ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی
دوشنبه 13 آبان 1398 :: نویسنده : سید احمد حسینی ماهینی

از انجاییکه ایرانی ها در همه چیز فرق می کنند! در فرافکنی هم تفاوت اساسی دارند. مثلا وقتی می گوییم صدور انقلاب، آنها می گویند همه را صادر کنید، چیزی نماند! این نشان می دهد که خیلی فروتن هستند. و هرچیز خوب را برای دیگران می خواهند. این کار در زمینه پیشرفت های علمی هم بیشتر اتفاق افتاده: وقتی می گوییم که در دانشگاههای آلمان، مجسمه ابن سینا را زده  و نوشته اند: او یک دانشمند عربی است، در حالیکه متولد همدان می باشد. می گویند: عیب ندارد عرب و غیر عرب نداریم. کورش کبیر کسی بود که: همه دنیا را تسخیر کرد و: هیچ آبادی و شهر مهمی نبود، که تابع کورش نباشد، داریوش و ساسانیان و حتی در دوران اسلامی: بنی امیه و بنی عباس نیز بر این فتوحات حکومت می کردند. ولی حالا یک عده ای پیدا شدند: بحرین را از ایران جدا کردند، گفتند عیبی ندارد. آرارات و هیرمند و اروند و جاهای دیگر هم دادند، بعد برای کورش هم جشن های 2500ساله گرفتند. آیا این است معنی حراست از فتوحات کورش کبیر؟ دنباله روهای آنها هم امروز، می خواهند عراق و شام ولبنان و.. را از ایران جدا کنند، و بعد برای کورش کبیر جشن تولد هم می گیرند. در نشست خبری فیلم کوتاه همین امروز! مسئول برگزاری می گفت: به چند دلیل این جشنواره مقام نخست را در جهان دارد. اول اینکه داری 36سال سابقه است، در حالیکه اکثر فستیوالهای خارجی، ده سال بیشتر عمر ندارند. دوم اینکه تعداد آثار رسیده، دهها برابر جشنواره های دیگر است.1460اثر در هیچ کدام ثبت نشده است. سوم اینکه داوران بین المللی و داخلی ان، افراد قدر و بانفوذی هستند. بعد یک گاگولی مثل اینکه این ها را نشنیده! دست بلند کرد و گفت: ما که نمی توانیم خودمان را با جشنواره های خارجی مقایسه کنیم! آنها خیلی پیشرفته هستند. یک سحنران هم می گفت: مهندس نخبه ای پیش خانم ابتکار، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست وقت، رفت و طرح اتومبیل هیبریدی را برای اولین بار داد. ایشان نوشت که توجیه اقتصادی ندارد! بعد معلوم شد: همسر مسئول، وارد کننده بنزین بوده! چنانچه رهبری هم اشاره کردند، برخی ها به واردات معتاد شده اند. البته دلیل اصلی سود سرشار آن است، ولی برای توجیه کار خود می گویند: کالای ایرانی به درد نمی خورد.  هزاران  کشتی و کامیون و بارانداز، در صف واردات به ایران هستند. باز هم می گویند: مردم ایران گرسنه اند، و باید ارز بیشتری برای واردات نخصیص دهند. برخی ها پر رو تر ند و اینجور فرافکنی می کنند: کارخانه ها و کارگرهای فرانسوی هم، آدم هستند و اگر ما از انها خرید نکنیم، ورشکسته و بیکار می شوند: همانطور که ایرباس را نخریدیم، بقیه هم پس دادند! اینها را از بهزاد نبوی یاد گرفته اند که: استاد توجیه است. وی می گفت اگر پیکان را تعطیل کنیم، مردم شهر تالبوت انگلیس، همگی بیکار می شوند! برای ترحم بیشتر مردم! فیلمهایی هم تهیه کردند و از: تلویزیون نشان دادند. ایرانی ها می گشتند و گدا گشنه ترین ملتها را پیدا می کردند، پول می دادند تا مثل کره صنعتی شوند، بعد که صنعتی شدند می گفتند: از کره یاد بگیریم که: چطور صنعتی شویم! برای ژاپن بیشتر از خود آنها دل سوزاندند! هیروشیما را ژاپنی ها فراموش کرده بودند، ولی ایرانیها هرجا رفتند این جنایت آمریکا را گفتند. حتی برخی ها گفتند: ایران باید مثل ژاپن بشود، ولی ژاپن اسلامی. حالا ژاپن بجای تشکر، مامور تهدید ایران می شود، و ناو جنگی به خلیج فارس می فرستد. رفتند از چین کالا وارد کردند، نفت مجانی به آنها دادند. فرافکنی کردند و گفتند: بگذار شکم یکمیلیارد و نیم جمعیت گرسنه نماند. دانشگاههای امریکا را پر کردند، علم آنجا که پیشرفت کرد، گفتند مستعمره آمریکا شویم.

Iranian blackmail!

Because Iranians are different in everything! There are also fundamental differences in trafficking. For example, when we say exporting a revolution, they say export it all, there is nothing left! This shows that they are very humble. And they want everything good for others. This is even more true in the field of scientific advancement: when we say that at the universities of Germany, they sculpted and wrote Ibn Sina's statue: He is an Arab scientist, while he was born in Hamedan. They say: We have no problem with Arabs and non-Arabs. Cyrus the Great was the one who: conquered the whole world and: there was no major city or town, not subordinate to Cyrus, Darius and the Sassanids, and even in the Islamic era: Bani Umayyah and Bani Abbas ruled these conquests. But now some have been found: Bahrain has been separated from Iran, saying it is okay. They gave Ararat, Hirmand, Arvand and other places, then celebrated 2500 years for Cyrus. Does this mean protecting Cyrus the Great's conquests? Their followers today want to separate Iraq, Syria and Lebanon from Iran, and then celebrate Cyrus the Great. At the short film news conference today! The organizer said: "For some reason, the festival is in the first place in the world. First, you have a 36-year history, while most foreign festivals are not ten years old. Secondly, the number of works reached is ten times that of other festivals. 1460 works have not been recorded. Third, its international and domestic referees are powerful and influential. Then a gaggle like they haven't heard! He said, "We can't compare ourselves to foreign festivals!" They are very advanced. An elite engineer also said: The elite engineer went to Ms. Ettekar, the head of the Environmental Protection Agency at the time, for the first time to design a hybrid car. He wrote that it has no economic justification! Then it turned out: the responsible wife was a gas importer! As the leadership also pointed out, some have become addicted to imports. Of course, the main reason for profits is high, but to justify their work they say: Iranian goods do not hurt. Thousands of ships, trucks and docks are in the line of import to Iran. Again, the Iranian people are hungry, and they must provide more currency for special imports. Some are overblown, and so on: French factories and workers are human, and if we don't buy them, they go bankrupt: just as we didn't buy Airbus, others gave up! They have learned from Behzad Nabavi: Master is justified. He said that if we close the arrow, the people of Talbot, England, are all unemployed! To pity more people! They also made films from: TV shows. The Iranians were searching and begging to find the most starving nations, giving money to become industrialized like Korea, and then industrializing, saying: Learn from Korea how to be industrialized! For Japan they burned more than themselves! Hiroshima was forgotten by the Japanese, but the Iranians wherever they went told this American crime. Some even said Iran should be like Japan, but Islamic Japan. Instead of thanking Japan, Japan is now threatening Iran, sending the warship to the Persian Gulf. They went to import goods from China, gave them free oil. They made fun of him and said, "Let the belly of a billion and a half population not go hungry." American universities filled in, science as it progressed, they told us to become an American colony.

ابتزاز إیرانی!

لأن الإیرانیین مختلفون فی كل شیء! هناك أیضا اختلافات جوهریة فی الاتجار. على سبیل المثال ، عندما نقول تصدیر ثورة ، یقولون تصدیر كل شیء ، لم یتبق شیء! هذا یدل على أنها متواضعة جدا. وهم یریدون كل شیء جید للآخرین. هذا صحیح أكثر فی مجال التقدم العلمی: عندما نقول أنهم فی جامعات ألمانیا ، نحتوا وكتبوا تمثال ابن سینا: إنه عالم عربی ، بینما ولد فی مدینة حمدان. یقولون: لیس لدینا مشكلة مع العرب وغیر العرب. كان قورش الكبیر هو الذی غزا العالم بأسره و: لم تكن هناك مدینة أو مدینة كبرى ، ولم یكن خاضعًا لسوروس وداریوس والساسانیین ، وحتى فی العصر الإسلامی: بنى أمیة وبنی عباس هذه الفتوحات. لكن الآن تم العثور على البعض: البحرین تم فصلها عن إیران ، قائلة أنها على ما یرام. أعطوا أرارات وهیرماند وأرفاند وغیرها من الأماكن ، ثم احتفلوا 2500 سنة لسیروس. هل هذا یعنی حمایة فتوحات قورش العظمى؟ یرید أتباعهم الیوم فصل العراق وسوریا ولبنان عن إیران ، ثم الاحتفال بالکورش الکبیر فی مؤتمر صحفی فیلم قصیر الیوم! وقال المنظم: "لسبب ما ، المهرجان هو فی المقام الأول فی العالم. أولاً ، لدیك تاریخ 36 عامًا ، فی حین أن معظم المهرجانات الأجنبیة لم یبلغ عمرها عشر سنوات. ثانیاً ، یبلغ عدد الأعمال التی تم الوصول إلیها عشرة أضعاف عدد المهرجانات الأخرى ، ولم یتم تسجیل 1460 عمل. ثالثًا ، حكامها الدولیون والمحلیون قویون ومؤثرون. ثم یضحكون وكأنهم لم یسمعوا! قال: "لا یمكننا أن نقارن أنفسنا بالمهرجانات الأجنبیة!" فهی متقدمة جدا. وقال مهندس من النخبة أیضًا: ذهب المهندس النخبة إلى السیدة إتكار ، رئیس وكالة حمایة البیئة فی ذلك الوقت ، لأول مرة لتصمیم سیارة هجینة. كتب أنه لا یوجد لدیه مبرر اقتصادی! ثم اتضح أن: الزوجة المسؤولة كانت مستوردة للغاز! كما أوضحت القیادة أیضًا ، أصبح البعض مدمنین على الواردات. بالطبع ، السبب الرئیسی وراء الأرباح كبیر ، ولكن لتبریر عملهم یقولون: البضائع الإیرانیة لا تؤذی. آلاف السفن والشاحنات والأرصفة فی طور الاستیراد إلى إیران. مرة أخرى ، الشعب الإیرانی جائع ، ویجب علیه توفیر المزید من العملة للواردات الخاصة. بعضها مبالغ فیه ، وهكذا: المصانع والعمال الفرنسیون بشر ، وإذا لم نشتریها ، فسوف یفلسون: تماماً كما لم نشتری إیرباص ، استسلم آخرون! لقد تعلموا من بهزاد نبوی: السید مبرر. قال إنه إذا أغلقنا السهم ، فإن شعب التالبوت بإنجلترا ، جمیعهم عاطلون عن العمل! للشفقة المزید من الناس! صنعوا أیضا أفلام من: البرامج التلفزیونیة. كان الإیرانیون یبحثون ویتسولون لإیجاد أكثر الدول تجویعًا ، ویمنحون أموالًا لیصبحوا صناعیین مثل كوریا ، ثم یتولون التصنیع ، قائلین: تعلم من كوریا كیفیة التصنیع! بالنسبة للیابان أحرقوا أكثر من أنفسهم! لقد نسی الیابانیون هیروشیما ، لكن الإیرانیین أینما ذهبوا أخبروا هذه الجریمة الأمریكیة. حتى أن البعض قالوا إن إیران یجب أن تكون مثل الیابان ، ولكن الیابان الإسلامیة. وبدلاً من توجیه الشكر إلى الیابان ، تهدد الیابان إیران الآن ، بإرسال السفینة الحربیة إلى الخلیج الفارسی. ذهبوا لاستیراد البضائع من الصین ، وقدموا لهم النفط مجانا. سخروا منه وقالوا: "لن یجوع بطن الملیار ونصف السكان من الجوع". امتلأت الجامعات الأمریكیة بالعلوم مع تقدمها ، وقالوا لنا أن نصبح مستعمرة أمریكیة.

伊朗勒索!

为伊朗人的一切都不同!贩运也存在根本差异。例如,当我们说出口革命时,他们说全部出口,就什么都没有了!这表明他们非常谦虚。他们希望一切对他人都有好处。在科学进步领域更是如此:当我们说在德国的大学时,他们雕刻并写下了伊本·西纳的雕像:他是阿拉伯科学家,而他出生于哈米丹。他们说:我们对阿拉伯人和非阿拉伯人没有问题。居鲁士大帝:征服了整个世界,并且:没有大城市或城镇,不属于居鲁士,达里乌斯和萨珊王朝,甚至在伊斯兰时代:巴尼·乌马耶和巴尼·阿巴斯统治了这些征服。但是现在发现了一些:巴林已经与伊朗分离,说可以。他们给AraratHirmandArvand和其他地方,然后Cyrus庆祝2500年。这是否意味着保护居鲁士大帝的征服?今天,他们的追随者希望将伊拉克,叙利亚和黎巴嫩与伊朗分开,然后庆祝居鲁士大帝。在今

نوع اخبار :
برچسب : فرافکنی ایرانی!،
لینک ها :
دوشنبه 20 آبان 1398 08:04 ق.ظ
roughly host generic cialis thus brief
alone lift [url=http://genericalis.com/]tadalafil 20mg[/url] true external
abroad sentence flat command http://genericalis.com/ nearly finding
دوشنبه 20 آبان 1398 12:22 ق.ظ
widely dad generic viagra sales personally baseball within serve [url=http://viagenupi.com/]generic viagra sales[/url] currently professor gross maintenance http://viagenupi.com/ little chip
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :