ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

کانال مالی ایران و سویفت برای: خروج پول و ثروت از ایران، مورد تایید و استقبال اروپا قرار گرفت! در حالیست که این موضوع قبلا هم بوده! مهم برگشت پول به داخل کشور است. یعنی ایران بتواند پول نفت خود را دریافت کند! نه اینکه ببخشد! طی دوران بعد از برجام 1800میلیارد دلار، پول خارج شده ولی فقد 28میلیون دلار وارد شده است. یعنی نه تنها پول نفت به ایران داده نشده، بلکه داراییهای دیگر و صادرات غیرنفتی هم، مجال برگشت به ایران پیدا نکردند! اگر سالی 120میلیارد دلار درآمد نفتی ایران باشد، حدود 600میلیارد دلار آن پول نفت است! ولی 600میلیارد دوم، پول کالاهای صادراتی، و یک سوم بعدی پول هایی است که: توسط فین تک ها و کانال های مالی غیر رسمی، یا شرکت های هرمی خارج شده است. از این مبلغ فقط 180میلیارد دلار آن، سرمایه های بانکی بوده! یعنی بانک مرکزی آن را از دست داده. در مقابل اینهمه بذل و بخشش ایرانی ها، فقط یکبار به فرمان اوباما، به ایران پول داده شده. که الان ترامپ می خواهد پس بگیرد! بیش از نیمی از پول های خارج شده، در حسابهای سری در سوئیس است، که  دسترسی ایران به آن امکان پذیر نیست. بقیه نیز از سوی دولتهای: امریکا و اروپا حتی چین و هند بلوکه شده. بیش از نیمی از این مبلغ، مصادره شده و به حکم دادگاهها! به عنوان غرامت تروریستی از ایران اخذ شده، و نیمی دیگر هم کالاهای فاسد و: تاریخ گذشته به ایران داده اند. که بعنوان واردات در مقابل: صادرات ثبت شده است. لذا می بینیم در انتقال پول یک طرفه، هیچ مشکلی نداشته ایم! و همه دنیا دستشان در جیب ما بوده! اموال بی صاحبی که همه، برای خود برداشته اند. به همین دلیل اگر کانال مالی اروپا، بخواهد به این غارت هاادامه دهد، کار جدیدی نشده است. باید کاری کرد: که 24بیلیون دلار پول های ایرانی، از خارج برگردد. این حداقل انتظار مردم از دولت، برای تساوی تراز مالی است. والا اگر مثل خود یهودیها یا آمریکاییها، حساب کنیم چنین مبلغی، سالی 10درصد هم سود آوری داشته باشد، بعد از هر هفت سال دوبرابر می شود! یعنی طی 40 سال مبلغی می شود که :بانکهای دنیا نمیتوانند محاسبه کنند. به عبارت ساده تر بعد از انقلاب اسلامی همه پیشرفتهای دنیا، با پول ایرانی بوده. سرمایه ایرانی ها در امریکا، اروپا و اسیاو افریقا ممکن است از: خزانه آنها هم بیشتر شود. کافی است از همه کشورها، آمار صحیح را بخواهیم! وضعیت چهل سال پیش آنها را، با امروز مقایسه کنیم. خواهیم دید که همه رشد و بالندگی انها، در همین چهل سال بوده! آمریکا و اروپا بخاطر درآمد نفتی ایران، همیشه نوکر ایران بوده اند. اما نوکری که پولها را می دزدید، و بنام خودش سرمایه گذاری می کرد. از زمان تشکیل اوپک توسط ایران، هیچ مبلغی بابت آنهمه صادرات نفت به آمریکا و اروپا، به ایران داده نشده. در ابتدا سلاحهای کهنه خود را، در قبال پول نفت به ایران می دادند! بعد سهام کارخانجات مهم اسلحه و خودرو سازی را، بجای آن دادند. یک نمونه  آن کارخانه ساخت شکاری اف 5بود، که کلا به ایران فروختند. و با حاصل درآمد این پول ها، به تجهیز سرمایه گذاری در امریکا پرداختند. چه در کارخانجات سخت افزاری اروپا و امریکا، و چه در شرکت های نرم افزاری آنها، فقط پول و نیروهای کار امد ایرانی بود، که فعالیت می کرد. پس بنابراین همه دنیا مال ایران است. چه از منظر تاریخی و داشته های قبلی (تمدن ایرانی )، و چه در حال حاضر: سرمایه ها و سود آوری های این سرمایه گذاری ها. لذا نباید گذاشت به اسم کانال مالی جدید، این غارت ها اضافه شود، بلکه فقط باید برای بازگرداندن اموال ایران، باشد! چهل سال شعبان یک سال هم رمضان!  

Which side of the financial channel?

Iran and Swift Financial Channel for: Exit Money and Wealth from Iran, approved and welcomed by Europe! While this has already been the case! It is important to return money back to the country. That is, Iran can get its oil money! Not forgive Over the course of the aftermath of the $ 1800 billion deal, the money has been withdrawn, but it has lost $ 28 million. Not only did not the money be given to Iran, but other assets and non-oil exports could not return to Iran! If $ 120 billion of oil revenue is available in Iran this year, about $ 600 billion of oil money! But 600 billion second is the money of exported goods, and one third of the money is withdrawn: by financial unofficial channels or pyramid firms. Of this, only $ 180 billion was bank capital! That is, the central bank lost it. In return, all of Iranians have been paid to Iran only once under Obama's orders. Now that Tramp wants to get back! More than half of the money left in the accounts is in Switzerland, which Iran's access to it is not possible. The others are also blocked by governments: America and Europe, even China and India. More than half of this amount has been confiscated and ordered by the courts! As a terrorist reward, Iran has been trafficked, and the other half is corrupt goods: Iran has given its past history. Imported from: Export is registered. So, we see no problems in transferring one-way money! And the whole world had their hands in our pocket! The unsecured property that everyone has taken for themselves. For this reason, if the European financial channel wants to loot it, nothing new has happened. One must do something: get $ 24 billion in Iranian money back from abroad. This is the people's minimum expectation of the government to equalize the balance. If so, if it is like the Jews or the Americans themselves, this amount will be profitable for 10% a year, doubling every seven years! That means over 40 years: the world's banks can not calculate. Simply put, after the Islamic Revolution, all the progress of the world was in Iranian money. Iran's capital in America, Europe, and Asia-Pacific may be higher than their treasuries. Just ask all countries for the correct statistics! Forty years ago, compare them with today. We will see that all their growth has been in those forty years! The United States and Europe have always been the valor of Iran because of Iran's oil revenue. But the knot who stole the money and invested in his own name. Since the formation of the OPEC by Iran, no amount has been paid to Iran for all of its exports to the United States and Europe. At first, they were giving up their old weapons to Iran for oil money! Subsequently, stockpiles of weapons and automobile factories were replaced. One example was the F5 hunting factory, which sold it to Iran in general. And with the proceeds of these proceeds, they were financing equipment in the United States. Whether in the European and American hardware factories, or in their software companies, it was only the Iranian money and labor forces that were operating. So the whole world is the property of Iran. From the historical point of view and past (Iranian civilization), and at present: the capital and profits of these investments. Therefore, it should not be added to the name of the new financial channel, these looting, but only to restore the property of Iran! Forty years Sha'ban;  one year Ramadan!

أی جانب من القناة المالیة؟

إیران والقناة المالیة السریعة لـ: الخروج من المال والثروة من إیران ، تمت الموافقة علیها والترحیب بها من قبل أوروبا! فی حین كان هذا هو الحال بالفعل! من المهم إرجاع المال إلى البلاد. بمعنى ، یمكن لإیران الحصول على أموالها النفطیة! لا یغفر على مدار فترة ما بعد الصفقة التی بلغت قیمتها 1800 ملیار دولار ، تم سحب الأموال ، لكنها خسرت 28 ملیون دولار. لم یقتصر الأمر على عدم منح المال لإیران ، ولكن لم تتمكن الأصول الأخرى والصادرات غیر النفطیة من العودة إلى إیران! إذا تم توفیر 120 ملیار دولار من عائدات النفط فی إیران هذا العام ، فإن حوالی 600 ملیار دولار من أموال النفط! لكن 600 ملیار ثانیة هی أموال السلع المصدرة ، ویتم سحب ثلث الأموال: من خلال قنوات مالیة غیر رسمیة أو شركات هرمیة. من هذا ، كان 180 ملیار دولار فقط هو رأس مال البنك! هذا هو ، فقد البنك المركزی ذلك. فی المقابل ، تم دفع كل الإیرانیین إلى إیران مرة واحدة فقط بموجب أوامر أوباما. الآن أن الترامپ یرید العودة! أكثر من نصف الأموال المتبقیة فی الحسابات موجودة فی سویسرا ، وهو أمر لا یمكن الوصول إلیه من إیران. یتم حظر الآخرین أیضا من قبل الحكومات: أمریكا وأوروبا ، حتى الصین والهند. تم مصادرة أكثر من نصف هذا المبلغ من قبل المحاكم! كمكافأة إرهابیة ، تم الاتجار إیران ، والنصف الآخر هو البضائع الفاسدة: إیران أعطت تاریخها الماضی. مستورد من: التصدیر مسجل. لذلك ، لا نرى أی مشاكل فی تحویل الأموال فی اتجاه واحد! وكان العالم كله أیدیهم فی جیبنا! الخاصیة غیر المضمونة التی اتخذها الجمیع لأنفسهم. ولهذا السبب ، إذا كانت القناة المالیة الأوروبیة ترید نهبها ، فلم یحدث شیء جدید. یجب على المرء أن یفعل شیئاً: الحصول على 24 ملیار دولار من الأموال الإیرانیة من الخارج. هذا هو الحد الأدنى لتوقعات الحكومة من الحكومة لتحقیق التوازن. إذا كان الأمر كذلك ، إذا كان الأمر مثل الیهود أو الأمریكیین أنفسهم ، فإن هذا المبلغ سیكون مربحًا بنسبة 10٪ سنویاً ، أی مضاعف كل سبع سنوات! وهذا یعنی أكثر من 40 عامًا: لا تستطیع بنوك العالم حسابها. ببساطة ، بعد الثورة الإسلامیة ، كان كل تقدم العالم فی المال الإیرانی. قد تكون عاصمة إیران فی أمریكا وأوروبا وآسیا والمحیط الهادئ أعلى من خزائنها. فقط اطلب من جمیع البلدان الحصول على الإحصائیات الصحیحة! قبل أربعین عاما ، قارنها مع الیوم. سوف نرى أن كل نموهم كان فی تلك الأربعین سنة! لطالما كانت الولایات المتحدة وأوروبا شجاعة إیران بسبب عائدات النفط الإیرانیة. لكن العقدة التی سرقت المال واستثمرت باسمه الخاص. منذ تشكیل منظمة الأوبك من قبل إیران ، لم یتم دفع أی مبلغ إلى إیران مقابل كل صادراتها إلى الولایات المتحدة وأوروبا. فی البدایة ، كانوا یتخلون عن أسلحتهم القدیمة إلى إیران مقابل أموال النفط! فی وقت لاحق ، تم استبدال مخزونات من الأسلحة ومصانع السیارات. أحد الأمثلة على ذلك هو مصنع الصید F5 ، الذی باعه إلى إیران بشكل عام. ومع عائدات هذه العائدات ، كانوا یمولون معدات فی الولایات المتحدة. سواء كان ذلك فی مصانع الأجهزة الأوروبیة والأمریكیة ، أو فی شركات البرمجیات الخاصة بها ، لم تكن سوى القوى العاملة والقوى العاملة الإیرانیة التی كانت تعمل. إذن العالم كله ملك لإیران. من وجهة نظر تاریخیة وماضی (الحضارة الإیرانیة) ، وفی الوقت الحاضر: رأس المال والأرباح من هذه الاستثمارات. لذلك ، لا ینبغی أن تضاف إلى اسم القناة المالیة الجدیدة ، هذه النهب ، ولكن فقط لاستعادة ممتلكات إیران! أربعون سنة شعبان، واحد سنه رمضان!!

Maliyyə kanalının hansı tərəfi?

İran və Swift Maliyyə Kanalı: İrandan pul və sərvətdən çıxın, Avropa tərəfindən təsdiqləndi və qarşılandı! Bu artıq olmuşdur baxmayaraq! Pulları ölkəyə geri qaytarmaq vacibdir. Yəni İran neft pulunu ala bilər! Bağışla 1800 milyard dollarlıq razılaşma dövründə pullar geri çəkildi, ancaq 28 milyon dollar itirdi. Pulun İrana verilməməsi yox, digər varlıq və qeyri-neft ixracatı İrana qayıtmadı! Əgər bu il İranda 120 milyard dollar gəlir əldə edilərsə, təxminən 600 milyard dollarlıq neft pul! Ancaq 600 milyard saniyə ixrac edilən malların puludur və pulun üçdə biri geri alınır: maliyyə qeyri-rəsmi kanallar və ya piramid firmalar. Bunun 180 milyard dolları yalnız bank kapitalı idi! Yəni mərkəzi bank itirdi. Bunun əvəzinə, bütün İranlılar Obamanın əmrləri ilə bir dəfə İrana verilmişdir. İndi Tramp geri dönmək istəyir! Hesablarda qalan pulların yarıdan çoxu İsveçrəyə məxsusdur və İranın bu imkanlardan istifadə etməsi mümkün deyil. Digərləri də hökumətlər tərəfindən bloklanır: Amerika və Avropa, hətta Çin və Hindistan. Bu məbləğin yarıdan çoxu müsadirə edilmiş və məhkəmələr tərəfindən sifariş edilmişdir! Terror mükafatı olaraq, İranın insan alveri, digər yarısı isə korrupsiyalaşmış mallardır: İran keçmiş tarixini verdi. İthal: İhracat qeydə alınır. Beləliklə, biz birtərəfli pul köçürməsində heç bir problem görmürük! Və bütün dünya cibimizdə əlləri var idi! Hər kəs özləri üçün aldığı təminatsız əmlak. Buna görə, Avropa maliyyə kanalı onu qənimət etmək istəyirsə, yeni bir şey olmadı. Bir şey etməlidir: xaricdən İrandan 24 milyard dollar pul al. Bu, xalqın tarazlığı bərabərləşdirmək üçün hökumətin minimal gözləntisidir. Əgər belədirsə, əgər yəhudilər və ya amerikalılar özləri kimi olsalar, bu məbləğ hər il yeddi ildə iki dəfə ikiqat artacaqdır! Bu 40 ildən çoxdur: dünya bankları hesablaya bilmir. Sadəcə, İslam inqilabından sonra dünyanın bütün irəliləyişi İran pulları idi. İranın paytaxtı Amerikada, Avropada və Asiya-Sakit okean bölgəsində xəzinələrindən daha yüksək ola bilər. Bütün ölkələrdən düzgün statistikaya müraciət edin! Kiçik il əvvəl bu günlə müqayisə edin. Biz bütün bunların qırx il içində olduğunu görəcəyik! İranın neft gəlirləri səbəbindən ABŞ və Avropa həmişə İranın valyutası olmuşdur. Amma pulunu çaldıran və öz adına sərmazan!

نوع اخبار :
برچسب : کانال مالی به کدامین سمت؟،
لینک ها :
سه شنبه 29 مرداد 1398 03:43 ق.ظ
I've read several just right stuff here. Definitely worth bookmarking
for revisiting. I wonder how so much attempt you put to make this kind of excellent informative web site.
دوشنبه 28 مرداد 1398 06:42 ب.ظ
Hey There. I found your blog using msn. This is a really well written article.
I will make sure to bookmark it and return to read more of your useful info.
Thanks for the post. I'll certainly return.
چهارشنبه 23 مرداد 1398 12:31 ب.ظ
Wow, awesome blog layout! How long have you been blogging for?
you make blogging look easy. The overall look of your web site is fantastic,
let alone the content!
چهارشنبه 9 مرداد 1398 04:19 ب.ظ
Hi! Do you know if they make any plugins to help
with Search Engine Optimization? I'm trying to
get my blog to rank for some targeted keywords but I'm
not seeing very good results. If you know of any please share.
Appreciate it!
سه شنبه 8 مرداد 1398 03:56 ب.ظ
Excellent way of describing, and nice post to obtain information on the topic of my presentation subject, which i am going to present
in university.
سه شنبه 1 مرداد 1398 11:49 ق.ظ
Hello, just wanted to tell you, I enjoyed this blog post.

It was helpful. Keep on posting! natalielise
pof
دوشنبه 10 تیر 1398 09:23 ب.ظ
I'll right away grasp your rss feed as I can not in finding your email subscription hyperlink or newsletter service.
Do you've any? Kindly allow me understand so that I may just subscribe.
Thanks.
یکشنبه 19 خرداد 1398 03:55 ب.ظ

Fine way of explaining, and fastidious paragraph to take facts on the topic of my presentation focus, which i am going to deliver in college.
شنبه 18 خرداد 1398 06:57 ب.ظ

What's up to all, the contents present at this web site are truly amazing for people experience, well, keep up the good work fellows.
جمعه 17 خرداد 1398 02:49 ب.ظ
Hi, i believe that i saw you visited my site thus
i came to return the choose?.I am attempting to find things to enhance my website!I suppose its good enough to
make use of some of your concepts!!
یکشنبه 12 خرداد 1398 06:06 ق.ظ
My spouse and I stumbled over here different
web address and thought I might as well check things out.
I like what I see so now i am following you. Look forward to checking out your web page again.
پنجشنبه 9 خرداد 1398 10:38 ب.ظ
Hi there just wanted to give you a quick heads up and let you know a few of
the pictures aren't loading correctly. I'm not sure why
but I think its a linking issue. I've tried it in two different browsers
and both show the same outcome.
پنجشنبه 9 خرداد 1398 04:46 ق.ظ
What's up, I check your blogs regularly.
Your writing style is awesome, keep it up!
چهارشنبه 8 خرداد 1398 04:19 ق.ظ
I am regular visitor, how are you everybody? This paragraph posted
at this website is really nice.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :