ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی
سه شنبه 20 فروردین 1398 :: نویسنده : سید احمد حسینی ماهینی

ترامپ خیلی بی کله و تخت گاز می رود! ممکن است سرش به دیوار بخورد، برای خودش دردسر درست کند. یکی پیدا بشود او را از برق بکشد! و این کس غیر از رئیس بانک مرکزی ایران نیست، زیرا تمام دلخوشی ترامپ این است که: نرخ دلار افزایش یابد! و با کاهش پول ملی و قدرت خرید مردم، نارضایتی ها بیشتر شود. بانک مرکزی از دو طریق می تواند اقدام کند: یکی برخورد فیزیکی و: دستگیری کسانی که حجم بالای دلار می خرند. این کار از طریق شماره سریال های اسکناس، امکان پذیر است. چون اغلب این دلارها خارج می شود، براحتی میتوان از سریال های آن، مراکز را که قبلا هم شناسایی شده، مشخص کرد و با سند و مدرک، آنها را محکوم نمود. و به عنوان اخلالگر اقتصادی اعدام کرد. طریقه دوم کاهش تقاضای دلار، از طریق جایگزینی ریال، یا ارزهای دیگر است. این امر احتیاج به تقوای سیاسی و: عرق ملی زیادی دارد. زیرا مدیرکل بانک مرکزی، در این مورد فقط حرف می زند. و الا در عمل، کار خودش را می کند! در همین مصاحبه اخیر که می خواست اعلام کند: بین ایران و عراق پولهای ملی، مبادله خواهد شد گفت که معادل 20میلیارد دلار! یعنی اگر هم آن کار را بکند، برمبنای دلار خواهد بود، نه پشتوانه داحلی! و نمی گذارد دلار از چرخه خارج شود. اگر سهوی است که ما الان تذکر دادیم، و اگر عمدی است که خداوند به ایشان، عرق ملی بیشتری بدهد، تا خیانت در امانت نکند. ایران بالاترین ذخایر نفت، گاز و سنگهای معدنی را دارد، که پشتوانه خوبی برای پول ملی است، ولی آنها عمدا یا سهوا، پشتوانه پول را دلار قرار دادند، با دستکاری و کم کردن عرضه، و ازدیاد تقاضا از سوی دیگر، این پشتوانه هم کاملا به ضرر پول ملی است. اهمیت این موضوع چندان است که: تنها شکاف و حفره امنیتی ایران است. به تعبیر یونانی، پاشنه آشیل مردم ایران! و به تعبیر فردوسی : چشم اسفندیار روئین تن است. و متخصصان پولی و بانکی، با فریب مسئولین ایران، نه تنها نمی گذارند: ارتباط دلار با ریال قطع شود. بلکه پایه پولی را هم دلار تعیین می کنند. بخش اعظم این کار سودی است که: به جیب خودشان می رود. ولی بخش دیگر، تعهد سازمان سیا برای ارائه مرک: دکترای اقتصاد یا بانکداری به انها است. اگر این کار را بکنند، سازمان سیا روابط نامشروع دوران دانشجویی، آنها را برملا می کند. ولی انها از این مستند سازی های: سازمان سیا نترسند، بامردم خود رو راست باشند. مردم هم از گناهان آنها چشم پوشی می کنند: بالاخره آدمیزاد است و جایز الخطا. دلیل ساده آن هم این است: که صدها ارز خارجی وجود دارد، ولی بالا پایین رفتن آن، هیچ تاثیری در اقتصاد ایران ندارد. مثلا روزی روپیه هند یا افغانی، یا دینار عراق و لیر ترکیه، کم بهاتر از ریال ایران بود، و الان پربها تر شده. ولی کسی از ان صحبت نمی کند، یا غصه آن را نمی خورد! ولی اغلب کسانی که پست های مهم: بانکی را اشغال کرده اند و یا: در سمتهای افتصادی هستند، نسبت به دلار حساس هستند. زیرا در امریکا درس خوانده، و متعهد به سازمان سیا هستند. کسانی که در انگلیس یا فرانسه درس خوانده اند، نسبت به یورو متعهدند، ولی باز هم به نفوذ دلار نمی رسند. به نظر می رسد اگر قرار است: تحولی در نظام بانکی صورت گیرد، اول از همه اعلام شود تحصیل در امریکا، یک سوء سابقه است. و کسانی که دارای این سوء سابقه هستند، نباید در بانکها استخدام شوند. آنهایی هم که استخدام هستند، در کار های مدیریتی نباید باشند. ستون پنجم واقعی اینها هستند که با تغییر: نرخ ارز ستون انقلاب را به هم می ریزند! اگر کسانی هم هستند، که به انقلاب وفادار ترند، اولین وظیفه شان لو دادن آنهاست.

Take one trump out!

The tramp goes too far and flat! Maybe he is going to the wall, making it a little trouble for himself. One finds out to be able to take him out! And this is not the head of the central bank of Iran, because all the pleasure of the tramp is that: the dollar rate will rise! Disappointments will increase with decreasing national currency and purchasing power. The central bank can take action in two ways: one physical encounter and: arresting those who are buying large amounts of dollars. This is possible through the serial number of the banknotes. As most of these dollars go out, it's easy to identify the series, identify the centers that were previously identified, and condemn them with a document. And :executed as an economic disruptor. The second way is to reduce the dollar's demand by replacing the rials, or other currencies. This requires political consolation and: There is a lot of national sweat. Because: the Central Bank Director General only talks about this. And in action, he does his own job! In the same recent interview that wanted to announce: between Iran and Iraq, national currency will be exchanged, saying that it is equivalent to $ 20 billion! That is, if it does, it will be based on the dollar, not on the back! And: does not allow the dollar to get out of circulation. If it is a mischief we have already mentioned, and if it is deliberate that God gives them more national sweats, they will not be liable to treason. Iran has the highest reserves of oil, gas and minerals, which is a good backdrop for the national currency, but they deliberately or inadvertently put money back into dollars, manipulating and reducing supply, and increasing demand on the other, this backing It is absolutely at the expense of the national currency. The importance of this issue is that: Iran's only gulf of security. According to the Greek, the Achilles heel of the Iranian people! And according to Ferdowsi: the eyes of Esfandiar are body. And monetary and banking experts, by deceiving the Iranian authorities, not only do not leave: the dollar's connection to the Rial is cut off. They also set the base for the dollar. Much of this is a benefit that goes into their own pocket. But the other part is the CIA's commitment to provide Merck: Ph.D. in Economics or Banking. If they do this, the CIA will disclose the illegitimate student life of the student. However, they do not fear the following CIA documents: they are right for my people. People also ignore their sins: it is finally human and it's okay. The simple reason is that there are hundreds of foreign currencies, but its lowering has no effect on the Iranian economy. For example, one day, the Indian or Afghan rupee, or the Iraqi and Turkish dinar, was a little lower than the Iranian Rial, and now it has become more and more popular. But nobody speaks of it, or does not grieve it! But most of those who have important posts: occupy the bank, or: are on the financial side, are sensitive to the dollar. Because: they are trained in America and committed to the CIA. Those who have studied in England or France are committed to the euro, but they still do not gain the influence of the dollar. It turns out that if there is going to be a change in the banking system, first of all it should be said that studying in the United States is a misunderstanding. And those who are not well-trained should not be hired in banks. Those who are recruited should not be in managerial affairs. The real fifth column is that with the change: the exchange rate pillars the revolution! If there are those who are loyal to the revolution, their first task is to lay them down.

خذ ورقة رابحة واحدة!

متشرد یذهب بعیدا جدا ومسطحة! ربما هو ذاهب إلى الحائط ، مما یجعله مشكلة صغیرة بالنسبة له. یكتشف المرء أنه قادر على إخراجه! وهذا لیس رأس البنك المركزی الإیرانی ، لأن كل سرور المتشرد هو أن: سعر الدولار سیرتفع! سوف تزید خیبات الأمل مع انخفاض العملة الوطنیة والقوة الشرائیة. یمكن للبنك المركزی أن یتخذ إجراء بطریقتین: لقاء بدنی واحد: اعتقال من یشترون مبالغ كبیرة من الدولارات. هذا ممكن من خلال الرقم التسلسلی للأوراق النقدیة. مع خروج معظم هذه الدولارات ، من السهل تحدید السلسلة وتحدید المراكز التی تم تحدیدها مسبقًا وإدانتهم بوثیقة. وأعدم باعتباره اضطراب اقتصادی. الطریقة الثانیة هی تقلیل الطلب على الدولار عن طریق استبدال الریال ، أو العملات الأخرى. هذا یتطلب عزاءًا سیاسیًا و: هناك الكثیر من العرق الوطنی. لأن المدیر العام للبنك المركزی یتحدث فقط عن هذا. وفی العمل ، یقوم بعمله الخاص! فی المقابلة الأخیرة التی أرادت الإعلان عنها: بین إیران والعراق ، سیتم تبادل العملة الوطنیة ، قائلة إنها تعادل 20 ملیار دولار! هذا ، إذا كان الأمر كذلك ، فسیتم اعتماده على الدولار ، ولیس على ظهره! ولا یسمح للدولار بالخروج من التداول. إذا كان ذلك من الأذى الذی ذكرناه بالفعل ، وإذا كان من المتعمد أن الله یعطیهم المزید من العرقات الوطنیة ، فلن یكونوا عرضة للخیانة. تمتلك إیران أعلى احتیاطیات من النفط والغاز والمعادن ، وهی خلفیة جیدة للعملة الوطنیة ، لكنها أعادت الأموال عن عمد أو عن غیر قصد إلى الدولار ، والتلاعب وخفض العرض ، وزیادة الطلب على الآخر ، وهذا الدعم إنه مطلقة على حساب العملة الوطنیة. تكمن أهمیة هذه القضیة فیما یلی: وفقًا للیونانی ، كعب أخیل للشعب الإیرانی! ووفقًا لفردوسی: عیون إسفندیار هی روین تون. والخبراء النقدیون والمصرفیون ، من خلال خداع السلطات الإیرانیة ، لا یتركون فقط: علاقة الدولار بالریال مقطوعة. كما أنها وضعت الأساس للدولار. الكثیر من هذا هو فائدة یذهب إلى جیبهم. لكن الجزء الآخر هو التزام وكالة المخابرات المركزیة بتوفیر میرك: دكتوراه فی الاقتصاد أو البنوك. إذا فعلوا ذلك ، فستقوم وكالة المخابرات المركزیة الأمریكیة بالكشف عن حیاة الطالب غیر الشرعیة. ومع ذلك ، فهم لا یخشون وثائق وكالة المخابرات المركزیة التالیة: إنهم مناسبون لشعبی. یتجاهل الناس أیضًا خطایاهم: إنها أخیرًا إنسان وهی بخیر. السبب البسیط هو أن هناك المئات من العملات الأجنبیة ، لكن تخفیضها لیس له أی تأثیر على الاقتصاد الإیرانی. على سبیل المثال ، فی أحد الأیام ، كانت الروبیة الهندیة أو الأفغانیة ، أو الدیار العراقی والتركی ، أقل قلیلاً من الریال الإیرانی ، وأصبحت الآن أكثر شیوعًا. لكن لا أحد یتحدث عنها ، أو لا یحزنها! لكن معظم من لدیهم مناصب مهمة: شغل البنك ، أو: من الناحیة المالیة ، حساس للدولار. لأنهم مدربون فی أمریكا وملتزمون بوكالة الاستخبارات المركزیة. أولئك الذین درسوا فی إنجلترا أو فرنسا ملتزمون بالیورو ، لكنهم ما زالوا لا یكتسبون تأثیر الدولار. اتضح أنه إذا كان هناك تغییر فی النظام المصرفی ، فیجب أولاً القول إن الدراسة فی الولایات المتحدة هی سوء فهم. وأولئك الذین لیسوا مدربین تدریباً جیداً لا ینبغی توظیفهم فی البنوك. أولئك الذین یتم تجنیدهم لا ینبغی أن یكون فی الشؤون الإداریة. العمود الخامس الحقیقی هو أنه مع التغییر: أعمدة سعر الصرف الثورة! إذا كان هناك موالون للثورة ، فإن مهمتهم الأولى هی وضعهم.

Bir kozunu çıkar!

Serseri çok ileri gidiyor ve düz! Belki de duvara gidiyor, kendisi için küçük bir sorun yaratıyor. Biri onu çıkarabilmeyi öğrendi! Ve bu İran merkez bankasının başı değil, çünkü serserinin tüm keyfi şudur: Dolar artacak! Ulusal para biriminin azalması ve satın alma gücü ile birlikte hayal kırıklıkları artacaktır. Merkez bankası iki şekilde harekete geçebilir: bir fiziksel karşılaşma ve: büyük miktarda dolar satın alanların tutuklanması. Bu, banknotların seri numarası ile mümkündür. Bu dolarların çoğu tükendikçe, seriyi tanımlamak, daha önce tanımlanmış merkezleri belirlemek ve onları bir belge ile kınamak kolaydır. Ve ekonomik bir yıkıcı olarak idam edildi. İkinci yol ise, rakipleri veya diğer para birimlerini değiştirerek doların talebini azaltmaktır. Bu, siyasi teselli gerektirir ve: Çok fazla ulusal ter var. Çünkü Merkez Bankası Genel Müdürü sadece bunun hakkında konuşuyor. Ve eylemde, kendi işini yapıyor! Açıklamak isteyen aynı röportajda: İran ile Irak arasında 20 milyar dolara eşdeğer olduğunu söyleyerek ulusal para birimi değiş tokuş edilecek! Bu, eğer öyleyse, arkasına değil dolara dayanacak! Doların dolaşımdan çıkmasına izin vermiyor. Eğer daha önce bahsettiğimiz bir yaramazlıksa ve Tanrı'nın onlara daha fazla ter attığını bilerek kasıtlıysa, ihanet etmekle yükümlü olmayacaklar. İran, ulusal para birimi için iyi bir zemin teşkil eden en yüksek petrol, gaz ve mineral rezervine sahiptir, ancak kasıtlı veya istemeyerek parayı yeniden paraya sokar, arzı manipüle eder, azaltır ve diğer yandan talebi artırır. Bu kesinlikle ulusal para biriminin pahasına. Bu konunun önemi şudur: İran'ın tek güvenlik alanı. Yunanlılara göre, İran halkının Aşil topuğu! Ferdowsi'ye göre: Esfandiar'ın gözleri Roein Ton. Ve para ve bankacılık uzmanları, İran makamlarını aldatarak, sadece ayrılmıyorlar: doların riyale olan bağlantısı da kesiliyor. Onlar da doların tabanını belirlediler. Bunun çoğu kendi cebine giren bir avantajdır. Ancak diğer kısım CIA'in Merck'i sağlama taahhüdüdür: Doktora, Ekonomi veya Bankacılık. Bunu yaparlarsa, CIA öğrencinin gayri meşru öğrenci yaşamını açıklar. Ancak, aşağıdaki CIA belgelerinden korkmazlar: halkım için haklılar. İnsanlar günahlarını da görmezden geliyorlar: Sonunda insan ve sorun değil. Bunun temel nedeni, yüzlerce yabancı para biriminin olmasıdır, ancak düşürülmesinin İran ekonomisi üzerinde bir etkisi yoktur. Örneğin, bir gün, Hintli veya Afgan

نوع اخبار :
برچسب : یکی ترامپ را از برق بکشد!،
لینک ها :
پنجشنبه 14 آذر 1398 10:13 ب.ظ
What's up everyone, it's my first pay a visit at this website,
and post is in fact fruitful for me, keep up posting these posts.
سه شنبه 12 آذر 1398 11:25 ق.ظ
What's up to every body, it's my first visit of
this weblog; this weblog consists of amazing and really good stuff in support of visitors.
جمعه 8 آذر 1398 06:47 ق.ظ
hi!,I love your writing very a lot! share we keep up a correspondence more
approximately your article on AOL? I need a specialist in this area to solve my problem.
Maybe that's you! Looking ahead to see you.
جمعه 8 آذر 1398 04:56 ق.ظ
Every weekend i used to visit this web page, for the reason that i wish for enjoyment, since this
this web site conations in fact nice funny data too.
یکشنبه 3 آذر 1398 02:46 ب.ظ
I like what you guys tend to be up too. This sort of clever work and exposure!

Keep up the good works guys I've included you guys to my blogroll.
چهارشنبه 21 فروردین 1398 12:45 ب.ظ
<a href="http://canadianpharmaciesprofmeds.com/">most reliable canadian pharmacies</a>
http://canadianpharmaciesprofmeds.com/
<a href=http://canadianpharmaciesprofmeds.com/>canadian pharmacies shipping to usa</a>
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
 
 
 
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو