ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

قانون از کجا آورده ای؟ سالها پیش تصویب شد، و انشاء الله در حال اجر است! ولی مهم این است که بگویند: به کجا برده اند؟ طبق این قانون باید از صدر مشروطیت، از کلیه مسئولین بخواهند که: از کجا آورده اند؟ بعد به کجا برده اند! حتی اگر مهریه: همسرانشان کرده اند، به دستور امام علی باید از انها پس گرفته شود. یا اگر مرده اند و: به ورثه منتقل شده هم معلوم شود. ولی اکثر انها این اموال را به خارج فرستادند، تا مشمول هیچکدام از مواد نشود! زیرا وقتی در حسابهای سری: بانکهای سوئیس است، کسی نمی داند چیزی هست، تا سوال کند از کجا آورده ای! و چون سوئیس قول داده: رازدار مشتری باشد، لذا نمی توان: سوال کرد: از کجا آورده ای و به کجا برده ای ! براساس بررسی های ماهین نیوز 80تریلیون دلار، از دارایی ایران به خارج فرستاده شده، که بیش از 60تریلیون دلار آن بصورت نقدی: در بانکهای سوئیس است. متوسط هر ایرانی صدهزار دلار در خارج دارد. که اگر بخشی از ان هم، به ایران برگردد، همه مشکلات اقتصادی مردم حل می شود. لذا از ریاست قوه قضائیه تقاصا داریم، بعنواند مدعی العموم، پیگیر این ثروت عظیم ملی باشند، تا به میهن برگردانده شود. باید تذکر داد: عدم پیگیری این نوع مسائل، باعث شکل گیری اندیشه های نامطلوب، در جامعه شده است بطوریکه، مردم تصور می کنند: مسئولین نشسته اند و کاری نمی کنند: و فقط در فکر این هستند که: چطور اختلاس کنند، که گیر نیافتند، نه تنها مسئولین فکر و ذکرشان اختلاس است، بلکه همه مردم! اینطور شده اند. پسران یک پدر او را طرد می کنند، چون نتوانسته اختلاس یا دزدی کلان بکند، و برای انها وسایل ازدواج فراهم کند! هر روز اخبار اختلاس را پیگیری کرده، جلو پدرشان که یک عمر پاک زندگی کرده، بازگو می کنند! و پدر نمی داند این تضاد را چطور حل کند: فرزندان از او دزدی و اختلاس می خواهند! دین و جدان پاک بودن را! البته فرزندان هم با دنبال کردن اخبار اختلاس، به دنبال راهی هستند، که خودشان هم اختلاس کنند! و گیر نیافتند. تا بی عرضه بوده پدر  و منافع خانواده را، فدای دیگران کردن را گوشزد کنند. رسانه ها هم مقصرند: زیرا: اخبار چند اختلاس گر را، چنان با آب و تاب و گستردگی بیان می کنند، که دیگر گوش کسی آماده شنیدن: جانفشانی های ماموران دولت نیست.  مدیر محترم نهاد نمایندگی وزارت کشاوری در نشست خبری گفت: من شهادت می دهم که اکثر مدیران کشاورزی، از هفت روز هفته، لا اقل پنج روز آن را در بیابانها، مزارع و گاوداری ها می گذرانند تا: مسئولیت خود را بخوبی انجام دهند! جوانان بر اثر تبلیغات رسانه ای، آنقدر در فکر اختلاس هستند، که هیچ شغلی قبول نمی کنند، تا بگویند بیکار هستیم! و با مظلوم نمایی، راه برای شگفتی افرینی اختلاسی فراهم کنند.(مانند دختر وزیری که میگفت بیکار است). کسر شان خود می دانند: باحقوق معمولی سر کاری وارد شوند: می گویند چون پدر ما برای انقلاب کار کرده، باید سهم زیادتری به ما بدهد!  در حالیکه  اگر دنبال قانون کجا بردی باشند، و مانند شوالیه های فرانسوی، هرجای دنیا اموال مسروقه ایران را دیدند، برگردانند میتوانند درآمد هم داشته باشند. هرساله 14بیلیون دلار صرف خرید: کالاهای اساسی می شود! در حالیکه وزارت کشاورزی ادعا دارد: در کالاهای اساسی به خودکفایی  رسیده، به صادرات فکر می کند! پس این 14میلیارد دلار کجا می رود؟ اگر کمیسیون نظارت مجلس، همانطور که در نشست خبری گفت: دقیق بررسی کند خواهد دید که این مبلغ، باید در خرانه بماند و انباشت چهل سال این مبلیغ، یعنی سقوط کامل دلار، تا برابری یک ریالی آن. شتاب آنها برای خرج کردن، فقط برای دریافت پورسانت شحصی است.

Where did you go to the law? Also to be approved.

Where did you bring the law Many years ago, it was approved, and God willing! But what is important is to say: where have they been taken? According to this law, from the beginning of the constitution, they ask all the authorities: where have they come from? Where are they then taken? Even if Mahri has given their husbands, they should be taken back on the orders of Imam Ali. Or: if they are dead, and it will also be revealed to the heirs. But most of them sent the property abroad, so as not to contain any material! Because when it comes to banking accounts in Switzerland: nobody knows there is anything to ask where you've come from! And since Switzerland has promised: It's a secret to the customer, so you can not: Ask: Where have you brought and where you have been taken According to Mahin News, $ 80 trillion was sent to Iran from abroad, with more than $ 60 trillion in cash: in Swiss banks. The average of every Iranian is $ 100,000 overseas. If part of it returns to Iran, all the economic problems of the people will be resolved. Therefore, we have the head of the judiciary, as a prosecutor, to pursue this great national wealth, to be returned to the homeland. It should be noted that failing to follow these kinds of issues has led to the formation of unfavorable thoughts in society, so that people think: the authorities sit and do nothing: they are only thinking: how to embezzle, Not only did the authorities think of them as embezzlement, but all people! It's been so. The sons of a father reject him because he has not been able to embezzle or steal, and provide them with marriage! Every day, follow up the news of embezzlement, telling their father who lives a clean life! And the father does not know how to solve this conflict: the children want to steal and embezzle him! Do not be afraid of religion! Of course, the children are also looking for a way to embezzle themselves with the pursuit of embezzlement news! And they did not get stuck. To: be unpardoned Dad and the interests of the family, to pay homage to others. The media are also guilty: Because: The news of a few mischief-makers is so widespread that they are no longer ready to listen to anyone: they are not the sages of government agents. "I testify that most agricultural managers spend at least five days in the deserts, farms and dairy farms, seven days a week, in order to: do their job well," said the deputy director of the representative of the Ministry of Agriculture at the press conference. Young people are so embarrassed by media ads that they do not accept any jobs to say they are unemployed! And with an oppressive show, the way to surprise you is to make a mistake. (Like the little girl who said he was unemployed). They know how to deduct: they will come in with ordinary people: they say, because our father has worked for the revolution, we need to give us more share! While they can earn money if they want to go to law, and like the Knights of France, everywhere in the world, they can see the stolen property of Iran. Every year $ 14 billion to spend on purchases! While the Ministry of Agriculture claims to have become self-sufficient in basic commodities, it thinks it exports! So where's this $ 14 billion? If Kammseyzan, the parliamentary oversight board, as he said at the press conference, will thoroughly check that this amount should remain intact, and the accumulation of forty years of this shift, the total collapse of the dollar, to be equal to one Rial. Their acceleration to spend is just to get a great deal of money.

أین ذهبت إلى القانون؟ أیضا لیتم الموافقة علیها.

من أین أتیت بالقانون؟ منذ عدة سنوات ، تمت الموافقة علیه ، وإن شاء الله! ولكن المهم هو القول: أین أخذوا؟ وفقًا لهذا القانون ، منذ بدایة الدستور ، یسألون جمیع السلطات: من أین أتوا؟ أین هم ثم اتخذت؟ حتى إذا أعطى المهری أزواجهن ، فیجب إعادتهم بناءً على أوامر الإمام علی. أو إذا كانوا میتین ، وسیتم الكشف عنها أیضًا للورثة. لكن معظمهم أرسل العقار إلى الخارج ، حتى لا یحتوی على أی مواد! لأنه عندما یتعلق الأمر بالحسابات المصرفیة فی سویسرا: لا أحد یعلم أن هناك شیئًا یسأل من أین أتیت! وبما أن سویسرا وعدت: إنها سر للعمیل ، فلا یمكنك ذلك: اسأل: أین أتیت وأین أخذت. وفقًا لما ذكرته ماهین نیوز، تم إرسال 80 تریلیون دولار إلى إیران من الخارج ، بأكثر من 60 تریلیون دولار نقدًا: فی البنوك السویسریة. متوسط ​​كل إیرانی هو 100000 دولار فی الخارج. إذا عاد جزء منها إلى إیران ، سیتم حل جمیع المشاكل الاقتصادیة للشعب. لذلك ، لدینا رئیس السلطة القضائیة ، كمدعی عام ، لمتابعة هذه الثروة الوطنیة العظیمة ، لیتم إعادتها إلى الوطن. تجدر الإشارة إلى أن عدم اتباع هذه الأنواع من القضایا قد أدى إلى تكوین أفكار غیر مواتیة فی المجتمع ، بحیث یفكر الناس: السلطات تجلس ولا تفعل شیئًا: إنهم یفكرون فقط: كیف یختلسون ، لم تفكر السلطات فی ذلك فقط على أنها اختلاس ، بل جمیع الناس! لقد كان كذلك. أبناء الأب یرفضونه لأنه لم یتمكن من الاختلاس أو السرقة ، وإمدادهم بالزواج! كل یوم ، تابع أخبار الاختلاس ، وأخبر والده الذی یعیش حیاة نظیفة! والأب لا یعرف كیف یحل هذا الصراع: الأطفال یریدون أن یسرقوه ویختلسوه! لا تخف من الدین! بالطبع ، یبحث الأطفال أیضًا عن طریقة للاختلاس من خلال متابعة أخبار الاختلاس! وأنهم لم تتعثر. أن یكون الأب غیر مخلوق ومصالح الأسرة ، لتكریم الآخرین. كما أن وسائل الإعلام مذنبة: لأن: أخبار بعض صانعی الأذى منتشرة على نطاق واسع لدرجة أنهم لم یعودوا مستعدین للاستماع إلى أی شخص: إنهم لیسوا حكما على عملاء الحكومة. وقال نائب مدیر وزارة الزراعة فی المؤتمر الصحفی "أشهد أن معظم المدیرین الزراعیین یقضون خمسة أیام على الأقل فی الصحاری والمزارع ومزارع الألبان ، سبعة أیام فی الأسبوع ، من أجل: القیام بعملهم بشكل جید". یشعر الشباب بالحرج الشدید من الإعلانات الإعلامیة لدرجة أنهم لا یقبلون أی وظائف لیقولوا إنهم عاطلون عن العمل! ومع عرض قمعی ، فإن الطریقة التی تفاجئك بها هی ارتكاب خطأ (مثل الفتاة الصغیرة التی قالت إنه عاطل عن العمل). إنهم یعرفون كیفیة خصم: إنهم سیأتون مع أشخاص عادیین: یقولون ، لأن والدنا عمل من أجل الثورة ، نحن بحاجة إلى منحنا حصة أكبر! فی حین یمكنهم كسب المال إذا كانوا یریدون الذهاب إلى القانون ، ومثل فرسان فرنسا ، فی كل مكان فی العالم ، یمكنهم رؤیة الممتلكات المسروقة لإیران. كل عام 14 ملیار دولار للإنفاق على المشتریات! بینما تدعی وزارة الزراعة أنها أصبحت مكتفیة ذاتیا فی السلع الأساسیة ، إلا أنها تعتقد أنها تصدر! فأین هذا 14 ملیار دولار؟ إذا كانت لجنة اللجان البرلمانیة ، كما قالت فی المؤتمر الصحفی ، ستتحقق بعنایة من أن هذا المبلغ یجب أن یظل سلیماً وتراكم أربعین سنة من هذا التحول ، والانهیار التام للدولار ، لیكون مساویاً لریال واحد. تسارعهم فی الإنفاق هو مجرد الحصول على قدر كبیر من المال.

Qanuna hara getdin? Həm də təsdiq olunacaq.

Qanunu hara gətirdiniz Bir neçə il bundan əvvəl təsdiqlənmişdir və Allahın istəyi var! Amma vacibdir: demək olar ki, götürülmüşdür? Bu qanuna əsasən, konstitusiyanın başlanğıcından bütün səlahiyyətlilərdən soruşurlar: Onlar qayıdırlar? Nə qaçdılar? Hətta Mahri ərlərinə verdiyi təqdirdə, İmam Əli əmrinə qaytarılmalıdır. Yoxsa ölsünlər və mirasçılara da nazil ediləcəklər. Lakin əksəriyyəti xaricə əmlak göndərib, hər hansı bir materialı ehtiva etməz! Çünki İsviçre'deki bank hesablarına gəldikdə: heç kimin nereden geldiğini soracak bir şeyin olmadığını bilir! İsveçrə vəd etdiyi vaxtdan bəri: Müştərinin sirri, belə deyildir: Sual: Nə gətirdiyinizi və harada götürdüyünüzü Rəylər Mahin Xəbərlər xaricə göndərilən İran aktivlərinin 80 trilyon dollar əsasında olduğu İsveçrədə banklarda nağd pul 60-dan çox trilyon dollar. Hər bir İranın ortalaması 100 min ABŞ dollarıdır. Onun bir hissəsi İrana qaytarılırsa, bütün iqtisadi problemlər həll ediləcək. Ona görə də biz Tqasa məhkəmə, prokuror Bnvand vətənə qaytarılması bu milli sərvət aparırıq. uğursuzluq bu mövzularda təqib qeyd etmək lazımdır ki, insanların cəmiyyətdə yoxsul ideyalarının formalaşdırılması hesab: rəsmiləri oturmaq və bir şey deyil: yalnız merak necə vurulmuş tərəf, Hökumət yalnız onları mənimsəmə hesab etmirdi, lakin bütün insanlar! Belə oldu. Bir atanın övladları onu rədd edirlər, çünki o, oğurluq etmək, yaxud oğurlamaq və onları nikahla təmin edə bilməz! Hər gün təmiz bir həyat yaşayan atasına xəbər verin, oğurluq xəbərini izləyin! Və ata bu münaqişənin həllini bilmir: uşaqlar oğurlamaq və oğurlamaq istəyirlər! Dindən qorxma! Əlbəttə, uşaqlar da oğurluq xəbərləri ilə özlərini zəbt etmək üdır.

نوع اخبار :
برچسب : قانون به کجا برده ای؟ هم تصویب شود.،
لینک ها :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :