ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی


وقتی که  حضرت جبرائیل به پیامبر وحی کرد: که بخوان ، چون پیامبر اسلام تا سن چهل سالگی درس نخوانده، و بیسواد بود، فرمود: خواندن نمی دانم! جبرائیل ناراحت شد، و باز گفت بخوان بنام خدایت که همه چیز را خلق کرد، و انسان را سخن گفتن و بیان کردن آموخت، و هرانچه نمی دانست به او آمو خت. (مستفاد معنی این است که):آن کسی که همه چیز را به همه یاد می دهد، به تو می گوید بخوان و تو استنکاف می کنی؟ آنهم به اعتبار ناتوانی خود؟ و او را چنان فشرد تا بخواند! اما این تنبه کوچک، چنان بر پیامبر رحمت سنگین بود که: فورا به خانه رفت تا با لباس های گرم خود را بپوشاند! وتب و لرز او چنان بود که همسرش فهمید! و پرسید اتفاقی افتاده است؟ پیامبر فرمود بله، به من وحی شد که بخوانم، ولی من خواندن نمی دانستم! پس وقتی پیامبر از وظیفه خود، به دلیل مناعت طبع و فروتنی، سر باز می زند، خداوند به او سخت می گیرد! می گوید من وقتی فرمان می دهم، تو فقط اطاعت کن، در مقابل نص من، اجتهاد نکن. و این نکته بسیار ظریفی است که: پیامبر چند بار به خاطر همین فروتنی، از خداوند تذکر دریافت می کند! (طه ما انزلنا الیک لتشقی) پیامبر ما قران بر تو نازل نکردیم، که بیش از اندازه به زحمت افتی. زحمت افتادن پیامبر یا: دلسوزی های بیش از حد ایشان، مورد عتاب مردم هم بود! می گفتند او فقط گوش است(زود باور)،  و خداوند فرمود اگر او فقط گوش باشد، و همه حرفهای شما را باور کند، برای شما بهتر است(قل اذن خیر لکم). بار دیگری که دایه مهربانتر از مادر شد، مورد عتاب خداوند قرار می گیرد! این نکته های ظریف نشان می دهد: فرار به جلو در احکام اسلامی معنی ندارد. که ما خود را، مهربانتر از خدا به مردم بدانیم! و مثلا بگوییم چرا خداوند، عده ای را عذاب می کند؟ و چرا دستور سنگسار داده، و یا حد باید جاری شود؟ باید دانست که خشم و غضب خداوند، به دست خودش است و ما، هیچ دلیلی برای اینکار نباید مطالبه کنیم. نگوییم چرا یکی را یزید! خلق کرده و دیگری را حسین ع، حکمت خداوند را نباید به اندازه: حکمت قابل فهم خود تنزل دهیم! و بعد هم اگر نفهمیدیم، مانند یار موسی ع، سوالهای براندازی بپرسیم. ( نعوذ بالله با ایراد به کار های خدا، او را از تخت خدایی برداریم) در زمان ما و خصوصا انقلاب اسلامی، این اتفافات زیاد هست! رحم کردن بر اصحاب فتنه، یکی از انها است! بجای اعدام، آنها را حصر کرده اند، آنها هم کار خود را می کنند! همه پست ها را اشغال کرده، طلبکار هم هستند! هر روز وکیل الفتنه(وکیلی) دادمی زند: چرا حصر تمام نمی شود؟ و یا مطهرالفتنه، می خواهد چهره آنها را مطهر کند! در موضوع چهل سالگی انقلاب هم، این کج فکری ها و رحمانیت بیش از خداوند! کار دست انقلاب داده است. اگر دو نقر سلطان گوشت هم، مانند سلطان سکه اعدام می شدند، این وضع بوجود نمی آمد. آنهایی که از اعدام سلطان سکه ضرر دیده بودند، سرمایه های خود را به سلطان گوشت سپردند، برخوردی هم با آنها نشد. مهمتر اینکه در چهل سالگی انقلاب هم، خداوند دستور داد بخوانند: انقلاب اسلامی را برای جهانیان بخوانند! ولی آنها باز هم انقلاب را، محصور ملک حویش نمودند. لذا با دست شیطان، تنبیه ای فرستاده شد و: چند پاسدار بی دلیل شهید شدند! دشمن اینهمه مواد منفجره را وارد کرده! در دستگاه کار گذاشته، و در راه بازگشت به پادگان، اقدام به انفجار نموده! این یعنی شکاف امنیتی بسیار بزرگ، که حاصل ترحم های بالاتر از: رحمانیت خدا است. راه حل این کار هم انتقام بزرگ، از افراد بزرگ است! یعنی کافیست موسوی یا کروبی اعدام شود! یا اینکه موشک هایی، به مقر منافقین اصلی، شاه بحرین و امارات و آل سعود زده شود.

Why was Gabriel angry?

When Prophet Gabriel revealed to the Prophet: read, because the Prophet did not study until the age of forty, and was illiterate, he said: I do not know what to read! Gabriel was upset, and she said openly, "Sing in the name of your God, who created everything, and taught the man to speak and speak, and whatever he did not know, he would not be afraid." (The meaning of this is): the one who teaches everything to everyone tells you to read and you refrain? Is it worth your inability? And pressed him so much to read! But this small punishment was so heavy on the Prophet: he immediately went home to cover his warm clothes! And his chills were so much that his wife knew! And asked what happened? The Prophet said yes, it was revealed to me to read, but I did not know the reading! Therefore, when the Prophet refuses to perform his duty due to the pleasure of humility and humility, God will take him hard! Says, "When I command you, just obey me, do not take the ijtihad in front of my head." And this is a very delicate point: the Prophet will receive a reminder from Allah for so much humility! (Our holy angels) Our Prophet (pbuh) did not send you the Qur'an, which is too much trouble. The boredom of the Prophet or: His excessive compassion was the subject of the public praise! They said that he is just an ear (believable soon), and the Lord said that if he is just an ear and believes all your words, it is better for you. Another time that the mercy of the merciful than the mother is put on the Lord! These subtle points indicate that there is no need to escape forward in Islamic terms. We consider ourselves, God's Most Merciful to People! And say, for example, why does God torment some? And why is the stoning sentence given, or should the limit be flowing? It must be known that God's anger and wrath are in his own hands, and we, for any reason, should not be required to do so. Do not say why Yazid! And the other is Hussein; the wisdom of God must not be as diminished as we can: reduce our understandable wisdom! And then, if we did not understand, like Musa friend, ask questions about subversion. (Let's draw the letter of Allah by taking God's steps away from God's throne) In our time, especially in the Islamic Revolution, there is a lot of this! Mercy on the companions of sedition is one of them! Instead of executing them, they have concealed them, they also do their thing! All posts are occupied and are traders! Every day, the attorney gives you a lawyer: Why is not the secret? Or is it worthwhile, wants to make their faces look good! In the 40th anniversary of the Revolution, this is a curse of thoughts and mercy over God! The work of the revolution has given. If two silver monarchs, such as the King of Coin, were executed, this situation would not arise. Those who had suffered a loss from the execution of the Sultan, lost their capital to the sultan, did not deal with them. More importantly, at the age of forty years of revolution, God ordered the reader to read the Islamic Revolution to the world! But they again turned the revolution into a condominium. So, with the hand of the devil, he was sent a punishment: and some of the unprotected martyrs were martyred! The enemy has entered all these explosives! In the device, laid out on the way back to the garrison, you have to blast! This means a very large security gap, which is the result of pity above God's mercy. The solution to this is a great revenge of great people! That is enough, Mousavi or Karroubi should be executed! Or: to launch rockets at the headquarters of the main hypocrites, the king of Bahrain and the Emirates and Al Saud.

لماذا جبراییل غاضب؟

عندما كشف النبی جبرائیل إلى النبی: اقرأ ، لأن النبی لم یدرس حتى سن الأربعین ، وكان أمیًا ، فقال: لا أعرف ماذا أقرأ! كان جبراییل غاضبًا ، وقالت صراحةً: "اقرا باسم ربک الذی خلق ، الذی خلق كل شیء ، وعلّموا الرجل أن یتكلم ویتكلم ، وأیًا كان لا یعرف ، لن یخاف". (معنى هذا): الشخص الذی یعلم كل شیء إلى كل شخص یخبرك أن تقرأه وأنك تمتنع عنه؟ هل یستحق عدم قدرتك؟ وضغطت علیه كثیرا للقراءة! لكن هذه العقوبة الصغیرة كانت ثقیلة جدا على النبی: ذهب على الفور إلى البیت لیغطی ملابسه الدافئة! وكانت قشعریرة له لدرجة أن زوجته كانت تعرف! وسألت ماذا حدث؟ قال النبی نعم ، لقد كشف لی أن أقرأ ، لكنی لم أكن أعلم القراءة! لذلك ، عندما یرفض النبی أداء واجبه بسبب متعة التواضع والتواضع ، سیأخذه الله بجد! یقول ، "عندما أمرتك ، فقط أطعتنی ، لا تأخذ الاجتهاد أمام رأسی". وهذه نقطة حساسة للغایة: سیحصل النبی على تذكیر من الله بتواضع كبیر! () لم یكشف نبینا (صلى الله علیه وسلم) لك القرآن الكریم ، الذی هو الكثیر من المتاعب. الملل من النبی أو: كان تعاطفه المفرط موضوعًا للثناء العام! وقالوا أنه مجرد أذن (تصدیق قریبا) ، وقال الرب أنه إذا كان مجرد أذن وتعتقد كل ما تبذلونه من الكلمات ، فمن الأفضل بالنسبة لك. مرة أخرى أن رحمة الرحمة من الأم وضعت على الرب! تشیر هذه النقاط الخفیة إلى أنه لا توجد حاجة للهروب إلى الأمام من الناحیة الإسلامیة. نعتبر أنفسنا ، أرحم الله على الناس! ویقول ، على سبیل المثال ، لماذا یعذب الله بعض؟ ولماذا تُعطى عقوبة الرجم ، أم یجب أن یتدفق الحد؟ یجب أن نعرف أن غضب الله وغضبه فی یدیه ، ونحن ، لأی سبب من الأسباب ، لا ینبغی لنا أن نفعل ذلك. لا تقل لماذا یا یزید! والآخر هو حسین ، یجب ألا تقل حكمة الله بقدر ما نستطیع: تقلیل حكمةنا المفهومة! ومن ثم ، إذا لم نفهم ، مثل یار موسى ، اسأل أسئلة حول التخریب. (دعونا نرسم خطاب الله بأخذ خطوات الله بعیدا عن عرش الله) فی عصرنا ، وخاصة فی الثورة الإسلامیة ، هناك الكثیر من هذا! الرحمة على أصحاب الفتنة هی واحدة منهم! بدلا من إعدامهم ، أخفواهم ، هم أیضا یفعلون شیءهم! جمیع المشاركات مشغولة والتجار! كل یوم ، یعطیك المحامی محامیاً: لماذا لیس السر؟ أم أنها جدیرة بالاهتمام ، وترید أن تجعل وجوههم تبدو جیدة! فی الذكرى الأربعین للثورة ، هذه لعنة من الأفكار والرحمة على الله! لقد أعطى عمل الثورة. إذا تم تنفیذ ملكین فضیین ، مثل ملك العملة ، فإن هذا الوضع لن ینشأ. الذین فقدوا خسارة من إعدام السلطان ، فقدوا رأس مالهم إلى السلطان ، ولم یتعاملوا معهم. الأهم من ذلك ، فی عهد أربعین سنة من الثورة ، أمر الله القارئ أن یقرأ الثورة الإسلامیة للعالم! لكنهم مرة أخرى حولوا الثورة إلى ملكیة مشتركة. لذلك ، مع ید الشیطان ، تم إرساله إلى العقاب: واستشهد بعض الشهداء غیر المحمیین! لقد دخل العدو كل هذه المتفجرات! فی الجهاز ، وضعت فی طریق العودة إلى الحامیة ، لدیك للانفجار! هذا یعنی فجوة أمنیة كبیرة جدا ، والتی هی نتیجة الشفقة فوق رحمة الله. الحل لهذا هو انتقام كبیر من الناس العظماء! هذا یكفی ، یجب إعدام موسوی أو كروبی! أو إطلاق الصواریخ على مقر المنافقین الرئیسیین ، ملك البحرین والإمارات والعود..

Niyə Cəbrayıl qəzəbləndi?

Hz. Peyğəmbərin Peyğəmbərinə nazil etdiyi zaman Peyğəmbərin qırx yaşa qədər oxumadığı və savadsız olduğunu söylədiyi zaman oxuyurdu: "Nə oxumağımı bilmirəm! Cəbrayıl qəzəbləndi və açıqca dedi: "Hər şeyi yaradan Allahı adından səsləndirin, insanı danışmağı və danışmağı öyrədir və bilmədiklərindən qorxma". (Bunun mənası): hər kəsə öyrədir olan hər kəs oxumaq sizə deyir və çəkinməyin? Qeyri-mümkünlüyünə dəyər mi? Və oxumaq üçün ona çox basıldı! Lakin bu kiçik cəza Peyğəmbərin üzərinə qədər ağır idi: dərhal isti paltarlarını örtmək üçün evə getdi! Onun tərəddüdləri çox idi ki, həyat yoldaşı bilirdi! Və nə soruşdu? Peyğəmbər bəli dedi, oxumaq mənə nazil oldu, amma oxuduğunu bilmirdim! Buna görə də, Peyğəmbər təvazökarlıq və təvazökarlıq zövqü ilə vəzifəsini yerinə yetirməkdən imtina edəndə, Allah onu çətinləşdirər! "Mən sizə əmr verəndə, mənə itaət edin, mənim başımın önündə ijtihə etmə". Və bu, çox həssas bir nöqtədir: Peyğəmbər çox təvazökarlıq üçün Allahdan bir xəbərdarlıq alacaq! Peyğəmbərimiz (səlləllahu əleyhi və alihi və səlləm) sənə Quranı çox açıqlamadı. Hz. Peyğəmbərin vəsiyyəti və ya həddən artıq şəfqəti xalqın tərifi idi! Rəbb yalnız qulaq kimi olduğunu və bütün sözlərinizə iman gətirdiyini söylədi, bu sizin üçün daha xeyirlidir. Rahibənin mərhəmətinin anadan daha çox Rəbbə verdiyi bir mərhəmətdir! Bu incə nöqtələr islam baxımından irəli getməyə ehtiyac olmadığını göstərir. Özümüzü, Allahın insanlara ən mərhəmətli olduğunu düşünürük! Və demək, məsələn, nə üçün Allah bəzi əzab verir? Niyə daşqalaq hökmü verilir və ya həddi axır? Məlumdur ki, Allahın qəzəbi və qəzəbi öz əlindədir və biz hər hansı bir səbəbdən bunu tələb etməməliyik. Niyə Yəzid deyirsiniz! Digər tərəfdən Hüseyni, Allahın hikməti biz mümkün qədər azalmamalıdır: anlaşılır hikmətimizi azaldır! Və sonra, əgər biz başa düşmədik, Yar Musa kimi, dağıdma haqqında suallar verin. Allahın taxtından uzaqlaşaraq Allahın məktubunu çəkək). Xüsusilə İslam İnqilabında bu gündə çox şey var! Şiddətli qarşıdurmalarda mərhəmət bunlardan biridir! Onları icra etmək əvəzinə, onlar gizlədilər, onlar da öz işlərini edirlər! Bütün mesajlar işğal edilmiş və treyderlərdir! Hər gün, vəkil sizə bir vəkil verir: Niyə sirr deyil? Və ya dəyərli, üzlərini yaxşı baxmaq istəyən istəyir! İnqilabın 40-cı ildönümündə bu

نوع اخبار :
برچسب ها : چرا جبرائیل عصبانی شد؟،
لینک ها :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :