ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی
دوشنبه 20 اسفند 1397 :: نویسنده : سید احمد حسینی ماهینی

در اروپا و آمریکا، امروزه با توجه به شرایط قرن جدید، نمیتوان با علم مبارزه زمان قدیم، مانند مارکسیست یا لیبرال به هدف نهایی رسید. تحول علم مبارزه برمبنای: مشارکت هرچه بیشتر مردم است. لیبرالیزم بر یقه سفید ها متمرکز است: و می گوید که نخبگان و افراد سرمایه دار، از همه بیشتر می فهمند و باید مورد توجه باشند! اگر آنها مبارزه را بفهمند میتوانند: به میان مردم بروند. لذا تشکیل احزاب بورژوازی را، برای این کار ضروری می دانند. در انقلاب مارکسیستی توجه به: کارگران و قشر زحمت کش شهری است. به دلیل بهره کشی لیبرال ها و سرمایه دارها، کارگران دچار سرخوردگی شده و: آماده انفجار می شوند، لذا اگر بتوانند در انبار باروت آنها، شعله ای روشن کنند همه مردم را در بر می گیرند! و برای انکه کار از دستشان بیرون نرود، دیکتاتوری کارگری ایجاد می کنند، تا هیچ سرمایه دار و یا روشنفکری در آن نفوذ نکند. در مبارزه علمی مائو در چین، به مردم پایین تر یعنی روستائیان و کشاورزان توجه می شود. مائو معتقد است کشاورزان، بهترین سربازان انقلاب ها هستند. البته هرسه این انقلاب ها: (انقلاب 1789فرانسه1917شوروی و 1949چین) به دلیل طبقاتی بودن، ناچار به استفاده از سلاح بودند. ارتش آنها احزاب مسلح برای اروپا، چریک شهری برای کمونیست ها، و چریک روستایی برای مائو بود. در ایران هم، کمیته مجازات برای مشروطه خواهان (به تقلید از اروپا)، افسران حزب توده برای شوروی بود. صمد بهرنگی و حمید اشرف و: چند نفر دیگر که به چین رفته و دوره دیده بودند، برای ارتش دهقانی آماده می شدند. ولی انقلاب اسلامی پایانی بر این روشهای مبارزه بود، و ثابت کرد این نوع مبارزه، علمی نیستند بلکه بیشتر احساسی و حماسی هستند! ولذا دوام ندارند. اکنون جلیقه زردها در اروپا و اسرائیل، نهضت 99درصدی در آمریکا و عربستان، باید بدانند که به این تئوری ها اعتنا نکنند. علم مبارزه جدید که مبتی بر: تجربه انقلاب اسلامی و عملکرد امام خمینی است، شامل جذب حداکثری و: مشارکت مسالمت آمیز همگانی است. ممکن است این مبارزه در رسانه ها، انعکاس نیابد زیرا که رسانه ها، تابع دولت ها هستند. یا اینکه از لحاظ تامین مالی، مشکل داشته باشد، زیرا بانکها و پولها هم، در دست دولت ها است. یا اینکه به کشتار و زحمی شدن مردم منجر شود، زیرا سلاح هم در اختیار دولت های اروپا و آمریکا است. اما برای همه اینها راه حل ساده و: مورد علاقه عموم وجود دارد. جلیقه زردها بدانند که: صدایشان در دنیا شنیده می شود، هرچند که رسانه ها روزه سکوت بگیرند! و یا آنها را بایکوت خبری کنند. امروز فقط تلویزون فرانسه یا انگلیس، رسانه محسوب نمی شوند، بلکه همان گوشی هوشمند در دست: هر کدام از انقلابیون، یک رسانه است. گوشی شما از دو گروه فالوور های کلان دارد! گروه اول سازمان های اطلاعاتی و امنیتی، و گروه دوم دوستداران و طرفداران شما، و هردو نمی توانند در اینستاگرام شما، اعلام حضور نمایند! ولی فالور بسیار حجیم را تشکیل می دهند. لذا اگر شما می خواهید: مطلبی در گوشی بنویسید، یا در اینستاگرام و فیس بوک و شبکه های دیگر بگذارید، مطمئن باشید هم دوستان شما، آن را می خوانند و هم دشمنان شما، پس بهتر است مطالبی بنویسید که: دشمنان شما را سرگردان کند! امام خمینی هم فقط با نوار کاست! انقلاب را پیش برد! از نظر مالی نیز بدانید: اغلب کسانی که به نهضت می پیوندند، مشکل مالی ندارند! زیرا به شبکه ای پا گذاشته اند که: ایدئال فکر می کند و نمی گذارد اعضا در سختی باشند، مسئولین انقلاب باید سازمان خیریه ای تاسیس کنند: برای کمک به افراد جا مانده: مانند خانواده های شهدا و مجروحین.

Principles of Fighting Science

In Europe and America, today, given the conditions of the new century, it cannot be reached with the ultimate goal of the struggle of ancient times, such as Marxist or liberal. The evolution of the science of struggle is based on: greater participation by the people. Liberalism focuses on the white-collar: it says that the elite and the capitalist people are becoming more and more aware and should be taken into consideration! If they understand the struggle they can: go to the people. Therefore, it is essential to form the bourgeois parties. In the Marxist revolution, pay attention to: the workers and the hardworking laborers of the city. Because of the exploitation of liberals and capitalists, workers are disillusioned and ready to be blown up, so if they can flame their gunpowder, they will cover all people! And they will create a workers' dictatorship so that they do not penetrate any capitalist or intellectuals. In Mao's scientific struggle in China, the lower people are considered peasants and peasants. Mao believes farmers are the best soldiers of the revolution. Of course, all these revolutions: (Revolution of 1789 France 1917 Soviet and 1949 China) were forced to use weapons because of their class status. Their armed forces were armed parties for Europe, a town squad for communists and a rural guerilla for Mao. In Iran, the penal committee for constitutionalists (imitating from Europe) was the officers of the Tudeh Party for the Soviet Union. Samad Behrangi and Hamid Ashraf: And some other people who went to China were trained for the peasant army. But the Islamic revolution was the end of these methods of struggle, and proved that this kind of struggle is not scientific, but more emotional and epic! And they do not last. Now zealand jackets in Europe and Israel, the 99% movement in the United States and Saudi Arabia, should know that they do not pay attention to these theories. The science of the new struggle, which is based on: The experience of the Islamic Revolution and the performance of Imam Khomeini, involves maximum attraction and: peaceful participation of the public. This struggle may not be reflected in the media, because the media are subject to governments. Or there is a problem in terms of financing, because banks and money are in the hands of governments. Or it will lead to the massacre of the people, because weapons are also available to the governments of Europe and the United States. But for all this, there is a simple solution: it's popular. The vest jackets know that: Their voice is heard in the world, although the media keep silent for fasting! Or give them a boycott. Today, only France or Britain's TVs are not media, but the same smartphone in hand: each of the revolutionaries is a media. Your phone has two great flavors! The first is the intelligence and security agencies, and the second group of your lovers and fans, both of whom cannot attend the Instagram! But Follower is very bulky. So if you want to: write something on the phone, or put it on Instagram, Facebook and other networks, be sure your friends read it and your enemies, so it's best to write something that will wander your enemies. ! Imam Khomeini is just a tape! Advance the revolution! You also know financially: most people who join the movement do not have a financial problem! Because they have entered a network that: Ideal thinks and does not allow members to be in harshness, the authorities of the revolution should establish a charitable organization: to help those who are left: like the families of the martyrs and the wounded.

مبادئ مكافحة العلوم

فی أوروبا وأمریكا ، الیوم ، بالنظر إلى ظروف القرن الجدید ، لا یمكن الوصول إلیه بالهدف النهائی المتمثل فی النضال فی العصور القدیمة ، مثل الماركسی أو اللیبرالی. یعتمد تطور علم النضال على: مشاركة أكبر من قبل الناس. اللیبرالیة تركز على ذوی الیاقات البیضاء: تقول إن النخبة والشعب الرأسمالی أصبحوا أكثر وعیا ویجب أن یؤخذوا بعین الاعتبار! إذا فهموا الكفاح ، یمكنهم: الذهاب إلى الناس. لذلك ، من الضروری تشكیل الأحزاب البرجوازیة. فی الثورة الماركسیة ، انتبه إلى: العمال والعمال المجتهدون فی المدینة. وبسبب استغلال اللیبرالیین والرأسمالیین ، فإن العمال یشعرون بخیبة الأمل ومستعدون للتنفجر ، حتى إذا تمكنوا من إلقاء اللوم على البارود ، فسوف یغطیون كل الناس! وسوف یخلقون دیكتاتوریة عمالیة حتى لا یخترقوا أی رأسمالی أو مثقف. فی صراع ماو العلمی فی الصین ، یعتبر الناس الأقل فلاحین وفلاحین. یعتقد ماو أن المزارعین هم أفضل جنود الثورة. بالطبع ، كل هذه الثورات: (ثورة 1789 فرنسا 1917 السوفیتیة و 1949 الصین) اضطرت لاستخدام السلاح بسبب وضعهم الطبقی. كانت قواتهم المسلحة أحزابًا مسلحة لأوروبا ، وفرقة مدینة للشیوعیین ، وحرس ریفی لماو. فی إیران ، كانت اللجنة الجزائیة للدستوریین (الذین یتأهبون من أوروبا) هم أعضاء حزب توده فی الاتحاد السوفییتی. صمد بهرانیجی وحمید أشرف: وبعض الأشخاص الآخرین الذین ذهبوا إلى الصین تم تدریبهم على جیش الفلاحین. لكن الثورة الإسلامیة كانت نهایة أسالیب الكفاح هذه ، وأثبتت أن هذا النوع من النضال لیس علمیًا ، ولكنه أكثر عاطفیة وملحمة! وهم لا یدومون. الآن یجب أن تعرف سترات نیوزیلندا فی أوروبا وإسرائیل ، وهی حركة 99٪ فی الولایات المتحدة والمملكة العربیة السعودیة ، أنها لا تولی اهتماما لهذه النظریات. إن علم النضال الجدید ، الذی یقوم على: تجربة الثورة الإسلامیة وأداء الإمام الخمینی ، ینطوی على أقصى جاذبیة و: المشاركة السلمیة للجمهور. قد لا ینعكس هذا النضال فی وسائل الإعلام ، لأن الإعلام یخضع للحكومات. أو هناك مشكلة من حیث التمویل ، لأن البنوك والمال فی أیدی الحكومات. أو سیؤدی إلى مذبحة الشعب ، لأن الأسلحة متاحة أیضاً لحكومات أوروبا والولایات المتحدة. لكن على كل هذا ، هناك حل بسیط: إنه شائع. تعرف سترات النجاة: صوتهن مسموع فی العالم ، رغم أن وسائل الإعلام تلتزم الصمت! أو أعطهم مقاطعة. الیوم ، أجهزة التلفزیون فی فرنسا أو بریطانیا هی لیست وسائل إعلام ، بل هی نفس الهاتف الذكی فی متناول الید: كل من الثوار هو وسیلة إعلامیة. یحتوی هاتفك على اثنین من النكهات الرائعة! الأول هو وكالات الاستخبارات والأمن ، والمجموعة الثانیة من محبیك وعشاقك ، وكلاهما لا یستطیع حضور Instagram! لكن فالور ضخمة للغایة. لذا إذا أردت: كتابة شیء ما على الهاتف ، أو وضعه على Instagram و Facebook والشبكات الأخرى ، تأكد من أن أصدقائك یقرؤونه وأعدائك ، لذلك من الأفضل أن تكتب شیئًا من شأنه أن یهیم أعدائك. ! الإمام الخمینی هو مجرد شریط! تقدم الثورة! كما تعلم مالیا: معظم الناس الذین ینضمون للحركة لیس لدیهم مشكلة مالیة! ولأنهم دخلوا شبكة تقول: إن المثالیة تفكر ولا تسمح للأعضاء بأن یكونوا فی حالة قسوة ، على سلطات الثورة أن تنشئ منظمة خیریة: مساعدة من تبقى: مثل عائلات الشهداء والجرحى.

Elmlə mübarizə prinsipləri

Avropada və Amerikada bu gün, yeni əsrin şərtlərini nəzərə alaraq, qədim dövrlərin, yəni Marksist və liberal kimi mübarizənin son məqsədi ilə əldə edilə bilməz. Mübarizə elminin inkişafı əsas götürülür: xalqın daha çox iştirakı. Liberalizm ağ xəttlərə diqqət yetirir: elitanın və kapitalist insanların daha çox xəbərdar olmağı və nəzərə alınması lazım olduğunu söyləyir! Müharibəni başa düşsünlər: xalqına gedin. Buna görə burjua partiyalarının formalaşması vacibdir. Marksist inqilabda diqqət edin: işçilərin və şəhərin işçi işçilərinin. Liberalların və kapitalistlərin istismarından ötəri işçilər ürəkaçandırlar və partlamağa hazır olurlar, buna görə də barıtlarını alovlandırsalar, bütün insanları əhatə edəcəklər! Onlar hər hansı bir kapitalist və ya ziyalılara nüfuz etməmək üçün bir işçi diktatorluğu yaradacaqlar. Mao'nun Çində elmi mübarizəsində, aşağı insanlar kəndli və köylülər hesab edilir. Mao, fermerlərin inqilabın ən yaxşı əsgərləri olduğuna inanır. Əlbəttə ki, bütün bu inqilablar: (1789 Fransa 1917 Sovetinin və 1949-cu ildə Çin inqilabı) sinfi statusu ilə silah istifadə etməyə məcbur edildi. Onların silahlı qüvvələri Avropa üçün silahlı partiyalar, kommunistlər üçün bir şəhər heyəti və Mao üçün kəndli partizan idi. İranda Konstitusiyaçılara qarşı cəza komitəsi (Avropadan immitasiya edən) Sovet İttifaqı üçün Tudeh Partiyasının zabitləri idi. Səməd Behranqi və Həmid Aşref: Çinə gedən bəzi insanlar kəndli ordusu üçün təlim keçmişdirlər. Ancaq İslam inqilabı bu mübarizə üsullarının sonu idi və bu cür mübarizənin elmi deyil, daha emosional və epik olduğunu sübut etdi! Və onlar davam etmirlər. İndi Avropada və İsraildə zelandiya gödəkcəsi, Birləşmiş Ştatlar və Səudiyyə Ərəbistandakı 99% hərəkəti bu nəzəriyyələrə diqqət yetirmirlər. İslam inqilabının təcrübəsi və İmam Xomeyininin fəaliyyətinin əsasını təşkil edən yeni mübarizənin elmi maksimum cəlb etməyi və ictimaiyyətin sülhə qatılmasını nəzərdə tutur. Bu mübarizə medianın əksinə ola bilməz, çünki mediya hökumətə tabedir. Və ya maliyyə baxımından bir problem var, çünki banklar və pul hökumətlərin əlindədir. Yoxsa xalqın qırğına səbəb olacaq, çünki Avropanın və ABŞ-ın silahları da mövcuddur. Amma bunun üçün sadə bir həll var: məşhurdur. Yelekli gödəələr bilir ki, onların səsləri dünyada səslənir, baxmayaraq ki, media oruc üçün səssiz qalacaq! Və yaaralılar kimi.

نوع اخبار :
برچسب : اصول علم مبارزه،
لینک ها :
سه شنبه 26 شهریور 1398 05:22 ق.ظ
Hello my loved one! I wish to say that this article
is awesome, great written and include approximately
all important infos. I would like to peer extra posts like
this .
پنجشنبه 14 شهریور 1398 11:23 ق.ظ
Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew
of any widgets I could add to my blog that automatically tweet my newest twitter updates.
I've been looking for a plug-in like this
for quite some time and was hoping maybe you would have some experience with something like this.

Please let me know if you run into anything. I truly enjoy reading
your blog and I look forward to your new updates.
چهارشنبه 23 مرداد 1398 05:17 ب.ظ
Thanks very nice blog!
جمعه 4 مرداد 1398 08:22 ب.ظ
When some one searches for his required thing,
so he/she desires to be available that in detail,
therefore that thing is maintained over here. natalielise pof
پنجشنبه 3 مرداد 1398 10:59 ق.ظ
Hello, Neat post. There is an issue with your website in internet explorer, might check this?
IE still is the market leader and a good portion of other
folks will omit your magnificent writing due to this problem.
چهارشنبه 22 خرداد 1398 02:36 ق.ظ
Thanks for sharing your thoughts about اصول.
Regards
یکشنبه 19 خرداد 1398 03:56 ب.ظ

I absolutely love your blog and find most of your post's to be exactly I'm looking for. Does one offer guest writers to write content for yourself? I wouldn't mind creating a post or elaborating on many of the subjects you write about here. Again, awesome site!
شنبه 18 خرداد 1398 06:57 ب.ظ

Quality posts is the important to interest the users to visit the web site, that's what this website is providing.
چهارشنبه 15 خرداد 1398 08:32 ق.ظ
Hi my loved one! I want to say that this article is awesome, great written and include approximately all
important infos. I would like to peer extra posts like this .
شنبه 11 خرداد 1398 04:36 ب.ظ
Howdy! This post couldn't be written any better!
Reading through this post reminds me of my good old room mate!
He always kept talking about this. I will forward
this page to him. Fairly certain he will have a good read.
Thank you for sharing!
سه شنبه 7 خرداد 1398 03:32 ب.ظ
Wow that was odd. I just wrote an extremely long comment but after I clicked submit my comment didn't appear.
Grrrr... well I'm not writing all that over again. Anyways, just wanted to say excellent blog!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :