ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

روانشناسان ایران امروز به دیداری  نوروزی رفتند. البته روایت غلطی از نوروز گفتند. علت سیزده روز بودن نوروز این است که: ایرانیان اولیه، قبل از آریائی ها و کاسپین ها، در کنار رود ارس 12شهر بنا کرده بودند: بنام های فروردین و اردیبهشت و..سال نو که می شد، هر روز در یک شهر، تجمع و دید و بازدید می کردند. روز سیزدهم که شهرها تمام می شد، به خارج از شهر می رفتند! اما جمله مثبتی هم گفتند! آنها گفتند در شرایط بحران، یکی از پایه های اصلی آن، موضوع روانشناسی است. و اگر تا کنون مطرح نشده، ضعف گروه روانشناسی، سازمان نظام روانشناسی یا حانه روانشناسان است. که بهر حال باید اقدامی شود و: مراکز مهم و اعضا اصلی ستاد: بحران کشور و یا جهان را، به این موضوع اشنا ساخت. روانشناسی از ابتدا مطرح است، زیا مردم ازلحاظ روانی، بیشتر ضربه می خورند تا از لحاظ مادی و جسمی. سیل ممکن است هیچ خرابی هم ببار نیاورد، ولی مردم تصور کنند: سیل یعنی خرابی! و لذا هیچ کس جرات نکند: از سیراب شدن تالاب ها، دریاچه ها و سد ها سخن بگوید! برنامه ریزی کشوری مختل یا منحرف گردد. اگر روانشناسان به یاد مردم نیاورند، مردم همیشه در بحران خواهند بود: از حشکسالی هم ناراحت می شوند، از تر سالی هم بد می گویند. و هیچ نقطه تعادلی هم نمی شناسند. روانشناسان می توانند: در پایین آوردن سطح انتظارات مردم، یا تغییر در دیدگاههای آنها، تحمل سختی ها را اسان کنند. در اسلام تاکید شده که: هیچ چیز را بلا یا بدبختی ندانید، حتی نحس بودن را به گردن ایام نیاندازید. اینکه روز طبیعت را در طی زمان های مختلف، به روز نحس تعبیر کرده اند، یک دلیل روانی است. بعضی ها می گویند: در این روز هزاران ایرانی، به دست یهودیان کشته شدند، لذا سیزده نحس شد! برخی هم می گویند: در این روز حضرت ابراهیم، بت ها را شکست و مردم که از سیزده بدر، برگشته بودند گفتند: نحسی سیزده ما را گرفت! الان هم برخی ها، سیل را نحس می دانند و می گویند: در سال نو نحسی دامن آنها را گرفته. در حالیکه در عراق، افغانستان و دیگر کشورها هم سیل آمده! همین امروز سد های عراقی، از سیل لبریز شدند. و مازاد آن به اروند رود(شط العرب) سرازیر شد، تقصیر کسی نیست. لذا وجود روانشناسان، امری لازم برای پیشبرد برنامه های عادی یک کشور است. آنها توجیه کنند وقایع ظاهرا بد هستند. اینکه روانشناسی نتوانسته جایگاه خود را پیدا کند، دلیل عمده دارد: اینکه برخی ها آن را اومانیته یا انسان محور، در مقابل خدا محوری می دانند. مانند کسانی که علوم انسانی را، در مقابل علوم الهی و: عقل را در برابر نقل می دانند. اومانیسم در واقع می گویند: علوم انسانی یعنی اینکه همه علوم، از برای انسان است، و اگر علوم دیگری باشد، علوم غریبه یا متافیزیک است، و قابل قبول نیست. واین برداشت در ایران، و یا فلسفه شرقی، برعکس است: علوم انسانی همان علوم الهی است! لذا در ذیل رشته های علوم انسانی، الهیات و معارف و حتی فقه و کلام هم جای می گیرد. اینجا نقل در برابر عقل نیست، بلکه کمک کار او ست . لذا دکتر روحانی می گوید: ما علوم انسانی اسلامی نداریم! که مقابل برداشت فلسفه غربی ها است. زیرا در این نوع برداشت از علوم انسانی، همه علوم، اسلامی هستند. بنابر این کفر و شرک و: زندقه وماتریالیسم و عرفان های کاذب هم، فلسفه اسلامی هستند. فقط نقش مخالف خوانی دارند: که برای روشن شدن بهتر: الهیات به کار می آیند. شیطان پرستی از ان جهت جزو: علوم الهی و انسانی است، که باعث گناه کردن انسان می شود! به درک توبه رسیده، به خدا نزدیکتر می شود! مانند گره ای که دو سر ریسمان را، به هم نزدیکتر می کند.

The place of psychology is empty at the headquarters

Iranian psychologists went to Nowruz today. Of course, a false narrative of Nowruz was said. The reason for the 13 days of Nowruz is that: The early Iranians, before the Aryans and the Caspian, built 12 cities along the Aras River: in the form of farvardin, ordibehesht and …, and the New Year, the gathering was held every day in a city. And they saw and visited. On the thirteenth day, when the cities were over, they went out of town! But they also said a positive statement! In the context of the crisis, they said that one of its main foundations is the subject of psychology. And if it has not been raised so far, the weakness of the psychology group is the organization of psychology or psychology. However, there should be action and: important centers and key members of the headquarters: the crisis of the country or the world, made this subject clear. Psychology is from the outset, and people are psychologically more traumatized than physically and physically. Floods may not cause any damage, but people imagine: floods mean ruin! And so nobody dares to talk about wetlands, lakes and dams! Distract or distract national planning. If psychologists do not remind people, people will always be in crisis: they are upset about hesitation, they say bad times too. And they do not know any point of equilibrium. Psychologists can relieve hardship by lowering people's expectations or changing their views. In Islam, it is emphasized that: Do not consider anything bad or miserable, do not even crush it. It's a psychological reason that they have interpreted Nature's day in a different way over time. Some say: on this day, thousands of Iranians were killed by the Jews, so thirteen were wronged! Some say: on this day, Abraham broke idols and the people who returned from the thirteen day said: "Our descendants have taken us thirteen!" Now, some people believe the flood is bad, and they say they have taken their skirt in the New Year. While there are floods in Iraq, Afghanistan and other countries! Today, Iraqi barracks were flooded. And its surplus flowed to Arvand River (Shatt al-Arab), nobody's fault. Therefore, the presence of psychologists is necessary to advance the country's normal agenda. They justify the events seemingly bad. That psychology has failed to find its place is a major reason: that some consider it as humanitarian or human-centered, they are considered to be pivotal to God. Like those who are human beings, versus divine knowledge and: reason against the quotes. Humanism, in fact, says: Human science means that all sciences are for human beings, and if other sciences are sciences, they are strangers or metaphysical, and not acceptable. This impression in Iran, or Eastern philosophy, is the opposite: the human sciences are the same divine knowledge! Therefore, there are branches of humanities, theology and education, and even jurisprudence and theology. This is not a quote against reason, but a help from his work. So Dr. Rouhani says: "We have no Islamic humanities! Which: is against the perception of Western philosophy. Because: in this kind of perception of the human sciences, all sciences are Islamic. Therefore, disbelief and polytheism, and linguistics, and materialism and false mysticism are also Islamic philosophy. Only the opposite is the opposite: for the sake of clarity: theology is used. Satanism is one of the divine and human divine laws that make a man sin! Reaching repentance is closer to God! Like a knot that bridges the two strings closer together.

مكان علم النفس فارغ فی المقر

ذهب علماء النفس الإیرانیین إلى النوروز الیوم. بالطبع ، قیل روایة خاطئة عن النوروز. السبب فی الأیام الثلاثة عشر لنوروز هو أن: الإیرانیین الأوائل ، قبل الآریین وقزوین ، بنوا 12 مدینة على طول نهر أروس: فی شكل فارفارد ومایو ، والعام الجدید ، كان التجمع یعقد كل یوم فی المدینة. ورأوا وزاروا. فی الیوم الثالث عشر ، عندما انتهت المدن ، خرجوا من المدینة! لكنهم قالوا أیضا بیان إیجابی! فی سیاق الأزمة ، قالوا إن أحد أسسها الرئیسیة هو موضوع علم النفس. وإذا لم یتم رفعها حتى الآن ، فإن ضعف مجموعة علم النفس هو تنظیم علم النفس أو علم النفس. ومع ذلك ، یجب أن یكون هناك عمل و: مراكز مهمة وأعضاء رئیسیین فی المقر: أزمة البلد أو العالم ، أوضح هذا الموضوع. علم النفس هو من البدایة ، والناس أكثر صدمة نفسیا من جسدیا وجسدیا. قد لا تسبب الفیضانات أی ضرر ، لكن یتخیل الناس: الفیضانات تعنی الخراب! لذلك لا یجرؤ أحد على الحدیث عن الأراضی الرطبة والبحیرات والسدود! صرف أو صرف الانتباه عن التخطیط الوطنی. إذا لم یذكّر علماء النفس الناس ، فسیظل الناس دائمًا فی أزمة: إنهم غاضبون من التردد ، كما یقولون فی أوقات سیئة. وهم لا یعرفون أی نقطة من التوازن. یمكن لعلماء النفس تخفیف المشقة عن طریق خفض توقعات الناس أو تغییر وجهات نظرهم. فی الإسلام ، یتم التأكید على ما یلی: لا تنظر إلى أی شیء سیء أو بائس ، لا تسحقه. إنه سبب نفسی أنهم قاموا بتفسیر یوم الطبیعة بطریقة مختلفة مع مرور الوقت. یقول البعض: فی مثل هذا الیوم ، قُتل الآلاف من الإیرانیین على أیدی الیهود ، لذلك أخطأ ثلاثة عشر! یقول البعض: فی هذا الیوم ، حطم إبراهیم الأصنام وقال الناس الذین عادوا من الثلاثة عشر: "أحفادنا أخذونا ثلاثة عشر!" الآن ، یعتقد بعض الناس أن الفیضان سیء ، ویقولون إنهم اتخذوا التنورة فی العام الجدید. بینما توجد فیضانات فی العراق وأفغانستان ودول أخرى! الیوم ، غمرت المیاه الثكنات العراقیة. وتدفق فائضها إلى نهر أروند (شط العرب) ، خطأ من أحد. لذلك ، فإن وجود علماء النفس ضروری لدفع الأجندة الطبیعیة للبلاد. یبررون الأحداث التی تبدو سیئة. سبب فشل علم النفس فی العثور على مكانه هو أحد الأسباب الرئیسیة: نظرًا لأن البعض یعتبره إنسانیًا أو محوره الإنسان ، فإنه یعتبر محوریًا لله. مثل أولئك الذین هم بشر ، مقابل المعرفة الإلهیة و: العقل ضد الاقتباسات. فی الواقع ، تقول الإنسانیة: إن العلوم الإنسانیة تعنی أن جمیع العلوم للبشر ، وإذا كانت العلوم الأخرى هی العلوم ، فهی غرباء أو میتافیزیقیة ، وغیر مقبولة. هذا الانطباع فی إیران ، أو الفلسفة الشرقیة ، هو عكس ذلك: العلوم الإنسانیة هی نفس المعرفة الإلهیة! لذلك ، هناك فروع للعلوم الإنسانیة واللاهوت والتعلیم ، وحتى الفقه واللاهوت. هذا لیس اقتباس ضد العقل ، ولكن مساعدة من عمله. یقول الدكتور روحانی: "لیس لدینا إنسانیات إسلامیة! وهو ضد تصور الفلسفة الغربیة. لأنه فی هذا النوع من الإدراك للعلوم الإنسانیة ، جمیع العلوم إسلامیة. لذلك ، الكفر والشرك ، واللغویات ، والمادیة والتصوف الخاطئ هی أیضا الفلسفة الإسلامیة. العكس هو الصحیح فقط: من أجل الوضوح: یتم استخدام اللاهوت. الشیطانیة هی واحدة من القوانین الإلهیة والإنسانیة التی تجعل الإنسان یخطئ! الوصول إلى التوبة أقرب إلى الله! مثل العقدة التی تربط بین السلاسل اثنین معا.

Merkezde psikolojinin yeri boş

İranlı psikologlar bugün Nevruz'a gitti. Elbette, Nevruz'un sahte bir anlatımı söylendi. Nevruz'un 13 gününün sebebi şuydu: Aryanlar ve Hazarlar öncesi İranlılar Arus Nehri boyunca 12 şehir inşa ettiler: Farvardin ve Mayıs şeklinde ve yeni yıl, toplantı her gün bir şehirde yapıldı. Ve gördüler ve ziyaret ettiler. On üçüncü günde, şehirler bitince şehir dışına çıktılar! Ama aynı zamanda olumlu bir ifade dediler! Kriz bağlamında, temel dayanaklarından birinin psikoloji konusu olduğunu söylediler. Ve şu ana kadar büyütülmediyse, psikoloji grubunun zayıflığı psikoloji veya psikoloji örgütüdür. Ancak, eylem olmalı ve: merkezin önemli merkezleri ve kilit üyeleri: ülkenin veya dünyanın krizi bu konuyu açıkça ortaya koydu. Psikoloji en başından beri ve insanlar fiziksel ve fiziksel olarak psikolojik olarak daha travmatize edildi. Taşkınlar herhangi bir hasara yol açmayabilir, ancak insanlar hayal eder: taşkınlar harabe demektir! Ve böylece kimse sulak alanlar, göller ve barajlar hakkında konuşmaya cesaret edemez! Ulusal planlamayı dağıtın veya dağıtın. Psikologlar insanlara hatırlatmazlarsa, insanlar her zaman krizde olacak: tereddüt konusunda üzgün, kötü zamanlar da diyorlar. Ve hiçbir denge noktasını bilmiyorlar. Psikologlar, insanların beklentilerini azaltarak ya da görüşlerini değiştirerek zorlukları hafifletebilirler. İslam'da şöyle vurguluyor: Kötü ya da sefil bir şey düşünmeyin, ezmeyin bile. Doğanın gününü zaman içinde farklı bir şekilde yorumlamaları psikolojik bir sebep. Bazıları: Bu günde, binlerce İranlı Yahudiler tarafından öldürüldü, bu yüzden on üç kişi haksızlığa uğradı! Bazıları: İbrahim bu gün putları kırdı ve on üç Badr'dan dönen insanlar şöyle dedi: "Torunlarımız bizi on üç yaşına soktu!" Şimdi, bazı insanlar selin kötü olduğuna inanıyorlar ve yeni yılda eteklerini aldıklarını söylüyorlar. Irak, Afganistan ve diğer ülkelerde sel var! Bugün, Irak kışlası sular altında kaldı. Ve fazlası, kimsenin suçu olmayan Arvand Nehri'ne (Shatt el-Arab) aktı. Bu nedenle, ülkenin normal gündemini ilerletmek için psikologların varlığı gereklidir. Olayları görünüşte kötü görünce haklı çıkarırlar. Psikolojinin yerini bulamaması büyük bir nedendir: bazılarının insancıl veya insan merkezli olduğunu düşünmeleri, Tanrı için çok önemli olduğu düşünülür. İnsan olanlar 

نوع اخبار :
برچسب : جای روانشناسی در ستاد بحران خالی است،
لینک ها :
شنبه 16 آذر 1398 07:43 ق.ظ
nearly enthusiasm [url=http://cialissom.com/]generic cheap cialis[/url] abroad medium generic cheap cialis thin recording thick review http://cialissom.com/ ever international
جمعه 15 آذر 1398 08:46 ب.ظ
canadian drug stores https://canadianpharmacyonlinejycx.com/ - canadian online pharmacy canadian pharmacy <a href="https://canadianpharmacyonlinejycx.com/#">п»їcanadian pharmacy</a> canada pharmacy online
جمعه 15 آذر 1398 06:39 ب.ظ
osco drug store https://drugstorepharmacyxerh.com/ - clinton drug store james drug store <a href="https://drugstorepharmacyxerh.com/#">oscos drug store</a> universal drug store
جمعه 15 آذر 1398 05:00 ق.ظ
best online pet pharmacy https://onlinepharmacycanadasctu.com/ - best online canadian pharmacy cvs pharmacy online <a href="https://onlinepharmacycanadasctu.com/#">legitimate mexican pharmacy online</a> cvs pharmacy online
پنجشنبه 14 آذر 1398 01:42 ق.ظ
buy drugs from canada https://canadadrugpharmacywhik.com/ - canada drugs review canada drugs reviews <a href="https://canadadrugpharmacywhik.com/#">precription drugs from canada</a> mail order prescription drugs from canada
سه شنبه 12 آذر 1398 04:07 ق.ظ
pharmacy online store https://pharmacystorefvnh.com/ - the pharmacy store pharmacy store near me <a href="https://pharmacystorefvnh.com/#">pharmacy store near me</a> usa online pharmacy store
دوشنبه 11 آذر 1398 04:27 ق.ظ
canada online pharmacy http://canadianpharmacyecyn.com/ - canada pharmacy peoples pharmacy <a href="http://canadianpharmacyecyn.com/#">india pharmacy</a> mail order pharmacy
یکشنبه 10 آذر 1398 11:48 ب.ظ
buy viagra online [url=https://loviagraosn.com/]buy viagra online[/url] buying viagra online legally <a href="https://loviagraosn.com/#">viagra online usa</a> best place to buy viagra online
یکشنبه 10 آذر 1398 06:36 ب.ظ
[url="http://canadianpharmaciesprofmeds.com/"]top rated online canadian pharmacies[/url]
شنبه 9 آذر 1398 02:25 ب.ظ
yesterday meal tadalafil immediately read
successfully sandwich [url=http://cialislet.com/]cialis[/url] generally salt
deliberately consideration seriously substance http://cialislet.com/ why direction
شنبه 9 آذر 1398 12:43 ب.ظ
buy viagra http://genericonlineviaqra.com/ - viagra pills how to get viagra <a href="http://genericonlineviaqra.com/#">viagra vs cialis</a> generic viagra
شنبه 9 آذر 1398 06:14 ق.ظ
true efectos secundarios viagra tadalafil levitra [url=http://www.cialisps.com/]cialis coupon walmart[/url] exactly cuanto cuesta
tadalafil sin receta though tadalafil apteekista cialis generic though est il possible d'acheter du tadalafil en pharmacie sans ordonnance actually viagra tadalafil levitra
quale migliore http://www.cialisps.com/ possibly tadalafil difficulty swallowing
شنبه 9 آذر 1398 01:40 ق.ظ
pharmacy coupons https://canadaonlinepharmacyhtik.com/ - pharmacy express the peoples pharmacy <a href="https://canadaonlinepharmacyhtik.com/#">global pharmacy canada</a> canadian pharmacy
جمعه 8 آذر 1398 11:01 ب.ظ
cheapest viagra online http://emtpartsstore.com/ - viagra online canadian pharmacy online viagra prescription <a href="http://emtpartsstore.com/#">best place to buy viagra online</a> cheap viagra online canadian pharmacy
جمعه 8 آذر 1398 04:10 ب.ظ
is there a generic for viagra https://genericvigaria.com/ - viagra online prescription free cheapest viagra online <a href="https://genericvigaria.com/#">generic name for viagra</a> buying viagra online legal
جمعه 8 آذر 1398 12:41 ب.ظ
is there generic viagra http://qenericviaqra.com/ - does generic viagra work best generic viagra <a href="http://qenericviaqra.com/#">when will viagra go generic</a> is viagra generic
جمعه 8 آذر 1398 05:09 ق.ظ
viagra online http://emtpartsstore.com/ - can you buy viagra online cheapest viagra online <a href="http://emtpartsstore.com/#">best place to buy generic viagra online</a> buy viagra online cheap
پنجشنبه 7 آذر 1398 03:00 ب.ظ
female viagra http://genericonlineviaqra.com/ - viagra price viagra pill <a href="http://genericonlineviaqra.com/#">viagra connect</a> viagra connect
پنجشنبه 7 آذر 1398 09:58 ق.ظ
viagra online pharmacy http://viagrafa.com/ - buying viagra online generic viagra india <a href="http://viagrafa.com/#">viagra generic name</a> cheap viagra online
چهارشنبه 6 آذر 1398 04:22 ق.ظ
the peoples pharmacy http://canadianpharmacyecyn.com/ - rx pharmacy express scripts pharmacy <a href="http://canadianpharmacyecyn.com/#">mexican pharmacy online</a> people's pharmacy
سه شنبه 5 آذر 1398 08:47 ق.ظ
efectos del sildenafil 100mg [url=https://viaqraonlinegen.com/]buy generic viagra[/url] sildenafil ratio 25 mg generic viagra online sildenafil cena na receptę sildenafil professional 100 mg https://viaqraonlinegen.com/ viripotens m 50 sildenafil
دوشنبه 4 آذر 1398 02:39 ق.ظ
uk pharmacy https://canadaonlinepharmacyhtik.com/ - express scripts pharmacy discount pharmacy <a href="https://canadaonlinepharmacyhtik.com/#">us online pharmacy</a> indian pharmacy
دوشنبه 4 آذر 1398 12:11 ق.ظ
honestly sildenafil kvinner virkning [url=https://oakley-sunglassesformen.us/]generic viagra no prescription[/url] normally where is sildenafil found
roughly is sildenafil over the counter australia
buy cheap viagra pray lyrics to stay up sildenafil
obviously taking sildenafil into usa https://oakley-sunglassesformen.us/ originally what happens when you eat sildenafil
یکشنبه 3 آذر 1398 09:16 ب.ظ
how to buy viagra online https://loviagraosn.com/ - viagra online generic online viagra prescription <a href="https://loviagraosn.com/#">online viagra</a> viagra prescription online
جمعه 1 آذر 1398 07:35 ب.ظ
п»їviagra prescription http://miapharmer.com/ - prescription for viagra online п»їviagra prescription <a href="http://miapharmer.com/#">viagra on prescription</a> buy generic viagra no prescription
چهارشنبه 29 آبان 1398 05:39 ب.ظ
successfully current basically online viagra basically psychology suddenly budget left [url=http://viacheapusa.com/]generic viagra sales[/url] too percentage almost crash http://viacheapusa.com/ bad awareness
سه شنبه 28 آبان 1398 10:14 ق.ظ
trazodone for insomnia http://trazodoneud.com/ - trazodone for dogs trazodone for pain <a href="http://trazodoneud.com/#">trazodone half life</a> trazodone mechanism of action
دوشنبه 27 آبان 1398 03:43 ب.ظ
e http://cialisles.com cialis online pharmacy; forth is it illegal to buy generic cialis cialis 20mg best price also
cialis 20mg best price
یکشنبه 26 آبان 1398 04:21 ب.ظ
is trazodone a controlled substance http://trazodoneud.com/ - trazodone for sleep trazodone generic <a href="http://trazodoneud.com/#">how long does trazodone stay in your system</a> trazodone uses
یکشنبه 26 آبان 1398 01:44 ق.ظ
is there a generic for viagra http://sofiapharmku.com/ - viagra online generic generic for viagra <a href="http://sofiapharmku.com/#">cheap generic viagra</a> generic viagra reviews
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30
آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
 
 
 
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو