ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

شهر را به گداخانه بزرگ تبدیل نکنید، که سر هر کوچه و برزن یک صندوق بزرگ گذاشته اند! تا دولت گدایی کند و راه را، بر گدا های کوچک ببندد. این شان جمهوری اسلامی نیست، که هنوز پس از 40سال با صدقه، امورات خود را بگذراند. در حالیکه معادن بزرگ نفت و گاز درجه یک جهان را دارد، و مردم فعال و هوشمند و کار آفرین. معلوم نیست این گداهایی که اقایان برای ان پول جمع می کنند کیستند؟ به نظر نمی رسد غیر از خودشان، خرج کس دیگری بشود! یک نمونه آن کاخ ازگل بود که وقتی: گندش در آمد فوری فروختند. ولی نگفتند پولش را چه کردند. می گویند سه میلیون خانوار تحت پوشش دارند. در ایران کسی جز کار مند و کارگر وجود ندارد، و همه از دولت حقوق می گیرند. جمعیت ایران 83میلیون نفر است. هرخانوار 4نفر باشد 20میلیون خانوار می شود، این 20میلیون، 4میلیون کارمند هستند! 4میلیون نظامی 4میلیون بازنشسته 8میلیون هم کارگر: شرکت های دولتی و شبه دولتی! پس کسی نه بیکار است، و نه از قلم افتاده. آنهاییکه مردم را  همگی فقیر و بی درآمد معرفی می کنند، لابد اجنه و دیوان را می گویند. اگر مردم بیکار و فقیر هستند، پس چرا همه مصرفی های آنها سه برابر: متوسط دنیا است؟ آمار خودروها، خانه و زمین و باغ ها و مغازه ها سرسام آور است. یعنی اگر مهندسی معکوس شود، می بینیم هر خانوار دو خانه! یک ماشین یک موتور یک باغ یا زمین، خط تلفن گوشی موبایل و.. دارد. البته سه نفر هم بیکار! که زن و بچه ها هستند. اگر حتی مهندسی معکوس نکنیم، به آمار سازمان آمار هم اکتفا کنیم، طبق گفته دکتر فرشاد مومنی، آمار سال 97 نشان می دهد 60درصد فقرای ایران، کارمندان هستند و 30درصد آنها بازنشستگان! یعنی 90درصد فقیران مزدبگیر دولت هستند. فقرای ما این ها هستند. در حالیکه دشمن فقر مطلق را مطرح می کند، و دوستان هم باور می کنند. به گفته دکتر همتی : دغدغه دولت هم همین ها است. ایشان فرمودند: من رئیس بانک مرکزی پولذار ها نیستم، بلکه رئیس بانک مرکزی 83میلیون نفرم. پس، آن فرد روستایی سیستان وبلوچستان هم، باید سهمی از بانک مرکزی داشته باشد. لذا اگر واقعا می خواهند به فقرا رسیدگی کنند، دم و دستگاه نمی خواهد! همه آنها پرونده دارند و: خانه زاد دولت. از نجومی ها بگیرند، و به آنها بدهند مشکل حل می شود. زیرا تعریف فقر در ایران فرق می کند. توزیع درامد نرمال نیست. نجومی بگیرها چولگی را به سمت خودشان بردند، لذا میانگین به سمت آنها میل کرده، و کارمندان فقیر شده اند. حالا اگر چولگی را به میانه منتقل کنیم، مشکل حل می شود و عدالت برقرار می گرد. چون حقوق هر نجومی بگیر 50برابر کارمند ساده است. اگر مر قانون را رعایت کنند، و 8برابری کارمند ساده را سقف درآمد منظور کنند. دولت هم منتفع می شود! یعنی نجومی بگیر های بالای 10برابر، آنقدر زیاد است که حقوق کارمندان ساده را بالا می برد، و زیادتر هم می اید که دولت بردارد. هیچ لزومی ندارد که جستجو در احوالات و حریم خصوصی افراد هم بشود! کافی است لیست پرداختها را یکجایی، رسیدگی کند. روسا و هیات مدیره بانکها در رتبه اول هستند(بالای 100م) روسا و هیات مدیره شرکتهای دولتی و شبه دولتی، در ردیف دوم(بالای 50م) مدیران کل به بالا در ردیف سوم. در بخش خصوصی هم خریدارن خودروهای خارجی در ردیف اول هستند. خریداران ملک خارج از کشور، ردیف دوم و خریدارن ملک بالاشهر وشمال کشور، ردیف سوم. بیاییم با عدالت چهره فقر را از کشور پاک ، و مدیریت خوب اسلام را نشان دهیم.

Collect your alert box!

Don't turn the city into a big bunker, which has a big box on every alley! For the government to beg and block the way, on small beggars. This is not the Islamic Republic, which still carries on its affairs after 40 years of charity. Whereas the world's largest oil and gas mines, and active, intelligent and entrepreneurial people. It is unclear who these beggars are raising money for. It doesn't look like anyone else is spending it! One example was the Palace of Clay, when: Wheat was sold immediately. But they didn't say what they were doing. They say they have three million households covered. In Iran there is no one except a worker, and everyone receives a salary from the government. Iran's population is 83 million. There are 20 million households in a family of 4 people, these 20 million are 4 million employees! 4 MILITARY MILLION 4 MILLION PENSIONS 8 MILLION WORKERS: GOVERNMENTAL AND NON-GOVERNMENTAL COMPANIES! So no one is unemployed, nor is he left out. Those who refer to the people as poor and unprofitable, say the goblins and the Divan. If people are unemployed and poor, then why all their consumption is threefold: the world average? The numbers of cars, houses and lands and gardens and shops are staggering. That is, if engineering is reversed, we will see two households per household! A car has a garden or a motor, a mobile phone line, etc. Of course three people are unemployed! Who are women and children. If not even reverse engineering, let's just rely on the statistics of the Census Bureau, according to Dr. Farshad Momeni, the statistics of 97 show that 60 percent of Iran's poor are employees and 30 percent are retirees! That is, 90 percent of the poor are paid by the government. These are our poor. While the enemy speaks of absolute poverty, so do friends. According to Dr. Hemmati: The same is the concern of the government. He said: I am not the head of the central bank of the rich, but the head of the central bank of 83 million people. So, the rural person of Sistan and Baluchistan should also have a share of the central bank. So if they really want to deal with the poor, they won't want the tail and the machine! They all have a case and: the home of the government. Take it from the astronomers, and give them a solution. Because the definition of poverty in Iran is different. Income distribution is not normal. Astronomers took the skewers to themselves, so the average tended to them, and the staff became poor. Now if we move the skewer to the middle, the problem will be solved and justice will be restored. Because the salary of any astronomer is 50 times that of a simple employee. If they abide by the law, and make the eight-fold simple employee income ceiling. The government will benefit too! That is, the astronomers who are above 10 times as high as those who raise the salaries of ordinary employees, and much more that the government. There is no need to search for privacy and privacy! Just look at the payroll list in one place. Banks' Chiefs and Board of Directors Ranked First (Top 100) Chiefs and Board of Corporate and Non-Governmental Companies, Second Row (Top 50) General Managers Top Three. In the private sector, foreign car buyers are also in the forefront. Overseas Property Buyers, Second Row and Buyers of Balashahr & North Country Property, Third Row. Let's honestly portray the face of poverty in a clean country, and the good governance of Islam.

جمع مربع التنبیه الخاص بك!

لا تحول المدینة إلى قبو كبیر به صندوق كبیر فی كل زقاق! للحكومة أن التسول وعرقلة الطریق ، على المتسولین الصغیرة. لیست هذه هی الجمهوریة الإسلامیة ، التی لا تزال تمارس شؤونها بعد 40 عامًا من الصدقة. فی حین أن أكبر مناجم النفط والغاز فی العالم ، والأشخاص النشطین والذكاء وریادة الأعمال. لیس من الواضح من یقوم هؤلاء المتسولون بجمع الأموال من أجلهم. لا یبدو أن أی شخص آخر ینفقها! مثال على ذلك قصر الطین ، عندما: تم بیع القمح على الفور. لكنهم لم یقولوا ماذا كانوا یفعلون. یقولون لدیهم ثلاثة ملایین أسرة مغطاة. فی إیران ، لا یوجد أحد سوى عامل ، والجمیع یتقاضون راتباً من الحكومة. یبلغ عدد سكان إیران 83 ملیون نسمة. هناك 20 ملیون أسرة فی أسرة مكونة من 4 أشخاص ، هذه 20 ملیون أسرة 4 ملایین موظف! 4 ملایین عسكری 4 ملایین رواتب 8 ملایین عامل: شركات مملوكة للدولة وغیر مملوكة للدولة! لذلك لا یوجد أحد عاطل عن العمل ، ولا هو مهمل. أولئك الذین یشیرون إلى الناس على أنهم فقراء وغیر مربحین ، كما یقول العفاریت والشیطان. إذا كان الناس عاطلون عن العمل وفقراء ، فلماذا یكون كل استهلاكهم ثلاثة أضعاف: المتوسط ​​العالمی؟ أعداد السیارات والمنازل والأراضی والحدائق والمحلات التجاریة مذهلة. وهذا هو ، إذا تم عكس الهندسة ، سنرى عائلتین لكل أسرة! تحتوی السیارة على حدیقة أو محرك ، خط هاتف محمول ، إلخ. بالطبع ثلاثة أشخاص عاطلون عن العمل! من هم النساء والأطفال. إذا لم تكن حتى الهندسة العكسیة ، فلنعتمد فقط على إحصائیات مكتب الإحصاء ، وفقًا للدكتور فرشاد مؤمن. وهذا هو ، 90 فی المئة من الفقراء تدفع من قبل الحكومة. هؤلاء هم فقراءنا. فی حین یتحدث العدو عن الفقر المدقع ، كذلك یفعل الأصدقاء. وفقًا للدكتور همتی: الشیء نفسه هو قلق الحكومة. قال: أنا لست رئیس البنك المركزی للأغنیاء ، لكن رئیس البنك المركزی 83 ملیون شخص. لذلك ، یجب أن یكون للشخص الریفی فی سیستان وبلوشستان حصة من البنك المركزی. لذا إذا كانوا یریدون حقًا التعامل مع الفقراء ، فلن یریدون الذیل والآلة! لدیهم جمیعا قضیة و: منزل الحكومة. خذها من علماء الفلك ، ومنحهم حلاً. لأن تعریف الفقر فی إیران مختلف. توزیع الدخل لیس طبیعیا. أخذ الفلكیون الأسیاخ لأنفسهم ، لذا كان المتوسط ​​یمیل إلیهم ، وأصبح الموظفون فقراء. الآن إذا نقلنا سیخ إلى الوسط ، سیتم حل المشكلة وسیتم استعادة العدالة. لأن راتب أی عالم فلكی هو 50 مرة راتب موظف بسیط. إذا كانوا ملتزمون بالقانون ، وجعل سقف دخل الموظف ثمانیة أضعاف بسیط. ستستفید الحكومة أیضًا! وهذا یعنی أن علماء الفلك الذین یزید عددهم عن 10 أضعاف من یرفعون رواتب الموظفین العادیین ، وأكثر من ذلك بكثیر من الحكومة. لیست هناك حاجة للبحث عن الخصوصیة والخصوصیة! مجرد إلقاء نظرة على قائمة الرواتب فی مكان واحد. حصل رؤساء البنوك ومجلس الإدارة على المرتبة الأولى (أفضل 100) رؤساء ومجلس إدارة الشركات والشركات غیر الحكومیة ، الصف الثانی (أعلى 50) مدراء عامون من بین الثلاثة الأوائل. فی القطاع الخاص ، یحتل مشتری السیارات الأجانب الصدارة أیضًا. المشترین فی الخارج الممتلكات ، الصف الثانی والمشترین من والشمال البلد الملكیة ، الصف الثالث. دعونا بصراحة تصویر وجه الفقر فی بلد نظیف والحكم الرشید للإسلام.

Uyarı qutusunu toplayın!

Hər xiyabanda böyük bir qutu olan böyük bir bunkerə çevrilməyin! Hökumətin yalvarıb yolu bağlaması üçün, kiçik dilənçilərə. Bu hələ 40 illik xeyriyyəçilik işlərindən sonra öz işlərini davam etdirən İslam Respublikası deyil. Halbuki dünyanın ən böyük neft və qaz mədənləri və fəal, ağıllı və təşəbbüskar insanlar. Bu dilənçilərin kimə pul yığdığı məlum deyil. Başqası xərclədiyi kimi görünmür! Bir nümunə Gil Sarayı idi, nə vaxt: Buğda dərhal satıldı. Lakin nə etdiklərini demədilər. Üç milyon ailənin əhatə olunduğunu söyləyirlər. İranda işçidən başqa heç kim yoxdur və hamı hökumətdən maaş alır. İranın əhalisi 83 milyon nəfərdir. 4 nəfərlik bir ailədə 20 milyon ev var, bu 20 milyon 4 milyon işçidir! 4 HƏRBİ MİLYON 4 MİLYON PENSİYA 8 MİLYON İŞÇİ: DÖVLƏT VƏ PARLAMENT ŞİRKƏTLƏRİ! Beləliklə, heç kim işsiz deyil, o da kənarda qalmır. Xalqı yoxsul və faydasız adlandıranlar, goblinlər və Divan deyirlər. İnsanlar işsiz və kasıbdırsa, onda niyə bütün istehlak üç qat olur: dünya orta hesabla? Maşınların, evlərin və torpaqların, bağça və mağazaların sayı heyrətamizdir. Yəni, mühəndislik tərsinə çevrilsə, hər ailəyə iki ev görərik! Bir avtomobilin bağçası və ya motoru, cib telefonu xətti və s. Əlbətdə üç nəfər işsizdir! Qadınlar və uşaqlar kimlərdir. Mühəndisliyi tərsinə çevirməsək belə, gəlin siyahıyaalma bürosunun statistikasına etibar edək, doktor Fərşad Momeninin sözlərinə görə, 97-in statistikası göstərir ki, İranda yoxsulların 60 faizi işçilər, 30 faizi təqaüdçülərdir! Yəni yoxsulların 90 faizi hökumət tərəfindən ödənilir. Bunlar bizim kasıblarımızdır. Düşmən mütləq yoxsulluqdan danışırsa, dostlar da. Doktor Hemmatinin fikrincə: Eyni şey hökumətin narahatlığıdır. Dedi: Mən varlıların mərkəzi bankının rəhbəri deyiləm, 83 milyon əhalisi olan mərkəzi bankın rəhbəriyəm. Deməli, Sistan və Bəluçistanın kənd adamı da mərkəzi bankın payına sahib olmalıdır. Beləliklə, həqiqətən yoxsullarla məşğul olmaq istəsələr, quyruğu və maşını istəməzlər! Hamısının bir davası var və: hökumətin evi. Bunu astronomlardan götürün və onlara bir həll verin. Çünki İranda yoxsulluğun tərifi fərqlidir. Gəlir bölgüsü normal deyil. Astronomlar göyərçinləri özlərinə götürdülər, buna görə ortalama onlara meyl edir və heyət yoxsul olur. İndi şişkəni ortasına köçürsək, problem həll ediləcək və ədalət bərpa ediləcəkdir. Çünki hər hansı bir 

نوع اخبار :
برچسب :
لینک ها :
جمعه 19 مهر 1398 06:27 ب.ظ
<a href="http://canadianonlinepharmacysl.com/">reputable mexican pharmacies online</a>
http://canadianonlinepharmacysl.com/
<a href=http://canadianonlinepharmacysl.com/>http //www.reliablemedpharmacy.com/</a>
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :