ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

سر به سر این دیوانه نگذارید! عقل و کمالات خود را به رخش نکشید! اینقدر از منطق  و مذاکره برد برد صحبت نکنید! ولش کنید. اگر یک آدمی کور باشد، باید صبح تا شب به او بگوییم: تو کور هستی؟ این بنده خدا ترامپ هم ناقص العقل است، منطق نمی فهمد شما که نباید زورش کنید. نه تنها او بلکه همه سران استکبار، کور و کر و لال هستند. امام سجاد فرموده: (الحمد لله الذی جعل اعداونا من الحمقا) شکر خدا را که دشمنان ما را از احمقها قرار داد. کسی که نمیفهمد نباید او را زور کرد. حالا شما عقل و هوش داشتید دوره دکترا و فوق دکترا، اجتهاد و  روابط بین الملل خواندید، به چند زبان فصیح صحبت می کنید، نباید به کسی که بجز زبان مادریش نمی داند، ایراد بگیرد! او اگر فهم و شعور داشت، حداقل مترجمان خوبی انتخاب می کرد! یا لا اقل زبان فارسی را یاد می گرفت، تا خودش نصیحت های مقام معظم رهبری را گوش کند! نه اینکه برایش ترجمه کنند آنهم، برعکس! امام خامنه ای می گوید: ما مذاکره نمی کنیم! برایش ترجمه می کنند: ایرانیان برای مذاکره آماده هستند! می گوید فشار حداکثری برای ما پشیزی ارزش ندارد، ترجمه می کنند: فشار را بیشتر کنید بهتر است. او هم هی فشار را بیشتر می کند. اگر عقل و فهم داشت که رئیس جمهور: یک عده نژاد پرست نمی شد. زیرا مردم آمریکا بیش از سیصد میلیون نفر هستند، جمعیت فعال یا آماده رای دادن، بیش از 200میلیون نفر است، اما مشارکت مردمی در انتخابات از: فیلترینگ الکترال کارت، فقط 3درصد این جمعیت است. لذا از زمان دستور امام خمینی که فرمود: کارتر باید برود. هیچکس در امریکا به انتخابات نرفت. بجز اعضای دو حزب جمهوریخواه  و دموکرات که 3درصد جامعه را تشکیل می دهند. لذا هرچه به ترامپ نزدیکتر شده، افراد مشارکت کمتری داشته،  تا به نژاد پرستان سفید برتر گرایی می رسند. همان دارو دسته نیویورکی و گانگستر ها، که آمارشان بیشتر از این هم نیست.25درصد مردم آمریکا (75میلیون نفر به همراه زن و بچه 150میلیون نفر)در زندانها هستند. بنابر این اگر هم رای بدهند، اجباری است و قبول نیست.41 میلیون نفر آن (بهمراه زن و فرزند80) در فقر مطلق و: بی خانمان هستند که طبیعتا رضایتی از دوحزب ندارند، و در اتتخابات فدرال هم اگر شرکت کنند، برای طمع یعنی یک وعده غذا و یا پول توجیبی است. بیش از 50میلیون نفر هم، در ارتش و پایگاههای نظامی خارج، اف وبی و پلیس فدرال و سازمان سیا و پنتاگون و.. مشغولند که اگررای بدهند، رای دادن آنها برای: از دست ندادن شغل است، بازهم اجباری و بدون ارزش. لذا می بینیم ظاهر قضیه، دموکراسی و انتخابات است، ولی اصل ان اجبار واستبداد است. لذا از نظر اخلاقی  باید گفت که: دموکراسی در امریکا به صلیب کشیده شده، ولی پای صلیب اشک می ریزند!  و بر مرده مصلوب دعا می خوانند. این مسائل ساده برای خود ترامپ هم روشن است، ولی دروغ گویی او امان نمی دهد! چرا که از یک طرف به ان اعتراف می کند، و از طرف دیگر آن را تکذیب می کند، و مردم نمی فهمند کدام راست است. مثل حالت مذاکره با ایران، که ایرانی ها فهمیده اند: گاهی می گوید مذاکره بدون پیش شرط : گاهی مذاکره با 12شرط! این انتظار از ایرانی ها هست که: اگر موضوع را بهتر می فهمند، از ترامپ هم نخواهند که آن را بفهمد! به زور نمی شود: نافهم را با فهم کرد. به قول سعدی: تربیت نا اهل را چون (گذاشتن) گردکان بر گنبد است. لذا به سیاستمدران ایرانی توصیه می شود: هوش خود را به رخ کودن هایی: مثل ترامپ نکشند. ول کنید! به قول جاهل محله ها: لوطی تو برو لقمه خود گاز بزن! بایکوت خبری کنید، اصلا انگار ترامپی وجود ندارد:

A news boycott is the answer to silly idiots.

Don't go crazy over this! Do not waste your wits! Don't talk so much about win-win logic and negotiation! Leave it. If a person is blind, we must tell him in the morning: Are you blind? This servant of God is Trump, too, of course, without understanding that you should not force him. Not only him but all the arrogant, blind and deaf leaders. Imam Sajjad said: () Thank God that made our enemies from fools. One who does not understand must not be forced. Now you have the intellect and post-doctoral degree, read ijtihad and international relations, you speak a few eloquent languages, no one should be bothered except for his mother tongue! If he had the wisdom, he would at least have good translators! Or at least he learned Persian to listen to the advice of the Supreme Leader himself! Not to translate it anymore, on the contrary! Imam Khamenei says: We do not negotiate! Translated to him: Iranians are ready to negotiate! He says that the maximum pressure is not worth the price for us. He also increases the pressure. If he had the wisdom to know the President: Some would not be racist. Because the American people are over 300 million, the active or ready population is over 200 million, but the popular turnout is from Electoral Card Filtering, just 3 percent of the population. So, from the order of Imam Khomeini, he said: Carter must go. No one in America went to the polls. Except for members of the two Republican and Democratic parties that make up 3% of the population. So the closer to Trump, the fewer people involved, the more white supremacists will get. The same drug as the New York gang and gangsters, whose statistics are no more. 25% of the American population (75 million with women and children 150 million) are in prisons. So even if they vote, it is compulsory and it is not accepted.41 million people (including women and 80 children) are in absolute poverty and: homeless are naturally not happy with the party, and if they vote in the federal elections, it means greed. It's a meal or penny. There are more than 50 million people in the military and overseas military bases, the FBI, the Federal Police, the CIA and the Pentagon, etc. If they vote, they will vote for: losing their jobs, still forced and worthless. So we see the appearance of the case, democracy and elections, but the principle is coercion and despotism. So morally it should be said: Democracy in America has been crucified, but the cross is in tears! And they pray for the crucified dead. These simple things are clear to Trump himself, but his lies will not be spared! Because it confesses to it on the one hand, and denies it on the other, and people don't understand which is right. Like Iranians negotiate, as the Iranians have understood: sometimes says unconditional negotiation: sometimes negotiating 12 conditions! The Iranians expect that: If they understand the issue better, they won't want Trump to understand it! Can't be forced: Understand the nafem. As Saadi puts it: Training a non-native is like putting pots on a dome. Therefore, it is recommended to Iranian politicians: Do not kill your intelligence like bullshit. Let go! As the ignorant neighborhoods say: Loti bite your mouth! News boycott, there is no trump:

مقاطعة الأخبار هی الحل للأغبیاء السخیفین.

لا تغضب من هذا! لا تضیع ذكائك! لا تتحدث كثیرا عن منطق الفوز والتفاوض! اتركه. إذا كان الشخص أعمى ، یجب أن نقول له فی الصباح: هل أنت عمیاء؟ خادم الله هذا هو ترامب أیضًا ، بالطبع ، دون أن تفهم أنه لا یجب علیك إجباره. لیس له فقط بل جمیع القادة المتعجرفین والمكفوفین والصم. قال الإمام سجاد: () الحمد لله الذی جعل أعدائنا من الحمقى. یجب أن لا یجبر الشخص الذی لا یفهم. أنت الآن حصلت على درجة الفكر وما بعد الدكتوراه ، والإجهاد والعلاقات الدولیة ، أنت تتحدث بعض اللغات البلیغة ، ولا ینبغی أن یزعج أحد إلا لغته الأم! إذا كان لدیه الحكمة ، لكان لدیه على الأقل مترجمین جیدین! أو على الأقل تعلم اللغة الفارسیة للاستماع إلى نصیحة المرشد الأعلى نفسه! عدم ترجمتها بعد الآن ، بل على العكس! یقول الإمام خامنئی: نحن لا نتفاوض! ترجم إلیه: الإیرانیون مستعدون للتفاوض! یقول أن الحد الأقصى للضغط لا یستحق الثمن بالنسبة لنا. كما یزید الضغط. إذا كان لدیه الحكمة لمعرفة الرئیس: البعض لن یكون عنصریا. نظرًا لأن عدد سكان الولایات المتحدة یزید عن 300 ملیون ، فإن عدد السكان النشطین أو المستعدین یزید عن 200 ملیون ، ولكن نسبة المشاركة الشعبیة هی من "تصفیة البطاقات الانتخابیة" ، والتی تمثل 3 فی المائة فقط من السكان. لذلك ، من رتبة الإمام الخمینی ، قال: یجب أن یذهب كارتر. لم یذهب أحد فی أمریكا إلى صنادیق الاقتراع. باستثناء أعضاء الحزبین الجمهوری والدیمقراطی الذین یشكلون 3 ٪ من السكان. لذلك كلما اقتربنا من ترامب ، كلما قل عدد الأشخاص المعنیین ، كلما زاد عدد المتعصبین البیض. نفس دواء عصابات وعصابات نیویورك ، الذین لا تزید إحصاءاتهم عن 25 ٪ من السكان الأمریكی

Un boicot de noticias es la respuesta a los idiotas tontos.

¡No te vuelvas loco por esto! No malgastes tu ingenio! ¡No hable tanto de la lógica y negociación win-win! Déjalo Si una persona es ciega, debemos decirle por la mañana: ¿Estás ciego? Este siervo de Dios también es Trump, por supuesto, sin entender que no debes forzarlo. No solo él, sino todos los líderes arrogantes, ciegos y sordos. El Imam Sajjad dijo: () Gracias a Dios que hizo tontos a nuestros enemigos. Quien no comprende no debe ser forzado. Ahora que tenías el intelecto y el posdoctorado, Ijtihad y Relaciones Internacionales, hablas algunos idiomas elocuentes, ¡nadie debería molestarse excepto su lengua materna! Si tuviera la sabiduría, ¡al menos tendría buenos traductores! ¡O al menos aprendió persa a escuchar los consejos del Líder Supremo mismo! ¡No traducirlo más, al contrario! El imán Khamenei dice: ¡No negociamos! Traducido a él: ¡los iraníes están listos para negociar! Él dice que la presión máxima no vale el precio para nosotros. También aumenta la presión. Si tuviera la sabiduría de conocer al presidente: algunos no serían racistas. Debido a que el pueblo estadounidense tiene más de 300 millones, la población activa o preparada supera los 200 millones, pero la participación popular es de Filtrado de Tarjetas Electorales, solo el 3 por ciento de la población. Entonces, por orden del Imam Khomeini, dijo: Carter debe irse. Nadie en Estados Unidos fue a las urnas. A excepción de los miembros de los dos partidos republicanos y demócratas que representan el 3% de la población. Entonces, cuanto más cerca de Trump, menos personas involucradas, más supremacistas blancos se pondrán. La misma droga que la pandilla y los gángsters de Nueva York, cuyas estadísticas no son más. El 25% de la población estadounidense (75 millones con mujeres y niños 150 millones) están en las cárceles. Entonces, si votan, es obligatorio y no se acepta. 41 millones de personas (incluidas mujeres y 80 niños) están en pobreza absoluta y: las personas sin hogar están naturalmente insatisfechas con el partido, y si votan en las elecciones federales, significa avaricia. Es una comida o un centavo. Hay más de 50 millones de personas en las bases militares y militares en el extranjero, el FBI, la Policía Federal, la CIA y el Pentágono, etc. Si votan, votarán por: perder sus trabajos, aún forzados y sin valor. Entonces vemos la apariencia del caso, la democracia y las elecciones, pero el principio es la coerción y el despotismo. Así que moralmente debería decirse: la democracia en Estados Unidos ha sido crucificada, ¡pero la cruz está en llanto! Y rezan por los muertos crucificados. Estas cosas simples son claras para el propio Trump, ¡pero sus mentiras no se salvarán! Porque lo confiesa por un lado, y lo niega por el otro, y la gente no entiende cuál es la correcta. Como los iraníes negocian, como han entendido los iraníes: a veces dice negociación incondicional: ¡a veces negociar 12 condiciones! Los iraníes esperan que: si entienden mejor el problema, ¡no querrán que Trump lo entienda! No se puede forzar: Comprende con comprensión. Como dice Saadi: entrenar a un no nativo es como poner macetas en una cúpula. Por lo tanto, se recomienda a los políticos iraníes: no maten su inteligencia como una mierda. Deja ir! Como dicen los barrios ignorantes: ¡Loti te muerde la boca! Boicot de noticias, no hay triunfo:

نوع اخبار :
برچسب : بایکوت خبری یعنی جواب ابلهان خاموشی است.،
لینک ها :
شنبه 30 شهریور 1398 08:53 ب.ظ
sildenafil citrate formulation http://viagrabs.com/ vegera sildenafil 50
mg buy sildenafil sildenafil esclerose multipla [url=http://viagrabs.com]viagra[/url] sildenafil in renal failure
شنبه 30 شهریور 1398 10:34 ق.ظ
red bali kratom effects red vein thai kratom kratom overnight delivery
جمعه 29 شهریور 1398 03:50 ق.ظ
lilly tadalafil 20mg http://cialisle.com/ como tomar o tadalafil buy
generic cialis was bewirkt tadalafil [url=http://cialisle.com/]buy cialis online[/url] buy tadalafil uk online
جمعه 29 شهریور 1398 01:09 ق.ظ
sildenafil and nebivolol
viagra online prescription
para q sirve pastillas sildenafil
[url=http://viarowbuy.com]generic viagra sildenafil[/url]
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :