ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

با کمک امام زمان عج، تمدن نوین اسلامی شکل گرفته است. نا باوری این موضوع، باعث بدبینی به روایات و دستاوردهای انقلاب اسلامی می شود. چنانچه مسئول بالای فرهنگی کشور می گوید: هرچه گشتم یک مدرسه مناسب پیدا نکردم :اسم بچه ام را بنویسم، ناچار یک مدرسه غیرانتفاعی زدم. واقعا عجیب است اگر واقعا مدارس فاسد است، در دست خودشان بوده. همسر ایشان سالها مسئول نوشتن کتابهای درسی بود! همه کتابها را به تنهایی می نوشت! پس اگر بد هست، مقصر خودشان هستید. در ثانی بقیه بچه ها چه گناهی کردند، که باید در این سیستم فاسد درس بخوانند؟ لذا می بینیم این بدبینی در مورد جامعه و: امام زمان هم وجود دارد. درحالیکه حدیث داریم: وجود امام زمان در عصر غیبت، مانند وجود آفتاب در پس ابرها است. ما از دیدن آن محروم هستیم! ولی خورشید وجود دارد، و کار خود را انجام می دهد. امام زمان نیز وجود دادارد. مدیریت یکپارچه جهان را هم به دست دارد. زیرا اگر یک لحظه ایشان غفلت کند، زمین اهلش را فرو می برد!(لولالحجه لساخت الارض باهلها): رئیس جمهورهای احمقی مثل ترامپ، که دکمه قرمز بمب های اتمی در دست آنها است، چرا انگشت خود را فشار نمی دهند، تا جهان نابود شود؟ اگر آنها ترس از امام زمان نداشتند، زمین سالها پیش نابود شده بود. ولی امام زمان مدیریت خود را، بر انها تحمیل می کند. یا مستقیما مانع آنها می شود، و یا به افرادی که نایب عام هستند، راهنمایی می کند که چه کنند. بنابر این وقتی امام خمینی یا امام خامنه ای، حرفی می زنند که مصلحت جهانی دارد، و با اطمینان ان را بیان می کنند، این فقط یک الهام یا جرقه ذهنی نیست، بلکه دستور است. اینکه ما نمی توانیم ببینیم یا درک کنیم، موضوع تازه ای نیست: ما حتی پیامبر را هم ندیده ایم! آنهاییکه آن زمان بودند هم، ندیدند. زیرا پیامبر فقط در مکه یا مدینه بوده، در انجا هم تحت محاصره. فقط تعداد اندکی ایشان را می دیدند. فرضا اگر در ان موقع، در سطح جهان یک میلیون نفر بوده، فقط 10بیست نفر پیامبر را می دیدند. بقیه فقط می شنیدند. پیامبر های دیگر هم به همین شکل است. اگر از ابتدا یک میلیارد یهودی باشد، فقط تعدای از قوم بنی اسرائیل او را می دیدند، و بقیه فقط شنیدند. اما شنیدن آنها مانند دیدن است، بخاطر اعتقاد و اعتماد شان. بنابر این ما هم اگر در باره امام زمان می شنویم، یعنی او را می بینیم. اگر بگوییم نمی بینیم، برای این است که اعتماد ما ضعیف است. دلیل دیگری هم هست که نشان می دهد: امام زمان همه جا هست، و به همه کمک می کند، ولی ما او را نمی شناسیم! حتما به ما هم کمک کرده، ولی فکر کردیم او پسر همسایه است! ضامن همه این حرفها ایات قران است. یعنی چون قران می گوید: (بقیه الله خیر لکم) ما باید بدانیم که ایشان، به ما خیر می رساند، ولی چشم ما او را نمی بیند. یا اگر هم می بیند حواس ما به او نیست. به همین دلیل قران ام المعجزات است. زیرا اگر گفته های قران نبود، کسی معجزه ای ندیده بود. زنده شدن مرده به دست حضرت عیسی را، چند نفر دیدند؟ ممکن است ده نفر بودند. ولی سه میلیارد مسیحی جهان، در این 2000سال فقط شنیدند. روی شنیده ها هم نمی شود اعتماد کرد. زیرا در ان دخل و تصرف می شود. چنانکه تورات و انجیل، دخل و تصرف شده. حداقل 4انجیل وجود دارد، که هریک به تنهایی مدعی راستگویی هستند. اسرائیلیات یهودیها از این بدتر است، چون در ان زمان اصلا کتابت وجود نداشته. کاغذ اختراع نشده بود. چاپخانه ای نبود. توراتی که بعد از 2000سال و انجیلی که بعد 1400سال چاپ شده چطور می تواند: اصالت موضوعات را تایید کند. جز اینکه قران بخشی از انها را تایید می کند،

There is a modern Islamic civilization.

With the help of Imam Zaman, a new Islamic civilization has been formed. The disbelief in this issue gives rise to pessimism about the narratives and achievements of the Islamic Revolution. As the country's top cultural official says: I didn't find a suitable school for what I was looking for: writing my baby's name, I had to go to a non-profit school. It's really weird if the schools are really corrupt, in their hands. His wife was responsible for writing textbooks for many years! He wrote all the books alone! So if it's bad, you're to blame. Secondly, what other kids did they have to study in this corrupt system? So we see this skepticism about society and: Imam of Time also exists. While we have hadith: The presence of the Imam of time in the time of absence is like the sun behind the clouds. We are deprived of seeing it! But the sun exists, and it does its job. Imam of time also existed. It also has integrated management of the world. For if for a moment he neglects, the earth will swallow his people! (): Foolish presidents like Trump, who has the red button on the atomic bomb, why not press their finger to destroy the world? If they were not afraid of the Imam of time, the earth would have been destroyed many years ago. But the Imam imposes his time on his administration. Either they block them directly, or they guide people who are vice versa, what to do. So when Imam Khomeini or Imam Khamenei say something that is of global interest, and say it with confidence, it is not just an inspiration or a spark, but a command. That we cannot see or understand is not new: we have not even seen the Prophet! Those who were then did not see either. Because the Prophet was only in Mecca or Medina, and also besieged. Only a few saw them. Suppose if at that time there were one million people worldwide, only 10 of the twenty would see the Prophet. Others just heard. Other prophets are the same. If there were a billion Jews from the beginning, only a few of the people of Israel would see him, and the rest would only hear. But hearing them is like seeing, because of their faith and trust. So if we hear about the Imam of the time, it means that we see him. If we say we do not see, it is because our confidence is weak. There is another reason: Imam Zaman is everywhere, helping everyone, but we do not know him! He must have helped us too, but we thought he was a neighbor boy! All this is guaranteed by the verses of the Qur'an. That is, because the Qur'an says: () We should know that he will do us good, but our eyes do not see him. Or if he sees it, our minds are not on him. That is why the Quran is a miracle. For if there were no Quran, no one would have seen a miracle. How many saw the resurrection of the dead at the hands of Jesus? There might have been ten people. But the three billion Christians in the world have only heard in these 2000 years. You can't trust what you hear. Because it is interfered with and captured. Just as the Torah and the Bible are intercepted and captured. There are at least 4 Gospels, each of which claims to be truthful. The Jewish state of Israel is even worse because there was no scripture at that time. The paper was not invented. There was no printing house. How the Torah after 2000 years and the Bible after 1400 years can: Confirm the authenticity of the issues. Except that the Qur'an confirms some of them,

هناك حضارة إسلامیة حدیثة.

بمساعدة الإمام زمان ، تم تشكیل حضارة إسلامیة جدیدة. الكفر فی هذه القضیة یثیر التشاؤم حول قصص وإنجازات الثورة الإسلامیة. كما یقول المسؤول الثقافی فی البلاد: لم أجد مدرسة مناسبة لما كنت أبحث عنه. من الغریب حقًا أن تكون المدارس فاسدة حقًا. كانت زوجته مسؤولة عن كتابة الكتب المدرسیة لسنوات عدیدة! لقد كتب كل الكتب بمفرده! إذا كان الأمر سیئًا ، فأنت تتحمل اللوم. ثانیاً ، ما الذی كان یجب على الأطفال الآخرین دراسته فی هذا النظام الفاسد؟ لذلك نرى هذا الشك فی المجتمع و: إمام الزمن موجود أیضًا. بینما لدینا حدیث: إن وجود إمام الزمن فی زمن الغیاب یشبه الشمس وراء الغیوم. نحن محرومون من رؤیته! لكن الشمس موجودة وتقوم بعملها. إمام الزمن موجود أیضا. كما أن لدیها الإدارة المتكاملة للعالم. لأنه إذا كان مهملاً للحظة ، فإن الأرض سوف تبتلع شعبه! إذا لم یكونوا خائفین من إمام الزمان ، لكانت الأرض قد دُمرت قبل سنوات عدیدة. لكن الإمام یفرض وقته على إدارته. إما أنهم یحظرونهم بشكل مباشر ، أو یرشدون الأشخاص الذین یفعلون العكس ، ماذا یفعلون. لذلك عندما یقول الإمام الخمینی أو الإمام خامنئی شیئاً ذا أهمیة عالمیة ، ویقولونه بثقة ، فإنه لیس مجرد إلهام أو شرارة ، بل هو أمر. إن عدم رؤیة أو فهمنا لیس بالأمر الجدید: حتى أننا لم نر النبی! أولئك الذین كانوا ثم لم یروا أیضا. لأن النبی كان فقط فی مكة المكرمة أو المدینة المنورة ، وكذلك المحاصر. فقط عدد قلیل منهم رآهم. لنفترض أنه فی ذلك الوقت كان هناك ملیون شخص فی جمیع أنحاء العالم ، فإن 10 فقط من العشرین سیشاهدون النبی. الآخرین سمعت للتو. الأنبیاء الآخرون هم نفسه. إذا كان هناك ملیار یهودی من البدایة ، فلن یراه سوى عدد قلیل من شعب إسرائیل ، والباقی یسمعون فقط. لكن سماعهم یشبه الرؤیة ، بسبب إیمانهم وثقتهم. إذا سمعنا عن إمام الوقت ، فهذا یعنی أننا نراه. إذا قلنا أننا لا نرى ، فذلك لأن ثقتنا ضعیفة. هناك سبب آخر: الإمام زمان موجود فی كل مكان ، یساعد الجمیع ، لكننا لا نعرفه! لا بد أنه ساعدنا أیضًا ، لكننا اعتقدنا أنه صبی جار! كل هذه الكلمات هی كلمات القرآن. هذا ، كما یقول القرآن: () یجب أن نعرف أنه سیفیدنا ، لكن أعیننا لا تراه. أو إذا رأى ذلك ، فإن عقولنا لیست علیه. هذا هو السبب فی أن القرآن هو معجزة. لأنه إذا لم یكن هناك القرآن ، فلن یرى أحد معجزة. كم رأى قیامة الأموات على ید یسوع؟ ربما كان هناك عشرة أشخاص. لكن ثلاثة ملیارات مسیحی فی العالم لم یسمعوا إلا فی 2000 عام. لا یمكنك الوثوق بما تسمعه. لأنه یتداخل مع والتقاطها. مثلما یتم اعتراض التوراة والإنجیل والتقاطهما. هناك ما لا یقل عن 4 الأناجیل ، كل منها یدعی أنه صادق. دولة إسرائیل الیهودیة أسوأ من ذلك لأنه لم یكن هناك كتاب مقدس فی ذلك الوقت. لم یخترع الورق. لم یكن هناك مطبعة. كیف یمكن للتوراة بعد 2000 سنة والكتاب المقدس بعد 1400 سنة: تأكید صحة هذه القضایا. إلا أن القرآن یؤكد بعض منهم ،

Müasir bir İslam sivilizasiyası var.

İmam Zamanın köməyi ilə yeni bir İslam sivilizasiyası formalaşdı. Bu məsələyə inamsızlıq İslam İnqilabının povestləri və nailiyyətləri barədə pessimizmə səbəb olur. Ölkənin mədəniyyət rəsmisinin dediyi kimi: axtardığım üçün uyğun bir məktəb tapmadım. Məktəblər həqiqətən əllərindəki korrupsiyalaşmışlarsa, bu, çox qəribədir. Yoldaşı uzun illər dərslik yazmaq üçün məsuliyyət daşıyırdı! Bütün kitabları tək yazdı! Buna görə pisdirsə, günahlandırmalısan. İkincisi, başqa bu uşaqları bu korrupsiya sistemində oxumağa məcbur etdilər? Beləliklə, cəmiyyət haqqında bu skeptikliyi görürük və zamanın İmamı da mövcuddur. Hədis verdiyimiz zaman: Zəmanə imamının hüzurunda olması buludların arxasında günəş kimidir. Görməkdən məhrumuq! Ancaq günəş var və öz işini görür. Zamanın imamı da var idi. Həm də dünyanın inteqrasiya olunmuş idarəçiliyinə malikdir. Bir anlığa laqeyd qalsa, yer öz xalqını udacaq! (): Atom bombasının qırmızı düyməsini olan Trump kimi axmaq prezidentlər niyə dünyanı məhv etmək üçün barmaqlarını basmasınlar? Zəmanə İmamından qorxmasaydılar, yer illər əvvəl məhv olardı. Lakin İmam vaxtını idarəsinə tapşırır. Ya onları birbaşa bloklayır, ya da əksinə olan insanlara nə etməli olduqlarını istiqamətləndirirlər. Beləliklə, İmam Xomeyni və ya İmam Xamenei ümumbəşəri maraq kəsb edən bir şey söylədikdə və bunu inamla söyləsələr, bu, sadəcə ilham və ya qığılcım deyil, bir əmrdir. Görə bilmədiyimiz və anlaya biləcəyimiz yeni deyil: Peyğəmbərimizi belə görmədik! O vaxt olanlar da görmədilər. Çünki Peyğəmbər yalnız Məkkədə və ya Mədinədə idi və mühasirədə idi. Onları yalnız bir neçəsi gördü. Tutaq ki, o dövrdə dünyada bir milyon insan olsaydı, iyirmi nəfərdən yalnız 10-u Peyğəmbəri görər. Digərləri yalnız eşitdilər. Digər peyğəmbərlər də eynidir. Əvvəldən bir milyard yəhudi olsaydı, İsrail xalqından yalnız bir neçəsi onu görər, qalanları yalnız eşitərdilər. Ancaq onları eşitmək, iman və güvənlərinə görə görmək kimidir. Deməli, dövrün imamı haqqınd də,

نوع اخبار :
برچسب : تمدن نوین اسلامی وجود دارد.،
لینک ها :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :