ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی
آنهاییکه منتظرند: دوباره آمریکا به قدرت سابق برسد، یا مثلا شاه دوباره برگردد. خواب و خیال است! تاریخ هیچوقت به عقب برنمی گردد. اگر به تاریخ نگاه کنیم: بعد از طوفان نوح 36تمدن بزرگ، تشکیل شده است که همگی دورانی داشته اند، رفته اند و تمدن جدید آمده. معمولا تمدن جدیدی که می آمد، چون در ابتدا ضعیف بود، همه فکر می کردند از بین می رود! ولی مانند طفل متولد شده، با رشد خودش همه را متعجب می کرد. اولین تمدن به رهبری فرزند نوج، بنام تمدن سامی شکل گرفت، و تمدن های بعدی آمدند و سامی ها را جابجا کردند! و خودشان تسلط یافتند. در زمان معاصر حداقل 3تمدن بوده است: اول تمدن جدید اروپایی که، با انقلاب فرانسه و گشوده شدن: زندان باستیل در سال 1789شروع می شود. عصبیت یا انرژی این مردم، باعث شد تا اروپا رشد کند و کم کم، به قدرتی تبدیل شود که تمدن عثمانی را از بین ببرد! و بر تمام ممالک محروسه تسلط پیدا کند، حتی آمریکا استرالیا و کانادا را نیز کشف و: ضمیمه استعماری نماید. تا اینکه مردم آمریکا، بر علیه استعمار اروپا قیام کردند، و خود را مستقل نمودند: آنها با اینکه در مقابل قدرتی بودند که: آفتاب در ان غروب نمی کرد، ولی با پایان یافتن جنگ داخلی در سال 1860و: با شعار آزادی برده ها، به رهبری جرج واشنگتن انقلاب کرده و بوسیله ابراهام لینکلن، استقلال امریکا را اعلام نمودند. اروپایی ها را در همه دنیا دنبال کرده! و آنها را از سرزمین های استغماری خارج کردند، تا استعمار نو به رهبری امریکا ایجاد شد. ولی این حرکت آمریکا نیز به عنوان: سلطه طلبی سرمایه داران تلقی شد، و مبارزه بر علیه آن شکل گرفت! با پیروزی بلشویک ها در انقلاب اکتبر 1917 و: انقلاب کمونیستی چین 1949 ،قدرت جدیدی به مقابله با آنها پرداخت: که در ویتنام و کوبا و جاهای دیگر، قدرت یا تمدن غرب از بین رفت، و تمدن شرقی شروع شد. اما کمونیزم نیز به استبداد و دیکتاتوری روی آورد! بنام دیکتاتوری پرولیتاریا، ریویزینیسم را آغاز کرد. مخصوصا بر مسلمان بسیار سخت گیری کرد. آنها را قتل عام نمود، ترکستان شرقی را که: اولین جمهوری اسلامی بود، به دوقسمت نموده، بین چین و شوروی تقسیم گردید. لذا قیام ها برعلیه کمونیزم آغاز شد. این قیامهای اسلامی در مصر و اندونزی، آغاز و به سوریه و عراق و دیگر کشورها سرایت کرد، و نهایتا در ایران به شکل انقلاب اسلامی، به پیروزی رسید. طبیعتا همه تمدن های گذشته: (امپریالیزم و کمونیزم و لیبرالیزم) دست بیکی شدند، تا این مولود جدید را از بین ببرند! اما اتحاد آنها برای کشتن مردم در 17شهریور، تحمیل جنگ صدام، همگی به شکست انجامید. اکنون انقلاب اسلامی چهل سالگی خود را پشت سر گذاشته، و همه فهمیده اند که: قدرت آمریکا قابل برگشت نیست. همانطور شوروی از هم پاشید ،استعمار پیر اروپا، حتی قادر به دفاع خود در مقابل: ایرلندی ها یا جلیقه زردها نیست، آمریکا نیز فروپاشیده است، ولی قبول آن برایشان سخت است! مانند پیرمردان، که خیلی طول می کشد: تا باور کنند پیر شده اند و باید خداحافظی کنند. اکنون تنها قدرت جهانی، ایران است. که این قدرت در فرهنگ و اقتصاد،علم و دانش هم دیده می شود، و تا موقعی که زر و زور و تزویر را، از بین نبرد آرام نخواهد یافت. مغز های بیمار گونه که دنبال قدرت دیگری می گردند، کار بجایی نخواهند برد. و آنهاییکه بدنبال بازگشت دوران طلایی! امریکا یا شوروی، چین و اروپا هستند، فقط به خودشان زحمت می دهند، و آینده شان را از بین می برند. این مرتجعان سرخ و سفید! حتی اگر با پول عربستان، در ارگانهای جمهوری اسلامی هم نفوذ کرده باشند، تاریخ آنها را رسوا کرده و: زیر چرخهای سنگین خود له خواهد کرد.

History does not come back!

Those who are waiting: America will return to former power, or, for example, return to the king. Dream is fantasy! History never returns. If we look at history: After the storm of Noah, 36 great civilizations, all of which have been rooted, have gone, and a new civilization has come. Usually a new civilization, because it was weak at first, everyone thought it would disappear! But as a child was born, he was amazed by his growth. The first civilization led by the descendant, the Sami civilization, was formed, and subsequent civilizations came and displaced the Sami! And they dominated themselves. In contemporary times, there have been at least three civilizations: the first of the new European civilizations that began with the French Revolution and the opening: the Bastille Prison began in 1789. The nervousness or energy of these people made Europe grow and, at any rate, become the power to destroy the Ottoman civilization! And it will dominate all countries, even the United States of Australia and Canada, and discover the colonial annex. Until the Americans rebelled against Europe's colonialism, they made themselves independent: they were in opposition to the power: the sun did not drown in it, but with the end of the civil war in 1860, and with the slogan of the release of slaves, Led by George Washington, and declared American independence by Abraham Lincoln. Follow Europeans all over the world! And: removed them from the landed territories until a new American colonialism was created. But this American move was also considered as: the domination of capitalists, and the struggle against it was formed! With the victory of the Bolsheviks in the October 1917 Revolution and the Chinese Communist Revolution of 1949, a new power was confronted with them: in Vietnam and Cuba and elsewhere, Western power or civilization was lost, and Eastern civilization began. But Communism also turned to tyranny and dictatorship! In the name of the Proletarian dictatorship, Revisionism began. Especially: hard on Muslims. Massacred them, divided East Turkistan, which was the first Islamic republic, to be divided between China and the Soviet Union. So the uprisings began against communism. These Islamic uprisings began in Egypt and Indonesia, and spread to Syria and Iraq and other countries, and ultimately triumphed in Iran in the form of the Islamic Revolution. Naturally, all civilizations of the past: (imperialism, communism, and liberalism) were handed over to eliminate this new creature! But their alliance to defeat the people of September 17th, the imposition of the Saddam's war, all failed. Now, the Islamic Revolution has passed its 40th anniversary, and everyone has understood that: American power is not reversible. As the Soviets collapsed, European colonialism is not even capable of defending itself against: Irish or vestry, the US has collapsed, but it's hard to accept! Like old men, it takes a long time: to believe they are old and should say goodbye. Now only the universal power is Iran. This power is also seen in culture and economics, science and science, and it will not be calm until it is overthrown by force and chaos. The patient's brains that are looking for strength will not work. And those who seek the return of the golden age! America or the Soviet Union, China and Europe, they are only bothering themselves, and they are destroying their future. These red and white reactionaries! Even if they have infiltrated the organs of the Islamic Republic with Saudi money, they will sculpt their history and will crush their heavy wheels.

التاریخ لا یعود!

أولئك الذین ینتظرون: ستعود أمریكا إلى السلطة السابقة ، أو على سبیل المثال ، ستعود إلى الملك. الحلم هو الخیال! التاریخ لا یعود أبدا. إذا نظرنا إلى التاریخ: بعد عاصفة نوح ، انتهت 36 حضارة عظیمة ، جمیعها متجذرة ، وجاءت حضارة جدیدة. عادة ما تكون حضارة جدیدة ، لأنها كانت ضعیفة فی البدایة ، اعتقد الجمیع أنها ستختفی! ولكن عندما ولد طفل ، دهش من نموه. تشكلت الحضارة الأولى بقیادة السلیل ، حضارة سامی ، وجاءت الحضارات اللاحقة وشردت السامی! وسیطروا على أنفسهم. فی الأزمنة المعاصرة ، كانت هناك على الأقل ثلاث حضارات: الأولى من الحضارات الأوروبیة الجدیدة التی بدأت مع الثورة الفرنسیة والانفتاح: بدأ سجن الباستیل فی عام 1789. جعلت عصبیة أو طاقات هؤلاء الناس أوروبا تنمو ، وعلى أی حال ، أصبحت القوة لتدمیر الحضارة العثمانیة! وسیهیمن على جمیع البلدان ، حتى الولایات المتحدة الأمریكیة وأسترالیا وكندا ، واكتشاف المرفق الاستعماری. إلى أن تمرد الأمریكیون ضد الاستعمار الأوروبی ، جعلوا أنفسهم مستقلین: كانوا فی معارضة للسلطة: لم تغرق الشمس فیه ، ولكن مع نهایة الحرب الأهلیة فی عام 1860 ، ومع شعار إطلاق العبید ، بقیادة جورج واشنطن ، وأعلن الاستقلال الأمریكی عن طریق ابراهام لنكولن. اتبع الأوروبیین فی جمیع أنحاء العالم! وأزالتهم من الأراضی التی هبطت حتى تم إنشاء استعمار أمریكی جدید. لكن هذه الخطوة الأمریكیة كانت تعتبر أیضًا: هیمنة الرأسمالیین ، وتم تشكیل الكفاح ضدها! مع انتصار البلاشفة فی ثورة أكتوبر 1917 والثورة الصینیة الشیوعیة عام 1949 ، واجهت قوة جدیدة معهم: فی فیتنام وكوبا وفی أماكن أخرى ، فقدت القوة أو الحضارة الغربیة ، وبدأت الحضارة الشرقیة. لكن الشیوعیة تحولت أیضًا إلى الاستبداد والدیكتاتوریة! باسم الدیكتاتوریة البرولیتاریة ، بدأت مجدد من الصعب خاصة على المسلمین. ذبحهم ، قسموا تركستان الشرقیة ، التی كانت أول جمهوریة إسلامیة ، تقسم بین الصین والاتحاد السوفیتی. لذلك بدأت الانتفاضات ضد الشیوعیة. بدأت هذه الانتفاضات الإسلامیة فی مصر وإندونیسیا ، وانتشرت فی سوریا والعراق ودول أخرى ، وانتصرت فی نهایة المطاف فی إیران فی شكل الثورة الإسلامیة. وبطبیعة الحال ، تم تسلیم جمیع حضارات الماضی: (الإمبریالیة والشیوعیة واللیبرالیة) للقضاء على هذا المخلوق الجدید! لكن تحالفهم لهزیمة شعب 17 سبتمبر ، فرض حرب صدام ، فشلوا جمیعًا. الآن ، مرت الثورة الإسلامیة بعیدها الأربعین ، وقد أدرك الجمیع أن: القوة الأمریكیة لا یمكن عكسها. عندما انهار السوفییت ، لم یعد الاستعمار الأوروبی قادرًا على الدفاع عن نفسه: إیرلندی أو غریب ، لقد انهارت الولایات المتحدة ، لكن من الصعب قبولها! مثل الرجال المسنین ، یستغرق الأمر وقتًا طویلاً: للاعتقاد بأنهم كبار السن ویجب أن یقولوا وداعًا. الآن القوة العالمیة هی إیران. هذه القوة تظهر أیضًا فی الثقافة والاقتصاد والعلوم والعلوم ، ولن تكون هادئة حتى یتم الإطاحة بها بالقوة والفوضى. لن تعمل أدمغة المریض التی تبحث عن قوة أخرى. وأولئك الذین یسعون إلى استعادة العصر الذهبی! أمریكا أو الاتحاد السوفیتی ، الصین وأوروبا ، إنهم یزعجون أنفسهم فقط ، وهم یدمرون مستقبلهم. هؤلاء الرجعیون الأحمر والأبیض! حتى لو تسللوا إلى أجهزة الجمهوریة الإسلامیة بأموال سعودیة ، فسوف یقومون بنحت تاریخهم وسحق عجلاتهم الثقیلة.

L'histoire ne revient pas!

Ceux qui attendent: l'Amérique retournera à l'ancien pouvoir ou, par exemple, reviendra au roi. Le rêve est fantaisie! L'histoire ne revient jamais. Si nous regardons l'histoire: après la tempête de Noé, 36 grandes civilisations, toutes enracinées, sont parties et une nouvelle civilisation est arrivée. Habituellement une nouvelle civilisation, parce qu’elle était faible au début, tout le monde pensait qu’elle disparaîtrait! Mais comme un enfant est né, il a été surpris par sa croissance. La première civilisation dirigée par le descendant, la civilisation sami, a été formée et les civilisations suivantes sont venues remplacer les Samis! Et ils se sont dominés. De nos jours, il y a eu au moins trois civilisations: la première des nouvelles civilisations européennes qui a commencé avec la Révolution française et son ouverture: la prison de la Bastille a été créée en 1789. La nervosité ou l'énergie de ces peuples ont fait grandir l'Europe et, en tout cas, devenir le pouvoir de détruire la civilisation ottomane! Et il dominera tous les pays, même les États-Unis d’Australie et le Canada, et découvrira l’annexe coloniale. Jusqu'à ce que les Américains se rebellent contre le colonialisme européen, ils se rendent indépendants: ils s'opposent au pouvoir: le soleil ne s'y noie pas, mais avec la fin de la guerre civile en 1860 et avec le slogan de la libération des esclaves, Dirigée par George Washington et déclarée indépendance américaine par Abraham Lincoln. Suivez les Européens du monde entier! Et les a retirés des territoires jusqu'à la création d'un nouveau colonialisme américain. Mais ce mouvement américain a également été considéré comme: la domination des capitalistes, et la lutte contre elle a été formée! Avec la victoire des bolcheviks dans la révolution d'octobre 1917 et la révolution communiste chinoise de 1949, un nouveau pouvoir leur est confronté: au Vietnam, à Cuba et ailleurs, le pouvoir ou la civilisation occidentaux sont perdus et la civilisation orientale commence. Mais le communisme s'est également tourné vers la tyrannie et la dictature! Au nom de la dictature prolétarienne, le rivizinisme a commencé. Particulièrement difficile pour les musulmans. Ils ont été massacrés et divisés par le Turkestan oriental, première république islamique divisée entre la Chine et l'Union soviétique. Les soulèvements ont donc commencé contre le communisme. Ces soulèvements islamiques ont commencé en Égypte et en Indonésie et se sont étendus à la Syrie, à l'Irak et à d'autres pays et ont finalement triomphé en Iran sous la forme de la révolution islamique. Naturellement, toutes les civilisations du passé (impérialisme, communisme et libéralisme) ont été livrées pour éliminer cette nouvelle créature! Mais leur alliance pour vaincre le peuple du 17 septembre, l'imposition de la guerre de Saddam, ont toutes échoué. Maintenant, la Révolution islamique a dépassé son 40e anniversaire et tout le monde l'a compris: le pouvoir américain n'est pas réversible. Lorsque le régime soviétique s'est effondré, le colonialisme européen n'est même pas capable de se défendre: irlandais ou sacristie, les États-Unis se sont effondrés, mais c'est difficile à accepter! Comme les hommes âgés, cela prend beaucoup de temps: croire qu’ils sont vieux et qu’ils doivent se dire adieu. Maintenant, seul le pouvoir universel es

نوع اخبار :
برچسب ها : تاریخ به عقب برنمی گردد!،
لینک ها :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :