ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی
دوشنبه 22 بهمن 1397 :: نویسنده : سید احمد حسینی ماهینی

شعارجهان چند قطبی، فقط یک شعار است! و الا در دنیا دو قطب بیشتر وجود ندارد. راه سوم یا خط سوم هم مفهومی ندارد. چرا که همه چیز در دنیا برمحور قدرت می چرخد! و قدرت هم رقیب ندارد. بنابر این یا باید با قدرت بود، و یا تابع قدرت.  قدرت تعریف گوناگونی دارد: ساده ترین آنها قدرت خداوند است. این قدرتی بلا منازع است: خداوند بالاتر از همه قراردارد.  کسانی که تابع قدرت خداوند هستند، یک طیف از جمعیت را تشکیل می دهند. و کسانی که تمایل دارند: قدرت خود را به رخ خدا بکشند، در طرف مقابل. گروه اول را حق، و گروه دوم را باطل می گویند. لذا در طول تاریخ، یا حق حاکمیت داشته و: قدرت انسان در امتداد قدرت خدا بوده، و انسان به عنوان جانشین خدا، اعمال قدرت می کرده یا اینکه، آن را نمی پذیرفته و به قدرت خود، و افراد مثل خود روی می اورده، که این باطل محسوب می شد. قدرت خداوند از طرف خودش، به انبیا و اولیا واسپاری می شده است. کسانی که زیر مجموعه این سلسله نبودند، منحرف محسوب و شیطانی و غیر حق بودند. در قدرت خداوند، کثرت عین وحدت است و در قدرت عیر خدایی، وحدت عین کثرت! یعنی در نقطه مقابل آن قراردارد. به عبارت ساده تر: گرچه 124هزار پیامبر و 12امام و چندین ولی فقیه داریم، ولی با تمام تکثر و زیاد بودنشان، همه یک هدف داشتند! و سخن واحدی می زدند. امام خمینی می فرماید: اگر تمام انبیا در یک جا جمع شوند، هیچ اختلافی باهم نخواهند داشت. و این به معنی متکثر بودن شی واحد است. خداوند روح خود را در تمامی این افراد دمیده است، و آنها را جانشین خود در روی زمین می داند. متقابلا اینها هم، در تمام شرایط، تابع محض خداوند بوده اند(اسلام به معنی تسلیم در برابر خدا). اما برعکس، وقتی پا را از جاده مستقیم الهی بیرون بگذارند، هرکدام مدعی خداوندی می شوند! سرکشی کرده و همه را به اطاعت از خود می خوانند. مانند احزاب که در سراسر دنیا تشکیل می شود، همه با هم درتضاد هستند! ولی حزب الله با این که یک حزب است، از تمامی احزاب دیگر قدرت بیشتری دارد. در احزاب، صحبت از وحدت و تفاهم و همکاری می شود! ولی عملا چیزی جز شعار دادن، و دروغ گفتن نیست. ولی در حزب الله اصلا نیازی به شعار دادن نیست، چرا که همه چیز تکلیف الهی است، و بخوبی انجام می شود. در احزاب یا گروهها و جناح های غیر الهی، از قانون و حقوق بشر و هزاران الفاظ زیبا و جدید، استفاده می شود ولی، در عمل آن را زیرپا می گذارند! اما در حزب الله همه اینها، راهنمای عمل است، لذا همه به یک مسیر می رسند و آن، مسیر حرکت به سوی تکامل و رشد است، تا به حق برسند و انسان کامل شوند. عبودیت خدا همه را متحد و کامل می کند، اما عبودیت انسان(امانیسم)، باعث درگیری و جنگ و تضاد شده، به کشتار یکدیگر می رسد. پس در زمان ما، فقط یک راه درست وجود دارد! و آن راه انقلاب اسلامی است. بجز این راه، اگر هزاران تفکر، اعتقاد و مکتب هم وجود داشته باشد، همه دروغ و باطل است. عنوان راه سوم و خط سوم، یا چند قطبی و چند راهی، فقط برای فرار از حقیقت است.  همه آنهایی که در دنیا، برای خدا کار می کنند، جزو لشکر حق هستند! و عضو حزب الله. و کسانی که با خدا مبارزه می کنند، در حزب شیطان هستند. و راه سومی ندارد. ممکن است در ژاپن افرادی بودایی باشند، ولی برای مسلمانان ماشینی اختراع کنند: که در هرکجا لازم شد، تبدیل به مسجد شود و: همه در ان نماز بخوانند. و یا برعکس در ایران، افرادی باشند که یک شبه، دستمزدهای کارگران را، برداشته و فرار کنند. لذا مرز جغرافیایی یا سیاسی معنی ندارد، دسته بندی فقط در اطاعت از حق است، و بقیه باطل.

There is no third way!

Multipolar motto is just a slogan! And there are not two more poles in the world. The third or third line does not make sense. Because everything in the world revolves around power! And the power is not competing. Therefore, it should either be with power, or function of power. Power has a different definition: the simplest of them is the power of God. This power is disputed: God is above all. Those who are in God's power form a spectrum of the population. And those who are willing: to kill their power in the face of God, on the other side. The first group is right, and the second one is called invalid. Therefore, throughout history, or sovereignty: human power has been along the power of God, and man has exercised power as a successor to God or that he does not accept it and goes on to his power and people like himself. That was considered void. The power of God on his part has been forgiven by the prophets and the elders. Those who were not subservient to this dynasty were deviant, devious, and unjust. In the power of God, the plurality is the same unity, and in the power of the divine god, the unity of the same plurality! That is, it stands in the opposite direction. Simply put: Although we have 124 thousand prophets and 12 imams and several wali jurisprudents, but with all their plurality and abundance, they all had one goal! And they spoke a single word. Imam Khomeini says: If all the prophets are gathered in one place, they will not have any differences. And this means the multiplicity of a single object. God has blown his soul into all these people, and he considers them his successor on earth. On the contrary, they were, in all circumstances, the pure function of God (Islam means submission to God). But on the contrary, when they step out of the direct road of God, they each claim to be goddess! Rebuking and calling everyone to obey. Like parties formed around the world, everyone is at odds! But Hezbollah, although it is a party, has more power than all other parties. In parties, talk about unity, understanding and cooperation! But :practically nothing but a slogan, and not lying. But in Hezbollah, there is no need to chant, because everything is divine, and well done. In non-divine parties or groups and parties, the law and human rights and thousands of beautiful and new words are used, but in practice they undermine it! But in Hezbollah, all of this is a guide to action, so that everyone is on a path, and that is the path to evolution and growth, to come to the fore and complete the human being. God's salvation unites and perfects all, but human worship (humanism), causing conflict, conflict and conflict, kills each other. So in our time, there's just one right way! And that is the path to the Islamic revolution. Except: this way, if there are thousands of thoughts, beliefs and schools, all lies and falsehood. The title of the third and third lines, or multipolar and multi-way, is just to escape the truth. All those in the world who work for God are part of the ward! And: Hezbollah member. And those who fight God are in the party of the devil. And there is no third way. In Japan, they may be Buddhist, but invented for machine Muslims: to become mosque wherever it is needed: all pray in it. Or, in the opposite, in Iran, there are people who take over and run away overnight, workers' wages. Therefore, the geographical or political boundary does not matter, the category is only obeyed, and the rest is void.

لا توجد طریقة ثالثة!

شعار متعدد الأقطاب هو مجرد شعار! ولیس هناك قطبین آخرین فی العالم. السطر الثالث أو الثالث لا معنى له. لأن كل شیء فی العالم یدور حول السلطة! والقوة لیست منافسة. لذلك ، یجب أن یكون إما مع السلطة ، أو وظیفة السلطة. القوة لها تعریف مختلف: أبسطها قوة الله. هذه السلطة متنازع علیها: الله فوق كل شیء. أولئك الذین هم فی قوة الله یشكلون مجموعة من السكان. وأولئك الذین هم على استعداد: لقتل قوتهم فی وجه الله ، على الجانب الآخر. المجموعة الأولى صحیحة ، والثانیة تسمى غیر صالحة. لذلك ، عبر التاریخ ، أو السیادة: القوة البشریة كانت على طول قوة الله ، وقد مارس الإنسان السلطة كخلیفة لله أو أنه لا یقبلها ویذهب إلى قوته وأشخاص مثله. كان ذلك یعتبر باطلا. قوة الله من جانبه قد غفرها الأنبیاء والشیوخ. أولئك الذین لم یكونوا تابعین لهذه السلالة كانوا منحرفین ومخلعین وغیر عادلین. فی قوة الله ، تعد التعددیة هی الوحدة نفسها ، وفی قوة الإله الإلهی ، وحدة التعددیة نفسها! وهذا یعنی أنها تقف فی الاتجاه المعاكس. ببساطة: على الرغم من أن لدینا 124 ألف من الأنبیاء و 12 من الأئمة والعدید من الفقهاء الولیین ، ولكن مع كل تعددهم ووفرتهم ، فإنهم جمیعا لدیهم هدف واحد! وتحدثوا بكلمة واحدة. یقول الإمام الخمینی: إذا تم جمع كل الأنبیاء فی مكان واحد ، فلن یكون لدیهم أی اختلافات. وهذا یعنی تعدد كائن واحد. لقد نفخ الله روحه فی كل هؤلاء الناس ، ویعتبرهم خلیفته على الأرض. على العكس ، كانوا ، فی جمیع الظروف ، وظیفة الله الخالصة (الإسلام یعنی الخضوع لله). لكن على العكس ، عندما یخرجون من طریق الله المباشر ، یدعی كل منهم أنه إلهة! توبیخ ودعوة الجمیع إلى الطاعة. مثل الأحزاب التی تكونت حول العالم ، الجمیع على خلاف! لكن حزب الله ، رغم أنه حزب ، یتمتع بقوة أكبر من كل الأحزاب الأخرى. فی الأحزاب ، تتحدث عن الوحدة والتفاهم والتعاون! ولكن عملیا لا شیء سوى شعار ، ولیس الكذب. لكن فی حزب الله ، لا توجد حاجة إلى التردید ، لأن كل شیء هو إلهی ، وعمل جید. فی الأحزاب أو الجماعات والأحزاب غیر الإلهیة ، یتم استخدام القانون وحقوق الإنسان وآلاف الكلمات الجمیلة والجدیدة ، ولكن من الناحیة العملیة تقوضها! لكن فی حزب الله ، كل هذا هو دلیل للعمل ، بحیث یكون الجمیع على الطریق ، وهذا هو الطریق إلى التطور والنمو ، لیأتی إلى الواجهة ویكمل الإنسان. إن خلاص الله یوحد ویكمل كل شیء ، لكن العبادة الإنسانیة (الإنسانیة) ، التی تسبب الصراع والصراع والنزاع ، تقتل بعضها البعض. فی الوقت الحالی ، هناك طریقة واحدة صحیحة! وهذا هو الطریق إلى الثورة الإسلامیة. باستثناء هذه الطریقة ، إذا كان هناك الآلاف من الأفكار والمعتقدات والمدارس ، كل الأكاذیب والباطل. إن عنوان الخطین الثالث والثالث ، أو متعدد الأقطاب والمتعدد ، هو فقط للهروب من الحقیقة. كل أولئك الذین یعملون فی سبیل الله فی العالم هم جزء من الجناح! وعضو حزب الله. وأولئك الذین یحاربون الله هم فی حزب الشیطان. ولیس هناك طریقة ثالثة. فی الیابان ، قد یكونون بوذیین ، لكنهم اختُرِعوا لمسلمی الآلات: لیصبحوا جامعًا حیثما تدعو الحاجة إلیه: كلهم ​​یصلون فیه. أو ، على العكس ، فی إیران ، هناك أشخاص یسیطرون ویهربون بین لیلة وضحاها ، وأجور العمال. ولذلك ، لا یهم الحد الجغرافی أو السیاسی ، لا یتم إطاعة الفئة ، والباقی باطل.

Üçüncü bir yol yoxdur!

Multipolar sloganı yalnız bir şüar! Dünyada iki daha dirək yoxdur. Üçüncü və ya üçüncü xətt məntiqli deyil. Dünyadakı hər şey güclə dolu olduğundan! Və gücü rəqib deyildir. Buna görə də, ya hakimiyyət, ya da güc funksiyası olmalıdır. Güc fərqli bir tərifə sahibdir: bunlardan ən sadə Allahın qüdrəti. Bu güc mübahisəlidir: Allah hər şeydən üstündür. Allahın gücündə olanlar əhalinin bir spektrini təşkil edir. Digər tərəfdən Allah qarşısında güclərini öldürmək istəyənlər. İlk qrup doğru, ikincisi isə etibarsızdır. Belə ki, tarixən, və ya suverenliyi və Allahın varisi Allahın gücü və insan insanların güc, güc istifadə və ya qəbul və onun gücü, və rəqib kimi deyil ki, Bu etibarsız sayıldı. Allahın qüvvəsi peyğəmbərlər və ağsaqqallar tərəfindən bağışlandı. Bu sülaləyə hörmətsiz olanlar deviant, qeyri-adi və ədalətsiz idi. Allahın qüdrəti, Allahın müxtəliflik birlik qeyri-birlik və güc çoxsaylı! Yəni əks istiqamətdə dayanır. Sadə baxımından: 124 km Peyğəmbər 12 İmam ali lideri çox var, lakin bütün müxtəlifliyi və böyük, bütün bir məqsədi var idi, baxmayaraq ki,! Bir sözlə danışdılar. İmam Xomeyni deyir: "Əgər bütün peyğəmbərlər bir yerdə toplansalar, heç bir fərqi olmayacaqdır. Və bu tək bir obyektin çoxluğu deməkdir. Allah bu insanlara ruhunu buraxdı və onları yer üzündə varis kimi qiymətləndirdi. Bu qarşılıqlı, bütün hallarda, onlar (İslam Allaha təslim deməkdir) Allah kimi fəaliyyət göstərir. Əksinə, Allah onların xaricində yol feet, hər Allah olduğunu iddia edən zaman Hər kəsə itaət etməyi qadağan et. Dünyada meydana gələn partiyalar kimi, hər kəs odds! Ancaq Hizbullah, bir partiya olmasına baxmayaraq bütün digər partiyalardan daha güclüdür. Partiyalarda birlik, anlaşma və əməkdaşlın yanlış.

نوع اخبار :
برچسب : راه سومی وجود ندارد!،
لینک ها :
پنجشنبه 23 خرداد 1398 07:00 ق.ظ
who treats erectile dysfunction http://viagralim.us who treats erectile dysfunction !
Remarkable! Its actually remarkable piece of writing, I have got much clear idea regarding from this post.
یکشنبه 19 خرداد 1398 03:55 ب.ظ

Hello! This is kind of off topic but I need some help from an established blog. Is it tough to set up your own blog? I'm not very techincal but I can figure things out pretty quick. I'm thinking about setting up my own but I'm not sure where to begin. Do you have any ideas or suggestions? Cheers
شنبه 18 خرداد 1398 06:58 ب.ظ

Hi there to all, the contents present at this web page are really amazing for people knowledge, well, keep up the nice work fellows.
دوشنبه 22 بهمن 1397 11:47 ق.ظ
ما به این دلیل روی کره ی زمین زندگی می کنیم که از زندگی لذت ببریم
به حرف های کسانی که به شما چیزی غیر از این می گویند گوش ندهید
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :