ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

در فلسفه بحث مهمی بنام پارادوکس یا پارادایم: (لغت فارسی دری پارادوخ)وجود دارد که برخی، به تضاد یا تناقض معنی کرده اند. مفهوم آن این است که: ممکن است یک لفظ، دو معنی متضاد یا متناقض داشته باشد! در این حالت به معما تبدیل می شود، و فیلسوف نمی داند با آن چه کند! مثل مرغ و تخم مرغ، گه نمی داند اول مرغ بوده یا تخم مرغ! یا وحدت و کثرت. حتی در جامعه شناسی و روانشناسی هم، از این ها بی شمار است مانند اینکه: آیا رهبران تاریخ را می سازند؟ یا تاریخ رهبران را! انسان مجبور است یا مختار، عقل بهتر است یا شرع، همگرایی بهتر است یا واگرایی؟ اما اصلا اینطور نیست و هیچ پارادایمی وجود ندارد. حتی اگر به معنی معما بگیریم، در واقع مصادره به مطلوب را، معما نام گذاری می کنند مثل: معمای شاه! کارگردان فیلم در جامعه ای بزرگ شده، که همه مخالف شاه بودند، ولی خود او نکات مثبتی هم، در شاه پیدا کرده! چون جرات نداشت مستقیما بگوید: شاه خوب است! لذا بصورت معما مطرح کرده است، در اینجا معمای شاه یعنی: آیا واقعا شاه بد بوده؟ مزدور بوده و فقط: دیدگاه آمریکا را پیاده می کرده یا نه، فردی مستقل بوده و به حسب شرایط، ناچار بوده اینطور عمل کند، در بسیاری از جاها هم، مخالفت خود را اعلام می کرده! و بعد قضاوت را، به عهده تماشاگر می گذارد! پس معمایی نبوده، بلکه می خواسته به مسئله ورود کند. حتی اگر معمای واقعی هم، باشد ضرب المثلی داریم که می گوید: معما چو حل گشت آسان شود، یعنی اینکه طرح مسئله اشتباه یا پیچیده است، والا حل آن ساده است. در پارادایم هم، با هرمعنی همینطور است: یعنی اصلا پارادایمی وجود ندارد، بلکه طراح مسئله، جهت ورود به مسئله، آن را طور دیگری طرح می کند. و به اصطلاح نقطه انحرافی، در ان می گذارد. در فلسفه اسلامی هم، تناقض و تضاد وجود ندارند، بلکه ساخته ذهن ما است. شاعری می گوید: در تناقض هشت وحدت شرط دان، وحدت موضوع و محمول و زمان و مکان... یعنی اگر دو چیزی ضد هم باشند، حتما یکی از موارد هشتگانه در ان صدق نمی کند. مثلا روز و شب. این دو متضاد هم هستند، ولی از نظر زمان ومکان فرق دارند، اگر نیمکره شمالی روز باشد، نیمکره جنوبی شب است! واگر الان روز باشد، چند ساعت دیگر در همین جا شب می شود. واگرایی و همگرایی هم، مثل روز و شب هستند: با هم مخالفند ولی در جایی که، واگرایی باشد همگرایی نیست! و درجایی که همگرایی باشد، واگرایی نیست(توضیح واضحات). پس امکان این که در یک زمان و مکان، همگرایی و واگرایی با هم باشند محال است. مثل اینکه بگوییم این ماست، در عین حال که سفید است، سیاه هم هست! البته منطق دیالکتیکی خواسته این مشکل را حل کند، گفته است در درون هر تز، یک آنتی تز وجود دارد! اما همینکه می گوید در درون، یعنی یکی در درون دیگری است. پس دو چیز است! و دو مکان دارند! ولو اینکه در دل یکدیگر یاشند. مانند کودکی که در دل مادر است، کودک یک موضوع است، و مادر موضوع دیگری، پس موضوع و محمول یکی نیستند. حتی در سنتز هم اینطور نیست، وقتی دو چیز ترکیب می شوند، هرکدام ملکول، یا اجزا خود را دارد، و به دیگری اضافه می کند، و موضوع سومی درست می شود، که هیچکدام از دو موضوع قبلی نیست.(وحدت موضوع واقع نشده) لذا اگر همگرایی و واگرایی را، مثل شب وروز بدانیم. گاهی جامعه احساس نفرت از یکدیگر دارند، لذا هرکدام به سویی می روند!(واگرایی) ولی بعد از مدتی می فهمند که: اشتباه کردند و: به سوی هم باز می گردند(واگرایی) و ایندو با اختلاف فاز زمانی، پشت سرهم می آیند. قران می فرماید: در ابتدا همه یکی بودند!(امت واحدا) ولی براثر اختلاف افکنی های شیطان، از هم متفرق شدید! حالا باز هم بیاید: (واعتصموبحبل الله جمیعا و لاتفرقوا) باهم یکی شوید، و امت واحده ای بسازید! البته چون قران ابر متن است، منظور او زمان ما، یا زمان پیامبر به تنهایی نیست، بلکه در همه زمان ها ومکانها، پس این وحدت و تفرقه بارها، درپی هم اتفاق افتاده اند. کانون وحدت این سلسله حرکات، انبیا الهی بودند و بعد از رفتن انبیا، تخم نفاق کاشته می شده. لذا همگرایی از سوی خدا است، و به دستور او است. ولی واگرایی به دلیل: دوری از خدا است.

Convergence from God and divergence from Satan

In philosophy, there is an important discussion of the paradox or paradigm: (the Persian word of the door of paradox), some of which contradict or contradict. The concept is that: there may be two opposing or contradictory meanings in one word! In this case, it becomes a puzzle, and the philosopher does not know what to do with it! Like chicken and egg, do not you know if it's chicken or egg first! Or unity and plurality. Even in sociology and psychology, there are so many of them, such as: Do leaders make history? Or history of the leaders! Man is compelled or not, is the wisdom better, or is Shari’a, better convergence or divergence? But this is not the case at all, and there is no paradigm. Even if we take the meaning of the puzzle, they actually name the confiscation to the desirable puzzle, like: The Shah! The film director grew up in a society that was opposed to the Shah, but he himself had some positive points in the king! Because he did not dare to say straight: "The king is good!" So it's a mystery, here's the mystery of the king: Is the king really bad? He was a mercenary, and only: whether he was implementing the American perspective, he was an independent person, and he had to do so according to the circumstances, in many places, he declared his opposition! And then the judge gives the spectator! So it was not a mystery, but he wanted to enter the problem. Even if there is a real conundrum, we have a proverbial saying that the puzzle is easy to solve, that is, the problem is wrong or complicated, but the solution is simple. In the paradigm, in any sense, it is: there is no paradigm at all, but the designer of the problem, in order to enter the problem, sets it differently. And the so-called perverted point. In Islamic philosophy, there is no contradiction and contradiction, but it is made up of our minds. The poet says: "In the contradiction of the eight unity of the condition, the unity of the subject and the predicate and the time and place ... That is, if two things are counter-productive, one of the eight cases is not applicable." For example day and night. These two opposites are different, but they differ in terms of time and space; if the northern hemisphere is day, the southern hemisphere is night! If it's time for a day, it will be a night in the next few hours. Divergence and convergence are like day and night: they disagree, but there is no convergence where there is divergence! And where convergence is, there is no divergence (explanation of the facts). So it is impossible to have a convergence and divergence at a time and place. It's as if it's ours, while white is black! Dialectical logic, of course, seeks to resolve this problem, saying that within each thesis there is an antithesis! But as he says within, one is inside another. So there are two things! And they have two places! Even: though they are in the heart of each other. Like a child in the mother's heart, the child is a subject, and mother is another matter, so the subject and the predicate are not one. It's not even in synthesis, when two things are combined, each molecule has its own components, and adds to another, and a third issue is made, which is not one of the two previous issues. Unity is not the subject) So if we understand convergence and divergence, like night and day. Sometimes the community feels hateful of each other, so each one goes to one side (divergence), but after some time they realize that they are wrong: they return to one another (divergence), and the two with the phase difference of time come back. The Qur'an says: "At first, they were all one!" (Ummah), but because of the differences of the devil, you are dispersed! Come back now: () be one together, and make an united nation! Of course, since the Qur'an is a text of the word, it means that it is not our time, or the time of the Prophet alone, but at all times and places, so this unity and division often happened in the same way. The center of unity of this series of movements was divine prophets, and after the Prophets went, the seed of hypocrisy was planted. So convergence is from God, and according to His command. But the divergence is because of: being away from God.

تقارب من الله وتباعد من الشیطان

فی الفلسفة ، هناك مناقشة مهمة للمفارقة أو النموذج: (الكلمة الفارسیة لباب المفارقة) ، بعضها یتناقض أو یتناقض. المفهوم هو أنه: قد یكون هناك معنیان متعارضان أو متناقضان فی كلمة واحدة! فی هذه الحالة ، یصبح اللغز ، والفیلسوف لا یعرف ماذا یفعل به! مثل الدجاج والبیض ، ألا تعرف ما إذا كان الدجاج أم البیضة أولاً! أو الوحدة والتعددیة. حتى فی علم الاجتماع وعلم النفس ، هناك الكثیر منهم ، مثل: هل یصنع القادة التاریخ؟ أو تاریخ القادة! الإنسان مجبر أو مختار ، هل الحكمة أفضل أم الشریعة أم تقاربات أم تباعد؟ ولكن هذا لیس هو الحال على الإطلاق ، ولیس هناك نموذج. حتى لو أخذنا معنى اللغز ، فإنهم یسمیون المصادرة بالفعل للغز المرغوب فیه ، مثل: الشاه! نشأ المخرج فی مجتمع عارض الشاه ، لكنه كان لدیه بعض النقاط الإیجابیة فی الملك! لأنه لم یجرؤ على أن یقول مباشرة: "الملك جید!" إنه لغز ، إلیك لغز الملك: هل الملك سیء حقًا؟ لقد كان مرتزقًا ، وفقط: سواء كان ینفذ المنظور الأمریكی ، كان شخصًا مستقلًا ، وكان علیه أن یفعل ذلك وفقًا للظروف ، وفی العدید من الأماكن ، أعلن معارضته! ثم یعطی القاضی المتفرج! لذلك لم یكن لغزا ، لكنه أراد أن یدخل المشكلة. حتى لو كان هناك لغز حقیقی ، لدینا قول مأثور مفاده أن اللغز سهل الحل ، أی أن المشكلة خاطئة أو معقدة ، لكن الحل بسیط. فی النموذج ، بأی حال من الأحوال ، هو: لا یوجد نموذج على الإطلاق ، ولكن مصمم المشكلة ، من أجل إدخال المشكلة ، یحددها بشكل مختلف. وما یسمى النقطة المنحرفة. فی الفلسفة الإسلامیة ، لا یوجد تناقض أو تناقض ، ولكنه یتكون من عقولنا. یقول الشاعر: "فی تناقض للوحدة الثمانیة للشرط ، فإن وحدة الموضوع والمسند والوقت والمكان ... وهذا هو ، إذا كان هناك شیئان یؤدیان إلى نتائج عكسیة ، فإن إحدى الحالات الثمانی غیر قابلة للتطبیق". على سبیل المثال لیلا ونهارا. هذان الأضداد مختلفان ، لكنهما یختلفان من حیث الزمان والمكان ؛ فإذا كان نصف الكرة الشمالی یومًا ، یكون نصف الكرة الجنوبی لیلًا! إذا حان الوقت لیوم واحد ، فستكون لیلة فی الساعات القلیلة القادمة. الاختلاف والتقارب مثل اللیل والنهار: إنهما یختلفان ، لكن لا یوجد تقارب حیث یوجد اختلاف! وحیث یكون التقارب ، لا یوجد اختلاف (تفسیر للحقائق). لذلك من المستحیل أن یكون هناك تقارب وانحراف فی الزمان والمكان. یبدو الأمر كما لو كان لوننا ، بینما اللون الأبیض أسود! المنطق الدیالكتیكی ، بالطبع ، یسعى إلى حل هذه المشكلة ، قائلاً إنه یوجد فی كل أطروحة نقیض! ولكن كما یقول فی الداخل ، واحد داخل الآخر. لذلك هناك شیئین! ولهم مكانان! رغم أنهم فی قلب بعضهم البعض. مثل الطفل فی قلب الأم ، فإن الطفل موضوع ، والأم هی مسألة أخرى ، وبالتالی فإن الموضوع والمسند لیسا كذلك. لیس حتى فی التولیف ، عندما یتم الجمع بین شیئین ، كل جزیء له مكوناته الخاصة ، ویضاف إلى آخر ، ویتم إصدار قضیة ثالثة ، وهی لیست واحدة من المسألتین السابقتین. الوحدة لیست هی الموضوع ) إذا فهمنا التقارب والتباعد ، مثل اللیل والنهار. فی بعض الأحیان ، یشعر المجتمع بالكراهیة لبعضهم البعض ، لذلك یذهب كل جانب إلى جانب واحد (الاختلاف) ، لكن بعد فترة من الوقت یدركون أنهم مخطئون: یعودون إلى بعضهم البعض (الاختلاف) ، ویعود الطرفان مع اختلاف الطور الزمنی. . یقول القرآن: "فی البدایة ، كانوا جمیعًا واحدًا!" (الأمة) ، لكن بسبب اختلافات الشیطان ، أنت مشتت! عد الآن: () كن واحدًا معًا ، واجعل أمة موحدة! بالطبع ، بما أن القرآن هو نص للكلمة ، فهذا یعنی أنه لیس وقتنا ، ولا وقت النبی وحده ، ولكن فی جمیع الأوقات والأماكن ، لذلك غالباً ما تحدث هذه الوحدة والانقسام بالطریقة نفسها. كان مركز وحدة هذه السلسلة من الحركات الأنبیاء الإلهیین ، وبعد أن ذهب الأنبیاء ، زرعت بذور النفاق. التقارب هو من عند الله ووفقًا لأمره. لكن الاختلاف هو بسبب: الابتعاد عن الله.

Allahdan yaxınlaşma və Şeytandan ayrılıq

Paradox ya Paradigm kimi mühüm müzakirə fəlsəfə (Farsi, Dari lüğət Paradvkh) mənası var bəzi ziddiyyət və ya paradoks var. Anlayış budur ki: bir sözlə iki qarşı çıxan və ya ziddiyyətli mənada ola bilər! Bu halda, bu bir puzzle olur və filosof onunla nə edəcəyini bilmir! Toyuq və yumurta kimi, ilk növbədə toyuq və ya yumurta olduğunu bilmirsinizmi? Və ya birlik və çoxsaylılıq. Hətta sosiologiya və psixologiya da belə bir çoxları var: Liderlər tarix yaratırmı? Və ya liderlərin tarixi! İnsan məcbur və ya Muxtar, daha yaxşı müdrikdir, ya da Şəriətdir, daha yaxşı yaxınlaşma və ya fərqlilikdir? Ancaq bu heç də belə deyil və heç bir paradiqma yoxdur. Cibinizin mənasını alsaq belə, əslində, əlverişli bir puzzlea müsadirə edirlər: Şah! Film direktoru Şaha qarşı çıxan bir cəmiyyətdə böyüyüb, lakin özü də padşahda bir sıra müsbət məqamları var idi! Çünki düz danışmağa cəsarət etmədi: "Kral yaxşıdır!" Yəni bir sirr, burada padşahın sirridir: Kral həqiqətən pis mi? Və sonra hakim tamaşaçıya verir! Yəni bir sirr deyil, ancaq problemə girmək istədi. Eyni paradiqma da, Hrmny ilə bu: heç bir paradiqma, həm də problemin bir dizayn problem, fərqli bir plan var. Və sözdə sapmış nöqtə. İslam fəlsəfəsində heç bir ziddiyyət və ziddiyyət yoxdur, ancaq ağlımızdan ibarətdir. Gündüz və gecə. Bu iki qarşılıq fərqlidir, ancaq zaman və məkan baxımından fərqlənir, şimal yarımkürəsi gündəykən, cənub yarımkürəsi gecədir! Bir günün vaxtı gəlsə, növbəti bir neçə saatda bir gecə olacaq. Divergentlik və yaxınlaşma gündüz və gecə kimidir: onlar razılaşmırlar, ancaq bir-birindən uzaqlaşmanın olmadığı birləşmə yoxdur! Yaxınlaşmanın olduğu yerlərdə heç bir fərq yoxdur (faktların izahı). Beləliklə, bir zamanda və yerdə bir yaxınlaşma və fərqlilik olması mümkün deyil. Göydəydi, qara, qara! Dialektik məntiq, əlbəttə ki, bu problemi həll etməyə çalışır, hər bir tezisində bir antithesis var! Ancaq içində olduğu kimi birinin içərisindədir. Belə ki, iki şey var! Və iki yeri var! Bir-birinin qəlbində olsa da. Ananın ürəyində olan bir uşaq kimi, uşağın bir mövzu olduğu, ana isə başqa bir məsələdir, ba.

نوع اخبار :
برچسب : همگرایی از خداست و واگرایی از شیطان،
لینک ها :
چهارشنبه 24 مهر 1398 12:31 ق.ظ
online bingo sites for usa players
norgesspill
play roulette
دوشنبه 22 مهر 1398 11:12 ب.ظ
android compatible online casinos
gokkasten
online bingo on ipad
دوشنبه 22 مهر 1398 12:08 ق.ظ
casinos accept skrill
spielcasino
big cash casino online spielen
شنبه 6 مهر 1398 11:00 ق.ظ
What's Happening i'm new to this, I stumbled upon this I have discovered It
positively useful and it has helped me out loads. I'm hoping to give a contribution &
aid different users like its aided me. Good job.
چهارشنبه 3 مهر 1398 08:35 ب.ظ
I am actually thankful to the owner of this web site who has
shared this great piece of writing at at this place.
پنجشنبه 14 شهریور 1398 12:14 ب.ظ
I appreciate, cause I found just what I used to be looking for.
You've ended my 4 day long hunt! God Bless you man. Have a nice day.

Bye
جمعه 8 شهریور 1398 10:32 ب.ظ
casino best sites
casino
play keno online for money
چهارشنبه 23 مرداد 1398 10:49 ب.ظ
online casinos mit live roulette
jeux de casino
casino gambling gaming
دوشنبه 21 مرداد 1398 10:50 ب.ظ
Hello to every single one, it's actually a fastidious for me to go to see
this website, it includes useful Information.
سه شنبه 8 مرداد 1398 06:23 ب.ظ
Awesome! Its in fact awesome piece of writing, I have got
much clear idea about from this paragraph.
سه شنبه 1 مرداد 1398 04:12 ب.ظ
Wow that was strange. I just wrote an very
long comment but after I clicked submit my comment didn't appear.

Grrrr... well I'm not writing all that over again. Anyways, just wanted to say great blog!
شنبه 8 تیر 1398 04:57 ق.ظ
casino
jeux de casino
casino en ligne
یکشنبه 19 خرداد 1398 03:54 ب.ظ

Someone necessarily help to make critically articles I'd state. This is the very first time I frequented your website page and so far? I amazed with the analysis you made to make this actual publish incredible. Excellent job!
شنبه 18 خرداد 1398 06:57 ب.ظ

I'm not sure why but this website is loading very slow for me. Is anyone else having this issue or is it a issue on my end? I'll check back later on and see if the problem still exists.
پنجشنبه 26 اردیبهشت 1398 11:57 ق.ظ
Stunning story there. What occurred after? Take care!
دوشنبه 23 اردیبهشت 1398 09:25 ق.ظ
I do agree with all the ideas you've introduced in your post.
They are very convincing and will definitely work.
Still, the posts are too quick for newbies. May just
you please lengthen them a little from subsequent time? Thank you for the post.
جمعه 6 اردیبهشت 1398 10:15 ب.ظ
online casino einzahlung per paypal
online casino games
vegas casinos online slots
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :