ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

آیا آنهاییکه صحبت از موانع تولید می کنند، میدانند چه می گویند؟ بزرگترین مانع تولید، احکام اسلام است! کافی است بدانیم 400میلیون نفر در جهان، در تولید آبجو مشغول بکارند! ولی تولید آن در ایران ممنوع است. همینطور مشروبات الکلی، مواد مخدر و گوشت خوک و غذای سگ و گربه و سوسک سرخ کرده و تمساح گوشتی و ..آیا می خواهید موانع رفع شود، که اینها را تولید کنند؟ طبیعی است که اسلام مهمتر است، و نباید بخاطر رونق تولید، احکام اسلام را زیر پا گذاشت. ممکن است بگوبند منظور ما این نیست! ولی دشمن منظور شما را بیان می کند! و چون شما کلی می گویید! مصداق آن را دشمن تعیین می کند. مانند اینکه ما بگوییم آزادی نیست آنها هم بگویند: در ایران ازادی نیست. منظور آنها حجاب اجباری و شلاق زدن متهمان و: دیگر احکام الهی است. ولی منظور شما ممکن است چیز دیگری باشد (المعنی فی بطن شاعر). یکی دیگر از موانع تولید، مالیات و بیمه و عوارض است! اگر مالیات حق الناس است، کسی نمی تواند آن را ببخشد. همینطور عوارض و حق بیمه و..آنهاییکه نمی خواهند کارمند خود را بیمه کنند، تولید شان به چه دردی می خورد؟ در احکام اسلام داریم: کسی که خمس مالش را نداده، حق تصرف در ان ندارد، و اگر تصرف کند غصب است! چه کسی می خواهد دولت  و شهرداری را از: درامد پایدار منع کند؟ هیچ محاسبه شده که چه مقدار، معافیت های مالیاتی وضع شده؟ ازکیسه خلیفه بخشیدن که هنر نیست. اگر کسی می خواهد تولید کند، باید حق دولت و شهرداری و کارگر را کاملا پرداخت کند. اگر ذره ای از این حق برای خود بردارد، غصب کرده و کسب او حرام می باشد. پس می بینیم آنهاییکه از موانع تولید می نالند، می خواهند مکاسب محرمه (فی ذاته او عن عوارضه) انجام دهند. و اسلام مانع آنها است. تعجب از این است: کسانی از موانع تولید انتقاد می کنند، که مجتهد جامع الشرایط هم هستند. اگر مصداق را بیان نکنند، تشکیک در مصداق خلاف فقاهت است. شاید بگویند منظور ما بروکراسی است. بورکراسی را اگر نمی دانند چیست، سوال کنند. ولی همه اینها که گفته شد بوروکراسی و کاغذ بازی است. یعنی طبق قانون، یا ایات قرانی و مصوبات مجلس و آئین نامه های اجرایی دولت، این کار ها می شود. واگر نشود خلاف است. مثلا رشوه گرفتن موقعی اتفاق می افتد که: بخواهند قوانین را رعایت نکنند. واین رشوه باعث می شود: کسی که صلاحیت تولید را نداشته، بتواند صاحب کارخانه شود. تولیدی که اساس آن برحرام و: نادیده گرفتن قوانین و مقررات است، چه دردی از مردم دوا می کند؟ از موانع دیگری که ذکر می شود، گرفتن مجوز است! وقتی شغلی یا تولیدی به حد اشباع رسیده، طبیعی است که به افراد جدید نباید مجوز داد. یا اگر کسی مکاسب محرمه یا تولیدات غیراسلامی مانند: مانتوهای بدون دکمه یا لباس های مشابه کفار، می خواهد داشته باشد، طبیعی است که مجوز داده نخواهد شد. فشار انها برای گرفتن مجوز، نباید باعث شود تا علما فکر کنند که: مجوز از روی غرض و مرض داده نمی شود. زیرا خیلی از انها که نمی توانند مجوز بگیرند، با امضای همین اقایان ممنوع الکار شده اند. چهارمین موردی که موانع تولید ذکر می شود، نبودن نقدینگی یا نداشتن سرمایه در گردش است. کارخانه ای که فرسوده شده، و تولیدات آن از رده خارج شده، چه اصراری است که به راه بیافتد؟ کسانی که می خواهند انواع کالاهایی که: در بازار اشباع است تولید کنند، چرا باید حمایت شوند؟ بیت المال به اینها بدهند که: تولیدات نامرغوب به بازار بدهند؟ بگذارند آنها تعطیل شود و: کارخانه مدرن که نیاز جامعه است ایجاد شود. کالا اگر مورد نیاز باشد خودش نقدینگی می اورد.

What are the barriers to production?

Do those who talk about barriers know what they are saying? The biggest obstacle to production is the rules of Islam! Just know that there are 400 million people in the world working in beer production! But its production is banned in Iran. As well as alcohol, drugs and pork and dog and cat food and fried beetles and meat crocodiles, and do you want to remove barriers to producing them? It is natural that Islam is more important, and it should not be violated by Islamic law because of the boom in production. They might say that is not what we mean! But the enemy says what you mean! And because you say so much! The example is determined by the enemy. As if we were not free to say: There is no freedom in Iran. They mean forced veiling and flogging of defendants and: other divine decrees. But what you mean may be something else (literally in the poet's heart). Another obstacle is production, taxes and insurance and tolls! If the tax is a royalty, no one can forgive it. Also what are the benefits and premiums of those who don't want to insure their employees? We have in Islamic precepts: the one who does not rub khums, has no right to seize it, and if he seizes it is usurper! Who wants to prevent the government and the municipality from: sustainable income? No calculate how much tax exemptions are imposed? To give away the caliphate is not art. If anyone wants to produce, he has to pay in full the government, the municipality and the worker. If he takes any part of this right for himself, he is usurped and his acquisition is forbidden. So we see that those who are ignorant of the barriers of production, want to do the secrecy (in essence, as a consequence). And Islam prevents them. One wonders: those who criticize the barriers to production, which are also comprehensive mujahideen conditions. If they do not state the case, it is contrary to jurisprudence. Maybe they mean bureaucracy. Ask the bureaucracy what they don't know. But all that was said was bureaucracy and paperwork. That is to say, by law, or by the Qur'anic laws and by the laws of the Majlis and the executive by-laws of the state. If not, it's the opposite. Bribery, for example, occurs when they: do not comply with the rules. And this bribe causes: anyone who is not qualified to produce can own the factory. What is the benefit of the people based on the production of Ihram: Ignoring the Laws and Regulations? Another hurdle mentioned is getting a license! When a job or product reaches a saturation point, it's natural that new people should not be allowed. Or if someone wants to have a secret or non-Islamic product like: Unbuttoned coats or similar infidels, it is natural that they will not be allowed. Their push to obtain a license should not make the scholars think that it is not permissible to do so. Because: many of those who cannot get a license have been banned from signing these same brothers. The fourth case of barriers to production is the lack of liquidity or the lack of working capital. What is the urge for a factory that is worn out, and its products discarded? Those who want to produce all kinds of goods that: are saturated in the market, why should they be supported? To give them: the inferior products to the market? Let them shut down and create a modern factory that needs society. The commodity itself, if needed, will be liquidated.

ما هی الحواجز أمام الإنتاج؟

هل یعرف أولئك الذین یتحدثون عن الحواجز ما یقولون؟ أكبر عقبة أمام الإنتاج هی قواعد الإسلام! فقط أعرف أن هناك 400 ملیون شخص فی العالم یعملون فی إنتاج البیرة! لكن انتاجها محظور فی ایران. وكذلك الكحول والمخدرات ولحم الخنزیر والكلب والقط الغذاء والخنافس المقلیة والتماسیح اللحوم وما إلى ذلك هل ترید إزالة الحواجز لإنتاج هذه؟ من الطبیعی أن یكون الإسلام أكثر أهمیة ، ویجب ألا ینتهكه القانون الإسلامی بسبب طفرة الإنتاج. قد یقولون أن هذا لیس ما نعنیه! لكن العدو یقول ما تقصد! ولأنك تقول الكثیر! یتم تحدید المثال من قبل العدو. وكأننا لم نكن أحراراً فی القول: لا توجد حریة فی إیران. وهی تعنی ارتداء الحجاب القسری وجلد المدعى علیهم و: المراسیم الإلهیة الأخرى. لكن ما تقصده قد یكون شیئًا آخر (حرفیًا فی قلب الشاعر). عقبة أخرى هی الإنتاج والضرائب والتأمین والرسوم! إذا كانت الضریبة ملكیة ، لا یمكن لأحد أن یسامحها. أیضا ما هی فوائد وأقساط التأمین لأولئك الذین لا یریدون تأمین موظفیهم؟ لدینا فی التعالیم الإسلامیة: الشخص الذی لا یفرك الختم ، ولیس له الحق فی الاستیلاء علیها ، وإذا استولى علیها فهو مغتصب! من یرید منع الحكومة والبلدیة من: دخل مستدام؟ لا حساب مقدار الإعفاءات الضریبیة المفروضة؟ التخلی عن الخلافة لیس فنًا. إذا أراد أی شخص الإنتاج ، فعلیه أن یدفع بالكامل الحكومة والبلدیة والعامل. إذا أخذ أی جزء من هذا الحق لنفسه ، فإنه یغتصب ویحظر اكتسابه. لذلك نرى أن أولئك الذین یجهلون حواجز الإنتاج ، یرغبون فی القیام بالسریة (فی الأساس ، كنتیجة لذلك). والإسلام یمنعهم. یتساءل المرء: أولئك الذین ینتقدون الحواجز التی تحول دون الإنتاج ، والتی هی أیضًا شروط شاملة للمجاهدین. إذا لم یذكروا القضیة ، فهذا مخالف للفقه القانونی. ربما یقصدون البیروقراطیة. اسأل البیروقراطیة عما لا یعرفونه. ولكن كل ما قیل كان البیروقراطیة والأوراق. هذا یعنی القانون أو القوانین القرآنیة وقوانین المجلس واللوائح التنفیذیة للدولة. إذا لم یكن كذلك ، فهو عكس ذلك. الرشوة ، على سبیل المثال ، تحدث عندما: لا تمتثل للقواعد. وأسباب هذه الرشوة: یمكن لأی شخص غیر مؤهل للإنتاج امتلاك المصنع. ما فائدة الناس على أساس إحرام: تجاهل القوانین واللوائح؟ عقبة أخرى المذكورة هی الحصول على ترخیص! عندما تصل وظیفة أو منتج إلى نقطة التشبع ، فمن الطبیعی ألا یُسمح للأشخاص الجدد. أو إذا أراد شخص ما الحصول على منتج سری أو غیر إسلامی مثل: معاطف غیر مزروعة أو ملابس مماثلة لكفار ، فمن الطبیعی ألا یُسمح لهم بذلك. لا ینبغی أن یجعل دفعهم للحصول على إذن العلماء یعتقدون أن: التفویض لا یتم دون عقاب. لأن العدید من أولئك الذین لا یستطیعون الحصول على ترخیص تم منعهم من التوقیع على هؤلاء الإخوة. الحالة الرابعة للحواجز أمام الإنتاج هی نقص السیولة أو نقص رأس المال العامل. ما هی الرغبة فی إنشاء مصنع مهلك وتجاهل منتجاته؟ أولئك الذین یریدون إنتاج جمیع أنواع البضائع التی: مشبعة فی السوق ، لماذا یجب دعمها؟ لمنحهم: المنتجات أدنى إلى السوق؟ دعهم یغلقون ویخلقون مصنعًا حدیثًا یحتاج إلى المجتمع. السلعة نفسها ، إذا لزم الأمر ، سیتم تصفیتها.

İstehsalda maneələr nələrdir?

Maneələr barədə danışanlar nə dediklərini bilirmi? İstehsala ən böyük maneə İslam qaydalarıdır! Yalnız bilin ki, dünyada pivə istehsalında 400 milyon insan çalışır! Lakin İranda onun istehsalı qadağandır. Eləcə də spirt, narkotik və donuz əti, it və pişik yeməyi və qızardılmış böcəklər və ət timsahları və bunların istehsalında maneələri aradan qaldırmaq istəyirsiniz? Təbiidir ki, İslam daha vacibdir və istehsaldakı bumu səbəbindən İslam qanunları ilə pozulmamalıdır. Deyə bilərik ki, biz bunu nəzərdə tutmuruq! Ancaq düşmən nə demək istədiyini deyir! Çox dediyiniz üçün! Nümunə düşmən tərəfindən müəyyən edilir. Sanki deməyə sərbəst deyilik: İranda azadlıq yoxdur. Təqsirləndirilən şəxslərin məcburi örtülməsi və döyülməsi və digər ilahi hökmlər deməkdir. Ancaq nə demək istədiyiniz başqa bir şey ola bilər (sözün həqiqi mənasında şairin ürəyində). Digər bir maneə istehsal, vergi və sığorta və ödənişlərdir! Vergi qonorar olsa, onu heç kim bağışlaya bilməz. İşçilərini sığortalamaq istəməyənlərin faydaları və mükafatları nələrdir? İslami hökmlərimiz var: xüms sürtməyənin, onu ələ keçirməyə haqqı yoxdur, ələ keçirsə, qəsbkardır! Hökümətin və bələdiyyənin: davamlı gəlirin qarşısını almaq istəyən kim? Vergi güzəştlərinin nə qədər tətbiq olunduğunu hesablamırsınız? Xilafəti təhvil vermək sənət deyil. İstehsal etmək istəyirsə, hökümətə, bələdiyyəyə və işçiyə tam ödəməlidir. Bu hüququn hər hansı bir hissəsini özü üçün alırsa, qəsb olunur və onun əldə edilməsi qadağandır. Beləliklə, istehsalın əngəllərindən xəbərsiz olanların sirri (əslində, nəticəsi olaraq) etmək istədiklərini görürük. İslam onlara mane olur. Bir möcüzə var: həm də hərtərəfli mücahid şərtləri olan istehsaldakı maneələri tənqid edənlər. İşi bildirməzlərsə, bu, hüquqşünaslığa ziddir. Bəlkə bürokratiya deməkdir. Bürokratiyadan bilmədiklərini soruşun. Ancaq deyilənlərin hamısı bürokratiya və sənədləşmə işi idi. Yəni qanunla və ya Quran qanunları ilə, Məclis qanunları və dövlətin icra qanunları ilə. Olmasa əksinə. Rüşvətxorluq, məsələn, qaydalara əməl etmədikdə baş verir. Və bu rüşvət səbəb olur: istehsal etmək qabiliyyəti olmayan hər kəs fabrikə sahib ola bilər. İhram istehsalına əsaslanan insanların faydası nədir: Qanun və qaydalara məhəl qoyulmur? Digər bir maneə lisenziya almaqdır! Bir iş və ya məhsul do

نوع اخبار :
برچسب : موانع تولید یعنی چه؟،
لینک ها :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
 
 
 
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو