ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی
شنبه 18 اسفند 1397 :: نویسنده : سید احمد حسینی ماهینی

تحولات ایران در چهل سال گذشته، نه تنها در جهان تاثیر گذاشته، بلکه در علوم هم، منشا تحرکاتی شده است. باید کلیه نظرات و تئوری های 1978به بعد را، مستقیم یا غیرمستقیم، در تعامل با انقلاب اسلامی دانست: چه درعلوم انسانی و علوم نظامی یا در علوم سخت. باید دانست که علوم ابعاد مختلف دارند، و همه این ابعاد در کنش بایکدیگر، تغییرات معنی داری پیدا می کنند. مثلا علوم محض یا علوم کاربردی،  هر دو انعکاس نیاز انسان هستند. وقتی جمعیت زیاد می شود، نیاز به مسکن بیشتری دارند، لذا برای تامین مسکن بیشتر، علوم فنی و مهندسی بطور مستقیم، و بقیه علوم بطور غیر مستقیم، به این نیاز پاسخ میدهند. پاسخ همه آنها یافتن راه حل های تازه، ابداع و اختراع و یا: ارائه تئوری های نوین است. وقتی جهان به بن بست اخلاقی رسید، فقط علوم انسانی نیستند که: باید پاسخ بدهند، بلکه علوم نظامی هم در آن سهم دارند. وقتی خودکشی زیاد می شود، نه تنها روانشناس و روانپزشک با آن درگیر می شوند، حتی مطبوعات و رسانه ها، نیروی نظامی و انتظامی هم، با آن مواجهه می کنند. لذا با ظهور انقلاب اسلامی یک چیز ساده بیان شد: ابر قدرتی فقط مخصوص آمریکا یا شوروی نیست! با این موضوع، ترس مردم ریخت و از نظر روانی، مردم دنیا به شجاعت دست پیدا کردند. سلاح های آنها عملکرد خود را از دست داد! نیروی نظامی درجه یک دنیا، نتوانست درمقابل مشتهای گره کرده مقاومت کند. ارتش پنجم دنیا در مقابل سنگ ریزه های فلسطینی، بی استراتژی و بدون تاکتیک شدند. ابهت انرژی اتمی در هم شکست! چیزی که عامل قدرت آمریکا و شوروی بود، تبدیل به ننگی برای آنها شد. ناچار شدند نه تنها وجود آن را، در دست خود انکار کنند، بلکه مانع دستیابی دیگران هم شدند! علوم فنی و مهندسی که میرفت: تا همه انسان ها را، بدون صدمه زدن به تاسیسات نابود کند! از دور تحقیق خارج شد. در علوم انسانی تحول عمیقی شد، بحث طبقات در جامعه شناسی، که از اصول آن بود حذف شد! بجای آن بحث عدالت و آزادی، برابری و حقوق بشر آمد. مذهب که به تاریکخانه برده شده بود، و در پستو ها و انبارها، در باره آن بحث می شد، به رسانه رسید! همه آنهاییکه دین را افیون جامعه، یا باعث عقب ماندگی آن می دانستند، این تئورها را به گور بردند. در مدیریت اساس تبعیض از بین رفت! مدیریت صنعتی با طرح سلسله مراتب، و سازمان های هرمی سعی داشت: همان تضاد طبقاتی را در سازمان، داشته باشد و آنها را در مقابل هم قرار دهد! رقابت در اقتصاد به رفاقت تبدیل شد! تضادهای دیالکتیکی، به تضامنی های دوست داشتنی تبدیل گردید. سرمایه داری که براساس: ظلم بر طبقات دیگر بوجود آمده بود، با مقاومت ملت ها روبرو شد. کارتل ها و تراست ها یکی پس از دیگری، شکسته شده از بین رفتند! البته بسیاری از تئوریسین ها، خود را به نفهمی زدند! یا اینکه فراموش کردند که: قبلا چه می گفتند! برخی از انها هم واقعیتها را ندیدند، و چشم خود را برتحولات بستند، و در همان دهه1960منجمد شدند! بر اثر نفهمی همین ها، نظرات 1954ماکس وبر  و دیگران، هنوز هم ترجمه و تدریس می شود، دانشجوی امروز ما با شوق: ایجاد بروکراسی به جامعه تحویل داده می شود، درحالیکه جامعه بوروکراسی را، از سرگذرانده و آن را معضل بزرگی می بیند! در حالیکه جهان با سرعت زیادی، تئوری های گذشته را نابود می کند، آنها به مقاومت خود در مقابل این تغییرات، ادامه می دهند. آنها باور ندارند: بعد از نظریه سازمانی و ساختارگرا، نظریه روابط انسانی آمد! نظریات سیستمی هردو را از میدان بدر کرد، و بعد از انقلاب چهارم آی تی، نظریه شبکه ها مطرح شد، که همان تشکیلات نمازی است:همه دنیا یک رهبر دارد.

Prayer organization

The developments in Iran for the last forty years have not only influenced the world, but have also been driven by the sciences. Should: consider all the ideas and theories of 1978, whether direct or indirect, in interaction with the Islamic revolution: whether in human and military science or in hard sciences. It should be noted that science has different dimensions, and all of these dimensions find meaningful changes in action together. For example, pure science or applied science, both reflects the need of man. When populations grow up, they need to have more housing, so to provide more housing, engineering and engineering directly, and the rest of the sciences indirectly respond to this need. The answer to all of them is to find new solutions, innovate and invent, or: provide new theories. When the world has reached a moral deadlock, it's not just humanities that must answer, but also military science. When suicide increases, not only do psychologists and psychiatrists become involved, even the press and the media, military and law enforcement are confronted with it. So, with the advent of the Islamic Revolution, a simple thing was said: superpower is not just for the US or the Soviet Union! With this, people's fears and psychosocial disapproval of the people of the world were courageous. Their weapons have lost their function! The world's foremost military force could not withstand the knuckles. The Fifth Army faced Palestinian stones, without strategy and without tactics. Defeat the atomic energy! What turned out to be the power of the US and the Soviet Union became a disgrace to them. They had to deny not only their existence, but also the ability to prevent others from gaining access. The science of engineering that goes: To destroy all human beings without damaging the facilities! Exit from research. In the humanities, it became a profound transformation, the discussion of classes in sociology, of which its principles were deleted! Instead, the issue of justice and freedom, equality and human rights came. The religion that had been taken to the darkroom, and was discussed in the pillows and storerooms, came to the media! All those who knew religion as the opiate of the community, or because of its backwardness, took these theories to the grave. Destruction of the basis of discrimination has ceased! Industrial management, with a hierarchy of design, and pyramid organizations, tried to: have the same class contradictions in the organization and put them against each other! Competition in Economy Became Comrades! The dialectical contradictions became lovely ones. Capitalism, which was based on: oppression on other classes, was confronted with the resistance of nations. Cartels and trusts were broken one after another, broken! Of course, many theorists have misunderstood themselves! Or they forgot: what they were saying before! Some of them did not see the facts; they closed their eyes, and were frozen in the 1960s! Because of these misunderstandings, the views of 1954 by Max Weber and others are still translated and taught, our student today is enthusiastic: a bureaucracy is delivered to society, while the bureaucracy society has gone through and poses a great problem! While the universe quickly eroded theories of the past, they continue to resist these changes. They do not believe: after organizational and structuralism theory, the theory of human relationships came! System out other systems: from both fields, and after the Fourth Revolution of IT, the theory of networks was introduced, which is the same organization of prayer: the whole world has a leader.

تنظیم الصلاة

التطورات فی إیران على مدى الأربعین سنة الماضیة لم تؤثر فقط على العالم ، بل كانت مدفوعة بالعلوم أیضاً. یجب النظر فی جمیع الأفكار والنظریات لعام 1978 ، سواء المباشرة أو غیر المباشرة ، فی التفاعل مع الثورة الإسلامیة: سواء فی العلوم الإنسانیة والعسكریة أو فی العلوم الصعبة. تجدر الإشارة إلى أن العلم له أبعاد مختلفة ، وجمیع هذه الأبعاد تجد تغییرات ذات مغزى فی العمل معا. على سبیل المثال ، یعكس العلم البحت أو العلوم التطبیقیة كلاهما حاجة الإنسان. عندما یكبر السكان ، یحتاجون إلى المزید من المساكن ، وذلك لتوفیر المزید من الإسكان والهندسة والهندسة بشكل مباشر ، وباقی العلوم تستجیب بشكل غیر مباشر لهذه الحاجة. الجواب على كل هذه الأمور هو إیجاد حلول جدیدة ، وابتكار وابتكار ، أو: تقدیم نظریات جدیدة. عندما یكون العالم قد وصل إلى طریق مسدود أخلاقی ، لیس فقط العلوم الإنسانیة التی یجب أن تجیب ، ولكن أیضًا العلوم العسكریة. وهكذا ، مع ظهور الثورة الإسلامیة ، قیل شیء بسیط: القوة العظمى لیست فقط للولایات المتحدة أو الاتحاد السوفییتی! بهذا ، كانت مخاوف الناس والنفور النفسی الاجتماعی لشعوب العالم شجاعة. لقد فقدت أسلحتهم وظیفتها! القوة العسكریة الأولى فی العالم لا تستطیع مقاومة المفاصل. واجه الجیش الخامس الحجارة الفلسطینیة دون استراتیجیة ودون تكتیكات. هزیمة الطاقة الذریة! ما تحول إلى قوة الولایات المتحدة والاتحاد السوفیتی أصبح وصمة عار علیهم. كان علیهم أن ینكروا لیس فقط وجودهم ، ولكن أیضا القدرة على منع الآخرین من الوصول. علم الهندسة الذی یذهب: لتدمیر جمیع البشر دون الإضرار بالمرافق! الخروج من البحث. فی العلوم الإنسانیة ، أصبح تحولا عمیقا ، مناقشة الطبقات فی علم الاجتماع ، والتی تم حذف مبادئها! بدلا من ذلك ، جاءت قضیة العدالة والحریة والمساواة وحقوق الإنسان. جاء الدین الذی أخذ إلى الغرفة المظلمة ، وناقش فی الوسائد ومخازن ، إلى الإعلام! كل أولئك الذین عرفوا الدین كأفیون للمجتمع ، أو بسبب تخلفه ، أخذوا هذه النظریات إلى القبر. تدمیر أساس التمییز قد توقف! المنافسة فی الاقتصاد أصبح رفاق! أصبحت التناقضات الجدلیة منها جمیلة. الرأسمالیة ، التی كانت قائمة على: القمع على الطبقات الأخرى ، واجهت مقاومة الأمم. تم كسر الكارتلات والصنادیق واحدة تلو الأخرى ، وكسر! بالطبع ، لقد أساء العدید من المنظرین فهم أنفسهم! أو نسیوا: ما كانوا یقولون من قبل! البعض منهم لم یروا الحقائق ، أغلقوا أعینهم ، وتم تجمیدهم فی الستینیات! بواسطة جدیدهذا، تعلیقات فی عام 1954 ماكس فیبر وغیرهم، لا تزال تترجم وتدرس طالب الیوم نحن بحماس: إنشاء البیروقراطیة فی المجتمع لیتم تسلیمها، فی حین أن البیروقراطیة، وخبرة، ومن یرى مشكلة كبیرة! فی حین أن الكون بسرعة تآكل نظریات الماضی ، فإنها لا تزال تقاوم هذه التغییرات. انهم لا یؤمنون: بعد نظریة التنظیم والبنیویة ، جاءت نظریة العلاقات الإنسانیة! كلتا النظریتین خارج النظام، وبعد الرابع من تكنولوجیا المعلومات، وضعت نظریة الشبكة إلى الأمام، أن الإدارة هی الصلاة: كل العالم هو الزعیم.

Namaz təşkilatı

son qırx il İranda Developments yalnız dünya təsir etdi, lakin hərəkət elm, məəyi. Qeyd etmək lazımdır ki, elm müxtəlif ölçülərə malikdir və bütün bu ölçülər birlikdə hərəkətdə əhəmiyyətli dəyişikliklər tapır. Məsələn, təmiz elm və ya tətbiqi elm, həm də insanın ehtiyacını əks etdirir. əhali artır zaman, daha mənzil, daha mənzil, belə Elm ehtiyac Engineering birbaşa, digərləri dolayı Sciences, bu ehtiyaca cavab. Bütün bunlara cavab yeni həll yolları tapmaq, ixtira etmək və ixtira etməkdir və ya: yeni nəzəriyyələri təqdim edir. Dünya əxlaqi bir çökməyə çatdıqda, cavab verməli olan yalnız humanitar deyil, hərbi elmdir. Amerika və ya Sovet super yalnız üçün Belə ki, İslam İnqilabının Advent ilə bir sadə şey qeyd! Bu, insanların qorxu psixoloji tökdü insanlar cəsarət tapmaq lazımdır. Onların silahları öz funksiyalarını itirmişdir! Dünyanın qabaqda gələn hərbi qüvvələri bükülməzlərə qarşı çıxa bilmədi. Beşinci Ordu, Fələstinli daşlarla, strategiya və taktika olmadan üzləşdi. Atom enerjisini məğlub et! ABŞ-ın və Sovet İttifaqının qüvvəsi olduğu ortaya çıxdı onlara qarşı bir rüsvayçılıq oldu. Onlar yalnız varlıqlarını yox, başqalarının da daxil olmağının qarşısını almaq qabiliyyətini inkar etmək məcburiyyətində qaldılar. Gedir ki, mühəndislik elmləri: İmkanları zədələmədən bütün insanları məhv etmək! Araşdırmalardan çıxın. Onun prinsipləri çıxarıldı sosiologiya dərsləri müzakirə insan elmləri dərin transformasiya, oldu! Əksinə, ədalət və azadlıq, bərabərlik və insan hüquqları məsələsi gəldi. media kimi Darkroom aparılıb və Klozetler və anbarlarda edilmişdir Din, müzakirə edildi! din cəmiyyətin tiryək etmək, və ya ləngiməsi bilirdi edənlər, nəzəriyyə torpağa verildi. Ayrı-seçkiliyin təməlini pozdu! İqtisadiyyatda rəqabət yoldaşlar oldu! Diyalektik ziddiyyətlər xoş idi. Başqa siniflərd

نوع اخبار :
برچسب : تشکیلات نمازی،
لینک ها :
یکشنبه 19 خرداد 1398 03:54 ب.ظ

Great blog here! Also your web site loads up very fast! What web host are you using? Can I get your affiliate link to your host? I wish my web site loaded up as fast as yours lol
شنبه 18 خرداد 1398 06:57 ب.ظ

Hi there! I could have sworn I've visited this web site before but after going through some of the articles I realized it's new to me. Anyways, I'm certainly delighted I discovered it and I'll be bookmarking it and checking back often!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :