ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

و تبدیل به یک سازمان سیاسی، و برانداز می شود؟ البته سالها است که فیفا سلطان شده! و برای خودش قلمرو دارد، و حکومت می کند. ولی آنقدر بیچاره است که حاضر نیست: به ان اعتراف کند. و همه جا تبلیغات می کند که:  ورزش را سیاسی نکنید! چون خودش کاملا سیاسی شده، لذا درک موضوع برایش سخت است: مثل ماهی که در آب است ولی از درک آن عاجز است. از نظر ثروت بیشترین ترن اور را دارد و این یعنی: افزایش قدرت او در جهان. از این قدرت نه برای اهداف ورزشی، بلکه برای اهداف سیاسی یعنی تغییر رژیم ها، ذخالت در امورداخلی آنان و ضدیت با: ارزشهای فرهنگی جوامع استفاده می کند. مافیای فیفا، در مقابل ایران بسیار صریح و بی پرده عمل می کند، ولی مانند کبک سرش را زیر برف برده، از اطراف خود خبر ندارد. چرا ویزای ورزشکاران ما را، دیر به دستشان می رسانند تا آنها عصبی شوند، و نتوانند خوب بازی کنند؟ در نوع تغذیه ورزشکاران دخالت می کنند: خوردن مشروبات را که حرام است، به آنها توصیه می کنند! در بازیهای مهم مخصوصا ایران را، در مقابل رژیم جعلی قرار می دهند، تا میدان را ترک کند. یا ایران را در گروه مرگ قرار می دهند! از همه کار های فدراسیون های ورزشی ایران، ایراد می گیرند: تا مدتها، مانع بازی زنان ایران با لباس مخصوص و حجاب شرعی می شدند. امروزه نیز شورش علیه ایران را، در دستور کار خود قرار داده اند! ورود زنان به ورزشگاه های مردان را، بهانه کرده و به کشته سازی روی آورده اند: فردی را که خودسوزی کرده، مدافع تیم ملی معرفی می کنند که: می خواسته وارد استادیوم شود، در حالیکه اصلا موضوع اینطور نبود، و به فوتبال ربطی نداشته است. زنان ما بخاطر اسلام، حجاب خود را رعایت می کنند، و از جاهاییکه ممکن است به حجاب آنها ضربه بزند، دوری می کنند. فیفا به بهانه دختران حارج نشین ضد حجاب! که در عمر خود یکبار هم بازی فوتبال نکرده اند، می خواهد زبان کل زنان ایران باشد. در حالیکه زنان ایران، در تمام استادیوم ها حاضر می شوند، برای مسابقات جهانی تیم فرستاده، قهرمان هم شده اند. آگر فوتبال بانوان ایران در استادیوم نباشد، پس کجا برگزار می شود؟ فقط در شرایطی که به حجاب آنها لطمه بزند، آنهم بخاطر خدا و شرع اسلام وارد نمی شوند. در بازی دربی معمولا هوادار نما ها، بخاطر باخت تیمشان، فحش های رکیک می دهند و حتی به ساختمانهای شهری حمله می کنند! در این مورد زنان کاملا آسیب پذیر هستند. لذا به گفته معاون اول رئیس جمهور، این عمل تماشاگر نماها مانع حضور زنان است. و الا در غیر این حالتها، آنها در استادیوم های مختلف هستند. اما فیفا اصرار دارد که نماینده ای بفرستد و:  موضع خلاف شرع مقدس اسلام را، بر ایران تحمیل کند. ولی انها بدانند تمام ثروت و قدرت آنها، به یک باد وابسته است. چه آن بادی که در توپ ها هست! و چه بادی که همه اعضای فیفا را، به بیابانها پرتاب می کند. اگر دموکراسی  وشفافیت خوب است، چرا در خود فیفا این کار را نمی کنند؟ همه امور فیفا دستوری و زوری است. در پشت دربهای بسته مقررات را تغییر می دهند، تا مانع حضور ایران در جام جهانی بشوند. در همه قرعه کشی ها تقلب می کنند، تا ایران را در همان ابتدا با گروههای قوی درگیر، و از دور رقابت ها خارج کنند. بنظر می رسد که فیفا باید منحل شود تا این همه ظلم و فساد در ان از بین برود. زیرا ارقام نجومی دستمزدها و قراردادهای فیفا، باعث اخلال در نظام اقتصادی جهانی شده: همه جوانان را از دانشگاه بیرون می کشد! مانع ورود آنها به بازار تولید و اشتغال می شود، تا خود رابا چند نفر نجومی بگیر، مقایسه کنند: بیکار بمانند و هیچ کاری نکنند.

Is FIFA changing its essence?

And it becomes a political organization, and it is subverted? Of course FIFA has ruled for years! And it has its own territory, and it rules. But she is so poor that she is not ready to admit it. And everywhere he advertises: Don't politicize sports! Because it is completely political, it is difficult to understand the subject: it is like a fish in water but unable to understand it. In terms of wealth, he has the most trains, and that is: increasing his power in the world. It uses this power, not for sporting purposes, but for political purposes, namely regime change, their internal reservations and opposition to: the cultural values ​​of societies. The FIFA Mafia operates very frankly against Iran, but like Quebec it snows its head, no one around. Why do our athletes get their visas late so they get nervous and can't play well? Athletes interfere with nutrition: they recommend eating alcohol that is forbidden! In important games, especially Iran, they face the fake regime to leave the field. Or put Iran in the group of death! They complain about all the activities of the Iranian Athletic Federations: For a long time, they have prevented Iranian women from wearing their special clothing and religious hijab. Even today, the insurgency against Iran is on the agenda! They have excused women from entering the men's stadiums and have killed them: Introducing a self-immolating national defender who: wanted to enter the stadium, when it was not the case, and not related to football Is. Our women observe their hijab because of Islam, and avoid the places where it may hit them. FIFA under the pretext of girls wearing anti-veil! Having never played soccer in her life, she wants to be the language of all Iranian women. As Iranian women, in all stadiums, are sent to the World Team Championships, they have also become champions. If Iranian women's soccer is not in the stadium, where is it going? Only when they harm their veil, they will not enter Islam because of God and Sharia. In derby games, fans often shout insults and even attack city buildings for the loss of their team! In this case, women are quite vulnerable. Thus, according to the First Vice President, this spectatorship prevents women from attending. And otherwise, they are in different stadiums. But FIFA insists on sending a representative to impose Iran's sacred position on Islam. But they know that all their wealth and power depends on one wind. What a ball in the air! And what a wind that throws all FIFA members into the deserts. If democracy and transparency are good, why not in FIFA itself? All FIFA matters are grammatical and forceful. Behind closed doors, regulations are changed to prevent Iran from attending the World Cup. In all the lotteries they cheat to engage Iran with strong groups at the outset and out of competition. It seems that FIFA needs to be dissolved in order to eliminate all this tyranny and corruption. As FIFA's astronomical wage figures have disrupted the global economic system: it kills all young people out of college! It prevents them from entering the production and employment market, comparing themselves with a few astronomical people: staying idle and doing nothing.

هل یغیر FIFA جوهره؟

وتصبح منظمة سیاسیة ، وهل هی محطمة؟ بالطبع حكم الفیفا لسنوات! ولها أراضیها الخاصة ، وتحكمها. لكنها فقیرة لدرجة أنها غیر مستعدة للاعتراف بها. وفی كل مكان یعلن: لا تسییس الریاضة! نظرًا لأنه سیاسی تمامًا ، من الصعب فهم الموضوع: إنه مثل سمكة فی الماء ولكنه غیر قادر على فهمه. من حیث الثروة ، لدیه معظم القطارات ، وهذا هو: زیادة قوته فی العالم. إنها تستخدم هذه السلطة ، لیس للأغراض الریاضیة ، ولكن للأغراض السیاسیة ، أی تغییر النظام ، تحفظاتها الداخلیة ومعارضتها: القیم الثقافیة للمجتمعات. تعمل مافیا FIFA بصراحة شدیدة ضد إیران ، لكن مثل كیبیك ، تسخر من رأسها ، لا یوجد أحد من حولها. لماذا یحصل ریاضونا على تأشیراتهم فی وقت متأخر حتى یشعروا بالتوتر ولا یستطیعون اللعب بشكل جید؟ یتداخل الریاضیون مع التغذیة: ینصحون بتناول الكحول المحظور! فی الألعاب المهمة ، خاصة إیران ، یواجهون النظام المزیف لمغادرة المیدان. أو ضع إی

¿FIFA está cambiando su esencia?

¿Y se convierte en una organización política, y se subvierte? ¡Por supuesto que la FIFA ha gobernado durante años! Y tiene su propio territorio, y gobierna. Pero ella es tan pobre que no está lista para admitirlo. Y en todas partes anuncia: ¡No politicen los deportes! Debido a que es completamente político, es difícil entender el tema: es como un pez en el agua pero no puede entenderlo. En términos de riqueza, tiene la mayoría de los trenes, y eso es: aumentar su poder en el mundo. Utiliza este poder, no con fines deportivos, sino con fines políticos, a saber, el cambio de régimen, sus reservas internas y su oposición a: los valores culturales de las sociedades. La FIFA Mafia opera con mucha franqueza contra Irán, pero al igual que Quebec nieva, sin nadie alrededor. ¿Por qué nuestros atletas obtienen sus visas tarde para que se pongan nerviosos y no puedan jugar bien? Los atletas interfieren con la nutrición: ¡recomiendan comer alcohol prohibido! En juegos importantes, especialmente Irán, se enfrentan al régimen falso para abandonar el campo. O poner a Irán en el grupo de la muerte! Se quejan de todas las actividades de las Federaciones Atléticas iraníes: Durante mucho tiempo, han evitado que las mujeres iraníes usen su ropa especial y velo religioso. ¡Incluso hoy, la insurgencia contra Irán está en la agenda! Han excusado a las mujeres de ingresar a los estadios masculinos y las han matado: presentando a un defensor nacional autoinmolable que: quería ingresar al estadio, cuando no era el caso, y no estaba relacionado con el fútbol Es. Nuestras mujeres observan su hijab debido al Islam y evitan los lugares donde puede golpearlas. ¡FIFA con el pretexto de que las chicas usan antifaz! Como nunca jugó fútbol en su vida, quiere ser el idioma de todas las mujeres iraníes. Como las mujeres iraníes, en todos los estadios, son enviadas al Campeonato Mundial por Equipos, también se han convertido en campeonas. Si el fútbol femenino iraní no está en el estadio, ¿a dónde va? Solo cuando dañan su velo, no entrarán al Islam por Dios y la Sharia. ¡En los juegos de derby, los fanáticos a menudo gritan insultos e incluso atacan edificios de la ciudad por la pérdida de su equipo! En este caso, las mujeres son bastante vulnerables. Por lo tanto, según el Primer Vicepresidente, esta audiencia impide que las mujeres asistan. Y de lo contrario, están en diferentes estadios. Pero la FIFA insiste en enviar un representante para imponer la posición sagrada de Irán sobre el Islam. Pero saben que toda su riqueza y poder depende de un solo viento. ¡Qué bola en el aire! Y qué viento que arroja a todos los miembros de la FIFA a los desiertos. Si la democracia y la transparencia son buenas, ¿por qué no en la propia FIFA? Todos los asuntos de la FIFA son gramaticales y contundentes. Detrás de puertas cerradas, las regulaciones se cambian para evitar que Irán asista a la Copa del Mundo. En todas las loterías hacen trampa para involucrar a Irán con grupos fuertes al principio y fuera de competencia. Parece que la FIFA necesita ser disuelta para eliminar toda esta tiranía y corrupción. Como las astronómicas cifras salariales de la FIFA han perturbado el sistema económico mundial: ¡mata a todos los jóvenes de la universidad! Les impide ingresar al mercado de producción y empleo, comparándose con algunas personas astronómicas: permanecer inactivos y no hacer nada.

نوع اخبار :
برچسب : آیا فیفا تغییر ماهیت می دهد؟،
لینک ها :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :