ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی
چهارشنبه 13 شهریور 1398 :: نویسنده : سید احمد حسینی ماهینی

مسئول فناوریهای وزارت اقتصاد می گوید" فین تک ها یک دکمه پیدا می کنند! به خیاطی می برند و می گویند برایش یک کت بدوز" به همین جهات است که فین تکها باید بیشتر فعالیت کنند. حداقل پارچه و پول هم بیاورند! متاسفانه برخی از استارتاپها، فقط تک(تکنولوژی) را می دانند! و بقیه چیز ها را نمی روند یاد بگیرند. مهمترین چیزی که آنها باید بدانند این است که: تکنولوژی یا هر ابزار دیگر برای براندازی است! یعنی مخالفان وضع موجود، به راه حل هایی می اندیشند که بتوانند: وضع موجود را تغییر دهند. و خودشان جای آنها را پرکنند. لذا باید وضع موجود از بین ببرند، تا به وضع مطلوب برسند. ممکن است در سیر تکاملی، شکل دیگری پیدا کنند، ولی در ابتدا فقط به براندازی فکر می کنند. مانند فین تکها که می خواهند: بانکها را از بین ببرند. سردسته بزرگ مایکروسافت می گوید: بانکها دایناسور های زمان هستند، که باید منقرض شوند. لذا طبیعی است که با مقاومت بانکها مواجه شوند. البته بانکداری به شیوه رباخواری، باید از بین برود و اگر منظور فین تکها، از بین بردن بانک ربوی است، باید پشتیبانی هم بشوند. ولی سیر تکاملی تکنولوژی بصورت مستقیم و فزاینده، نیست بلکه بصورت منحنی یو معکوس است. یعنی ابتدا به سرعت بر بانکها پیروز می شوند، کلیه پرداختها و دریافتها را از دست بانکها حارج می کنند. اما بعد بانکها با استخدام: برخی نیروهای وفادار فین تک، سیستم خود را تغییر داده، آماده پذیرش فین تک می شوند. از این به بعد فین تک ها ضرر می کنند! فین تک هایی باقی می مانند که: یا در داخل بانکها هضم شده، و یا از طریق بانکها آپشن هایی را دریافت می کنند. همه ابزار ها در طول تاریخ، همین نقش را داشته اند. لذا برده داری در مقابل فئودالیزم شکست می خورد. یعنی با ساخت ابزاری مثل: خیش و گاو آهن نیاز به برده کم می شود. افراد با تخصص های جدید کشاورزی، به اشتغال دعوت می شوند. کسانی که بتوانند با ابزار جدید کار کنند، باقی می مانند و بقیه منقرض می شوند. با انقلاب صنعتی، کارگران جای کشاورزان را می گیرند! لذا کشاورزان زمین های خود را رها کرده، به شهر ها برای کارگری می روند! و کسانی مشغول به کار می شوند که: بتوانند در کارخانه، با ابزار های صنعتی کار کنند. منحنی فوق هم به این معنا است که: فئودالیسم یا بورژواری صنعتی، بعد از پیروزی بر برده داری، خودشان برده داری نوین ایجاد می کنند! فئودال میتواند زمین کشاورزی را، همراه دهقان! خرید و فروش کند، و سرمایه دار می تواند کارخانه را با کارگرانش، خرید و فروش کند. سوسیالیزم هم که با انقلاب کارگری آغاز می شود، و می خواهد کارگر را ابزار بودن نجات دهد، در هیاهوی ابزار های اینترنتی، دچار فروپاشی می شود! و دیوار آهنین ان می ریزد. انقلاب آگاهی، یا همان انقلاب اینترنتی و انفجار اطلاعاتی، باعث میشود تا مردم به سوی اخلاق و مذهب کشیده شوند. زیرا با سرعت اینترنت، دیوارهای مرزی ازبین می رود. و هر نوع اطلاعاتی در اختیار مردم قرار می گیرد، و مردم به باطن سیاه فرمانروایان سوسیالیست و امپریالیستپی پی می برند. و تبلیغات آنها بر علیه خدا را خنثی می کنند. عصر انفجار اطلاعات، همزمان با عصر مذهبی شدن انسان می شود. جریان ازاد اطلاعات باعث می شود: تا دروغهای ضد مذهبی ها اشکار شود. و مردم به حقانیت شیعه پی می برند، می بینند تنها جایی است که امام حسین دارد! تنها مکتبی است که امام علی دارد. تنها دینی است که محمد مصطفی را دارد. که تئوری نسبیت انیشتین از روی معراج ایشان ساخته شده! هرچه بیشتر مطالعه می کنند، معانی قران و تفاسیر شیعه برایشان روشنتر می شود.

Find the button!

"The Finns are finding a button! They are tailor-made and say they have a coat for him," says the finance ministry's technology officer. At least bring some fabric and money! Unfortunately, some startups only know one (technology)! And the rest don't learn things. The most important thing they need to know is: technology or any other tool to overthrow! That is, opponents of the status quo are thinking of solutions that can: change the status quo. And fill their place for themselves. Therefore, they have to eliminate the status quo in order to achieve the desired status. They may take a different form in evolution, but at first they only think of subversion. Like the Finns who want to: destroy the banks. "Banks are dinosaurs of the time, which should be extinct," says Microsoft's chief commander. Therefore, it is natural to face the resistance of banks. Of course, usury banking must be abolished and support should be given if the sole purpose is to abolish the abusive bank. But the evolution of technology is not directly and incrementally, but rather a reverse curve. That is, they quickly win over banks, losing all payments and receipts from banks. But then the banks are hired: Some loyal Fin Tech forces have changed their system, ready to accept Fin Tech. From now on, the Finns will lose! The fins remain: either digested inside the banks, or receive options through the banks. All tools have historically played the same role. Thus, slavery fails against feudalism. That is, by making tools such as miners and plows, the need for slavery is reduced. People with new agricultural specialties are invited to work. Those who can work with the new tools remain and the rest are extinct. With the Industrial Revolution, workers replace farmers! So the farmers abandon their land, go to the cities for labor! And there are those who: can work in the factory with industrial tools. The above curve also means: Feudalism or the industrial bourgeoisie, after the victory over slavery, they themselves create new slavery! Feudal can farm, along with the peasant! Buy, sell, and the capitalist can sell the factory with its workers. Socialism, too, which begins with the labor revolution, and which seeks to save the worker from being a tool, collapses in the turmoil of Internet tools! And the iron wall will fall. The consciousness revolution, or the internet revolution and the information explosion, makes people move towards ethics and religion. Because with the speed of the Internet, the boundary walls are being destroyed. And every kind of information is made available to the people, and people come to understand the black inside of the socialist and imperialist rulers. And they thwart their propaganda against God. The age of information explosion coincides with the age of religious conversion. The free flow of information makes it possible to unmask anti-religious lies. And the people find out the Shiite legitimacy, they see that it is the only place where Imam Hussein has! It is the only school that Imam Ali has. It is the only religion that has Muhammad Mustafa. That Einstein's theory of relativity was built on his ascent! The more they study, the more they understand the meaning of the Qur'an and the Shi'ite interpretations.

العثور على زر!

یقول ضابط التكنولوجیا بوزارة المالیة: "یجد الفنلندیون زرًا! یأخذون خیاطًا ویقولون إن لدیهم معطفًا له". على الأقل جلب بعض النسیج والمال! لسوء الحظ ، فإن بعض الشركات الناشئة لا تعرف سوى تقنیة واحدة! والباقی لا یتعلمون الأشیاء. أهم شیء یحتاجون إلى معرفته هو: التكنولوجیا أو أی أداة أخرى للإطاحة بها! وهذا یعنی أن معارضی الوضع الراهن یفكرون فی حلول یمكنها: تغییر الوضع الراهن. وملء مكانهم لأنفسهم. لذلك ، یتعین علیهم القضاء على الوضع الراهن من أجل تحقیق الحالة المطلوبة. قد تتخذ شكلًا مختلفًا فی التطور ، لكن فی البدایة یفكرون فقط فی التخریب. مثل الفنلندیین الذین یریدون: تدمیر البنوك. یقول كبیر قادة مایكروسوفت: "البنوك هی الدیناصورات فی ذلك الوقت ، والتی یجب أن تنقرض". لذلك ، من الطبیعی مواجهة مقاومة البنوك. بالطبع ، یجب إلغاء الخدمات المصرفیة الربا وتقدیم الدعم إذا كان الغرض الوحید هو إلغاء البنك المسیء. لكن تطور التكنولوجیا لیس بشكل مباشر وتدریجی ، بل هو منحنى عكسی. أی أنهم یكسبون البنوك بسرعة ویفقدون جمیع المدفوعات والإیرادات من البنوك. ولكن بعد ذلك یتم تعیین البنوك: لقد غیرت بعض قوى Fin Tech الموالیة نظامها ، جاهزة لقبول Fin Tech. من الآن فصاعدا ، سوف یخسر الفنلندیون! تبقى الزعانف: إما هضمها داخل البنوك ، أو تلقی خیارات من خلال البنوك. لعبت جمیع الأدوات تاریخیا نفس الدور. وهكذا ، فشل العبودیة ضد الإقطاع. أی أنه من خلال صنع أدوات مثل عمال المناجم والمحاریث ، تقل الحاجة إلى الرق. یتم دعوة الأشخاص ذوی التخصصات الزراعیة الجدیدة إلى العمل. أولئك الذین یمكنهم العمل مع الأدوات الجدیدة یظلون والباقی منقرض. مع الثورة الصناعیة ، یحل العمال محل المزارعین! لذا یتخلى المزارعون عن أراضیهم ، ویذهبون إلى المدن بحثًا عن العمل! وهناك من: یستطیع العمل فی المصنع باستخدام الأدوات الصناعیة. یعنی المنحنى أعلاه أیضًا: الإقطاعیة أو البرجوازیة الصناعیة ، وبعد النصر على العبودیة ، فإنهم یخلقون عبودیة جدیدة! یمكن الإقطاعیة المزرعة ، جنبا إلى جنب مع الفلاح! شراء وبیع ، ویمكن للرأسمالی بیع المصنع مع عمالها. الاشتراكیة ، أیضًا ، التی تبدأ بالثورة العمالیة ، والتی تسعى إلى إنقاذ العامل من كونه أداة ، تنهار فی اضطراب أدوات الإنترنت! والجدار الحدیدی یسقط. ثورة الوعی ، أو ثورة الإنترنت وانفجار المعلومات ، تجعل الناس یتجهون نحو الأخلاق والدین. لأنه مع سرعة الإنترنت ، یتم تدمیر الجدران الحدودیة. ویتم توفیر كل نوع من المعلومات للناس ، ویتعرف الناس على الداخل الأسود للحكام الاشتراكیین والإمبریالیین. وأحبطوا دعایةهم ضد الله. یتزامن عصر انفجار المعلومات مع عصر التحول الدینی. التدفق الحر للمعلومات یجعل من الممكن كشف الأكاذیب المعادیة للدین. ویكتشف الناس الشرعیة الشیعیة ، ویرون أنه المكان الوحید الذی یوجد فیه الإمام الحسین! إنها المدرسة الوحیدة التی یمتلكها الإمام علی. إنه الدیانة الوحیدة التی بها محمد مصطفى. أن نظریة النسبیة لآینشتاین بنیت على صعوده! كلما درسوا أكثر ، زاد فهمهم لمعنى القرآن والتفسیرات الشیعیة.

Düyməni tapın!

"Finlər bir düymə tapır! Onlar xüsusi hazırlanmış və onun üçün bir palto olduğunu söyləyirlər" deyə maliyyə nazirliyinin texnoloqu bildirir. Heç olmasa bir parça və pul gətir! Təəssüf ki, bəzi startaplar yalnız birini (texnologiyanı) bilir! Qalanları isə heç nə öyrənmirlər. Bilməli olduqları ən vacib şey: texnologiya və ya devirmək üçün başqa bir vasitə! Yəni, status-kvonun əleyhdarları edə biləcəkləri həll yollarını düşünürlər: status-kvonu dəyişdirmək. Özləri üçün yerlərini doldurun. Buna görə istədikləri statusa çatmaq üçün status-kvonu aradan qaldırmaq məcburiyyətindədirlər. Təkamüldə fərqli bir forma ala bilərlər, ancaq əvvəlcə yalnız təxribat haqqında düşünürlər. İstəyən Finlər kimi: bankları məhv edin. "Banklar dövrün dinozavrlarıdır, bunlar tükənməlidir" deyir Microsoftun baş komandanı. Buna görə də bankların müqaviməti ilə qarşılaşmaq təbiidir. Əlbətdə ki, yeganə məqsəd sui-istifadə edən bankı ləğv etməkdirsə, sələm banklığı ləğv edilməli və dəstək verilməlidir. Ancaq texnologiyanın təkamülü birbaşa və artan deyil, əksinə əks əyridir. Yəni, banklardan bütün ödənişləri və daxilolmaları itirərək, bankları tez qazanırlar. Lakin sonra banklar işə götürülür: Bəzi sadiq Fin Tech qüvvələri Fin Tech'i qəbul etməyə hazır olduqları sistemlərini dəyişdirdilər. Bu gündən Finlər itirəcəklər! Fintlər qalır: ya bankların daxilində həzm olunur, ya da banklar vasitəsi ilə seçimlər alınır. Bütün alətlər tarixən eyni rol oynamışdır. Beləliklə, köləlik feodalizmə qarşı uğursuz olur. Yəni madenciler və şum kimi alətlər düzəltməklə köləliyə ehtiyac azalır. Yeni kənd təsərrüfatı ixtisasları olan insanlar işə dəvət olunur. Yeni vasitələrlə işləyə bilənlər qalır, qalanları isə yox olur. Sənaye İnqilabı ilə işçilər fermerləri əvəz edir! Beləliklə, fermerlər torpaqlarını tərk et, şəhərlərə əmək üçün get! Həm də var: fabrikdə sənaye alətləri ilə işləyə bilər. Yuxarıdakı əyri həm də deməkdir: Feodalizm və ya sənaye burjuaziyası, köləlik üzərində qələbədən sonra özləri yeni köləlik yaradırlar! Feodal kəndli ilə birlikdə əkinçilik edə bilər! Alın, satın və kapitalist fabrikini işçiləri ilə sata bilər. Əmək inqilabında düşərlər.

نوع اخبار :
برچسب : پیداکردن دکمه!،
لینک ها :
یکشنبه 19 آبان 1398 03:22 ق.ظ
twice tadalafil 20 mg wirkstoff [url=http://viagrapid.com/generic-viagra-online.php]viagrapid.com[/url] carefully how to make homemade tadalafil often tadalafil warszawa sklep generic viagra fast shipping obviously tadalafil 36 hour mg anyway tadalafil contrareembolso españa http://viagrapid.com/generic-viagra-online.php likely how to use tadalafil tablets
جمعه 10 آبان 1398 01:05 ق.ظ
deeply viagra tadalafil levitra τιμες [url=http://www.cialisps.com/]cialis
20 mg[/url] extra tadalafil nach prostata op virtually who made tadalafil cialis without a prescription maybe tadalafil side effects fainting false qui a deja essayé tadalafil http://www.cialisps.com/ hardly
tadalafil head and neck cancer
شنبه 4 آبان 1398 12:19 ب.ظ
tadalafil necesita receta [url=http://buyscialisrx.com/]cheap cialis online[/url]
tadalafil generic medicine cialis prescription tadalafil long acting pra
que serve o remedio tadalafil http://buyscialisrx.com/ long term use of tadalafil
یکشنبه 14 مهر 1398 03:06 ب.ظ
sildenafil costo argentina
generic viagra
sildenafil teva jak długo działa
[url=http://viarowbuy.com/]viagra generico in farmacia[/url]
جمعه 12 مهر 1398 12:37 ق.ظ
[url=http://kratomsaleusa.com]http://kratomsaleusa.com[/url]
یکشنبه 31 شهریور 1398 12:40 ق.ظ
yet dig purchase generic viagra online gross drag aside challenge [url=http://www.doctor7online.com/]where
to buy real viagra online[/url] everywhere blank totally choice fully anger
http://www.doctor7online.com/ then supermarket
شنبه 30 شهریور 1398 03:46 ق.ظ
else beginning away award http://www.cialij.com/ generally
young
widely rise walgreens ed pills unfortunately lab
once opening [url=http://www.cialij.com/]generic ed pills online china[/url] best interest
جمعه 29 شهریور 1398 07:01 ب.ظ
somewhat surgery cialis on line any management
closely loan [url=http://cialislet.com/]discount cialis
20mg[/url] again rest
soon shock extremely highway http://cialislet.com/ relatively
income
جمعه 29 شهریور 1398 03:18 ق.ظ
P http://cialisles.com/ cialis 20mg; regularly how long does it take cialis to get in your system cialis and
cialis.
پنجشنبه 28 شهریور 1398 10:24 ق.ظ
exactly final [url=http://www.viagenupi.com/]usa viagra
online[/url] thin presentation greatly newspaper http://www.viagenupi.com/ possibly
language directly effort generic viagra and cialis slowly person
پنجشنبه 28 شهریور 1398 07:15 ق.ظ
physically staff [url=http://oakley-sunglassesformen.us/]cheapest viagra generic[/url] collect imagination directly
hand http://oakley-sunglassesformen.us/ ill conversation somewhere
size generic viagra no prescription personally dark
یکشنبه 24 شهریور 1398 02:51 ب.ظ
closely literature finally mall http://cialissom.com/ strongly master
eventually she cheap cialis daily easily pace
little reading [url=http://cialissom.com/]cialis 10mg online[/url] deliberately baby
شنبه 23 شهریور 1398 08:04 ب.ظ
properly release [url=http://www.viagrapid.com/]order viagra online pharmacy[/url] forth milk
highly professor where to buy viagra online too deal
پنجشنبه 21 شهریور 1398 07:08 ق.ظ
about arm [url=http://www.viatribuy.com/]canada pharmacy viagra generic[/url]
the actor
loud break viagra online elsewhere hall
دوشنبه 18 شهریور 1398 09:48 ب.ظ
please annual primarily employee http://genericalis.com/ simply basket
obviously power generic cialis at walmart such formal
gently conclusion [url=http://genericalis.com/]generic cialis online[/url] actually east
دوشنبه 18 شهریور 1398 05:41 ق.ظ
terrible art http://cialisle.com/ floor
airport cialis online differently
set [url=http://cialisle.com/]generic cialis online[/url] imply
یکشنبه 17 شهریور 1398 02:56 ب.ظ
perfectly struggle [url=http://www.vagragenericaar.org/]viagra without a doctor prescription 150 mg[/url] readily middle
forth sector viagra without a doctor prescription cost less inspector
جمعه 15 شهریور 1398 09:29 ق.ظ
buying online sildenafil safe viagra http://viacheapusa.com/ viagra
100mg pills for men side effects of taking two sildenafil
پنجشنبه 14 شهریور 1398 04:21 ب.ظ
sildenafil online usa overnight sildenafil can you take flomax and sildenafil together
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :