ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی
سه شنبه 13 آذر 1397 :: نویسنده : سید احمد حسینی ماهینی

کنترل جمعیت و کاهش آن چه منافعی و چه ضرر هایی دارد؟ چرا تعدادی برای کاهش جمعیت کوشش کرده ،و در نهایت به جرم جاسوسی گرفتار می شوند. در برخی کشورها، جمعیت به پیری دچار شده، و جایگزینی از نسل نو ندارند. طبیعی است اگر این روال ادامه پیدا کند، نسل آن کشورها منقرض می شود. زیرا جمعیت پیر بزودی از دنیا می روند، و جایگزین ندارند. جامعه ژاپن و اروپا در چنین موقعیتی هستند. یعنی تا 33درصد جمعیت آنان، پیر و بازنشسته هستند. اگر امید به زندگی 75سال و سن بازنشستگی 60سال باشد، بطور متوسط پیران حدود 15 سال بدون کار کردن، از دولت حقوق می گیرند! اگر فرزندان نابالغ یا همسر داشته باشند، بعد از مرگ نیز مستمری برقرار است. میتوان گفت سی سال کار می کنند، و سی سال هم حقوق بازنشستگی می گیرند! و این امر اثر منفی در تولید ناخالص ملی دارد. زیرا بدون تولید کردن، مصرف می کنند! و این علاوه بر: هزینه های بهداشتی و درمانی آنها است، که بطور طبیعی با افزایش سن، میزان آن هم افزایش می یابد. با محاسبه تورم و آمثال آن میتوان گفت: حاصل عمر آنها برآیندی نزدیک به  صفر دارد! یعنی هر انچه پس انداز کرده یا حق بیمه داده اند، بعد از بازنشستگی حداقل یک برابر آن را مصرف می کنند، که برآیندش صفر می شود.از اثرات اقتصادی آن که بگذریم، نبودن نسل نو و کاهش تولید مثل، علاوه بر انقراض نسل ها، زیان های سیاسی زیادی دارد. مشاغل حساس یا مکان های حساس، براثر نبود جوانان به افراد غیر بومی داده می شود. و این امر خطر کودتا یا: تسخیر بدون خونریزی کشور را، از سوی گروههای پر جمعیت دیگر بالا می برد. مثلا در اروپا با وجود نابودی و انقراض نسل اروپایی، نسل رنگین پوستان و کله سیاهها، افزایش یافته و اکثر مراکز مهم را هم، در دست گرفته اند بطوریکه میتوان گفت: آینده اروپا در دست رنگین پوستان است، و جمعیت اصیل اروپایی، به زباله دان تاریخ سپرده می شوند. در ایران نیز، اغلب همسایگان دارای نرخ زاد و ولد بالا می باشند. و با صدور جمعیت به ایران، تقریبا ایرانی ها را کنار گذاشته اند. در مناطق سنی نشین، یارانه فرزند داده می شود! تا آنها تشویق به فرزنداوری بیشتری شوند، و ترکیب جمعیتی را معکوس نمایند. حضور 4میلیون افغانی در ایران، گرچه به عنوان مهمان هستند، ولی تاثیر آنها بر ترکیب جمعیتی را، نمی توان نادیده گرفت. قومیت های داخلی از قبیل لرها و کردها، ترک و عرب و بلوچ  و ترکمن هم، چون معمولا تابع قانون جمعیت نیستند، زاد و ولد بهتری دارند. فارس ها و مخصوصا جمعیت شیعه، که در کلانشهرها مستقر هستند، تحت تاثیر برنامه سابق کنترل جمعیت که: می گفت دوتا بچه کافیه، دچار انحطاط شده اند. 12میلیون جوان ازدواج نکرده، گرچه ممکن است معضل اجتماعی نباشد، ولی معضل جمعیتی هست: یعنی 6میلیون خانوار بدون فرزند! درصد خانواده هایی که براثر برنامه های: سری و مخوف کنترل جمعیت نازا شده، یا خود را عقیم کرده اند، یا آنهاییکه خودشان بچه نمی خواهند، را اگر به این جمعیت اضافه کنیم، حداقل ده میلیون خانوار بدون فرزند را رقم می زند!.روشهای مرموز آنها تشویق به عدم ازدواج، طلاق گرفتن بدون دلیل و غیره هست. راه حل هم، بازگشت به اصول اسلامی است. مثلا در اسلام گفته شده که: عقد دختر عمو وپسر عمو در آسمانها بسته می شود، ولی جاسوسان می گفتند ازدواج فامیلی، باعث افزایش معلولیتها می شود! آزمایش های قبل از ازدواج، همگی پرده دری  و حرام است، زیرا ترس از احتمال بیماری، آنان را افسرده و ضد ازدواج می کند. مهریه و جهیزیه ها هم باید سبک و بجز ایمان شرط دیگری نباشد.

Spy on birth control!

What are the benefits and the disadvantages of controlling the population and reducing it? Why do some people try to reduce the number of people, and ultimately get caught in a crime of espionage? In some countries, the population is aging and there is no replacement of the new generation. Naturally, if this continues, the generation of those countries will be extinct. Because the old crowd will soon be dying, and they have no alternative. Japan and Europe are in such a position. That is, up to 33% of their population is old and retired. If you have a life expectancy of 75 years and a retirement age of 60, on average, the elderly will receive a salary of 15 years without work! If they have an immature offender or a spouse, they will have a pension after death. It can be said that they have been working for thirty years, and they have a pension for thirty years! And this has a negative effect on GDP. Because they consume without producing! And this addition: their health and treatment costs, which: naturally increases as age increases. By calculating the inflation, it can be said that their lifetime is close to zero! That is, whatever they have saved or pre-paid, after retirement, they use at least one-fold, which is going to be zero. From the economic effects that we miss, the lack of a new generation and the reduction of reproduction, in addition to the extinction of generations , There are many political losses. Sensitive jobs or sensitive places are given to non-indigenous people due to lack of youth. And this raises the risk of a coup, or heats up the country without bloodshed by other large groups. For example, in Europe, despite the destruction and extinction of the European generation, the generation of colored and black beetles has grown and has taken most of the major centers, which can be said: the future of Europe is in the hands of the colored people, and the original European population is garbage The don'ts of history are deposited. In Iran, too, most neighbors have a high fertility rate. And by issuing a population to Iran, almost the Iranians have been abandoned. In the Sunni areas, child allowance is given! To encourage: them to become more children, and to reverse the demographic composition. The presence of 4 million Afghans in Iran, although they are guests, cannot be ignored, but their impact on population composition. Indigenous ethnicities such as Lara and Kurds, Turks and Arabs, Baluch and Turkmen, as they are not usually subject to population law, have a better birth. The Persians, and especially the Shi'a population, who are stationed in metropolises, are affected by the former population control plan, which said that two of the children were suffering from decay. 12 million unmarried young people, although not socially motivated, but there is a demographic issue: 6 million families without children! The percentage of families that are affected by at least 10 million childless households, if added to the population, is due to a series of horrific and ineffective control of the inferior population, or who have become infected, or those who do not want children themselves. Their mysterious ways of encouraging non-marriage, divorce without reason, and so on. The solution is also a return to Islamic principles. In Islam, for example, it was said that: Uncle's daughter's marriage was closed in the heavens, but spies said family marriage would increase disabilities! Premarital experiments are all curtains of the door and are forbidden, because fear of the possibility of a disease makes them depressed and anti-marriageable. Mahiry and dowry must also be light, and with the exception of faith, there is no other condition

تجسس على تحدید النسل!

ما هی فوائد وعیوب السیطرة على السكان والحد منها؟ لماذا یحاول بعض الناس تقلیل عدد الأشخاص ، وفی النهایة یتم القبض علیهم فی جریمة تجسس؟ فی بعض البلدان ، یتقدم السكان فی السن ولا یوجد بدیل للجیل الجدید. وبطبیعة الحال ، إذا استمر هذا ، فإن جیل تلك البلدان سینقرض. لأن الحشد القدیم سیموت قریبا ، ولیس لدیهم بدیل. الیابان وأوروبا فی مثل هذا الموقف. أی أن ما یصل إلى 33 ٪ من سكانها من كبار السن والمتقاعدین. إذا كان لدیك عمر متوقع یبلغ 75 عامًا وسن تقاعد 60 عامًا ، فی المتوسط ​​، سیحصل كبار السن على راتب 15 عامًا بدون عمل! إذا كان لدیهم مذنب غیر ناضج أو زوج ، سیكون لدیهم معاش بعد الموت. یمكن القول إنهم كانوا یعملون لمدة ثلاثین عاما ، ولدیهم معاش تقاعدی لمدة ثلاثین سنة! وهذا له تأثیر سلبی على الناتج المحلی الإجمالی. لأنها تستهلك دون إنتاج! وهذه الإضافة: تكالیف صحتهم وعلاجهم ، والتی تزداد بشكل طبیعی مع تقدم العمر. بحساب التضخم ، یمكن القول أن عمرهم یقترب من الصفر! هناك العدید من الخسائر السیاسیة. یتم منح وظائف حساسة أو أماكن حساسة لغیر السكان الأصلیین بسبب نقص الشباب. وهذا یزید من خطر وقوع انقلاب ، أو تسخین البلاد دون سفك الدماء من قبل مجموعات كبیرة أخرى. على سبیل المثال، فی أوروبا، على الرغم من الدمار والانقراض فی أوروبا، وتولید اللون وداكنة الرأس، وزیادة اتخذ أهم المراكز أیضا فی متناول الید بحیث نستطیع أن نقول: مستقبل أوروبا فی أیدی الناس من اللون، ویحتوی على النفایات أوروبیة حقیقیة وتودع لا یترك للتاریخ. فی إیران أیضاً ، لدى معظم البلدان المجاورة معدل خصوبة مرتفع. وبإصدار شعب إلى إیران ، تم التخلی عن الإیرانیین تقریباً. فی المناطق السنیة ، یتم منح إعانة الأطفال! لتشجیعهم لیصبحوا المزید من الأطفال ، ولعكس التركیب الدیموغرافی. إن وجود 4 ملایین أفغانی فی إیران ، رغم أنهم ضیوف ، لا یمكن تجاهله ، ولكن تأثیرهم على التركیبة السكانیة. فالعرقیات المحلیة مثل لارا والأكراد والأتراك والعرب والبلوش والتركمان ، حیث أنهم لا یخضعون عادة لقانون السكان ، لدیهم ولادة أفضل. الفرس ، وخاصة السكان الشیعة ، الذین یتمركزون فی المدن الكبرى ، یتأثرون بخطة السیطرة على السكان السابقة ، والتی قالت إن اثنین من الأطفال یعانون من التسوس. 12 ملیون شاب غیر متزوج ، رغم أنهم غیر متحمسین اجتماعیا ، لكن هناك مشكلة دیموغرافیة: 6 ملایین أسرة بدون أطفال! طرقهم الغامضة لتشجیع عدم الزواج والطلاق بدون سبب ، وهلم جرا. الحل هو أیضا عودة إلى المبادئ الإسلامیة. فی الإسلام ، على سبیل المثال ، قیل إن زواج ابنة عم العم قد أغلق فی السماء ، لكن الجواسیس قالوا إن الزواج الأسری سیزید من الإعاقات! التجارب قبل الزواج هی جمیع الستائر الباب ویحظر ، لأن الخوف من احتمال وجود مرض یجعلهم من الاكتئاب ومكافحة الزواج. یجب أن یكون المهری والمهر خفیفاً ، وباستثناء الإیمان ، لا یوجد أی شرط آخر

Doğum nəzarətində casus!

Əhalinin nəzarətində və azaldılmasında faydalar və mənfi cəhətlər hansılardır? Niyə bəzi insanlar insanların sayını azaltmağa çalışırlar və nəticədə casusluq cinayətində tutulurlar? Bəzi ölkələrdə əhali yaşlanır və yeni nəslin əvəzi yoxdur. Təbii ki, bu davam edərsə, bu ölkələrin nəsli tükənəcəkdir. Çünki köhnə izdiham tezliklə ölür və onların alternativi yoxdur. Yaponiya və Avropa belə bir vəziyyətdədir. Yəni onların əhalisinin 33% -dən çoxu köhnə və təqaüdçüdür. 75 yaşındakı bir ömür sürən və pensiya yaşı 60 olarsa, orta hesabla yaşlılar işsiz 15 il maaş alacaqlar! Ölümsüz bir cinayətkar və ya övlad varsa, ölümdən sonra pensiya alacaqlar. Dedilər ki, otuz ildir ki, onlar otuz il pensiya alırlar! Bu da ÜDM-ə mənfi təsir göstərir. Çünki istehsal etmədən istehlak edirlər! Və bu əlavə: onların sağlamlığı və müalicə xərcləri, təbii olaraq yaş artdıqca artır. İnflyasiyanın hesablanması sayəsində onların ömrü sıfıra yaxındır! Bir çox siyasi itkilər var. Həssas iş yerləri və ya həssas yerlər gənc olmayanların sayəsində yerli olmayanlara verilir. Bu, bir zərbə riskini artırır və ya digər böyük qruplar tərəfindən qan tökülmədən ölkəni qızışdırır. Məsələn, Avropada, Avropa məhv və yox baxmayaraq, rəng və tünd rəhbəri nəsil, demək olar ki, ən əhəmiyyətli mərkəzlərindən də əl qəbul oldu: Avropa gələcəyi rəngli insanların əlində və orijinal Avropa tullantıların var Tarixin əksikləri saxlanılır. İranda ən çox qonşuların da yüksək məhsuldarlığı var. İrana bir nüfus verərək, demək olar ki, İranlılar tərk edilmişdir. Sünni ərazilərdə uşaqlara müavinət verilir! Onlara daha çox uşaq olmağa təşviq etmək və demoqrafik tərkibini geri çevirmək. İranda 4 milyon Afganlılar var, baxmayaraq ki, onlar qonaqdırlar, lakin onların əhalinin tərkibinə olan təsirləri nəzərə alınmır. Etnik adətən onlar qanuna tabe yət yoxdur

نوع اخبار :
برچسب ها : جاسوس کنترل موالید!،
لینک ها :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :