ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

در حالیکه تولید در کشور به حد اشباع رسیده، و باعث احتکار و قاچاق به انسوی مرزها شده، معلوم نیست چرا بعضی ها موانع تولید را مطرح می کنند. زیرا هرکه فیل خواهد جور هندوستان کشد. به نظر می رسد فقط به یک دلیل آن را بزرگ می کنند: تخریب مدیریت کشور وتبلیغ نا کارآمدی نظام اسلامی ! یعنی پس از چهل سال هنوز نتوانسته: تولید خود را سرو سامان بدهد. در حالیکه همان اولین سال به فرمان امام خمینی، همه به تولید روی آوردند، و کشور اشباع شده است. با طرح موانع تولید، اولا زحمات تولید کنندگان که بیش از حد یک کشور تولید می کنند هدر می رود و ناسپاسی از انها باعث نا امیدی  و دست کشیدن از تولید می گردد. ثانیا واردات را ترویج و آن را توجیه می کند. تا به هر بهانه ای واردات انجام شود! در حالیکه رئیس اتحادیه کشتارگاهها می گوید: لاشه روی دست کشتار گاهها مانده! ولی با گرانی مصنوعی، برای واردات گوشت از رده خارج! زمینه سازی می کنند. در حالیکه برنج و مرکبات و میوه در دست کشاورز، باد کرده و فاسد می شود، زمینه واردات برنج و چای و نیشکر را می چینند، تا خزانه را از دلارها خالی کنند. طرح موانع تولید، باعث می شود توقع تولید کنندگان بالا برود، انتظار داشته باشند که نه مالیات بدهند، نه بیمه کنند و نه به شهرداری عوارض بپردازند. و لذا خزانه را از ریال هم خالی کنند.  وقتی 97 درصد داروها تولید داخل است، و باید به فکر صادرات آن باشند، طرح مشکلات و موانع تولید، بطور مصنوعی آستانه تحریک تولید کنندگان را، برای گران کردن افزایش می دهد! لذا گرانی ها هم بوجود می آید. برای اینکه تولید کنند توجیه پیدا می کنند: تا برای گران کردن اقدام کند. از همه مهمتر، بر فرض وجود موانع تولید، آیا راه آن سروصدا کردن است؟ یا اینکه ببینند کجا هست، و اگر قابل رفع است رفع کنند . ریش و قیچی در دست همان هایی است، که از موانع تولید دم می زنند! ولی آنها نمی دانند این همنوایی با: گروههای قشار باعث می شود تا: هرچه بیشتر ضد انقلاب تطهیر شود. چون فکر می کنند که مثلا: در قبل از انقلاب این موانع نبوده! هرکس از راه می رسیده، یک کارخانه می زده! امروز در جشنواره شهید اندرزگو، یکی از داوران گفت این جشنواره، سی سال تاخیر داشته. به این معنی که: دشمن برای کار آمد نشان دادن خود، سالها تبلیغ می کند و از: نداشته های خود سرمایه های گران سنگ درست می کند. ولی مسئولین برای رای اوردن در انتخابات، همه عملکرد ها را زیر سوال می برند. آن وقت نسل جوان ما، به چیزی افتخار کند؟ هرجا می روند خود مسئولین: اپوزیسیون و ضد انقلاب هستند! نخبگان می گویند: هرجا می رویم به ما می گویند: چرا در ایران مانده ای! بنابر این باید بجای تبلیغ موانع تولید، و بزرگنمایی چیزی که وجود ندارد! به واقع نمایی پیشرفت های تولیدی کشور پرداخت. شکایت چند نفر فراری مالیات یا ضد حقوق کارگر، نباید باعث شود که مسئله جور دیگری مطرح، و جای خادم و خائن عوض شود. مهمترین دلیلی که موانع تولید وجود ندارد، و ملت ایران همه موانع را از سر راه برداشته، همین که هیچ چیز تغییر نمی کند! یعنی چهل سال است از بحث: تولید و اشتغال و رفع موانع تولید می گذرد، و همه هم می گویند و دستور  هم می دهند! و بخشنامنه هم می کنند، ولی چیزی تغییر نمی کند زیرا کف دست مو ندارد که: از ان مو برداشت کنند! گر گدا کاهل بود، تقصیر صاحباخانه چیست؟ کسی که نه می خواهد حقوق کار گر رعایت کند، نه سرمایه بیاورد(وام بگیرد، زمین مجانی بگیرد)، ونه مالیات و بیمه بدهد،چرا باید تولید را به دست او داد؟ با کت و شلوار دیگران، که نباید داماد شوند. تولید زیر زمینی نتیجه همین تفکرات است.(دلیک مونجوق یرده قالماز)تولید زمین نمی ماند.

A festival with thirty years delay

While production in the country has reached a saturated level, causing hoarding and smuggling across borders, it is unclear why some are raising barriers to production. Because: every elephant will kill Indian. They seem to be raising it for only one reason: the destruction of the country's administration and the inefficiency of the Islamic system! That is, after forty years it still has not been able to: regulate its production. While the first year under Imam Khomeini's command, everyone turned to production, and the country is saturated. By laying down the barriers to production, first of all, the efforts of producers who produce more than one country are wasted and their frustration causes them to despair and abandon production. Secondly, it promotes and justifies imports. To import under any pretext! As the head of the slaughter union says: The carcass is left on the slaughter! But with artificial pricing, out-of-date meat imports! They make the context. While rice, citrus fruits and fruits in the hands of the farmer are bloated and decayed, they are importing rice and tea and sugar cane to empty the coffers. The barriers to production make the producers' expectations go up, expecting them to neither pay taxes, neither insure nor pay taxes to the municipality. And so the treasury should be emptied of Rials. When 97% of medicines are manufactured domestically, and need to be thought about exporting, the problem of manufacturing barriers artificially raises the threshold for producers to become expensive! So there are expensive ones. To produce, they justify it: to make it expensive. Most importantly, given the impediments to production, is it the way to make noise? Or: see where it is, and fix it if it can. The beard and scissors are in the hands of those who brew the barriers to production! But they do not know this consonance with: the caste groups cause: the more the counter-revolution is cleansed. Because they think, for example: These were not obstacles before the revolution! Everyone arrives, hits a factory! Today at the Shahid Andarzgou festival, one of the judges said the festival was delayed by 30 years. That is, the enemy has been promoting for years to prove it and is making expensive investments of its own. But officials are questioning all actions to cast their ballots. Then our young generation will be proud of something? Wherever they go, the authorities themselves: they are the opposition and the counter-revolution! The elites say: Everywhere we go they tell us: Why are you staying in Iran! So instead of advertising the barriers of production, and zooming in on something that doesn't exist! It actually saw the country's production progress. Complaining about a few tax evaders or workers' rights violations should not lead to anything else, replacing servants and traitors. The most important reason that there are no barriers to production, and the Iranian people have removed all barriers, because nothing changes! It has been forty years since the debate: production and employment and the elimination of barriers to production have passed, and everyone is saying and giving orders! And they do the parting, but nothing changes because the palm of the hair does not have to: from that hair! If the beggar was lazy, what is the fault of the landlord? Someone who does not want to respect the rights of the worker, not to raise money, not to pay taxes and insurance, why should he be given the production? With the suit of others, who should not be groomed? Underground production is the result of these thoughts.

مهرجان مع ثلاثین سنة تأخیر

فی حین أن الإنتاج فی البلاد قد وصل إلى مستوى مشبع ، مما تسبب فی اكتناز وتهریب عبر الحدود ، فمن غیر الواضح لماذا یرفع البعض الحواجز أمام الإنتاج. لأن كل فیل سیقتل الهندی. یبدو أنهم یثیرون ذلك لسبب واحد فقط: تدمیر إدارة البلاد وعدم كفاءة النظام الإسلامی! أی بعد مرور أربعین عامًا ، لم تتمكن بعد من: تنظیم إنتاجها. فی حین أن السنة الأولى تحت قیادة الإمام الخمینی ، تحول الجمیع إلى الإنتاج ، وكانت البلاد مشبعة. من خلال وضع الحواجز أمام الإنتاج ، أولاً وقبل كل شیء ، تهدر جهود المنتجین الذین ینتجون أكثر من بلد واحد ویؤدی إحباطهم إلى الیأس والتخلی عن الإنتاج. ثانیاً ، یشجع الواردات ویبررها. للاستیراد تحت أی ذریعة! كما یقول رئیس اتحاد الذبح: الذبیحة تُركت على المذبحة! ولكن مع التسعیر الصناعی ، واردات اللحوم القدیمة! أنها تجعل السیاق. فی حین أن الأرز والفواكه والحمضیات فی أیدی المزارع منتفخة ومتحللة ، فإنهم یستوردون الأرز والشای وقصب السكر لتفریغ الخزائن. إن العوائق التی تحول دون الإنتاج تجعل توقعات المنتجین ترتفع ، حیث یتوقع منهم ألا یدفعوا الضرائب ولا یؤمنوا ولا یدفعوا الضرائب للبلدیة. وهكذا یجب أن تفرغ الخزانة من الریال. عندما یتم تصنیع 97 ٪ من الأدویة محلیا ، وتحتاج إلى التفكیر فی التصدیر ، فإن مشكلة حواجز التصنیع ترفع عتبة المنتجین لتصبح باهظة الثمن! لذلك هناك منها باهظة الثمن. لإنتاج ، فإنها تبرر ذلك: لجعلها باهظة الثمن. الأهم من ذلك ، بالنظر إلى العوائق التی تحول دون الإنتاج ، هل هی الطریقة لإحداث ضوضاء؟ أو انظر أین هو ، وإصلاحه إذا كان ذلك ممكنا. اللحیة والمقص بین یدی الذین وضعوا الحواجز أمام الإنتاج! لكنهم لا یعرفون هذا التوافق مع: تسبب المجموعات الطبقیة: كلما تم تطهیر الثورة المضادة. لأنهم یعتقدون ، على سبیل المثال: لم تكن هذه عقبات أمام الثورة! الجمیع یصل ، یضرب المصنع! الیوم فی مهرجان شهید أندرزجو ، قال أحد الحكام إن المهلة تأخرت لمدة 30 عامًا. أی أن العدو كان یروج لسنوات لإثبات نفسه ویقوم باستثمارات باهظة التكالیف من تلقاء نفسه. لكن المسؤولین یشككون فی كل الإجراءات للإدلاء بأصواتهم. ثم سیكون جیلنا الشاب فخوراً بشیء ما؟ أینما ذهبوا ، فإن السلطات نفسها: هی المعارضة والثورة المضادة! تقول النخب: فی كل مكان نذهب إلیه یقولون لنا: لماذا تقیم فی إیران! لذا بدلاً من الإعلان عن حواجز الإنتاج ، والتركیز على شیء غیر موجود! وشهدت بالفعل تقدم الإنتاج فی البلاد. لا ینبغی أن تؤدی الشكوى بشأن بعض المتهربین من الضرائب أو انتهاكات حقوق العمال إلى أی شیء آخر ، بدلاً من الخدم والخونة. أهم سبب لعدم وجود عوائق أمام الإنتاج ، وقد أزال الشعب الإیرانی جمیع الحواجز ، لأنه لا شیء یتغیر! لقد مرت أربعون سنة على النقاش: لقد مر الإنتاج والعمالة وإزالة الحواجز أمام الإنتاج ، والجمیع یقول ویأمر! ویفعلون الفراق ، لكن لا شیء یتغیر لأن راحة الشعر لیس من الضروری أن: من هذا الشعر! إذا كان المتسول كسولًا ، فما هو خطأ المالك؟ شخص لا یرید احترام حقوق العامل ، ولیس الاقتراض ، ودفع الضرائب والتأمین ، لماذا یعطیه الإنتاج؟ مع بدلة الآخرین ، الذین لا ینبغی اعدادهم. الإنتاج تحت الأرض هو نتیجة هذه الأفكار.

Otuz il gecikmə ilə bir festival

Ölkədəki istehsal doymuş bir səviyyəyə çatdıqda, sərhədə və qaçaqmalçılığa səbəb olsa da, bəzilərinin istehsalda əngəlləri artırdıqları məlum deyil. Çünki hər fil hindu öldürəcək. Deyəsən bunu yalnız bir səbəbə görə qaldırırlar: ölkə rəhbərliyinin məhv edilməsi və İslam sisteminin səmərəsizliyi! Yəni qırx ildən sonra yenə də edə bilmədi: istehsalını tənzimlədi. İmam Xomeyninin əmri ilə birinci il olarkən, hamı istehsala döndü və ölkə doymuşdur. İstehsaldakı əngəlləri qoymaqla, ilk növbədə birdən çox ölkəni istehsal edən istehsalçıların səyləri boşa çıxır və məyusluq onları ümidsizliyə və istehsaldan imtina etməyə səbəb olur. İkincisi, idxalı təşviq edir və əsaslandırır. Hər hansı bir bəhanə ilə idxal etmək üçün! Kəsmə ittifaqı başçısının dediyi kimi: Karkas qırğında qalıb! Ancaq süni qiymət, köhnəlmiş ət idxalı ilə! Konteksti düzəldirlər. Fermerin əlindəki düyü, sitrus meyvələri və meyvələr şişib çürüysə də, tabutları boşaltmaq üçün düyü və çay və şəkər qamışı idxal edir. İstehsaldakı maneələr istehsalçıların gözləntilərini artırır, bələdiyyəyə nə vergi, nə sığorta, nə də vergi ödəməyəcəyini gözləyir. Və beləliklə xəzinə riallardan boşaldılmalıdır. Dərmanların 97% -i yerli istehsal edildikdə və ixracat üzərində düşünmək lazımdırsa, istehsal maneələrinin süni şəkildə istehsalçıların bahalı olma həddini artırır! Beləliklə bahalı olanlar var. İstehsal etmək üçün bunu əsaslandırırlar: bahalı etmək. Ən əsası, istehsala mane olanları nəzərə alsaq, səs-küy salmağın yolu varmı? Və ya harada olduğuna baxın, mümkünsə düzəldin. Saqqal və qayçı istehsaldakı maneələri aradan qaldıranların əlindədir! Ancaq bunların bu samitliyi bilmirlər: kasta qrupları səbəb olur: əks-inqilab nə qədər təmizlənir. Çünki düşünürlər, məsələn: Bunlar inqilabdan əvvəl maneələr deyildi! Hamı gəlir, bir fabrikə vurur! Bu gün Şahid Andarzgou festivalında hakimlərdən biri festivalın 30 ilə təxirə salındığını söylədi. Yəni düşmən illərdir özünü sübut etmək üçün təşviq edir və özündən bahalı sərmayələr edir. Lakin rəsmilər səs vermək üçün bütün hərəkətləri şübhə altına alırlar. Onda gənc nəsil bir şeylə qürur duyacaq? Hara getmirlərsə, hakimiyyətin özləri: bunlar müxalifət və əks-inqilabdır! Elitalar deyirlər: Getdiyimiz hər yerə bizə deyirlər: Niyə İranda qalırsan! Buna görə istehsal maneələrini reklam etmək və mövcud olmayan bir şey

 

نوع اخبار :
برچسب : جشنواره ای با سی سال تاخیر،
لینک ها :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :