ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

بسیاری از قانون ها نوشته، ولی اجرا نمی شود. دلیل ان بسیار ساده است: زیرا قانونگذار خودش آن را اجرایی نمی داند. مثل قانون حقوقهای نجومی: قرار بود که هیچکس از یک مبلغی بیشتر نگیرد. قانون تصویب شد و برای اجرا هم ابلاغ شد، ولی چون کسی که مامور اجرای آن بود، حقوقش سه برابر سقف تعیین شده بود، لذا آن را مسکوت گذاشت. قرار بود با مالیات کشور اداره شود! اما فراریان مالیاتی خودشان، مسئول اجری آن شدند. ولی نا امید نباید شد! یک دروازه دیگر باقی است که: میتواند جلوی آنها را بگیرد. و ان شورای نگهبان است. زیرا نجومی بگیران و فراریان مالیات، برای حفظ موقعیت خود، بسوی انتخابات رفته، اکثر انها کاندیدا می شوند. لذا شورای نگهبان می تواند: با استعلام از سازمان مدیریت یا سازمان امور مالیاتی، در صورت تخلف کاندیدها، آنها را رد صلاحیت کند. البته شورای نگهبان از گردنه های سخت تر هم، به سلامت عبور کرده است. در این خصوص هم باید غربال کند: تا نجومی بگیران و فراریان مالیاتی، وارد دستگاه قانون گذاری نشوند. بخصوص اینکه اکنون سیاست های کلی قانونگذاری اعلام شده، و نمایندگان بیش از هر وقت دیگر باید: به قانونگذاری مشغول باشند، و زمانی برای بده بستانهای معمول نخواهند داشت. یکی از دلایلی که این دو گروه می خواهند وارد مجلس شوند، ثروتمند بودن ایرانیان است. خیلی ها تبلیغ می کنند که فقر، در ایران بیداد می کند! و فقراافزایش یافته اند. ولی مروری بر اختلاس ها و دزدی ها، نشان می دهد روی هرکسی دست گذاشته اند، بدون تقصیر نبوده است! دختر وزیر آخرین نمونه آن است، که اصلا به قیافه اش نمی آید! آدم اختلاس گری باشد. زیرا اگر اینطور بود، فوی فرار می کرد و مانند دیگران، پولها را هم با خود می برد. ولی ثروتمندی دیگران او را جوگیر کرده بود. مثلا پدرش چکهایی که میکشید، اصلا صفر هایش معلوم نبود چند تا است! عضو شرکتهایی بود که نمی دانست تعداد آن چقدر است، اگر خرجهای او نبود روحانی رای نمی اورد. نوبخت و دیگران هم دست کمی ندارند. پولهایی که اینها خرج کردند، اگر روی سنگ می گذاشتند: سنگ اب می شد. البته آنها اختلاس گر نیستند! پول همینطوری آمده سراغشان.  اگر قانونی برای اینها نوشته شود، باید همه را دستگیر کنند!(گر حکم شود که مست گیرند..)برای تشخیص و اهم و فی الاهم کردن: این نجومی بگیران کافی است: مهندسی معکوس انجام شود. مثلا لیست خریداران اتومبیل های وارداتی را نگاه کنند. کسی که چند میلیارد می دهد و: یک ماشین می خرد، ببینند که صورت وضعیت مالیاتی اش چطور است. یا این پولها را از کجا آورده است. بسیاری از اینها از پولشویی، فرار مالیاتی و حقوق های نجومی خواهد بود. چرا دولت نمی تواند یارانه ثروتمند ها را قطع کند؟ چون مهندسی معکوس نمی کند. از جلو نگاه می کند می بیند: همه چیز درست است.83 میلیون نفر نوشته اند خانه و اتومبیل ندارد، و حقوقشان زیر خط فقر است! تا یارانه بگیرند. پس اینهمه مسکن برای کیست؟ 25میلیون واحد مسکونی، یعنی هرسه نفر یک واحد مسکونی دارند. بعبارت بهتر همه دارای واحد مسکونی هستند. چون خانواده ای کمتر از سه نفر نیست. 30میلیون خودرو و موتور سیکلت، برای کیست؟ اینهمه کار خانجات و کار گاهها و مغازه ها و فروشگاهها، اگر مهندسی معکوس شود نه تنها نیازی به: کمیته امداد و بهزیستی و خیریه نیست، بلکه باید  فطریه و صدقه را به خارج از کشور بفرستند. الان که کد ملی هوشمند است، با مهندسی معکوس میتوان دید که: ثروتها در کجاها خوابیده. و اگر کسی یارانه می گیرد، برای این است که دارایی ها و درآمد های او، شناسایی نشود تا مالیات ندهد.

The Guardian Council will stop

Many laws are written but not enforced. The reason is very simple: the legislator does not consider it self-executing. Like the Astronomy Law: No one was supposed to get more than one. The law was passed and announced for enforcement, but because the person who enforced it had his salary set at three times the ceiling, he suspended it. It was supposed to be run by the state tax! But the tax evaders themselves were responsible for its execution. But don't be disappointed! There is another gateway: it can block them. And that is the Guardian Council. As taxpayers and tax evaders go to the polls to maintain their position, most of them are candidates. The Council of Guardians can therefore: disqualify candidates by requesting either the Tax Administration or the Tax Administration. Of course, the Guardian Council has gone through even harder paths to health. In this respect, it should also be screened: Astronomers and tax evaders do not enter the legislature. Especially now that the general policies of legislation have been announced, and the delegates should more than ever: be engaged in legislation, and have no time for the usual delays. One of the reasons these two groups want to enter parliament is the wealthy Iranians. Many advertise that poverty is rampant in Iran! And the poor have increased. But an overview of embezzlement and theft shows that everyone is laid on their hands, not without fault! The secretary's daughter is the latest example, which does not look good at all! Be an embezzler. Because if that was the case, Fuu would run away and take the money with him like the others. But the wealth of others had caught him. For example, his father checks the checks, his numbers are not known at all! He was a member of companies that did not know how many, if he had not spent his money, he would not have been able to vote. Nobakht and others have little. The money that they spent, if they put it on the stone: It would be a rock. Of course they are not embezzlers! Money is coming to them like that. If there is a law written for them, they should arrest everyone (if they are found to be drunk ..) To identify and ohm: these astronomers are enough: reverse engineering. Look at the list of buyers of imported cars, for example. Someone who gives a few billion and buys a car to see what his tax situation looks like. Or where did he get the money from? Many of these will be money laundering, tax evasion and astronomical salaries. Why can't the government cut subsidies for the rich? Because engineering does not reverse. Looking ahead, he sees: Everything is right. 83 million people have no homes and no cars, and their salaries are below the poverty line! To subsidize. So who is this housing for? 25 million housing units, that is, three people have one housing unit. In other words, everybody has a residential unit. Because a family of no less than three. Who is for 30 million cars and motorcycles? All the work of households and shops, shops and shops, if the engineering is reversed, does not only need to be: the Relief and Welfare Committee is not needed, but they must send alms and charity abroad. Now that is the national smart code, reverse engineering can be seen: Where the wealth lies. And if someone gets subsidized, it's because his assets and income are not recognized so he doesn't tax.

سیتوقف مجلس صیانة الدستور

العدید من القوانین مكتوبة لكن غیر مطبقة. السبب بسیط للغایة: لا یعتبره المشرع منفذاً ذاتیاً. مثل قانون علم الفلك: لم یكن من المفترض أن یحصل أی شخص على أكثر من واحد. تم إقرار القانون والإعلان عنه للتنفیذ ، ولكن نظرًا لأن الشخص الذی فرضه كان یحدد راتبه بثلاثة أضعاف السقف ، فقد قام بتعلیقه. كان من المفترض أن تدار من قبل ضریبة الدولة! لكن المتهربین من الضرائب هم أنفسهم المسؤولون عن تنفیذها. ولكن لا تخیب! هناك بوابة أخرى: یمكن أن تمنعهم. وهذا هو مجلس صیانة الدستور. بینما یذهب دافعو الضرائب والمهربون من الضرائب إلى صنادیق الاقتراع للحفاظ على مركزهم ، فإن معظمهم من المرشحین. یمكن لمجلس الأوصیاء بالتالی: استبعاد المرشحین من خلال طلب إما إدارة الضرائب أو مصلحة الضرائب. بطبیعة الحال ، فإن مجلس صیانة الدستور قد ذهب من خلال مسارات أكثر صعوبة للصحة. وفی هذا الصدد ، ینبغی أیضًا فحصه: لا یدخل الفلكیون والمتهربون من الضرائب إلى الهیئة التشریعیة. خاصة الآن بعد الإعلان عن السیاسات العامة للتشریعات ، ویجب على المندوبین أكثر من أی وقت مضى: الانخراط فی التشریعات ، ولیس لدیهم وقت للتأخیر المعتاد. أحد الأسباب وراء رغبة هاتین المجموعتین فی دخول البرلمان هو الإیرانیین الأثریاء. یعلن الكثیرون أن الفقر متفش فی إیران! وازداد الفقراء. لكن نظرة عامة على الاختلاس والسرقة توضح أن الجمیع قد وضعوا على أیدیهم ، ولیس بدون خطأ! ابنة السكرتیرة هی أحدث مثال ، والتی لا تبدو جیدة على الإطلاق! كن مختلط. لأنه إذا كان الأمر كذلك ، فإن فو سیهرب ویأخذ معه المال مثل الآخرین. لكن ثروة الآخرین قد قبض علیه. على سبیل المثال ، یتحقق والده من الشیكات ، وأرقامه غیر معروفة على الإطلاق! لقد كان عضواً فی شركات لم تكن تعرف عددها ،

Le Conseil des gardiens va arrêter

Beaucoup de lois sont écrites mais non appliquées. La raison est très simple: le législateur ne considère pas cela comme une exécution automatique. Comme la loi sur l'astronomie: personne n'était censé en avoir plus d'un. La loi a été adoptée et annoncée pour application, mais parce que la personne qui l’appliquait avait son salaire fixé à trois fois le plafond, il l’a suspendu. Il était censé être géré par la taxe d'état! Mais les fraudeurs fiscaux eux-mêmes étaient responsables de son exécution. Mais ne soyez pas déçu! Il existe une autre passerelle: elle peut les bloquer. Et c'est le Conseil des gardiens. Alors que les contribuables et les évadés fiscaux se rendent aux urnes pour se maintenir, la plupart d’entre eux sont candidats. Le Conseil des tuteurs peut donc: disqualifier les candidats en demandant soit à l'administration fiscale, soit à l'administration fiscale. Bien entendu, le Conseil des gardiens a connu des parcours encore plus difficiles en matière de santé. À cet égard, il devrait également être examiné: les astronomes et les fraudeurs fiscaux n'entrent pas dans la législature. Surtout maintenant que les politiques générales en matière de législation ont été annoncées et que les délégués devraient plus que jamais: être engagés dans la législation et ne pas avoir le temps pour les retards habituels. L'une des raisons pour lesquelles ces deux groupes souhaitent entrer au parlement est la richesse des Iraniens. Beaucoup annoncent que la pauvreté sévit en Iran! Et les pauvres ont augmenté. Mais un aperçu des malversations et des vols montre que tout le monde est imparfait, pas sans faute! La fille de la secrétaire est le dernier exemple en date, ce qui n’a pas l’air beau! Soyez un détourneur de fonds. Parce que si c'était le cas, Fuu s'enfuirait et emporterait l'argent avec lui comme les autres. Mais la richesse des autres l'avait attrapé. Par exemple, son père vérifie les chèques, ses numéros ne sont pas connus du tout! Il était membre de sociétés qui ne savaient pas combien, s'il n'avait pas dépensé son argent, il n'aurait pas pu voter. Nobakht et d'autres ont peu. L'argent qu'ils dépensaient, s'ils le mettaient sur la pierre: ce serait un rocher. Bien sûr, ils ne sont pas des fraudeurs! L'argent leur arrive comme ça. S'il existe une loi écrite pour eux, ils doivent arrêter tout le monde (s'ils se trouvent en état d'ébriété ..). Identifier et ohm: ces astronomes suffisent: l'ingénierie inverse. Regardez la liste des acheteurs de voitures importées, par exemple. Quelqu'un qui donne quelques milliards et achète une voiture pour voir à quoi sa situation fiscale ressemble. Ou a-t-il trouvé l'argent? Nombre d'entre eux seront le blanchiment d'argent, l'évasion fiscale et des salaires astronomiques. Pourquoi le gouvernement ne peut-il pas réduire les subventions pour les riches? Parce que l'ingénierie ne s'inverse pas. Pour l'avenir, il constate: tout va bien: 83 millions de personnes n'ont ni maison ni voiture et leur salaire est inférieur au seuil de pauvreté! Pour subventionner. Alors pour qui est ce logement? 25 millions de logements, soit trois personnes ont un logement. En d'autres termes, tout le monde a une unité résidentielle. Parce qu'une famille de pas moins de trois. Qui est pour 30 millions de voitures et motos? Tout le travail des ménages et des magasins, des magasins et des magasins, si l'ingénierie est inversée, ne doit pas seulement l'être: le Comité de secours et de protection sociale n'est pas nécessaire, mais ils doivent également envoyer des aumônes et des œuvres de bienfaisance à l'étranger. Maintenant qu’il s’agit du code intelligent national, on peut voir l’ingénierie inverse: où réside la richesse. Et si quelqu'un est subventionné, c'est parce que son actif et son revenu ne sont pas reconnus, il ne taxe donc pas.

نوع اخبار :
برچسب : شورای نگهبان متوقف کند،
لینک ها :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
 
 
 
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو