ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی
چهارشنبه 8 اسفند 1397 :: نویسنده : سید احمد حسینی ماهینی

اگر هر کشوری نسبت به کشور دیگر، مزیت نسبی داشته باشد، ایران مزیت مطلق بر همه کشورها دارد! با وجود 15 کشور همسایه، اقوام گوناگون و آب و هوای چهار فصل، معادن نفت و گاز بی نظیر، چه کشوری چنین مزیتی دارد؟ در مزیت های نسبی، همه چیز مصنوعی و ظاهری است! ولی در مزیت مطلق همه چیز واقعی، و درونی است. مهندس بهشتی در همایش ملی آئین، صلح و تنوع فرهنگی گفت: تنوع قومی و فرهنگی در ایران را، باهیچیک از کشورها نباید مقایسه کرد! برای اینکه آمریکا و کانادا، با اینکه تنوع فرهنگی یا قومی دارند، ولی مربوط به مهاجرت اقوام، و یا تبعید بزهکاران است! ولی تنوع قومی در ایران درونی است! یافته های مهندس بهشتی را، باید با آب طلا نوشت و حفظ کرد، زیرا برخلاف جریان مدرنیته، که در صدد  نابودی ایران و ایرانیت است، و سعی دارد هویت آمریکایی برای ان گدایی کند، این نظریات جان تازه ای به هویت: بزرگترین حکومت واحد جهانی، در طول تاریخ و تا امروز می دهد. سخنران دیگری در این همایش گفت که: هرجای دنیا بروید نشانی از ایران و ایرانی هست، در کشور آلبانی اسامی همه ایرانی هستند! البته همه این نظریات خوب است، ولی هنوز به مبانی آن اشاره ای نمی شود. مبانی مزیت مطلق ایران، در یکتاپرستی آن است.3757سال پیش که زرتشت در کنار: رود ارس بدنیا آمد، آن وقت هیچ قوم مطرحی در جهان نبود! اگر هم بودند بصورت فراری، یا تبعیدی به آنجا رفته بودند. زرتشت در تبیین یکتاپرستی بسیار کوشید، گرچه او را دوگانه پرست معرفی کردند، ولی اثار باقی مانده این است که: نور بر ظلمت پیروز می شود، یعنی حتی اگر او را دوخدایی هم بوده، با این بیان دو خدا را، به یک خدا تبدیل نمود! نوروز در آئین رزتشتی، روز پیروزی این یکتا پرستی است. اگر اصحاب الرس را همان اصحاب الارس، بدانیم ماههای دوازده گانه که: مرکز تنظیمات و محاسبات آنها بوده، بدرستی اثبات می کند که: حضرت ابراهیم نیز، در روز 13بدر آن بت ها را شکست! و بر قوم خورشید پرست پیروز شد! و آئین مهر را به یکتاپرستی رساند. بنابر این، ادامه دین توحیدی ابراهیم به : یهودیت و مسیحیت و اسلام رسید. زنجیره یا سلسله  قبل از ایشان هم، حداقل به زمان حضرت نوح می رسد، که همه جهان زیر آب رفتند، و فقط یک کشتی از موجودات باقی ماندند! که اطراف رود ارس بزمین نشست، و جهان از آنجا آغاز شد. اقوام مختلف طی زمان های بعدی، از همانجا به جهان پخش شدند. با گسترش این مبانی، همه تنوع فرهنگی و قومی و قبیله ای، در سراسر جهان توجیه علمی و تاریخی پیدا می کند. به همین دلیل، جریان مدرنیته، برعکس این مبانی حرکت کرده و: همه جا آن را سرکوب نموده، تا بتواند صلح و سازش بین انسانها را نابود، و آنها را به جان هم بیاندازد! تا دنیا رو به نابودی برود. در واقع نابودگر اصلی، تئوریسین های علوم انسانی مدرن هستند، که بشر را به سوی دشمنی و کشتار می کشانند! و مجری آنها هم افرادی مثل: ترامپ و جان بولتن و پمپئو هستند! صلح از نظر مدرنیته، یعنی اینکه انسان ها، به همدیگر کاری نداشته باشند! موفقترین حالت همزیستی انسانها در مدرنیته، خنثی بودن روابط انسانی است. مانند همسایه های یک آپارتمان، که همدیگر را نمی شناسند! و با هم کاری ندارند. اما صلح در اسلام و ایران، یعنی به همدیگر کمک کنند! با هم بوده و از احوالات یکدیگر، با خبر باشند. یک ایرانی وقتی به دوستش می رسد: اول می پرسد چه خبر؟ یعنی ایا برای دوستش، اتفاقی افتاده که او خبر نداشته باشد؟ ولی مدرنیته می گوید: حتی سلام هم نکیند، فقط بالفظ توهین آمیزی بگویید های! بای! یعنی من با شما کاری ندارم. زود ازمن دور شو. 

Relative advantage or: absolute advantage?

If any country has comparative advantage over another country, Iran has an absolute advantage over all countries! What country has such an advantage with 15 neighboring countries, different tribes and four seasons, unequaled oil and gas mines? In relative advantages, everything is artificial and apparent! But in the absolute advantage, everything is real and internal. Beheshti engineer at the National Conference on Peace and Cultural Diversity said: "We should not compare national and cultural diversity in Iran with any country!" For America and Canada, although they have a cultural or ethnic diversity, are related to the immigration of the people, or the exile of the perpetrators! But ethnic diversity is in Iran! The findings of the Beheshti engineer should be written and preserved with golden water, because contrary to the current state of modernity, which seeks to destroy Iran and Iran, and tries to give American identity to beg for them, these ideas are a renewal of identity: the largest single government Global, throughout history and to this day. Another speaker at the conference said: "Go anywhere in the world is Iran and Iran, in the country of Albania are the names of all Iranians! Of course, all of these ideas are good, but they are still not mentioned. The foundations of the absolute advantage of Iran are in its monotheism. 3757 years ago, when Zarathustra was next to the Arusha River, then no noble people would come to the world! If they were, they were either fugitives or exiles. Zarathustra very much tried to explain monotheism, although he introduced him as a dualist, but the remaining work is: Light is victorious in the dark, that is, even if he was also a divine, by the same expression of two Gods, to one God Converted! The birthday of Nowruz in the Rosetta's era is the day of the uniqueness of the victory. If the companions of the word are the same companions, we know that the twelve months, which are the center of their calculations and calculations, rightly prove that: Prophet Ibrahim also defeated the idols on the 13th day! And he won the sun! And the ritual of Mehr has become monotheistic. Thus, Abraham's continued monotheistic religion reached Judaism and Christianity and Islam. Chains or dynasties before them, at least at the time of Noah, when the entire world went underwater, and only a ship of creatures remained! Which sat around Aras River, and the world began there. Different tribes: in the next few days, from the same place to the world. By expanding these foundations, all cultural, tribal and tribal diversity finds a scientific and historical justification around the world. For this reason, the flow of modernity has, on the contrary, moved forward and suppressed it everywhere, so that it can destroy peace and reconciliation between human beings and bring them to life! So the world is going to be destroyed. In fact, the main destroyer is the modern humanist theorists, who plunge mankind into hostility and slaughter! And their performers are like: Tramp and John Bulletin and Pompeo! Peace in terms of modernity,: that is, humans do not have to work together! The most successful mode of human coexistence in modernity is the neutralization of human relationships. Like the neighbors of an apartment, who do not know each other! And do not work together. But peace in Islam and Iran means to help each other! They are together and are aware of each other's stances. An Iranian When It Comes To His Friend: First, What's Up? Is it something to his friend that he does not know? But modernity says: Do not even say hello, just tell me offensive! Bye! That is, I have nothing to do with you. Get away from me.

المیزة النسبیة أو: المیزة المطلقة؟

إذا كان لأی بلد میزة نسبیة على دولة أخرى ، فإن لإیران میزة مطلقة على جمیع البلدان! أی بلد لدیه مثل هذه المیزة مع 15 دولة مجاورة ، قبائل مختلفة وأربعة فصول ، مناجم نفط وغاز لا مثیل لها؟ فی المزایا النسبیة ، كل شیء اصطناعی وظاهر! ولكن فی المیزة المطلقة ، كل شیء حقیقی وداخلی. وقال بهشتی مهندس فی المؤتمر الوطنی للسلام والتنوع الثقافی: "لا ینبغی أن نقارن التنوع الوطنی والثقافی فی إیران مع أی بلد!" بالنسبة لأمریكا وكندا ، على الرغم من أن لدیهم تنوعًا ثقافیًا أو عرقیًا ، فإنهم مرتبطون بهجرة السكان أو نفی الجناة! لكن التنوع العرقی فی إیران! نتائج السید بهشتی، مع الكتابة الذهب والحفاظ، فی مقابل تیار الحداثة، والتی تسعى لتدمیر إیران والإیرانی، ومحاولة الهویة الأمریكیة عن التسول، وأفكار لتنشیط هویة أكبر قاعدة واحدة عالمی ، على مر التاریخ وحتى یومنا هذا. وقال متحدث آخر فی المؤتمر: "الذهاب إلى أی مكان فی العالم هو إیران وإیران ، وفی دولة ألبانیا هی أسماء جمیع الإیرانیین! بالطبع ، كل هذه الأفكار جیدة ، لكنها لا تزال غیر مذكورة. أسس میزة مطلقة التوحید الزرادشتیة الإیرانیة منذ سنوات 0.3757 على طول النهر ولدت أراس، والناس لم کان تشارك فی العالم! لو كانوا ، كانوا إما هاربین أو منفیین. زرادشت شرح التوحید فی محاولة للغایة، على الرغم من انه الثنائیة عرضه، ولكن الأعمال المتبقیة هی أن النور على الظلام یسود، وهذا هو، حتى لو كان لها اثنین من الآلهة، مع التعبیر عن الله، والله تحولت! عید میلاد النوروز فی عهد روزیتا هو یوم تفرد النصر. وفاز الشمس! وأصبحت طقوس مهر توحیدیة. وهكذا ، استمر دین إبراهیم التوحیدی فی الوصول إلى الیهودیة والمسیحیة والإسلام. سلاسل أو سلالات قبلهم ، على الأقل فی وقت نوح ، عندما ذهب كل العالم تحت الماء ، وبقیت سفینة فقط من المخلوقات! الذی جلس حول نهر أراس ، وبدأ العالم هناك. القبائل المختلفة فی الأیام القلیلة القادمة ، من نفس المكان إلى العالم. من خلال توسیع هذه الأسس ، یجد التنوع الثقافی والقبلی والعشائری تبریرًا علمیًا وتاریخیًا حول العالم. لذلك سوف یتم تدمیر العالم. فی الواقع ، المدمّرة الرئیسیة هی المنظرین الإنسانیین المعاصرین ، الذین یغرقون البشریة فی العداء والقتل! وأداؤهم مثل: الصعلوك وجون بولتون والپمئو  السلام من حیث الحداثة ، أی أن البشر لیسوا مضطرین إلى العمل معاً! إن أنجح طریقة للتعایش البشری فی الحداثة هی تحیید العلاقات الإنسانیة. مثل جیران الشقة ، الذین لا یعرفون بعضهم البعض! ولا تعمل معًا. لكن السلام فی الإسلام وإیران یعنی مساعدة بعضنا البعض! هم معا و هم على علم بمواقف بعضهم البعض. إیرانی عندما یأتی لصدیقه: أولاً ، ما الأمر؟ هل هو شیء لصدیقه أنه لا یعرف؟ لكن الحداثة تقول: لا تقل حتى مرحبا ، فقط أخبرنی مهین! بای! هذا هو ، لیس لدی ما تفعله معك. ابتعد عنی

Nisbi üstünlük və ya: mütləq üstünlük?

Hər hansı bir ölkənin başqa bir ölkə üzərində müqayisəli üstünlüyü varsa, İran bütün ölkələrdən üstündür! 15 qonşu ölkə, müxtəlif qəbilələr və dörd mövsüm, qeyri-bərabər neft və qaz minaları ilə hansı ölkənin bu üstünlüyü var? Nisbi üstünlüklərdə hər şey süni və aydındır! Lakin mütləq üstünlüyə görə, hər şey real və daxilidir. Sülh və Mədəniyyət Müxtəlifliyi mövzusunda Milli Konfransda Beheshti mühəndisi bunları söylədi: "İranda milli və mədəni müxtəlifliyi heç bir ölkə ilə müqayisə etməliyik!" Amerika və Kanada üçün, onların mədəni və ya etnik müxtəlifliyə malik olmasına baxmayaraq, insanların köçəri və ya faillerin sürgün edilməsi ilə əlaqəli olur! Ancaq etnik müxtəliflik İrandadır! Cənab Beheştinin, tapıntıları qızıl yazı ilə və şəxsiyyət ən böyük qayda möhkəmləndirilməsi, ideya İran və İran məhv etməyə çalışır müasirlik cari, qarşı, saxlanması və dilənçiliklə Amerika şəxsiyyət çalışır Qlobal, tarix boyunca və bu günə qədər. Konfransın digər bir spikeri dedi: "Dünyanın istənilən yerində İran və İran var, Albaniyada bütün İranlıların adları var! Əlbəttə ki, bu fikirlərin hamısı yaxşıdır, lakin hələ də qeyd olunmur. Foundations mütləq üstünlüyü İran Zərdüşt təkallahlıq çayı Araz boyunca 0,3757 il əvvəl anadan olub, dünyada cəlb insanların sonra heç olmaması! Əgər onlar olsaydılar, onlar qaçaq və ya sürgün edildi. Zərdüşt o təqdim dualizm, baxmayaraq ki, çox çətin təkallahlıq izah, lakin qalan işləri Allahın Allahın ifadə ilə, hətta onun iki tanrı əgər qaranlıq üzərində işıq üstünlük ki, var Dönüşdü! Rosetta dövründə Novruzun doğum günü qələbənin unikallığı günüdür. Və günəşi qazandı! Mehrın ritüeli monotheist olmuşdur. Beləliklə, İbrahimin davamlı monotheist dini yəhudilik, xristianlıq və İslamı qəbul etdi. Onlardan əvvəl zəncirlər və ya sünnilər, ən azından Nuhun dövründə, bütün dünya su altında qaldıqda və yalnız bir canlı heyvan gəmisi qaldı! Aras çayının ətrafında oturdu və dünya orada başladı. Yaxın bir neçə gündə, eyni yerdən dünyaya qədər fərqli tayfalar. Bu fondları genişləndirərək, bütün mədəni, qəbilə və qəbilə müxtəlifliyi dl.

نوع اخبار :
برچسب :
لینک ها :
چهارشنبه 17 مهر 1398 05:37 ب.ظ
I want to to thank you for this very good read!! I
definitely loved every little bit of it. I have got you saved as a
favorite to look at new things you post…
چهارشنبه 17 مهر 1398 04:34 ب.ظ
Greetings from Ohio! I'm bored to tears at work so I decided to
check out your website on my iphone during lunch break.
I love the knowledge you provide here and can't wait to take a look
when I get home. I'm amazed at how fast your blog loaded on my cell phone ..
I'm not even using WIFI, just 3G .. Anyhow, wonderful site!
چهارشنبه 17 مهر 1398 12:54 ب.ظ
Good day! I know this is somewhat off topic but I was
wondering if you knew where I could get a captcha plugin for my comment form?
I'm using the same blog platform as yours and I'm having
problems finding one? Thanks a lot!
شنبه 6 مهر 1398 10:47 ب.ظ
Amazing! This blog looks exactly like my old one!
It's on a completely different topic but
it has pretty much the same page layout and design. Excellent choice
of colors!
چهارشنبه 27 شهریور 1398 11:27 ب.ظ
This is a very good tip particularly to those new to the blogosphere.
Brief but very precise info… Thank you for sharing this one.
A must read article!
جمعه 15 شهریور 1398 01:51 ب.ظ
I am in fact thankful to the owner of this web site who has shared this fantastic article at here.
چهارشنبه 13 شهریور 1398 08:15 ق.ظ
Right here is the right website for anybody who really wants to understand this topic.
You realize a whole lot its almost tough to argue with you (not
that I actually will need to…HaHa). You certainly put a new spin on a topic
which has been written about for ages. Wonderful stuff,
just wonderful!
پنجشنبه 10 مرداد 1398 10:34 ق.ظ
Actually no matter if someone doesn't understand
then its up to other visitors that they will help, so here it
takes place.
سه شنبه 8 مرداد 1398 04:36 ب.ظ
If you are going for finest contents like I do,
just pay a visit this web page every day since it presents quality
contents, thanks
پنجشنبه 3 مرداد 1398 02:48 ق.ظ
Hi Dear, are you genuinely visiting this web page regularly,
if so afterward you will without doubt take nice experience.
pof natalielise
پنجشنبه 27 تیر 1398 04:59 ب.ظ
Its like you read my mind! You seem to know a lot about this, like
you wrote the book in it or something. I think that you could do with a
few pics to drive the message home a little bit, but instead of that,
this is magnificent blog. A great read. I'll definitely be back.
سه شنبه 18 تیر 1398 07:53 ق.ظ
It's appropriate time to make some plans for the long
run and it is time to be happy. I've read this publish and if I
could I desire to recommend you few attention-grabbing issues or tips.

Maybe you can write next articles referring to this article.
I desire to read more issues about it!
سه شنبه 28 خرداد 1398 05:23 ق.ظ
Great weblog right here! Also your web site rather a lot
up very fast! What host are you the usage of?
Can I get your associate link in your host? I wish my web site loaded up as quickly as yours lol
چهارشنبه 22 خرداد 1398 10:25 ب.ظ
If some one desires expert view regarding running a blog then i suggest him/her to
go to see this blog, Keep up the good work.
یکشنبه 19 خرداد 1398 03:54 ب.ظ

This is very interesting, You're a very skilled blogger. I've joined your feed and look forward to seeking more of your great post. Also, I have shared your website in my social networks!
شنبه 18 خرداد 1398 06:57 ب.ظ

Great article! This is the type of information that are meant to be shared around the web. Disgrace on the seek engines for now not positioning this submit higher! Come on over and consult with my site . Thank you =)
شنبه 18 خرداد 1398 08:53 ق.ظ
I enjoy what you guys tend to be up too. This sort
of clever work and coverage! Keep up the excellent works
guys I've incorporated you guys to my own blogroll.
پنجشنبه 16 خرداد 1398 02:43 ق.ظ
Hey there are using Wordpress for your blog platform?
I'm new to the blog world but I'm trying to get started and set up my own. Do you require any html coding expertise to make your own blog?
Any help would be greatly appreciated!
سه شنبه 14 خرداد 1398 05:20 ب.ظ
Today, I went to the beach with my children. I found a sea shell and gave it
to my 4 year old daughter and said "You can hear the ocean if you put this to your ear." She put the shell to her ear and screamed.
There was a hermit crab inside and it pinched her
ear. She never wants to go back! LoL I know this is totally off
topic but I had to tell someone!
سه شنبه 14 خرداد 1398 10:41 ق.ظ
Hi are using Wordpress for your blog platform? I'm new to
the blog world but I'm trying to get started and set
up my own. Do you need any html coding knowledge to make your own blog?

Any help would be really appreciated!
سه شنبه 14 خرداد 1398 01:27 ق.ظ
Good way of describing, and fastidious article to
take facts regarding my presentation topic, which i am
going to present in university.
یکشنبه 12 خرداد 1398 12:27 ب.ظ
Everyone loves what you guys tend to be up too.
Such clever work and exposure! Keep up the fantastic works guys I've you guys to blogroll.
شنبه 11 خرداد 1398 01:27 ب.ظ
Have you ever thought about creating an e-book or guest authoring on other sites?
I have a blog based on the same topics you discuss
and would love to have you share some stories/information. I know
my readers would enjoy your work. If you are even remotely interested, feel free to
send me an e mail.
جمعه 10 خرداد 1398 05:21 ب.ظ
Greetings! This is my first visit to your blog! We are a
collection of volunteers and starting a new
initiative in a community in the same niche. Your
blog provided us valuable information to work on. You have
done a outstanding job!
جمعه 10 خرداد 1398 04:36 ق.ظ
I'm gone to say to my little brother, that he should also visit this website on regular basis to take updated from
most up-to-date reports.
چهارشنبه 8 خرداد 1398 10:10 ب.ظ
Hello, i read your blog occasionally and i own a similar one
and i was just curious if you get a lot of spam responses?

If so how do you prevent it, any plugin or anything you can suggest?
I get so much lately it's driving me insane so any help is very
much appreciated.
شنبه 28 اردیبهشت 1398 12:06 ب.ظ
If you are going for most excellent contents like me, only go to see this web site all the time
because it gives feature contents, thanks
پنجشنبه 26 اردیبهشت 1398 04:33 ق.ظ
Hi, i read your blog from time to time and i own a similar one and i was just wondering if you get a lot of spam remarks?
If so how do you reduce it, any plugin or anything you can recommend?
I get so much lately it's driving me crazy so any help
is very much appreciated.
چهارشنبه 25 اردیبهشت 1398 03:43 ب.ظ
erectile enhancement supplements http://viagralim.us erectile enhancement supplements !
I've been surfing online more than 4 hours today, yet I never found any interesting article like yours. It's pretty worth enough for me. Personally, if all site owners and bloggers made good content as you did, the web will be a lot more useful than ever before.
پنجشنبه 19 اردیبهشت 1398 08:50 ب.ظ
I blog quite often and I truly appreciate your content.

The article has really peaked my interest. I will take a note of your
website and keep checking for new information about once a week.
I opted in for your Feed too.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30
آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :