روزفلت یكتبان رسائل! كانوا یتحدثون على الرادیو أو طلب عبر الهاتف. ذهبت الورقة. لكن الأصدقاء ورقة وبائعی الكتب! إنهم لن یقبلوا موت هذا الدماغ. كانوا یطبعون نفس الخطب ، أو یطبعون نفس الأوامر ، إلى الدرجة! إلى الوجود. لذلك یجب أن یقال لحارس الدفاتر: لا تقطع نفسك: الیوم ، یتم ترقیم الوثائق والتوقیعات! تعال وأنت تقطع فواتیر الكهرباء ، وتستغل الاستخدامات الفلكیة ، وتغلق جمیع المكاتب ، وتضع المیزانیة فی جیوب الأمة. لأن الحكومة الذكیة أصبحت أقل تكلفة ، فهی أیضًا رشیقة وأقل كفاءة: مثل المنزل الصغیر وعلی وفاطمة ، اللذین یدیران التاریخ.

¡Cada ministerio es solo una plataforma!

"A menos que la ciudad sea inteligente, el alcalde no tiene control", dice Sorna Sattari. Es un hecho que la velocidad de la tecnología de la información ha transformado el mundo y no puede ser gobernada por la burocracia. Por otro lado, debería ser menos compacto por otro lado. Estos dos defectos principales pueden remediarse si queremos: Cambiar: el mundo de la administración se puede dividir en tres partes: la oral, la escrita y la inteligente. Antes del Islam, el mundo se gobernaba oralmente. Es decir, la palabra era el criterio de cualquier estructura social y política (ya sea la orden de Dios o la del rey). No había principios escritos, porque no había impresiones ni libros. Si fue así, fue muy bajo, lo que fue ineficaz en la gestión global del mundo. Por ejemplo, los judíos sabían leer y escribir debido a la Torá. Los cristianos también por la Biblia. En Irán, las inscripciones, manuscritos y piedras eran más comunes que en otros lugares. Pero con las órdenes del profeta Ali, el mundo cambió. Porque estaba en control del gobierno mundial en ese momento, y le estaba diciendo a la gente que hiciera todo escribiendo para siempre. Su carta a Malik Asht Yemen, que quería convertirse en gobernador de Egipto, es abrumadora. Por supuesto, los occidentales, al eliminar esta parte de la historia, atribuyen la palabra (no la escriban) a Max Weber, ¡llamándolo el padre de la burocracia! Mientras fue robado científicamente, grabó las palabras de Ali y Muhammad (la paz sea con él) hace mil años. También en Irán, los burócratas, que acaban de despertar. Todavía piensan que es la era de Weber, y lo escriben en oro, y enseñan en todos los cursos de gestión. Si bien comienza exactamente en el momento de Weber, la era de la inteligencia o la explosión de información, porque se ha inventado la impresión y los libros están rápidamente disponibles, y las revistas y periódicos han acelerado la transferencia de información. Si anteriormente era un manuscrito y se publicaba un año o un mes de un número, inventaron el boletín diario inventando la publicación de periódicos y periódicos semanales. Max Weber se sentó en el fondo de la burocracia y teorizó, para terminar el trabajo con cuidado. Pero los occidentales piensan: la luz es el camino hacia el futuro. Al mismo tiempo que Max Weber leía el triunfo de la burocracia, estaba Internet (radio telefónica y similares). Incluso si se limitaba a ejércitos u objetivos militares, aún desempeñaba un papel en la gestión del mundo. Y la explosión trae información al momento. Es decir, por teléfono o rad

نوع اخبار :
برچسب : هر وزارتخانه فقط یک پلاتفرم!،
لینک ها :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
 
 
 
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو | Buy Website Traffic