ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

از عوامل فروپاشی، یکی اعمال تحریم است و: دیگر دامپینگ. چون فروپاشی در انتهای لایف سایکل است، ولذا ممکن است موارد دیگری، چون پیمان شکنی و دروغ گویی نیز، از نشانه های آن باشد. ولی اقتصاد ورشکسته آمریکا، از همه آنها استفاده می کند! زیرا راه گریزی ندارد. مانند غریقی که برای نجات خود، هرکاری می کند. لایف سایکل یا چرخه زندگی، برای هرکس یا هر چیزی دو مرحله دارد: رشد و افول که این دو، قرینه یکدیگرند، یعنی انسان همانطور می میرد، که زندگی می کند! و این دوره حیات را خداوند، طراحی و تقدیر کرده است. زیرا در قران می فرماید: ( لکل امه اجل) اجل در لفظ قران، همان معادل چرخه زندگی یا لایف سایکل است. این چرخه اجزایی هم دارد: مانند تولد رشد اوج و سقوط و مرگ. پنج مرحله ای، که به دست انسان نیست! ولی میتواند از ان استفاده بهینه کند. زیرا قدرت خداوند طوری است که: از عدم اشیا را بوجود می اورد، ولی انسان نمی تواند! و فقط قدرت او در چارچوب وجود است. عدم وجود ندارد، زیرا اگر وجود داشت، که جزو وجود حساب می شد! لذا انسان بر هرچه وجود دارد، فقط میتواند مدیریت کند. مثلا کسی که اورانیوم را اختراع یا کشف کرد، به معنی این نیست که اورانیوم قبلا نبوده! یا کسی که بمب اتم می سازد، از همان اورانیوم موجود استفاده می کند. به عبارت دیگر: عدم ذهنی با عدم واقعی تفاوت دارد. انسان در عدم واقعی، تسلط ندارد ولی در ذهن خود میتواند: تسلط داشته باشد و چیزهایی که: در ذهن او نیست به ذهن انتقال دهد. و این همان اذن و اجازه خلیفه اللهی در دنیا است. اگر انسان در ساختن ذهن خود، و انباشته کردن آن از عدم ذهنی، موفق عمل کند خداوند، به او اجازه خلقت از عدم را می دهد. یعنی در بهشت انسان ها می توانند هرچه را میل دارند ایجاد کنند و استفاده نمایند برای همین نعمت های خدا بی انتها است.(یاکلون مما یشتهون) اما اگر نتوانست و یا نخواست، که براساس این روند الهی (مشیت) خود را تطبیق دهد، از همه امتیازات محروم می شود، وهرچه را بدست آورده بود، از خود دور می کند. این دور کردن به دو حالت است: یا اینکه نمی گذارد چیزی وارد و خارج شود(تحریم)، یا آنچه را دارد بیرون می ریزد(دامپینگ). انسان در مسیر رشد، هم خوراک خوب دارد و هم، فعالیت و دفع مناسب. اما در مسیر پیری که قرار گرفت، بسیاری از غذا ها را نمی خورد، یا نمی تواند بخورد. و از خود دور می کند. جامعه جهانی هم یک عنصر واحد است. گرچه ما آن را جدا و یا، در جنگ و تضاد می بینیم. ولی همه اینها برای حیات بشری لازم است:. تا جنگی نباشد، کسی به دنبال صلح نمیرود! تا گرسنگی نباشد، کسی دنبال سیر شدن نمی رود، و لذا هیچ فعالیتی صورت نمی گیرد، و سکون برجامعه مسلط می شود. و این همان امانتی است که در قران ذکر شده. خداوند امانت را به انسان سپرد، تا دنیا را پر از شوق و حرکت کند. و شیطان را اجازه داد، تا با تسلط بر انسانها انها را به تحرک وادار (وسوسه)کند. و پیامبران را فرستاد، تا این تحرکات را سامان دهند، و در مسیر درست هدایت کنند، و از اطاعت شیطان دوری گزینند. تا هنگامیکه شوق زندگی و: فعالیت و حرکت است، خداوند هم بشر را تماشا می کند و لذت می برد. مخصوصا هنگامی که آنها، سر را بلند می کنند و از او، امکانات بیشتری می خواهند(دعا) اما اگر ببیند: گروهی این مسیر عشق و محبت را، منحرف می کنند! تا جاییکه به جنگ و ستیز و: نابودی یکدیگر روی می اورند(فساد می کنند) مدتی صبر می کند، اگر اصلاح نشدند همه را از بین می برد. پس برای تداوم جامعه جهانی، تهدید و ارعاب یک فساد است. و هرگونه زور گویی و اعمال تحریم، و(از سوی آمریکا) یا اعمال دامپینگ (از سوی چین)مردود است.از این رو باید دانست که: راه مرگ را در پیش گرفته اند، و مرگ تنها چیزی است که: نمی توان از ان فرار کرد. همانطور که کمونیزم به تاریخ پیوست، و به فرمایش امام خمینی باید در موزه ها آن را ببینیم، لیبرالیزم و سرمایه داری نیز، به تاریخ پیوسته بدون اینکه بداند! اینهمه زور گویی و کشتار مردم فرانسه، توسط دولت آن به بهانه جلیقه زرد! و یا قطع برق مردم ونزوئلا، همان مرگ امپریالیزم است. والا هیچ عاقلی چنین کاری نمی کند! دولت فرانسه و آمریکا مرده اند!

The sanctions are signs of collapse.

One of the causes of the collapse is the imposition of sanctions and: other dumping. Because the collapse is at the bottom of the Life Cycle, then there may be other indications, such as covenant and lying, as well. But the bankrupt American economy uses them all! Because: there is no escape. Like a predecessor, he does whatever he does. The life cycle or the life cycle has two stages for each and every one of them: the growth and decline, which are the two, are the opposite of each other, that is, man dies as he lives! And this life cycle is designed and praised by God. For in the Qur'an it says: AJl in the Qur'an is equivalent to the life cycle or Life Cycle. This cycle also has components: such as the birth of peak growth and falling and death. Five steps, not human! But can optimize it. Because the power of God is such that: it does not create objects, but man can not! And only his power is within the framework of existence. There is no lack, because if it were, it would count as an existence! Therefore, man can only manage everything he has. For example, someone who invented or discovered uranium does not mean that uranium has not been before! Or someone who makes an atomic bomb uses the same amount of uranium. In other words: the lack of subjectivity differs from the actual lack. Man does not dominate in the unreal, but in his mind can: dominate, and things that are not in his mind to convey. And this is the permission and permission of the Almighty God in the world. If a man succeeds in making his mind, and accumulating it from subtle mentality, God allows him to create from lack. In paradise, humans can create and use whatever they want. Therefore, the blessings of God are endless. (If you did not, or did not, want to adapt to this divine process, Deprived of all privileges, and whatever it has gotten away, it goes away. This circumvention is in two ways: either that it does not allow anything to enter and exit (boycotts), or what it emanates (dumping). The human being has a good feed in the path of growth, as well as proper activity and excretion. But on the path to the aging, he does not eat a lot of food or cannot eat. And: leaves it away. The international community is also a single element. Although we separate it or, we see war and contradiction. But all this is necessary for human life: Unless there is war, no one wants peace! Unless its hunger, no one wants to get tired, so no activity is done, and the rest of society is dominant. And this is the same faith that is mentioned in the Qur'an. God has entrusted the trusteeship to the world, so that the world may be filled with enthusiasm and motion. And: allowed the devil to tempt them for mobility by dominance over humans. And sent the prophets to organize these movements, and guide them in the right direction, and obey Satan's obedience. As long as the passion for life and activity is movement, God watches and enjoys humanity. Especially when they raise their head and ask for more of it (pray), but if they see: some people are distracting this path of love and affection! As long as they go to warfare: they are destroying each other, they will wait for a while, if they are not reformed, they will eliminate all. So, for the continuation of the international community, there is a threat and intimidation of corruption. And any kind of force and sanctions, and (from the United States), or dumping practices (from China). Therefore, it must be understood that they have taken the path of death, and death is the only thing that cannot be: She fled. As Communism has joined history, and in order to see Imam Khomeini's work in museums, liberalism and capitalism also have to go on in history without knowing it! It's all the violence and killing of the people of France, by the government on the pretext of the yellow vest! Or the power outage of Venezuela is the death of imperialism. Well, no wise does that! The French and American governments have died!

العقوبات هی علامات الانهیار

أحد أسباب الانهیار هو فرض العقوبات و: الإغراق الآخر. لأن الانهیار هو فی أسفل دورة الحیاة ، فقد تكون هناك مؤشرات أخرى ، مثل العهد والكذب ، كذلك. لكن الاقتصاد الأمریكی المفلس یستخدم كل شیء! لأنه لا یوجد مخرج. مثل سلفه ، یفعل ما یفعل. إن دورة الحیاة أو دورة الحیاة لها مرحلتان لكل واحد منهما: النمو والانحدار ، وهما الإثنان ، هما عكس بعضهما البعض ، أی أن الإنسان یموت فی حیاته! وهذه دورة الحیاة مصممة وممتدة من الله. لأن القرآن یقول: (اجل) فی القرآن یعادل دورة الحیاة أو دورة الحیاة. تشتمل هذه الدورة أیضًا على مكونات: مثل ولادة نمو الذروة والسقوط والموت. خمس خطوات ، ولیس الإنسان! لكن یمكن تحسینها. لأن قوة الله هی كالتالی: إنها لا تخلق أشیاء ، لكن الإنسان لا یستطیع ذلك! وفقط سلطته فی إطار الوجود. لا یوجد نقص ، لأنه إذا كان ، فإنه سیعتبر كوجود! لذلك ، یمكن للإنسان فقط إدارة كل شیء لدیه. على سبیل المثال ، الشخص الذی اخترع أو اكتشف الیورانیوم لا یعنی أن الیورانیوم لم یكن من قبل! أو شخص یستخدم قنبلة ذریة یستخدم نفس كمیة الیورانیوم. وبعبارة أخرى: یختلف الافتقار إلى الموضوعیة عن الافتقار الفعلی. الإنسان لا یهیمن على غیر واقعی ، ولكن فی عقله یمكنه: السیطرة ، والأشیاء التی لیست فی ذهنه أن ینقلها. وهذا هو الإذن والإذن من الله سبحانه وتعالى فی العالم. إذا نجح رجل فی جعل عقله ، وتراكمه من عقلیة خفیة ، فإن الله یسمح له بخلق النقص. فی الجنة البشریة ، یمكن للإنسان أن یخلق كل ما یریده ویستخدمه ، ولذلك ، فإن بركات الله لا تنتهی (إذا لم تكن ، أو لم تكن ترغب فی ذلك ، فتكیف هذه العملیة الإلهیة ، محرومون من كل الامتیازات ، ومهما كانت قد حصلت ، یختفی. هذا التحایل هو بطریقتین: إما أنه لا یسمح لأی شیء بالدخول والخروج (المقاطعة) ، أو ما ینبع (الإغراق). لدى الإنسان تغذیة جیدة فی مسار النمو ، وكذلك النشاط والإفراز المناسب. ولكن فی الطریق إلى الشیخوخة ، لا یأكل الكثیر من الطعام أو لا یستطیع أن یأكل. ویتركها بعیدا. المجتمع الدولی هو أیضا عنصر واحد. على الرغم من أننا نفصله أو نرى الحرب والتناقض. لكن كل هذا ضروری للحیاة البشریة: ما لم تكن هناك حرب ، لا أحد یرید السلام! ما لم یكن الجوع ، لا أحد یرید أن یتعب ، لذلك لا یتم القیام بأی نشاط ، وبقیة المجتمع هی المهیمنة. وهذا هو نفس الإیمان المذكور فی القرآن. لقد أوكل الله الوصایة إلى العالم ، حتى یمتلئ العالم بالحماس والحركة. وسمحت الشیطان لإغراء لهم للتنقل من خلال الهیمنة على البشر. وأرسلت الأنبیاء لتنظیم هذه الحركات ، وتوجیههم فی الاتجاه الصحیح ، وتطیع طاعة الشیطان. طالما أن شغف الحیاة والنشاط هو الحركة ، یراقب الله الإنسان ویستمتع به. خاصة عندما یرفعون رؤوسهم ویطلبون المزید منها (الصلاة) ، ولكن إذا رأوا: بعض الناس یشتت انتباههم هذا الطریق من الحب والمودة! طالما أنهم یذهبون للحرب: إنهم یدمرون بعضهم البعض ، وسوف ینتظرون لفترة من الوقت ، وإذا لم یتم إصلاحهم ، فإنهم سیقضون كل شیء. لذلك ، من أجل استمرار المجتمع الدولی ، هناك تهدید وترهیب للفساد. وأی نوع من القوة والعقوبات ، و (من الولایات المتحدة) ، أو ممارسات الإغراق (من الصین) ، لذلك ، یجب أن یكون مفهوما أنهم اتخذوا طریق الموت ، والموت هو الشیء الوحید الذی لا یمكن أن یكون: لقد هربت وبما أن الشیوعیة انضمت إلى التاریخ ، ومن أجل رؤیة عمل الإمام الخمینی فی المتاحف ، یجب أن تستمر اللیبرالیة والرأسمالیة فی التاریخ دون معرفة ذلك! كل شیء عنف وقتل الشعب الفرنسی ، من قبل الحكومة بذریعة السترة الصفراء! أو انقطاع التیار الكهربائی فی فنزویلا هو موت الإمبریالیة. حسنا ، لا الحكیم یفعل ذلك! لقد ماتت الحكومتان الفرنسیة والأمریكیة!

Sanksiyalar çöküntü əlamətləri.

Çökmənin səbəblərindən biri sanksiyaların tətbiqi və digər dampinglərdir. Çökmə Həyat dövrünün dibində olduğundan, əhd və yalan kimi digər göstəricilər də ola bilər. Amma iflas edən Amerika iqtisadiyyatı hamısını istifadə edir! Çünki heç bir qaçış yoxdur. Sələfi kimi, o, hər şeyi edir. Həyat dövrü və ya həyat dövrü hər biri üçün iki mərhələdən ibarətdir: ikincisi olan böyümə və azalma, bir-birinin ziddidir, yəni insanın öldüyü kimi ölür! Bu həyat dövrü Allah tərəfindən nəzərdə tutulmuş və tərif edilmişdir. Çünki Quranda belə deyilir: (Ajl) Quranda Qurani-Kərim həyat dövrü və ya Həyat dövrünə bərabərdir. Bu dövrdə ayrıca komponentlər var: məsələn, zirvə böyüməsi və düşmə və ölümün doğulması. İnsan deyil, beş addım! Lakin onu optimallaşdırmaq olar. Çünki Allahın qüdrəti belədir: bu, obyekt yaratmır, amma insanın edə bilməz! Və yalnız onun gücü mövcudluq çərçivəsindədir. Heç bir çatışmazlıq yoxdur, çünki əgər olsaydı, bu bir varlıq sayılırdı! Buna görə insanın yalnız hər şeyi idarə edə biləcəyi. Məsələn uran ixtira edən və ya aşkar edən kimsə, uranın əvvəllər olmadığı anlamına gəlmir! Və atom bombası edən bir adam eyni miqdarda uran istifadə edir. Başqa sözlə, subyektivlik olmaması faktiki çatışmamazlıqdan fərqlənir. İnsanın qeyri-real şəkildə hakimiyyəti yoxdur, ancaq nəzərə çata bilər: üstünlük təşkil edir və ağılında olmayan şeyləri çatdırmaq. Bu, dünyada Allahın izni və icazəidir. Bir insanın düşüncə tərzində müvəffəqiyyətli olması və onu zərif zehniyyətdən yığışdırması Allahın ona çatışmazlığı yaratmasına imkan verir. İnsan cənnətində insanlar istədikləri hər şeyi yarada və istifadə edə bilərlər, buna görə də Allahın xeyir-duaları sonsuzdur (əgər siz istəmədiyin və ya istəmədiyinizi, bu ilahi prosesə uyğunlaşdıysanız, Bütün güzəştlərdən məhrum və nə qədər uzaqlaşdıqsa, uzaqlaşır. Bu dövriyyənin iki yolu var: yaxud hər hansı bir şeyə girmək və çıxmaq (boykot) və ya nə çıxdığına (damping) imkan vermir. İnsanın böyümə yolunda, eləcə də düzgün fəaliyyəti və atılmasına yaxşı bir qidadır. Lakin yaşlanma yolunda çox yemək yeyə bilməz, yemir. Və onu tərk edir. Beynəlxalq ictimaiyyət də bir elementdir. Biz onu ayırdığımıza və ya döyüşə və ziddiyyətə baxırıq. Bütün bunlar insan həyatı üçün zəruridir: Müharibə olmasaydı, heç kim sülh istəyir! Aclıq olmasa, heç kim yorulmaq istəmir, belə ki, heç bir fəaliyyət görülmür, qalan hissəsi hakimdir. Bu da Quranda göstərilən eyni inancdır. Allah dünyaya təqaüdçü olmağı əmr etdi, buna görə də dünya həyəcan və hərəkətlə dolu ola bilər. Şeytan insanlara üstünlük verərək hərəkətlilik üçün onları alçaltmağa icazə verdi. Peyğəmbərləri bu hərəkətləri təşviq etmək, doğru yola yönəltmək və Şeytanın itaətinə itaət etmək üçün göndərdi. Həyat və fəaliyyətə olan ehtiras hərəkət olduğu müddətcə, Allah insanları gözləyir və buna layiqdir. Xüsusilə başlarını qaldırdıqda və daha çox dua etsələr (namaz qılırlar), amma görürlərsə: bəziləri bu sevgi və məhəbbət yolunu yayındırır! Onlar döyüşə getdikləri!

نوع اخبار :
برچسب : تحریم از علائم فروپاشی است.،
لینک ها :
یکشنبه 17 شهریور 1398 02:59 ب.ظ
I have been browsing online more than 3 hours today, yet I never
found any interesting article like yours. It's pretty worth enough for me.
Personally, if all webmasters and bloggers made good content as you did, the web will be much more useful than ever before.
دوشنبه 11 شهریور 1398 02:32 ق.ظ
You're so awesome! I don't think I've read through
something like that before. So great to discover another person with
a few genuine thoughts on this issue. Really.. thanks for starting
this up. This website is something that is
needed on the internet, someone with a little
originality!
دوشنبه 28 مرداد 1398 06:52 ق.ظ
This is my first time visit at here and i am truly pleassant
to read all at one place.
چهارشنبه 23 مرداد 1398 09:20 ق.ظ
I couldn't resist commenting. Very well written!
پنجشنبه 10 مرداد 1398 09:48 ق.ظ
Everything is very open with a precise explanation of the issues.
It was really informative. Your site is very useful. Many thanks
for sharing!
چهارشنبه 26 تیر 1398 08:21 ق.ظ
I am not sure where you're getting your info,
but great topic. I needs to spend some time learning much more or understanding more.
Thanks for excellent information I was looking for this information for my mission.
یکشنبه 19 خرداد 1398 02:54 ب.ظ

Hi there, of course this paragraph is in fact good and I have learned lot of things from it regarding blogging. thanks.
شنبه 18 خرداد 1398 05:57 ب.ظ

Do you mind if I quote a few of your posts as long as I provide credit and sources back to your weblog? My website is in the exact same niche as yours and my users would genuinely benefit from some of the information you provide here. Please let me know if this okay with you. Thank you!
جمعه 17 خرداد 1398 05:44 ب.ظ
Unquestionably believe that which you stated. Your
favorite justification seemed to be on the net the easiest thing
to remember of. I say to you, I definitely get irked while other people consider
concerns that they plainly don't know about. You managed to hit the nail upon the
highest and defined out the whole thing without having side-effects , people can take a signal.
Will likely be again to get more. Thanks
پنجشنبه 26 اردیبهشت 1398 02:09 ب.ظ
Howdy, I think your site might be having web browser compatibility issues.
Whenever I look at your website in Safari, it looks fine however, if opening in IE, it has some overlapping issues.
I just wanted to give you a quick heads up!
Other than that, excellent site!
سه شنبه 24 اردیبهشت 1398 05:20 ق.ظ
Can I simply just say what a comfort to find someone that truly knows what they're discussing on the net.

You definitely know how to bring an issue to light and make it important.
More people really need to read this and understand this side of the story.
I can't believe you aren't more popular since you definitely
possess the gift.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :