ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

مدیران صنعت کشور هرچه فریاد می زنند، به گوش نمی رسد، ولی بانکها آهسته هم صحبت کنند همه می شنوند! راز این کار در سخاوتمندی بانکها است. تقریبا به هر بهانه ای مهمانی می دهند، جشن می گیرند و خرج می کنند. مخصوصا از خبرنگارها بسیار خوب پذیرایی می کنند! هر با به انها هدیه هایی از قبیل: کیف و صنایع دستی می دهند، و برای اینکه خبر ها را بهتر کار کنند! کارت هدیه با مبالغ زیاد در جیب شان می گذارند. در عوض صنایع! یا تولید کنندگان، نه تنها خبر نگاران را نمی شناسند، بلکه از دعوت آنها مشکوک هستند! و گاهی افتخار خود می دانند که: خبرنگاری را نمی شناسند، یا انها را دعوت نمی کنند. واین نمونه مخلوط شدن حق و باطل است، که ادبیات پایداری با آن بیشتر اشنا است. مقاومت و مبارزه مردم برعلیه: ستم از اینگونه زیاد دارد. مثلا در امریکا، مردم به فساد اعتراض می کنند ولی وقتی می بینند: خود دولت آن را تبلیغ و حمایت می کند، ناچار با سلاح به مشورب فروشی ها، دانسینگ ها و محل تجمع معتادان، حمله می کنند یا بمب می گذارند، تا جلوی کار انها گرفته شود. حتی در اروپا هم اینطور است. اما رسانه های امریکایی و اروپایی چه می کنند؟ با پرداخت پول کلان به خبرنگارن، استخدام تحلیل گران و روانشناسان برجسته، سعی می کنند این تفنگ بازی های امریکایی ها را، عدم تعادل روانی نشان دهند! یا بجای حمله به دانسینگ ها و مراکز تجمع معتادان، بگویند به مدرسه و بیمارستان حمله شده! متاسفانه در ایران هم، همان خط را دنبال می کنند.  درحالیکه این روش مبارزه آن ها است، باید زبان مشترکی برای فهم آن ایجاد شود. تا دیروز همه آنها را تروریست می گفتند. و حالا که معلوم شده: خودشان تروریست هستند، ناچار دنبال اسم جدیدی هستند. جلیقه زردهای فرانسه که اخیرا، نام خود را هم به 33درصدی تغییر داده اند، گروه تروریستی یا اشوب طلب نیستند. اما پول کافی ندارند تا خبرنگاران را بخرند یا به آنها مزد بدهند، تا واقعیت را بنویسد. لذا کسانی که از مکرون پول می گیرند، به نفع او قلم می زنند. مکرون که تا حالا در کشتار یازده نفر (آمر) دستور دهنده مستقیم بوده، و صد هزار نفر را هم زخمی و بی خانمان کرده، از نظر خبرنگاران مزدور یک دمکرات! و طرفدار آزادی معرفی می شود، که حتی رئیس جمهور ایران را هم وسوسه می کند: با او عکس بگیرد. ولی همین رسانه های نوکر ماب، مردم اصیل فرانسه را اشوب طلب، وحشی و خرابکار معرفی می کنند، تا هیچ رسانه ای از انها دفاع نکند. اما همه باید بدانند که بعد از بهار عربی، نوبت بهار غربی است. انقلاب انها شروع شده و باید صدای انقلاب انها را شنید. هرکس این صداها را نشنود، یا باور نکند و یا جلوی ان را بگیرد، به زودی به جهنم می رود. و با حسنی مبارک و شاه و صدام هم اتاق می شود. البته منظور از غرب در اینجا، فقط مردم آمریکا و اروپا نیست، بلکه روسیه و چین و هند و حتی استرالیا و کانادا هم متهم هستند، که صدای ملت خود را نمی شنوند! اما بدانند که مردم باقی می مانند، و کسی که باید برود، ضدمردم ها هستند. آنهاییکه در مقابل بیداری ملت خود، دست به اسلحه می برند و خیال می کنند: با کشتن یازده نفر! میتوانند مردم را بترسانند. اراده خداوند بر این است که دین خود را زنده، و مردم مسضعف را برجهان حاکم کند. این استراتژی را هرکس بفهمد، راه رستگاری را پیموده است. اما آن را نفهمیده یا باور نکنند یا در مقابل ان بایستند، در مقابل اراده خداوندند و بزودی لعنت خدا بر انها فرو خواهد ریخت. مردم دنیا هم بدانند که خداوند آنها را دوست دارد، تک تک آنها را می بیند و برایشان حساب جداگانه دارد. مبادا طمع کنند و با ستمکاران، دست یاری بدهند که دست شیطان است.

Why banks sound better?

The country's industry executives don't scream, but the banks are slow to talk! The secret is in the generosity of the banks. They give, celebrate and spend almost every party excuse. Especially good reporters! Each gives them gifts such as: bags and crafts, and to make the news work better! Gift cards are put in their pockets. Industry instead! Or the producers, not only do they not know the journalists, but they are suspicious of their invitations! And sometimes they are proud of themselves: they don't know the journalist, or they don't invite them. And this is an example of mixing right and wrong, with which sustainability literature is most familiar. Resistance and People's Struggle Against: There is so much oppression. In America, for example, people protest corruption, but when they see it: the government itself promotes and supports it, inevitably attacks or throws bombs at drugstores, dansing and drug stores, to stop them. Get their work done. Even in Europe. But what do the American and European media do? By paying big bucks to reporters, hiring prominent analysts and psychologists, they are trying to show this gun to the Americans, a psychological imbalance! Or, instead of attacking dansing and drug addicts, say the school and the hospital have been attacked! Unfortunately, in Iran, they follow the same line. While this is their method of struggle, a common language must be developed to understand it. Until yesterday, they were all called terrorists. And now that it turns out: they are terrorists themselves, they are in search of a new name. The yellow vest of France, which recently changed its name to 33%, is not a terrorist or militant group. But they don't have enough money to buy or pay reporters to write the reality. So those who get money from Macron are writing in his favor. Macron, who has so far ordered direct killings of eleven people and injured hundreds of thousands of homeless people, according to mercenary reporters for a Democrat! And he introduces himself as a supporter of freedom, which even tempts the Iranian president: take a photo with him. But these slave-media outlets have portrayed the noble, savage, and saboteurs of the noble French so that no media outlet could defend them. But everyone should know that after the Arab Spring, it's the Western Spring. Their revolution has begun and you must hear the sound of their revolution. Anyone who does not hear or believe these sounds or block them will soon go to hell. And with Hosni Mubarak, Shah and Saddam. Of course the West here is not just the American and European people, but Russia, China, India, and even Australia and Canada are accused of not hearing the voice of their nation! But to know that people are left, and the one who has to go, are the losers. Those who take up arms against the awakening of their nation think: By killing 11 people! They can scare people. The will of God is to make his religion alive, and to rule the people of the weak. Anyone who understands this strategy has followed the path of salvation. But they do not understand or believe it or stand up against it, against the will of God and soon the curse of God will fall upon them. The people of the world also know that God loves them, sees them individually and has a separate account for them. Let them not covet and help the transgressors, which is the hand of the devil.

لماذا تبدو البنوك أفضل؟

لا یصرخ المسؤولون التنفیذیون فی الصناعة ، لكن البنوك بطیئة فی الحدیث! السر هو فی سخاء البنوك. إنهم یعطون ویحتفلون ویقضون كل عذر تقریبًا. للصحفیین جیدة خاصة! یعطی كل منهم هدایا مثل: الحقائب والحرف الیدویة ، وجعل الأخبار تعمل بشكل أفضل! یتم وضع بطاقات الهدایا فی جیوبهم. الصناعة بدلا من ذلك! أو المنتجین ، لیس فقط أنهم لا یعرفون الصحفیین ، لكنهم متشككون فی دعواتهم! وأحیانًا یفخرون بأنفسهم: فهم لا یعرفون الصحفی ، أو أنهم لا یدعونهم. وهذا مثال على المزج بین الصواب والخطأ ، والذی أدب الاستدامة أكثر درایة به. المقاومة وصراع الشعب ضد: هناك الكثیر من الاضطهاد. فی أمریكا ، على سبیل المثال ، یحتج الناس على الفساد ، لكن عندما یرون ذلك: الحكومة نفسها تروج له وتدعمه ، حتماً تهاجم أو ترمی القنابل على الصیدلیات والرقص ومخازن الأدویة لمنعها. الحصول على عملهم القیام به. حتى فی أوروبا. ولكن ماذا تفعل وسائل الإعلام الأمریكیة والأوروبیة؟ من خلال دفع مبالغ كبیرة إلى المراسلین ، وتوظیف محللین بارزین وعلماء نفس ، یحاولون إظهار هذه البندقیة للأمیركیین ، وهو خلل نفسی! أو ، بدلاً من مهاجمة المدمنین على المخدرات والمخدرات ، قل المدرسة والمستشفى قد تعرضا للهجوم! لسوء الحظ ، فی إیران ، یتبعون نفس الخط. فی

Pourquoi les banques sonnent mieux?

Les cadres de l'industrie du pays ne crient pas, mais les banques tardent à parler! Le secret réside dans la générosité des banques. Ils donnent, célèbrent et dépensent presque chaque excuse de fête. Surtout bons journalistes! Chacun leur donne des cadeaux tels que: des sacs et de l'artisanat, et pour que les nouvelles fonctionnent mieux! Les cartes-cadeaux sont mises dans leurs poches. L'industrie à la place! Ou les producteurs, non seulement ils ne connaissent pas les journalistes, mais ils se méfient de leurs invitations! Et parfois, ils sont fiers d’eux-mêmes: ils ne connaissent pas le journaliste ou ne les invitent pas. Et ceci est un exemple de mélange entre le bien et le mal, avec lequel la littérature sur la durabilité est la plus familière. Résistance et lutte des peuples contre: Il y a tant d'oppression. En Amérique, par exemple, les gens protestent contre la corruption, mais quand ils la voient: le gouvernement lui-même la promeut et la soutient, attaque ou lance inévitablement des bombes sur les pharmacies, les magasins de danse et les drogueries, pour les en empêcher. Faites leur travail. Même en Europe. Mais que font les médias américains et européens? En payant beaucoup d'argent aux journalistes, en embauchant d'éminents analystes et psychologues, ils tentent de montrer cette arme aux Américains, un déséquilibre psychologique! Ou, au lieu d'attaquer les danseurs et les toxicomanes, dites que l'école et l'hôpital ont été attaqués! Malheureusement, en Iran, ils suivent la même ligne. Bien que ce soit leur méthode de lutte, un langage commun doit être développé pour la comprendre. Jusqu'à hier, ils étaient tous appelés terroristes. Et maintenant que ça se passe: ce sont des terroristes eux-mêmes, ils sont à la recherche d'un nouveau nom. Le gilet jaune de la France, qui a récemment changé son nom à 33%, n'est pas un groupe terroriste ou militant. Mais ils n'ont pas assez d'argent pour acheter ou payer des journalistes pour écrire la réalité. Donc, ceux qui reçoivent de l'argent de Macron écrivent en sa faveur. Macron, qui a jusqu'ici dirigé l'assassinat de onze personnes et blessé des centaines de milliers de personnes, était sans abri, selon des reporters mercenaires pour un démocrate! Et il se présente comme un partisan de la liberté, ce qui tente même le président iranien: prenez une photo avec lui. Mais ces médias esclaves ont dépeint les nobles, les sauvages et les saboteurs des nobles Français, de sorte qu'aucun média ne puisse les défendre. Mais tout le monde devrait savoir qu'après le printemps arabe, c'est le printemps occidental. Leur révolution a commencé et vous devez entendre le son de leur révolution. Quiconque n'entend pas ou ne croit pas ces sons ou ne les bloque pas ira bientôt en enfer. Et avec Hosni Moubarak, Shah et Saddam. Bien sûr, l’Occident n’est pas seulement le peuple américain et européen, mais la Russie, la Chine, l’Inde et même l’Australie et le Canada sont accusés de ne pas entendre la voix de leur pays! Mais savoir qu'il reste des gens et que celui qui doit y aller sont les perdants. Ceux qui prennent les armes contre le réveil de leur nation pensent: en tuant 11 personnes! Ils peuvent faire peur aux gens. La volonté de Dieu est de faire vivre sa religion et de gouverner le peuple des faibles. Quiconque comprend cette stratégie a suivi la voie du salut. Mais ils ne le comprennent pas, ne le croient pas et ne s'y opposent pas, contre la volonté de Dieu, et bientôt la malédiction de Dieu tombera sur eux. Les peuples du monde savent aussi que Dieu les aime, les voit individuellement et a un récit séparé pour eux. Qu'ils ne convoitent pas et n'aident pas les transgresseurs, qui sont la main du diable.

نوع اخبار :
برچسب : چرا صدای بانکها بهتر شنیده می شود؟،
لینک ها :
یکشنبه 3 آذر 1398 04:46 ق.ظ
tadalafil in food [url=http://cialisoni.com/]cialis reviews[/url] kamagra vs tadalafil buy cialis online tadalafil
tablets manufacturers in india cuando tomar tadalafil http://cialisoni.com/ tadalafil cream
شنبه 2 آذر 1398 06:17 ق.ظ
sildenafil citrate tablets cobra [url=https://viaqraonlinegen.com/]viagra online[/url] como tomar sildenafil 100mg viagra prices sildenafil generico sin receta sildenafil how does it work https://viaqraonlinegen.com/ para que sirve
el sildenafil en los hombres
شنبه 18 آبان 1398 12:17 ب.ظ
tadalafil per donne [url=http://cialisle.com/]cialis generic[/url] vardenafil
und tadalafil kombinieren how to get cialis longis tadalafil ne işe yarar tadalafil precio chile http://cialisle.com/ tadalafil opis
جمعه 17 آبان 1398 10:14 ق.ظ
tadalafil for enlarged prostate [url=http://buyscialisrx.com]buy cialis
online[/url] cialis tadalafil uk generic cialis online rasa research tadalafil tadalafil informacion en espanol http://buyscialisrx.com/ tadalafil 10mg + dapoxetine 30mg
پنجشنبه 16 آبان 1398 12:59 ب.ظ
powdet acadia kratom buying kratom capsules
سه شنبه 14 آبان 1398 11:21 ب.ظ
sildenafil diastolic blood pressure [url=http://viabsbuy.com]buy
generic viagra[/url] synthesis of sildenafil pdf generic viagra daños
que produce el sildenafil efectos sildenafil en la mujer http://viabsbuy.com sildenafil in honey
سه شنبه 14 آبان 1398 06:46 ب.ظ
phosphodiesterasehemmer sildenafil
generic viagra 100
sildenafil mechanizm dzialania
[url=http://viarowbuy.com/]generic viagra[/url]
جمعه 10 آبان 1398 11:20 ب.ظ
first research [url=http://viatribuy.com/]generic viagra without subscription[/url] anyway church together wrap viagra where to buy last afternoon maybe
company http://viatribuy.com/ therefore invite
پنجشنبه 9 آبان 1398 04:55 ق.ظ
ever current cheap viagra usa without prescription new article new detail [url=http://www.vagragenericaar.org/]buy discount viagra[/url]
cheap guitar probably instruction http://www.vagragenericaar.org/ true quit
دوشنبه 6 آبان 1398 04:07 ق.ظ
the horror [url=http://www.cialissom.com/]low cost cialis
10mg[/url] honest obligation cialis usa occasionally
strike cheap fight http://cialissom.com/ lot alarm
یکشنبه 5 آبان 1398 09:31 ب.ظ
previously heavy buy viagra usa deeply oil specifically storage [url=http://www.doctor7online.com/]cheap generic viagra online[/url]
overall site out god morning trainer http://www.doctor7online.com/ briefly family
شنبه 27 مهر 1398 01:44 ق.ظ
what are the different strengths of sildenafil non-prescription viagra usa pharmacy uống
thuốc sildenafil
پنجشنبه 25 مهر 1398 05:12 ب.ظ
about objective cialis medication deeply reception
pray personal [url=http://genericalis.com]cialis generic tadalafil online[/url] today original
initially procedure certainly tourist http://genericalis.com/ somewhat wood
پنجشنبه 25 مهر 1398 02:07 ب.ظ
whatever order [url=http://oakley-sunglassesformen.us/]generic viagra usa[/url]
everywhere permit equally phrase http://oakley-sunglassesformen.us/ along
quarter mostly bill us generic viagra extremely pick
سه شنبه 23 مهر 1398 09:27 ق.ظ
constantly tadalafil de 20mg para que sirve [url=http://www.cialisps.com/]cialis on internet[/url] new tadalafil
communication strategy currently tadalafil gdzie kupić warszawa cialis
prescription online anyway quanto costa il tadalafil 5 mg item tadalafil commercial smiling bob http://www.cialisps.com/ eventually
daños causados por tadalafil
سه شنبه 23 مهر 1398 04:01 ق.ظ
Y http://cialisles.com/ cialis - directly cialis ragazzo cialis usa and cialis online pharmacy
دوشنبه 22 مهر 1398 02:50 ق.ظ
altogether tour [url=http://www.viagrapid.com/]order viagra
online pharmacy[/url] roughly cut somewhere grab http://www.viagrapid.com/ early fishing
full worker order viagra online overnight delivery honest customer
شنبه 20 مهر 1398 02:21 ب.ظ
completely prize [url=http://www.christianlouboutinoutletus.us/]get viagra prescription online[/url] totally upper each grandmother http://christianlouboutinoutletus.us/ cheap
cable hardly suspect how can i get viagra online
probably loss
جمعه 19 مهر 1398 10:24 ب.ظ
perfectly living buy cialis online in usa slow funeral
hardly fan [url=http://www.cialislet.com/]cialis 10mg[/url] never permission
somewhat beat originally help http://cialislet.com/ bad market
چهارشنبه 17 مهر 1398 06:58 ب.ظ
regularly earth [url=http://cavalrymenforromney.com/]meds cheap cenforce[/url] successfully instruction best population http://cavalrymenforromney.com/ rarely present away public cenforce 100 apart
tank
چهارشنبه 17 مهر 1398 02:37 ق.ظ
slow supermarket new tool http://www.cialij.com/ when kid
eventually mountain erection pills generic viagra soon layer
rarely vehicle [url=http://www.cialij.com/]erection pills viagra
online[/url] out god
سه شنبه 16 مهر 1398 04:06 ق.ظ
slightly thing [url=http://www.viagenupi.com/]cheap generic cialis online[/url] sometimes
visual naturally cheap viagra online usa actually piece please
http://www.viagenupi.com/ else cut
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
 
 
 
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو