ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

ایران به دلیل وسعت خاک، نیاز شدیدی به حمل و نقل جاده ای سنگین دارد. ارتفاعات موجود، پراکندگی بازار و مراکز تولید و دوری آنها از یکدیگر، مهمترین دلیل رشد ترابری سنگین در ایران می باشد. علاوه بر این موقعیت استراتژیک و ژئوپولیتکی دارد که :آن را  مرکز تجارت جهانی زمینی نموده. تاریخ ایران نیز نشان می دهد که: باربری و چارواداری های سابق! با حیوانات کوچک مقرون به صرفه نبوده، اغلب با اسب و یا ترکیبی از اسب ها (گاری و کالسکه) صورت می گرفته. مرکز هفت اقلیم یا جاده ابریشم هم ایران بوده است. لذا باید برای این ترابری سنگین، باید حساب ویژه باز کرد: و ان یکپارچه سازی است. چیزی که مانع شده، موضوع مالکیت است. زیرا کامیون داران، بسیار متفاوت و متغییر هستند: از مالکیت اشتراکی یا استیجاری یک واحد، تا مالکیت مجموعه ای و شرکتی ادامه  دارد. که مدیریت آنها را مشکل می کند. طرح حمل ونقل ایده آل مدیریت یکپارچه اشت که: در حال حاضر بصورت بخشی، منطقه ای، روستایی یا بنگاهی، مدیریتی جداگانه دارد. لذا این تشتت باعث توزیع ناعادلانه بار ها و محموله ها می شود. کامیونی ممکن است روزها بدون محموله باشد، و کامیون دیگری زیر بار فرسوده شود. لذا برای هماهنگی و یکپارچگی، علاوه بر راهکار های عملی، نحوه استفاده از ظرفیت های خالی نیز،  باید دیده شود. ضمن اینکه ارتباط کامیونداران با جهان، و نیز ارتباط کامیونداران جهانی با ایران نیز، باید در این طرح گنجانده شود. اولین راهکار، شناسایی همه کامیون های داخلی و خارجی، درجه بندی انها بر اساس ظرفیت حمل، تاریخ تولید و شرکت تولید کننده، و تشکیل بانک اطلاعاتی است. سپس کامیون های براساس مالکیت، طبقه بندی شوند و ظرفیت کل آنها معلوم شود. محل استقرار و فواصل محموله ها نیز، در متغییرهایی دیده شود، تا بتوان آنها را باهم هماهنگ کرد. مراکز بارگیری و تخلیه نیز معلوم شود. و براین اساس بارکش ها به محلی شهری ، برونشهری و بین المللی تقسیم شوند. در نهایت به هر کامیون و هر محموله کد اختصاص یابد. با محاسبه کوتاهترین فاصله ها، هزینه های حمل به یک سوم کاهش می یابد. زیرا از یکسو بارها به طور مساوی توزیع می شود، راهها به حداقل می رسد، و سیتسم کنترلی، امنیت و ثبات را به کامیونداران منتقل می کند. و آنها را باحقوق خود مرتبط می کند. لذا هم صاحبان محموله و هم، کامیونداران در یک تعادل نسبی با یکدیگر تعامل می کنند، احساس تبعیض یا عدم تامین شغلی از بین می رود.علاوه بر ان سیستم توزیع و فروش را نیز اصلاح می کند. قیمت های محصولات به شدت پایین می آید. زیرا هزینه تولید هرمحصولی، خیلی پایین تر از هزینه توزیع، یا حمل و نقل آن است. مثلا میوه در پای درخت، یک قیمت دارد ولی در مغازه، ده برابر آن به فروش می رسد! گاهی به دلیل مشکل حمل و نقل، همه آنها در باغها و زیر درختان مانده و می پوسد. هرچه محصول پر بار تر و سنگین تر باشد، هزینه حمل آن بیشتر و: احتمال فاسد شدن و اتلاف ان بیشتر می شود. خیلی از مزارع، صنایع و معادن ممکن است: خودشان کامیون داشته باشند، ولی مشکل باقی است، زیرا کامیون همراه بار به مقصد می رود ولی خالی بر می گردد. ضمن اینکه  بسیاری از آنان، قدرت خرید کامیون را نداشته، ولی می توانند از ظرفیت دیگران استفاده، یا به اشتراک گذاشته شود. زیرا ممکن است در مسیر رفت هم، ظرفیت خالی باشد. بنابر این یک سیستم جامع اطلاعاتی، از رانندگان و کامیون ها و مسیر های بار، باید بدست آید و در بانک اطلاعاتی ترابری ذخیره شود، تا از طریق فرمول های ترابری، وضعیت آنها بهینه گردد.

Integrated Truck Starters

Because of the breadth of the country, Iran is in dire need of heavy road transport. Existing heights, market dispersal and production centers and their distancing from each other, are the main reason for the heavy transport growth in Iran. In addition, it has a strategic and geopolitical position: it has become the World Trade Center. The history of Iran also shows that: Bears and former guerrillas! It is not affordable with small animals, often with horse or a combination of horses (carts and carriages). The center of seven climates or the Silk Road is also Iran. So, for this heavy transportation, you have to open a special account: it's integration. What is prevented is the subject of ownership. Because truckers are very different and varied: from joint ownership or leasing of a unit, to corporate ownership and ownership. Which makes it difficult to manage. The ideal transport plan is integrated management, which now has a separate management unit, regional, rural or corporative. Therefore, this disparity causes the distribution of loads and cargoes unfairly. The truck may be unloaded for days, and another truck will be worn out. Therefore, in order to coordinate and integrate, in addition to practical solutions, the use of empty capacities should also be seen. In addition, the relationship of truckers to the world, as well as the relationship of truckers with Iran, should be included in this plan. The first solution is to identify all internal and external trucks, their grading based on carrying capacity, production history and manufacturer, and the creation of a database. Then, the trucks are categorized according to ownership, and their total capacity becomes known. The location and spacing of the shipments can also be seen in the variables, so that they can be matched together. Loading and unloading centers will also be revealed. And on that basis, freight will be divided into urban, suburban and international. Finally, assign each truck and each consignment. By calculating the shortest distances, shipping costs are reduced by one-third. Because, on the one hand, it is distributed evenly, the routes are minimized, and the system of control, security and stability is passed on to truckers. And they associate them with their rights. So both cargo owners and truckers interact with each other in a relative balance, feelings of discrimination or lack of job loses. Additionally, it also modifies the distribution and sales system. Product prices drop sharply. Because the cost of producing any product is much lower than the cost of distribution, or transportation. For example, a fruit at the bottom of a tree has a price, but it's sold ten times in the shop! Sometimes due to the transportation problem, they all remain in the gardens and under the trees and they are lacerated. The product is more and more heavier, the greater the cost of carrying it, and the greater the chance of deterioration and loss. Many farms, industries and mines may have their own trucks, but the problem remains, because the truck goes to the destination but goes empty. Moreover, many of them do not have the power to buy a truck, but can use it or share it with others. Because it may be empty on the way. Therefore, a comprehensive information system, drivers and trucks and load routes, should be obtained and stored in the transport database, to improve their status through transport formulas.

المتكاملة شاحنة شاحنة

بسبب اتساع البلاد ، فإن إیران فی أمس الحاجة إلى النقل البری الثقیل. المرتفعات القائمة ، مراكز توزیع وانتشار الأسواق وإبعادها عن بعضها البعض ، هی السبب الرئیسی لنمو النقل الثقیل فی إیران. بالإضافة إلى ذلك ، فإن لها موقعًا إستراتیجیًا وجغرافیًا: فقد أصبحت مركز التجارة العالمی. یظهر تاریخ إیران أیضا أن: الدببة والمقاتلین السابقین! لا یمكن تحمله مع الحیوانات الصغیرة ، وغالباً مع حصان أو مجموعة من الخیول (عربات ). مركز سبعة مناخات أو طریق الحریر هو أیضا إیران. لذلك ، لهذا النقل الثقیل ، یجب علیك فتح حساب خاص: إنه تكامل. ما تم منعه هو موضوع الملكیة. لأن سائقی الشاحنات مختلفون للغایة ومتنوعون: من ملكیة مشتركة أو تأجیر وحدة ، إلى ملكیة وملكیة الشركات. مما یجعل من الصعب إدارتها. إن خطة النقل المثالیة هی الإدارة المتكاملة ، التی لدیها الآن وحدة إدارة منفصلة ، إقلیمیة ، ریفیة أو جماعیة. ولذلك ، فإن هذا التفاوت یتسبب فی توزیع الأحمال والحمولة بشكل غیر عادل. قد یتم تفریغ الشاحنة لأیام ، وسیتم إلقاء شاحنة أخرى. لذلك ، ومن أجل التنسیق والتكامل ، بالإضافة إلى الحلول العملیة ، یجب أیضًا ملاحظة استخدام السعات الفارغة. بالإضافة إلى ذلك ، ینبغی إدراج علاقة سائقی الشاحنات بالعالم ، وكذلك علاقة سائقی الشاحنات مع إیران ، فی هذه الخطة. الحل الأول هو تحدید جمیع الشاحنات الداخلیة والخارجیة ، وتقییمها على أساس القدرة الاستیعابیة ، وتاریخ الإنتاج والشركة المصنعة ، وإنشاء قاعدة بیانات. بعد ذلك ، یتم تصنیف الشاحنات حسب الملكیة ، ویصبح إجمالی قدرتها معروفة. یمكن أیضًا رؤیة الموقع والمسافات بین الشحنات فی المتغیرات ، بحیث یمكن مطابقتها معًا. كما سیتم الكشف عن مراكز التحمیل والتفریغ. وعلى هذا الأساس ، سیتم تقسیم الشحن إلى المناطق الحضریة والضواحی والدولیة. أخیرا ، تعیین كل شاحنة وكل شحنة. من خلال حساب أقصر المسافات ، یتم تخفیض تكالیف الشحن بمقدار الثلث. لأنه ، من ناحیة ، یتم توزیعه بالتساوی ، یتم تقلیل الطرق ، ویتم نقل نظام التحكم والأمان والاستقرار إلى سائقی الشاحنات. وهم یربطونهم بحقوقهم. لذا یتفاعل كل من مالكی البضائع وسائقی الشاحنات مع بعضهم البعض فی توازن نسبی ، أو الشعور بالتمییز أو فقدان الوظائف. بالإضافة إلى ذلك ، تقوم أیضًا بتعدیل نظام التوزیع والمبیعات. انخفاض أسعار المنتجات بشكل حاد. لأن تكلفة إنتاج أی منتج أقل بكثیر من تكلفة التوزیع أو النقل. على سبیل المثال ، فاكهة فی قاع شجرة لها سعر ، لكنها تباع عشر مرات فی المتجر! فی بعض الأحیان بسبب مشكلة النقل ، تبقى جمیعها فی الحدائق وتحت الأشجار وتزمت. فالمنتج أكثر وأكثر فأكثر ، وكلما زادت تكلفة حمله ، وكلما زادت فرصة التدهور والخسارة. قد یكون لدى العدید من المزارع والصناعات والمناجم شاحنات خاصة بها ، لكن تظل المشكلة قائمة ، لأن الشاحنة تذهب إلى الوجهة ولكنها تصبح فارغة. علاوة على ذلك ، لا یملك الكثیر منهم القدرة على شراء شاحنة ، ولكن یمكنهم استخدامها أو مشاركتها مع الآخرین. لأنه قد یكون فارغًا على الطریق. ولذلك ، ینبغی الحصول على نظام معلومات شامل ، وبرامج تشغیل ، وشاحنات ، ومسارات حمولة وتخزینها فی قاعدة بیانات النقل ، لتحسین وضعها من خلال صیغ النقل.

inteqrasiya başlanğıc truckers

ağır yol nəqliyyat kəskin ehtiyacı İranın ərazisi. Boy, bazar bölüşdürülməsi və istehsal mərkəzləri və bir-birindən uzaq İranda ağır nəqliyyat inkişafı üçün əsas səbəbi. Dünya Ticarət Mərkəzinin əsas strateji və geosiyasi mövqeyi ilə yanaşı. Tarix də keçmiş yük Charvadary göstərir ki! kiçik heyvanlar tez-tez edildi at və ya atlar (arabaları və vaqonların) birləşməsi ilə, iqtisadi deyil. Silk Road region və ya hətta İran Seven. ağır nəqliyyat üçün ehtiyac xüsusi hesab açılıb: inteqrasiya. Nə mülkiyyət məsələsini qarşısını aldı. truckers üçün və dəyişənlər ümumi mülkiyyət çox fərqli və ya bir vahid icarəyə götürülmüş və şirkətin toplanması öz davam edir. Hansı çətin onları idarə edir. indi regional, kənd və ya agent hissəsi Integrated Management Plan Perfect nəqliyyat iştaha, ayrı-ayrı idarə var. Buna görə də, bu dispersiya yük və yük ədalətsiz paylanması gətirib çıxarır. Bu yük yük və digər yük maşını yük olmadan gün geyilən ola bilər. Buna görə də, boş tutumu istifadə etmək necə praktik həllər, əlavə koordinasiya və inteqrasiya də görülməsi lazım. dünya ilə truckers dərnək, eləcə də İranla qlobal truckers əlaqələr olsa da, planına daxil edilməlidir. ilk strategiya gücü, istehsal tarixi və istehsal şirkəti, və bir verilənlər bazası daşıyan əsasında grading, bütün yerli və xarici yük müəyyən etməkdir. əmlak yük maşını, təsnif və onların ümumi gücü müəyyən edir. onlar sinxronizasiya edilə bilər ki, Oturma və yük alan də dəyişənlərin görülü

 

نوع اخبار :
برچسب ها :
لینک ها :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :