ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی
سازمان های جاسوسی، از قدیم الایام وجود داشته اند، ولی چون ارتباطات سخت بود، معمولا نتایج آن بعد از سالها کشف می شد. در جنگها این امر بسیار لازم بود. زیرا باید از نقشه ها، عملکرد و استعداد نیروهای طرف اطلاعات کاملی داشت. هرچه این اطلاعات بیشتر بود، اشراف اطلاعاتی بیشتری به دست می امد. هرچه زمان جلوتر می رفت، تکامل این حرکت ها بیشتر می شد. در زمان حضرت علی ع به بالاترین حد خود، در ان زمان رسید زیرا: بزرگترین حکومت جهانی تشکیل شده بود: از شرق اروپا تا غرب چین، از مصر تا ترکستان در زیر: یک سیستم اطلاعاتی بودند. نقش ایرانیان در این سیستم بسیار روشن بود! حتی در قادسیه که ظاهرا، به عنوان جنگ اعراب علیه ایران نامیده می شود، سران هر دو طرف ایرانی بودند! به نوشته مورخین، ایرانی های ساکن یمن، که اکثرا مازندرانی بودند، در خط مقدم آعراب، و از فرماندهان بودند. در این طرف نیز مازندرانی ها، خط مقدم بودند! به گفته مهندس بهشتی مازندرانیها، قومی عجول بودند که: منتظر حوادث نمی ماندند! و حرکت آنها برای کل ایران بود! در 8سال دفاع مقدس هم، آنها در خط مقدم بودند! و 157نفر غواص شهید نمونه آن است. جالب است بدانیم که: در لبنان هم به همین شکل بود! به نقل از مهندس چمران، بالاترین عناصر اطلاعاتی فالانژها، شیعه بودند و هواداران آیت الله صدرهم شیعه بودند. میتوان گفت تیزبینی پیامبر و حضرت علی ع، در شناخت منافقین و ستون پنجم، راه را برای پیروانشان ساده تر کرده است. وقتی که در مرز شرقی اروپا، ماموران دولتی یک قطعه طلا، از پای یک زن مسیحی به زور گرفتند می فرماید: اگر کسی از این خبر ناراحت شده، و دق کند نباید او را سرزنش کرد. گشت های حضرت علی در دوران حکومت، در میان مردم، او را از هر نوع سیستم اطلاعاتی بی نیاز می کرد! ولی با این حال به مالک اشتر می نویسد: (وابعث العیون) جاسوسانی را بگذار، تا اطلاعات را به تو برسانند. امام علی ع معتقد است : اگر فرمانده ای از وضع مردم خود، اطلاع نداشته باشد گناهکار است! و اگر اطلاع داشته باشد ولی اقدامی هم نکند، گناهکار است. آن حضرت  پیک هایی را در فواصل معینی، مامور کرده بود تا با آخرین سرعت، اخبار را به مرکز برسانند. در حالیکه خبر مرگ معاویه، از دمشق تا کوفه سه روز به طول انجامید! از این رو الان ما 100میلیون سادات در جهان داریم! که همگی ادعا می کنند: از نسل حضرت علی و فاطمه هستند. حفاظت اطلاعاتی دقیق از این افراد، باعث شده که غالبا شناسایی نشوند، زیرا به محض شناسایی، از سوی حکام جائر دسته جمعی شهید می شدند. امام صادق در باره حفظ اسرار بسیار تاکید دارد. این آموزشها باعث شد تا: ایران اسلامی در طول تاریخ، همیشه سر آمد بوده! حتی در هنگامی که ظاهرا استعمار می شد: ایده سازمان ملل را مطرح کرد: که بنام توافق تهران معروف است. قرار شد زبان فارسی که تا آن موقع، زبان بین المللی بود زبان رسمی: سازمان ملل هم بشود، که شعر هایی از سعدی ومطالبی از: منشور کورش و داریوش، در آن درج کردند. حتی اساس قانون آن، از قانون همورابی و کمبوجیه و: سنگ نوشته های مانده از هخامنشیان بود. گرچه با خیانت همین ایرانیان، ابتدا یک زبان بی طرف: مانند اسپرانتو را که ترکیب همه زبانها می گفتند، پیشنهاد کردند و همین باعث شد، آنها هیچکدام را نپذیرند و زبان: فاتح جنگ دوم جهانی یعنی روزولت حاکم شود. انقلاب اسلامی هم در شرایطی ایجاد شد، که هیچ اطلاعاتی دست دشمن نبود، آنها هرگز چنین چیزی را پیش بینی نمی کردند. اکنون نیز همه سازمانهای اطلاعاتی دنیا، مقهور اشراف اطلاعاتی ایران هستند.

What does intelligence mean?

Spy agencies have long existed, but since communications were difficult, its results were usually discovered after years. It was very necessary in wars. Because: it should have the details of the plans, performance and talent of the forces on the side of the information. The more this information was, the more intelligent the intelligence came from. As the time progressed, the evolution of these moves would increase. At the time of Imam Ali, he reached its highest point, at that time because the largest world government was formed: from East Europe to Western China, from Egypt to Turkestan below: an intelligence system. The Iranian role in this system was very clear! Even in Qadisiyah, which apparently was called the Arab war against Iran, the leaders were both sides of Iran! According to historians, the Iranians living in Yemen, mostly Mazandaran, were on the front line of the Arabs, and were commanders. On this side, Mazandaran was the front line! According to Beheshti engineers Mazandaran, the people were rushing: they did not wait for the incidents! And their movement for the whole of Iran! In 8 years of holy defense, they were in the front line! And 157 martyrs are a typical diver. It's interesting to know: It was the same in Lebanon! According to Chamran's engineer, the highest intelligence elements of the Falanga were Shi'a and the Ayatollah’s supporters were Sadr Shi'a. It can be said that the clarity of the Prophet and the Prophet Ali, in understanding the hypocrites and the fifth pillar, made it easier for their followers. When on the eastern border of Europe, government agents seized a piece of gold from a Christian woman, they say: "If anyone gets upset about the news, he should not blame him." During the reign of Hazrat Ali, the patrols of the people, in the midst of the people, required him of any kind of intelligence system! However, he writes to Malik Ashtar:  let the spies give you the information. Imam Ali believes that if a commander does not know the condition of his people, he is guilty! And if he knows, but does not do anything, he is guilty. The Prophet had commissioned couriers at certain intervals to bring news to the center at the latest. While the news of Muawiya's death lasted three days from Damascus to Kufa! Hence, we now have 100 million SADATs in the world! They all claim: they are from the generation of Ali and Fatima. The precise information protection of these individuals has often prevented them from being identified because, as soon as they were identified, they were martyred by the clerical rulers. Imam Sadiq is highly emphasized on secrecy. These teachings have led to: Islamic Iran has always been in history! Even when it seemed to be colonized, it came up with the idea of ​​the United Nations: known as the Tehran Consensus. The Persian language, which until then was an international language, was the official language of the United Nations, which included lyrics from Sa'di and some title from the charter of Cyrus and Dariush. Even the basis of its law was the Law of Hemorbay and Cambyses and: Achaemenid remains of the remains of the writings. Although, with the betrayal of these Iranians, they initially proposed a neutral language: Esperanto, which included the combination of all languages, which made them dismissal of each other and language: the victor of the Second World War, Roosevelt. The Islamic revolution was also created in a situation where no information was provided by the enemy, they never anticipated such a thing. Nowadays, all the intelligence agencies in the world are subdued by the intelligence of Iran.

ماذا یعنی الذكاء؟

ظلت وكالات التجسس منذ فترة طویلة ، ولكن بما أن الاتصالات كانت صعبة ، فقد تم اكتشاف نتائجها عادة بعد سنوات. كان من الضروری جدا فی الحروب. لأنه ینبغی أن یكون لدیه تفاصیل عن الخطط والأداء وموهبة القوات على جانب المعلومات. وكلما كانت هذه المعلومات أكثر ، كلما جاءت الذكاء أكثر ذكاءً. مع تقدم الوقت ، فإن تطور هذه التحركات سوف یزداد. فی عهد الإمام علی ، وصل إلى أعلى نقطة ، فی ذلك الوقت لأن أكبر حكومة عالمیة تشكلت: من أوروبا الشرقیة إلى غرب الصین ، ومن مصر إلى تركستان أدناه: نظام استخبارات. كان الدور الإیرانی فی هذا النظام واضحًا جدًا! حتى فی القادسیة ، التی كانت تسمى على ما یبدو بالحرب العربیة ضد إیران ، كان القادة كلا من إیران! وفقا للمؤرخین ، فإن الإیرانیین الذین یعیشون فی الیمن ، ومعظمهم من المازندران، كانوا على خط المواجهة من الاعراب، وكانوا قادة. على هذا الجانب ، كان المازندرانیون هو الخط الأمامی! وفقا لمهندسی بهشتی مازندرانیون، كان الناس یهرعون: لم ینتظروا الأحداث! وحركتهم لكل إیران! فی 8 سنوات من الدفاع المقدس ، كانوا فی الخط الأمامی! و 157 شهیدا هم غواص تقلیدی. من المثیر للاهتمام أن نعرف: كان الأمر عینه فی لبنان! وفقا لمهندس جمران ، كانت أعلى عناصر المخابرات فی الفلانجا شیعة وكان أنصار آیة الله هم الصدر الشیعة. یمكن القول إن وضوح النبی والرسول علی ، فی فهم المنافقین والركیزة الخامسة ، جعل الأمر أسهل على أتباعهم. عندما كان على الحدود الشرقیة لأوروبا ، استولى عملاء الحكومة على قطعة من الذهب من امرأة مسیحیة ، یقولون: "إذا انزعج أحد من الأخبار ، فلا یجب أن یلومه". فی عهد حضرة علی ، تطلبت دوریات الشعب ، فی وسط الشعب ، من أی نوع من أنظمة المخابرات! ومع ذلك ، یكتب إلى مالك أشتر: اترك الجواسیس لإحضار المعلومات إلیك. یعتقد الإمام علی أنه إذا كان القائد لا یعرف حالة شعبه ، فهو مذنب! وإذا كان یعلم ، لكنه لا یفعل أی شیء ، فهو مذنب. وكان النبی قد كلف سعاة على فترات زمنیة معینة بجلب الأخبار إلى المركز على أبعد تقدیر. فی حین أن خبر وفاة معاویة استمر ثلاثة أیام من دمشق إلى الكوفة! وبالتالی ، لدینا الآن 100 ملیون السادات فی العالم! جمیعهم یدعون أنهم من جیل علی وفاطمة. غالباً ما منعت حمایة المعلومات الدقیقة لهؤلاء الأفراد من التعرف علیهم ، لأنهم بمجرد استشهادهم ، استشهدوا من قبل الحكام الدینیین. الإمام صادق شدید التركیز على السریة. وقد أدت هذه التعالیم إلى: إیران الإسلامیة كانت دائماً فی التاریخ! حتى عندما بدا أنها مستعمرة ، جاءت بفكرة الأمم المتحدة: المعروفة بإجماع طهران. كانت اللغة الفارسیة ، التی كانت حتى ذلك الحین لغة دولیة ، هی اللغة الرسمیة للأمم المتحدة ، والتی تضمنت كلمات من سعدی والمعتلابی من میثاق سایروس وداریوش. حتى أساس قانونها كان قانون من الحمرابی بقایا من بقایا الكتابات. على الرغم من خیانة هؤلاء الإیرانیین ، فقد اقترحوا فی البدایة لغة محایدة: الإسبرانتو ، والتی تضمنت الجمع بین كل اللغات ، مما جعلهم ینفصلون عن بعضهم البعض ولغة: منتصر الحرب العالمیة الثانیة ، روزفلت. كما تم خلق الثورة الإسلامیة فی حالة لم یقدم العدو فیها أی معلومات ، ولم یتوقعوا مثل هذا الشیء. فی أیامنا هذه ، تُخضع كل وكالات الاستخبارات فی العالم من قبل المخابرات الإیرانیة.

Kəşfiyyat nə deməkdir?

Spy orqanları uzun müddət var idi, lakin kommunikasiya çətin olduğundan, nəticələr adətən ildən sonra aşkar edilmişdir. Bu müharibələrdə çox vacib idi. Çünki məlumatın tərəfində qüvvələrin planları, icra və istedadlarının detalları olmalıdır. Bu məlumat daha çox idi, kəşfiyyat daha ağıllı idi. Vaxt keçdikcə bu hərəkətlərin təkamülü artacaq. İmam Əli dövründə ən yüksək nöqtəyə çatdı, o dövrdə ən böyük dünya hökuməti meydana gəldi: Şərqi Avropadan Batı Çinə, Misirdən Aşağı Türkistana: bir zəka sistemi. Bu sistemdə İranın rolu çox aydın oldu! Hətta İrana qarşı ərəb müharibəsi adlandırılan Qədisiyədə belə liderlər İranın iki tərəfi idi! Tarixçilərə görə, Yəməndə yaşayan iranların, əsasən Mazandaran, Aroqanın ön xəttində idi və komandirlər idi. Bu tərəfdən, Mazandaran cəbhə xətti idi! Beheshti mühəndisləri Mazandaranın sözlərinə görə, insanlar tələsik idi: onlar hadisələri gözləmirdilər! Və bütün İran üçün hərəkət! Müqəddəs müdafiə 8 ildə, onlar ön xəttində idi! 157 şəhid tipik bir dalğıcdır. Bilmək maraqlıdır: Livanda eyni idi! Çamranın mühəndisinə görə, Falanqanın ən yüksək kəşfiyyat elementləri Şiə, Ayatullah tərəfdarları Sadr Şiə idi. Peyğəmbərin və Peyğəmbər Əli (əleyhissəlam), münafiqlərin və beşinci ayağın anlaşılmasında aydınlığı onların ardıcılları üçün asanlaşdırdıqları deyilə bilər. Avropanın şərq sərhədində hökumət agentləri xristian bir qadından bir parça qızıl tutduqları zaman: "Kimsə xəbərləri narahat edirsə, onu günahlandırmır". Həzrət Əli (əleyhis-salam) hakimiyyət dövründə, xalqın ortasında xalqın patrulları istənilən bir istihbarat sistemi tələb etdi! Ancaq Malek Ashtar'a yazır: "Sizə məlumatı çatdırmaq üçün casusları buraxın. İmam Əli (əleyhis-salam) inanır ki, bir komandir öz xalqının vəziyyətini bilmirsə, günahkardır! Əgər bilirsə, amma heç nə etməzsə, günahkar olur. Peyğəmbər ən yaxın dövrdə məaltına düşür.

نوع اخبار :
برچسب : اشراف اطلاعاتی یعنی چه؟،
لینک ها :
شنبه 12 مرداد 1398 04:04 ب.ظ
Good site you have here.. It's difficult to find high quality writing
like yours these days. I really appreciate people like you!
Take care!!
پنجشنبه 23 خرداد 1398 08:13 ق.ظ
effective ed treatments http://viagralim.us effective ed treatments !
If you are going for most excellent contents like myself, only go to see this web page daily for the reason that it offers feature contents, thanks
یکشنبه 19 خرداد 1398 03:54 ب.ظ

great submit, very informative. I wonder why the other experts of this sector don't understand this. You should proceed your writing. I'm confident, you have a huge readers' base already!
شنبه 18 خرداد 1398 06:57 ب.ظ

Hey I am so delighted I found your blog page, I really found you by mistake, while I was browsing on Google for something else, Anyways I am here now and would just like to say thank you for a tremendous post and a all round entertaining blog (I also love the theme/design), I don’t have time to read through it all at the moment but I have saved it and also included your RSS feeds, so when I have time I will be back to read more, Please do keep up the fantastic jo.
یکشنبه 12 اسفند 1397 09:43 ق.ظ
از عابر بانک موجودی حساب گرفتم نوشته 23 ریال
بعد میپرسه درخواست دیگری دارید!
گفتم:
آره قربونت فقط قسم بخور بین خودمون باشه
یکشنبه 12 اسفند 1397 01:14 ق.ظ
خیلی وبلاگ خوبی داری. مطالب خوبی می زاری. همیشه موفق باشی و پربازدید دوست عزیز
یکشنبه 12 اسفند 1397 12:59 ق.ظ
سلام. خیلی مطلب خوبی گذاشتی. استفاده کردم ازش دوستم. موفق باشی
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :