ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی
چهارشنبه 8 آبان 1398 :: نویسنده : سید احمد حسینی ماهینی

از سال 1348 که بحرین از ایران جدا شد، مردم اعتراضهای مختلف کردند، اما سلطنت طلبها گفتند بجای ان، تنب کوچک و بزرگ را گرفتند! البته آنها در همه جای ایران این خیانت را کردند. گفتند که انسوی اروند را دادیم، بجای ان کشتیرانی در اروند را گرفتیم!(قرارداد الجزابر 1975) ارارات را دادیم و چند روستا را عوض کردیم، هیرمند را دادیم و مانع از جنگ و برادر کشی شدیم! حالا دم در آورده می گویند بحرین از اول مال ایران نبود! یا می گویند زمان قاجار واگذار شد. زمان قاجار که حسابش جدا است، نقشه ایران کوچک و کوچکتر شد، چون مردان کوچکی بودند، و قدرت اداره مملکت بزرگ را نداشتند، و ممالک محروسه، فقط لفظ قلم آنها بود. این بدبختی پادشاهان را می خواهند، با یاد کوروش تسلی بدهند! آدم جعلی که نامی از ان در هیچ کتاب تاریخی نیست. و همزمان با ایجاد اسرائیل، در ایران جعل شد. یک بنایی را هم دزدیدند و بنام او کردند. وروز 7ابان را هم بنامش زدند. آنها فقط به این سوال جواب دهند: اگر کورش وجود خارجی دارد، چرا انگلیس و آمریکا از ان حمایت می کنند؟ آنها که همیشه ایران را استعمار و تجزیه نمودند، چطور به کورش علاقه پیدا کردند؟ زیرا کورش به گفته خودشان، همه دنیا را برای ایران تسخیر کرد. برای هرکدام یک شاه تعیین نمود، و خودش هم شد شاه شاهان، یعنی شاهنشاه. اگر کورش را قبول کنند، باید انگلیس را هم به ایران پس بدهند! مصر و شامات و چین و ماچین که، جای خود دارد. همزمان با یاد آوری کورش، در عراق و لبنان تظاهرات بر علیه ایران راه انداخته اند، که آنجا را از ایران جدا کنند. در زمان جدایی بحرین هم این کار را کردند: اول گفتند آنها عرب هستند! و ما با عربها دشمن هستیم، پس بگذار بروند! بعد هم در بحرین تظاهرات ساختگی درست کردند، که آنها می خواهند از ایران جدا شوند. الان هم خام کردن مردم، به یاد کورش برای این است که: عراق و یمن و شامات و لبنان را، از ایران ناراحت کنند، تا آنها هم جدا بشوند. درحالیکه به نظر می رسد: قضیه برعکس است. کورش از کلمه قریش گرفته شده است، قرشی یا کورشی به عده ای گفته می شد که: از ایران به عربستان رفته بودند. و از نوادگان اسماعیل پسر ابراهیم ع محسوب می شدند. زیرا اسماعیل ایرانی بود، و در ایلام بدنیا آمده، ولی به دلیل مذهبی پدرش او را به عربستان برد، همچنان که پسر دیگرش را به فلسطین برد. یعینی یهودیان (بنی اسرائیل) با قریش پسرعمو بودند، و همه هم، ایرانی. از سوی دیگر: جم یعنی جمشید و اران یعنی ایران، و جماران به معنی آن فر ایرانی است، و اشاره به امام خمینی دارد، که از نوادگان اسماعیل(سلسله سادات) می باشد. لذا تاریخ واقعی، درست برعکس گفته های انها است. حکومت سادات که الان در: یمن و لبنان و عراق و سوریه است، نشان از ان فر ایزدی است، که از زمان جم(یعنی ابراهیم بزرگ) در ایران پدید آمده، و تا امروز سلسله وار خود را حفظ کرده، و چون خورشیدی جهانتاب، برعالم می تابد. علائم و مدارک زیادی وجود دارد که: همه مردم دنیا ایرانی هستند، و تنها کسی می تواند جهان را متحد کند، که از سلاله پاک این(حضرت ابراهیم ع) خاندان باشد. پیامبر اسلام پیش بینی های زیادی در مورد ایرانیان، و کمک آنها به امام زمان دارد. علوم پیشرفته را نزد ایرانیان می داند، و در تفسیر (و آخرین لما یلحقوا بهم) به سلمان فارسی اشاره می کند و می فرماید: از قوم ایشان هستند که بعدا به ما ملحق می شوند. تنها در این فرضیه است که جهان، یک دست و متحد به نظر می رسد، و تفرقه و جدایی و دشمنی در ان جایی ندارد. همه دنیا با ایدئولوژی الهی، و با پرچم واحد، حکومت واحد جهانی را خواهند داشت.

Bahrain Recovery Campaign

Since Bahrain broke away from Iran in 1348, people have been protesting, but monarchists say they have taken the big and small tomb! Of course, they betrayed it everywhere in Iran. They said that we had given up Arvand, instead of shipping Arvand! Now it is said Bahrain was not Iran's first! Or say the time of the Qajar was entrusted. By the time of the Qajar, whose account was separate, the map of Iran became smaller and smaller, because they were small men, lacking the power to govern a large country, and the deprived kingdoms were just their pen. They want this misery of kings, to console Cyrus! A fake man who is not mentioned in any history book. And with the creation of Israel, it was forged in Iran. They robbed a building and called it. Today they also called him Aban 7. They only answer the question: If Cyrus is foreign, why do Britain and America support it? How did those who always colonized and disintegrated Iran became interested in Cyrus? Because Cyrus, according to them, conquered the whole world for Iran. He appointed one king for each, and he became the king himself, that is, the king. If they accept Cyrus, they have to give England back to Iran too! Egypt, Damascus, and China and Machin. At the same time as Cyrus remembers, demonstrations against Iran were held in Iraq and Lebanon to separate Iran there. At the time of Bahrain's separation, they did: First they said they were Arabs! And we are enemies with the Arabs, so let them go! Then they made a fake demonstration in Bahrain that they want to leave Iran. Now the crushing of the people is reminiscent of Cyrus: to upset Iran, Iraq, Yemen, Damascus and Lebanon, so that they will be separated. While it seems: The opposite is the case. Cyrus is derived from the word Quraysh. Quraysh or Cyrus was said to have been said to have gone from Iran to Saudi Arabia. And they were descendants of Ismail the son of Abraham. Ismail was Iranian, and was born in Ilam, but because of religious reasons his father took him to Saudi Arabia, as he carried his other son to Palestine. It means the Jews (the children of Israel) were cousins ​​to Quraysh, and all of them were Iranians. On the other hand: Jam means Jamshid and Eran means Iran, and Jamaran means Persian oven, referring to Imam Khomeini, who is a descendant of Ismail (Sadat dynasty). So real history is just the opposite of what they say. The Sadat government, now in Yemen, Lebanon, Iraq and Syria, is an example of the goddess, who emerged in Iran from the time of Jam (ie Abraham the Great), and has maintained her dynasty to this day, as the sunshine of the world. , It glows. There are many signs that: All the people of the world are Iranians, and only one person can unite the world, from the pure descendants of this (Prophet Abraham) family. The Prophet of Islam has many predictions about the Iranians, and their help to the Imam of Time. He considers the advanced sciences among the Iranians, and in the commentary () refers to Salman Farsi and says: They belong to his people who later join us. It is only in the assumption that the world seems to be one and united, and that there is no separation and enmity. The whole world will be governed by a universal ideology, with a divine ideology and a single flag.

حملة استعادة البحرین

منذ انفصال البحرین عن إیران فی عام 1348 ، كان الناس یحتجون ، لكن الملكیین یقولون إنهم أخذوا القبر الكبیر والصغیر! بالطبع ، لقد خانوه فی كل مكان فی إیران. قالوا أننا تخلینا عن أروند ، بدلاً من شحن أروند! الآن یقال أن البحرین لم تكن إیران الأولى! أو قل من عهد الكاجار. بحلول زمن الكاجار ، أصبحت خطة إیران أصغر وأصغر ، لأنهم كانوا رجالًا صغارًا ، وكانوا یفتقرون إلى القدرة على حكم بلد كبیر ، وكانت الممالك المحرومة مجرد قلمهم. انهم یریدون هذا البؤس من الملوك ، لتعزیة سایروس! رجل مزیف لم یرد ذكره فی أی كتاب تاریخ. ومع قیام إسرائیل ، تم تزویرها فی إیران. سرقوا مبنى ووصفوه. الیوم دعوه أیضا أبان 7. یجیبون فقط على السؤال التالی: إذا كان سایروس أجنبیًا ، فلماذا تدعمه بریطانیا وأمریكا؟ كیف أصبح أولئك الذین استعمروا إیران وتفككها دائمًا مهتمین بقورش؟ لأن كورش ، حسب رأیهم ، غزا العالم كله لإیران. لقد عین ملكًا واحدًا لكل منهم ، وأصبح هو الملك نفسه ، أی الملك. إذا قبلوا كورش ، فعلیهم إعادة إنجلترا إلى إیران أیضًا! مصر ودمشق والصین وماشین. فی نفس الوقت الذی یتذكر فیه سایروس ، نظمت مظاهرات ضد إیران فی العراق ولبنان لفصل إیران هناك. فی وقت انفصال البحرین ، فعلوا ذلك: أولاً قالوا إنهم عرب! ونحن أعداء مع العرب ، فلیذهبوا! ثم قاموا بمظاهرة وهمیة فی البحرین ، یریدون مغادرة إیران. الآن یذكّر سحق الشعب بسیروس: لإزعاج إیران والعراق والیمن ودمشق ولبنان ، بحیث یتم فصلهم. بینما یبدو: العكس هو الصحیح. قورش مشتق من كلمة قریش ، قریش أو قورش قیل إنهما ذهبا من إیران إلى المملكة العربیة السعودیة. وكانوا من نسل إسماعیل بن إبراهیم. كان إسماعیل إیرانی ، وُلد فی إیلام ، ولكن لأسباب دینیة أخذه والده إلى المملكة العربیة السعودیة ، حیث حمل ابنه الآخر إلى فلسطین. وهذا یعنی أن الیهود (أبناء إسرائیل) كانوا أبناء عمومة لقریش ، وجمیعهم من الإیرانیین. من ناحیة أخرى: المربى تعنی جمشید وعیران تعنی إیران ، وجماران تعنی الفرن الفارسی ، فی إشارة إلى الإمام الخمینی ، وهو من نسل إسماعیل (سادات السادات). لذلك التاریخ الحقیقی هو عكس ما یقولون. یعد نظام السادات ، الموجود حالیًا فی الیمن ولبنان والعراق وسوریا ، مثالًا للإلهة التی ظهرت فی إیران منذ زمن المربى (أی إبراهیم الكبیر) ، وقد حافظت على حكمها حتى یومنا هذا ، كمصورة شمسیة. یضیء. هناك العدید من الدلائل التی تشیر إلى أن: جمیع شعوب العالم هم إیرانیون ، ویمكن لشخص واحد فقط أن یوحد العالم ، من أحفاد عائلة النبی إبراهیم. لرسول الإسلام تنبؤات كثیرة عن الإیرانیین ومساعدتهم لإمام الزمن. إنه یعتبر العلوم المتقدمة بین الإیرانیین ، وفی التعلیق () یشیر إلى سلمان فارسی ویقول: إنهم ینتمون إلى قومه الذین انضموا إلینا لاحقًا. إنه فقط فی افتراض أن العالم یبدو عالمًا موحدًا ، وأنه لا یوجد انفصال وعداء. سیحكم العالم كله أیدیولوجیة عالمیة ، بإیدیولوجیة إلهیة وعلم واحد.

Bəhreyn Bərpa Kampaniyası

Bəhreyn 1348-ci ildə İrandan ayrıldıqdan bəri insanlar etiraz edir, lakin monarxistlər böyük və kiçik məzarı götürdüklərini söyləyirlər! Əlbəttə, İranın hər yerinə xəyanət etdilər. Dedilər ki, Arvandı göndərmək əvəzinə Arvandan imtina etdik! (Əl Cəzirə müqaviləsi 1975) Erarata verdik və bəzi kəndləri dəyişdirdik, Hirmand verdik və müharibə və qardaşlıq qarşısını aldıq! İndi Bəhreynin İranın ilk olmadığı deyilir! Ya da Qacar ​​vaxtının əmanət olunduğunu söylə. Hesabları ayrı olan Qacarın vaxtında İranın xəritəsi daha kiçik və kiçik oldu, çünki kiçik bir adam olduqları üçün böyük bir ölkəni idarə etmək gücünə sahib idilər və məhrum krallıqlar yalnız onların qələmləri idi. Bu padşahların bu səfalətini, Cyrusa təsəlli verməsini istəyirlər! Heç bir tarix kitabında xatırlanmayan saxta adam. İsrailin yaradılması ilə İranda saxlandı. Bir binanı qarət etdilər və onu çağırdılar. Bu gün də onu Aban 7 adlandırdılar. Onlar yalnız suala cavab verirlər: əgər Kir xaricidırsa, Britaniya və Amerika niyə dəstəkləyir? Həmişə İranın müstəmləkə etdiyi və parçalananların Kir ilə maraqlanmaları necə oldu? Çünki Kir, onların fikrincə, İran üçün bütün dünyanı fəth etdi. Hər biri üçün bir padşah təyin etdi və özü də padşah oldu, yəni padşah oldu. Cyrusu qəbul etsələr, İngiltərəni də İrana qaytarmalıdırlar! Misir, Şam, Çin və Maşın. Cyrusun xatırlatdığı eyni zamanda, İranın orada ayrılması üçün İraq və Livanda İrana qarşı nümayişlər təşkil edildi. Bəhreynin ayrılığı zamanı belə etdilər: Əvvəlcə ərəb olduqlarını dedilər! Biz də ərəblərlə düşmənik, qoy gedək! Sonra Bəhreyndə İranı tərk etmək istədikləri barədə saxta nümayiş etdirdilər. İndi xalqın əzilməsi Cyrus'u xatırladır: İran, İraq, Yəmən, Dəməşq və Livanı incitmək ki, ayrılsınlar. Göründüyü halda: Əksinə vəziyyətdir. Cyrus Quraysh kəlməsindən yaranmışdır.Qurayş ya da Cyrus'un İrandan Səudiyyə Ərəbistanına getmiş bir adam olduğu bildirildi. Və onlar İbrahim oğlu İsmayılın nəslindən idilər. İsmayıl iranlı idi və İlamda anadan olmuşdu, lakin dini səbəblərə görə atası digər oğlunu Fələstinə apardığı üçün Səudiyyə Ərəbistanına apardı. Demək, yəhudilər ir

نوع اخبار :
برچسب : کمپین بار پس گیری بحرین،
لینک ها :
دوشنبه 20 آبان 1398 12:47 ق.ظ
new pollution [url=http://cavalrymenforromney.com/]cenforce[/url] along camera very respect
http://cavalrymenforromney.com/ always singer finally abroad cenforce 100 effectively island
چهارشنبه 15 آبان 1398 10:25 ق.ظ
why if a girl took tadalafil [url=http://viagrapid.com/generic-viagra-online.php]cost of
viagra 100mg walmart[/url] originally couple sauve par tadalafil
yesterday tadalafil 0 005 viagrapid.com roughly rui liquid tadalafil reviews deeply tadalafil
generique+paiement paypal http://viagrapid.com/generic-viagra-online.php clear tadalafil funziona alla grande
شنبه 11 آبان 1398 05:26 ق.ظ
straight she [url=http://viatribuy.com/]viagra online[/url] the contract exactly
enthusiasm buy generic cheap viagra online carefully reach between patience http://viatribuy.com/ slightly pace
شنبه 11 آبان 1398 01:17 ق.ظ
unfortunately efeitos do tadalafil no organismo [url=http://www.cialisps.com/]cialis 5 mg[/url] best viagra tadalafil levitra forum please tadalafil truvada where to buy cialis online daily tadalafil schnupfen otherwise
where to buy tadalafil in japan http://www.cialisps.com/ abroad tadalafil online
bestellen per nachnahme
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :