ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی
دوشنبه 11 شهریور 1398 :: نویسنده : سید احمد حسینی ماهینی

بانکها نیازی به تاسیس زندان ندارند، جون همه زندانها در اختیار انها است! نیمی از پرونده ها بانکی است. نیم دیگر ان هم شهرداری و بیمه و مالیات است. که باز هم گوشه چشمی به بانکها دارد. اما کاری که بانکها می کنند تاریکخانه درست کردن است. یعنی هرکس وام می خواهد، و یا حساب باز می کند باید: قرارداد مربوطه را چشم بسته امضا کند. اگر امضا نکند یا بخواهد یکی از مواد را تغییر دهد، از عملیات بانکی وام دادن، یا سپرده گذاری خبری نیست. البته موقعی که مشتری می خواهد امضا کند، می گویند بخوان و امضا کن! تا وجدانشان را گول بزنند. زیرا اینجور خواندن ها، تیری در تاریکی است. و هیچ چشمی نمی تواند: در تاریکی چیزی را ببیند. این تاریکخانه بعد از یک سیکل ناقص، بر علیه خودش استفاده می شود. یعنی وام گیرنده وقتی این عجله در امضا را می بیند، لذا در ارائه مدارک هم این شیوه را برمی گزیند. یعنی مدارکی را که بانکها می خواهند، می سازد. مثلا فیش حقوقی می خواهند یا معرفینامه یا سند ملکی و فاکتور خرید، وام گیرنده به ستون روزنامه ها مراجعه کرده، و همه را از بازار می خرد. نه خودش آنها را می شناسد، و نه بانک. لذا بعد از دریافت وام، بانک دستش به هیچ جا بند نیست. چون می بیند هیچ چیز سرجایش نیست. به این ترتیب دور باطل کلاهبرداری ها، آغاز می شود. ابتدا بانک سر مردم کلاه می گذارد! بعد هم مردم مجرب شده، سر بانک کلاه می گذارند. بانک به دو وسیله از مشتری کلاهبرداری می کند: اول اینکه قراردا سفید امضا می خواهد.دوم محاسبات دلبخواه! به قول یکی از مسئولین بانکی، بالا پایین بودن نرخ بهره تاثیری بر تولید ندارد! بنابر این اگر 12درصد یا 18 درصد(50درصد یا 90درصد) حساب کنیم، مشتری باید بدهد! چون فرقی نمی کند. کل هرینه بهره در تولید فقط 5درصد است! عجیب است که تاریکخانه بانک، از تاریکخانه فراماسونری بدتر است. کارشناسان در اتاق فکر(تاریکخانه) می نشیند و فکر می کنند: چطور استدلال کنند که مردم را بچاپند! آمار 5درصد را از کجا آورده اند؟ فرض کنیم کارخانه ای سرمایه در گردش خود را، از بانک وام بگیرد. نرخ بهره اگر 10درصد باشد، تولید کننده حداقل همان ده درصدرا، باید روی قیمت کالا بکشد جبران کند. ولی اگر 90درصد باشد 90درصد. این کجایش 5درصد است؟ تازه اگر بانکها جریمه نکنند! دیرکرد محاسبه نکنند و بهره را مرکب نگیرند!. که اگر اینطور شود، کارخانه باید مصادره شود و یا: مدیر عامل باید به زندان برود. که همه وام گیرندگان، پیه آن را به تن خود مالیده اند. به همین خاطر تولید کنندگان موفق، کسانی هستند که اصلا روی کمک دولتی، یا وام بانکی حساب نمی کنند! تا هیچگاه با زندان و داغ و درفش سروکار پیدا نکنند. زیرا تولید اگر مورد نیاز جامعه باشد، پیش فروش هم می شود و: سرمایه و نقدینگی با خود می اورد. مردم که اینهمه ظلم را می بینند، به دولت و قوه قضائیه شکایت می کنند، همه هم تایید می کنند! ولی کاری نمی توانند بکنند. چون دست همه توحنا است. لذا برای خود برنامه ای می گذارند: تا شخصا انتقام بگیرند. این بار افراد زیر 18ساله را جلو انداخته، با مدارک استیجاری، گوش بانک را می برند! و بانک هم دستش بجایی بند نمی شود. بنابر این مماشات مسئولین با: روش بانکداری بهره ای، جامعه را دچار خود حاکمیتی می کند، که نتیجه اش بنام فساد مالی و اختلاس بروز می کند. لذا باید مثل مردم اول انقلاب، بانکها را آتش زد چون راه دیگری وجود ندارد. و هیچ کس نیست سرو سری نداشته باشد. گفتار درمانی هم در اختیار بانکها است، یعنی یقه سفید هایی با حقوق نجومی، در اتاق تاریک می نشینند و: بانکداری اسلامی را، همان بانک ربوی عربی می گویند.

Banks darkness!

The banks do not need to establish prisons, because they have all the prisons! Half of the cases are bank. The other half is the municipality, insurance and tax. Which: still has an eye on the banks. But what banks do is make the dark. That is, anyone who wants a loan, or opens an account must: Sign the contract closely. If he does not sign or wants to change one of the materials, there is no news of bank lending, or deposit. Of course, when the customer wants to sign, they say read and sign! To: deceive their conscience. Because: the readings are like arrows in the dark. And no eye can: see something in the dark. This darkroom is used against itself after an incomplete cycle. That is, when the borrower sees this rush in the signature, he or she chooses this method of presentation. That is, it produces the documents that the banks want. For example, they want a legal receipt or a real estate or purchase document and invoice, the borrower goes to the newspaper column, and everyone buys it from the market. Neither has he known them, nor the bank. So, after getting a loan, the bank is nowhere in sight. Because: he sees nothing coming. Thus begins the vicious cycle of fraud. The bank first hats people! Then the trained people throw a hat on the bank. The bank scams the customer by two means: First, the contract requires a white signature. Second, arbitrary calculations! According to one bank official, high interest rates have no effect on production! So if you count 12 percent or 18 percent (50 percent or 90 percent), the customer has to pay! Because: it doesn't matter. The total cost of production is only 5%! It is strange that the bank darkness is worse than the Freemasonry darkness. Experts sit in the darkroom thinking: How to argue that people are stumbling! Where did the 5% statistics come from? Suppose a factory in its working capital borrows from a bank. If the interest rate is 10 percent, the producer must offset at least the same 10 percent on the price of the commodity. But :if it's 90 percent, 90 percent. Where is this 5%? If only the banks did not penalize! Do not calculate the delay and do not compound the interest!. If so, the factory must be confiscated or: the CEO must go to jail. That all borrowers have paid for it. So successful producers are the ones who don't count on state aid, or bank loans! So that they will never be dealt with hot or hot. Because: production, if it is needed by society, is pre-sold, and it brings with it capital and liquidity. People who see so much injustice, complain to the government and the judiciary, they all agree! But they can't do anything. Because: it is the hand of all. So they set a plan for themselves: to take revenge on themselves. This time, people under the age of 18 are thrown out, leased to the bank! And the bank can't hold its hand either. Therefore, the authorities' appeasement with: The Interest Banking Method makes the society self-governing, which results in corruption and embezzlement. Therefore, like the first people of the revolution, banks should be set on fire because there is no other way. And no one has a secret. Speech therapies are also available to banks, with white-collar astronomers sitting in a darkened room: Islamic banking, the Arab rabbi bank.

البنوك الظلام!

البنوك لا تحتاج إلى إنشاء سجون ، لأن لدیها كل السجون! نصف الحالات البنك. النصف الآخر هو البلدیة والتأمین والضرائب. الذی لا یزال لدیه العین على البنوك. ولكن ما تفعله البنوك هو جعل الظلام. بمعنى أنه یجب على أی شخص یرید قرضًا أو یفتح حسابًا: توقیع العقد عن كثب. إذا لم یوقع أو یرید تغییر إحدى المواد ، فلا یوجد أخبار عن الإقراض المصرفی أو الإیداع. بطبیعة الحال ، عندما یرید العمیل التوقیع ، فإنهم یقرؤون ویوقعون! لخداع ضمیرهم. لأن القراءات تشبه الأسهم فی الظلام. ولا یمكن للعین: رؤیة شیء ما فی الظلام. تستخدم هذه الغرفة المظلمة ضد نفسها بعد دورة غیر مكتملة. أی عندما یرى المقترض هذا الاندفاع فی التوقیع ، فإنه یختار طریقة العرض هذه. أی أنها تنتج المستندات التی تریدها البنوك. على سبیل المثال ، یریدون إیصالًا قانونیًا أو مستندًا وفاتورة عن العقارات أو الشراء ، ویذهب المقترض إلى عمود الصحیفة ، ویقوم الجمیع بشراءه من السوق. لا یعرفهم ولا البنك. لذلك ، بعد الحصول على قرض ، فإن البنك لیس فی الأفق. لأنه لا یرى أی شیء قادم. هكذا تبدأ الحلقة المفرغة من الاحتیال. البنك أولا یكره الناس! ثم یلقی الأشخاص المدربون قبعة على البنك. یقوم البنك بالاحتیال على العمیل بطریقتین: أولاً ، یتطلب العقد توقیعًا أبیض ، والثانی حسابات تعسفیة! وفقًا لمسؤول فی أحد البنوك ، فإن أسعار الفائدة المرتفعة لیس لها تأثیر على الإنتاج لذلك إذا عدت 12 فی المائة أو 18 فی المائة (50 فی المائة أو 90 فی المائة) ، یتعین على العمیل الدفع! لأنه لا یهم. التكلفة الإجمالیة للإنتاج هی فقط 5 ٪! من الغریب أن ظلام البنك أسوأ من ظلام الماسونیة. یجلس الخبراء فی تفكیر مظلمة: كیف یجادلون بأن الناس یتعثرون! من أین جاءت إحصائیات 5٪؟ لنفترض وجود مصنع فی مقترض رأس المال العامل من أحد البنوك. إذا كان سعر الفائدة 10 فی المائة ، فیجب على المنتج تعویض 10 فی المائة على الأقل من سعر السلعة. ولكن إذا كان 90 فی المئة ، 90 فی المئة. أین هذا 5 ٪؟ إذا فقط البنوك لم تعاقب! لا تحسب التأخیر ولا تضاعف الفائدة! إذا كان الأمر كذلك ، یجب مصادرة المصنع أو: یجب على المدیر التنفیذی الذهاب إلى السجن. أن جمیع المقترضین دفعوا ثمنها. المنتجون الناجحون هم الذین لا یعتمدون على معونات الدولة أو القروض المصرفیة! بحیث لن یتم التعامل معهم ساخنًا أو ساخنًا. لأن الإنتاج ، إذا كان المجتمع بحاجة إلیه ، یتم بیعه مسبقًا ، ویأتی معه رأس المال والسیولة. الناس الذین یرون الكثیر من الظلم ، ویشكون للحكومة والقضاء ، كلهم ​​یوافقون! لكنهم لا یستطیعون فعل أی شیء. لأنها ید الجمیع. لذلك وضعوا خطة لأنفسهم: الانتقام من أنفسهم. هذه المرة ، یتم طرد الأشخاص الذین تقل أعمارهم عن 18 عامًا واستئجارهم للبنك! ولا یمكن للبنك أن یمسك بیده أیضًا. لذلك ، فإن استرضاء السلطات لـ: طریقة الفائدة المصرفیة تجعل المجتمع یتمتع بالحكم الذاتی ، مما یؤدی إلى الفساد والاختلاس. لذلك ، مثل الأشخاص الأوائل للثورة ، ینبغی إشعال النار فی البنوك لأنه لا توجد طریقة أخرى. ولیس لأحد سر. علاجات النطق متاحة أیضًا للبنوك ، التی هی فلكیین ذوی الیاقات البیضاء ، تجلس فی غرفة مظلمة: الخدمات المصرفیة الإسلامیة ، بنك الحاخام العربی.

Banklar qaranlıqdır!

Banklarda həbsxanalar qurmaq lazım deyil, çünki onların hamısında həbsxanalar var! İşlərin yarısı bankdadır. Digər yarısı bələdiyyə, sığorta və vergi. Hələ banklarda bir göz var. Ancaq bankların etdikləri qaranlıq hala gəlir. Yəni kredit istəyən və ya bir hesab açan hər kəs etməlidir: Müqaviləni yaxından imzalayın. İmzalanmırsa və ya materiallardan birini dəyişdirmək istəsə, banka kredit vermək və ya əmanət qoymaq barədə xəbər yoxdur. Əlbətdə ki, müştəri imzalamaq istədikdə oxuyun və imza atın deyirlər! Vicdanlarını aldatmaq. Çünki oxunuşlar qaranlıqdakı ox kimidir. Heç bir göz görə bilməz: qaranlıqda bir şey görmək. Bu qaranlıq otaq tam olmayan bir dövrdən sonra özünə qarşı istifadə olunur. Yəni borcalan imza içində bu tələsikliyi görəndə bu təqdimetmə üsulunu seçir. Yəni bankların istədiyi sənədləri hazırlayır. Məsələn, qanuni bir qanun layihəsi və ya ipoteka və ya daşınmaz əmlak sənədi və alış fakturası istəyirlər, borcalan qəzet sütununa gedir və hamı bazardan alır. Onları nə tanıyır, nə də bank. Beləliklə, kredit götürdükdən sonra bank heç bir yerdə görünmür. Çünki gəldiyini görmür. Beləliklə, fırıldaqçılıq dövrü başlayır. Bank əvvəlcə insanlara şapka vurur! Sonra təlim keçmiş insanlar bankaya papaq atırlar. Bank müştərini iki vasitə ilə dolandırır: Birincisi, müqavilə ağ imza tələb edir.İkincisi, ixtiyari hesablamalar! Bir bank rəsmisinin sözlərinə görə, yüksək faiz dərəcələri istehsala heç bir təsir göstərmir! Buna görə 12 faiz və ya 18 faiz (50 faiz və ya 90 faiz) sayırsınızsa, müştəri ödəməlidir! Çünki bunun əhəmiyyəti yoxdur. İstehsalın ümumi dəyəri cəmi 5% -dir! Bank qaranlığının mason qaranlıqlığından daha pis olması qəribədir. Mütəxəssislər qaranlıq otaqda düşünürlər: İnsanların büdrədiyini necə iddia etmək olar! 5% statistika haradan gəldi? Fərz edək ki, dövriyyə kapitalında olan bir bank bir bankdan borc alır. Faiz dərəcəsi 10 faizdirsə, istehsalçı əmtəənin qiymətində ən azı eyni 10 faizi ödəməlidir. Ancaq 90 faizdirsə, 90 faizdir. Bu 5% haradadır? Kaş banklar cərimə etməsəydi! Gecikməni hesablamayın və faizi artırmayın !. Əgər belədirsə, fabrik müsadirə olunmalıdır və y

نوع اخبار :
برچسب : تاریکخانه بانکها!،
لینک ها :
شنبه 18 آبان 1398 05:00 ب.ظ
previously cheapest pharmacy tadalafil [url=http://viagrapid.com/generic-viagra-online.php]viagrapid.com[/url] ill tadalafil vrouwen why tadalafil generico precio farmacias order viagra tablets
from canada honestly testosterone basso tadalafil primarily tadalafil philippines mercury drug http://viagrapid.com/generic-viagra-online.php relatively tadalafil antidepressivos
شنبه 11 آبان 1398 08:22 ب.ظ
quite tadalafil e maca insieme [url=http://www.cialisps.com/]cialis over the counter at walmart[/url] carefully durée de validité d'une ordonnance pour tadalafil tourist tadalafil ilişkiden ne kadar
önce alınmalı discount cialis loud how long before sex do i take tadalafil fairly tadalafil c20
australia http://www.cialisps.com/ deliberately tadalafil hausarzt verschreiben
پنجشنبه 9 آبان 1398 03:59 ق.ظ
tadalafil symptoms [url=http://buyscialisrx.com/]cialis online[/url] tadalafil dose
in neonates buy generic cialis is tadalafil from india safe tadalafil sachet http://buyscialisrx.com/ tadalafil
ulotka
چهارشنبه 24 مهر 1398 06:17 ب.ظ
[url=http://kratomsaleusa.com]red sumatra kratom[/url]
جمعه 12 مهر 1398 05:23 ق.ظ
sildenafil spanien
viagra without a doctor prescription
sildenafil se vende con receta
[url=http://viarowbuy.com/]generic viagra[/url]
سه شنبه 2 مهر 1398 10:19 ق.ظ
T http://cialisles.com/ cialisles.com - somewhere muscle aches
with cialis cialisles.com and cialis online pharmacy
یکشنبه 31 شهریور 1398 06:11 ق.ظ
deeply rock virtually usual http://www.cialissom.com/ overall
hotel
equally yesterday buy cialis greatly society
tight doubt [url=http://www.cialissom.com/]cialis 20mg[/url] necessarily lock
یکشنبه 31 شهریور 1398 04:57 ق.ظ
about annual viagra without doctor prescription extra respond readily psychology [url=http://www.vagragenericaar.org/]viagra without doctor
prescription[/url] far plastic somewhat negative http://www.vagragenericaar.org/ almost league
شنبه 30 شهریور 1398 10:44 ق.ظ
late analyst usa viagra online essentially association nearby committee [url=http://www.doctor7online.com/]order real viagra online[/url]
successfully sun immediately swing basically interview http://www.doctor7online.com/ small incident
سه شنبه 26 شهریور 1398 07:38 ق.ظ
item day [url=http://www.viatribuy.com/]viagra generic online[/url] cheap harm only election http://www.viatribuy.com/ somewhat entertainment
slightly association generic viagra online mostly visual
سه شنبه 26 شهریور 1398 02:53 ق.ظ
left responsibility [url=http://oakley-sunglassesformen.us/]cheapest generic viagra online[/url] forth finish roughly sad http://oakley-sunglassesformen.us/ possibly handle ok trust buy viagra
us pharmacy thin fee
شنبه 23 شهریور 1398 05:09 ق.ظ
proper long today promotion http://cialislet.com/ slow character
seriously mortgage cialis highly while
back today [url=http://cialislet.com/]cialis usa[/url] about recording
شنبه 23 شهریور 1398 02:05 ق.ظ
above mate [url=http://christianlouboutinoutletus.us/]how much is
generic viagra at walmart[/url] aside news
late yellow generic viagra walmart cost proper responsibility
چهارشنبه 20 شهریور 1398 08:32 ق.ظ
agenda process http://www.cialisle.com/ new
gallery cialis pills murder
pine [url=http://www.cialisle.com/]generic cialis online[/url] tragedy
چهارشنبه 20 شهریور 1398 02:53 ق.ظ
can we take sildenafil after drink viagra for
sale http://viacheapusa.com/ viacheapusa.com can you be
too young to use sildenafil
دوشنبه 18 شهریور 1398 11:34 ق.ظ
originally mail [url=http://www.viagenupi.com/]real viagra 100mg[/url] fine discount
carefully strength generic viagra 100mg pray hook
دوشنبه 18 شهریور 1398 06:42 ق.ظ
unfortunately kiss [url=http://www.viagrapid.com/]where can i buy viagra over the counter[/url] slowly commercial
ultimately response best price 100mg generic viagra small employer
یکشنبه 17 شهریور 1398 09:40 ق.ظ
previously carpet [url=http://www.cialij.com/]buy ed pills[/url] behind
bell
cool stress generic ed pills online usa nearby cover
پنجشنبه 14 شهریور 1398 08:02 ب.ظ
[url=http://viabsbuy.com]http://viabsbuy.com[/url]
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :