ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی
سه شنبه 10 اردیبهشت 1398 :: نویسنده : سید احمد حسینی ماهینی

وجود به معنی هستی، شامل همه اشیا در جهان است، که از بدیهیات است. یعنی با حواس پنجگانه دریافت و احتیاج به اثبات ندارد. ولی ماهیت تصور ذهنی ما، از وجود است که گاهی کلی است. مثلا تک تک انسانها وجود دارند، ولی مفهوم انسان فصل مشترک همه یک ماهیت است. اما آیا این وجود بدون ماهیت بوده، یا بعدا دارای ماهیت شده است؟ به عبارتی ماهیت اول بوده، یا وجود. مانند قضیه مرغ و تخم مرغ! که در ابتدا چیز مهمی نیست! برای ما فرق نمی کند که: اول مرغ بوده یا تخم مرغ! فعلا از مرغ استفاده می کنیم، از تخم مرغ هم غذا می سازیم. اما موضوع به همین سادگی نیست. تاریخ تمدن بشری، با این توصیف ها، تفسیرهای جداگانه ای پیدا می کند. وظائف ما را در زندگی روشن می کند. هدف و مسئولیت ما را بیان می کند. طوری که همه زندگی خود را، بر اساس ان سرمایه گذاری می کنیم! ماده پرستی یا ماتریالسیم اصالت وجود را قبول دارد. و تقدم وجود برماهیت. یعنی ماده از اول بوده، بعدا تغییر شکل داده: انسان و حیوان از ان بوجود آمدند. پس همه چیز در دست تصادف است، و هیچ هدف از پیش تعیین شده ای نیست. مهمترین نظریه در این زمینه:(ابزار تاریخی) یا زیربنا بودن ابزار، در روند تحولات تاریخی است. مثلا می گویند شلیک توپ جنگی از طرف عثمانی، در قسطنطنیه، امپراطوری روم شرقی را، از روی زمین محو کرد. درحالیکه با شمشیر و ارابه، امکان پذیر نبود! کشف گاو آهن، انسان را، از عصر برده داری، به عصر کشاورزی رساند. بنابر این مبارزات اسپارتاکوس، یا پیامبر اسلام برعلیه برده داری، معنی ندارد. بلکه پیشرفت ابزار، فرهنگ خودش را نحمیل می کند! همین موضوع در اندیشه: بسیاری از اندیشمندان اسلامی هست. که اگر به آنها بگوییم: این یک اندیشه ماتریالیستی است، اشفته می شوند! زیرا آنها می گویند ایرانی ها، ابزار را می گیرند ولی: فرهنگ آن را نمی گیرند! خودرو یا هر ماشین و ابزار دیگری، فرهنگ خودش را دارد. و ما نباید فیل از آموزش فرهنگ آن، ابزار را به دست بگیریم! یا می گویند سواد رسانه ای باید داشت، تا بتوانیم از رسانه ها استفاده کنیم! بنابر این استفاده از تلگرام یا اینستاگرام، بدون قبول فرهنگ آن ( مانند همجنسگرایی و شهوترانی و ..)صحیح نیست، لذا می گویند تلگرام اسلامی، یا علوم اسلامی نداریم! یا می گویند در آینده، تکنولوژی حرف اول را خواهد زد! ماشین بر انسان حکومت می کند. به همین دلیل هم انقلاب را، انقلاب تکنولوژی می دانند، و انقلاب سیاسی یا فرهنگی اصلا معنی ندارد. از انقلاب ماشین بخار! تا انقلاب اینترنت و هوش مصنوعی و خدا ابزاری و غیره! در حالیکه اگر ماهیت را بر وجود مقدم بداریم، درست برعکس می شود! این تانک و توپ نیست که: سرنوشت نبرد را تعیین می کند. بلکه انسانی است که پشت آن نشسته، و فرمان آن را به دست گرفته! این پهباد ها یا سرباز های مصنوعی و ابر هوش مصنوعی نیست، که جهان را اداره میکند، بلکه مدیر ان، کسی است که کلیک این رایانه ها، به دست اوست. این بیت کوین و بلاکپچین نیست که: حاکمیت دولت ها را تهدید می کند، بلکه یاکوزاها یا دزدان اینترنتی هستند که: راه فرار از قوانین را یاد می دهند! و اعتماد مردم به دولت ها را سلب کرده، و به خودشان وصل می کنند. پهبادها یا موشک ها که سرخود! به جایی نمیروند تا عملیاتی انجام دهند! در نهایت این وجود عظیم جهان،خورشید و ماه و فلک، دست خودشان نیست که هرکاری بکنند. بلکه سر رشته در دست کس دیگری است، و آن خداوند گار جهان است. در قضیه مرغ و تخم مرغ همین است: وجود مرغ به تنهایی،عامل ایجاد تخم مرغ نیست! خروس لازم است، غذا و..!

What is the primacy of the essence of existence?

Existence means being, contains all things in the world, which is evident. It is received with five senses and does not require proof. But the nature of our mental imagination is from existence, which is sometimes general. For example, every single human exists, but the concept of man is the common ground of all nature. But has this nature been non-existent, or has it become material? In other words, it was the first nature, or existence. Like the chicken and egg case! Which is not important at first? It does not matter to us: first, chicken or egg! For the time being, we use chicken, we eat eggs. But the issue is not that simple. The history of human civilization, with these descriptions, finds separate interpretations. Brightens: up our roles in life. We express our purpose and responsibility. We invite all of our lives on that basis! Materialism or materialism accepts the authenticity of existence. And: the primacy of being on the realm. That is, the material was from the first, and then it was transformed: humans and animals were created from it. So everything is in the crash, and there is no predetermined purpose. The most important theory in this area is the (historical tool) or the infrastructure of the tool, in the process of historical developments. For example, they say that the firing of an Ottoman warrior, in Constantinople, faded away the Eastern Roman Empire from the ground. It was not possible with a sword and chariot! The discovery of Iron Cow brought humanity from the era of slavery to the ages of agriculture. Therefore, the Spartacus, or the Prophet's struggle against slavery, does not make sense. But instrumental development does not make its own culture! The same thing in thought: there are many Islamic scholars. That is, if we say: this is a materialist thought, it's gotten out! Because they say Iranians take the tool but they do not get the culture! The car or any other machine has its own culture. And we should not take the elephant from the culture of that culture! Or they say media literacy should be used so that we can use the media! Therefore, the use of telegrams or Instagram without the acceptance of its culture (such as homosexuality and wisdom, etc.) is not correct, so we do not have Islamic telegrams or Islamic sciences! Or say in the future, technology will be the first one! The car governs man. For this reason, the revolution is considered a technological revolution, and the political or Cultural Revolution has no meaning at all. From Revolutionary Steam Machine! Until the internet revolution and artificial intelligence and god instrumental, and so on! If we take precedence over the essence, it will be reversed! It is not a tank and a ball that determines the fate of the battle. But the man sitting behind it, and taking command of it! These are not Artificial Soldiers or Artificial Intelligence Clouds, which manages the world, but its director, who is the one who clicks on these computers. This is not bitcoin and blockbuster: threatens the sovereignty of states, but they are yacos or internet thieves who teach the way to escape! And they lose people's trust in governments, and they attach themselves to it. Drones or missiles that are on your own! They do not go anywhere to operate! Ultimately, this massive existence of the universe, the sun, and the moon and the earth, is not their own hands to do anything. But also in the hands of another, and that God is the world. The chicken and egg case is the same: the existence of chicken alone is not the cause of egg creation! Rooster is necessary, food and..!

ما هی أولویة جوهر الوجود؟

الوجود یعنی الوجود ، یحتوی على كل الأشیاء فی العالم ، وهو أمر واضح. یتم استلامه بخمس حواس ولا یحتاج إلى دلیل. لكن طبیعة خیالنا العقلی هی من الوجود ، والتی هی فی بعض الأحیان عامة. على سبیل المثال ، یوجد كل إنسان ، لكن مفهوم الإنسان هو الأرضیة المشتركة لكل الطبیعة. لكن هل كانت هذه الطبیعة غیر موجودة ، أم أصبحت مادیة؟ وبعبارة أخرى ، كانت الطبیعة الأولى ، أو الوجود. مثل حالة الدجاج والبیض! وهو غیر مهم فی البدایة! لا یهمنا: أولاً ، الدجاج أو البیض! فی الوقت الحالی ، نستخدم الدجاج ونأكل البیض. لكن القضیة لیست بهذه البساطة. یجد تاریخ الحضارة الإنسانیة ، مع هذه الأوصاف ، تفسیرات منفصلة. یضیء أدوارنا فی الحیاة. نعبر عن هدفنا ومسؤولیتنا. نحن ندعو كل حیاتنا على هذا الأساس! المادیة أو المادیة تقبل أصالة الوجود. وأولویة الوجود فی العالم. وهذا هو ، كانت المادة من الأولى ، ثم تحولت: تم إنشاء البشر والحیوانات منه. لذلك كل شیء فی الحادث ، ولیس هناك غرض محدد سلفا. أهم نظریة فی هذا المجال هی (الأداة التاریخیة) أو البنیة التحتیة للأداة ، فی عملیة التطورات التاریخیة. على سبیل المثال ، یقولون إن إطلاق النار على المحارب العثمانی ، فی القسطنطینیة ، تلاشى الإمبراطوریة الرومانیة الشرقیة عن الأرض. لم یكن ذلك ممكنا بالسیف والعربة! جلب اكتشاف البقرة الحدیدیة البشریة من عصر العبودیة إلى عصور الزراعة. لذلك ، سبارتاكوس ، أو صراع النبی ضد العبودیة ، لا معنى له. لكن التطویر الفعال لا یصنع ثقافته! نفس الشیء فی الفكر: هناك العدید من العلماء المسلمین. هذا إذا قلنا: هذا فكر مادی ، لقد خرج! لأنهم یقولون إن الإیرانیین یستخدمون الأداة لكنهم لا یحصلون على الثقافة! السیارة أو أی آلة أخرى لدیها ثقافتها الخاصة. ویجب ألا نأخذ الفیل من ثقافة تلك الثقافة! أو یقولون أنه یجب استخدام محو الأمیة الإعلامیة حتى نتمكن من استخدام الوسائط! لذلك ، فإن استخدام البرقیات أو الإنستغرام دون قبول ثقافتها (مثل الشذوذ الجنسی والحكمة ، إلخ) لیس صحیحًا ، لذلك لیس لدینا برقیة إسلامیة أو علوم إسلامیة! أو قل فی المستقبل ، ستكون التكنولوجیا أول واحدة! السیارة تحكم الرجل. لهذا السبب ، تعتبر الثورة ثورة تكنولوجیة ، ولیس للثورة السیاسیة أو الثقافیة أی معنى على الإطلاق. من آلة البخار الثوریة! حتى ثورة الإنترنت والذكاء الاصطناعی والله فعال ، وهلم جرا! إذا أخذنا الأسبقیة على الجوهر ، فسیتم عكسه! لیس الدبابة والكرة هی التی تحدد مصیر المعركة. لكن الرجل جالس وراءه ، وأمر به! هؤلاء لیسوا جنودًا اصطناعیًا أو غیومًا للذكاء الاصطناعی ، التی تدیر العالم ، ولكن مدیرها هو الذی ینقر على أجهزة الكمبیوتر هذه. هذا لیس بیتكوین وإقبال شدید: یهدد سیادة الدول ، لكنهم یاكوس أو لصوص الإنترنت الذین یعلمون الطریق للهروب! ویفقدون ثقة الناس فی الحكومات ، ویعلقون علیها. الطائرات بدون طیار أو الصواریخ التی هی بنفسك! لا یذهبون إلى أی مكان للعمل! فی النهایة ، هذا الوجود الهائل للكون والشمس والقمر والأرض لیس بأیدیهم لفعل أی شیء. ولكن أیضا بین یدی آخر ، وأن الله هو العالم. حالة الدجاج والبیض هی نفسها: وجود الدجاج وحده لیس سبب خلق البیض! الدیك ضروری ، طعام و ..!

В чем примат сущности существования?

Существование означает бытие, содержит все вещи в мире, что очевидно. Он получен с пятью чувствами и не требует доказательств. Но природа нашего ментального воображения основана на существовании, которое иногда носит общий характер. Например, существует каждый человек, но концепция человека является общей основой всей природы. Но эта природа не существовала или стала материальной? Другими словами, это была первая природа или существование. Как курица и яйцо! Что не важно на первый взгляд! Для нас это не важно: во-первых, курица или яйцо! В настоящее время мы используем курицу, мы едим яйца. Но проблема не так проста. История человеческой цивилизации, с этими описаниями, находит отдельные интерпретации. Осветляет наши роли в жизни. Мы выражаем нашу цель и ответственность. Мы приглашаем всю нашу жизнь на этой основе! Материализм или материализм принимает подлинность существования. И первенство нахождения в царстве. То есть материал был с самого начала, затем он трансформировался: из него были созданы люди и животные. Так что все в катастрофе, и нет предопределенной цели. Наиболее важной теорией в этой области является (исторический инструмент) или инфраструктура инструмента в процессе исторического развития. Например, они говорят, что стрельба османского воина в Константинополе увяла Восточную Римскую империю от земли. Это было невозможно с мечом и колесницей! Открытие железной коровы привело человечество от эпохи рабства к эпохам земледелия. Поэтому Спартак или борьба Пророка против рабства не имеет смысла. Но инструментальное развитие не делает свою собственную культуру! В мыслях то же самое: есть много исламских ученых. То есть, если мы скажем: это материалистическая мысль, она выброшена! Потому что они говорят, что иранцы берут инструмент, но они не получают культуру! Автомобиль или любая другая машина имеет свою культуру. И мы не должны брать слона из культуры этой культуры! Или они говорят, что медиа грамотность должна использоваться, чтобы мы могли использовать медиа! Следовательно, использование телеграмм или инстаграмм без принятия их культуры (таких как гомосексуализм и мудрость и т. Д.) Не является правильным, поэтому у нас нет исламских телеграмм или исламских наук! Или, скажем, в будущем технология будет первой! Машина управляет человеком. По этой причине революция считается технологической революцией, а политическая или культурная революция вообще не имеет никакого значения. Из революционной паровой машины! 

نوع اخبار :
برچسب ها : تقدم ماهیت بر وجود یعنی چه؟،
لینک ها :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :