ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

اشتباه همیشه قابل برگشت است! مخصوصا اگر اشتباه جمعی یا اجتماعی، تاریخی و سیاسی و حتی اقتصادی باشد. لذا کسانی که می گویند گذشته ها گذشته، در مورد اشتباهات، اشتباه می کنند! زیرا اشتباهات مانند سنگ بنای یک ساختمان است، که با کوچکترین انحراف ممکن است: ساختمان فروبریزد! اگر امروز نشد ممکن است فردا یا فرداها، خود را نشان بدهد! همه آثار تاریخی که تا به امروز مانده اند، دلیل دقت و محاسبات فنی استادانه آنها است، و هرچه بنا دیرتر خراب شود، نشان می دهد در پیش بینی حوادث و: رخدادها کمتر اشتباه شده است. مساجد بزرگ و قدیمی در کلانشهر ها مخصوصا: در کلانشهر استانبول این موضوع را ثابت می کند. معابدی که از دوران بسیار باستان، باقی مانده یا وجود خانه کعبه در مکه معظمه، نشان کمتر اشتباه داشتن معماران آنها است. اما اگر در این بناها هم، با تمام دقت اشتباهاتی داشته باشند، ایا به این معنی است که باید آن را فراموش کرد؟ تا ساختمان را از بین برود؟ یا اینکه آنها را ترمیم کرده، و دقت در ترمیم طوری باشد که مشابه اصل گردد! تاریخ و اجتماع بشری هم همینطور است: اگر در تاریخ ایران هم اشتباهاتی صورت گرفته، ایا باید آن را رها و: مربوط به گذشته دانست یا اینکه: نسبت به ترمیم آن اقدام نمود؟ یکی از اشتباهات مهم قبل از انقلاب اسلامی، که بارها اعلام شده از دست دادن برخی از استانها است. در دفاع مقدس 8ساله نگذاشتند یک وجب: از خاک ایران در درست دشمن متجاوز باقی بماند. ولی قبل از ان در هر جنگی، یک بخش از ایران جدا شده است. حتی در دوران پهلوی، بدون جنگ واگذار شده است! آرارات و استان دوغوز بیاض توسط پدر، به ترکیه واگذار شده و بحرین توسط پسر به عربستان! والبته بعد از انقلاب با تایید این بخشش های خاکی! دست عربستان و ترکیه، روسیه و چین را در تجاوز به: هم کیشان و هم میهنان خود باز گذاشته اند. دکتر قلیچ فر یکی از استادان دانشگاههای ترکیه نقل می کرد: اخیر تحقیقاتی شده که در کتابی چاپ گردیده: که ریشه زبان سرخپوستان آمریکایی، زبان فارسی دری است و حتی بسیاری از: رسومات آنها با ایرانیان قدیم یکی است. نه تنها سرخپوستان که حتی سیاهپوستان زنگباری،  و زردپوستان سمنگان و مغولستان، همه خود را ایرانی تبار می دانند! چه رسد به هندو کشمیر و پاکستان تا ترکیه و اسپانیا و مصر! کشمیر به زبان فارسی حرف می زند، خود را ایران کوچک می داند، همگی مذهب جعفری داشته و از اولاد و نوادگان این امام هستند. بعد ترکیه باید از سازمان ملل در خواست کند: که سازمان ملل نقش فعالتری در تنش زدایی از: جامو و کشمیر داشته باشد! ایا تنها گذاشتن حامیان و دوستداران انقلاب اسلامی، چه توجیهی دارد؟. بسیاری از این کشورها با، یک مصوبه یا در خواست قابل برگشت هستند. زیرا اصولا تجزیه آنها مبانی حقوقی و قانونی نداشته است: از جمله بحرین و امارات و عمان. در برخی از انها زمان جدایی تمام شده، ولی دول مرکزی شبه قاجاریه، آنها را نمی خواهد! مانند قفقاز و کشورهای اسیای میانه. بسیاری از انها هم مانند کشمیر، با رای گیری قابل الحاق است. دشمن برای تجزیه برخی از این کشورها، به رفراندوم متوسل شد، چرا از این کار برای بازگشت آنها استفاده نکرد؟ اگر ضعف مدیریت و عدم توانایی مدیران، دلیل عدم برگشت انها است، یعنی ادعا می کنند که از الحاق مجدد آنها، فایده ای متصور نیست! باید این مدیران عوض شوند. چون توسعه مدیریت یک روش الهی است (انا لموسعون). و این مدیران ضد خدا و ضد میهن، نباید مصدر هیچ کاری باشند.

Necessity to correct past mistakes

The mistake is always reversible! Especially if the mistake is collective or social, historical, political, and even economic. So those who say the past is wrong about the past! Because mistakes are like the cornerstone of a building, with the smallest possible deviation: the building collapses! If not today it may show itself tomorrow or tomorrow! All the monuments that have survived to this day are due to their elaborate technical calculations, and the later they deteriorate, the less likely they are to predict events. Large and old mosques in metropolis Especially: Istanbul metropolis proves this. The temples that have survived from ancient times, or the presence of the Kaaba in the Mecca of Mecca, show less of their architects being mistaken. But if they make mistakes in these buildings too carefully, does that mean they should be forgotten? To destroy the building? Or repair them, and be careful to keep them in line with the original! So is human history and society: If there is anything wrong with Iranian history, should it be abandoned and: linked to the past, or: repaired? One of the major mistakes before the Islamic Revolution, which has been repeatedly announced, is the loss of some provinces. In the 8-year-old sacred defense, they did not allow one thing: to remain an invading enemy on Iranian soil. But before that in any war, a part of Iran has been separated. Even in the Pahlavi era, it was left without war! Ararat and Dooghz governorate bequeathed to Turkey by father, Bahrain by son to Saudi Arabia! And, of course, after the revolution, these earthly pardons were confirmed! The hands of Saudi Arabia and Turkey have left Russia and China in aggression: both their clans and their compatriots. Dr. Ghulicfar, a professor at a Turkish university, quoted a recent study published in a book: that the origins of American Indians are Persian, Dari, and many more: their traditions are in common with ancient Iranians. Not only Indians but even Zanzibar blacks, and Samangans and Mongols all consider themselves Iranians! Let alone Hindu Kashmir, Pakistan, Turkey, Spain and Egypt! Kashmir speaks Farsi, considers himself a small Iran, all of whom are of the Ja'fari religion and are descendants of this Imam. Then Turkey should ask the UN: that the UN play a more active role in defusing tensions than: Jammu and Kashmir! What is the justification for leaving the supporters and lovers of the Islamic Revolution alone? Many of these countries can be reversed by, or approved by, the will. Because their separation had no legal basis in principle: including Bahrain, the UAE and Oman. In some of them the time has come to break up, but the central governments of the sub-Qajar region do not want them! Like the Caucasus and the Central Asian countries. Many of them, like Kashmir, can be incorporated by voting. The enemy resorted to a referendum to break up some of these countries, so why not use it to bring them back? If the weakness of the management and the inability of the managers is the reason for their failure to return, then they claim that their reintegration would be of no use! These managers need to be replaced. Because management development is a divine method (Anna Lemoson). And these anti-God and anti-homeland managers should be nothing more. So that the people of the world, who are inclined to Iran and Islam, are not subject to the general neglect of torture and death.

ضرورة تصحیح أخطاء الماضی

الخطأ هو دائما عكسها! خاصة إذا كان الخطأ جماعیًا أو اجتماعیًا أو تاریخیًا أو سیاسیًا أو حتى اقتصادیًا. أولئك الذین یقولون إن الماضی مخطئ فی الماضی! لأن الأخطاء تشبه حجر الأساس للمبنى ، مع أصغر انحراف ممكن: ینهار المبنى! إن لم یكن الیوم فقد تظهر نفسها غدا أو غدا! جمیع الآثار التی نجت حتى یومنا هذا ترجع إلى حساباتها الفنیة المعقدة ، وكلما تدهورت فی وقت لاحق ، قل احتمال تنبؤاتها بالأحداث. المساجد الكبیرة والقدیمة فی العاصمة خاصة: اسطنبول العاصمة تثبت ذلك. المعابد التی نجت من العصور القدیمة ، أو وجود الكعبة المشرفة فی مكة المكرمة ، تُظهر خطأً أقل من مخططیها. لكن إذا ارتكبوا أخطاء فی هذه المبانی بعنایة فائقة ، فهل هذا یعنی أنه ینبغی نسیانهم؟ لتدمیر المبنى؟ أو إصلاحها ، وتوخی الحذر للحفاظ على تمشیا مع الأصل! وكذلك التاریخ البشری والمجتمع: إذا كان هناك أی خطأ فی التاریخ الإیرانی ، فهل یجب التخلی عنه وربطه بالماضی ، أم: إصلاحه؟ أحد الأخطاء الرئیسیة التی وقعت قبل الثورة الإسلامیة ، والتی تم الإعلان عنها مرارًا وتكرارًا ، هی فقدان بعض المحافظات. فی الدفاع المقدس البالغ من العمر 8 سنوات ، لم یسمحوا بشیء واحد: البقاء عدوًا غازیًا على الأراضی الإیرانیة. ولكن قبل ذلك فی أی حرب ، تم فصل جزء من إیران. حتى فی عهد بهلوی ، فقد ترك بدون حرب! محافظة ارارات و دوغز التی تركتها تركیا من قبل الأب والبح

Necesidad de corregir errores pasados

¡El error siempre es reversible! Especialmente si el error es colectivo o social, histórico, político e incluso económico. ¡Entonces aquellos que dicen que el pasado está equivocado sobre el pasado! Porque los errores son como la piedra angular de un edificio, con la menor desviación posible: ¡el edificio se derrumba! ¡Si no hoy puede mostrarse mañana o mañana! Todos los monumentos que han sobrevivido hasta el día de hoy se deben a sus elaborados cálculos técnicos, y cuanto más tarde se deterioran, es menos probable que predigan eventos. Grandes y antiguas mezquitas en metrópolis Especialmente: la metrópoli de Estambul lo demuestra. Los templos que han sobrevivido desde la antigüedad, o la presencia de la Kaaba en la Meca de La Meca, muestran que menos de sus arquitectos se equivocan. Pero si cometen errores en estos edificios con mucho cuidado, ¿eso significa que deberían ser olvidados? Para destruir el edificio? ¡O repárelos y tenga cuidado de mantenerlos en línea con el original! Lo mismo ocurre con la historia humana y la sociedad: si hay algún problema con la historia iraní, ¿debería abandonarse y vincularse al pasado o: repararse? Uno de los principales errores antes de la Revolución Islámica, que se ha anunciado repetidamente, es la pérdida de algunas provincias. En la defensa sagrada de 8 años, no permitieron una cosa: seguir siendo un enemigo invasor en suelo iraní. Pero antes de eso en cualquier guerra, una parte de Irán ha sido separada. ¡Incluso en la era Pahlavi, se quedó sin guerra! ¡La gobernación de Ararat y Dooghz legó a Turquía por padre, Bahrein por hijo a Arabia Saudita! ¡Y, por supuesto, después de la revolución, se confirmaron estos indultos terrenales! Las manos de Arabia Saudita y Turquía han dejado a Rusia y China en agresión: tanto sus clanes como sus compatriotas. El Dr. Ghulicfar, profesor de una universidad turca, citó un estudio reciente publicado en un libro: que los orígenes de los indios estadounidenses son persas, dari y muchos más: sus tradiciones tienen en común con los antiguos iraníes. ¡No solo los indios sino también los negros de Zanzíbar, y los samanganos y mongoles se consideran iraníes! ¡Y mucho menos el hindú Cachemira, Pakistán, Turquía, España y Egipto! Cachemira habla farsi, se considera un pequeño Irán, todos los cuales son de la religión Ja'fari y son descendientes de este imán. Entonces Turquía debería preguntarle a la ONU: que la ONU desempeñe un papel más activo en la reducción de las tensiones que: ¡Jammu y Cachemira! ¿Cuál es la justificación para dejar solos a los partidarios y amantes de la Revolución Islámica? Muchos de estos países pueden ser revocados o aprobados por la voluntad. Porque su separación no tenía una base legal en principio: incluidos Bahrein, los EAU y Omán. ¡En algunos de ellos ha llegado el momento de separarse, pero los gobiernos centrales de la región sub Qajar no los quieren! Como el Cáucaso y los países de Asia Central. Muchos de ellos, como Cachemira, pueden incorporarse mediante votación. El enemigo recurrió a un referéndum para dividir algunos de estos países, entonces, ¿por qué no usarlo para traerlos de vuelta? Si la debilidad de la administración y la incapacidad de los gerentes es la razón de su fracaso para regresar, ¡entonces afirman que su reintegración sería inútil! Estos gerentes deben ser reemplazados. Porque el desarrollo de la gestión es un método divino (Anna Lemoson). Y estos gerentes anti-Dios y anti-patria no deberían ser nada más. Para que las personas del mundo, que se inclinan por Irán y el Islam, no estén sujetas al abandono general de la tortura y la muerte.

 

نوع اخبار :
برچسب : لزوم اصلاح اشتباهات گذشته،
لینک ها :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :