ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی
پنجشنبه 16 اسفند 1397 :: نویسنده : سید احمد حسینی ماهینی

   ماهین در اصل مادین بوده: مرکز وصل اقوام ماد که: از نقطه های گوناگون وارد ایران شده بودند. بعدا در دوران اسلامی به ماهین تبدیل شد، و بر دو مرکز نامگذاری شد: ماهین الکوفه و ماهین البصره، زیرا اعراب برای رسیدن به ایران، دوراه داشتند یکی از راه بصره و: جنوب ایران و شیراز: تقریبا مسیری که امام رضا ع و برادر گرامی اش: احمد ابن موسی شاهچراغ  پیمودند تا: به مرو رسیدند. و ماهین الکوفه که گویا مسیر: خواهر گرامی ایشان بوده، و به همدان و ساوه و ری منتهی می شد. در دوران اسلامی، مالیات های اخذ شده نیز به همین عنوان محاسبه می شد. بعدا این دو را، عراق عجم و عراق  عرب خواندند که: عراق عرب محدود به کشور عراق فعلی شده، ریشه لغوی آن همان ایر بود. در انگلیسی هم ایراک می نویسند. یعنی ایران کوچک. عراق عجم ایراک یا اراک نام گرفت، و اکنون به استان مرکزی محدود گریده. برای اینکه این برش تاریخی خوب مجسم شود، به کمی قبل تر بر می گردیم: ایران دارای تمدن 15هزار ساله در محدوده چهارمحال و بختیاری، و 8هزار ساله در اطراف سیلک کاشان، و شش هزار ساله در اکثر نقاط می باشد. اما از چهار هزار سال پیش معلوم تر است زیرا: رود ارس مرکز پخش اقوام جهان بوده، لذا در هر گروه، یک طور دیگری تلفظ می شود: آراس و آراسو در آذربایجان گفته می شود، عرش و عروشا در عربی، آرشیا و آرش در فارسی، و عروس، اروسیا و روسیه  در روسیه، و اوراسیا و اروپا و آسیا، در متون اروپایی گفته شده. نام اصلی ایران در چهار هزارسال پیش، سرزمین (دشت)کاسپی بود، و نام دریا هم که قبلا بزرگتر از: دریای فعلی بوده دریای کاسپین بود. کاسپی ها یا کاسپین که از 1700تا دوهزار سال قبل از میلاد، درایران زندگی می کردند، و زرتشت3717سال قبل در زمان آنها ظهور کرد. آریایی ها که از اورسیا(روسیه فعلی) حدود سه هزار سال پیش، یعنی هزار سال قبل از میلاد آمدند، قوم کاسپی ها را منقرض، و با دین زرتشت مبارزه کردند. در زمان کورش 2500سال پیش، ابتدا دین یهودیت را پذیرفتند، و بسیاری از پیامبران یهودی را، به ایران دعوت کردند(دانیال نبی و قیدار زنجان) و: سپس در یک پروسه  چند ساله به آئین زرتشت گرویدند. در زمان ساسانیان، موبدان زرتشتی طبقه رسمی دولت شدند. قیامهای زیادی در زمان ساسانیان شد، که دو گروه معروف مانوی و مزدکیان، بسیار گسترده بودند ولی به شدت سرکوب شدند. بطوریکه دوهزار نفر از مزدکیان را، انوشیروان عادل دستور داد زنده زنده، با سر در زمین کاشته شوند! و پاهای آنها مانند درختان باشد. نارضایتی ها زیاد شد، بسیاری از آنها را هم به یمن و عربستان فعلی که، از استانهای ایران بودند تبعید کردند. تبعیدی های یمن عربستان، به اسلام گرویدند، اکثر اینها هم از خطه مازندران بودند! در زمان عمر که می خواست ایان را بگیرد، بهتر دید از این ها استفاده کند! زیرا اعراب سلاح کافی و ارتش بزرگ نداشتند. در جنگ قادسیه با تاکتیک همان ها، به ایران حمله کردند. و چون عمر برخلاف قولش ، ایرانی ها را زیاد اذیت می کرد، و برخلاف پیامبر، نژاد پرستی را رواج داده، اعراب را مولی ایرانی ها می دانست. لذا یکی از همین ایرانی ها او را کشت(معروف به ابو لولو) البته برخی ها گفته اند: ابولولو کارش صید مروارید بوده. بهرحال تاریخ ایران، مشحون از دفاع مقدس است، ولی در هیچ دورانی نتوانست، مانند دوران دفاع مقدس، جلوی تجزیه طلبی را بگیرند. هر قومی که به ایران حمله می کردند، خود را ایرانی تر می دانستند! مثل کسانی که دو روز به تهران می آیند، خود را بچه ناف تهران معرفی می کنند! و بقیه را طرد می کنند، و به روستاها پس می فرستند.

What does Mahin mean?

   Mahin was fundamentally pervasive: the center for connecting the Medes, who came to Iran from various points. It later became Mahin in the Islamic era, and was named after two centers: Mahin al-Kufa and Mahin al-Bassera, because the Arabs had two sides to reach Iran, one way from Basra and: south of Iran and Shiraz: almost the path that Imam Reza and brother My dear cousin: Ahmad Ibn Musa Shah Kargagh went to: Marv arrived. And Mahin al-Kofa, who seemed to be the path of his dear sister, and led to Hamedan, Saveh and Ray. In the Islamic era, taxes were calculated as follows. Later, the two Arabs, Iraqi Ajm and Iraqi Arabs, read: "The Arab Iraq was limited to the current Iraqi country, the lexical root of which was the same. They write in English as well. Small Iran. Iraq was named Aram Irak or Arak, and now it is limited to the central province. To make this a good historic cut, we will return a little earlier: Iran has a 15,000-year-old civilization in the Chaharmahal and Bakhtiari range, and 8,000 years old around the Silk Kashan, and six thousand years old in most places. But it was more than four thousand years ago because Aras was the center for the spreading of the nations of the world, so in each group it is pronounced differently: Aras and Arasu are said to be in Azerbaijan, the Arabs and Arabs in Arabic, Arshia and Arash Persian, and Bride, Erosa and Russia in Russia, and Eurasia and Europe and Asia, are said in European texts. The main name of Iran, four thousand years ago, was the Caspian land, and the name of the sea, which was already larger than the current sea, was the Caspian Sea. Cassips or Caspian that lived in Iran from 1700 to 2000 BC and Zarathustra appeared 3717 years ago. The Aryans, who came from Ursia (present-day Russia) about three thousand years ago, the thousand years BC, destroyed the people of the Caspian, and fought against the Zoroastrian religion. At Cyrus's time 2500 years ago, they first accepted the religion of Judaism, and invited many of the Jewish prophets to Iran (Daniel the Prophet and Kaidar of Zanjan), and then converted to Zoroastrianism in a few years. At the time of the Sasanians, Zoroastrian priests became the official floor of the government. There were many insurrections during the Sasanian times, of which two famous groups of Manichaeism and Mazdakis were very broad but severely suppressed. As a result, two thousand of Mazdakis ordered Anoushirvan Adel to live alive, planted on the ground! And their feet are like trees. Dissatisfaction increased, many of them exiled to Yemen and the current Saudi Arabia, which were from the provinces of Iran. The Saudi Yemeni exiles converted to Islam, most of them were from Mazandaran. It would be better to use these in the time of life that he wanted to take. Because the Arabs did not have enough weapons and no big army. In the Qadysiyah war, they attacked Iran with their tactics. And since Omar, contrary to his promise, harassed the Iranians and, contrary to the Prophet, promoted racism, considered the Arabs to be Iranian mullahs. So one of these Iranians killed him (known as Abu Lulu). Of course, some have said: Abu Kullo was his hunting pearl. However, Iran's history is full of sacred defense, but in no time could, like the holy defense, stop separatism. Any people who invaded Iran, considered themselves Iranian! Like those who come to Tehran two days, they will introduce themselves as a kid of Tehran! They reject the rest and send back to the villages.

ماذا تعنی ماحین؟

   كانت ماهین منتشرة بشكل أساسی: المركز الذی یربط ما بین Medes ، الذی جاء إلى إیران من نقاط مختلفة. فی وقت لاحق فی العصر الإسلامی أصبح ماهین، وكان اسمه مركز الثانیة: ماهین الكوفة وماهین البصرة، لأن العرب للوصول إلى إیران، كانت الدرة طریقة واحدة لالبصرة: جنوب إیران وشیراز: مسار تقریبا الإمام الرضا (ع) وشقیقه ابن عمی العزیز: ذهب أحمد بن موسى شاه قرقاغ إلى: وصل مارف. وماهین الكوفة ، الذی بدا أنه طریق أخته العزیزة ، وأدى إلى هامیدان ، ساوه ورای. فی العصر الإسلامی ، تم احتساب الضرائب على النحو التالی. فی وقت لاحق الاثنین والعراق وعجم العراق العربیة قرأت أن العراق العربی اقتصر على العراق الحالیة، كان الهواء أصلها. یكتبون باللغة الإنجلیزیة كذلك. ایران الصغیرة. عین العراق آرام العراق أو اراك ، والآن یقتصر على المحافظة الوسطى. ولكن منذ أربعة آلاف سنة وكان أكثر لنهر أراس الشعوب مركز توزیع فی العالم، لذلك كل واحد وضوحا بشكل مختلف: قال آراس وRasv فی أذربیجان، والعرش وRvsha باللغة العربیة، Arshia وأراش ویقال فی النصوص الأوروبیة: الفارسیة ، والعروس ، وإروسا ، وروسیا فی روسیا ، وأوراسیا وأوروبا وآسیا. الاسم الرئیسی لإیران ، قبل أربعة آلاف عام ، كان أراضی قزوین ، وكان اسم البحر ، الذی كان أكبر بالفعل من البحر الحالی ، هو بحر قزوین. Cassips أو Caspian الذی عاش فی إیران من 1700 إلى 2000 قبل المیلاد وظهرت Zarathustra قبل 3717 سنة. الآریین من أوراسیا (الروسیة الحالیة) قبل حوالی ثلاثة آلاف سنة، منذ آلاف السنین قبل مجیء المسیح، والناس كاسبی وانقرضت، وقاتلوا مع الزرادشتیة. فی زمن الساسانیین ، أصبح الكهنة الزرادشتیة الأرضیة الرسمیة للحكومة. كان هناك العدید من العصیان أثناء العصور الساسانیة ، حیث كانت مجموعتان مشهورتان من المانیكیة والمقدس واسعة جداً لكن تم قمعها بشدة. ونتیجة لذلك ، أمر ألفان من Mazdakis Anoushirvan عادل للعیش على قید الحیاة ، زرعت على الأرض! وأقدامهم تشبه الأشجار. ازداد عدم الرضا ، العدید منهم منفی إلى الیمن والمملكة العربیة السعودیة الحالیة ، والتی كانت من محافظات إیران. اعتنق المنفیون الیمنیون السعودیون الإسلام ، وكان معظمهم من Mazandaran. سیكون من الأفضل استخدام هذه فی وقت الحیاة التی یرید أن یأخذها. لأن العرب لم یكن لدیهم ما یكفی من الأسلحة ولا جیش كبیر. فی حرب القادسیة ، هاجموا إیران بتكتیكاتهم. وبما أن عمر ، خلافاً لوعده ، قام بمضایقة الإیرانیین ، وعلى النقیض من النبی ، روج للعنصریة ، واعتبر العرب ملالی إیرانیین. لذا قتل واحد من هؤلاء الإیرانیین (المعروف باسم أبو اللولو) ، بالطبع ، قال البعض: أبو كلو كان لؤلؤته الصید. ومع ذلك ، فإن تاریخ إیران ملیء بالدفاع المقدس ، ولكن فی أی وقت من الأوقات ، مثل الدفاع المقدس ، یجب وقف النزعة الانفصالیة. أی شخص غزوا إیران ، اعتبروا أنفسهم إیرانیین! مثل أولئك الذین یأتون إلى طهران یومین ، سیقدمون أنفسهم كطفل فی طهران! یرفضون الباقی ویرجعون إلى القرى.

Mahin nə deməkdir?

   Mahin əsasən geniş yayılmışdı: İrana müxtəlif nöqtələrdən gələn Medesləri birləşdirən mərkəz. Daha sonra İslam dövründə Mahin oldu və iki mərkəz edilib cənub İran və Şiraz: Mahin əl-Kufa və Mahin Al Basrah, ərəblər İran həyata nail olmaq üçün, çünki Dorah bir Bəsrə yol idi Imam Rza (ə) və qardaşı demək olar ki, yol Əziz cousin: Əhməd ibni Musa Şah Kərgə getdi: Marv gəldi. Sevgili qardaşının yolu kimi görünən Mahin əl-Kofa Hamedan, Saveh və Reyə gətirdi. İslam dövründə vergilər aşağıdakı kimi hesablanmışdır. Daha sonra iki, İraq və Ərəb İraq Ajam Ərəb İraq cari İraqa məhdud idi ki, oxumaq, Air onun etimologiyası idi. Onlar ingilis dilində yazırlar. Kiçik İran. İraqın Aram Irak və ya Arak adını verdiyi və indi mərkəzi əyalətlə məhdudlaşdı. Azərbaycanda Aras və Rasv dedi, Ərəb, Arshia və Araş ilə ərşin və Rvsha Lakin dörd min il əvvəl, belə ki, daha çünki dünyanın Araz Distribution Center xalqlarının fərqli tələffüz hər biri idi Fars və Bride, Erosa və Rusiyada Rusiya, Avrasiya, Avropa və Asiya, Avropa mətnlərində ifadə edilir. Dörd min il əvvəl İranın əsas adı Xəzər dənizi idi və mövcud dənizdən artıq olan dəniz adı Xəzər dənizi idi. Eritayada 1700 ildən 2000-ci ilə qədər İran ərazisində yaşayan Cassips və ya Xəzər və Zərdüşt 3717 il əvvəl ortaya çıxmışdı. min təxminən il əvvəl Avrasiya (cari rus) və Aryans, Məsih gəldi əvvəl il minlərlə insanlar Kaspi sönmüş və Zərdüştlük ilə mübarizə. Sasanilər dövründə, Zərdüştlü kahinlər hökumətin rəsmi mərtəbəsinə çevrildi. Sasanilər dövründə Manichaeism və Mazdakis ndərirlər.

نوع اخبار :
برچسب :
لینک ها :
یکشنبه 19 خرداد 1398 03:55 ب.ظ

It's awesome to visit this website and reading the views of all colleagues about this article, while I am also eager of getting know-how.
شنبه 18 خرداد 1398 06:57 ب.ظ

Do you mind if I quote a couple of your posts as long as I provide credit and sources back to your site? My blog is in the exact same niche as yours and my users would genuinely benefit from some of the information you present here. Please let me know if this okay with you. Many thanks!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :