ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی
امروز یکی از سحنرانان کنفرانس بین المللی فناوری بسته بندی، که در مورد تولیدات بسته بندی(مقوا و کارتن)سخنرانی می کرد گفت: به دلیل اینکه ما معدن چوب نداریم، ولی روسیه معدن چوب است، و کشورهای جنوبی نیز بهترین خریدار چوب هستند، بهتر است تمام ایران مناطق آزاد شود! با توجه به علاقه نمایندگان مجلس قانونگذاری ایران، به توسعه مناطق ازاد و افزایش تعداد آنها، این نظریه جالب است، اما در بررسی آن باید به چند مولفه توجه کرد: اول اینکه ایران منطقه ژئوپلیتیک است و مورد علاقه همه دنیا. از ابتدا تمدن در اینجا بوجود آمده و تاریخ 15هزارساله مکشوفات مفرغ و سفال در ایران آن را ثابت می کند لذا در این 15هزاره مردم فعالیت های زیادی کردند تا این سرزمین را زیست پذیر کنند. دو م: زیست بوم ایران از هرنظر کامل است، و برای یک زندگی سالم زمینه وسیعی دارد. چهارفصل است یعنی هرکس هر نوع زیست بومی را دوست داشته باشد، در ایران محقق شده است! سرزمین بارانی چون گیلان، سرزمین سرسبز مانند مازندران، صحرا و بیابان مانند کویر لوت و کویر نمک. برف و زمستان های سخت در آذربایجانهای شرقی وغربی! گرمای سوزان و حرارت زیاد در جنوبگان ایران. حتی در میان بیابان ها، شهرهایی سرسبز چون بافت و یزد، که قنات و انار آن معروف است. در میان شهرستانهای باران زا، دریایی شور و غیر قابل شرب ! از لحاظ معادن بسیار غنی، و از لجاظ دسترسی مانند چهار راه می ماند. اگر همه خشکیهای زمین تصویر شود، وسط آن ایران است و درواقع فاصله ان، از ابعاد چهان بیک اندازه است! شکل آنهم مانند قلب است، یعنی ایران قلب جهان است.  نه تنها از نظر جغرافیایی، ایران مرکز جهان است و: شرق و غرب ،شمال و جنوب با آن شناخته می شوند، بلکه از نظر سیاسی هم، ایران خون تازه در رگهای دیگر سرزمین ها می ریزد. چه قبول کنیم وچه نکنیم، ایران تاثیر گذار در همه نقاط جهان است، جهان هم توجه خود را به آن دارد. بسیاری از جنگهای بزرگ و حملات تاریخی به ایران، فقط برای همین علاقه بوده! اغلب آنها خواسته مشروع و مسالمت آمیز داشته اند، ولی غرور سرکردگان ایران، آنها را به عکس العمل واداشته! حمله مغول بعد از آن آغاز شد که: نمایندگان اعزامی انها بی دلیل، توسط خوارزمشاه کشته شدند! حمله اعراب به ایران برای آن بود که: کیخسرو نامه پیامبر را پاره کرد. حتی حضور آمریکا و انجام کودتا در ایران، به خواسته خود ایرانی ها(مصدق) بوده است. اکنون نیز مخالفت اروپا و آمریکا باز هم، به خواسته بخشی از ایرانیان است! که تصور می کنند برمی گردند، و رژیم اسلامی را سرنگون می کنند!  براساس خواسته لیبرالها! برای پیروزی در انتخابات، نیاز به تحریم ایران و فشار به جناح اصولگرا بود؟! لذا اگر مناطق آزاد هم اعلام شود، باید آنها قانون اساسی جمهوری اسلامی را بپذیرند، و تعهد بدهند خلاف قانون عمل نمی کنند. آنها چنین تعهدی را خواهند داد. و هیچ اقدام ضدامنیتی هم انجام نخواهند داد. به دلیل اینکه آنها در کشور خودشان، از ایرانی ها خوب استقبال می کنند. ایرانی ها در تمام کشورها صاحب املاک و سرمایه، تشخص سیاسی و مدیریتی هستند! فقط سال گذشته 800هزار خانه توسط ایرانی ها، در ترکیه خریداری شده! بگذریم از اینکه از هر60شرکتی که: در دره سلیکون کالیفرنیا ثبت می شود، 2 شرکت ایرانی هست! که در بلند مدت همه شرکتها ورشکسته و منحل می شوند، ولی شرکتهای ایرانی صاحب: سرمایه و بازار در انجا می شوند. در واقع ما به عصر جهانی اتحاد ملتها وارد شده ایم. و ملت ها بدون سرو صدا، باهم یکی شده اند! وقتی که جلیقه زردهای فرانسه، در تل آویو هم ادامه می بایند.

Trade all free zones to Iran!

Today, one of the guys at the International Packaging Technology Conference, who spoke on packaging products (cardboard and carton), said: "Because we do not have a wood mine, but Russia is a wood mine, and the southern countries are also the best buyer of wood, It is better to free all regions of Iran! Given the interest of the legislature in Iran's legislature, it is interesting to develop and increase the number of free zones, but it should be considered in several aspects: First, Iran is a geopolitical area of ​​interest to the whole world. From the beginning, civilization has come to this end, and the history of 15,000 years ago shows bronze and pottery in Iran, so in these 15 millennia people have been doing a lot of activities to make this land viable. Two: The biomass of Iran is perfectly perfect, and has a vast field for a healthy life. Fourth, that is, everyone who loves every kind of ecosystem has been realized in Iran! The rainy land: like Gilan, a lush land like Mazandaran, desert and desert such as Lut desert and salt desert. The snow and the hard winter in the eastern and western Azerbaijani! Burning Heat: and Heat in Antarctica. Even among the deserts, lush cities like Baft and Yazd, known for its qanat and pomegranate. Among the rainy cities, salty and non-drinkable sea! In terms of mines, it is very rich, and the access lag is like four. If all the land of the Earth is depicted, in the middle of it is Iran, and in fact, its distance is about the size of the four bits! Its shape is like a heart, that is, Iran is the heart of the world. Not only geographically, Iran is the center of the world and is known by its east and west, north and south, but also politically, Iran is pouring fresh blood into the veins of other lands. Whether we accept it or not, Iran has an influence all over the world, and the world has its own attention. Many of the great wars and historic attacks in Iran have been just for the same reason! Most of them have had a legitimate and peaceful demand, but the pride of the Iranian leaders has made them react! The Mongol invasion began after that: their expeditionary representatives were killed by Khwarazm Shah without reason! The Arab attack on Iran was that: Keykhosro broke the letter of the Prophet. Even the presence of :the United States and the coup in Iran have been at the request of the Iranians themselves (Mossadegh). Now, the opposition between Europe and the United States is still part of the demands of Iranians! Who think they will return, and overthrow the Islamic regime! Based on the wishes of the liberals! To win the election, was it necessary to boycott Iran and press on the fundamentalist side? So, if the free zones are announced, they should accept the constitution of the Islamic Republic, and they will not act in contravention of the law. They will make such a commitment. And they will not do any harmful actions. Because :they welcome the Iranians in their own country. Iranians have property and capital in all countries, political and managerial distinction! Just last year, 800,000 homes were bought by the Iranians in Turkey! Let's not forget that out of every 60 companies that are registered in the Silicon Valley of California, there are 2 Iranian companies! In the long run, all companies are bankrupt and dissolved, but Iranian companies own capital and market. In fact, we are entering the era of global unity of nations. And the nations are united with one voice! When: the French jackets are still in Tel Aviv.

تداول جمیع المناطق الحرة فی إیران!

الیوم ، قال أحد الأشخاص فی مؤتمر تكنولوجیا التغلیف الدولی ، الذی تحدث عن منتجات التعبئة والتغلیف (الكرتون والكرتون): "لأننا لا نملك مناجمًا خشبیة ، ولكن روسیا منجم للألغام ، وبلدان الجنوب هی أیضًا أفضل مشتر للخشب ، من الأفضل تحریر جمیع مناطق إیران! بالنظر إلى اهتمام الهیئة التشریعیة فی الهیئة التشریعیة فی إیران ، من المهم تطویر وزیادة عدد المناطق الحرة ، ولكن یجب النظر فیها من عدة جوانب: أولاً ، إیران منطقة جغرافیة سیاسیة تهم العالم بأسره. منذ البدایة ، وصلت الحضارة إلى هذه الغایة ، ویظهر التاریخ منذ 15000 عام برونزًا وفخارًا فی إیران ، لذلك فی هذه الألفیًا من 15 عامًا ، كان الناس یقومون بالكثیر من الأنشطة لجعل هذه الأرض قابلة للتطبیق. ثانیًا: إن الكتلة الحیویة لإیران مثالیة تمامًا ، ولها مجال واسع لحیاة صحیة. رابعاً ، أی شخص یحب كل نوع من الأنظمة الإیكولوجیة قد تحقق فی إیران! الأرض الممطرة مثل جیلان ، أرض خصبة مثل مازندران ، صحراء وصحراء مثل صحراء لوت وصحراء مالحة. الثلج والشتاء القاسی فی شرق وغربی أذربیجانی! حرق الحرارة والحرارة فی أنتاركتیكا. حتى بین الصحاری ، والمدن المورقة مثل بافت ویزد ، والمعروفة بقطرها ورمانها. بین المدن الماطرة والبحار المالحة وغیر الصالحة للشرب! بالنسبة للألغام ، فهی غنیة جدا ، وتأخر الوصول مثل أربعة. إذا تم تصویر كل أرض الأرض ، فی وسطها إیران ، وفی الحقیقة ، فبعدها عن حجم البتات الأربع! شكله یشبه القلب ، أی أن إیران هی قلب العالم. لیس فقط جغرافیاً ، فإیران هی مركز العالم ومعروفة بشرقها وغربها وشمالها وجنوبها ، ولكن أیضاً من الناحیة السیاسیة ، فإن إیران تصب دمًا جدیدًا فی عروق الأراضی الأخرى. وسواء كنا نقبل ذلك أم لا ، فإن إیران لها تأثیر فی جمیع أنحاء العالم ، والعالم لدیه اهتمام خاص به. العدید من الحروب العظمى والهجمات التاریخیة فی إیران كانت فقط لنفس السبب! لقد كان لمعظمهم طلب شرعی وسلمی ، لكن فخر القادة الإیرانیین جعلهم یتفاعلون! بدأ الغزو المغولی بعد ذلك: قتل ممثلوهم الاستكشافیة على ید خوارزم شاه بدون سبب! كان الهجوم العربی على إیران هو: كسر Keykhosro رسالة النبی. حتى وجود الولایات المتحدة والانقلاب فی إیران كان بناء على طلب الإیرانیین أنفسهم (مصدق). الآن ، لا تزال المعارضة بین أوروبا والولایات المتحدة جزءًا من مطالب الإیرانیین! من یعتقد أنهم سیعودون ویطاحون بالنظام الإسلامی! بناء على رغبات اللیبرالیین! للفوز بالانتخابات ، هل كان من الضروری مقاطعة إیران والضغط على الجانب الأصولی؟ لذا ، إذا تم الإعلان عن المناطق الحرة ، یجب أن تقبل دستور الجمهوریة الإسلامیة ، وأنهم لن یتصرفوا بما یتعارض مع القانون. سوف یقدمون مثل هذا الالتزام. ولن یفعلوا أی أفعال ضارة. لأنهم یرحبون بالإیرانیین فی بلدهم. لدى الإیرانیین ممتلكات ورؤوس أموال فی جمیع البلدان ، تمییز سیاسی وإداری! فی العام الماضی فقط ، تم شراء 800000 منزل من قبل الإیرانیین فی تركیا! دعونا لا ننسى أنه من بین كل 60 شركة مسجلة فی وادی السیلیكون فی كالیفورنیا ، هناك شركتان إیرانیتان! على المدى الطویل ، فإن جمیع الشركات مفلسة وحلت ، لكن الشركات الإیرانیة تملك رأس المال والسوق. فی الواقع ، نحن ندخل عصر الوحدة العالمیة للأمم. وتتحد الأمم بصوت واحد! عندما لا تزال السترات الفرنسیة فی تل أبیب.

İrana bütün azad bölgələr ticarət!

Çünki bizim orada mədən ağac, lakin Rusiya Mining ağac, və cənub ölkələri ağac yaxşı alıcı Bu gün qablaşdırma (karton) söz istehsalı, davamlı beynəlxalq konfrans Packaging Technology biri olduğunu ifadə edərək, İranın bütün bölgələrini azad etmək daha yaxşıdır! İki: İranın biokütləsi mükəmməldir və sağlam həyat üçün geniş sahəyə malikdir. Dördüncüsü, hər cür ekosistemi sevən hər kəs İranda həyata keçirilir! Gilan kimi yağışlı torpaq, Mazandaran kimi sulu torpaq, səhra və çöl kimi Lut çöl və duz səhra. Şərq və qərb azərbaycanlılarında qar və çətin qış! Antarktidada istilik və istilik yanan. Hatta çöller arasında, Kanat ve Nar ile tanınan Baft ve Yazd kimi yeşil şehirler. Yağışlı şəhərlərdən, duzlu və içilməyən dənizlərdən! Mayın baxımından çox zəngin və girişdə gecikmə dördüncüdür. Yer torpaq image, bu orta məsafə və əslində varsa, ölçüləri Beik Chhan ölçüsü! Onun forması bir ürək, yəni İran dünyanın qəlbidir. Bunu qəbul etməliyikmi və ya olmasın, İran bütün dünyada təsir göstərir və dünya da öz diqqətini çəkir. İrandakı böyük müharibələrdən və tarixi hücumlardan bir neçəsi eyni səbəbdəndir! Onların əksəriyyəti qanuni və sülh tələb edirdi, amma İran liderlərinin qüruru onlara reaksiya verdi! Moğol işğalı bundan sonra başlamışdı: onların ekspedisiya nümayəndələri Hvarazm Şah tərəfindən səbəbsiz öldürüldü! İrana ərəb hücumu bu idi: Keyhosro Peyğəmbərin məktubunu pozdu. Hətta Amerika Birləşmiş Ştatlarının və İrandakı zərbəni İranlıların özləri də istədi (Mossadegh). İndi Avropa və ABŞ arasında müxalifət iranlıların tələblərinin bir hissəsidir! İslam rejimi qayıdacağı və yıxılacağını düşünənlər! Liberalların istəklərinə əsaslanaraq! Seçimi qazanmaq üçün, İranı boykot etmək və fundamentalist yanına basmaq lazımdırmı? Beləliklə, azad bölgələr elan edilərsə, İslam Respublikasının konstitusiyasını qəbul etməlidirlər və onlar qanuna zidd hərəkət etməyəcəklər.  qaldıqda.

نوع اخبار :
برچسب : مناطق آزاد تجاری،
لینک ها :
چهارشنبه 2 مرداد 1398 09:51 ق.ظ
buy viagra online http://buyviagaraonline.com/ - canadian pharmacy viagra canadian pharmacy viagra <a href="http://buyviagaraonline.com/#">п»їbest place to buy generic viagra online</a> buy viagra online http://buyviagaraonline.com/
چهارشنبه 2 مرداد 1398 03:57 ق.ظ
how does viagra work http://onlineviagriabuy.com/ - how long does viagra last buy viagra online <a href="http://onlineviagriabuy.com/#">how long does viagra last</a> how does viagra work http://onlineviagriabuy.com/
چهارشنبه 2 مرداد 1398 01:42 ق.ظ
buy generic cialis online http://onlinecilkrd.com/ - п»їbest place to buy cialis online п»їbest place to buy cialis online <a href="http://onlinecilkrd.com/#">cialis online no prescription</a> cialis online no prescription http://onlinecilkrd.com/
سه شنبه 1 مرداد 1398 10:15 ب.ظ
generic cialis http://genericcilaken.com/ - buy generic cialis online generic cialis <a href="http://genericcilaken.com/#">generic cialis</a> generic cialis http://genericcilaken.com/
سه شنبه 1 مرداد 1398 05:32 ق.ظ
best place to buy viagra online http://onlinewwwmen.com/ - buy generic viagra online best place to buy viagra online <a href="http://onlinewwwmen.com/#">viagra online canadian pharmacy</a> best place to buy viagra online http://onlinewwwmen.com/
دوشنبه 31 تیر 1398 09:31 ب.ظ
п»їbest place to buy cialis online http://tokatadres.com/ - п»їbest place to buy cialis online п»їbest place to buy cialis online <a href="http://tokatadres.com/#">п»їbest place to buy cialis online</a> cialis online pharmacy http://tokatadres.com/
دوشنبه 31 تیر 1398 07:48 ب.ظ
п»їbest place to buy cialis online http://forumdemulheres.com/ - buy generic cialis online cialis online no prescription <a href="http://forumdemulheres.com/#">cialis online no prescription</a> buy generic cialis online http://forumdemulheres.com/
دوشنبه 31 تیر 1398 06:28 ب.ظ
generic viagra without a doctor prescription http://emtpartsstore.com/ - generic viagra without a doctor prescription п»їbuy generic viagra online <a href="http://emtpartsstore.com/#">generic viagra without a doctor prescription</a> generic viagra without a doctor prescription http://emtpartsstore.com/
دوشنبه 31 تیر 1398 04:42 ب.ظ
canadian pharmacy viagra http://loviagraosn.com/ - viagra online canadian pharmacy viagra online canadian pharmacy <a href="http://loviagraosn.com/#">п»їviagra online without prescription</a> canadian pharmacy viagra http://loviagraosn.com/
دوشنبه 31 تیر 1398 02:27 ب.ظ
viagra online canadian pharmacy http://onlinesslviaqra.com/ - best place to buy viagra online buy generic viagra online <a href="http://onlinesslviaqra.com/#">viagra online canadian pharmacy</a> viagra online canadian pharmacy http://onlinesslviaqra.com/
دوشنبه 31 تیر 1398 07:55 ق.ظ
п»їbest place to buy generic viagra online http://greengenericjen.com/ - when will generic viagra be available generic viagra online canadian pharmacy <a href="http://greengenericjen.com/#">п»їbest place to buy generic viagra online</a> п»їbest place to buy generic viagra online http://greengenericjen.com/
دوشنبه 31 تیر 1398 06:02 ق.ظ
cialis online no prescription http://hitcialisosn.com/ - buy generic cialis online cialis online no prescription <a href="http://hitcialisosn.com/#">buy generic cialis online</a> cialis online no prescription http://hitcialisosn.com/
دوشنبه 31 تیر 1398 02:33 ق.ظ
generic viagra online pharmacy http://viagrafa.com/ - buy generic viagra online buy generic viagra online <a href="http://viagrafa.com/#">best place to buy generic viagra online</a> best place to buy generic viagra online http://viagrafa.com/
یکشنبه 30 تیر 1398 02:29 ب.ظ
best place to buy generic viagra online http://viagraeq.com/ - best place to buy generic viagra online buy generic viagra online <a href="http://viagraeq.com/#">best place to buy generic viagra online</a> best place to buy generic viagra online http://viagraeq.com/
یکشنبه 30 تیر 1398 05:39 ق.ظ
buy generic viagra online http://viagraid.com/ - generic viagra online pharmacy generic viagra online pharmacy <a href="http://viagraid.com/#">buy generic viagra online</a> generic viagra online pharmacy http://viagraid.com/
شنبه 29 تیر 1398 02:36 ب.ظ
cheap viagra online canadian pharmacy http://viagrajr.com/ - п»їbuy generic viagra online viagra online no prior prescription <a href="http://viagrajr.com/#">viagra online no prior prescription</a> viagra online no prior prescription http://viagrajr.com/
شنبه 29 تیر 1398 07:55 ق.ظ
cheap cialis online canadian pharmacy http://cialisfw.com/ - cialis online pharmacy buy generic cialis online <a href="http://cialisfw.com/#">cialis online pharmacy</a> cialis online pharmacy http://cialisfw.com/
شنبه 29 تیر 1398 05:27 ق.ظ
п»їbuy generic viagra online http://saresltd.com/ - п»їbuy generic viagra online best place to buy generic viagra online <a href="http://saresltd.com/#">п»їbuy generic viagra online</a> п»їbuy generic viagra online http://saresltd.com/
شنبه 29 تیر 1398 02:06 ق.ظ
where to buy cialis online http://cialishwzbm.com/ - where to buy cialis online buy generic cialis online <a href="http://cialishwzbm.com/#">best place to buy cialis online</a> best place to buy cialis online http://cialishwzbm.com/
جمعه 28 تیر 1398 10:06 ق.ظ
best place to buy generic viagra online http://genericonlineviaqra.com/ - best place to buy generic viagra online viagra online without prescription <a href="http://genericonlineviaqra.com/#">viagra online without prescription</a> best place to buy generic viagra online http://genericonlineviaqra.com/
جمعه 28 تیر 1398 01:44 ق.ظ
canadian pharmacy online http://viagrapfhze.com/ - canadian pharmacy online canadian pharmacy online <a href="http://viagrapfhze.com/#">п»їbuy generic viagra online</a> canadian pharmacy online http://viagrapfhze.com/
جمعه 28 تیر 1398 12:19 ق.ظ
п»їbest place to buy generic viagra online http://viagranerrds.com/ - buy generic viagra online viagra online canadian pharmacy <a href="http://viagranerrds.com/#">buy generic viagra online</a> buy generic viagra online http://viagranerrds.com/
پنجشنبه 27 تیر 1398 11:02 ب.ظ
best place to buy generic viagra online http://erectiledysfunctionmedicinesus.com/ - п»їbuy generic viagra online canadian pharmacy generic viagra <a href="http://erectiledysfunctionmedicinesus.com/#">п»їbuy generic viagra online</a> canadian pharmacy generic viagra http://erectiledysfunctionmedicinesus.com/
پنجشنبه 27 تیر 1398 08:56 ب.ظ
viagra without a doctor prescription http://qenericviaqra.com/ - viagra without a doctor prescription viagra without a doctor prescription <a href="http://qenericviaqra.com/#">viagra without a doctor prescription</a> buy viagra online http://qenericviaqra.com/
پنجشنبه 27 تیر 1398 04:23 ب.ظ
viagra without a doctor prescription http://onlineviaqer.com/ - viagra online without prescription viagra without a doctor prescription <a href="http://onlineviaqer.com/#">viagra online canadian pharmacy</a> viagra online canadian pharmacy http://onlineviaqer.com/
پنجشنبه 27 تیر 1398 03:44 ب.ظ
viagra without a doctor prescription http://sexviagen.com/ - viagra without a doctor prescription п»їbest place to buy generic viagra online <a href="http://sexviagen.com/#">viagra without a doctor prescription</a> п»їbest place to buy generic viagra online http://sexviagen.com/
پنجشنبه 27 تیر 1398 10:20 ق.ظ
viagra online without prescription http://viagracefo.com/ - п»їbuy generic viagra online canadian pharmacy online <a href="http://viagracefo.com/#">п»їbuy generic viagra online</a> п»їbuy generic viagra online http://viagracefo.com/
پنجشنبه 27 تیر 1398 07:10 ق.ظ
viagra online canadian pharmacy http://bestbuymaleenhancement.com/ - viagra online canadian pharmacy viagra online canadian pharmacy <a href="http://bestbuymaleenhancement.com/#">generic viagra reviews</a> best place to buy generic viagra online http://bestbuymaleenhancement.com/
سه شنبه 25 تیر 1398 01:42 ق.ظ
canadian pharmacies http://canadapharmacyonlineegol.com/ - canada pharmacy online canada drug pharmacy <a href="http://canadapharmacyonlineegol.com/#">online pharmacy</a> canadian online pharmacy http://canadapharmacyonlineegol.com/
سه شنبه 25 تیر 1398 12:25 ق.ظ
canadian pharmacies http://canadadrugshtwi.com/ - canadian online pharmacy best canadian online pharmacy <a href="http://canadadrugshtwi.com/#">canadian online pharmacy</a> canada drugs online http://canadadrugshtwi.com/
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30
آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :