ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

مراجع عظام جانشین پیامبر و ائمه هستند، لذا مانند آنها باید برای تمام انسانها فکر کنند. ممکن است مرکز تحصیل یا تدریس آنها، قم یا اصفهان یا نجف و مشهد باشد! ولی دلیل نمی شود که فقط در حد: آن شهر فکر کنند و از بقیه دنیا بی خبر باشند. (رحمت للعالمین) نه تنها در بعد مکانی، تام و تمام است بلکه در بعد زمانی هم هست. پیامبر اسلام که در 1400سال پیش آمد، آیا رحمت ایشان فقط برای: چند نفر اعرابی یا سامی بوده است؟ یا فقط محود به زمان خودشان است؟ هر فتوایی به این شکل مردود است. ولذا پیامبر رحمت برای مردم: اعم از سامی سفید پوست، سیاهپوستان و زرد پوستان و سرخپوستان بوده! نه فقط برای زمان حیات خودش، بلکه امروز وفردا هم هست. زیرا دید کوتاه بشری را باید توسعه داد. همانطور که خداوند تاریخ را توسعه داد. قبل از حضرت نوح ع، هرچه بوده زیر باران شدید و طوفان نوخ دفن شد. ولی بعد از طوفان نوح، همه چیز واحد است! پیامبری نوح با 72تن از افراد، در کشتی نجات یافته در سرزمین: اطراف رود ارس شروع می شود. نژاد سامی که ادامه فرزندان یکی از پسران نوح بود، بقیه را به دورتر ها می فرستد. سیاهپوستان راه قاره آفریقا، و سرخپوستان آمریکا و زردپوستان، راه شرق دور رامی پیمایند. نژاد سامی در مرکز باقی می ماند. و سراسر ایران و بین النهرین را پر می کنند. انبیا و اولیا همه از این محدوده بودند. اما پس از مدتی، کاسپی ها که زاد ولد بیشتری داشتند، سامی ها را به شمال افریقا، فلسطین و جنوب خلیج فارس می فرستند، و خود بر ایران و عراق مسلط می شوند. ولی هجوم بعدی اریایی ها، آنها را هم به کوهستان ها می فرستد. و خود سلسسله جنبان حکومت واحد جهانی، از هخامنشیان تا ساسانیان می شود. با همراهی ایرانیان مستقر در یمن، اعراب سامی دوباره بالا می آیند، و ایران و عراق را فتح می کنند! البته زردها هم ساکت نمی نشینند، و در حمله مغول به ایران، برتری خود را نشان می دهند. اما بین سیاهان و سرخپوستها، رانش زمین بعد از طوفان جدایی می اندازد، و آنها برایشان سخت بود، تا برگردند و قدرتی نشان دهند. ولی نژاد اریا آنها را هم بی نصیب نگذاشت! این بود که جهان درهم آمیخت و: ملقمه ای شد از چهار نژاد اصلی! اما همه داری یک ریشه بودند. ادیان هم، این را یاد آوری می کردند. اما وارثان پیامبر نمی توانستند، مثل خود پیامبران قوی عمل کنند. لذا باعث اختلاف در بین اقوام می شدند. بعد از پیامبر اسلام، ابتدا قضیه خلفای راشدین پیش آمد. در زمان امام جعفرصادق به بعد، مذاهب جدیدی بر مذهب جعفری افزوده شدند. و علما که وارثان پیامبر بودند، نتوانستند وحدت را حفظ کنند! ولی این دلیل نمی شود، که آن را نادیده بگیرند و: خود را به قم و نجف و مشهد محدود کنند. الان 50نفر از مسلمان شهید شدند، چه کسی باید پاسخگو باشد؟ اگر انها مسحی بودند، معلوم است که پاپ برای آنها، ابراز همدردی می کرد! ولی الان چه کسی پاپ مسلمانان است؟ و چه کسی خونبهای آنها را، خواهد خواست؟ و تدبیری خواهد اندیشید تا: دوباره تکرار نشود؟ آیا مراجع عظام، نباید در این مورد فکری بکنند؟ اگر وارث پیامبران و ائمه هستند، ملاحظه کاری را کنار بگذارند. به امید آل سعود یا جامعه الازهر نباشند. یا حداقل با آنان شورایی را تشکیل دهند، و شورایی (مانند سقیفه) عمل کنند. ولی حتی اگر شورایی هم باشد، مسئولیت علمای شیعه را رفع نمی کند. آنها باید چون امام علی ع، حتی اگر دست بسته، به شورای سقیفه برده شوند حرف خود را بزنند. امامت غیر از خلافت است. خلافت اگر به رای شورا است امامت از جانب خدا است. اگر اینها وارث پیامبر و امامان هستند. نباید به همین لفظ دلخوش کنند، بلکه باید بدانند که مسئولیت سخت دارند.

Every time a short reference came!

The great authorities are the successor to the Prophet and the Imams, so they should think like all of them. Maybe the center of their education or teaching is Qom or Isfahan or Najaf and Mashhad! But the reason is not only to think about that city and not to be aware of the rest of the world. (Peace be upon him) is not only in the dimension of space, but also in the dimension of time. The Prophet of Islam, who came back in 1400, did his mercy only for: how many Arabs or Sami? Or is it just a matter of time? Each fatwa is rejected in this way. Therefore, the Prophet had mercy for the people: whether they were white Sami, black and yellow, and Indians! Not only for the time of his life, but also today and forever. Because: human short-sightedness must be developed. As God developed history. Before Noah, whatever it was, he was buried under heavy rain and storm. But after the storm of Noah, everything is the same! Prophet Noah with 72 people, in the ship saved in the land: around the river Aras begins. The Sami race, which continued the descendants of one of the sons of Noah, sends the rest to farther. African Americans, African Americans, and American Indians and Yellowstone Americans travel the Far East Rami. The Sami race stays in the center. And :across Iran and Mesopotamia. The prophets and the elders were all of this range. But after a while, the cassips, who were more generous, send the Sami to North Africa, Palestine and the south of the Persian Gulf, and they dominate Iran and Iraq. But the next invasion of the Arians sends them to the mountains. And: the self-governing body of the world unit, from the Achaemenid to the Sassanid. With the Iranians in Yemen, the Sami Arabs rise again, conquering Iran and Iraq! Of course, the yoghurts do not sit silent, and they show their superiority in the Mongol invasion of Iran. But between the Blacks and the Indians, the thrust of the earth is separated after the storm, and they were hard for them to return and show strength. But the race of Aria did not leave them too! It was that the world was intertwined, and it was: a knife from the four main breeds! But you all have a root. The religions also reminded this. But the heirs of the Prophet could not act like the prophets themselves. So they caused differences among the tribes. After the prophet of Islam, the first case of the Rafshehil caliphs came first. At the time of Imam Ja'far Sadiq, new religions were added to the Safari religion. And the ulama who were the heirs of the Prophet could not maintain unity! But this is not a reason to ignore it: to limit itself to Qom and Najaf and Mashhad. Now 50 Muslims martyred, who should be held accountable? If they were arrogant, it would seem that the Pope expressed sympathy for them! But who is the pope of Muslims now? And who will ask for their blood money? And will you think about it so that it does not repeat itself again? Should the great authorities not think about this? If they are the heirs of the prophets and the imams, leave aside the point of view. Do not hope for Al Saud or the community of Al-Azhar. Or at least they form a council, and act as a council (like Saghifa). But even if it is a council, it does not remove the responsibility of the Shi’a scholars. They should speak to the council of Imam Ali, even if they are closed hands. Imamate is other than the caliphate. Caliphate if it is a council vote, Imamate is from Allah. If :these are the heirs of the Prophet and the Imams. They should not be in the same category, but they must know that they have a hard time responsibility.

فی كل مرة جاءت إشارة قصیرة!

إن السلطات العظیمة هی خلیفة الرسول والأئمة ، لذلك علیهم أن یفكروا مثلهم جمیعًا. ربما یكون مركز تعلیمهم أو تعلیمهم هو قم أو أصفهان أو النجف ومشهد! لكن السبب لیس فقط التفكیر فی تلك المدینة وعدم إدراكك لبقیة العالم. (صلى الله علیه وسلم) لیس فقط فی بعد الفضاء ، ولكن أیضا فی البعد الزمنی. نبی الإسلام ، الذی عاد فی عام 1400 ، لم یرحم إلا من أجل: كم من العرب أو سامی؟ أم أنها مجرد مسألة وقت؟ یتم رفض كل فتوى بهذه الطریقة. لذلك ، كان النبی یرحم الناس: سواء كانوا من السامی الأبیض والأسود والأصفر ، والهنود! لیس فقط لوقت حیاته ، ولكن أیضا الیوم وإلى الأبد. لأنه یجب تطویر قصر النظر البشری. كما طور الله التاریخ. قبل نوح ، مهما كان ، تم دفنه تحت الأمطار الغزیرة والعواصف. ولكن بعد عاصفة نوح ، كل شیء هو نفسه! النبی نوح مع 72 شخصا ، فی السفینة المحفوظة فی الأرض: حول نهر آراس یبدأ. سباق سامی ، الذی تابع أحفاد أحد أبناء نوح ، یرسل الباقی إلى أبعد. الأمریكیون الأفارقة ، الأمریكیون الأفارقة ، والهنود الأمریكیون وأمیركیون یلوستون یسافرون فی الشرق الأقصى رامی. سباق سامی یبقى فی الوسط. وعبر إیران وبلاد ما بین النهرین. كان الأنبیاء والشیوخ كل هذا النطاق. لكن بعد فترة من الوقت ، ترسل الكاسیبس ، الذی كان أكثر سخاء ، الصامی إلى شمال إفریقیا وفلسطین وجنوب الخلیج الفارسی ، وهم یهیمنون على إیران والعراق. لكن الغزو القادم من الآریین یرسلهم إلى الجبال. وهیئة الحكم الذاتی للوحدة العالمیة ، من الأخمینیین إلى الساسانیین. مع الإیرانیین فی الیمن ، صعد العرب الصامیین مرة أخرى ، قهر إیران والعراق! بالطبع ، لا یصمت الزبادی الصمت ، ویظهرون تفوقهم فی الغزو المغولی لإیران. ولكن بین السود والهنود ، یتم فصل فحوى الأرض بعد العاصفة ، وكان من الصعب علیهم العودة وإظهار القوة. لكن سباق أریا لم یتركهم أیضًا! لقد كان العالم متشابكًا ، وكان: سكین من السلالات الأربعة الرئیسیة! ولكن لدیك كل الجذر. ذكر الأدیان هذا أیضا. لكن ورثة النبی لم یستطعوا أن یتصرفوا مثل الأنبیاء أنفسهم. لذلك تسببوا فی اختلافات بین القبائل. بعد نبی الإسلام ، جاءت القضیة الأولى لخلافة رافشیل أولاً. فی زمن الإمام جعفر صادق ، أضیفت أدیان جدیدة إلى الدیانة الجعفریة. والعلماء الذین كانوا ورثة النبی لم یتمكنوا من الحفاظ على الوحدة! لكن هذا لیس سبباً لتجاهلها: أن تقتصر على قم ونجف ومشهد. استشهد الآن 50 مسلمًا ، من یجب أن یحاسب؟ إذا كانوا متعجرفین ، یبدو أن البابا عبر عن تعاطفه معهم! لكن من هو بابا المسلمین الآن؟ ومن سیسأل عن أموال دمائهم؟ وسوف تفكر فی ذلك بحیث لا یعید نفسه مرة أخرى؟ ألا ینبغی على السلطات الكبرى أن تفكر فی هذا؟ إذا كانوا هم ورثة الأنبیاء والأئمة ، اتركوا وجهة نظرهم جانبا. لا أمل فی آل سعود أو مجتمع الأزهر. أو على الأقل یشكلون مجلسًا ، ویعملون كمجلس (مثل سقیفة). لكن حتى لو كان مجلسًا ، فإنه لا یلغی مسؤولیة علماء الشیعة. یجب علیهم التحدث إلى مجلس الإمام علی ، حتى لو كانوا مغلقین. الإمامة غیر الخلافة. الخلافة إذا كان تصویت المجلس ، الإمامة من عند الله. إذا كان هؤلاء هم ورثة الرسول والأئمة. لا ینبغی أن یكونوا فی نفس الفئة ، لكن یجب أن یعلموا أنهم یتحملون مسؤولیة صعبة.

Hər dəfə qısa bir müraciət gəldi!

Böyük səlahiyyətlilər Peyğəmbər və imamların varisidir, buna görə də hamısı kimi düşünməlidirlər. Bəlkə təhsil və tədris mərkəzi Qom və ya İsfahan, Nəcəf və Məşhəddir! Lakin bunun səbəbi bu şəhər haqqında düşünmək və dünyanın qalan hissəsini bilməməsi deyil. (Allahın salamı olsun) yalnız məkan ölçüsündə deyil, həm də zaman ölçüsündədir. 1400-cü ildə geri gələn İslam Peyğəmbəri yalnız mərhəmət etdi: nə qədər ərəb və ya Sami? Yoxsa yalnız bir zaman məsələsi mi? Hər bir fatva bu şəkildə rədd edilir. Buna görə Peyğəmbər xalqa mərhəmət etdi: ağ sami, qara və sarı, hindilər olsun! Onun həyatının vaxtı, həm də bu gün də, əbədi olaraq. Çünki insan qısa görünüşü inkişaf etdirilməlidir. Allah tarixi inkişaf etdirdiyi kimi. Nuhdan əvvəl, nə olursa olsun, o, ağır yağış və fırtına altında dəfn edilmişdir. Nuhun fırtınasından sonra isə hər şey eynidır! 72 nəfərlik peyğəmbər Nuh, gəmidə quruya qurtardı: Aras çayı ətrafında başlayır. Nuhun oğullarından birinin nəvələrini davam etdirən Sami irqi qalanı uzaqlaşdırır. Afrikalı amerikalılar, afrikalı amerikalılar və Amerika hinduları və Yellowstone Amerikalıları Uzaq Şərq Rami səyahət edirlər. Sami yarışı mərkəzdə qalır. Və İran və Mesopotamiya arasında. Peyğəmbərlər və ağsaqqallar bu aralığın hamısı idi. Bir müddətdən sonra isə daha səxavətli olan kassiplər Samii Şimali Afrikaya, Fələstinə və Fars körfəzinin cənubuna göndərirlər və onlar İran və İraqda üstünlük təşkil edirlər. Amma Ariansın sonrakı işğalı onları dağlara göndərir. Ahememeniddən Sasanilərə qədər dünya birliyinin özünü idarə edən orqanı. Yəməndəki iranlılar ilə Sami Ərəblər yenə yüksəlir, İranı və İraqı fəth edir! Əlbəttə ki, yoğurtlar səssiz oturmur və İranın monqol istilasına üstünlük verirlər. Qara və hindilər arasında yer üzünün fırtınası fırtınadan sonra ayrılır və onlar qüvvət və qüdrət göstərmək üçün çətin idilər. Amma Ariya irqi onları da tərk etmədi! Bu dünya bir-birinə bənzər idi və bu idi: dörd əsas cinsdən bir bıçaq! Amma bütün kökiniz var. Dinlər də bunu xatırlatdı. Lakin Peyğəmbərin mirasçıları peyğəmbərlər kimi özləri hərəkət edə bilməzdilər. Beləliklə, qəbilələr arasında fərqlər yaranmışdı. İslam peyğəmbərir.

نوع اخبار :
برچسب ها : هر موقع مراجع کوتاه آمدند!،
لینک ها :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :