ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی
جمعه 1 شهریور 1398 :: نویسنده : سید احمد حسینی ماهینی

همه مسئولین در نقض اپوزیسیون ظاهر می شوند! هرکس اشتباهات را به گردن دیگری می اندازد! بالاترین مقام اجرایی می گوید: اختیارات ندارم ورهبری هم، از مسئولین خواهش می کند، تا فرمانش ببرند. مدیران ادرات بخشنامه می کارند، و گزارش درو می کنند. طرح های افتاح شده و نشده، هر روز کلنگ می خورد و: قیچی ها ربان ها را می برند. به کجا می روند؟ در قدیم می گفتند: یک کمونیست از شوروی به ایران آمد، و مسلمان شد! به او گفتند توکه ضد دین بودی و: میگفتی کمونیست یعنی خدانیست، چطور یک شبه مسلمان شدی؟ گفت آمدم دیدم که امام خمینی یک حرفی می زند! هاشمی یک حرف دیگر و موسوی حرف سومی می زند! فهمیدم خدایی هست که این مملکت را نگهداشته!الان هم پمپیو کارگردان است، هرچه می گوید مردم هم آن را تکرار می کنند! می گوید همه جای ایران را فساد گرفته! مسئولین دزد هستند، پول مردم را برای خودشان ذخیره می کنند! تبلیغات آنها چنان قوی وزیاد است، که مسئولین را هم به موضع اپوزیسیون کشانده، آنها هم می گویند فساد زیاد است! هیچ کاری صورت نگرفته، و ایران ویران شده است. از شکسته نفسی خود سوء استفاده کرده، و زبان گویای پمپیو می شوند. آنهاییکه می ترسند صریح بگویند، با اشار و شعر و فیلم آن را می گویند، و آنهاییکه می توانند، به رسانه های معاند می گویند. آنهایی که به رسانه های زنجیری داخلی دسترسی دارند، در ان منعکس می کنند. نخبگان هم وظیفه خود می دانند! به نظریه نخبگی، بی توجهی مسئولین اسم گذاری کنند، و یا دقیقا همه حرفهای پمپیو را، در یک کپسول کرده، در جلسه با رهبری ان را، با گریه بیان کنند! رهبری هم تایید می کند! و فقط می گوید نا امید نشوید! مشکلات هست. یا در جلسه مسئولین می گوید: از تولید حمایت کنید! و مقررات را بردارید! اگر مقررات نباید باشد، چرا مجلس هست و هیات دولت؟ و اگر انها گفتند باید اینها باشد، چرا مخالفت؟ مسئله این است که همه را از رادیوهای بیگانه می گیرند، اگر تجربه کنند خواهند فهمید که مردم، زندگی خودشان را می کنند! بهترین نوع زندگی را دارند. به موقع بهرین غذاها را می خورند، بهترین وسیله ها را استفاده می کنند، و به موقع تفریحات سنگین و پرخرج را، از سر می گذرانند. اگر تولید در کشور نیست، پس اینهمه احتکار از کجا می آید؟ اگر پول نیست و مردم فقیرند، پس اینهمه دزدی برای چی است؟ دزدی نشان ثروت های بیشمار است. جالب است کسانی دزدی می کنند که: بیشتر از همه دارند! و کسانی گدایی می کنند که: با ماشین های اخرین سیستم رفت و آمد می کنند، و کسانی بر سر چهار راه ها، کودکان کار نام می گیرند که: میلیارد ها دلار خرج کرده اند تا: از آنسوی آبها بیایند و میلیون ها ریال، خرج کرده اند تا زبان فارسی یاد بگیرند! و حاضر نیستند چهار راه خود را، به هیچ قیمتی بفروشند. اگرمردم فقیر هستند و بی پول و بی غذا، پس چرا همه آمارها، از مصرف سه برابری ایرانیان، سخن می گویند؟ لابد اجنه ها هستند آنها را مصرف می کنند! یا یک قشر کوچک، سه برابر تمام ملت ایران می خورند و می آشامند! در حالیکه آنها هم یک شکم بیشتر ندارند، واگر همان سه برابر متوسط بخورند، مرض قند و چربی وچاقی می گیرند! همه اینها بخاطر آن است، که خدا را فراموش کرده اند! حضرت علی ع با اینکه باغهای زیادی در: مدینه احداث کرده و چاههای فراوانی کنده بود، همه آنها را وقف می کرد و خودش، نان خشک و نمک می خورد. و مردم ما به دلیل فراموشی خدا، همه چیز می خورند و به همه بیماریها دچار می شوند، باز هم می گویند کم است! با اینکه همه چیز مثبت است، و تمام دنیا این را می دانند، ما می خواهیم ذهن آنها را مخدوش کنیم.

Who will rise?

All the authorities appear in violation of the opposition! Everyone is making mistakes! "I do not have the authority and the leadership is asking the authorities to take over the command," the top executive said. The directors of the directors plant the circular, and reap the report. Unplugged designs are picking up every day and: Scissors cut ribbons. Where are they going? In the old days it was said: A Communist came to Iran from the Soviet Union and became a Muslim! He was told that you were anti-religious and that you were a communist, that you are a god, how did you become an overnight Muslim? He said I came to see Imam Khomeini say one word! Hashemi says one more word and Mousavi the third! I know there is a God who has taken over this country! Says corruption everywhere in Iran! The officials are thieves, they save people's money for themselves! Their propaganda is so strong, that it has even brought the authorities into opposition, they say, too much corruption! Nothing has happened, and Iran is in ruins. They abuse their broken self, and they become pompous. Those who are afraid to say it explicitly, refer to it with poetry and film, and those who can, say it to the media. Those with access to internal chain media reflect it. The elites know their duty too! In elitist theory, name the officials negligently, or just put all Pompey's words in one capsule, cry out in the meeting with the leadership! Leadership also confirms! And it just says don't be disappointed! There are problems. Or at a meeting of officials says: Support production! And take the rules! If there is no regulation, why is there a parliament and a government body? And if they said it must be, why disagree? The point is that everyone is taken away from alien radios, if they experience it, they will find out that people are making their own living! They have the best kind of life. Eat the best foods in a timely manner, make the best use of their time, and spend heavy and expensive leisure time. If production is not in the country, then where does all this hoarding come from? If there is no money and people are poor, then what is so much robbery for? Theft is a sign of countless wealth. It is interesting to steal those who: most of all! And there are beggars who: commute with the latest cars, and those on the roads are called working children: they have spent billions of dollars to come across water and millions of riyals, They have spent to learn Persian! And they are not willing to sell their four ways at any price. If people are poor and without money and without food, then why do all the statistics speak of consuming three times as many Iranians? Maybe the goblins are consuming them! Or a small group, eat and drink three times the whole Iranian nation! While they do not have an abdomen, they eat sugar and fat and obesity if they eat three times the average! All this is because they have forgotten God! Although Ali had built many gardens in: Medina and had many wells, he dedicated them all to himself, eating dry bread and salt. And our people eat everything and suffer from all diseases because of God's forgetfulness, again they say little! Although everything is positive, and the whole world knows this, we want to disrupt their minds.

من سیرتفع؟

جمیع السلطات تظهر فی انتهاك للمعارضة! الجمیع یرتكب أخطاء! وقال الرئیس التنفیذی "لیس لدی السلطة والقیادة تطلب من السلطات تولی القیادة." مدیری المدیرین یزرعون التعمیم ، ویحصدون التقریر. یتم التقاط التصمیمات غیر الموصلة یومیًا و: مقص یقطع شرائط. إلى أین هم ذاهبون؟ قیل فی الأیام الخوالی: جاء شیوعی إلى إیران من الاتحاد السوفیتی وأصبح مسلماً! قیل له إنك معادٍ للدین وأنك شیوعیًا ، وأنك إله ، كیف أصبحت مسلمًا بین عشیة وضحاها؟ قال جئت لرؤیة الإمام الخمینی یقول كلمة واحدة! یقول الهاشمی كلمة واحدة وموسوی الثالثة! أعلم أن هناك إلهًا تولى هذا البلد ، والآن بومبیو هو المخرج ، وما یقوله هو أن الناس یعیدون ذلك! یقول الفساد فی كل مكان فی إیران! المسؤولون هم لصوص ، وهم یوفرون أموال الناس لأنفسهم! إن دعایةهم قویة للغایة ، لدرجة أنها دفعت السلطات إلى الاعتراض ، كما یقولون ، على الكثیر من الفساد! لم یحدث شیء ، وإیران فی حالة خراب. إنهم یسیئون استخدام أنفسهم المكسور ، ویصبحون أبهى. أولئك الذین یخشون أن یقولوا ذلك صراحة ، ویشیروا إلیه بالشعر والسینما ، وأولئك الذین یستطیعون أن یقولوا ذلك لوسائل الإعلام. أولئك الذین لدیهم الوصول إلى وسائل الإعلام سلسلة الداخلیة تعكس ذلك. النخب تعرف واجبهم أیضا! فی النظریة النخبویة ، قم بتسمیة المسؤولین بإهمال ، أو فقط ضع كل كلمات بومبی فی كبسولة واحدة ، وصاح فی الاجتماع مع القیادة! القیادة تؤكد أیضا! وتقول فقط لا تخیب! هناك مشاكل. أو فی اجتماع للمسؤولین یقول: دعم الإنتاج! واتخاذ القواعد! إذا لم یكن هناك تنظیم ، فلماذا یوجد البرلمان والهیئة الحكومیة؟ وإذا قالوا ذلك ، فلماذا لا نوافق؟ النقطة المهمة هی أن الجمیع مأخوذون من أجهزة الرادیو الغریبة ، إذا اكتشفوا ذلك ، فسیكتشفون أن الناس یكسبون عیشهم! لدیهم أفضل نوع من الحیاة. تناول أفضل الأطعمة فی الوقت المناسب ، واستفد من وقتهم على أفضل وجه ، وقضاء وقت فراغ غالی ومكلف. إذا لم یكن الإنتاج فی البلد ، فمن أین یأتی كل هذا التخزین؟ إذا لم یكن هناك مال وكان الناس فقراء ، فما هو السرقة؟ السرقة هی علامة على عدد لا یحصى من الثروة. من المثیر للاهتمام سرقة أولئك الذین: الأهم من ذلك كله! وهناك المتسولین الذین: یتنقلون بأحدث السیارات ، ویطلق على أولئك الموجودین على الطرق أطفال عاملون: لقد أنفقوا ملیارات الدولارات لمصادرة المیاه وملایین الریالات ، لقد قضوا لتعلم اللغة الفارسیة! وهم لیسوا على استعداد لبیع طرقهم الأربعة بأی ثمن. إذا كان الناس فقراء وبدون أموال وبدون طعام ، فلماذا تتحدث جمیع الإحصاءات عن استهلاك ثلاثة أضعاف ما یستهلكه الإیرانیون؟ ربما العفاریت تستهلك لهم! أو مجموعة صغیرة ، تناول الطعام والشراب ثلاث مرات الأمة الإیرانیة كلها! على الرغم من عدم وجود البطن ، إلا أنهم یأكلون السكر والدهون والسمنة إذا أكلوا ثلاث مرات فی المتوسط! كل هذا لأنهم نسوا الله! على الرغم من أن علی قد بنى العدید من الحدائق فی: المدینة المنورة وكان لدیه العدید من الآبار ، فقد كرسها جمیعًا لنفسه ، وأكل الخبز الجاف والملح. وشعبنا یأكل كل شیء ویعانی من جمیع الأمراض بسبب نسیان الله ، ومرة ​​أخرى یقولون القلیل! على الرغم من أن كل شیء إیجابی ، والعالم كله یعرف ذلك ، إلا أننا نرید تعطیل عقولهم.

Qui va se lever?

Toutes les autorités apparaissent en violation de l'opposition! Tout le monde fait des erreurs! "Je n'ai pas l'autorité et la direction demande aux autorités de prendre le commandement", a déclaré le plus haut dirigeant. Les directeurs des directeurs plantent la circulaire et récoltent le rapport. Les motifs non branchés sont ramassés chaque jour et: Les ciseaux coupent les rubans. Où vont-ils? Autrefois, on disait: Un communiste de l'Union soviétique est arrivé en Iran et est devenu musulman! On lui a dit que vous étiez anti-religieux et que vous étiez communiste, que vous êtes un dieu, comment êtes-vous devenu un musulman au jour le jour? Il a dit que je venais voir l'imam Khomeiny dire un mot! Hachemi dit un mot de plus et Mousavi le troisième! Je sais qu'il y a un Dieu qui s'est emparé de ce pays, et maintenant Pompeo en est le directeur, et ce qu'il dit, ce sont des gens qui le répètent! Dit la corruption partout en Iran! Les fonctionnaires sont des voleurs, ils économisent l'argent des gens pour eux-mêmes! Leur propagande est si forte qu’elle a même amené les autorités à s’opposer, dit-on, trop de corruption! Rien ne s'est passé et l'Iran est en ruine. Ils abusent de leur moi brisé et deviennent pompeux. Ceux qui ont peur de le dire explicitement y font allusion avec la poésie et le film, et ceux qui le peuvent, le disent aux médias. Ceux qui ont accès aux médias internes à la chaîne en témoignent. Les élites connaissent aussi leur devoir! Dans la théorie élitiste, nommez les fonctionnaires avec négligence, ou mettez simplement tous les mots de Pompey dans une seule capsule, criez lors de la réunion avec la direction! Le leadership confirme également! Et cela dit simplement ne soyez pas déçu! Il y a des problèmes. Ou lors d'une réunion de responsables: Supporte la production! Et prenez les règles! S'il n'y a pas de réglementation, pourquoi y a-t-il un parlement et un organisme gouvernemental? Et s'ils disaient que ça devait être, pourquoi ne pas être d'accord? Le fait est que tout le monde est éloigné des radios extraterrestres. S'ils en font l'expérience, ils découvriront que les gens gagnent leur vie! Ils ont le meilleur genre de vie. Mangez les meilleurs aliments en temps opportun, faites le meilleur usage possible de votre temps et passez du temps libre et coûteux. Si la production n’est pas dans le pays, d’où provient toute cette thésaurisation? S'il n'y a pas d'argent et que les gens sont pauvres, à quoi servent tant de vols? Le vol est un signe d'innombrables richesses. Il est intéressant de voler ceux qui: surtout! Et il y a des mendiants qui: font la navette avec les dernières voitures, et ceux qui se trouvent sur les routes sont appelés des enfants qui travaillent: ils

نوع اخبار :
برچسب : چه کسی برخیزد؟،
لینک ها :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :