ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی
یکشنبه 18 آذر 1397 :: نویسنده : سید احمد حسینی ماهینی
ایران قدرتمند در اوج قدرت است، تمامی کشورهای دیگر در تصرف مردان با نبوغ، کاری، مدیر و مدبر ایران است. ولی رژیم های نژاد پرست آمریکا و اسرائیل و آل سعود، هنوز این را باور نکرده اند! به قول پیرمردی که می گفت: سالها طول می کشد: تا باور کنیم پیر شده ایم. آمریکا هم سالها طول می کشد تا: از توهم قدرت خود دست بردارد، و به قدرت ایران اسلامی ایمان بیاورد. با اینکه چهل سال است که شکست را تجربه می کند، و در هیچ میدانی پیروزی نداشته، همیشه صحبت از پیروزی در اقتصاد می کند! پمپیو که دیوانه تر از ترامپ است، به نصیحت رهبران ایران می پردازد! و کنایه هایی را که لایق خودش است، به ایرانیان نسبت می دهد. باید دانست که  قدرت آمریکا و افول ان به دست ایرانیان بوده است. قدرت آمریکا در زمانی بوده که: ایرانیان از روحانیت جدا شدند. و قدرت ایران هم زمانی بود که: در سایه دین و قران وحدت داشته اند. زمانی که دولت قاجار برای تنظیم صورتهای مالی و: تاسیس بانکها از آمریکایی ها دعوت کرد، شروع قدرت آنها بود. در واقع بی خردان آن زمان، برای رهایی از خمس و زکات و صدقه دادن به هموطنان خود، به سراغ دکتر میلسپو رفتند تا برای انها، نسخه مالیات گرفتن و پس انداز کردن در بانکها را بنویسد. از ان زمان بود که برکت از ایران رفت، کشور تقسیم و قدرت از ایران به آمریکا منتقل شد. زمانی که دکتر مصدق خواست از نفوذ انگلیس کم کنند، بجای تکیه بر نفوذ آیت الله کاشانی و نواب صفوی، به بزرگ نمایی آمریکایی ها پرداخته، و از آنان کمک خواستند! آمریکا هم که دید برخر مراد سوار است، یونجه خرش را زیاد کرد و به کودتای 28مرداد 1332 رسید. و کاملا قدرت حکومتی را به دست گرفت. اما مردم که این را اشتباه می دانستند، به زیر سایه نواب صفوی ها رفتند، و مزدوران دعوت کننده بیگانگان را، یکی یکی از میدان بدر کردند. آمریکا گرا ها، به سراغ کپی زدن نواب رفتند! و سازمان مجاهدین دروغی را تاسیس کردند، تا نهضت را منحرف کنند. این سازمان که مانندهمه سازمان های دیگر، از ابتدا زیرنظر ساواک و آمریکا بودند! در بزنگاهها لو می رفتند، تا مبارزان واقعی را  به دست ساواک بسپاردند. رجوی تمام اعضا مرکزی مجاهدین را لو می دهد، وحید افراخته ته مانده ها، و به این وسیله مبارزه با آمریکا تمام شده تلقی می شود! مشاوران آمریکا گرا، دستور برگزاری جشنهای 2500ساله را می دهند، تا خیال همه راحت شود. ولی آنها اشتباه کرده بودند! در ایران روشنفکران نبودند که: پرچم مبارزه را به دوش می کشیدند. بلکه آنها مبارز نما بودند. مانند روشنفکرانی که الان در فرانسه، یا در آلمان و آمریکا، فقط مشروبخواری را از روشنفکر گرایی به ارث برده اند! یا مطبوعاتچی هایی که سیگاری شدن را، اوج ژورنالیستی خود می دانند. لذا ریشه مبارزه در ایران، محکمتر می شد و به دور از چشم نامحرمان، قوی تر می گشت تا اینکه در کمال ناباروری، و در اوج خودفروختگی روشنفکران، قیام های مردمی شکل می گیرد! روشنفکران در دامان فرح، انگشت خود را به دهان می گیرند و می گویند: چنین چیزی وجود ندارد! همینطور که الان می گویند: در فرانسه مبارزه ای نیست! در آمریکا قیامی وجود ندارد. اما واقعیت این است که اطلاعات سازمان های مزدور و شزکتهای امنیتی، از مبارزان بسیار کم است.  و یا اگر زیاد هم باشد، قبول کردن آن برای صاحبان تصمیم مشکل است. باور نمی کنند یک مشت مردم پا برهنه، بر کاخ های پر زرق و برق آنان حمله کنند و پیروز شوند. آنها به بمب های اتمی خود متکی هستند، و با شمارش آنها سرمست می شوند! و جایی برای قلوه  سنگ های فلسطینی ها یا موشک یمن نمی بینند.

What does the US think of?

Powerful Iran is at the peak of power, all the other countries are in the hands of men with genius, work, and manager of Iran. But racist regimes in America, Israel and Al Saud have not yet believed this! In the words of an old man who said: It takes years: to believe we are old. It also takes years for the United States to: stop the illusion of its power, and believe in the power of the Islamic Iran. Although he has been defeated for forty years, and has never triumphed in any field, he always talks about winning the economy! Pempia, which is crazier than the Tramp, is the advice of Iranian leaders! And he attributes to Iranians the hints he deserves. It should be noted that American power and its decline have been at the hands of the Persians. The power of America was at a time when Iranians separated from the clergy. And the power of Iran was at one time: united in the shadow of religion and the Quran. When the Qajar government invoked Americans to set up financial statements and: the establishment of banks, it was their start to power. In fact, the idiots of that time went to Dr. Milsapu to get rid of khums and zakat and charity to their compatriots, in order to write them down for a tax and savings bank. Since then, blessing has come from Iran, the country of division and power have been transferred from Iran to the United States. Instead of relying on the influence of Ayatollah Kashani and Navab Safavi, Dr. Mossadegh sought to reduce the influence of the British, he expanded the Americans and asked for help! The Americans, who were riding on Morrath's hillside, increased their alfalfa to the coup of August 28, 1332. And he took full control of the government. But the people who misunderstood this, went under the shadow of the Navab of the Safavids, and called the invading mercenaries aliens, one on the square. American-Americans go to copy the Nawab! And the Mujahideen organization set up a lie to deflect the movement. This organization, which was one of the other organizations, was from the beginning under the control of SAVAK and the United States! They went to the gates to bring SAVAK's real fighters. Rajavi puts all the central members of the Mujahideen in the hands of the mujahideen, and the terrorists are left behind, and this is how the struggle with America is over! American-oriented advisers are instructed to host 2500-year-old celebrations to make everyone feel comfortable. But they were wrong! In Iran, there were no intellectuals: they carried the flag of the struggle. But they were fighting. Like intellectuals now in France, or in Germany and the United States, they only inherited drink from intellectualism! Or the media that cigarette smoking is their journalistic peak. Therefore, the root of the struggle in Iran would be tightened and stronger from the unconscious, until the rise of infertility, and at the height of self-actualization of the intellectuals, a popular uprising! In the lap of Farah, intellectuals take their finger and say: There is no such thing! As they say now: there is no fight in France! There is no uprising in America. But the fact is that the information of the mercenary organizations and the security forces are very few fighters. Or, if there are many, it is difficult for decision makers to accept it. They do not believe that a handful of naked people will sentence and triumph over their splendid palaces. They rely on their atomic bombs, and count on them! And they do not see a place for Palestinian rubble or Yemeni missiles.

ماذا تفكر الولایات المتحدة؟

إیران القویة هی فی ذروة القوة ، وكل الدول الأخرى فی أیدی رجال عبقریة وعمل ومدیر لإیران. لكن الأنظمة العنصریة فی أمریكا وإسرائیل والعود لم تصدق ذلك بعد! فی كلمات رجل عجوز قال: یستغرق الأمر سنوات: أن نصدق أننا مسنون. ویستغرق الأمر سنوات بالنسبة للولایات المتحدة: وقف الوهم عن قوتها ، والإیمان بقوة إیران الإسلامیة. على الرغم من هزیمته لأربعین عامًا ، ولم ینتصر أبدًا فی أی مجال ، فهو دائمًا یتحدث عن الفوز بالاقتصاد وپمپیا هی أكثر جنونا من الصعلوك ، هی نصیحة القادة الإیرانیین! وهو یعزو الإیرانیین التلمیحات التی یستحقها. تجدر الإشارة إلى أن القوة الأمریكیة وتدهورها كانت على ید الفرس. كانت قوة أمیركا فی وقت انفصل فیه الإیرانیون عن رجال الدین. وكانت قوة إیران فی وقت واحد: متحدة فی ظل الدین والقرآن. عندما استحضرت حكومة قاجار الأمریكیین لإعداد البیانات المالیة و: إنشاء البنوك ، كانت بدایتهم فی السلطة. فی الواقع ، ذهب البلهاء فی ذلك الوقت إلى الدكتور میلسابو للتخلص من الخمسات والزكاة والإحسان إلى أبناء وطنهم ، من أجل كتابتها عن بنك ضرائب ومدخرات. منذ ذلك الحین ، جاءت نعمة من إیران ، وقد تم نقل بلد التقسیم والسلطة من إیران إلى الولایات المتحدة. فبدلاً من الاعتماد على نفوذ آیة الله كاشانی ونفاب صفوی ، سعى الدكتور مصدق إلى الحد من نفوذ البریطانیین ، وسع الأمریكیین وطلب المساعدة! الأمریكیون ، الذین كانوا یركبون على سفح تل موریات ، زادوا من الفصفصة إلى انقلاب 28 أغسطس 1332. وتولى السیطرة الكاملة على الحكومة. لكن الناس الذین أساءوا فهم ذلك ، ذهبوا تحت ظل النواب من الصفویین ، ودعا الغزاة المرتزقة الأجانب ، واحد على الساحة. الأمریكیون الأمریكیون یذهبون لنسخ نواب! وأنشأت منظمة المجاهدین كذبة لإبعاد الحركة. هذه المنظمة ، التی كانت واحدة من المنظمات الأخرى ، كانت منذ البدایة تحت سیطرة SAVAK والولایات المتحدة! ذهبوا إلى البوابات لجلب مقاتلی SAVAK الحقیقیین. یضع رجوی جمیع أعضاء المجاهدین المركزیة فی أیدی المجاهدین ، ویترك الإرهابیون وراءهم ، وهذه هی الطریقة التی انتهى بها الكفاح مع أمریكا! صدرت تعلیمات للمستشارین الأمریكیین باستضافة احتفالات عمرها 2500 عام لتجعل الجمیع یشعرون بالراحة. لكنهم كانوا مخطئین! فی إیران ، لم یكن هناك مثقفون: لقد حملوا علم الكفاح. لكنهم كانوا یقاتلون. مثل المثقفین الآن فی فرنسا ، أو فی ألمانیا والولایات المتحدة ، لم یرثوا إلا الشراب من الفكر! أو وسائل الإعلام أن تدخین السجائر هو ذروتهم الصحافیة. ولذلك ، فإن جذور النضال فی إیران ستشدد وأقوى من اللاوعی ، حتى ظهور العقم ، وفی ذروة تحقیق الذات للمثقفین ، انتفاضة شعبیة! فی حضن فرح ، یأخذ المثقفون أصابعهم ویقولون: لا یوجد شیء من هذا القبیل! كما یقولون الآن: لا یوجد قتال فی فرنسا! لا توجد انتفاضة فی أمریكا. لكن الحقیقة هی أن معلومات منظمات المرتزقة وقوات الأمن هی عدد قلیل جدًا من المقاتلین. أو ، إذا كان هناك الكثیر ، فمن الصعب على صانعی القرار قبوله. إنهم لا یعتقدون أن حفنة من الناس العراة سیحكمون وینتصرون على قصورهم الرائعة. یعتمدون على قنابلهم الذریة ویعتمدون علیها! ولا یرون مكانًا للركام الفلسطینی أو الصواریخ الیمنیة.

ABŞ düşünür?

Güclü İran güc zirvəsindəykən, bütün digər ölkələr dahi, işi və İran meneceri olan kişilərin əlindədirlər. Amma Amerika, İsrail və Əl-Saudda irqçi rejimlər hələ də inanmadılar! Yaşlı bir adamın sözlərinə görə: "İllərdir: yaşlı olduğumuza inanıram. Bu da ABŞ üçün bir neçə il çəkir: gücün illüziyasını dayandırmaq və İslam İranın gücünə inanıram. O, qırx ildir məğlub olsa da, heç bir sahədə zəfər qazanmırsa da, həmişə iqtisadiyyatı qazanmaqdan danışır! Trampdan daha sərt olan Pempia, İran liderlərinin məsləhətidir! Və o, iranlılara haqq etdiyi göstərişləri verir. Qeyd edək ki, Amerika hakimiyyəti və onun düşməsi Farsın əlindədir. Amerika gücünü iranlılar ruhanilərdən ayırdılar. İranın qüdrəti bir zamanda idi: dinin və Quranın kölgəsində birləşdi. Qacar ​​hökuməti, amerikalılara maliyyə hesabatlarının qurulmasına və bankların yaradılmasığa çağırdıqda, onların hakimiyyətə başlaması idi. Əslində, həmin vaxtın axmaqları, vergi və əmanət bankı üçün yazmaq üçün xanımları və xeyriyyəçiləri soydaşlarından azad etmək üçün Milsapu'ya getdi. O vaxtdan etibarən İranın xeyir-duası gəldi, bölünmə və güc ölkəsi İrandan ABŞ-a köçürüldü. Ayətullah Kaşaninin və Navab Safavi'nin təsirinə arxalanmaqdan ötrü Mossadegh İngilislərin təsirini azaltmağa çalışırdı, amerikalıları genişləndirdi və kömək istədi! Morrət dağında sürüşən amerikalılar, onların yanacağını 28 Avqust 1332 zərbəsinə endirdi. Və o, hökumətin tam nəzarətini aldı. Ancaq bunu səhv başa düşən insanlar Səfəvilərin Navabının kölgəsində qaldılar və məclisdə işğalçı olan əsgərləri yad edirlər. Amerikalı amerikalılar Nawab'ı kopyalamağa gedəcəklər! Mücahidlər təşkilatı hərəkətə mane olmaq üçün yalan etdi. Digər təşkilatlardan olan bu təşkilat, SAVAK və ABŞ-ın nəzarəti altında başlamışdı! SAVAK'ın əsl döyüşçülərini gətirmək üçün darvazaya getdilər. Rajavi mücahidlərin bütün mərkəzi üzvlərini mücahidlərin əlinə qoyur və terroristlər geridə qalır və bu, Amerika ilə olan mübarizənin necədir! Amerika mərkəzli məsləhətçilərə hər kəs rahat hiss etmək üçün 2500 yaşındakı bayramları qeyd etməyi tapşırırlar. Lakin onlar səhv idi! İranda heç bir ziyalı yoxdur: mübarizə bayrağını daşıyırlar. Amma onlar döyüşdilər. İndi F bir yer görmürlər.

نوع اخبار :
برچسب : آمریکا در چه فکریه؟،
لینک ها :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :