ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی
دوشنبه 3 تیر 1398 :: نویسنده : سید احمد حسینی ماهینی

عامل اصلی ناهنجاری در اقتصاد ایران، اشباع تولید است. در حالیکه به نظر می رسد: تولید کم است، ولی بازاری برای فروش آن پیدا نمی شود! یعنی تولید هر کالا به حدی رسیده که: مشتری نئارد. لذا کالاها در انبار ها منجمد شده، و باعث منجمد شدن تمام داراییها، من جمله سرمایه در گردش می شود. راههای برون رفت از این مخمصه، عدم واردات و افزایش صادرات است، که هر دو برعکس عمل می شود! یعنی واردات بی رویه است: با کوچکترین روزنه امیدی، واردات تریلیاردی صورت می گیرد. و صادرات نیز قدرت رقابت با: دامپینگ جهانی ندارد. راه سومی هم وجود دارد و آن: تحریک تقاضا های چند برابری است! زیرا یک یا دوبرابر شدن تقاضا، مشکلی را حل نمی کند! چون دریچه ای باز می کند برای: واردات چند برابری زیرا: مسئولین می گویند کمبود شده، پس وارد کنیم! چون تولید، بازه زمانی می طلبد ولی، واردات فوری انجام می شود. بنابر این فقط یک راه باقی می ماند: تعطیلی کارخانجات و اخراج کارگران. برای اینکه کارگران بیکار نشوند، دولت ادعای غیر علمی مطرح می کند که: تولید کم است و سرمایه در گردش باید تزریق شود، تا تولید افزایش یابد. تحت عنوان ایجاد اشتغال، همه بودجه ها را به سوی مدیران هدایت می کند. بعد از دریافت همه بودجه ها، آن وقت مدیران اقرار می کنند که: بازار اشباع است و فروش ندارند! و لذا از باز پرداخت وام ها امتناع می کنند. و چون دستشان رو شده و معلوم شد که: نبود بازار یا اشباع بازار را، لاپوشانی کرده اند و ممکن است: به جرم کلاهبرداری از سوی بانکها، زندانی شوند لذا همه پولهای دریافتی را، برداشته  راهی خارج می شوند! این رمز اصلی تبلیغات برای رونق تولید است. اما چرا تولید اشباع شده؟ و روشهای آن چه بوده؟ باید گفت که در اقتصاد قانونی وجود دارد: بنام تعادل، که نمی گذارد تولید کاهش یابد. این اصل را استادان برای رفع  تکلیف درس می دهند، و دانشجویان هم برای اخذ نمره حفظ می کنند! این قانون می گوید: وقتی کالایی کمیاب شود، قیمت آن بالا می رود، لذا همه برای تولید آن هجوم می اورند. تولید تا جایی زیاد می شود که: قیمت ها به تعادل برسد. اگر از نقطه سربه سری هزینه عبور کرد، تولید کنندگان هم یا جدیدا وارد نمی شوند، و یا اگر هستند خارج می شوند. لذا همیشه تولید در حال تعادل است. تولید کنندگان در یک ماتریس دو در دو هستند. تولید کنندگان داخلی و خارجی، تولید کنندگان رسمی و غیر رسمی! در حالت تعادل فقط تولید کنندگان رسمی هستند. که باید استاندارد بگیرند: بیمه و مالیات پرداخت کنند، و مانع واردات شوند. اما دلالان بزرگ، این معادله را به هم می زنند. تا راه برای واردات باز شود، و بتوانند صندوق ذخیره ارزی را خالی کنند. اگر دلالان با دولت هماهنگ نباشند، علاوه بر واردات رسمی، کالا بصورت قاچاق هم وارد می شود. از انطرف تولید کنندگان داخلی غیر رسمی(زیر زمینی) هم وارد بازار می شوند. لذا از چهار پنجره، کالا به بازار تزریق می شود. از این جهت بازار اشباع می شود. مصرف کنندگان گارد می گیرند! و ممکن است قیمت کاهش یابد. برای شکستن گارد مصرف کنندگان، به آنها وام داده می شود! یا بصورت قسطی فروخته می شود. به همین جهت مصرف زدگی! بالامیگیرد و همه مصرف کنندگان، دچار سوء تغذیه: فشارخون و دیابت و چربی بالا می شوند. ( در کالاهای خوراکی) و در کالاهای غیر خوراکی، به روانپریشی انبار کردن گرفتار می شوند. یعنی هر کالایی را می خرند و انبار می کنند، تا مبادا گرانتر نشود. لذا تنها راه جلوگیری از بیماری روانی مردم که درشکل استرس و فشاز خون98درصدی خود را نشان می دهد، آموزش رفتار اسلامی، از جمله قناعت است.

Saturation of production

The main cause of anomalies in Iran's economy is the saturation of production. While it seems: production is low, but the market is not for sale! That is, the production of each commodity is such that: Customer is not. Therefore, the goods are frozen in warehouses:, which freezes all assets, including capital in circulation. The ways out of this predicament are not to import and increase exports, which is the opposite! That is, imports are unnecessary: ​​with the smallest hope of hope, imports of trillions will take place. And exports also do not compete with: global dumping. There is also a third way: stimulating multiple demands! Because one or doubling demand does not solve a problem! Because it opens a window for: Multimodal imports because: The authorities say there is a shortage, so let's enter! Because production requires time, import is done instantly. Therefore, there remains only one way: the closure of factories and the expulsion of workers. In order for workers to be unemployed, the government claims non-science that: production is low and working capital must be injected in order to increase production. Under the title of employment creation, all budgets are directed to managers. After receiving all the funds, then the managers admit that: the market is saturated and not selling! And so refuse to repay loans. And when they turned their hands on it, it turned out that they had been blinded by the lack of market or saturation of the market and may be imprisoned for scams from the banks, so they will take away all the money received! This is the main propaganda code for the production boom. But why is saturated production? What were its methods? It should be said that there is a legal economy: in the name of balance, which does not allow production to be reduced. This is taught by teachers to solve the assignment, and students keep scoring! The law says: When a commodity is scarce, its price rises, so everyone is racing to produce it. Production grows so much so that prices are balanced. If the passage of a series of passes, the manufacturers either do not enter either newly or, if they are, they will be withdrawn. Therefore:, always producing equilibrium. Manufacturers are in a matrix of two in two. Domestic and foreign manufacturers, official and unofficial manufacturers! In a state of equilibrium only official manufacturers are. Which should adopt standards: insurance and taxes, and prevent imports. But big speculators shuffle this equation. To open the way for import, and to empty the reserve fund. If dealers are not aligned with the government, in addition to official imports, the goods will also be smuggled. On the other hand, informal domestic (underground) manufacturers also enter the market. So, from the four windows, the goods are injected into the market. That's why the market is saturated. Consumers take guard! And the price may drop. To break the Consumer Guard, they will be given a loan! Or: sold as a part. That's why you're eating! And all consumers suffer from malnutrition: blood pressure and diabetes and fat are high. (In food products) and in non-food commodities, they are trapped in storage fluency. That is, they are buying and storing each commodity, lest they become more expensive. Therefore, the only way to prevent people's mental illness, which is in the form of stress and 98 percent blood loss, is to teach Islamic behavior, including courtesy.

تشبع الإنتاج

السبب الرئیسی فی الحالات الشاذة فی الاقتصاد الإیرانی هو تشبع الإنتاج. فی حین یبدو: الإنتاج منخفض ، لكن السوق لیس للبیع! أی أن إنتاج كل سلعة هو: العمیل لیس كذلك. لذلك ، یتم تجمید البضائع فی المستودعات ، والتی تجمد جمیع الأصول ، بما فی ذلك رأس المال المتداول. طرق الخروج من هذا المأزق لیست استیراد وزیادة الصادرات ، وهو عكس ذلك! أی أن الواردات لیست ضروریة: مع وجود أمل ضئیل فی الأمل ، ستتم استیراد تریلیونات. والصادرات أیضا لا تتنافس مع: الإغراق العالمی. هناك أیضًا طریقة ثالثة: تحفیز مطالب متعددة! لأن طلب واحد أو مضاعفة لا یحل مشكلة! لأنه یفتح نافذة لـ: الاستیراد المتعدد الوسائط للأسباب التالیة: تقول السلطات أن هناك نقصًا ، لذلك دعونا ندخل! لأن الإنتاج یحتاج إلى وقت ، یتم الاستیراد على الفور. لذلك ، یبقى هناك طریقة واحدة فقط: إغلاق المصانع وطرد العمال. من أجل أن یكون العمال عاطلین عن العمل ، تدعی الحكومة غیر علمیة أن: الإنتاج منخفض ویجب ضخ رأس المال العامل من أجل زیادة الإنتاج. تحت عنوان خلق فرص العمل ، یتم توجیه جمیع المیزانیات إلى المدیرین. بعد تلقی جمیع الأموال ، یعترف المدیرون بما یلی: أن السوق مشبع ولا یبیع! ورفض ذلك لسداد القروض. وعندما أداروا أیدیهم علیه ، اتضح أنهم أصیبوا بالعمى بسبب قلة السوق أو تشبع السوق وقد یتعرضون للسجن بتهمة الاحتیال من البنوك ، لذلك سوف یسلبون كل الأموال التی حصلوا علیها! هذا هو رمز الدعایة الرئیسی لطفرة الإنتاج. ولكن لماذا هو إنتاج المشبعة؟ ما هی طرقها؟ یجب أن یقال أن هناك اقتصادًا قانونیًا: باسم التوازن ، والذی لا یسمح بتخفیض الإنتاج. یتم تدریس هذا من قبل المعلمین لحل المهمة ، ویواصل الطلاب التهدیف! یقول القانون: عندما تكون السلعة نادرة ، یرتفع سعرها ، لذلك یتسابق الجمیع لإنتاجها. الإنتاج ینمو لدرجة أن الأسعار متوازنة. فی حالة مرور مرور سلسلة من التمریرات ، فإن المصنّعین إما لا یدخلون إما حدیثًا أو إذا تم ذلك ، فسیتم سحبهم. لذلك ، دائما إنتاج التوازن. الشركات المصنعة فی مصفوفة اثنین فی اثنین. المصنعین المحلیین والأجانب والمصنعین الرسمی وغیر الرسمی! فی حالة من التوازن فقط المصنعین الرسمیین هم. والتی ینبغی أن تعتمد المعاییر: التأمین والضرائب ، ومنع الواردات. لكن المضاربین الكبار یخلطون هذه المعادلة. لفتح الطریق للاستیراد ، وتفریغ صندوق الاحتیاطی. إذا لم یتم محاذاة التجار مع الحكومة ، بالإضافة إلى الواردات الرسمیة ، سیتم تهریب البضائع أیضًا. من ناحیة أخرى ، تدخل الشركات المصنعة المحلیة (تحت الأرض) إلى السوق أیضًا. لذلك ، من خلال النوافذ الأربعة ، یتم حقن البضائع فی السوق. هذا هو السبب فی أن السوق مشبع. المستهلكون یقظون! والسعر قد ینخفض. لكسر الحرس المستهلك ، سیتم منحهم قرض! أو بیعها كجزء. لهذا السبب أنت تأكل! ویعانی جمیع المستهلكین من سوء التغذیة: ارتفاع ضغط الدم والسكری والدهون مرتفعة. (فی المنتجات الغذائیة) وفی السلع غیر الغذائیة ، فهی محاصرة بطلاقة فی التخزین. أی أنهم یشترون ویخزنون كل سلعة ، خشیة أن تصبح أكثر تكلفة. لذلك ، فإن الطریقة الوحیدة للوقایة من الأمراض العقلیة للناس ، والتی تكون فی شكل ضغوط وفقدان دم بنسبة 98 فی المائة ، هی تعلیم السلوك الإسلامی ، بما فی ذلك المجاملة.

Üretim doygunluğu

İran ekonomisindeki anomalilerin ana nedeni üretimin doygunluğudur. Görünüşe göre: üretim düşük, ancak pazar satılık değil! Yani, her malın üretimi şöyle olur: Müşteri değil. Bu nedenle, mallar dolaşımdaki sermaye dahil olmak üzere tüm varlıkları donduran depolarda dondurulur. Bu çıkmazdan kurtulmanın yolları, tersi olan ihracatı ithal etmek ve arttırmak değil! Yani ithalat gereksizdir: en küçük umutla birlikte trilyon ithalatı gerçekleşecektir. İhracat da rekabet etmiyor: küresel damping. Üçüncü bir yol da var: çoklu talepleri teşvik etmek! Çünkü bir ya da iki katına çıkan talep bir sorunu çözmez! Şunlar için bir pencere açtığı için: Çok modlu ithalat çünkü: Yetkililer sıkıntısı olduğunu söylüyor, hadi girelim! Üretim zaman gerektirdiğinden, ithalat anında yapılır. Bu nedenle, tek bir yol kalıyor: fabrikaların kapatılması ve işçilerin işten çıkarılması. İşçilerin işsiz kalmaları için, hükümet bilim dışı olduğunu iddia ediyor: üretimin düşük olması ve üretimin arttırılması için işletme sermayesinin enjekte edilmesi gerektiği. İstihdam yaratma başlığı altında tüm bütçeler yöneticilere yönlendirilir. Tüm fonları aldıktan sonra, yöneticiler şunu itiraf ediyor: pazar doymuş ve satmıyor! Ve böylece kredileri geri ödemeyi reddediyoruz. Ellerini ele geçirdiklerinde, piyasa eksikliği veya piyasanın doygunluğu nedeniyle kör oldukları ve bankalardan dolandırıcılıktan hapse atılabileceği, bu nedenle alınan tüm parayı alacakları ortaya çıktı! Bu, üretim patlaması için ana propaganda kodudur. Peki neden doymuş üretim? Yöntemleri neydi? Yasal bir ekonomi olduğu söylenmelidir: üretimin azalmasına izin vermeyen denge adına. Bu ödevi çözmek için öğretmenler tarafından öğretiliyor ve öğrenciler puan tutmaya devam ediyor! Kanun şöyle der: Bir emtia az olduğunda fiyatı artar, böylece herkes onu üretmek için yarışır. Üretim o kadar büyüyor ki fiyatlar dengeleniyor. Bir dizi pasajın geçişi geçerse, üreticiler ya yeni giriş yapmazlar ya da öyleyse geri çekilirler. Bu nedenle, daima denge üretir. Üreticiler ikide ikilik bir matristedir. Yerli ve yabancı üreticiler, resmi ve gayri resmi üreticiler! Bir denge durumunda sadece resmi 

نوع اخبار :
برچسب : اشباع تولید،
لینک ها :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
 
 
 
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو