ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

تصور اینکه هر چیزی، یک شبه بوجود آمده باشد! امری محال است (مگر در ساحت قدس الهی). همه چیز به تدریج، و طی مدت زمانی ایجاد می شود. کلمه مدت یا مد به همین معنی است: یعنی در طول زمان یا مکان کشیده می شود. تنها فرق آنها این است که: زمان و مکان نسبی است: لذا فکر انسان به اشتباه می کند. مثل فیلم رشد گیاهان، که میتوان با تغییر سرعت، و بصورت دور تند، رشد یکساله را در یک دقیقه نشان داد. اما بهرحال باید دوره تکامل، بصورت کامل انجام شود. مثلا استارتاپ ها همان شرکتهای تعاونی، یا چند ملیتی هستند که میخواهند: زمان سود آوری خود را از یکسال به یک دقیقه کاهش دهند. پس در گذشته هم شرکتهای تعاونی، یا چند ملیتی وجود داشته و تا ابتدای تاریخ و: بوجود آمدن انسان هم می رسد. مثلا چوپانی یک شرکت تعاونی است! و چوپان مدیرعامل این شرکت است. زیرا چوپان صاحب گوسفند ها نیست. بلکه هرکس به هر اندازه که: گوسفند دارد  به او می سپارد تا به چرا ببرد. در پایان هم به اندازه سهام هرکس، به مدیرعامل سود می دهند! کشت و کار روستایی: دامداری و کلیه مشاغل تولیدی و خدماتی، از ابتدای تاریخ همین طور بوده است. یعنی تا هنگامی که کسی به تنهایی کار می کرده، خرده پا یا صنایع کوچک بوده است. کمی که بزرگتر می شد، از دیگران سرمایه تامین می کرده، و به آنها سود می پرداخته. قانون مضاربه یا مساقات یا دیگر عقودی که، اخیرا بانکها نام می برند مربوط به: همان زمان ها است. زیرا اصول انسانی و رفتار سازمانی و روابط کاری تغییر نداشته است. فقط مشکل اصلی این بوده که: هرکس قدرت به دست می اورده، خود را اول تاریخ می دانسته! و ریشه هایش را فراموش می کرده. تمدن غرب دنیا را بعد از انقلاب صنعتی، تعریف می کند لذا می گوید: قبل از انقلاب صنعتی هیچ چیز نبوده! اخیرا انقلاب چهارم فناوری اطلاعات می گوید: از همه چیز های قبلی باید برید. همانطور که وسایل قدیمی و کار کرده،  دور انداخته می شود. عقاید و روابط کهنه هم باید نابود شود. لذا می بینیم یونانیان خود را مبدا تاریخ و دانش می دانند! بعد ایرانیان و سپس اروپائیان و امروزه آمریکائیان. در حالیکه هیچکدام مبدا نبودند. آنها تاریخ را بریده و کتابها را تغییر می دهند. شرکتهای چند ملیتی از جمله این تئوریها است. آنها فکر می کنند فقط امریکا می تواند: شرکت چند ملیتی داشته باشد. در حالیکه جاده ابریشم در گذشته، حاکی از وجود شرکتهای چند ملیتی بوده است. نقش مخرب این طرز تفکر را، در تاریخ معاصر ایران بخوبی می توان دنبال کرد. قبل از انقلاب سفید! تولیدات ایران، به کشورهای همسایه صادر می شد. ولی آمریکا با اجرای طرحی که: در شکل انقلاب سفید ظاهر شد، ارباب و رعیتی را الغا کرد. به تبع آن همه سیستم ها و الگوها ی گذشته هم نابود شدند. لذا ایران تبدیل به یک کشور وارد کننده شد.  بعد از انقلاب اسلامی هم، گرچه نفوذ امریکا برچیده شده بود، ولی مزدوران آمریکا و تربیت یافتگان آن، پست های کلیدی در دست داشتند: و همان روند را ادامه می دادند. حتی امروز بعد از چهل سالگی انقلاب اسلامی، می بینیم که تولیدات ایران با واردات تهدید می شود. میوه سیب ایران که به دنیا صادر می شود، جلوی صادرات آن را می گیرند، تا تولید کننده ضرر، و سال بعد نتواند تولید کند. به روستاها می روند و نظم زندگی آنها را به هم می زنند!  تعاونی چوپانی آنها را به هم می ریزند، و تعاونی کاغذی درست میکنند. نان سنتی و خانگی را غیر بهداشتی می گویند، تا آرد از خارج وارد کنند، و نان در دستگاههای وارد اتی پخته شود. بعد از اینکه همه چیز را نابود کردند برمی گردند، و با مصالح آمریکایی، روستاهای سنتی و گردشگری می سازند!

Millennial Co-operatives& Multinationals.

Imagine that everything happened overnight! It is impossible. Everything is happening gradually, over a period of time. The word term or fashion means: it is drawn over time or place. Their only difference is: Time and place are relative: so one's thinking is wrong. Like the movie Growth of Plants, which can show a year's growth in one minute by changing speed, and at a fast pace. But the course of evolution must be fully completed. Startups, for example, are co-operatives, or multinationals who want to: reduce their profitable time from one year to one minute. So, in the past, there have been co-operatives, or multinationals, and as far back as history and human creation. For example, shepherding is a co-operative company! And Shepherd is the CEO of the company. Because: the shepherd does not own the sheep. Rather, everyone has as much sheep as he can give to the pastor. In the end, they benefit the CEO as much as everyone's shares! Rural cultivation: Farming and all manufacturing and service jobs have been around since the beginning of history. That is, until someone worked alone, they were small or small industries. As he grew older, he would raise money from others, and profit from them. The law of Mudarabah or al-Qudsarah or other contracts recently called by banks is related to: the same times. Because: human principles and organizational behavior and working relationships have not changed. The only problem was that: Everyone who gained power saw himself first in history! And: forgetting its roots. Western civilization defines the world after the industrial revolution, so it says nothing before the industrial revolution! Recently, the fourth revolution of information technology says: You have to break everything from the previous. As old and old equipment is used, it is discarded. Old beliefs and relationships must also be destroyed. So we see the Greeks as the origin of history and knowledge! Then Iranians:, then Europeans and today Americans. While: none were origin. They cut history and change books. Multinationals are among these theories. They think only America can: have a multinational corporation. While the Silk Road has in the past indicated multinationals. The destructive role of this mindset can be well traced in contemporary Iranian history. Before the White Revolution! Iranian products were exported to neighboring countries. But America, by implementing a plan that appeared in the form of a white revolution, abolished slavery. Consequently, all previous systems and models were destroyed. So Iran became an importing country. After the Islamic Revolution, even though American influence had been abolished, American mercenaries and their educators held key positions: and they continued the same process. Even today, after the forty years of the Islamic Revolution, we find that Iranian products are threatened with imports. Exported to the world, the apple fruit of Iran is prevented from exporting it, so that the producer will not be harmed and cannot produce it next year. They go to the villages and disrupt their order! Shepherd co-operatives shatter them, making paper co-operatives. Traditional and home-made bread is called unhealthy; to bring flour out of the oven, and bread is baked in imported machinery. After everything is destroyed, they return, and with American materials, build traditional villages and tourism!

التعاونیات الألفیة والشركات متعددة الجنسیات.

تخیل أن كل شیء حدث بین عشیة وضحاها! هذا مستحیل. كل شیء یحدث تدریجیا ، على مدى فترة من الزمن. تعنی كلمة أو مصطلح كلمة: یتم رسمها مع مرور الوقت أو المكان. الاختلاف الوحید بینهما هو: الزمان والمكان نسبیان: لذلك تفكیر الفرد خاطئ. مثل فیلم الرشد النباتیه ، والذی یمكن أن یظهر نموًا لمدة عام فی دقیقة واحدة عن طریق تغییر السرعة وبسرعة سریعة. لكن مسار التطور یجب أن یكتمل بالكامل. الشركات الناشئة ، على سبیل المثال ، هی تعاونیات أو شركات متعددة الجنسیات ترید: تقلیل وقتهم المربح من سنة إلى دقیقة واحدة. لذلك ، فی الماضی ، كانت هناك تعاونیات ، أو شركات متعددة الجنسیات ، ویعود تاریخها إلى التاریخ والخلق البشری. على سبیل المثال ، شركة الرعی هی شركة تعاونیة! وشبرد هو الرئیس التنفیذی للشركة. لأن الراعی لا یملك الخراف. بدلا من ذلك ، كل واحد لدیه الكثیر من الأغنام بقدر ما یمكن أن یعطی للقس. فی النهایة ، فهم یستفیدون من الرئیس التنفیذی بقدر ما یستفید منه الجمیع! الزراعة الریفیة: كانت الزراعة وجمیع وظائف التصنیع والخدمات موجودة منذ بدایة التاریخ. وهذا هو ، حتى عمل شخص ما بمفرده ، كانت الصناعات الصغیرة أو الصغیرة. مع تقدمه فی السن ، كان یجمع الأموال من الآخرین ، ویستفید منها. یرتبط قانون المضاربة أو القدرة أو العقود الأخرى التی دعت إلیها البنوك مؤخرًا بما یلی: لأن المبادئ الإنسانیة والسلوك التنظیمی وعلاقات العمل لم تتغیر. المشكلة الوحیدة هی أن: كل من اكتسب السلطة رأى نفسه أولاً فی التاریخ! ونسیان جذوره. الحضارة الغربیة تعرف العالم بعد الثورة الصناعیة ، لذلك لا تقول شیئاً قبل الثورة الصناعیة! فی الآونة الأخیرة ، تقول الثورة الرابعة لتكنولوجیا المعلومات: یجب علیك كسر كل شیء عن السابق. كما یتم استخدام المعدات القدیمة والقدیمة ، یتم التخلص منه. كما یجب تدمیر المعتقدات والعلاقات القدیمة. لذلك نحن نرى الإغریق أصل التاریخ والمعرفة! ثم الإیرانیین ، ثم الأوروبیین والأمریكیین الیوم. بینما لا شیء كان الأصل. لقد قطعوا التاریخ وغیروا الكتب. تعد الشركات متعددة الجنسیات من بین هذه النظریات. إنهم یعتقدون أن أمریكا فقط هی التی تستطیع: أن یكون لها شركة متعددة الجنسیات. بینما أشار طریق الحریر فی الماضی إلى الشركات متعددة الجنسیات. یمكن تتبع الدور المدمر لهذه العقلیة بشكل جید فی التاریخ الإیرانی المعاصر. قبل الثورة البیضاء! تم تصدیر المنتجات الإیرانیة إلى الدول المجاورة. لكن أمریكا ، من خلال تنفیذ خطة ظهرت فی شكل ثورة بیضاء ، ألغت العبودیة. وبالتالی ، تم تدمیر جمیع النظم والنماذج السابقة. لذلك أصبحت إیران دولة مستوردة. بعد الثورة الإسلامیة ، على الرغم من إلغاء النفوذ الأمریكی ، إلا أن المرتزقة الأمریكیین ومعلمیهم شغلوا مناصب رئیسیة: واستمروا فی نفس العملیة. حتى الیوم ، بعد أربعین سنة من الثورة الإسلامیة ، نجد أن المنتجات الإیرانیة مهددة بالواردات. تم تصدیر ثمرة التفاح الإیرانی إلى العالم ، وتمنعها من تصدیرها ، حتى لا یتضرر المنتج ولا یمكنه إنتاجها فی العام التالی. یذهبون إلى القرى ویعطلون أمرهم! تعاونیات الراعی تحطمها ، مما یجعل التعاونیات الورقیة. یُسمى الخبز التقلیدی والمُصنع منزلیًا بأنه غیر صحی ، لإخراج الدقیق من الفرن ، ویخبز الخبز فی الآلات المستوردة. بعد تدمیر كل شیء ، فإنهم یعودون ، وبمواد أمریكیة ، یبنون قرى تقلیدیة وسیاحة!

Minillik Kooperativlər və Çoxmillətli.

Hər şeyin bir gecədə baş verdiyini təsəvvür edin! Bu mümkün deyil. Hər şey tədricən, zaman keçdikcə baş verir. Söz termini və ya moda deməkdir: zamanla və ya yerlə tərtib olunur. Onların yeganə fərqi: Zaman və məkan nisbidir: buna görə birinin düşüncəsi səhvdir. Sürəti dəyişərək bir dəqiqədə bir il artımını göstərə bilən Bitkilərin böyüməsi filmindəki kimi. Lakin təkamül kursu tam başa çatmalıdır. Başlanğıclar, məsələn, kooperativ ya da çoxmillətli olmaq istəyənlər: qazanclı vaxtlarını bir ildən bir dəqiqəyə qədər azaltmaq. Belə ki, keçmişdə kooperativlər, ya da çoxmillətli, tarixə və insan yaradıcılığına qədər mövcud olmuşlar. Məsələn, çobanlıq kooperativ şirkətdir! Və Çoban şirkətin baş direktorudur. Çünki çoban qoyunlara sahib deyil. Əksinə, hər kəsin pastora verə biləcəyi qədər qoyun var. Sonda CEO-ya hamının payı qədər xeyir verirlər! Kənd becərilməsi: Fermerçilik və bütün istehsal və xidmət işləri tarixin əvvəlindən bəri olmuşdur. Yəni kimsə tək işləyənə qədər kiçik və ya kiçik sənaye idi. Yaşlandıqca başqalarından pul toplayacaq və onlardan qazanc əldə edəcəkdi. Mudarabah və ya əl-Qudsarah qanunu və ya bankların bu yaxınlarda adlandırdığı digər müqavilələr: eyni dövrlərlə əlaqəlidir. Çünki insan prinsipləri və təşkilat davranışı vəəlaqələri dəyişməyib. Yeganə problem bu idi: Hakimiyyət qazanan hər kəs tarixdə ilk dəfə özünü gördü! Və köklərini unutma. Qərb sivilizasiyası sənaye inqilabından sonra dünyanı müəyyənləşdirir, buna görə sənaye inqilabından əvvəl heç bir şey deyilmir! Bu yaxınlarda, informasiya texnologiyalarının dördüncü inqilabı deyilir: Hər şeyi əvvəlkindən qırmaq lazımdır. Köhnə və köhnə avadanlıqlar istifadə edildiyi üçün atılır. Köhnə inanclar və münasibətlər də məhv edilməlidir. Beləliklə, Yunanları tarixin və biliyin məəyi olaraq görürük! Sonra iranlılar, sonra avropalılar və bu gün amerikalılar. Heç biri məəli deyildi. Tarixi kəsib kitab dəyişdirirlər. Bu nəzəriyyələr arasında çoxmillətli insanlar da var. Yalnız Amerikanın edə biləcəyini düşünürlər: çoxmillətli bir korporasiyaya sahibdirlər. İpək Yolu keçmişdə çoxmillətli olmasına işarə etdi. Bu zehniyyətin dağıdıcı rolunu çağdaş İran tarixində yaxşı izləmək olar. Ağ İnqilabdan əvvəl! İran məhsulları qonşu ölkələrə ixrac edildi. Lr!

نوع اخبار :
برچسب : شرکتهای تعاونی و چند ملیتی هزارن ساله.،
لینک ها :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
 
 
 
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو